Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio"

Transkrypt

1 System SCADA WinCC poza wszechstronn funkcjonalno ci zintegrowanych mechanizmów programowych oraz szerok gam modu ów opcjonalnych, posiada równie standardowo wbudowane edytory skryptów u ytkownika daj ce mo liwo nadania aplikacji praktycznie nieograniczonej funkcjonalno ci dost pnej dla u ytkownika ko cowego. Wersja v7.0 w pakiecie podstawowym zawiera kompilator skryptów ANSI C oraz VBA. J zyk programowania C znajduje cz stsze zastosowanie przy aplikacjach u ytkownika s cych zaawansowanym obliczeniom, przetwarzaniu zmiennych procesowych czy obs udze plików zewn trznych. Skrypty Visual Basic z kolei umo liwiaj atwiejszy dost p do obiektów graficznych aplikacji, kontrolek ActiveX czy te wymian informacji z baz danych SQL. Standardowy pakiet konfiguracyjny WinCC umo liwia stworzenie aplikacji Runtime wraz z systemowym archiwum procesowym opartym na bazie danych MS SQL Server. Systemowy mechanizm archiwizacji umo liwia cykliczn b acykliczn archiwizacj numerycznych warto ci procesowych w ilo ci maksymalnie 512 zmiennych. W celu zwi kszenia ilo ci archiwizowanych tagów nale y naby dodatkowy pakiet konfiguracyjny WinCC/Archive. Z drugiej strony - aby aplikacja posiada a mo liwo archiwizacji nie tylko zmiennych liczbowych, ale równie tekstowych (np. nazwa aktualnie zalogowanego ytkownika) - konieczne jest zastosowanie modu u WinCC/User Archive. W celu minimalizacji kosztów aplikacji mo na cz powy szej funkcjonalno ci w stosunkowo atwy sposób zrealizowa r cznie poprzez zintegrowane edytory skryptów ytkownika. Aby to uczyni mo emy stworzy ca kowicie niezale ny zbiór plików istotnych danych procesowych, gdzie zapisywane b warto ci procesowe b informacje o stanie pracy aplikacji czy operatorach, którzy uzyskiwali do niej dost p. Dane takie swobodnie mo emy zapisywa np. w pliku tekstowym b arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Tworzenie takich skryptów zosta o opisane i jest dost pne pod mfaq Typowym rodowiskiem archiwizacji danych jest jednak system bazodanowy. Przechowywanie informacji archiwalnych w bazie danych daje szerokie mo liwo ci przegl dana, dost pu oraz analizy nie tylko z poziomu dedykowanego oprogramowania, ale równie bardzo elastycznie poprzez wysy ania zapyta w postaci kwerend z poziomu skryptów u ytkownika lub oprogramowania producentów trzecich. Jednym z bardziej popularnych systemów tego typu jest MS SQL Server. Jest on równie standardowym komponentem odpowiedzialnym za archiwizacj danych w systemie SCADA WinCC v7.0. Niniejszy dokument przedstawia opis konfiguracji bazy danych u ytkownika oraz skryptu VBA daj cego mo liwo odczytu oraz zapisu informacji w niej zawartych. Taka baza danych jest ca kowicie niezale na od bazy danych tworzonej poprzez mechanizmy systemowe WinCC. Przyk adowa konfiguracja odbywa si w nast puj cych krokach: utworzenie nowej bazy danych oraz jej u ytkownika stworzenie przyk adowej tabeli nawi zanie po czenia z MS SQL Server wpisanie danych u ytkownika do tabeli odczyt oraz prezentacja rekordów bazy danych w WinCC Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio Spraw pierwszorz dn jest utworzenie bazy danych, w które przechowywane b dane WinCC u ytkownika. Czynno t mo na wykona za pomoc kwerendy wysy anej przez skrypt, jednak e wymagane jest równie za enie u ytkownika oraz nadanie mu odpowiednich uprawnie, tak e ta grupa kroków zostanie wykonana z poziomu oprogramowania przewidzianego do obs ugi bazy danych - SQL Server Management Studio. Doradztwo techniczne: 1

2 Jest ono integraln cz ci systemu WinCC v7 i jest instalowane automatycznie wraz z baz danych MS SQL Server. Nale y zwróci uwag, i ten komponent programowy nie znajduje si na p ycie instalacyjnej systemu w wersji demonstracyjnej WinCC V7 TRIAL. Aby wykona ustawienia wst pne od strony serwera SQL otwieramy SQL Management Studio i logujemy si przez autoryzacj systemu Windows np. do serwera przeznaczonego systemowo dla potrzeb WinCC. Po zalogowaniu - klikaj c przycisk otwieramy okno kwerend. Wywo uj c poni sze zapytanie tworzymy w systemie ca kowicie now baz, w której przechowywa dziemy nasze dane WinCC: create database MojaBazaDanych Przyciskiem F5 wywo ujemy kwerend. Nale y pami ta, i w SQL Management studio wywo any zostaje kod ca ego zapytania widniej cego w oknie kreatora kwerend, aby wywo tylko cz nale y zaznaczy kursorem myszy interesuj cy nas fragment. Po od wie eniu zak adki Databases - w drzewie projektu powinna widnie nasza baza danych. Kolejn czynno ci, jak nale y wykona jest utworzenie u ytkownika oraz has a danych, którymi b dziemy logowa si do naszej bazy danych. W tym celu w g ównym drzewie projektu serwera SQL rozwijamy zak adk security i klikamy prawym przyciskiem myszy folder Logins. Wybieramy pozycj New Login i spisujemy nazw u ytkownika, np. User_1. Wybieramy równie tryb autoryzacji SQL Server Authentication i wprowadzamy has o, np. Pass_1. Bior c pod uwag, i logowanie odb dzie si z poziomu skryptu warto równie odznaczy domy le opcje: Enforce password expiration oraz User must change password at next login w celu unikni cia dokonywania pó niejszych zmian w programie. Wskazujemy równie domy ln baz danych (MojaBazaDanych) oraz j zyk. Krokiem ko cowym konfiguracji u ytkownika jest nadanie mu odpowiednich uprawnie do zapisu oraz odczytu Doradztwo techniczne: 2

3 danych aby to uczyni przechodzimy w zak adk User Mapping i dla naszej bazy danych aktywujemy uprawnienia db_datareader oraz db_datawriter. Kolejnym etapem jest wstawienie odpowiednio dostosowanej do naszych potrzeb tabeli, do której ju bezpo rednio b dziemy wpisywa nasze dane z WinCC. Poni sza kwerenda tworzy prost tabel z kolumnami Data_czas, Zmienna_1, Zmienna_2 oraz Nazwa_uzytkownika. use MojaBazaDanych create table MojaTabela ( Data_czas datetime, Zmienna_1 int, Zmienna_2 int, Nazwa_uzytkownika varchar(100) ) Powy sze ustawienia od strony serwera bazy danych s wystarczaj ce w celu wykonania przyk adowej wymiany danych bezpo rednio z projektem WinCC. Nawi zanie po czenia z baz danych SQL Pierwszym krokiem od strony WinCC, a konkretnie od strony wbudowanego edytora VBA jest skonfigurowanie po czenia z baz danych, która zosta a utworzona w powy szych krokach. Wywo anie po czenie mo e odbywa si cyklicznie przez skrypt globalny wraz z dalsz cz ci programu (zapis lub odczyt informacji) lub jednorazowo np. przy klikni ciu przycisku. Poni szy skrypt generuje po czenie pomi dzy edytorem skryptów Visual Basic (WinCC v7) a serwerem MS SQL Server. Dim polaczenie Dim cstring 'utworzenie obiektu interfejsu ADODB* Set polaczenie = CreateObject("ADODB.Connection") 'definiujemy tzw. ci g po czeniowy (connection string) do bazy SQL, 'zawieraj cy dane logowania, które skonfigurowane zosta y 'we wcze niejszych krokach cstring = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=KOMPUTER1\WINCC;User Id=User_1;Password=Pass_1" 'otwórz po czenie u ywaj c powy szych parametrów polaczenie.open cstring 'aktywuj domy ln bazd danych, na której b dziemy pracowa polaczenie.defaultdatabase = "MojaBazaDanych" *ADOdb (Active Data Objects DataBase - Obiektowa Baza Danych) to interfejs pozwalaj cy na komunikacj z baz danych. Pozwala on na komunikacj pomi dzy skryptem (np. Visual Basic) a praktycznie dowoln z popularnych baz danych: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Interbase, Microsoft SQL Server, Access, FoxPro, Sybase, ODBC i ADO. Program nie czy si bezpo rednio z baz danych, lecz w nie z ADODB, a interfejs komunikuje si z baz danych we ciwy dla niej sposób. Dzi ki temu oprogramowanie mo na przenosi na ró ne serwery baz danych bez zmian w kodzie. Doradztwo techniczne: 3

4 Zapis danych u ytkownika do bazy danych SQL Kolejny etap to wpisanie dowolnych danych WinCC do utworzonej przez nas bazy danych. Poni szy kod jest bezpo redni kontynuacj punktu poprzedniego. Mo e by on równie wywo ywany cyklicznie - niezale nie od funkcji otwierania oraz zamykania po czenia z baz danych nale y jednak wtedy pami ta o dodatkowej deklaracji obiektu ADODB oraz jego parametrów. Nie stanowi jednak adnego problemu otwieranie oraz zamykanie po czenia z baz danych przy ka dorazowym dodawaniu rekordu danych do naszej tabeli adne dane nie zostan pomini te nawet przy cyklach poni ej sekundy. Nale y jednak mie na uwadze zrównowa enie cyklu zapisywania z ilo ci odczytywanych zmiennych. Przy du ej ilo ci danych system mo e wymaga wyd enia cyklu akwizycji. 'deklaracja zmiennych Dim Zmienna_1, Zmienna_2, UserName Dim kwerenda 'odczyt zmiennych WinCC warto ci liczbowe oraz nazwa aktualnie 'zalogowanego u ytkownika Zmienna_1 = HMIRuntime.SmartTags("Zmienna_1") Zmienna_2 = HMIRuntime.SmartTags("Zmienna_2") UserName = 'definicja kwerendy, która zostanie wywo ana po stronie serwera SQL - 'wpisanie rekordu danych do tabeli MojaTabela z onego z warto ci 'zmiennych WinCC wraz ze stemplem czasowym kwerenda = "insert into MojaTabela values(current_timestamp," & Zmienna_1 & "," & Zmienna_2 & ",'" & UserName & "')" 'wykonaj kwerend polaczenie.execute kwerenda Zamkni cie po czenia z baz danych SQL Faz ko cow wpisywania rekordów informacji do bazy danych jest zamkni cie wcze niej utworzonego po czenia poni sz komend. polaczenie.close W celu sprawdzenia aktualnego stanu po czenia mo na wywo oraz wy wietli wynik funkcji zwracaj cej warto 0 po czenie nieaktywne, 1 po czenie aktywne. MsgBox polaczenie.state Zamkni cie po czenie finalizuje nasz skrypt VBA wpisuj cy dane u ytkownika do bazy danych. Na tym etapie mo na sprawdzi czy dane zostaj poprawnie zapisane na serwerze przez narz dzie SQL Server Management Studio. Kolejnym zagadnieniem do rozwi zania jest jednak prezentacja danych u ytkownika bezpo rednio w trybie RT. Doradztwo techniczne: 4

5 Odczyt oraz prezentacja danych archiwalnych u ytkownika Naturaln kolej rzeczy jest przestawienie zarchiwizowanych danych do wgl du u ytkownika bezpo rednio w trybie RT lub eksportuj c dane do pliku zewn trznego np. TXT lub XLS. Druga mo liwo mo e zosta bardzo atwo zaimplementowana w po czeniu poni szego opisu z informacjami zawartymi w mfaq W niniejszym dokumencie skupimy si jednak na prostym mechanizmie prezentacji zarchiwizowanych informacji bezpo rednio na poziomie interfejsu u ytkownika WinCC. W tym celu nale y zastanowi si - w jakiej postaci podgl d danych chcemy udost pni. WinCC obs uguje poza prostymi elementami graficznymi kontrolki ActiveX, WPF lub.net. S to najbardziej popularne elementy s ce wymianie danych pomi dzy aplikacjami. Mo na stworzy w asn kontrolk, b skorzysta z gotowych dost pnych w WinCC lub dostarczonych np. wraz z systemem operacyjnym MS Windows. W naszej konfiguracji skorzystamy z kontrolki ActiveX Microsoft Forms 2.0 ListBox. Element ten s y do prezentowania danych alfanumerycznych w postaci listy b tabeli, w naszym przypadku doskonale nada si do odwzorowania zawarto ci bazy danych SQL. Aby doda ten obiekt do projektu WinCC nale y z poziomu Graphics Designer -> Object Palette -> Controls klikn prawym przyciskiem myszy ActiveX controls -> Add/Remove, a nast pnie na wskazanej li cie odszuka oraz zaznaczy element Microsoft Forms 2.0 ListBox. Po wykonaniu tych czynno ci na li cie kontrolek ActiveX widnie b dzie nowy element, który mo na wstawi na obszar roboczy naszego ekranu procesowego podobnie jak systemowe kontrolki WinCC. Odczytywanie danych zazwyczaj wykonuje si zdarzeniowo, np. przez klikni cie przycisku, tak e równie i w tym przypadku mo emy przypisa nasz skrypt do takiego zdarzenia. Podobnie jak w przypadku zapisu informacji do bazy danych chc c odczyta informacje w pierwszym kroku nale y nawi za po czenie z serwerem danych: Dim polaczenie Dim cstring 'utworzenie obiektu interfejsu ADODB Set polaczenie = CreateObject("ADODB.Connection") 'definiujemy connection string do bazy SQL, zawieraj cy dane 'logowania, które skonfigurowane zosta y we wcze niejszych krokach cstring = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=KOMPUTER1\WINCC;User Id=User_1;Password=Pass_1" 'otwórz po czenie u ywaj c powy szych parametrów polaczenie.open cstring 'aktywuj domy ln bazd danych, na której b dziemy pracowa polaczenie.defaultdatabase = "MojaBazaDanych" Kolejnym etapem jest odczyt poprzez zapytanie - w postaci odpowiedniej kwerendy SQL danych wcze niej wpisanych do naszej tabeli w bazie danych. Na tym etapie za my, e chcemy odczyta wszystkie dane, jakie zosta y zarchiwizowane przez u ytkownika. Odczytane rekordy informacji zaprezentujemy w kontrolce ActiveX - Microsoft Forms 2.0 ListBox. Doradztwo techniczne: 5

6 Dim kwerenda Dim lista Dim dane 'deklaracja kwerendy do bazy danych SQL kwerenda = "select * from MojaTabela" 'wskazanie obiektu ListBox (Control1) Set lista = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems.Item("Control1") 'wywo anie kwerendy oraz przepisanie jej wyniku do zmiennj Set dane = polaczenie.execute(kwerenda) 'wczyysc list przed wpisaniem danych lista.clear 'wpisz dane do obiektu ListBox oddziel kolumny znakiem tabulacji While Not dane.eof 'wpisz rekord danych lista.additem dane.fields(0) & vbtab & dane.fields(1) & vbtab & dane.fields(2) & vbtab & dane.fields(3) Wend 'przejd do nast pnego rekordu danych dane.movenext 'Zamknij po czenie z baz danych polaczenie.close Wywo uj c powy szy skrypt otrzymamy prezentacj danych zarchiwizowanych w serwerze SQL. Dane te zaprezentowane s w postaci przewijanej listy z podzia em na kolumny oddzielone znakiem tabulacji. W przypadku wi kszej ilo ci danych warto uzupe ni program o dodatkowe funkcje filtrowania danych. Szerokie mo liwo ci, jakie udost pnia w tym zakresie baza danych SQL daje praktycznie nieograniczone mo liwo ci przeszukiwania danych oraz wy wietlania interesuj cych u ytkownika rekordów. W dalszej cz ci spróbujmy wzbogaci nasz projekt o mo liwo wylistowania danych tylko z okre lonego przedzia u czasu. Odczyt oraz prezentacja danych archiwalnych ze wskazaniem zakresu czasu W pierwszej kolejno ci nale y zastanowi si - w jaki sposób b dziemy wprowadza interesuj cy nas przedzia czasu z poziomu interfejsu u ytkownika. Mo emy zastosowa w tym celu np. pole I/O, do którego czas b dzie wprowadzany w postaci odpowiednio sformatowanej zmiennej typu string. Jest to najprostsza i najpewniejsza metoda, gdy jest to obiekt systemowy WinCC, a warto b dzie zapisywane automatycznie do zmiennej WinCC. Wad mo e by jednak format, którego trzeba si b dzie ci le trzyma. Mo na jednak zastosowa równie kombinacj kilku pól I/O lub pól wyboru, np. ComboBox w celu unikni cia pomy ek. Doradztwo techniczne: 6

7 Z drugiej strony mo na równie zastosowa kontrolki ActiveX, które na pewno uprosz spraw wyboru, np. daty, aczkolwiek dla ró nych systemów operacyjnych mog pojawi si problemy z kompatybilno ci zewn trznych elementów graficznych. Zadanie sprowadza si do wstawienia dodatkowych obiektów s cych wprowadzaniu ko ca i pocz tku przedzia u czasu, odczytania ich warto ci w skrypcie VBA oraz uwzgl dnienia tych warto ci w kwerendzie, która zostaje wys ana do serwera SQL. Do wprowadzania daty zastosujemy w naszym projekcie kontrolk ActiveX mo e by to np. Formant Kalendarza 12.0 lub Microsoft Date and Time Picker Control v6.0. Kontrolki dodajemy w analogiczny sposób jak w powy szym punkcie. Poni szy skrypt obejmuje pe funkcjonalno odczytu danych ze wskazanego przedzia u czasu oraz wylistowanie ich do wgl du u ytkownika w trybie RT. ' otworz po czenie do bazy danych Dim polaczenie Dim cstring 'utworzenie obiektu interfejsu ADODB Set polaczenie = CreateObject("ADODB.Connection") 'definiujemy connection string do bazy SQL, zawieraj cy dane 'logowania, które skonfigurowane zosta y we wcze niejszych krokach cstring = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=KOMPUTER1\WINCC;User Id=User_1;Password=Pass_1" 'otwórz po czenie u ywaj c powy szych parametrów polaczenie.open cstring 'aktywuj domy ln bazd danych, na której b dziemy pracowa polaczenie.defaultdatabase = "MojaBazaDanych" ' wczytaj oraz wy wietl wybrane rekordy danych Dim objdatepicker1, objdatepicker2 Dim DateFrom, DateTo Dim kwerenda Dim lista Dim dane 'wskazanie obiektów typu Date and Time Picker (Control2, Control3) Set objdatepicker1 = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems.Item("Control2") Set objdatepicker2 = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems.Item("Control3") 'odczyt wybranego przedzia u czasu DateFrom = objdatepicker1.value DateTo = objdatepicker2.value 'deklaracja kwerendy do bazy danych SQL kwerenda = "set dateformat ymd Select * from MojaTabela where Data_czas >= '" & DateFrom & "' and Data_czas <= '" & DateTo & "'" 'wskazanie obiektu typu ListBox Set lista = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems.Item("Control1") Doradztwo techniczne: 7

8 'wywo anie kwerendy oraz przepisanie jej wyniku do zmiennj Set dane = polaczenie.execute(kwerenda) 'wczyysc list przed wpisaniem danych lista.clear 'wpisz dane do obiektu ListBox oddziel kolumny znakiem tabulacji While Not dane.eof 'wpisz rekord danych lista.additem dane.fields(0) & vbtab & dane.fields(1) & vbtab & dane.fields(2) & vbtab & dane.fields(3) Wend 'przejd do nast pnego rekordu danych dane.movenext ' zamknij po czenie z baz danych polaczenie.close Instrukcja zosta a wykonana w oparciu o WinCC v7.0 SP3, MS SQL Server 2005 oraz system operacyjny Windows 7 64-bit SP1. Doradztwo techniczne: 8

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 WYKORZYSTANIE PRZEGL DARKI VGLFL DO POZYSKIWANIA I OPRACOWANIA DANYCH ZE RÓDE HETEROGENICZNYCH VGLFL VIEWER FOR

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo