Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships"

Transkrypt

1 Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH COMMERCIAL CODE OF COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS COMPANIES & PARTNERSHIPS 1. PRZEDSIÊBIORSTWO 1. ENTERPRISE 1. dzia³alnoœæ Enterprise activity dzia³alnoœæ finansowa financing dzia³alnoœæ gospodarcza economic activity, business, business operations dzia³alnoœæ inwestycyjna investing dzia³alnoœæ operacyjna operating activities, operations prowadziæ dzia³alnoœæ to conduct / to carry on / to carry out / to engage in activity prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ to run a business rozszerzyæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ to expand the business zakoñczyæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ to close the business instytucja finansowa financial institution koncern concern konsorcjum syndicate, consortium kupiec trader, merchant, buyer kupiec indywidualny sole trader kupiec rejestrowy registered trader podmiot gospodarczy business entity przedsiêbiorca entrepreneur, business entity, individual proprietor (US), sale proprietor (UK), trader przedsiêbiorca jednoosobowy single-party business entity, one-person business (UK) przedsiêbiorca ma³y small entrepreneur, small undertaking przedsiêbiorca samodzielny sole trader przedsiêbiorca zagraniczny oversea enterprise przedsiêbiorstwo enterprise, business enterprise, business establishment, business, firm, undertaking, concern, proprietorship, corporation, operation przedsiêbiorstwo handlowe merchandising operation, commercial enterprise przedsiêbiorstwo jednoosobowe single proprietorship przedsiêbiorstwo ma³e small undertaking przedsiêbiorstwo pañstwowe State / state-owned enterprise przedsiêbiorstwo produkcyjne manufacturing operation 125

2 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS przedsiêbiorstwo rentowne profitable enterprise przedsiêbiorstwo rodzinne family-owned enterprise przedsiêbiorstwo wiêkszych rozmiarów enterprise of considerable size, enterprise of a material size, large-sized enterprise nabywca przedsiêbiorca enterprise transferee, transferee of an enterprise, purchaser of an enterprise okreœliæ strategiê przedsiêbiorstwa to determine the strategy of the corporation prowadziæ przedsiêbiorstwo to operate / to run an enterprise, to run a business stan przedsiêbiorstwa state of the enterprise zarz¹dzaæ przedsiêbiorstwem to direct the operations of a business zarz¹dzaæ przedsiêbiorstwem to manage an enterprise przedsiêwziêcie undertaking, venture, enterprise, task, pursuit, project, scheme, operation przedsiêwziêcie handlowe commercial undertaking przedsiêwziêcie wspólne joint operation rozpocz¹æ przedsiêwziêcie to embark on an undertaking wzi¹æ udzia³ w przedsiêwziêciu to take part in an operation DEFINICJE DEFINITIONS Dzia³alnoœæ gospodarcza obejmuje wszelk¹ dzia³alnoœæ producentów, handlowców i osób œwiadcz¹cych us³ugi w³¹cznie z górnictwem, dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ i wykonywaniem wolnych zawodów. Za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ uznaje siê równie wykorzystywanie, w sposób ci¹g³y, w³asnoœci dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych (77 / 388 / EWG art. 4 RZ). The economic activities comprise all activities of producers, traders and persons supplying services including mining and agricultural activities and activities of the professions. The exploitation of tangible and intangible property for the purpose of obtaining income therefrom on a continuing basis is also considered an economic activity (77 / 388 / EEC, OJ L. 145, ). Instytucja finansowa oznacza bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zak³ad ubezpieczeñ, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, maj¹cy siedzibê w Rzeczypospolitej Polskiej albo w pañstwie nale ¹cym do Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (KSH art. 4). A financial institution means bank, investment fund, society of investment or trust fund (mutual fund company), national investment fund, insurance establishment, trust fund, retirement pension society, retirement pension fund or brokerage house seated within the territory of the Republic of Poland or in a member state of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kupiec indywidualny to osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Sole trader refers to an individual running a business (TLR 2002, p. 16). Przedsiêbiorstwo jednoosobowe oznacza przedsiêbiorstwo bêd¹ce w³asnoœci¹ jednej osoby (R 1994, s. 210P). 126

3 2. Types of partnerships / companies Single proprietorship is a business owned by one individual (R 1994, p. 210A). Przedsiêbiorca to osoba fizyczna, prawna lub inna spó³ka prawa handlowego, która prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (TLR 2002, s. 9). An entrepreneur means an individual, a legal entity or other entity created under the commercial law that runs a business (TLR 2002, p. 9). 2. RODZAJE SPÓ EK 2. TYPES OF PARTNERSHIPS / COMPANIES 2. spó³ka Types ofcompany, partnerships partnership, / companies firm, body corporate spó³ka administracyjna (w raju podatkowym) administration company spó³ka akcyjna joint-stock company (POL), publicly held corporation (USA), public limited company with share capital (UK) publiczna spó³ka akcyjna z o.o. Public Limited Company (Plc) (UK) spó³ka cicha dormant partner, silent partnership spó³ka cywilna civil law partnership (POL), civil (private) partnership, non-trading partnership, non-commercial partnership spó³ka dominuj¹ca dominant company, dominant partnership spó³ka dzielona divided company, company being divided spó³ka gie³dowa listed company spó³ka handlowa commercial company / partnership spó³ka jawna registered partnership, general partnership, open partnership, general mercantile partnership spó³ka jednoosobowa single-member company, one-shareholder company, sole-shareholder company, one-man-company spó³ka kapita³owa capital company, association of capital, corporation spó³ka komandytowa limited partnership spó³ka komandytowo-akcyjna limited joint-stock partnership spó³ka leasingowa leasing company spó³ka niezarejestrowana unregistered company, uncorporated business (UK) spó³ka osobowa partnership spó³ka osobowa z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ private limited company spó³ka partnerska professional partnership spó³ka powi¹zana associated company, affiliated company spó³ka prawa cywilnego non-commercial partnership, private company spó³ka prowadz¹ca dom maklerski company operating / running / managing a brokerage house spó³ka prowadz¹ca dzia³alnoœæ going concern spó³ka prowadz¹ca dzia³alnoœæ bankow¹ company conducting banking activity, company operating in the area of banking spó³ka prowadz¹ca dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ company conducting insurance activity, company operating in the area of insurance spó³ka prowadz¹ca gie³dê company managing / operating / running a stock exchange 127

4 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS spó³ka prowadz¹ca rynki pozagie³dowe company managing / operating / running over-the-counter markets spó³ka prywatna private limited company (UK) spó³ka przejêta target company spó³ka przejmuj¹ca acquiring company, bidding company, recipient company spó³ka publiczna public company spó³ka publicznej radiofonii i telewizji public radio and television company spó³ka rejestrowa registered company spó³ka œredniej wielkoœci medium-sized company spó³ka wielonarodowa multinational corporation, multinational company spó³ka z nieograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ unlimited company spó³ka z odpowiedzialnoœci¹ ograniczon¹ do sumy gwarancji company limited by guarantee spó³ka z odpowiedzialnoœci¹ ograniczon¹ do wartoœci kapita³u nominalnego company limited by shares spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ limited liability company (POL), private company (UK) spó³ka z udzia³em kapita³u zagranicznego joint venture, company with participation of foreign capital spó³ka zagraniczna foreign company DEFINICJE DEFINITIONS Spó³ka akcyjna to spó³ka, któr¹ mo e zawi¹zaæ jedna lub wiêcej osób. Jej statut wymaga formy aktu notarialnego, a jej akcjonariusze nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki. A joint-stock company is a company which may be formed by one or more persons. Its statutes must be made in the form of a notarial deed and its shareholders are not liable for the obligation of the company. Spó³ka dominuj¹ca oznacza spó³kê handlow¹ w przypadku, gdy: a) dysponuje bezpoœrednio lub poœrednio wiêkszoœci¹ g³osów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu tak e jako zastawnik albo u ytkownik, b¹dÿ w zarz¹dzie innej spó³ki kapita³owej (spó³ki zale nej), tak e na podstawie porozumieñ z innymi osobami... (KSH art. 4). A dominant company means a commercial company: a) which holds, directly or indirectly, a majority of votes at the shareholders meeting or the general assembly, also in the capacity of pledgee or usufructuary, or in the management board of another capital company (a dependent company), also under agreements with other parties... Spó³ka handlowa jest kupcem rejestrowym. A commercial company / partnership is a registered trader. Spó³ka jednoosobowa oznacza spó³kê kapita³ow¹, której wszystkie udzia³y albo akcje nale ¹ do jednego wspólnika albo akcjonariusza (KSH art. 4). A single-member company means a capital company in which shares are held by a single shareholder. 128

5 2. Types of partnerships / companies Spó³ka kapita³owa oznacza spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³kê akcyjn¹. A capital company means a limited liability company and joint-stock company. Spó³ka osobowa obejmuje spó³kê jawn¹, spó³kê partnersk¹, spó³kê komandytow¹ i spó³kê komandytowo-akcyjn¹ (KSH art. 4). A partnership means a registered partnership, a professional partnership, a limited partnership, or a limited joint-stock partnership. Spó³ka osobowa to zwi¹zek istniej¹cy pomiêdzy osobami prowadz¹cymi wspólnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dla celów zarobkowych. Jest ona oparta na odpowiedzialnoœci osobistej wspólników. A partnership is a relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit. A partnership is based on personal liability of partners (The Partnership Act 1890). Spó³ka powi¹zana oznacza spó³kê kapita³ow¹, w której inna spó³ka handlowa albo spó³dzielnia dysponuje bezpoœrednio lub poœrednio co najmniej 20% g³osów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, tak e jako zastawnik lub u ytkownik albo na podstawie porozumieñ z innymi osobami lub która posiada bezpoœrednio co najmniej 20% udzia³ów albo akcji w innej spó³ce kapita³owej (KSH Art. 4). An associated company means a capital company in which another commercial company or a co-operative controls, directly or indirectly, at least 20% of the votes at the shareholders meeting or the general assembly, also as pledgee or usufructuary, or under agreements with other parties, or which directly holds at least 20% of the shares in another capital company. Spó³ka prywatna oznacza spó³kê, w której odpowiedzialnoœæ w³aœcicieli jest ograniczona do wysokoœci wniesionych wk³adów i której udzia³y nie mog¹ byæ przedmiotem obrotu gie³dowego (TLR 2002, s. 9). Private limited company (UK) means a company where the liability of the shareholders is limited to the contributed capital and whose shares cannot be bought or sold on the stock exchange (TLR 2002, p. 9). Spó³ka publiczna oznacza spó³kê, której akcje co najmniej z jednej emisji s¹ dopuszczone do publicznego obrotu (PrPapW art. 4 1). A public company means a company whose shares from at least one issue are approved for public trading. Spó³ka z odpowiedzialnoœci¹ ograniczon¹ do sumy gwarancji to spó³ka, w której odpowiedzialnoœæ wspólników jest ograniczona przez umowê spó³ki do takiej kwoty, jak¹ wspólnicy zobowi¹zali siê wnieœæ do kapita³u spó³ki w przypadku postawienia jej w stan likwidacji (EPBG 1996, s. 59). A company limited by guarantee is a company the liability of whose members is limited by the amount they undertake to make available to the company in the event that it is liquidated (EPBG 1996, p. 58). 129

6 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS Spó³ka z odpowiedzialnoœci¹ ograniczon¹ do wartoœci kapita³u nominalnego to spó³ka, w której odpowiedzialnoœæ wspólników jest ograniczona przez umowê spó³ki do wartoœci nominalnego kapita³u zak³adowego, który zosta³ wp³acony przez wspólników (EPBG 1996, s. 61). A company limited by shares is a company which has a share capital the liability of whose members is limited to the amount of nominal share capital which is paid up in respect of their shares (EPBG 1996, p. 60). Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ mo e byæ utworzona przez jedn¹ albo wiêcej osób w ka dym celu prawnie dopuszczalnym, chyba e ustawa stanowi inaczej (KSH art ). A limited liability company may be established by one or more persons for any legitimate purpose, unless the law provides otherwise (PCCC 2002, p. 105). Spó³k¹ jawn¹ jest spó³ka osobowa, która prowadzi przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹, a nie jest inn¹ spó³k¹ handlow¹ (KSH art. 22 1). A registered partnership is a partnership which operates a business under its own name and which does not constitute another commercial company. Spó³k¹ komandytow¹ jest spó³ka osobowa maj¹ca na celu prowadzenie przedsiêbiorstwa pod w³asn¹ firm¹, w której wobec wierzycieli za zobowi¹zania spó³ki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialnoœæ co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (KSH Art. 102). A limited partnership is a partnership whose purpose is to operate a business under its own business name; at least one partner (the general partner) bears unlimited liability towards the creditors for obligations of the partnership and the liability of at least one partner (the limited partner) is limited. Spó³k¹ komandytowo-akcyjn¹ jest spó³ka osobowa maj¹ca na celu prowadzenie przedsiêbiorstwa pod w³asn¹ firm¹, w której wobec wierzycieli za zobowi¹zania spó³ki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (KSH art. 125). A limited joint-stock partnership is a partnership whose purpose is to operate a business under its own business name; at least one partner (the general partner) bears unlimited liability towards the creditors for obligations of the partnership and at least one partner is a shareholder. Spó³k¹ partnersk¹ jest spó³ka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spó³ce prowadz¹cej przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹ (KSH art. 86 1). A professional partnership is a partnership formed by partners for the purpose of pursuing a liberal profession in the form of a partnership operating a business under its own business name. 130

7 3. Formation of a partnership / company 3. POWSTANIE SPÓ KI 3. FORMATION OF A PARTNERSHIP / COMPANY 3. adres Formation firmowy of a partnership business / company address akt ustanowienia spó³ki certificate of incorporation akt za³o ycielski memorandum of association (UK) akty rejestrowe registration files cel spó³ki, cel dzia³alnoœci spó³ki objects of a company czas trwania spó³ki duration / lifetime / term of the company / partnership dane do rejestru particulars to be filed with the register data zarejestrowania spó³ki date of incorporation firma spó³ki business name of a company / partnership, company name, firm, name of the firm forma umowy form of company s deed, form of partnership s deed kierownik brytyjskiego urzêdu rejestrowego spó³ek Registrar of Companies Krajowy Rejestr S¹dowy National Court Register, Polish Court Register logo (znak graficzny) logo lokal spó³ki premises of a company maj¹tek spó³ki assets and liabilities of a company marka brand, make nazwa handlowa trade name organizowaæ pracê firmy to organise the operations of a business pieczêæ firmowa (pieczêæ spó³ki) company seal pieczêæ spó³ki / zwi¹zku common seal powstanie spó³ki formation / creation / incorporation / establishment of a partnership / company powstanie spó³ki kapita³owej formation of a capital company powstanie spó³ki osobowej incorporation of the partnership, creation of the partnership przedmiot dzia³alnoœci spó³ki objects of a company / partnership przyst¹piæ do spó³ki to enter into a partnership / company rejestr register rejestr handlowy commercial register (POL), Register of Companies (UK) skreœlenie z rejestru handlowego deletion / expunging from the commercial register wyci¹g z rejestru handlowego extract from the commercial register zg³osiæ do rejestru to file in register, to file for registration zg³oszenie do rejestru filing in register, filing for registration prawo i obowi¹zek zg³oszenia spó³ki do rejestru right and obligation to file a partnership / company for registration s¹d rejestrowy registry court, registration court siedziba spó³ki seat, place of business, registered office, domicile of the company statut spó³ki articles of incorporation, articles of association, statutes of a company, memorandum of association brzmienie statutu wording of the statutes stawaj¹cy appearing party, attendee, person present œwiadectwo za³o ycielskie promoter's certificate, founder s certificate œwiadectwo rejestracji spó³ki certificate of incorporation 131

8 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS umowa spó³ki company s deed, partnership s deed, agreement for a company, articles of association umowa spó³ki osobowej partnership deed, articles of partnership, deed of partnership urz¹d rejestrowy przedsiêbiorstw, Dom Spó³ek Companies House (UK) wizytówka firmy business card wpis entry wpis do rejestru entry in the register, registration in the register dokonaæ wpisu do rejestru to register, to record, to enter in the register zmiana wpisu amendment to the entry za³o enie spó³ki incorporation of a company, establishment of a company, formation of a company, creation of a company koszty za³o enia spó³ki preliminary expenses, formation expenses, organisation costs za³o yciel spó³ki founder member of a partnership, promoter of a partnership jedyny za³o yciel sole founder, single promoter za³o yæ spó³kê to found / to establish / to form / to set up / to start a company (partnership) zarejestrowaæ siê to become registered zarejestrowaæ spó³kê to register a company / partnership zawi¹zaæ spó³kê to form / to found / to establish a company (partnership) zawi¹zanie spó³ki formation of company / partnership zmiana umowy spó³ki amendment to the company deed, amendment to the articles of association zmieniaæ umowê spó³ki to amend the company / partnership deed znak handlowy trademark DEFINICJE DEFINITIONS Akt za³o ycielski to czêœæ pierwsza dwuczêœciowej umowy tworz¹cej wed³ug prawa angielskiego spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Okreœla siê w nim z regu³y firmê spó³ki, przedmiot dzia³alnoœci spó³ki i wysokoœæ kapita³u zak³adowego (EPBG 1996, s. 159). Memorandum of association is, under English law, the first part of a two-part document forming the constitution of a limited company and deals with such matters as the name, main objects and share capital of such a company (EPBG 1996, p. 158). Dokument rejestracji spó³ki oznacza dokument stwierdzaj¹cy za³o enie spó³ki i podpisany przez kierownika brytyjskiego urzêdu rejestrowego spó³ek. Certificate of incorporation is a document signed by Registrar of Companies showing that the company to which it relates has been formed. Pieczêæ spó³ki jest nieodzowna dla wiêkszoœci spó³ek w Wielkiej Brytanii; jej odcisk na niektórych dokumentach jest traktowany jako podpis z³o ony w imieniu spó³ki. Company seal is a stamp which most UK companies possess, used to stamp as the form of signature of company on certain documents. Rejestr handlowy to spis spó³ek prawa handlowego zawieraj¹cy niektóre dane o spó³kach, takie jak np.: nazwa, cel dzia³alnoœci, forma prawna, adres siedziby (TLR 2002, s. 8). 132

9 3. Formation of a partnership / company Register of Companies (Companies Register) is a list of entities that have been created under the commercial law, showing, for example: their names, the objects of the business, legal form, the address of the registered office (TLR 2002, p. 8). Statut spó³ki wed³ug prawa angielskiego zawiera szczegó³owe warunki wzajemnych stosunków powsta³ych miêdzy udzia³owcami w spó³ce oraz zasady reguluj¹ce kwestie zarz¹dzania i struktury spó³ki (EPBG 1996, s. 26). Articles of association contain, under English law, the details and conditions governing the relationship of shareholders of a company and the rules governing the management and organisation of the company (EPBG 1996, p. 27). Umowa spó³ki to akt za³o ycielski sporz¹dzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spó³ki kapita³owej (KSH art. 4 2). A company deed means the founding act made by the sole shareholder of a capital company. Umowa spó³ki albo statut spó³ki mo e zawieraæ: adresy wspólników oraz ich adresy do dorêczeñ, czas trwania spó³ki, jeœli jest oznaczony, informacje, czy wspólnik mo e mieæ wiêcej ni jeden udzia³, firmê spó³ki, liczbê akcji poszczególnych rodzajów i zwi¹zane z nimi uprawnienia, liczbê i rodzaje tytu³ów uczestnictwa w zysku lub w podziale maj¹tku spó³ki, nazwiska i imiona osób powo³anych w sk³ad zarz¹du, nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spó³ki i sposób reprezentacji, nazwiska i imiona prokurentów, nazwiska i imiona wspólników, nazwiska i imiona za³o ycieli, ograniczenie zbywalnoœci akcji, organizacjê walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, oznaczenie wk³adów wnoszonych przez ka dego wspólnika, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialnoœci ka dego komandytariusza wobec wierzycieli (sumê komandytow¹), pismo do og³oszeñ, je eli spó³ka zamierza dokonywaæ og³oszeñ równie poza Monitorem S¹dowym i Gospodarczym, przedmiot dzia³alnoœci spó³ki, siedzibê spó³ki, wartoœæ nominaln¹ akcji i ich liczbê ze wskazaniem, czy akcje s¹ imienne, czy na okaziciela, warunki i sposób umorzenia akcji, wysokoœæ kapita³u zak³adowego, sposób jego zebrania. The deed of a company / partnership or its statutes may include: addresses of the partners / shareholders and their addresses for correspondence; duration of the partnership / company if it is specified; whether or not the shareholder may have more than one share; business name of the company / partnership; the number of shares of a given class and rights attached to the shares; the number and types of entitlements to participation in profits or in the distribution of company assets; full names of persons appointed to the management board; full names of persons entitled to represent the partnership / company and the manner of representation; 133

10 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS full names of holders of commercial powers of attorney; full names of the partners; full names of the promoters; limitations on share transferability; organisation of the general meeting and supervisory board; the specification and the value of contributions made by each partner; the amount up to which each of the limited partners is liable to the creditors (commendam sum, limited liability amount); the journal for the company s announcements, if the company intends to publish its announcements in other journals than Monitor S¹dowy i Gospodarczy (Court and Business Gazette); objects of the company / partnership; seat of the company / partnership; nominal value and number of shares with information as to whether the shares are registered or bearer shares; the terms and manner of share redemption; the amount of share capital, the manner in which it was collected. Znak handlowy oryginalny symbol stworzony przez spó³kê do wykorzystania w marketingu dóbr lub us³ug (R 2004, s. 222P). Trademark a unique symbol designed by a company for use in marketing its products or services (R 2004, p. 222A). WZORY ZDAÑ USEFUL SENTENCES Czas trwania spó³ki jest nieograniczony. The duration of the company / partnership is unlimited. Czas trwania spó³ki nie jest oznaczony. The duration of the company / partnership is not specified. Spó³ka bêdzie dzia³aæ a do rozwi¹zania na warunkach niniejszej Umowy lub do œmierci, lub upad³oœci ka dego Wspólnika. The Partnership shall continue until terminated under the terms of this Agreement or until the death or bankruptcy of either Partner. Firma Spó³ki brzmi:... Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. The business name of the company is... Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Spó³ka mo e u ywaæ skrótu firmy:... Sp. z o. o. The company may use the abbreviation... Sp. z o. o.. Maj¹tek spó³ki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wk³ad lub nabyte przez spó³kê w czasie jej istnienia (KSH art. 28). The assets and liabilities of a partnership includes all property contributed to the partnership or acquired by the partnership in the course of its existence. 134

11 Przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki jest:.... The objects of the company / partnership shall be as follows:.... Siedzib¹ spó³ki jest x. The company / partnership is based / seated in x. Siedziba spó³ki znajduje siê w x. The principal office of the company / partnership shall be located at x. Spó³ka bêdzie dzia³aæ pod firm¹ x. The Company / Partnership shall operate under the business name of x. Sprawy spó³ki bêd¹ prowadzone pod firm¹ x. The business shall be carried on under the name of x. 4. Internal relations of a partnership / company Stawaj¹cy oœwiadcza, e zawi¹zuje spó³kê jawn¹, zwan¹ dalej Spó³k¹. The Person Present states that s/he is forming a registered partnership, hereinafter referred to as the Partnership. Wspólnicy oœwiadczaj¹, e zawi¹zuj¹ spó³kê z o.o. w celu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej jak nastêpuje: The Shareholders declare that they form a limited liability company in order to conduct the following economic activity. 4. STOSUNKI WEWNÊTRZNE SPÓ KI 4. INTERNAL RELATIONS OF A PARTNERSHIP / COMPANY 4. czynnoœci Internal relations spó³ki of acourse partnership of / the company partnership s business, acts of partnership, course of business of the partnership zwyk³e czynnoœci spó³ki normal course of the partnership s business, ordinary acts of partnership, ordinary course of business of the partnership czynnoœci s¹dowe i pozas¹dowe court and out-of-court actions, court proceedings and out-of-court dealings dyrektor, cz³onek zarz¹du director interes spó³ki interest of a partnership / company nadzór supervision prawo nadzoru right of supervision sprawowaæ nadzór to exercise supervision organy spó³ki company s authorities, organs, bodies of association pokwitowaæ, udzieliæ pokwitowania to release / to discharge the management board / board of directors pokwitowanie (udzielone zarz¹dowi) release, discharge prowadzenie spraw spó³ki management of the affairs of the partnership / company, running of the business 135

12 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS obowi¹zek prowadzenia spraw spó³ki obligation to manage the affairs of the partnership / company powierzyæ prowadzenie spraw spó³ki to entrust the management of the affairs of the partnership / company prowadziæ sprawy spó³ki to manage the affairs of the partnership / company, to keep the affairs of the partnership / company, to conduct the affairs of the partnership / company prowadziæ sprawy nieprzekraczaj¹ce zwyk³ych czynnoœci spó³ki to conduct affairs within the ordinary scope of the partnership s business, to manage the affairs within the ordinary business of the partnership / company rada dyrektorów board of directors (UK, USA) rada nadzorcza supervisory board cz³onek rady nadzorczej member of a supervisory board przewodnicz¹cy rady nadzorczej chair of a supervisory board regulamin rady nadzorczej supervisory board regulations wgl¹d do ksi¹g access to books zarz¹d management board (POL), board of directors (UK, USA) akt notarialny zawieraj¹cy oœwiadczenie zarz¹du notarial statement of the management board kierowaæ pracami zarz¹du to manage the work of the management board, to manage the operations of the management board, to direct the work of the management board odwo³ywaæ zarz¹d to remove / to dismiss the management board powo³aæ zarz¹d to appoint the management board prezes zarz¹du president of the management board regulamin zarz¹du management board s by-laws sprawozdanie zarz¹du directors report, report of the management board zebranie zarz¹du management board meeting przewodniczyæ zebraniom zarz¹du to preside at board meetings uczestniczyæ w zebraniu zarz¹du to attend the board meeting zarz¹dzanie firm¹ business management zgromadzenie wspólników shareholders meeting, general meeting, Meeting of Shareholders zwo³aæ zgromadzenie wspólników to convene / to summon a meeting of shareholders odbywaæ zgromadzenie wspólników to hold a meeting of shareholders ¹daæ wyjaœnieñ od kogoœ to request somebody to provide explanations, to request explanations from somebody, to call on somebody to furnish explanations WZORY ZDAÑ USEFUL SENTENCES Cz³onków rady nadzorczej powo³uje i odwo³uje walne zgromadzenie. Members of the supervisory board are appointed and removed by the general assembly. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y:.... The competencies of the Supervisory Board include as follows:

13 5. Contribution & shares / stocks Mandat cz³onka Zarz¹du wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe za pierwszy pe³ny rok obrotowy pe³nienia funkcji cz³onka Zarz¹du. The mandate of a member of the Management Board expires on the date of the shareholders meeting which approves the financial report for the first financial year of his / her service as a member of the Management Board. Powo³uje siê pierwszy Zarz¹d w sk³adzie (WUIP 200, s. 29). The first Management Board is appointed as follows: (WUIP 2000, p. 28). Rada nadzorcza sprawuje sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹ spó³ki we wszystkich dziedzinach jej dzia³alnoœci (KSH art ). The supervisory board exercises permanent supervision over all the activities of the company. Codzienne sprawy spó³ki bêdzie prowadziæ X. The day-to-day affairs of the partnership / company shall be managed by X. Zarz¹d prowadzi sprawy spó³ki i reprezentuje spó³kê w s¹dzie i poza s¹dem. The management board manages the affairs of the company and represents the company in and out of court. Zarz¹d zwo³uje Zwyczajne Zgromadzenie. The ordinary Meeting of Shareholders is convened by the Management Board. 5. WK AD I UDZIA Y 5. CONTRIBUTION & SHARES / STOCKS 5. suma Contribution komandytowa & shares / stocks commendam sum, limited liability amount, commandite sum obni enie sumy komandytowej reduction of the commendam sum œwiadczenie performance, contribution œwiadczenie pieniê ne pecuniary contribution, cash performance œwiadczenie niepieniê ne non-pecuniary contribution, non-cash performance udzia³ share, contribution udzia³ kapita³owy share, capital share udzia³ w zyskach i stratach participation in profits and losses udzia³ w³asny do zbycia own shares for disposal, own shares to be transferred, company own shares for disposition ksiêga udzia³ów register of shares nabycie kontrolnego pakietu udzia³ów / akcji acquisition of controlling interest obejmowaæ udzia³y to subscribe for shares odsetki od udzia³u interest on share rozporz¹dzanie udzia³em albo akcj¹ disposal or encumbrance of a share umorzenie udzia³ów redemption of shares 137

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych

The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych T umaczenie Katarzyna Micha owska Adiustacja j zykowa Fergal Harford Wydanie V The Commercial Companies Code

Bardziej szczegółowo

basic information INFORMACJE PODSTAWOWE 1. RODZAJE SPÓŁEK COMMERCIAL CODE Kodeks spółek handlowych Commercial Code spółki osobowe Spółki kapitałowe

basic information INFORMACJE PODSTAWOWE 1. RODZAJE SPÓŁEK COMMERCIAL CODE Kodeks spółek handlowych Commercial Code spółki osobowe Spółki kapitałowe INFORMACJE PODSTAWOWE 1. RODZAJE SPÓŁEK 1.1. Rodzaje spółek wynikające z kodeksu spółek handlowych basic information 1. 1.1. Types of companies and partnerships under Commercial Code Kodeks spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY Uwagi ogólne 1. Dane o podmiotach gospodarki narodowej podano na podstawie rejestru REGON. 2. Spółka jest prawną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III

Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III Spółki kapitałowe - osoby prawne Spółki kapitałowe są formą działalności wybieraną najczęściej przy prowadzeniu dużych

Bardziej szczegółowo

Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates

Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates 1 1. General power of attorney Power of attorney 1. I, the undersigned..., residing in... (place), at... (full address), proving my identity with identity

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa Spis Wykaz treœci skrótów Literatura Przedmowa XIX XXIII XXV Czêœæ A. Testy Test 1. Czêœæ historyczna 1 Odpowiedzi do testu 1 61 Test 2. Krajowy Rejestr S¹dowy 3 Odpowiedzi do testu 2 61 Test 3. Przepisy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 01:37:56 Numer KRS: 0000436980

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 01:37:56 Numer KRS: 0000436980 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2016 godz. 01:37:56 Numer KRS: 0000436980 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:50:30 Numer KRS: 0000600439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:50:30 Numer KRS: 0000600439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:50:30 Numer KRS: 0000600439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Spis treści Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Część A. Testy Test 1. Część historyczna 1 Test 2. Krajowy Rejestr Sądowy 3 Test 3. Przepisy Kodeksu cywilnego związane z prawem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:19:43 Numer KRS: 0000544582

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:19:43 Numer KRS: 0000544582 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:19:43 Numer KRS: 0000544582 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2014 godz. 22:23:26 Numer KRS: 0000428253

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2014 godz. 22:23:26 Numer KRS: 0000428253 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2014 godz. 22:23:26 Numer KRS: 0000428253 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 10:48:55 Numer KRS: 0000617032

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 10:48:55 Numer KRS: 0000617032 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 10:48:55 Numer KRS: 0000617032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 17:52:42 Numer KRS: 0000140122

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 17:52:42 Numer KRS: 0000140122 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 17:52:42 Numer KRS: 0000140122 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.01.2016 godz. 12:38:30 Numer KRS: 0000585702

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.01.2016 godz. 12:38:30 Numer KRS: 0000585702 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.01.2016 godz. 12:38:30 Numer KRS: 0000585702 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 09:02:14 Numer KRS: 0000616148

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 09:02:14 Numer KRS: 0000616148 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 09:02:14 Numer KRS: 0000616148 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 09:50:11 Numer KRS: 0000575597

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 09:50:11 Numer KRS: 0000575597 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 09:50:11 Numer KRS: 0000575597 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.07.2013 godz. 09:15:53 Numer KRS: 0000462540

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.07.2013 godz. 09:15:53 Numer KRS: 0000462540 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.07.2013 godz. 09:15:53 Numer KRS: 0000462540 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 02:45:27 Numer KRS: 0000571200

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 02:45:27 Numer KRS: 0000571200 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 02:45:27 Numer KRS: 0000571200 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 11:59:50 Numer KRS: 0000298380

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 11:59:50 Numer KRS: 0000298380 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 11:59:50 Numer KRS: 0000298380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:51:33 Numer KRS: 0000364229

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:51:33 Numer KRS: 0000364229 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:51:33 Numer KRS: 0000364229 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 14:24:39 Numer KRS: 0000580171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 14:24:39 Numer KRS: 0000580171 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 14:24:39 Numer KRS: 0000580171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 15:38:25 Numer KRS: 0000521742

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 15:38:25 Numer KRS: 0000521742 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 15:38:25 Numer KRS: 0000521742 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2016 godz. 15:31:33 Numer KRS: 0000489456

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2016 godz. 15:31:33 Numer KRS: 0000489456 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2016 godz. 15:31:33 Numer KRS: 0000489456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 10:30:37 Numer KRS: 0000344917

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 10:30:37 Numer KRS: 0000344917 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 10:30:37 Numer KRS: 0000344917 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.03.2016 godz. 01:05:19 Numer KRS: 0000576528

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.03.2016 godz. 01:05:19 Numer KRS: 0000576528 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.03.2016 godz. 01:05:19 Numer KRS: 0000576528 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.10.2014 godz. 09:19:48 Numer KRS: 0000233076

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.10.2014 godz. 09:19:48 Numer KRS: 0000233076 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.10.2014 godz. 09:19:48 Numer KRS: 0000233076 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 12:25:25 Numer KRS: 0000366598

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 12:25:25 Numer KRS: 0000366598 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 12:25:25 Numer KRS: 0000366598 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:16:41 Numer KRS: 0000609198

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:16:41 Numer KRS: 0000609198 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:16:41 Numer KRS: 0000609198 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:28:51 Numer KRS: 0000599339

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:28:51 Numer KRS: 0000599339 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:28:51 Numer KRS: 0000599339 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo