TARYFA. za usługi BTDG. Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. ( tekst ujednolicony ) Ważna od 01 stycznia 2007r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA. za usługi BTDG. Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. ( tekst ujednolicony ) Ważna od 01 stycznia 2007r."

Transkrypt

1 TARYFA za usługi BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. ( tekst ujednolicony ) Ważna od 01 stycznia 2007r. 1

2 Taryfa zatwierdzona Zarządzeniem nr 2/02 Prezesa BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Spółka z o.o. z dnia 30 stycznia 2002 roku. Zmiany do Taryfy zatwierdzone Zarządzeniem nr 3/04 Dyrektora Naczelnego BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Spółka z o.o. z dnia 19 marca 2004 roku Zmiany do Taryfy zatwierdzone Zarządzeniem nr 14/06 Prezesa BTDG - Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Spółka z o.o. z dnia

3 SPIS TREŚCI Strona Dział I 1. Stosowanie taryfy 2. Rozliczenia 3. Postanowienia ogólne 4. Zlecanie usług 5. Odpowiedzialność stron 6. Przepisy różne Dział II 7. Drobnica i kontenery w obrocie lo lo i ro ro I. Lo Lo A. Kontenery B. Drobnica C. Ładunki płynne II. Ro Ro 8. Usługi dodatkowe 9. Opłaty dodatkowe 10. Składowanie kontenerów, naczep i pojazdów mechanicznych 11. Stawki godzinowe za robociznę 12. Manipulacje towarowe różne 13. Wynajem sprzętu przeładunkowego oraz lądowych środków transportu

4 DZIAŁ I 1. Stosowanie taryfy. 1. Taryfę za usługi BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. stosuje BTDG świadcząc usługi objęte niniejszą taryfą, zlecane przez podmioty działające w obrocie portowo morskim. 2. Zawarte w niniejszej taryfie opłaty obowiązują w przypadkach, gdy umawiające się o wykonanie usługi strony, nie uzgodniły inaczej. 2. Rozliczenia. 1. Stawki taryfy wyrażone są EURO. 2. Przeliczenie stawek na walutę płatności następuje zgodnie z ustaleniami, obowiązującej w dniu zakończenia wykonania usługi, tabeli kursowej NBP kurs średni, o ile umawiające się strony nie uzgodniły inaczej. 3. Koszt czynności związanych z usługami, wykonywanymi na podstawie zarządzenia władz administracji państwowej ponosi strona, na rzecz której usługa została wykonana. 4. Wszelkie opłaty wyrażone w procentach pobiera się od opłat zasadniczych. 5. W celu obliczenia należnych opłat, ciężar ładunku zaokrągla się wzwyż do pełnych 100 kg. 6. Podstawą do obliczenia opłat dla ładunków drobnicowych w imporcie jest ciężar brutto podany w zleceniu, który winien być zgodny z ciężarem brutto podanym w konosamencie lub w manifeście. 7. Podstawą do określenia ciężaru ładunków eksportowych jest ciężar brutto podany w zleceniu. 8. Zawarte w niniejszej Taryfie stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący VAT. 3. Postanowienia ogólne. 1. W rozumieniu taryfy kontenerami są standardowe jednostki ładunkowe, takie jak: a) kontenery uniwersalne b) kontenery płytowe (flaty, bolstery) c) kontenery specjalne Kontenery płytowe puste spiętrzone do 6 warstw, traktuje się podczas załadunku (sztauerki załadunkowej) / wyładunku (sztauerki wyładunkowej), przeładunku i manipulacji, jako jeden pełny kontener. 2. W rozumieniu taryfy jednostkami tocznymi są wyładowywane i załadowywane w systemie ro-ro, roll-trailery, przyczepy, naczepy, barakowozy, pojazdy i agregaty na kołach bez własnego napędu, których ciężar jednostkowy przekracza 1 tonę. Jednostki toczne oraz o ciężarze jednostkowym poniżej 1 tony, rozlicza się wg pozycji taryfy Stawki taryfowe odnoszą się do kontenerów, kaset oraz jednostek tocznych sprawnych. 4

5 4. Kontenery większe niż 20 rozliczane będą z zastosowaniem współczynnika 1,3 stawki podstawowej. Za kontener pełny przyjmuje się każdy oplombowany kontener, oprócz bolsterów i flatów. 5. Stawki taryfowe obowiązują w rozliczeniach usług załadunku (sztauerki załadunkowej) / wyładunku (sztauerki wyładunkowej) oraz przeładunkowych, w relacjach eksportowych i importowych. Odnoszą się do 1 tony, 1 kontenera, 1 jednostki tocznej lub 1 pojazdu, bez względu na zawartość i wartość znajdującego się w nich lub na nich ładunku. 4. Zlecanie usług. 1. BTDG wykonuje usługi na podstawie pisemnego zlecenia. 2. Zawierający, na podstawie niniejszej taryfy, umowę o wykonanie usługi zobowiązany jest przestrzegać przepisów w niej zawartych. 3. Czynności przeładunkowe rozpoczynają się od początku zmian roboczych, które ustala i ogłasza BTDG. Rozpoczęcie prac w innym terminie wymaga obopólnego uzgodnienia. 4. Zleceniodawca obowiązany jest wypełnić formularze zleceń na obsługę ładunków drobnicowych i skonteneryzowanych zgodnie z treścią. 5. Przy wyładunku towarów ze statku, zleceniodawca usługi powinien uzupełnić zlecenie na wyładunek (sztauerkę wyładunkową) manifestem w języku polskim, w 3-ch egzemplarzach. Przy załadunku (sztauerce załadunkowej) towarów na statek, zleceniodawca usługi powinien uzupełnić zlecenie na załadunek listą ładunkową w 3-ch egzemplarzach, w języku polskim. Manifest przy wyładunku i lista ładunkowa przy załadunku towarów są częścią składową zlecenia. Listy ładunkowe powinny zawierać numery kwitów składowych ( a w przypadku przeładunku w relacji bezpośredniej numery środków transportu). 6. Jeżeli towar został zdeklarowany bez podania cech, BTDG składuje go również bez uwzględniania cech. Przy podjęciu towaru zleceniodawca, żądając poszczególnych sztuk towaru wg cech, powinien uprzednio zlecić sortowanie towaru w składach portowych. Przeprowadzenie sortowania, ważenia i innych prac manipulacyjnych w trakcie przeładunku, uwarunkowane jest technicznymi możliwościami BTDG, a przy relacjach burtowych również zgodą armatora. 7. Zlecenie powinno być złożone najpóźniej na 4 godziny przed rozpoczęciem zmiany, w której ma być wykonana praca, jednakże nie wcześniej niż 7 dni przed terminem dokonania usługi. Odwołanie zlecenia powinno być zgłoszone na 1 godzinę przed rozpoczęciem odnośnej zmiany. Powyższe nie dotyczy sztuk ciężkich o ciężarze powyżej 25 ton, których termin przeładunku powinien być każdorazowo uzgadniany z BTDG. 8. Zlecenie względnie odwołanie zlecenia na usługi, które maja być wykonane w soboty, niedziele lub święta powinno być zgłoszone co najmniej na: a) 26 godzin przed rozpoczęciem pierwszej zmiany nocnej w soboty, łącznie ze wszystkimi zmianami niedziel i świąt następujących po sobocie, b) do godz w piątek poprzedzający sobotę lub w dzień przedświąteczny na pozostałe zmiany. Powyższe nie dotyczy zleceń na rozładunek wagonów i samochodów z przybycia, które powinny być zgłoszone w Gdyni najpóźniej do godz w dni przedświąteczne lub w piątki poprzedzające soboty. 9. Zleceniodawca ponosi koszty wyczekiwania zespołów roboczych oraz obsługi urządzeń przeładunkowych i sprzętu w razie: a) nie odwołania zlecenia w przewidzianych wyżej terminach, względnie odwołania go po upływie terminu określonego w 4, ust. 7,8. b) nie wykonania w terminie czynności spedycyjnych lub maklerskich. 5

6 Podstawę do obciążenia z tego tytułu stanowi obustronnie podpisane pokwitowanie przerw. 10. O przyjęciu zlecenia na wykonanie usług w soboty, niedziele i święta decyduje BTDG. 11. Jeżeli do załadunku i/lub mocowania ładunku wymagane jest użycie materiałów sztauerskich po fumigacji, zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie BTDG przed rozpoczęciem załadunku z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Informacja winna zawierać nazwę statku, nazwę i tonaż ładunku. Zlecenia użycia materiałów sztauerskich należy potwierdzić w zleceniu na załadunek i/lub mocowanie. Informacje niezbędne do wystawienia certyfikatu potwierdzającego użycie materiałów po fumigacji ( zgodnie z ISMP 15 ) zleceniodawca winien jest przekazać drogą elektroniczną w dni robocze nie później niż 24 godziny przed wyjściem statku z portu, a w piątki i dni robocze przed świętami do godz. 10: Odpowiedzialność stron 1. Odpowiedzialność usługodawcy, wynikającą z wykonania usług objętych niniejszą taryfą, określają przepisy i postanowienia taryfy oraz obowiązujące regulaminy, a w sprawach nieuregulowanych ogólnie obowiązujące przepisy. 2. BTDG odpowiada za udowodniony mu przestój statku tylko wówczas, jeżeli na podstawie ustalonych warunków przyjął taką odpowiedzialność. 3. BTDG odpowiada za straty i uszkodzenia przeładowywanych towarów powstałe podczas przeładunku, jeżeli nie udowodni, że szkoda nastąpiła wskutek okoliczności od niego niezależnych. W pozostałych przypadkach ciężar dowodu spoczywa na zleceniodawcy. 4. Jeżeli BTDG nie zostanie udowodniona wina, to nie ponosi odpowiedzialności w szczególności, jeżeli straty i szkody na ładunkach powstaną przez: a) ubytek, rozkurz, złamanie, korozję, zepsucie, przenikniecie przez opakowanie lub wyciek spowodowany właściwościami towaru lub działaniem szkodników, b) brak lub niedostateczność normalnego, handlowego opakowania, c) wpływ pogody lub inne zewnętrzne działania, jeżeli towary są składowane zwyczajowo lub zgodnie z umową, na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach niezupełnie zamkniętych (wiaty) względnie, gdy towarami manipuluje lub je przepakowuje gestor towaru, a opakowanie zostaje ponownie prawidłowo zamknięte. 5. Wszelkie szkody powinny być zgłoszone protokolarnie niezwłocznie, a najpóźniej do końca zmiany, w której usługa została wykonana. Protokół powinien być podpisany przez przedstawiciela usługobiorcy oraz urzędu celnego w odniesieniu do towarów celnych. 6. BTDG nie odpowiada: a) za szkody i/lub straty spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej, względnie powstałe w wyniku strajków pracowników BTDG i/lub kontrahentów. b) za straty spowodowane nieterminowym przybyciem środków transportu morskiego, lądowego względnie rzecznego, współdziałających w przerzucie masy towarowej, c) za skutki finansowe spowodowane zarządzeniami lub działaniem władz administracji państwowej, d) za stan ładunków składowanych na wolnym powietrzu w przypadku, gdy zleceniodawca wyda taką pisemną decyzję. Nie zwalnia to BTDG od należytego i starannego zabezpieczenia ładunku i opiekowania się nim podczas składowania, jak również od natychmiastowego zawiadomienia zleceniodawcy w przypadku 6

7 stwierdzenia, że towar zaczyna ulegać zepsuciu względnie, gdy nie można go należycie uchronić przed ujemnym działaniem wpływów atmosferycznych. e) za ewentualne szkody wyrządzone udzieleniem pomocy, do której BTDG był zobowiązany w interesie bezpieczeństwa BTDG, w granicach konieczności. f) za terminowość w przeładunku sztuk ciężkich przy użyciu dźwigów pływających w przypadku: - nieodpowiednich warunków atmosferycznych, - uprzedniego nie uzgodnienia z BTDG terminu przeładunku, zgodnie z 4, ust. 8 i 9. g) za nie spowodowane przez siebie przerwy w pracy i przestoje wagonów. 7. Zleceniodawca ponosi skutki finansowe, wynikające z przypadków niewłaściwego deklarowania ciężaru, rodzaju lub właściwości fizycznych towaru i innych wymienionych w 4, ust. 4 przyczyn, jeżeli nie przeprowadził korekty i uzupełnień odpowiednich dokumentów na 1 godzinę przed rozpoczęciem wykonania usługi. Jeżeli stwierdzona zostanie rozbieżność z deklaracją, wówczas deklarujący ponosi koszty kontroli. 8. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość danych zawartych w zleceniu, a w szczególności za wszelkie szkody spowodowane błędnymi lub niedostatecznymi danymi zawartymi w dokumentach lub przekazanymi w inny sposób, jak również za szkody powstałe z winy jego pracowników względnie upoważnionych osób. 6. Przepisy różne 1. BTDG zobowiązany jest wyładować ze statku towar partiami konosamentowymi. W przypadku, gdy towar w ładowniach statku jest pomieszany, BTDG ma prawo wstrzymać przeładunek i zobowiązany jest sporządzić odpowiedni protokół na okoliczność pomieszania towaru w ładowniach statku. Protokół ten winien być podpisany przez armatora lub jego przedstawiciela, BTDG oraz inne zainteresowane instytucje, związane z obrotem towarowym w BTDG. BTDG przystępuje do dalszego wyładunku towarów po otrzymaniu zlecenia na sortowanie lub po otrzymaniu zlecenia na wyładunek towarów w stanie pomieszanym. Koszty sortowania związane z wyładunkiem partii konosamentowych, pomieszanych w ładowniach statku oraz ewentualnie inne koszty, np. składowania (bez zaliczania okresu wolnego od opłat składowych) pokrywa zleceniodawca. 2. Niezależnie od postanowień wyszczególnionych w 2-5, obowiązują ponadto postanowienia ujęte w Objaśnieniach, dotyczących poszczególnych rozdziałów taryfy. 3. W zakresie załadunku (sztauerki załadunkowej) i wyładunku (sztauerki wyładunkowej), przeładunku i składowania oraz przewozów portowych towarów niebezpiecznych, obowiązują odrębne przepisy porządkowe administracji państwowej. 4. Skierowanie sporu na drogę sądową powinno nastąpić po wyczerpaniu drogi reklamacji. 7

8 DZIAŁ II 7. Drobnica i kontenery w obrocie lo-lo i ro-ro: I. LO-LO A. KONTENERY 100. Załadunek (sztauerka załadunkowa) lub wyładunek (sztauerka wyładunkowa) kontenera w systemie lo-lo i storo, za sztukę pełny ,00 40, , pusty ,00 40, , Przeładunek kontenera w relacji: środek transportu lądowego plac burta lub odwrotnie, za sztukę: pełny ,00 40, , pusty ,00 40, , Przesztaunek kontenera, za sztukę: w obrębie ładowni:... 30, w relacji: statek keja - statek:... 75,00 B. DROBNICA 200. Załadunek (sztauerka załadunkowa) lub wyładunek (sztauerka wyładunkowa) drobnicy konwencjonalnej w systemie lo-lo, za 1 tonę: drobnica luzem ( bez opakowania lub w opakowaniu jak beczki, kartony, skrzynie, bele, worki itd.) opakowania o wadze jednostkowej do 100 kg:... 18, opakowania o wadze jednostkowej powyżej 100 kg:... 15, sztuki ciężkie, sztuki ponadgabarytowe o wymiarach przekraczających jeden z wymiarów (długość, szerokość, wysokość) 40 standardowego kontenera, elementy dostaw inwestycyjnych, z zastrzeżeniem punktu ,00 Sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, elementy dostaw inwestycyjnych muszą posiadać zaznaczone punkty haczenia. Na żądanie BTDG zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć rysunki techniczne i/lub zdjęcia ładunków. W przypadku konieczności użycia specjalistycznego trawersu zleceniodawca jest zobowiązany do jego dostarczenia. Miejsce złożenia, miejsce przeładunku i warunki obsługi muszą być uzgodnione operatywnie przed przybyciem ładunku do portu drobnica zjednostkowana: (palety, pakiety, slingi, big bagsy, kraty):... 10,50 8

9 200.3 papier, celuloza (role, palety, paczki, kartony): waga jednostkowa do 500 kg:... 15, waga jednostkowa do 1000 kg:... 13, waga jednostkowa powyżej 1000 kg:... 12, wyroby stalowe: blacha i płyty stalowe (kręgi, wiązki, paczki oraz luzem):... 8, drobnica stalowa: drut, liny, bandówka, bednarka, walcówka, rury (kręgi, zwoje, wiązki oraz luzem):... 9, dłużyca stalowa do 18m: stal profilowana, zbrojeniowa, kęsy, szyny (wiązki lub luzem), slaby 10, pozostałe wyroby stalowe: śruby okrętowe, wlewki, odlewy, łańcuchy kotwiczne itp.:... 12, dłużyca stalowa powyżej 18 m wg odrębnej umowy sztuki ciężkie o wadze powyżej 28 ton na Nabrzeżu Polskim i 40 ton na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz ponadgabarytowe przekraczające jeden z parametrów (długość, szerokość, wysokość) 40 kontenera przeładowane bez udziału sprzętu BTDG. Wynajęcie i opłacenie dźwigu do obsługi ww. sztuk leży w gestii Zlecającego załadunek (sztauerkę załadunkową) lub wyładunek ( sztauerkę wyładunkową) 15,60 Parametry dźwigów samojezdnych wynajmowanych przez Zlecającego muszą być uzgodnione z BTDG. Sztuki ciężkie i ponadgabarytowe muszą posiadać zaznaczone miejsca haczenia. Na żądanie BTDG zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć rysunki techniczne i/lub zdjęcia ładunków. Miejsce złożenia, przeładunku i warunki obsługi muszą być operatywnie uzgodnione przed przybyciem ładunku do portu Przeładunek drobnicy konwencjonalnej w relacji: środek transportu lądowego magazyn/plac burta lub odwrotnie, za 1 tonę: drobnica luzem (bez opakowania lub w opakowaniu jak beczki, kartony, skrzynie, bele, worki itp.) opakowania o wadze jednostkowej do 100 kg:... 19, opakowania o wadze jednostkowej powyżej 100 kg:... 16, sztuki ciężkie, sztuki ponadgabarytowe o wymiarach przekraczających jeden z parametrów ( długość, szerokość, wysokość) 40 kontenera, elementy dostaw inwestycyjnych, z zastrzeżeniem punktu ,00 Sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, elementy dostaw inwestycyjnych muszą posiadać zaznaczone punkty haczenia. Na żądanie BTDG zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć rysunki techniczne i/lub zdjęcia ładunków. W przypadku konieczności użycia specjalistycznego trawersu zleceniodawca jest zobowiązany do jego dostarczenia. Miejsce 9

10 złożenia, miejsce przeładunku i warunki obsługi muszą być uzgodnione operatywnie przed przybyciem ładunku do portu drobnica zjednostkowana: (palety, pakiety, slingi, big bagsy, kraty):... 9, papier, celuloza (role, palety, paczki, kartony): waga jednostkowa do 500 kg:... 12, waga jednostkowa do 1000 kg:... 11, waga jednostkowa powyżej 1000 kg:... 10, wyroby stalowe: blacha i płyty stalowe (kręgi, wiązki, paczki oraz luzem):... 6, drobnica stalowa: drut, liny, bandówka, bednarka, walcówka, rury, itp. (kręgi, zwoje, wiązki oraz luzem):... 7, dłużyca stalowa do 18m: stal profilowana, zbrojeniowa, kęsy, szyny (wiązki lub luzem), slaby:... 9, pozostałe wyroby stalowe: śruby okrętowe, wlewki, odlewy, łańcuchy kotwiczne itp.:... 10, dłużyca stalowa powyżej 18 m wg odrębnej umowy sztuki ciężkie o wadze powyżej 28 ton na Nabrzeżu Polskim i 40 ton na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz ponadgabarytowe przekraczające jeden z parametrów (długość, szerokość, wysokość) 40 kontenera przeładowane bez udziału sprzętu BTDG. Wynajęcie i opłacenie dźwigu do obsługi ww. sztuk leży w gestii Zlecającego przeładunek 17,50 Parametry dźwigów samojezdnych wynajmowanych przez Zlecającego muszą być uzgodnione z BTDG. Sztuki ciężkie i ponadgabarytowe muszą posiadać zaznaczone miejsca haczenia. Na żądanie BTDG zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć rysunki techniczne i/lub zdjęcia ładunków. Miejsce złożenia, przeładunku i warunki obsługi muszą być operatywnie uzgodnione przed przybyciem ładunku do portu Załadunek (sztauerka załadunkowa) lub wyładunek (sztauerka wyładunkowa) pojazdów w systemie lo-lo, za sztukę: samochody do 3,5 tony ciężaru jednostkowego:... 75, pojazdy do 5 ton ciężaru jednostkowego:... 90, pojazdy do 15 ton ciężaru jednostkowego: , pozostałe pojazdy powyżej 15 ton maksymalnie do 28 ton ciężaru 165,00 jednostkowego pojazdy wojskowe, pojazdy powyżej 28 ton wg odrębnej umowy - stawki obejmują zwyczajowe (tzn. bez użycia materiałów sztauerskich BTDG) zamocowanie lub rozmocowanie na statku Przeładunek pojazdów w relacji: środek transportu lądowego plac burta lub odwrotnie: 10

11 203.1 samochody osobowe, za sztukę:... 55, samochody ciężarowe, autobusy, za 1 tonę:... 38, maszyny budowlane, rolnicze, agregaty, rolltrailery oraz inne w tym wodne i lotnicze, za 1 tonę:... 27, ciągniki: za 1 tonę:... 22, pojazdy gąsienicowe, za 1 tonę:... 38, pojazdy wojskowe, pojazdy powyżej 28 ton wg odrębnej umowy C. ŁADUNKI PŁYNNE 204. Przeładunek bezpośredni ze statku do cystern lub odwrotnie, za 1 tonę: partie konosamentowe do 500 mts partie konosamentowe powyżej 500 mts... 3,00 2,70 OBJAŚNIENIA I. KONTENERY Stawki wg pozycji taryfy: obejmują: 1. otwarcie, zamknięcie luku ładowni, 2. oględziny zewnętrzne oraz kontrolę oznakowania, 3. liczenie sztuk kontenerów, 4. zwyczajowe zamocowanie lub rozmocowanie na statku, 5. plombowanie kontenera pełnego w imporcie w przypadku braku plomby. 101 obejmują: 1. oględziny zewnętrzne ścian bocznych oraz kontrolę oznakowania łącznie ze sprawdzeniem numerów plomb, 2. liczenie sztuk kontenerów. II. DROBNICA 1. W przypadku wystąpienia przeładunku w relacji bezpośredniej tzn. środek transportu lądowego burta statku lub odwrotnie liczy się 65% stawki przeładunku pośredniego w relacji środek transportu lądowego magazyn/plac burta statku lub odwrotnie. 2. Bagaż oraz rzeczy przesiedlenia podlegają ważeniu przez BTDG na koszt zleceniodawcy. Ważenie jest obowiązkowe przy przyjęciu oraz przy wydaniu towaru. 3. Za formowanie lub rozformowanie palety, pakietu na zlecenie lub za przemieszczenie towaru z palety na paletę pobiera się: a) bez zabezpieczenia towaru 30% opłaty taryfowej za przeładunek pośredni dla poszczególnych towarów, b) z zabezpieczeniem towaru 50% opłaty taryfowej za przeładunek pośredni dla poszczególnych towarów oraz koszt zużytych materiałów, 11

12 c) za poprawienie towaru na palecie w pakiecie zdeformowanej przed przybyciem do BTDG, pobiera się opłaty za efektywnie zużyte roboczogodziny i materiały. 4. Za rozformowanie palety/pakietu w trakcie przeładunku, wymagające drobnej manipulacji i nie powodujące zdaniem BTDG zmniejszenia tempa przeładunku ani też zaangażowania dodatkowej siły roboczej (np. rozslingowanie, rozcięcie taśm lub drutu w pakietach) nie nalicza się opłaty za rozslingowanie lub rozformowanie, natomiast stosuje się stawki z pozycji taryfy 200-1, Za załadunek (sztauerkę załadunkową), wyładunek (sztauerkę wyładunkową), przeładunek oraz manipulacje i składowanie towarów na paletach pobiera się opłaty od ciężaru towaru, bez uwzględnienia ciężaru palet. II. RO RO 300. Załadunek ( sztauerka załadunkowa) lub wyładunek (sztauerka wyladunkowa), za sztukę jednostki tocznej, naczepy 72, kasety 86, Przeładunek kontenera w relacji: środek transportu lądowego plac jednostka toczna lub odwrotnie, za sztukę: pełny ,00 40, , pusty ,00 40, , Załadunek (sztauerka załadunkowa) lub wyładunek (sztauerka wyładunkowa) pojazdów, za sztukę: samochody osobowe: z kierowcą BTDG:... 25, bez udziału kierowcy BTDG:... 18, samochody ciężarowe, autobusy, traktory: z kierowcą BTDG:... 50, bez udziału kierowcy BTDG:... 38,00 - pojazdy bez własnego lub sprawnego napędu stawki, jak w pkt 1 i 2 lecz z dodatkiem w wysokości 50% od opłat wyszczególnionych wyżej Podjecie samochodu, naczepy z placu lub odwrotnie bez udziału kierowcy BTDG, za sztukę: samochody osobowe, naczepy:... 18, samochody ciężarowe, autobusy, traktory:... 24,00 - pojazdy holowane, stawki jak w poz. 303, lecz z dodatkiem w wysokości 50% od opłat wyszczególnionych wyżej Załadunek (sztauerka załadunkowa) lub wyładunek (sztauerka wyładunkowa) drobnicy w systemie sto ro, za 1 tonę: 12

13 304.1 luzem... 24, zjednostkowana... 11, papier... 10,00 OBJAŚNIENIA Stawki wg pozycji taryfy: 300 obejmują: 1. wytoczenie z pokładów statku na plac składowy BTDG lub na parking BTDG, 2. zwyczajowe mocowanie lub rozmocowanie na statku, 3. oględziny zewnętrzne oraz kontrolę oznakowania, 4. liczenie sztuk jednostek tocznych, kaset, naczep i kontenerów. 302 obejmują: 1. wyładunek pojazdów w systemie ro-ro z pokładów statku i przemieszczenie ich na plac składowy samochodów lub odwrotnie, 2. zwyczajowe (tzn. bez użycia materiałów sztauerskich BTDG) rozmocowanie lub zamocowanie na statku. 8. Usługi dodatkowe: 400. Podstawienie i odstawienie ( w ramach jednego basenu BTDG) celem napełnienia, opróżnienia, kontroli fitosanitarnej, odprawy celnej, przeliczenia zawartości, próbobrania, przeglądu, naprawy, za sztukę: kontenera ,00 40, , jednostki tocznej,....20, kasety. 24, Napełnianie lub opróżnianie kontenera drobnicą oraz pojazdami: drobnicą o współczynniku przestrzenności do 5 m3/tona, za 1 tonę: luzem... 13, zjednostkowana... 10, drobnicą o współczynniku przestrzenności powyżej 5 m3/tona, za 1 tonę: luzem... 27, zjednostkowana... 18, pojazdami, których gabaryty i ciężar pozwalają na załadunek do kontenera, za sztukę:... 25, Napełnianie lub opróżnianie jednostki tocznej, kasety drobnicą oraz pojazdami: 13

14 402.1 drobnicą o współczynniku przestrzenności do 5 m 3 /tona, za 1 tonę: luzem... 12, zjednostkowana... 9, drobnicą o współczynniku przestrzenności powyżej 5 m 3 /tona, za 1 tonę: luzem... 24, zjednostkowana... 16, pojazdami, których gabaryty i ciężar pozwalają na załadunek na jednostkę toczną, kasetę, za sztukę: do 3,5 tony ciężaru jednostkowego:... 27, do 5 ton ciężaru jednostkowego:... 45, do 15 ton ciężaru jednostkowego: , powyżej 15 ton ciężaru jednostkowego: , Kontenery chłodzone za podłączenie i wyłączenie kontenera chłodzonego do/z sieci, za sztukę:... 12, za kontrolę pracy agregatu i dostarczoną energię elektryczną, za każdą rozpoczętą godzinę, za kontener:... 1, Transport kontenera, za sztukę: BTDG terminale i depo kontenerowe na terenie Gdyni lub odwrotnie ,00 40, , Pomiędzy nabrzeżami znajdującymi się przy dwóch basenach BTDG ,00 40, , Mocowanie lub rozmocowanie kontenera na wagonie niespecjalistycznym, za kontener: mocowanie wraz z materiałem:... 27, rozmocowanie:... 9, Piętrzenie w sety wraz z mocowaniem lub odwrotnie, za 1 set: Flaty (4 6 sztuk):... 36,00 Bolstery (4 6 sztuk):... 18,00 Jednostki toczne (4 sztuki):... Kasety (do 5 sztuk).. 27,00 32, Etykietowanie lub zdejmowanie nalepek, za kontener:... 9, Okrywanie lub zdejmowanie plandek, za kontener open top, płytowy:... 12, Wymiatanie kontenera, łącznie z wywozem śmieci, za kontener: ,00 40, ,00 14

15 OBJASNIENIA Stawki wg pozycji taryfy: 400 obejmują: otwarcie i zamknięcie drzwi kontenera. 401, 402 obejmują: 1. zewnętrzną kontrolę stanu opakowania towaru składowanego w magazynie/ na placu BTDG, 2. sporządzenie protokołu szkodowego z udziałem zainteresowanych stron w przypadku stwierdzenia szkody, 3. otwarcie lub zamknięcie drzwi kontenera, 4. zwyczajowe mocowanie lub rozmocowanie (bez użycia materiałów sztauerskich BTDG) towaru w kontenerze, na jednostce tocznej lub kasecie. 401, 402 odnoszą się do każdej z niżej wymienionych czynności: 1. załadunek towaru ze środka transportu lądowego do kontenera, na jednostkę toczną, kasetę, względnie odwrotnie, 2. załadunek towaru z magazynu do kontenera, na jednostkę toczną, kasetę, względnie odwrotnie, 3. przeładunek towaru bezpośrednio z kontenera do kontenera, z jednostki tocznej na jednostkę toczną/kasetę lub z kasety na jednostkę toczną/kasetę. 9. Opłaty dodatkowe: 1. Za usługi zlecone i realizowane w soboty, niedziele i święta, pobierane będą opłaty podwyższone: a) w soboty o 50% b) w niedziele i święta o 100% c) w święta uroczyste o 150% 2. Za przeładunek, załadunek (sztauerkę załadunkową) i wyładunek (sztauerkę wyładunkową) towarów niebezpiecznych klasy 1 do 5, pobierane będą opłaty podwyższone o 100% - asysta lądowa straży pożarnej wkalkulowana w dodatek 3. Za przeładunek, załadunek (sztauerkę załadunkową) i wyładunek (sztauerkę wyładunkową) kontenerów z ładunkiem ponadgabarytowym (wymagającym zmiany osprzętu) pobierane będą opłaty podwyższone o 25%. 4. Za utrudniony przeładunek, załadunek (sztauerkę załadunkową) i wyładunek (sztauerkę wyładunkową) pobierane będą opłaty podwyższone o 25%. 15

16 5. Za przemieszczenie towaru w jednej ładowni pobierana będzie podwyższona o 10% opłata załadunkowa. 6. Za błędną informacje lub zmianę w zleceniu, powodującą konieczność przestawienia kontenera, pobierana będzie opłata w wysokości 50% stawki z poz. Taryfy Opłaty zawarte w poz. Taryfy 403 zawierają wkalkulowany dodatek za pracę w soboty i dni świąteczne. 8. Za ponowne wystawienie certyfikatu potwierdzającego użycie fumigowanych materiałów sztauerskich ( zmiana na wniosek spedytora/ agenta/ armatora ) EUR 30,00. OBJAŚNIENIA 1. Dodatek za czynności wykonane w soboty, niedziele i święta liczy się od konkretnej relacji i ilości ton lub godzin, wykonanych w tych dniach. Przy przeładunku pośrednim, dodatek pobiera się od połowy opłaty, o ile praca wykonana była w sobotę, niedzielę lub święto, tylko w jednej relacji. 2. Jako święta uroczyste rozumie się: a) Nowy Rok, b) pierwszy dzień Wielkanocy, c) 3 maja, d) Wigilię Bożego Narodzenia od godziny 15.00, e) pierwszy dzień Bożego Narodzenia, f) 31 grudnia od godziny 15.00, 3. Wszelkie dodatki ujęte w 9 oblicza się od opłat zasadniczych. 10. Składowanie kontenerów, naczep i pojazdów mechanicznych I. Składowanie kontenerów i naczep: 1. Kontenery puste, pełne i naczepy korzystają z 7 dniowego okresu składowania wliczonego w stawkę przeładunkową. 2. Po upływie okresu wliczonego w stawkę przeładunkową przez następne 7 dni pobiera się opłatę za kontener/naczepę i dobę w wysokości: kontener ,40 kontener 40, ,80 naczepa... 5,40 3. Po upływie okresów wymienionych w pkt 1 i 2 pobiera się za kontener/naczepę i dobę opłaty podwyższone o 50%. II. Składowanie pojazdów: 1. Okresy wliczone w stawkę przeładunkową: a) import: 10 dni, 16

17 b) eksport: 10 dni. 2. Po upływie okresów wymienionych w pkt 1 przez następne dni pobiera się opłaty za pojazd i dobę w wysokości: a) samochody osobowe, traktory:... 1,50 b) pozostałe pojazdy:... 3,60 - pojazdy okryte plandeką do stawek z pkt 2 a, b dolicza się dodatek w wysokości 50% III. Składowanie drobnicy: 1. Okresy wliczone w stawkę przeładunkową: a) import: 15 dni, b) eksport: 15 dni, c) tranzyt: 20 dni, po upływie okresów wymienionych w pkt 1 za każdą tonę i dobę pobiera się opłaty w wysokości: a) drobnica luzem:... 0,48 b) drobnica zjednostkowana:... 0,36 c) papier i wyroby:... 0,33 d) wyroby stalowe w magazynie:... 0,30 e) wyroby stalowe na placu:... 0,20 IV. Składowanie przyborów ładunkowych, za sztukę i dzień: 1. opony kolejowe:... 0,30 2. pozostałe przybory ładunkowe:... 0,03 OBJAŚNIENIA 1. Usługi składowe w rozumieniu niniejszej taryfy obejmują przechowywanie ładunków w magazynach i na placach składowych. 2. Dokonywanie jakichkolwiek czynności przez zleceniodawcę, względnie upoważnione przez niego osoby trzecie, przy towarze w składzie BTDG, wymaga pisemnego zawiadomienia BTDG i uzyskania jego zgody. 3. Okres składowania liczy się od dnia złożenia do dnia wydania towaru z magazynu lub placu składowego. Dniem złożenia w imporcie jest ostatni dzień wyładunku danej partii konosamentowej ze statku. Dniem podjęcia w eksporcie jest dzień rozpoczęcia załadunku statku. Przy załadunku lub wyładunku do/lub z innych środków przewozowych, obowiązują ilości towaru wydane lub przyjęte w danym dniu. 4. Za podstawę obliczeń przyjmuje się ciężar brutto towaru. 5. Opłaty zawarte w taryfie obejmują wyłącznie koszty składowania, bez kosztów konserwacji towarów i ewentualnych innych czynności manipulacyjnych, o ile przepisy szczegółowe niniejszej taryfy, nie stanowią inaczej. 6. Dopuszcza się zmianę płatnika za usługi składowe, lecz zmiana ta nie powoduje rozpoczęcia liczenia na nowo wolnych okresów od opłat składowych. Nie dotyczy to pustych kontenerów, pod warunkiem wystawienia nowego kwitu składowego. 7. Wiaty traktuje się jak magazyny kryte. 17

18 8. Ewentualny wynajem powierzchni składowej może mieć miejsce na podstawie odrębnej umowy. 9. Od opłat za usługi składowe nie pobiera się dodatku świątecznego. 10. W przypadku, gdy towar nadejdzie do BTDG drogą lądową, a następnie zostanie wyekspediowany z BTDG również drogą lądową, stosuje się warunki składowania przewidziane dla towarów eksportowych. Analogiczną zasadę stosuje się również dla towarów przybyłych drogą morską i wyekspediowanych także drogą morską. 11. W przypadku załadunku towarów eksportowych na statek i ponownego ich wyładowania z tego samego statku, liczenie rozpoczętych uprzednio okresów składowania nie ulega przerwaniu. 12. W przypadku załadowania i/lub wyładowania do/z kontenera towarów złożonych uprzednio w magazynie BTDG od dnia złożenia do dnia podjęcia, obowiązują zasady i opłaty wyszczególnione w 10 pkt III. Dla kontenera natomiast stosuje się przepisy 13. i opłaty wynikające z 10 pkt. I. 11. Stawki godzinowe za robociznę: Opłaty za roboczogodzinę: 500. Robotnik portowy, sztauer:... 18, Operator sprzętu oraz obsługa urządzeń dźwigowych, spawacz, ślusarz:... 21, Brygadzista, gospodarz statku, ekspedytor:... 24,00 OBJAŚNIENIA 1. Stawki godzinowe mają zastosowanie: a) w przypadku przerw w czynnościach załadunkowych, wyładunkowych, przeładunkowych i manipulacyjnych, b) w przypadku wykonywania wszelkich prac nie objętych stawkami taryfowymi. 2. Opłaty pobiera się za każde rozpoczęte ½ godziny. 12. Manipulacje towarowe różne: 600. Ważenie pojedynczych sztuk, za tonę: ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m Ważenie inne drobnicy (unosami), za tonę: ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m Sortowanie, mierzenie, za 1 tonę: ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m Standaryzacja lub klasyfikacja (bez materiału), za 1 tonę: ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m Próbobranie, za 1 tonę: 9,00 18,00 7,00 14,00 7,00 14,00 7,00 14,00 18

19 604.1 ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m3. 8, ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m3 16, Bandowanie lub osznurowanie (z materiałem) za 1 tonę: ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m3. 6, ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m3 12, Etykietowanie opakowania zewnętrznego ( bez kosztów materiału BTDG), Naklejki lub kompletne zawieszki dostarcza Zleceniodawca wg odrębnej umowy 607. Za wykonanie napisów ręcznie lub szablonem do znakowania opakowań (bez kosztów materiału i szablonu ), za 1 znak:... 0,40 Opłatę minimum stanowi należność za 30 znaków. Przy pracach związanych ze znakowaniem szablonem większej ilości opakowań udziela się następujących upustów od opłaty zawartej w poz. 607 a) przy znakowaniu ponad 100 opakowań w ramach jednego zlecenia, zniżka wynosi 25% b) przy znakowaniu ponad 1000 opakowań w ramach jednego zlecenia, zniżka wynosi 50% 608. Workowanie towarów sypkich, z zaszyciem worków (z materiałem, bez worków ), za 1 tonę ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m3. 10, ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m3 20, Przeworkowanie, z rozcinaniem, przesypywaniem i ponownym zaszyciem worka (z materiałem, bez worków), za 1 worek 2, Przemieszczanie w obrębie magazynu, za 1 tonę: ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m Przemieszczanie na placu, za 1 tonę: ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m Przewozy drobnicy, za 1 tonę (minimalna wartość faktury 25 EUR) w obrębie nabrzeża: - ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m3. - ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m w obrębie basenu: - ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m3. - ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m pomiędzy nabrzeżami znajdującymi się przy dwóch basenach BTDG - ładunki o współczynniku przestrzenności do 3 m3. - ładunki o współczynniku przestrzenności powyżej 3 m Prace manipulacyjne nie wyszczególnione w tym paragrafie, rozlicza się wg efektywnie zużytych roboczogodzin i materiałów sztauerskich. OBJAŚNIENIA 8,00 12,00 6,00 10,00 2,40 4,80 3,60 7,20 10,00 15,00 1. W przypadku zlecenia sortowania części partii ładunku, opłatę pobiera się za tonaż całej partii. 2. Wyszczególnione w 12 opłaty nie obejmują przemieszczania, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych. Jeżeli z daną czynnością związane jest przemieszczanie, należy doliczyć opłatę za przemieszczanie. 3. Opłaty za przemieszczanie liczy się: a) przy częściowym przemieszczaniu od 50% ciężaru partii ładunku, 19

20 b) przy całkowitym przemieszczaniu od tonażu całej partii ładunku, c) przy przemieszczaniu, związanym z ważeniem do 10%, od faktycznie przeważonej ilości towaru, d) przy przemieszczaniu, związanym z ważeniem powyżej 10%, od tonażu całej partii towaru, e) przy przemieszczaniu, związanym z sortowaniem, od tonażu całej partii, niezależnie od ilości sortowanej. 13. Wynajem sprzętu przeładunkowego oraz lądowych środków transportu Opłaty za każdą rozpoczętą jednostkę czasu 700. Dźwig samobieżny, za 1godzinę : , Układarka za 1 godzinę: - do 2,5 ton nośności:... 30,00 - do 10,0 ton nośności:... 40,00 - powyżej 10,0 ton nośności:... 75, Plandeka, za 24 godziny:... 7, Spawarka elektryczna, łącznie z użyciem energii elektrycznej, za 8 godzin: , Samochód ciężarowy, techniczny, za 1 godzinę: - nośność do 2 ton:... - nośność powyżej 2 ton:... 15,00 25, Samochód ratowniczy, p. pożarowy, chemiczny (z obsługą), za 1 godzinę:... 45, Naczepa kontenerowa, za 24 godziny: ,00 45, Ciągnik siodłowy, za 1 godzinę:... 48, Ciągnik siodłowy z naczepą o nośności 60 ton:... 55, Waga za 8 godzin:... 7, Zamiatarka, za 1 godzinę:... 25,00 20

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa za usługi Terminalu Promowego Świnoujście 1 Kwietnia 2013 /Tekst jednolity/ Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Stosowanie taryfy 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A U S Ł U G

T A R Y F A U S Ł U G T A R Y F A U S Ł U G BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. 2 0 1 5 Taryfa zatwierdzona Uchwałą Zarządu BCT nr 3/2014 z dnia 25 listopada 2014 Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku A. Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2015 Definicje I. DCT - terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. II. Święta wolne od pracy: Boże Narodzenie: 24 grudnia od godz.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A U S Ł U G

T A R Y F A U S Ł U G T A R Y F A U S Ł U G BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. 2012 Taryfa zatwierdzona Uchwałą Zarządu BCT nr 4/2011 z dnia 14.12.2011 Obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku A. Warunki ogólne Art. 1:

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZA USŁUGI OT PORT GDYNIA Sp. z o.o.

TARYFA ZA USŁUGI OT PORT GDYNIA Sp. z o.o. TARYFA ZA USŁUGI OT PORT GDYNIA Sp. z o.o. Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. Taryfa zatwierdzona Uchwałą Zarządu OT PORT GDYNIA Sp. z o.o. Nr 41/2015 dnia 15.12.2015r. DZIAŁ I 1. STOSOWANIE TARYFY 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Standardowa DCT Gdańsk

Taryfa Standardowa DCT Gdańsk TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2013 Definicje I. DCT - terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. II. Święta wolne od pracy Boże Narodzenie: 24 grudnia od godz. 15.00,

Bardziej szczegółowo

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2016 Definicje I. DCT - terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. II. Święta wolne od pracy: Boże Narodzenie: 24 grudnia od godz.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO Taryfa oraz stanowiącej jej część Stawki za Usługi Przeładunkowe obowiązujące w DB Port Szczecin w okresie od 01.01.2015 do 1..2015. DB Port Szczecin Sp. z o.o. Ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2010 Taryfa Standardowa Warunki ogólne DCT Gdańsk ii. i. DCT nie Wszelkie Opłaty uzgodniły Gdańsk. wymienione prawa inaczej i

Bardziej szczegółowo

Taryfy opłat za usługi

Taryfy opłat za usługi Taryfy opłat za usługi Przybrzeżnej Żeglugi Pasażerskiej Czerwony Szkwał Hudziak Rafał, Hudziak Joanna ul. Orłowskiego 12, 78-100 Kołobrzeg Obowiązują od 1 lutego 2016r Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Usługowe

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Usługowe Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Usługowe "SIARK-PORT" sp. z o.o. Obowiązująca w okresie od 01.04.2010 do 31.12.2010. Strona 1 z 12 ROZDZIAŁ I _I N F O R M A C J E I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E_

Bardziej szczegółowo

TARYFA. za usługi BTDG. Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. ( tekst ujednolicony ) WaŜna od 1 stycznia 2012r.

TARYFA. za usługi BTDG. Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. ( tekst ujednolicony ) WaŜna od 1 stycznia 2012r. TARYFA za usługi BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. ( tekst ujednolicony ) WaŜna od 1 stycznia 2012r. Taryfa wprowadzona Zarządzeniem nr 2/02 Dyrektora Naczelnego BTDG Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A U S Ł U G

T A R Y F A U S Ł U G T A R Y F A U S Ł U G BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. 2 0 1 8 Taryfa zatwierdzona Uchwałą Zarządu BCT nr 2/2017 z dnia 11 grudnia 2017 Obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku A. Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

TARYFA WARUNKI OGÓLNE

TARYFA WARUNKI OGÓLNE TARYFA WARUNKI OGÓLNE Taryfa wraz z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług obowiązujące w DB Port Szczecin w okresie od 01.01.2015 do 1.12.2015 DB Port Szczecin Sp. z o.o. Ul. Bytomska 14 70 60 Szczecin

Bardziej szczegółowo

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 lipca 2016 Definicje I. DCT - terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. II. Święta wolne od pracy: Boże Narodzenie: 24 grudnia od godz. 15.00,

Bardziej szczegółowo

i ogłasza PGE. Rozpoczęcie prac w innym terminie wymaga obopólnego uzgodnienia. 2. ROZLICZENIA

i ogłasza PGE. Rozpoczęcie prac w innym terminie wymaga obopólnego uzgodnienia. 2. ROZLICZENIA TARYFA 2012 Port Gdański Eksploatacja S.A. 1 INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa przedsiębiorstwa Port Gdański Eksploatacja S.A., zwanego w dalszej części PGE reguluje warunki oraz wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku. za usługi WUŻ Przedsiębiorstwa Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o. o.

TARYFA. Obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku. za usługi WUŻ Przedsiębiorstwa Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o. o. TARYFA za usługi WUŻ Przedsiębiorstwa Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o. o. Obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku 1 Taryfa zatwierdzona Zarządzeniem Prezesa WUŻ PUŻ i P Gdynia Sp. z o.o. nr 2/2008

Bardziej szczegółowo

TARYFA WARUNKI OGÓLNE

TARYFA WARUNKI OGÓLNE TARYFA WARUNKI OGÓLNE Taryfa wraz z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług obowiązujące w DB Port Szczecin w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. DB Port Szczecin Sp. z o. o Ul. Bytomska 14 70 603 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A U S Ł U G

T A R Y F A U S Ł U G T A R Y F A U S Ł U G BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. 2013 Taryfa zatwierdzona Uchwałą Zarządu BCT nr 7/2012 z dnia 4.12.2012 Obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku A. Warunki ogólne Art. 1:

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Ważna od 1 stycznia 2017 roku

TARYFA. Ważna od 1 stycznia 2017 roku TARYFA WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 80-542 Gdańsk e-mail: wuz@portgdansk.pl www.wuz.portgdansk.pl VAT UE: PL5830004024 ID 190008770 tel.: 58 343 67 13 fax.: 58 343 05

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A U S Ł U G

T A R Y F A U S Ł U G T A R Y F A U S Ł U G BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. 2011 Taryfę za usługi BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego stosuje BCT świadcząc usługi objęte niniejszą Taryfą, zlecane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

Taryfa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej na terminalu promowym w Świnoujściu

Taryfa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej na terminalu promowym w Świnoujściu ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej na terminalu promowym w Świnoujściu Obowiązująca od 01

Bardziej szczegółowo

Załącznik cenowy do Taryfy nr 1/2015

Załącznik cenowy do Taryfy nr 1/2015 Załącznik cenowy do Taryfy nr 1/2015 za usługi świadczone przez Bulk Cargo - Port Szczecin Sp. z o.o. 1. Opłata za przyjęcie/zdanie wagonu od/do przewoźnika kolejowego PLN 4,00/wagon Opłata dotyczy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Vetro Port & Shipping Services

Vetro Port & Shipping Services Vetro Port & Shipping Services Warunki współpracy z kontrahentami na terenie Magazynu nr 4 oraz placów na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk Obowiązują od 01.07.2015 r. 1 Spis treści I. Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI ZLECAJĄCYMI USŁUGI SPÓŁCE AKCYJNEJ PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI ZLECAJĄCYMI USŁUGI SPÓŁCE AKCYJNEJ PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI ZLECAJĄCYMI USŁUGI SPÓŁCE AKCYJNEJ PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich kontrahentów przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu

TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu 01.12.2017 Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA BULK CARGO PORT SZCZECIN

TARYFA BULK CARGO PORT SZCZECIN TARYFA BULK CARGO PORT SZCZECIN POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I STOSOWANIE TARYFY 1. Niniejsza Taryfa określa ogólne warunki obsługi i rozliczeń usług świadczonych przez Bulk Cargo Port Szczecin Sp. z

Bardziej szczegółowo

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Firma Euro Terminal to wielozadaniowy terminal z dedykowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI ZLECAJĄCYMI USŁUGI SPÓŁCE AKCYJNEJ PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI ZLECAJĄCYMI USŁUGI SPÓŁCE AKCYJNEJ PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI ZLECAJĄCYMI USŁUGI SPÓŁCE AKCYJNEJ PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZLECANIE USŁUG 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 4 OBSŁUGA STATKU

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje P R E Z E N T A C J A o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje O F I R M I E Port Gdański Eksploatacja S.A. świadczy usługi w zakresie przeładunków i składowania

Bardziej szczegółowo

NIP: Regulamin współpracy z Klientami Ref-Con Service Sp. J. - Depot Gdynia i Depot Gdańsk obowiązujący od 02 stycznia 2017 roku

NIP: Regulamin współpracy z Klientami Ref-Con Service Sp. J. - Depot Gdynia i Depot Gdańsk obowiązujący od 02 stycznia 2017 roku REF-CON SERVICE Sp.j. 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 7 NIP: 586-01-01-039 Bank PEKAO S.A. III O/Gdynia tel. +48 58 623 00 00 fax +48 58 623 05 98 07124035231111000043303492 e-mail: ref-con@ref-con.pl www.ref-con.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY OT Port Gdynia Sp. z o.o. (OTPG) Z KONTRAHENTAMI

REGULAMIN WSPÓŁPRACY OT Port Gdynia Sp. z o.o. (OTPG) Z KONTRAHENTAMI REGULAMIN WSPÓŁPRACY OT Port Gdynia Sp. z o.o. (OTPG) Z KONTRAHENTAMI Zatwierdzam: Gdynia, Styczeń 2016 r. 1. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie podmioty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ANDREAS Sp. z o.o. 2015 Ważna od dnia 10.04.2015 roku 1. Definicje Statek żeglugi morskiej: każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, uprawiające żeglugę

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr BONn II / 374 / 03 / 01 / 12 Znak ZZP: PO - II- 379 / ZZP-2 / 3 / 012

Umowa nr BONn II / 374 / 03 / 01 / 12 Znak ZZP: PO - II- 379 / ZZP-2 / 3 / 012 Załącznik nr 1 Umowa nr BONn II / 374 / 03 / 01 / 12 Znak ZZP: PO - II- 379 / ZZP-2 / 3 / 012 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH Rozdział I Usługi podstawowe * do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek Opłaty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 10 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 10 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: 1.1 Opłata Terminalowa - Przyjęcie przesyłki do magazynu, sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni 2 Wykład 4 ETM: tematyka 1. Ładunek jako przedmiot usług przewozowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w m. Srebrzyszcze

Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w m. Srebrzyszcze Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w m. Srebrzyszcze Chełm, kwiecień 2009 Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w m. Srebrzyszcze I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IM /08 WZÓR Uwaga! Po podpisaniu dołączyć do oferty UMOWA NR IM. / /08

Znak sprawy: IM /08 WZÓR Uwaga! Po podpisaniu dołączyć do oferty UMOWA NR IM. / /08 1 Znak sprawy: IM.341-7 /08 WZÓR Uwaga! Po podpisaniu dołączyć do oferty UMOWA NR IM. / /08 zawarta w dniu...2008 roku w Zgierzu, pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, z siedzibą w Zgierzu, 95 100 Zgierz Plac

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w Ŝycie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 9 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Jarosław Rogowski Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Wiesław Mardosz Data: 01.06.2013

Bardziej szczegółowo

System jednostek ładunkowych

System jednostek ładunkowych System jednostek ładunkowych Proces transportowo-magazynowy: - przechowywanie u nadawcy, - przygotowanie ładunku do przewozu, - załadunek na środek transportowy, - przewóz środkiem transportowym, - przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1 2 3 4 5 6 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na Obowiązuje od dnia 30. 09. 2016 Nasze usługi Express Standard Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 50 kg dostarczana na zasadach drzwi-drzwi w systemie przewidywanego terminu doręczenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE Informacja dotycząca kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni Informacje ogólne: Kursy organizowane

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 06 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 06 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 06 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z Operacjami Magazynowymi CFS

Procedury związane z Operacjami Magazynowymi CFS Procedury związane z Operacjami Magazynowymi CFS Oficjalne godziny otwarcia magazynu CFS na Terminalu DCT Gdańsk to 06:00 18:00 od poniedziałku do piątku. Zlecenia przyjmowane są do godziny 12:00 w dni

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 8 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 8 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: Podstawą naliczania opłat manipulacyjnych jest waga deklarowana przez

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

Cennik Standardowy PKWID

Cennik Standardowy PKWID Cennik Standardowy PKWID [doręczenia kurierem DHL Express (Poland) Sp. z o.o.] Obowiązuje od 01 marca 2014 roku Strona 1 Stawki wynagrodzenia i opłaty dodatkowe za Usługi krajowe realizowane za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy zawodu: 342[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[02]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPERACJI TERMINALOWYCH

REGULAMIN OPERACJI TERMINALOWYCH Załącznik 1 REGULAMIN OPERACJI TERMINALOWYCH Obowiązujący na terminalu SCHAVEMAKER INVEST SP. ZO.O. (zwana dalej SCH ) w Kątach Wrocławskich I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY WSPÓŁPRACY

PROJEKT UMOWY WSPÓŁPRACY PROJEKT UMOWY WSPÓŁPRACY Zawarta w dniu.. roku pomiędzy: EUROTERMINAL SŁAWKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 41-260 Sławków, ul. Groniec 1 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, KRS:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARÓW

OGÓLNE WARUNKI SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARÓW OGÓLNE WARUNKI SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARÓW 1. ZASADY OGÓLNE 1.1 Ogóle warunki składowania i przeładunku towarów obowiązują od 9 czerwca 2017 roku (dalej jako OWSiPT ). 1.2 OWSiPT stosuje Alfa Terminal

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK. I. Informacje ogólne:

PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK. I. Informacje ogólne: PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK I. Informacje ogólne: 1. Składy wagonowe na bocznicy kolejowej DCT obsługiwane są przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Organizacją obsługi tych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARU W TERMINALU SNOP. Zbiór wewnętrznych regulacji dotyczących obrotu towarowego w Andreas Sp. z o.o.

REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARU W TERMINALU SNOP. Zbiór wewnętrznych regulacji dotyczących obrotu towarowego w Andreas Sp. z o.o. REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARU W TERMINALU SNOP Zbiór wewnętrznych regulacji dotyczących obrotu towarowego w Andreas Sp. z o.o. Szczecin, maj 2015 Regulamin Zasady składowania i przeładunku

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 10 01..2016. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Jarosław Rogowski Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Agnieszka Timler

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez : Joannę Niedziałkowską - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Import IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

Uni-logistics Sp. z o.o. ul. Polska Gdynia Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Uni-logistics Sp. z o.o. ul. Polska Gdynia  Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o. Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Główna siedziba firmy znajduje się w Gdyni Oddziały w Warszawie, Wrocławiu, Tychach,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt 2009. Technik spedytor

Projekt 2009. Technik spedytor Projekt 2009 Technik spedytor Temat Projekt realizacji prac spedycyjnotransportowych związanych z załadunkiem skrzyń z maszynami krawieckimi do kontenerów, obliczeniem współczynnika wypełnienia przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul. Warszawa, 8 grudnia 206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346796-2015 z dnia 2015-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie taryfy opłat portowych w portach morskich nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

I. Projekt umowy dot. części pierwszej zamówienia (wywóz odpadów z cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni)

I. Projekt umowy dot. części pierwszej zamówienia (wywóz odpadów z cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni) ZAŁĄCZNIK NR 4 I. Projekt umowy dot. części pierwszej zamówienia (wywóz odpadów z cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni) UMOWA NR.../PN/2016 zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy: Zarządem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I. Procedura zamówień. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 1. Wyroby produkowane są przez DOSTAWCĘ wyłącznie na podstawie zamówień wg wzorów DOSTAWCY, zgodnie z ich treścią. 2. Wzory zamówień dostępne są w postaci druków

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług podwykonawców

Regulamin usług podwykonawców Załącznik nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.12.2015r. Regulamin usług podwykonawców 1 Niniejszy regulamin usług podwykonawców (zwany dalej jako: RUP ) ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01.03.2015 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWA PRZESYŁKA PALETOWA

Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWA PRZESYŁKA PALETOWA Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWA PRZESYŁKA PALETOWA I. Opłaty podstawowe (netto; w złotych)* waga ilości palet EPAL < 200kg < 300kg 301kg - 500kg 501kg 1000kg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. (obowiązuje od 1.11.2015 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Homecierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY. W SYSTEMIE express LIPIEC FIRMY SPEDYCYJNE V SOLAS VGM

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY. W SYSTEMIE express LIPIEC FIRMY SPEDYCYJNE V SOLAS VGM NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W SYSTEMIE express FIRMY SPEDYCYJNE V. 14.3 SOLAS VGM LIPIEC 2016-1 - Wstęp W związku z wdrożeniem przepisów konwencji SOLAS oraz wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)

Bardziej szczegółowo