Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania Opis przedmiotu zamówienia 1. Projekt w ramach którego zlecana jest usługa Fundacja ProRegio rozpoczęła realizację projektu Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii, którego celem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi ułatwiających współpracę sektora nauki i biznesu. Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii. Projekt Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii jest projektem innowacyjnym POKL co oznacza, iż jego realizacja przebiega dwuetapowo. Możliwość realizacji drugiego etapu uzależniona jest od akceptacji Strategii Wdrażania Projektu przez instytucję finansującą projekt. 2. Przedmiot usługi Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu usługowej platformy informatycznej (portalu internetowego). W ramach opracowania i wdrożenia portalu Wykonawca zobowiązany będzie do: stworzenia layoutu portalu, zaprojektowania i zbudowania narzędzi informatycznych portalu, opracowania treści merytorycznych platformy związanych z narzędziami wskazanymi w punkcie 3 oraz implementacja tych treści w środowisko informatyczne platformy, umieszczenia na portalu treści dostarczonych przez Zamawiającego: 15 artykułów analitycznych dotyczących prawnych aspektów transferu technologii, artykułu analitycznego dotyczącego funkcjonujących w instytucjach B+R regulaminów wynalazczości, artykułu analitycznego dotyczącego wartości zawieranych umów licencji/sprzedaży technologii powstałych w instytucjach naukowych oraz zakładki z zestawieniem orzeczeń sądów dotyczących transferu technologii, stworzenia narzędzia CMS umożliwiającego zdalną edycję i zarządzanie wszystkimi treściami znajdującymi się na portalu, dokonania wszelkich niezbędnych poprawek i modyfikacji w strukturze i treści merytorycznej portalu, związanych z weryfikacją strategii wdrażania projektu przez Instytucję Pośredniczącą, zapewnienia hostingu portalu, w tym zabezpieczenia odpowiednich serwerów i łącza internetowego platformy przez cały okres realizacji usługi. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do: wprowadzenia wszelkich zmian i poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego, nie tylko w trakcie realizacji zamówienia, ale także przez cały okres trwania projektu (do czerwca 2015 r.) oraz świadczenia na rzecz Zamawiającego usług serwisowych dotyczących wdrożonej infrastruktury informatycznej (hardware i software) przez cały okres realizacji projektu. 3. Dokładny opis usługi Użytkownikami portalu będą osoby reprezentujące sektor nauki i sektor przedsiębiorstw innowacyjnych, a także pracownicy instytucji wspierających transfer technologii. Zasady logowania na portalu: a. W systemie wbudowane powinny być następujące role użytkowników: i. Dostęp bez logowania system powinien stwarzać możliwość prezentacji statystycznej informacji dotyczącej liczby unikatowych IP przeglądających portal w części dla niezalogowanych, ii. Konto dla użytkownika zalogowanego przedsiębiorcy, iii. Konto dla użytkownika zalogowanego naukowca, iv. Konto administratora konto do edycji danych zawartych w portalu, zarządzania treścią, kontami innych użytkowników, zarządzanie forum.

2 b. Wykonawca powinien zapewnić możliwość rejestracji kont przez użytkowników w podziale na naukowców i przedsiębiorców w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. c. Użytkownik powinien mieć możliwość zmiany własnego hasła. d. Logowanie do portalu powinno odbywać się za pomocą formularza umieszczonego na portalu. Zakres informacji zawartych w formularzu powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym. I. Koncepcja portalu zakłada podział na cześć dostępną bez logowania zawierającą: Moduł podstawowy (możliwość włączania do ww. obiektów zdjęć, plików multimedialnych, w tym filmów z portalu Youtube). Moduł zawierać będzie następujące elementy: o aktualności, o podstawowe informacje o projekcie, o artykuły analityczne (15 artykułów na temat prawnych aspektów transferu technologii), o artykuł analityczny dotyczący funkcjonujących w instytucjach B+R regulaminów wynalazczości, o artykuł analityczny dotyczący wartości zawieranych umów licencji/sprzedaży technologii powstałych w instytucjach naukowych, o zestawienie orzeczeń sądów dotyczących transferu technologii. Strona z formularzem kontaktowym (wysyłanym na maila), danymi adresowymi oraz mapką Google. W formularzu znajdować będą się pola: a. osoby zamieszczającej pytanie b. temat lista rozwijana c. treść pytania FAQ Moduł prezentujący najczęściej zadawane pytania przez osoby odwiedzające stronę internetową oraz użytkowników do administratora. Oprócz pytań będzie także formularz w celu zadawania pytań. Administrator na swoim panelu będzie mógł takie pytanie skasować lub odpowiedzieć i opublikować na portalu. Odpowiedzi będą wyświetlane zgodnie z datą dodania. Formularz będzie zabezpieczony CAPTCHA. Zadane pytanie będzie wysyłane także na maila administratora. II. Cześć dostępna dla użytkowników po zalogowaniu zawierać będzie następujące narzędzia: a) Narzędzie do generowania umów transferu technologii na podstawie kryteriów podanych przez użytkownika online generator stworzy szablon najważniejszych elementów umowy licencji/przeniesienia praw do własności intelektualnej, możliwy do pobrania przez użytkownika w formacie MS Word. Szablon zawierać będzie przykładowe zapisy umowy ze wskazówkami co do ich zastosowania. Przykładowe kryteria 1 to: Komparycja (strony umowy), Rodzaj umowy, Oczekiwana forma współpracy, Oświadczenie o źródle posiadania prawa do przedmiotu umowy (własność, prawo z innej umowy, wytwór pracownika), Istniejąca forma ochrony własności intelektualnej, Zakres przenoszonego prawa do własności intelektualnej (tzw. Pola eksploatacji), Wyłączność/niewyłączność przenoszonego prawa, Zasięg geograficzny i czasowy przenoszonego prawa do własności intelektualnej, Sposób wykorzystania prawa przez nabywcę, Forma i czas wypłaty wynagrodzenia (jednorazowa, okresowa, zależna/niezależna od przyszłych przychodów nabywcy), Dalsze udoskonalenia technologii, Możliwość udzielania podlicencji przez nabywcę, 1 Dostosowanie pozostałych kryteriów oraz innych istotnych elementów wszystkich wymienionych w zamówieniu narzędzi należy do Wykonawcy

3 b) Narzędzie do generowania regulaminów wynalazczości - na podstawie danych podanych przez użytkownika online, generator utworzy szablon najważniejszych elementów regulaminu wynalazczości możliwy do pobrania przez użytkownika w formacie MS Word. Szablon zawierać będzie przykładowe zapisy umowy ze wskazówkami co do ich zastosowania. Przykładowe dane: Charakter podmiotu (jednostka naukowa/przedsiębiorstwo), Informacja czy dana instytucja posiada jednostkę organizacyjną zajmującą się ochroną własności intelektualnej, Liczba tworzonych nowych rozwiązań/projektów/wynalazków w skali roku, Struktura rodzajowa tworzonych nowych rozwiązań/projektów/wynalazków, Liczba nowych rozwiązań/projektów/wynalazków objętych ochroną w skali roku, Struktura rodzajowa form ochrony, Procentowy podział zysku z komercjalizacji wynalazku (twórca, instytucja macierzysta, inni (inwestorzy, centra transferu technologii). c) Kalkulator wyceny technologii na podstawie wpisywanych online przez odbiorcę/użytkownika danych kalkulator powinien prezentować dane statystyczne dotyczące wyceny technologii metodą rynkową. Przykładowe dane jakie powinny się w nim zaleźć: Rodzaj umowy dla potrzeb której prowadzona jest wycena, Branża, Liczba technologii konkurencyjnych na rynku, Czy druga strona umowy otrzymuje automatycznie prawo do korzystania ze wszystkich opracowanych ulepszeń, Poniesione nakłady na stworzenie technologii, Faza rozwoju technologii (np. prototyp, gotowa do wdrożenia, do wdrożenia wymagane są nakłady kapitałowe), Nakłady konieczne do poniesienia przed wdrożeniem technologii przez użytkownika, Istniejąca forma ochrony technologii, Liczba podmiotów zainteresowanych nabyciem technologii, Ewentualne dodatkowo usługi przewidziane w ramach umowy (doradztwo lub szkolenie), W przypadku umowy licencji jej rodzaj: wyłączny/niewyłączny oraz pełny/niepełny. Kalkulator powinien działać w oparciu o standardy wyceny dla określonej branży, wprowadzone uprzednio do systemu przez administratora portalu (% od przychodów ze sprzedaży produktów/usług, wytworzonych z wykorzystaniem technologii, będącej przedmiotem analizy). Np. Użytkownik wybiera branżę biotechnologia, w której standardy wyceny licencji to 5-10%. Po określeniu kryteriów otrzymuje informacje, które mogą wpłynąć na zaniżenie wycena, a które na jej podwyższenie, w obrębie powyższego przedziału. Podstawą bazy danych statystycznych w zakresie wyceny będą dane pozyskane od użytkowników z zapewnieniem ich anonimowości i uśrednienia. Dane początkowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego. d) Serwis ofert i zapytań technologicznych w ramach serwisu powstanie baza przedsiębiorstw i jednostek naukowych z określonych branż. Każdy użytkownik będzie miał możliwość stworzenia oferty technologicznej (twórcy technologii, a więc głównie naukowcy) oraz zapytania technologicznego (biorcy technologii, a więc głównie przedsiębiorcy) z konkretnej branży. Zapytania i oferty będą automatycznie rozsyłane po bazie danych przedsiębiorstw (do nich kierowane będą oferty technologiczne) oraz naukowców (do nich będą kierowane zapytania technologiczne) z wybranej przez użytkownika branży. Oferta technologiczna powinna zawierać następujące kryteria: Przedmiot oferty (np. opracowanie technologii/produktu/urządzenia, usługi badawcze, usługi pomiarowe/analityczne, opinie naukowe), Nazwa instytucji zgłaszającej ofertę, Branża (wybór wielokrotny, według PKD?), Tytuł oferty,

4 Opis oferty, Cechy innowacyjne lub dające przewagę konkurencyjną rozwiązania, Potencjalne obszary zastosowania, Forma ochrony rozwiązania (prawo autorskie, patent, wzór użytkowy, know-how), Stopień zaawansowania prac nad zagadnieniem (np. obecny na rynku, gotowy do wdrożenia, w fazie badań przemysłowych, w fazie badawczej), Profil poszukiwanego partnera/odbiorcy Oczekiwana forma współpracy (np. umowa licencyjna, umowa sprzedaży, umowa o współpracy, umowa konsorcjum, wspólny projekt), Termin ważności oferty, Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tytuł/stanowisko, telefon, ), Możliwość dodania załączników (PDF, JPG), link do danych instytucji w bazie. Zapytanie technologiczne powinno zawierać następujące kryteria: Przedmiot zapytania (np. opracowanie technologii/produktu/urządzenia, usługi badawcze, usługi pomiarowe/analityczne, opinie naukowe), Nazwa instytucji zgłaszającej zapytanie, Branża (wybór wielokrotny, według PKD?), Tytuł zapytania, Opis zapytania, Oczekiwana forma współpracy (np. umowa licencyjna, umowa sprzedaży, umowa o współpracy, umowa konsorcjum, wspólny projekt), Termin ważności zapytania, Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tytuł/stanowisko, telefon, ), Możliwość dodania załączników (PDF, JPG), link do danych instytucji w bazie. Profil jednostki naukowej powinien zawierać następujące kryteria: Rodzaj jednostki (np. szkoła wyższa, instytut PAN, instytut badawczy, centrum badawczorozwojowe), Nazwa jednostki, Obszar działalności/branża (lista wielokrotnego wyboru według PKD), Opis jednostki, Liczba pracowników (1-50, , , >250), Dane adresowe, telefon, fax, , strona www, Osoba upoważniona do reprezentowania jednostki. Profil przedsiębiorstwa powinien zawierać następujące kryteria: Forma prawna przedsiębiorstwa, Nazwa przedsiębiorstwa, Obszar działalności/branża (lista wielokrotnego wyboru według PKD), Opis przedsiębiorstwa, Wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże), Dane adresowe, telefon, fax, , strona www, Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa. e) Forum zintegrowane z portalem. Forum ma posiadać możliwość zakładania wątków oraz publikowania postów w tych wątkach. Wątki będą mogły być zakładane przez każdego użytkownika posiadającego konto na portalu. Administrator będzie mógł edytować oraz kasować ewentualne posty/wątki. Wątki może zakładać tylko administrator oraz tylko on może edytować kasować posty. Użytkownicy mogą tylko publikować posty. Zarówno wątki jak i posty forum będą wyświetlane w kolejności od najnowszych do najstarszych. 4. Harmonogram prac Zamówienie podzielone jest na dwie części:

5 a) część pierwsza realizowana będzie przed złożeniem przez Zamawiającego do Instytucji Pośredniczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego czas realizacji: do roku. Na pierwszą część Zamówienia składa się: 1. Opracowanie graficzne portalu Opracowanie logo projektu/portalu, Stworzenie ikon, menu, Umieszczenie ruchomych efektów graficznych, Portal powinien mieć atrakcyjną i przejrzystą formę graficzną. 2. Budowa portalu internetowego 3. Opracowanie treści merytorycznych platformy związanych z narzędziami wskazanymi w punkcie 3 Opisu przedmiotu zamówienia oraz implementacja tych treści w środowisko informatyczne platformy: Narzędzie do generowania umów Narzędzie do generowania regulaminów wynalazczości Kalkulator wyceny technologii Serwis ofert i zapytań technologicznych 4. Umieszczenie na portalu treści dostarczonych przez Zamawiającego 5. Wprowadzanie wszelkich zmian i korekt zgłaszanych przez Zamawiającego b) Realizacja drugiej części zamówienia nastąpi pod warunkiem akceptacji strategii wdrażania projektu przez Instytucję Pośredniczącą czas realizacji: do roku. Na drugą część Zamówienia składa się: 1. Zapewnienie hostingu portalu, w tym zabezpieczenia odpowiednich serwerów i łącza internetowego platformy przez cały okres realizacji usługi. 2. Wprowadzanie wszelkich zmian i korekt zgłaszanych przez Zamawiającego W przypadku niezaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą strategii złożonej przez Zamawiającego, drugi etap zamówienia nie będzie realizowany.

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Rozdział V. Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu Spis treści I. WPROWADZENIE..................................................274

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL strona 1 OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL Tytuł projektu Stworzenie internetowego serwisu OPTYMALNYBIZNES.PL świadczącego kompleksowe usługi e wsparcia procesów zarządczych dla mikro i małych firm z Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo