R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h"

Transkrypt

1 R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h M i ę d z y n a r o d o w e g o K o n k u r s u P i s a n i a L i s t ó w Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Eliminacji Krajowych Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów zwany dalej,,regulaminem, określa zasady eliminacji krajowych Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów zwanego dalej,,konkursem, organizowanego przez Światowy Związek Pocztowy (adres: International Bureau, Weltproststrasse 4, P.O. Box 312, 3000 Berne 15, Szwajcaria) na napisanie listu zwanego dalej pracą konkursową, w dwóch językach: angielskim i polskim. 2. Organizatorem eliminacji krajowych Konkursu zwanych dalej Eliminacjami, jest Poczta Polska S.A. zwana dalej,,organizatorem, z siedzibą pod adresem: ul. Stawki 2, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy wynosi ,00 w całości wpłacony. 3. Zasady organizowania Konkursu regulowane są w Zasadach Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów dla młodych ludzi, stanowiącego Załącznik nr 1 do listu nr 0910(DCSC) 1086 z dnia 10 lipca 2014 r. Światowego Związku Pocztowego Celem Konkursu jest oprócz podtrzymywania tradycji pisania listów, uświadomienie młodym ludziom jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają usługi pocztowe oraz jednocześnie umożliwienie młodzieży wyrażenia swoich myśli i umocnienia przyjaźni między narodami, co jest jednym z zasadniczych elementów misji Światowego Związku Pocztowego. 2. Najlepsza praca konkursowa, wraz z formularzem zgłoszeniowym i zdjęciem Uczestnika w wersji elektronicznej, zostanie przesłana przez Organizatora do Światowego Związku Pocztowego i będzie reprezentowała Polskę w eliminacjach międzynarodowych Konkursu. 3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy konkursowej na temat Opowiedz nam o świecie, w którym chciałbyś dorastać. 4. Eliminacje są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 25 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. Rozdział II Zasady uczestnictwa w Eliminacjach 3 1. Uczestnikiem w Eliminacjach może być wyłącznie osoba spełniająca wszystkie poniższe kryteria: 1) jest uczniem szkoły na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 1

2 2) posiada polskie obywatelstwo, 3) nie ukończyła 15 roku życia. 2. Warunkiem udziału Uczestnika w Eliminacjach jest: 1) sporządzenie pracy konkursowej w formie listu zawierającego od 500 do 800 słów w języku polskim oraz jego tłumaczenia na język angielski, 2) w okresie od 25 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. przesłanie do Organizatora pod adres wskazany w 6 Regulaminu: a) pracy konkursowej spełniającej wymogi określone w 5 ust. 2 Regulaminu, b) wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez opiekuna prawnego Uczestnika, c) kolorowego zdjęcia autora pracy konkursowej w wersji elektronicznej. 3. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji o Uczestniku: 1) imię i nazwisko, 2) adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), 3) nazwę szkoły, do której Uczestnik uczęszcza, 4) adres szkoły, do której Uczestnik uczęszcza, 5) datę urodzenia, 6) adres Uczestnika, bądź opiekuna prawnego Uczestnika, 7) ilość słów zawartych w liście w języku polskim, 8) oświadczenie, że praca konkursowa jest osobistym dziełem Uczestnika Konkursu. 4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny. W przypadku braków Organizator może nie uwzględnić w Konkursie nadesłanego zgłoszenia. 5. Opiekun prawny Uczestnika podpisując formularz zgłoszeniowy oświadcza, iż akceptuje Regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Eliminacjach W Eliminacjach mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu pisania listów. 2. Praca konkursowa nie może zawierać treści naruszających ogólnie przyjęte wartości społeczno - kulturalne. Rozdział III Wymagania techniczne 5 2

3 Pracę konkursową może stanowić wyłącznie praca, która: ściśle zachowuje formę listu (miejsce i data, adres adresata, zwroty grzecznościowe), napisana jest w języku polskim i angielskim, zawiera od 500 do 800 słów w języku polskim. 2. Praca konkursowa zapisana będzie w formie papierowej oraz elektronicznej (zapisanej na CD w formacie WORD). 6 Pracę konkursową, zdjęcie i formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora pod adres: Biuro Marketingu i Filatelistyki, Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, Warszawa, z dopiskiem Międzynarodowy Konkurs Pisania Listów. Rozdział IV Zasady oceny i wyłonienia Laureata 7 1. W celu rozstrzygnięcia Eliminacji Organizator powoła Komisję konkursową składającą się z nieparzystej liczby członków. 2. Komisja konkursowa dokona selekcji nadesłanych prac konkursowych, w celu wyłonienia łącznie 8 (ośmiu) prac konkursowych, które będą nagrodzone w następujący sposób: 3 (trzech) Laureatów (miejsce pierwsze, miejsce drugie, miejsce trzecie) oraz pięć wyróżnień. 3. Komisja konkursowa oceniając prace konkursowe będzie brała pod uwagę ich wartość merytoryczną oraz unikalne spojrzenie na tematykę Konkursu. 4. Obrady Komisji konkursowej są zamknięte i niejawne. 5. Rozstrzygnięcie Eliminacji nastąpi do 30 kwietnia 2015 r. 6. O rozstrzygnięciu Eliminacji Organizator powiadomi nagrodzonych Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie do trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Eliminacji. 8 W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika Eliminacji Regulaminu, Uczestnik traci prawo do przyznanej nagrody, a Organizator Eliminacji będzie uprawniony do nagrodzenia innego Uczestnika Eliminacji spełniającego określone w Regulaminie warunki niezbędne do otrzymania nagrody. Rozdział V Nagrody w Eliminacjach 9 3

4 1. Nagrodami przewidzianymi w Eliminacji są: 1) I miejsce (nagroda główna) - przesłanie nagrodzonej pracy konkursowej do Światowego Związku Pocztowego celem reprezentowania Polski w eliminacjach międzynarodowych Konkursu oraz zamieszczenie zwycięskiego listu na stronie internetowej Nagroda rzeczowa: tablet Lenovo S8-50F ATOM Z3745/2GB/16/WI o wartości 643,08 złotych brutto; 2) II miejsce (nagroda rzeczowa) - telefon komórkowy SAMSUNG I8200 GALAXY S3 MINI VE 8G o wartości 551,08 złotych brutto; 3) III miejsce (nagroda rzeczowa fundowana) - aparat fotograficzny Panasonic DMC-XS3EP-K o wartości 459,08 złotych brutto; 4) wyróżnienia nagroda rzeczowa korporacyjna Organizatora. 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 Regulaminu zostaną przekazane Laureatom Eliminacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty powiadomienia nagrodzonych Uczestników. Nagrody zostaną przekazane w sposób uzgodniony z przedstawicielem ustawowym nagrodzonych Uczestników. 3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną Rozdział VI Odpowiedzialność Organizatora Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Eliminacji lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Eliminacji. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów pocztowych lub operatorów telekomunikacyjnych, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych do Organizatora. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych, bez odpowiedniej aktualizacji tych danych u Organizatora. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem z tego powodu, Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przyznania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, jak również działanie siły wyższej oraz za niespełnienie przez Uczestników wymogów określonych w Regulaminie lub spełnienie ich po terminie trwania Eliminacji. 4

5 Rozdział VII Postanowienia końcowe Udział w Eliminacjach oznacza akceptację zasad Eliminacji zawartych w Regulaminie. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane mogą zostać wykluczone z udziału w Eliminacjach. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się poinformowania o tym Uczestników Eliminacji poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny. do 5

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1. Imię i nazwisko uczestnika 2. Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 3. Nazwa szkoły 4. Adres szkoły 5. Adres Uczestnika, bądź opiekuna Uczestnika 6. Data urodzenia 7.Ilość znaków w liście napisanym w języku polskim 4. Oświadczam, że praca konkursowa jest osobistym dziełem Uczestnika Eliminacji, którego prawa autorskie nie są niczym ograniczone oraz ta praca konkursowa nie była wcześniej nigdzie opublikowana i nie wygrała żadnego innego konkursu. Akceptuję Regulamin Eliminacji Krajowych Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pocztę Polską S.A. powyższych danych osobowych Uczestnika dla potrzeb realizacji procesu Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów, zgodnie z Regulaminem Eliminacji Krajowych Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.). Jest mi wiadomym, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów, zgodnie z Regulaminem Eliminacji Krajowych Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów jest Poczta Polska S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Stawki 2, Warszawa a Uczestnicy Eliminacji i ich przedstawiciele ustawowi mają prawo dostępu oraz możliwość poprawienia danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia udział w Konkursie.... (data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika) 6

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z Kartą 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Wakacje z Kartą", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo