Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships"

Transkrypt

1 Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH COMMERCIAL CODE OF COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS COMPANIES & PARTNERSHIPS 1. PRZEDSIÊBIORSTWO 1. ENTERPRISE 1. dzia³alnoœæ Enterprise activity dzia³alnoœæ finansowa financing dzia³alnoœæ gospodarcza economic activity, business, business operations dzia³alnoœæ inwestycyjna investing dzia³alnoœæ operacyjna operating activities, operations prowadziæ dzia³alnoœæ to conduct / to carry on / to carry out / to engage in activity prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ to run a business rozszerzyæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ to expand the business zakoñczyæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ to close the business instytucja finansowa financial institution koncern concern konsorcjum syndicate, consortium kupiec trader, merchant, buyer kupiec indywidualny sole trader kupiec rejestrowy registered trader podmiot gospodarczy business entity przedsiêbiorca entrepreneur, business entity, individual proprietor (US), sale proprietor (UK), trader przedsiêbiorca jednoosobowy single-party business entity, one-person business (UK) przedsiêbiorca ma³y small entrepreneur, small undertaking przedsiêbiorca samodzielny sole trader przedsiêbiorca zagraniczny oversea enterprise przedsiêbiorstwo enterprise, business enterprise, business establishment, business, firm, undertaking, concern, proprietorship, corporation, operation przedsiêbiorstwo handlowe merchandising operation, commercial enterprise przedsiêbiorstwo jednoosobowe single proprietorship przedsiêbiorstwo ma³e small undertaking przedsiêbiorstwo pañstwowe State / state-owned enterprise przedsiêbiorstwo produkcyjne manufacturing operation 125

2 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS przedsiêbiorstwo rentowne profitable enterprise przedsiêbiorstwo rodzinne family-owned enterprise przedsiêbiorstwo wiêkszych rozmiarów enterprise of considerable size, enterprise of a material size, large-sized enterprise nabywca przedsiêbiorca enterprise transferee, transferee of an enterprise, purchaser of an enterprise okreœliæ strategiê przedsiêbiorstwa to determine the strategy of the corporation prowadziæ przedsiêbiorstwo to operate / to run an enterprise, to run a business stan przedsiêbiorstwa state of the enterprise zarz¹dzaæ przedsiêbiorstwem to direct the operations of a business zarz¹dzaæ przedsiêbiorstwem to manage an enterprise przedsiêwziêcie undertaking, venture, enterprise, task, pursuit, project, scheme, operation przedsiêwziêcie handlowe commercial undertaking przedsiêwziêcie wspólne joint operation rozpocz¹æ przedsiêwziêcie to embark on an undertaking wzi¹æ udzia³ w przedsiêwziêciu to take part in an operation DEFINICJE DEFINITIONS Dzia³alnoœæ gospodarcza obejmuje wszelk¹ dzia³alnoœæ producentów, handlowców i osób œwiadcz¹cych us³ugi w³¹cznie z górnictwem, dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ i wykonywaniem wolnych zawodów. Za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ uznaje siê równie wykorzystywanie, w sposób ci¹g³y, w³asnoœci dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych (77 / 388 / EWG art. 4 RZ). The economic activities comprise all activities of producers, traders and persons supplying services including mining and agricultural activities and activities of the professions. The exploitation of tangible and intangible property for the purpose of obtaining income therefrom on a continuing basis is also considered an economic activity (77 / 388 / EEC, OJ L. 145, ). Instytucja finansowa oznacza bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zak³ad ubezpieczeñ, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, maj¹cy siedzibê w Rzeczypospolitej Polskiej albo w pañstwie nale ¹cym do Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (KSH art. 4). A financial institution means bank, investment fund, society of investment or trust fund (mutual fund company), national investment fund, insurance establishment, trust fund, retirement pension society, retirement pension fund or brokerage house seated within the territory of the Republic of Poland or in a member state of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kupiec indywidualny to osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Sole trader refers to an individual running a business (TLR 2002, p. 16). Przedsiêbiorstwo jednoosobowe oznacza przedsiêbiorstwo bêd¹ce w³asnoœci¹ jednej osoby (R 1994, s. 210P). 126

3 2. Types of partnerships / companies Single proprietorship is a business owned by one individual (R 1994, p. 210A). Przedsiêbiorca to osoba fizyczna, prawna lub inna spó³ka prawa handlowego, która prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (TLR 2002, s. 9). An entrepreneur means an individual, a legal entity or other entity created under the commercial law that runs a business (TLR 2002, p. 9). 2. RODZAJE SPÓ EK 2. TYPES OF PARTNERSHIPS / COMPANIES 2. spó³ka Types ofcompany, partnerships partnership, / companies firm, body corporate spó³ka administracyjna (w raju podatkowym) administration company spó³ka akcyjna joint-stock company (POL), publicly held corporation (USA), public limited company with share capital (UK) publiczna spó³ka akcyjna z o.o. Public Limited Company (Plc) (UK) spó³ka cicha dormant partner, silent partnership spó³ka cywilna civil law partnership (POL), civil (private) partnership, non-trading partnership, non-commercial partnership spó³ka dominuj¹ca dominant company, dominant partnership spó³ka dzielona divided company, company being divided spó³ka gie³dowa listed company spó³ka handlowa commercial company / partnership spó³ka jawna registered partnership, general partnership, open partnership, general mercantile partnership spó³ka jednoosobowa single-member company, one-shareholder company, sole-shareholder company, one-man-company spó³ka kapita³owa capital company, association of capital, corporation spó³ka komandytowa limited partnership spó³ka komandytowo-akcyjna limited joint-stock partnership spó³ka leasingowa leasing company spó³ka niezarejestrowana unregistered company, uncorporated business (UK) spó³ka osobowa partnership spó³ka osobowa z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ private limited company spó³ka partnerska professional partnership spó³ka powi¹zana associated company, affiliated company spó³ka prawa cywilnego non-commercial partnership, private company spó³ka prowadz¹ca dom maklerski company operating / running / managing a brokerage house spó³ka prowadz¹ca dzia³alnoœæ going concern spó³ka prowadz¹ca dzia³alnoœæ bankow¹ company conducting banking activity, company operating in the area of banking spó³ka prowadz¹ca dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ company conducting insurance activity, company operating in the area of insurance spó³ka prowadz¹ca gie³dê company managing / operating / running a stock exchange 127

4 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS spó³ka prowadz¹ca rynki pozagie³dowe company managing / operating / running over-the-counter markets spó³ka prywatna private limited company (UK) spó³ka przejêta target company spó³ka przejmuj¹ca acquiring company, bidding company, recipient company spó³ka publiczna public company spó³ka publicznej radiofonii i telewizji public radio and television company spó³ka rejestrowa registered company spó³ka œredniej wielkoœci medium-sized company spó³ka wielonarodowa multinational corporation, multinational company spó³ka z nieograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ unlimited company spó³ka z odpowiedzialnoœci¹ ograniczon¹ do sumy gwarancji company limited by guarantee spó³ka z odpowiedzialnoœci¹ ograniczon¹ do wartoœci kapita³u nominalnego company limited by shares spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ limited liability company (POL), private company (UK) spó³ka z udzia³em kapita³u zagranicznego joint venture, company with participation of foreign capital spó³ka zagraniczna foreign company DEFINICJE DEFINITIONS Spó³ka akcyjna to spó³ka, któr¹ mo e zawi¹zaæ jedna lub wiêcej osób. Jej statut wymaga formy aktu notarialnego, a jej akcjonariusze nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki. A joint-stock company is a company which may be formed by one or more persons. Its statutes must be made in the form of a notarial deed and its shareholders are not liable for the obligation of the company. Spó³ka dominuj¹ca oznacza spó³kê handlow¹ w przypadku, gdy: a) dysponuje bezpoœrednio lub poœrednio wiêkszoœci¹ g³osów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu tak e jako zastawnik albo u ytkownik, b¹dÿ w zarz¹dzie innej spó³ki kapita³owej (spó³ki zale nej), tak e na podstawie porozumieñ z innymi osobami... (KSH art. 4). A dominant company means a commercial company: a) which holds, directly or indirectly, a majority of votes at the shareholders meeting or the general assembly, also in the capacity of pledgee or usufructuary, or in the management board of another capital company (a dependent company), also under agreements with other parties... Spó³ka handlowa jest kupcem rejestrowym. A commercial company / partnership is a registered trader. Spó³ka jednoosobowa oznacza spó³kê kapita³ow¹, której wszystkie udzia³y albo akcje nale ¹ do jednego wspólnika albo akcjonariusza (KSH art. 4). A single-member company means a capital company in which shares are held by a single shareholder. 128

5 2. Types of partnerships / companies Spó³ka kapita³owa oznacza spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³kê akcyjn¹. A capital company means a limited liability company and joint-stock company. Spó³ka osobowa obejmuje spó³kê jawn¹, spó³kê partnersk¹, spó³kê komandytow¹ i spó³kê komandytowo-akcyjn¹ (KSH art. 4). A partnership means a registered partnership, a professional partnership, a limited partnership, or a limited joint-stock partnership. Spó³ka osobowa to zwi¹zek istniej¹cy pomiêdzy osobami prowadz¹cymi wspólnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dla celów zarobkowych. Jest ona oparta na odpowiedzialnoœci osobistej wspólników. A partnership is a relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit. A partnership is based on personal liability of partners (The Partnership Act 1890). Spó³ka powi¹zana oznacza spó³kê kapita³ow¹, w której inna spó³ka handlowa albo spó³dzielnia dysponuje bezpoœrednio lub poœrednio co najmniej 20% g³osów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, tak e jako zastawnik lub u ytkownik albo na podstawie porozumieñ z innymi osobami lub która posiada bezpoœrednio co najmniej 20% udzia³ów albo akcji w innej spó³ce kapita³owej (KSH Art. 4). An associated company means a capital company in which another commercial company or a co-operative controls, directly or indirectly, at least 20% of the votes at the shareholders meeting or the general assembly, also as pledgee or usufructuary, or under agreements with other parties, or which directly holds at least 20% of the shares in another capital company. Spó³ka prywatna oznacza spó³kê, w której odpowiedzialnoœæ w³aœcicieli jest ograniczona do wysokoœci wniesionych wk³adów i której udzia³y nie mog¹ byæ przedmiotem obrotu gie³dowego (TLR 2002, s. 9). Private limited company (UK) means a company where the liability of the shareholders is limited to the contributed capital and whose shares cannot be bought or sold on the stock exchange (TLR 2002, p. 9). Spó³ka publiczna oznacza spó³kê, której akcje co najmniej z jednej emisji s¹ dopuszczone do publicznego obrotu (PrPapW art. 4 1). A public company means a company whose shares from at least one issue are approved for public trading. Spó³ka z odpowiedzialnoœci¹ ograniczon¹ do sumy gwarancji to spó³ka, w której odpowiedzialnoœæ wspólników jest ograniczona przez umowê spó³ki do takiej kwoty, jak¹ wspólnicy zobowi¹zali siê wnieœæ do kapita³u spó³ki w przypadku postawienia jej w stan likwidacji (EPBG 1996, s. 59). A company limited by guarantee is a company the liability of whose members is limited by the amount they undertake to make available to the company in the event that it is liquidated (EPBG 1996, p. 58). 129

6 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS Spó³ka z odpowiedzialnoœci¹ ograniczon¹ do wartoœci kapita³u nominalnego to spó³ka, w której odpowiedzialnoœæ wspólników jest ograniczona przez umowê spó³ki do wartoœci nominalnego kapita³u zak³adowego, który zosta³ wp³acony przez wspólników (EPBG 1996, s. 61). A company limited by shares is a company which has a share capital the liability of whose members is limited to the amount of nominal share capital which is paid up in respect of their shares (EPBG 1996, p. 60). Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ mo e byæ utworzona przez jedn¹ albo wiêcej osób w ka dym celu prawnie dopuszczalnym, chyba e ustawa stanowi inaczej (KSH art ). A limited liability company may be established by one or more persons for any legitimate purpose, unless the law provides otherwise (PCCC 2002, p. 105). Spó³k¹ jawn¹ jest spó³ka osobowa, która prowadzi przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹, a nie jest inn¹ spó³k¹ handlow¹ (KSH art. 22 1). A registered partnership is a partnership which operates a business under its own name and which does not constitute another commercial company. Spó³k¹ komandytow¹ jest spó³ka osobowa maj¹ca na celu prowadzenie przedsiêbiorstwa pod w³asn¹ firm¹, w której wobec wierzycieli za zobowi¹zania spó³ki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialnoœæ co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (KSH Art. 102). A limited partnership is a partnership whose purpose is to operate a business under its own business name; at least one partner (the general partner) bears unlimited liability towards the creditors for obligations of the partnership and the liability of at least one partner (the limited partner) is limited. Spó³k¹ komandytowo-akcyjn¹ jest spó³ka osobowa maj¹ca na celu prowadzenie przedsiêbiorstwa pod w³asn¹ firm¹, w której wobec wierzycieli za zobowi¹zania spó³ki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (KSH art. 125). A limited joint-stock partnership is a partnership whose purpose is to operate a business under its own business name; at least one partner (the general partner) bears unlimited liability towards the creditors for obligations of the partnership and at least one partner is a shareholder. Spó³k¹ partnersk¹ jest spó³ka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spó³ce prowadz¹cej przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹ (KSH art. 86 1). A professional partnership is a partnership formed by partners for the purpose of pursuing a liberal profession in the form of a partnership operating a business under its own business name. 130

7 3. Formation of a partnership / company 3. POWSTANIE SPÓ KI 3. FORMATION OF A PARTNERSHIP / COMPANY 3. adres Formation firmowy of a partnership business / company address akt ustanowienia spó³ki certificate of incorporation akt za³o ycielski memorandum of association (UK) akty rejestrowe registration files cel spó³ki, cel dzia³alnoœci spó³ki objects of a company czas trwania spó³ki duration / lifetime / term of the company / partnership dane do rejestru particulars to be filed with the register data zarejestrowania spó³ki date of incorporation firma spó³ki business name of a company / partnership, company name, firm, name of the firm forma umowy form of company s deed, form of partnership s deed kierownik brytyjskiego urzêdu rejestrowego spó³ek Registrar of Companies Krajowy Rejestr S¹dowy National Court Register, Polish Court Register logo (znak graficzny) logo lokal spó³ki premises of a company maj¹tek spó³ki assets and liabilities of a company marka brand, make nazwa handlowa trade name organizowaæ pracê firmy to organise the operations of a business pieczêæ firmowa (pieczêæ spó³ki) company seal pieczêæ spó³ki / zwi¹zku common seal powstanie spó³ki formation / creation / incorporation / establishment of a partnership / company powstanie spó³ki kapita³owej formation of a capital company powstanie spó³ki osobowej incorporation of the partnership, creation of the partnership przedmiot dzia³alnoœci spó³ki objects of a company / partnership przyst¹piæ do spó³ki to enter into a partnership / company rejestr register rejestr handlowy commercial register (POL), Register of Companies (UK) skreœlenie z rejestru handlowego deletion / expunging from the commercial register wyci¹g z rejestru handlowego extract from the commercial register zg³osiæ do rejestru to file in register, to file for registration zg³oszenie do rejestru filing in register, filing for registration prawo i obowi¹zek zg³oszenia spó³ki do rejestru right and obligation to file a partnership / company for registration s¹d rejestrowy registry court, registration court siedziba spó³ki seat, place of business, registered office, domicile of the company statut spó³ki articles of incorporation, articles of association, statutes of a company, memorandum of association brzmienie statutu wording of the statutes stawaj¹cy appearing party, attendee, person present œwiadectwo za³o ycielskie promoter's certificate, founder s certificate œwiadectwo rejestracji spó³ki certificate of incorporation 131

8 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS umowa spó³ki company s deed, partnership s deed, agreement for a company, articles of association umowa spó³ki osobowej partnership deed, articles of partnership, deed of partnership urz¹d rejestrowy przedsiêbiorstw, Dom Spó³ek Companies House (UK) wizytówka firmy business card wpis entry wpis do rejestru entry in the register, registration in the register dokonaæ wpisu do rejestru to register, to record, to enter in the register zmiana wpisu amendment to the entry za³o enie spó³ki incorporation of a company, establishment of a company, formation of a company, creation of a company koszty za³o enia spó³ki preliminary expenses, formation expenses, organisation costs za³o yciel spó³ki founder member of a partnership, promoter of a partnership jedyny za³o yciel sole founder, single promoter za³o yæ spó³kê to found / to establish / to form / to set up / to start a company (partnership) zarejestrowaæ siê to become registered zarejestrowaæ spó³kê to register a company / partnership zawi¹zaæ spó³kê to form / to found / to establish a company (partnership) zawi¹zanie spó³ki formation of company / partnership zmiana umowy spó³ki amendment to the company deed, amendment to the articles of association zmieniaæ umowê spó³ki to amend the company / partnership deed znak handlowy trademark DEFINICJE DEFINITIONS Akt za³o ycielski to czêœæ pierwsza dwuczêœciowej umowy tworz¹cej wed³ug prawa angielskiego spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Okreœla siê w nim z regu³y firmê spó³ki, przedmiot dzia³alnoœci spó³ki i wysokoœæ kapita³u zak³adowego (EPBG 1996, s. 159). Memorandum of association is, under English law, the first part of a two-part document forming the constitution of a limited company and deals with such matters as the name, main objects and share capital of such a company (EPBG 1996, p. 158). Dokument rejestracji spó³ki oznacza dokument stwierdzaj¹cy za³o enie spó³ki i podpisany przez kierownika brytyjskiego urzêdu rejestrowego spó³ek. Certificate of incorporation is a document signed by Registrar of Companies showing that the company to which it relates has been formed. Pieczêæ spó³ki jest nieodzowna dla wiêkszoœci spó³ek w Wielkiej Brytanii; jej odcisk na niektórych dokumentach jest traktowany jako podpis z³o ony w imieniu spó³ki. Company seal is a stamp which most UK companies possess, used to stamp as the form of signature of company on certain documents. Rejestr handlowy to spis spó³ek prawa handlowego zawieraj¹cy niektóre dane o spó³kach, takie jak np.: nazwa, cel dzia³alnoœci, forma prawna, adres siedziby (TLR 2002, s. 8). 132

9 3. Formation of a partnership / company Register of Companies (Companies Register) is a list of entities that have been created under the commercial law, showing, for example: their names, the objects of the business, legal form, the address of the registered office (TLR 2002, p. 8). Statut spó³ki wed³ug prawa angielskiego zawiera szczegó³owe warunki wzajemnych stosunków powsta³ych miêdzy udzia³owcami w spó³ce oraz zasady reguluj¹ce kwestie zarz¹dzania i struktury spó³ki (EPBG 1996, s. 26). Articles of association contain, under English law, the details and conditions governing the relationship of shareholders of a company and the rules governing the management and organisation of the company (EPBG 1996, p. 27). Umowa spó³ki to akt za³o ycielski sporz¹dzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spó³ki kapita³owej (KSH art. 4 2). A company deed means the founding act made by the sole shareholder of a capital company. Umowa spó³ki albo statut spó³ki mo e zawieraæ: adresy wspólników oraz ich adresy do dorêczeñ, czas trwania spó³ki, jeœli jest oznaczony, informacje, czy wspólnik mo e mieæ wiêcej ni jeden udzia³, firmê spó³ki, liczbê akcji poszczególnych rodzajów i zwi¹zane z nimi uprawnienia, liczbê i rodzaje tytu³ów uczestnictwa w zysku lub w podziale maj¹tku spó³ki, nazwiska i imiona osób powo³anych w sk³ad zarz¹du, nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spó³ki i sposób reprezentacji, nazwiska i imiona prokurentów, nazwiska i imiona wspólników, nazwiska i imiona za³o ycieli, ograniczenie zbywalnoœci akcji, organizacjê walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, oznaczenie wk³adów wnoszonych przez ka dego wspólnika, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialnoœci ka dego komandytariusza wobec wierzycieli (sumê komandytow¹), pismo do og³oszeñ, je eli spó³ka zamierza dokonywaæ og³oszeñ równie poza Monitorem S¹dowym i Gospodarczym, przedmiot dzia³alnoœci spó³ki, siedzibê spó³ki, wartoœæ nominaln¹ akcji i ich liczbê ze wskazaniem, czy akcje s¹ imienne, czy na okaziciela, warunki i sposób umorzenia akcji, wysokoœæ kapita³u zak³adowego, sposób jego zebrania. The deed of a company / partnership or its statutes may include: addresses of the partners / shareholders and their addresses for correspondence; duration of the partnership / company if it is specified; whether or not the shareholder may have more than one share; business name of the company / partnership; the number of shares of a given class and rights attached to the shares; the number and types of entitlements to participation in profits or in the distribution of company assets; full names of persons appointed to the management board; full names of persons entitled to represent the partnership / company and the manner of representation; 133

10 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS full names of holders of commercial powers of attorney; full names of the partners; full names of the promoters; limitations on share transferability; organisation of the general meeting and supervisory board; the specification and the value of contributions made by each partner; the amount up to which each of the limited partners is liable to the creditors (commendam sum, limited liability amount); the journal for the company s announcements, if the company intends to publish its announcements in other journals than Monitor S¹dowy i Gospodarczy (Court and Business Gazette); objects of the company / partnership; seat of the company / partnership; nominal value and number of shares with information as to whether the shares are registered or bearer shares; the terms and manner of share redemption; the amount of share capital, the manner in which it was collected. Znak handlowy oryginalny symbol stworzony przez spó³kê do wykorzystania w marketingu dóbr lub us³ug (R 2004, s. 222P). Trademark a unique symbol designed by a company for use in marketing its products or services (R 2004, p. 222A). WZORY ZDAÑ USEFUL SENTENCES Czas trwania spó³ki jest nieograniczony. The duration of the company / partnership is unlimited. Czas trwania spó³ki nie jest oznaczony. The duration of the company / partnership is not specified. Spó³ka bêdzie dzia³aæ a do rozwi¹zania na warunkach niniejszej Umowy lub do œmierci, lub upad³oœci ka dego Wspólnika. The Partnership shall continue until terminated under the terms of this Agreement or until the death or bankruptcy of either Partner. Firma Spó³ki brzmi:... Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. The business name of the company is... Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Spó³ka mo e u ywaæ skrótu firmy:... Sp. z o. o. The company may use the abbreviation... Sp. z o. o.. Maj¹tek spó³ki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wk³ad lub nabyte przez spó³kê w czasie jej istnienia (KSH art. 28). The assets and liabilities of a partnership includes all property contributed to the partnership or acquired by the partnership in the course of its existence. 134

11 Przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki jest:.... The objects of the company / partnership shall be as follows:.... Siedzib¹ spó³ki jest x. The company / partnership is based / seated in x. Siedziba spó³ki znajduje siê w x. The principal office of the company / partnership shall be located at x. Spó³ka bêdzie dzia³aæ pod firm¹ x. The Company / Partnership shall operate under the business name of x. Sprawy spó³ki bêd¹ prowadzone pod firm¹ x. The business shall be carried on under the name of x. 4. Internal relations of a partnership / company Stawaj¹cy oœwiadcza, e zawi¹zuje spó³kê jawn¹, zwan¹ dalej Spó³k¹. The Person Present states that s/he is forming a registered partnership, hereinafter referred to as the Partnership. Wspólnicy oœwiadczaj¹, e zawi¹zuj¹ spó³kê z o.o. w celu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej jak nastêpuje: The Shareholders declare that they form a limited liability company in order to conduct the following economic activity. 4. STOSUNKI WEWNÊTRZNE SPÓ KI 4. INTERNAL RELATIONS OF A PARTNERSHIP / COMPANY 4. czynnoœci Internal relations spó³ki of acourse partnership of / the company partnership s business, acts of partnership, course of business of the partnership zwyk³e czynnoœci spó³ki normal course of the partnership s business, ordinary acts of partnership, ordinary course of business of the partnership czynnoœci s¹dowe i pozas¹dowe court and out-of-court actions, court proceedings and out-of-court dealings dyrektor, cz³onek zarz¹du director interes spó³ki interest of a partnership / company nadzór supervision prawo nadzoru right of supervision sprawowaæ nadzór to exercise supervision organy spó³ki company s authorities, organs, bodies of association pokwitowaæ, udzieliæ pokwitowania to release / to discharge the management board / board of directors pokwitowanie (udzielone zarz¹dowi) release, discharge prowadzenie spraw spó³ki management of the affairs of the partnership / company, running of the business 135

12 COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS obowi¹zek prowadzenia spraw spó³ki obligation to manage the affairs of the partnership / company powierzyæ prowadzenie spraw spó³ki to entrust the management of the affairs of the partnership / company prowadziæ sprawy spó³ki to manage the affairs of the partnership / company, to keep the affairs of the partnership / company, to conduct the affairs of the partnership / company prowadziæ sprawy nieprzekraczaj¹ce zwyk³ych czynnoœci spó³ki to conduct affairs within the ordinary scope of the partnership s business, to manage the affairs within the ordinary business of the partnership / company rada dyrektorów board of directors (UK, USA) rada nadzorcza supervisory board cz³onek rady nadzorczej member of a supervisory board przewodnicz¹cy rady nadzorczej chair of a supervisory board regulamin rady nadzorczej supervisory board regulations wgl¹d do ksi¹g access to books zarz¹d management board (POL), board of directors (UK, USA) akt notarialny zawieraj¹cy oœwiadczenie zarz¹du notarial statement of the management board kierowaæ pracami zarz¹du to manage the work of the management board, to manage the operations of the management board, to direct the work of the management board odwo³ywaæ zarz¹d to remove / to dismiss the management board powo³aæ zarz¹d to appoint the management board prezes zarz¹du president of the management board regulamin zarz¹du management board s by-laws sprawozdanie zarz¹du directors report, report of the management board zebranie zarz¹du management board meeting przewodniczyæ zebraniom zarz¹du to preside at board meetings uczestniczyæ w zebraniu zarz¹du to attend the board meeting zarz¹dzanie firm¹ business management zgromadzenie wspólników shareholders meeting, general meeting, Meeting of Shareholders zwo³aæ zgromadzenie wspólników to convene / to summon a meeting of shareholders odbywaæ zgromadzenie wspólników to hold a meeting of shareholders ¹daæ wyjaœnieñ od kogoœ to request somebody to provide explanations, to request explanations from somebody, to call on somebody to furnish explanations WZORY ZDAÑ USEFUL SENTENCES Cz³onków rady nadzorczej powo³uje i odwo³uje walne zgromadzenie. Members of the supervisory board are appointed and removed by the general assembly. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y:.... The competencies of the Supervisory Board include as follows:

13 5. Contribution & shares / stocks Mandat cz³onka Zarz¹du wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe za pierwszy pe³ny rok obrotowy pe³nienia funkcji cz³onka Zarz¹du. The mandate of a member of the Management Board expires on the date of the shareholders meeting which approves the financial report for the first financial year of his / her service as a member of the Management Board. Powo³uje siê pierwszy Zarz¹d w sk³adzie (WUIP 200, s. 29). The first Management Board is appointed as follows: (WUIP 2000, p. 28). Rada nadzorcza sprawuje sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹ spó³ki we wszystkich dziedzinach jej dzia³alnoœci (KSH art ). The supervisory board exercises permanent supervision over all the activities of the company. Codzienne sprawy spó³ki bêdzie prowadziæ X. The day-to-day affairs of the partnership / company shall be managed by X. Zarz¹d prowadzi sprawy spó³ki i reprezentuje spó³kê w s¹dzie i poza s¹dem. The management board manages the affairs of the company and represents the company in and out of court. Zarz¹d zwo³uje Zwyczajne Zgromadzenie. The ordinary Meeting of Shareholders is convened by the Management Board. 5. WK AD I UDZIA Y 5. CONTRIBUTION & SHARES / STOCKS 5. suma Contribution komandytowa & shares / stocks commendam sum, limited liability amount, commandite sum obni enie sumy komandytowej reduction of the commendam sum œwiadczenie performance, contribution œwiadczenie pieniê ne pecuniary contribution, cash performance œwiadczenie niepieniê ne non-pecuniary contribution, non-cash performance udzia³ share, contribution udzia³ kapita³owy share, capital share udzia³ w zyskach i stratach participation in profits and losses udzia³ w³asny do zbycia own shares for disposal, own shares to be transferred, company own shares for disposition ksiêga udzia³ów register of shares nabycie kontrolnego pakietu udzia³ów / akcji acquisition of controlling interest obejmowaæ udzia³y to subscribe for shares odsetki od udzia³u interest on share rozporz¹dzanie udzia³em albo akcj¹ disposal or encumbrance of a share umorzenie udzia³ów redemption of shares 137

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

The Accounting Act. Ustawa o rachunkowoêci

The Accounting Act. Ustawa o rachunkowoêci Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Accounting Act Ustawa o rachunkowoêci T umaczenie Joanna Adamczyk The Accounting Act Ustawa o rachunkowoêci T umaczenie / Translation Joanna Adamczyk Bilingual

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 "Echo Investment" S.A. SA-P 2005 Introduction 1. The basic range of activity of the company registered under

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo