REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARU W TERMINALU SNOP. Zbiór wewnętrznych regulacji dotyczących obrotu towarowego w Andreas Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARU W TERMINALU SNOP. Zbiór wewnętrznych regulacji dotyczących obrotu towarowego w Andreas Sp. z o.o."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARU W TERMINALU SNOP Zbiór wewnętrznych regulacji dotyczących obrotu towarowego w Andreas Sp. z o.o. Szczecin, maj 2015

2 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a I-1 REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKÓW TOWARU W TERMINALU SNOP I. Rozdział. Postanowienia ogólne... I-2 II. III. IV. Rozdział. Zawieranie umów, planowanie pracy, wystawianie zleceń statkowych.... II-5 Rozdział. Obsługa statków import... III-7 Rozdział. Obsługa statków eksport... IV-8 V. Rozdział. Obsługa wagonów... V-9 VI. VII. Rozdział. Składowanie... VI-11 Rozdział. Odpowiedzialność stron... VII-13

3 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a I-2 I. Rozdział. Postanowienia ogólne Artykuł Zasady przeładunku i składowania towarów w Terminalu SNOP w porcie Szczecin, zwane dalej: Zasadami, stanowią integralną część umów krótko- i długoterminowych zawieranych pomiędzy centralami i firmami jako zleceniodawcami a ANDREAS Sp. z o.o. jako zleceniobiorcą o obsługę towarów w porcie Szczecin. 1.2 Jeżeli strony w umowie nie ustalą inaczej, postanowienia Zasad są wiążące zarówno dla stron jak i dla spedytorów działających w imieniu central lub firm będących stronami. 1.3 Ilekroć w niniejszych Zasadach będzie mowa o kontrahentach umowy, należy przez to rozumieć zarówno centrale i firmy zlecające ANDREAS Sp. z o.o. obsługę towarów jak i działających w ich imieniu spedytorów. Artykuł Terminal SNOP, zwany dalej: Terminalem, służy do przeładunku i krótkoterminowego składowania zbóż, nasion strączkowych i oleistych oraz pasz peletowanych i niepeletowanych. Artykuł Terminal znajduje się w Szczecinie przy nabrzeżu SNOP ul. Nad Odrą Łączna długość nabrzeży SNOP wynosi 336 mb. 3.3 Statki o długości do 125 m mogą wchodzić do portu Szczecin zarówno w dzień jak i w nocy. 3.4 Terminal przyjmuje statki do 8000 DWT. Frachtowanie statków powyżej 145 m powinno być wcześniej uzgodnione z Terminalem i z Kapitanatem Portu ze względu na ograniczenie dopuszczalnego zanurzenia. Dopuszczalna szerokość statków cumujących na nabrzeżu SNOP nie może przekraczać 26 m. Artykuł W skład powierzchni magazynowych Terminalu SNOP wchodzą następujące obiekty: budynek elewatora ca ton pojemności silosy ca ton pojemności hala magazynowa ca ton pojemności

4 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a I Konieczność segregacji różnych rodzajów towarów, składowanie różnych rodzajów zbóż powoduje zmniejszenie możliwości składowych Terminala. Artykuł Budynek elewatora posiada 14 komór o pojemności do 100 t każda, 12 płaskich magazynów podłogowych o pojemności do 200 t każdy, 6 kondygnacji samotrymujących, każda o pojemności do 100 t, 6 małych kondygnacji samotrymujących o pojemności do 40 t każda. 5.2 Silosy to 4 wyodrębnione magazyny z aktywnym dnem, po ca ton każdy. 5.3 Hala magazynowa ma pojemność ca ton, z możliwością podziału na 3 odseparowane części. Artykuł Terminal wyposażony jest w bocznicę kolejową o jednorazowej zdolności przyjęcia 12 wagonów 4-osiowych krytych z 1 punktem wyładunku wagonów. 6.2 Dobowa zdolność wyładunkowa wynosi: wagony samowyładowcze zboża, nasiona, pasze do 1440 ton wagony samowyładowcze - pasze peletowane do 960 ton wagony kryte zboża, nasiona, pasze do 960 ton wagony kryte pasze peletowane do 640 ton 6.3 Podstawienie wagonów nieprzesortowanych według rodzajów i gatunków zboża zmniejsza dobową zdolność wyładunkową nawet do 70 %. 6.4 Nie jest możliwy równoczesny wyładunek różnych typów wagonów. Artykuł Terminal posiada 1 stanowisko do załadunku zbóż do wagonów specjalistycznych lub krytych. Artykuł Terminal posiada specjalistyczne punkty załadunku i wyładunku samochodów. 8.2 Dobowa zdolność wyładunkowa punktu ton Artykuł Wyładunek towarów ze statków i barek odbywa się przy pomocy dźwigów samojezdnych. 9.2 Dobowa zdolność wyładunkowa (z wyjątkiem określonym w ust. 9.4) wynosi: dla zbóż i nasion - dźwigi - do 1500 ton dla śruty - dźwigi ton

5 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a I Wydajności odnoszą się do statków samotrymujących. 9.4 W przypadku, gdy w transporcie barek masa towaru na barce jest mniejsza niż 1000 t - rata wyładunku do uzgodnienia. Artykuł Załadunek statków i barek odbywa się przy pomocy urządzenia teleskopowego Dobowa zdolność załadunkowa na statek wynosi: zboża i nasiona ton pasze ton Artykuł Załadunek na statki i barki może odbywać się z komór Terminala bądź bezpośrednio z wagonów, bądź jednocześnie z komór Terminala i z wagonów, co zwiększa wydajność Terminala. Artykuł W czasie doby przeładunkowej przeładunki w Terminalu odbywają się w dni robocze na 3 zmiany o numeracji: I zmiana II zmiana III zmiana Artykuł Praca w dni wolne organizowana jest na zlecenie kontrahentów Zlecenie na pracę w dzień wolny należy sygnalizować na co najmniej 2 dni przed przewidywanym dniem jego wykonania, a samo zlecenie składać do Terminala najpóźniej do godz. 10 w przeddzień wykonania zlecenia Terminal nie ma obowiązku przyjęcia zlecenia.

6 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a II- 5 II. Rozdział. Zawieranie umów, planowanie pracy, wystawianie zleceń statkowych. Artykuł Podstawą do obsługi towarów w porcie Szczecin przez Terminal SNOP jest umowa zawarta pomiędzy centralą/firmą a Terminalem. Artykuł Umowy długoterminowe (roczne) zawierane są z kontrahentami oferującymi do przeładunku partie towarów powyżej t rocznie Umowy krótkoterminowe zawierane są z kontrahentami oferującymi do przeładunku partie towarów do t rocznie. Artykuł Umowy określają wielkość partii, rodzaj towaru, termin ważności umowy, sposób rozliczeń za usługę, warunki płatności, spedytora reprezentującego zleceniodawcę oraz firmę kontrolną nadzorującą przeładunek danej partii Umowy mogą określać także przydzieloną przez Terminal SNOP powierzchnię składową, stawkę należności za składowanie, indywidualnie ustaloną ratę przeładunkową i inne postanowienia. Artykuł Spedytorzy mają obowiązek dostarczyć do Terminala awizacje przychodów i rozchodów towarów przez nich obsługiwanych W awizacji należy umieścić rodzaj i ilość przewidywanych do wyładunku/załadunku towarów, charakterystykę środków transportu, w szczególności ilość i typy wagonów, a także przewidywanych do wyładunku/załadunku statków Awizacje samochodów powinny zawierać: nr samochodu i naczepy imię i nazwisko kierowcy oraz nr dokumentu tożsamości rodzaj towaru nazwę właściciela towaru odbiorcę towaru datę planowanego przybycia

7 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a II- 6 Artykuł Podstawą wykonania usługi wy/załadunku statku jest przyjęcie przez Terminal szczegółowego zlecenia statkowego udzielonego przez spedytora Zlecenie statkowe powinno zawierać: datę wystawienia nazwę statku spodziewaną datę przybycia statku relację rodzaj towaru wielkość partii charakterystykę partii ratę za/wyładunkową trymerkę ręczną warunki obsługi wielkość dispatch/demurrage - (jeżeli C/P to przewiduje) nazwę firmy kontrolnej i zakres kontroli inne dane mogące wpłynąć na prawidłowość wykonania zlecenia Przyjęcie zlecenia przez Terminal bez uwag oznacza zgodę na jego wykonanie Jeżeli Terminal naniesie na zlecenie uwagi, a poinformowany o tym wystawiający zlecenie nie zgłosi niezwłocznie sprzeciwu, zlecenie wiąże strony w formie skorygowanej przez Terminal.

8 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a III- 7 III. Rozdział. Obsługa statków import Artykuł Terminal odwołuje statek z redy po otrzymaniu od spedytora zlecenia statkowego. Artykuł Rozładunki statków odbywają się według kolejności przybycia na redę Jeżeli jest kilka statków tego samego gestora, gestor towaru może zdecydować inaczej, ponosi jednak całkowitą odpowiedzialność za wynikłe stąd szkody Jeżeli rozładunek statków według kolejności wskazanej w ust powodowałby istotną szkodę po stronie Terminala lub któregoś z kolejnych oczekujących na redzie statków, Terminal może sam podjąć decyzję o zmianie kolejności obsługi statków, pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnej szkody po stronie gestora pierwszego w kolejności statku. Artykuł Przed rozpoczęciem wyładunku spedytor dostarcza specyfikację jakościową towaru oraz w przypadku śruty sojowej wyniki badań na salmonellę Podstawą do rozpoczęcia wyładunku jest zlecenie wyładunkowe wraz z dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na teren polskiego obszaru celnego oraz manifestem i planem wyładunkowym. Artykuł Towar jest wyładowywany do magazynów Terminala pod nadzorem przedstawicieli firmy kontrolnej. Artykuł Po zakończeniu wyładunku, na podstawie zaświadczenia wagi Terminala, wystawia on przyjęciowy dokument magazynowy Raport magazynowy przekazywany do spedytora jest potwierdzeniem przyjęcia na skład towaru Wielkość przyjętej na skład partii określa waga towaru podana w raporcie, potwierdzona przez Terminal, spedytora i przedstawiciela firmy kontrolnej Kontroler potwierdza podpisem zaświadczenie wagi, a Terminal i spedytor raport magazynowy.

9 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a IV- 8 IV. Rozdział. Obsługa statków eksport Artykuł Wydawanie towaru z Terminala na statki i barki odbywa się na podstawie zlecenia załadunkowego ogólnego oraz szczegółowego planu załadunkowego udzielanego przez kontrahenta lub działającego w jego imieniu spedytora. Artykuł Przed rozpoczęciem załadunku przedstawiciel firmy kontrolnej sprawdza czystość ładowni, a także dokonuje, przy współudziale Terminala, tarowania wag Przedstawiciel firmy kontrolnej potwierdza prawidłowość działania wag, a następnie kwituje zaświadczenie wagi po każdej zmianie roboczej. Artykuł Jeżeli zleceniodawca nie przewiduje inaczej wydawanie towaru odbywa się w kolejności złożenia do Terminala oraz planu ładunkowego sporządzonego przez statek Rozliczenie wydanej partii towaru odbywa się na podstawie odczytów wskazań wagi Terminala i wystawionych przez wagowych zaświadczeń wagi. Artykuł Po zakończeniu załadunku Terminal SNOP wystawia raport załadunku statku/barki kwitowane przez spedytora Raport załadunku stanowi podstawę do rozliczenia opłaty za usługę. Artykuł Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, rozliczenie czasu obsługi statku odbywa się na warunkach uzgodnionych pomiędzy Terminalem a kontrahentami w momencie akceptacji statku.

10 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a V- 9 V. Rozdział. Obsługa wagonów Artykuł Za dostawę i odwóz towarów wagonami zgodnie z zaakceptowanym przez Terminal planem odpowiedzialni są spedytorzy działający w porozumieniu z PKP. Artykuł Awizację wagonów przychodzących do Terminala przyjmują spedytorzy, informując niezwłocznie o wielkości dostaw Terminal. Artykuł Rozładunek wagonów odbywa się w kolejności ich przybycia do Terminala W przypadku uzgodnionych z Terminalem dostaw bezpośrednich na statek lub wyczekiwania statku na wagony z brakującymi partiami towarów, wagony takie są rozładowywane w pierwszej kolejności Postanowienia Art i stosuje się odpowiednio. Artykuł Odwoływanie wagonów wyczekujących leży w gestii spedytora w porozumieniu z Terminalem SNOP. Artykuł Przyjęcie wagonów od PKP odbywa się na torach przy Terminalu SNOP Wagony przyjmuje PKP i spedytor przy współudziale pracownika Terminala za dokumentem R 25/ Terminal przyjmuje wagony pod względem technicznym, spedytor - pod względem handlowym. Artykuł Po przyjęciu wagonów od PKP spedytor dostarcza szczegółowy opis wagonów zawierający datę wystawienia, numery wagonów, nazwę towaru, jego cechy i wagę Dokumenty te stanowią podstawę rozpoczęcia za/wyładunku wagonów. Artykuł Stwierdzone w trakcie za/wyładunku wady ukryte wagonów są zgłaszane pisemnie spedytorowi i PKP i stanowią podstawę dochodzenia ewentualnych roszczeń. Artykuł Wagony ładowne, które nie są prawidłowo uszczelnione, są stawiane do dyspozycji spedytora za zawiadomieniem R 27/28 lub protokołem.

11 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a V- 10 Artykuł Po zakończeniu za/wyładunku spedytor lub Terminal w imieniu spedytora zdaje ładowne lub próżne wagony. Artykuł Terminal SNOP odpowiada za czas za/wyładunku wagonów od chwili ich przyjęcia na dokumencie R 25/26 do chwili zdania na dokumencie R 27/ Jeżeli Terminal nie przyjął zlecenia na pracę w dniu wolnym, nie odpowiada za przetrzymanie wagonów awizowanych po godz. 18 dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień wolny do godz dnia bezpośrednio następującego po dniu wolnym Terminal w żadnym przypadku nie odpowiada za przetrzymanie wagonów w czasie od 23 do 7 (przerwa w pracy Terminala). Artykuł Terminal nie odpowiada za gospodarkę przyborami ładunkowymi Odwóz zastaw i opon wagonowych organizują spedytorzy we własnym zakresie.

12 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a VI- 11 VI. Rozdział. Składowanie Artykuł Podstawę przyjęcia towaru na skład stanowi zlecenie wyładunku statku, barki lub szczegółowa awizacja wagonowa bądź samochodowa. Artykuł Przyjmowane do Terminala zboża podlegają w całości ważeniu na wagach automatycznych posiadających ważne świadectwo legalizacji Wskazania wagi Terminala stanowią wyłączną podstawę do rozliczeń pomiędzy Terminalem a kontrahentem umowy jako składającym. Artykuł Wyładunek towaru odbywa się pod nadzorem firm kontrolnych Pracownicy Terminala sprawują nadzór nad wyładowywanym towarem i dokonują oceny organoleptycznej. Artykuł W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń lub stanu niehandlowego Terminal sporządza protokół stawiając towar do dyspozycji spedytorowi Towar pozostawiony do dyspozycji może być składowany wyłącznie na ryzyko składającego. Artykuł W przypadku porażenia zbóż szkodnikami, decyzję o składowaniu podejmuje Terminal w oparciu o świadectwo Kwarantanny Roślin Zboża porażone szkodnikami z listy kwarantannowej mogą być składowane wyłącznie w komorach fumigacyjnych i przefumigowane na zlecenie i koszt składającego W przypadku braku takiego zlecenia Terminal może odmówić przyjęcia zboża na skład. Artykuł Firmy kontrolne i laboratoria dostarczają Terminalowi kopie analiz jakościowych niezwłocznie po ich wykonaniu. Artykuł Próbobranie przeprowadzane jest zgodnie z Polską Normą. Artykuł Do Terminala przyjmuje się zboża o wilgotności do 16 %, a rzepak o wilgotności do 9 % Rzepak o wilgotności wyższej, niż 9 % przyjmowany jest warunkowo i przerzucany w celu przewietrzenia po 14 dniach - na koszt składającego.

13 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a VI Zboża twarde przyjmowane są na długoterminowe składowanie jedynie wtedy, gdy ich wilgotność nie przekracza 14 %. Artykuł Okres składowania towarów w Terminalu SNOP nie powinien przekraczać 30 dni Terminal może wyrazić zgodę na składowanie towaru powyżej 30 dni na okres oznaczony Towary awaryjne, tj. rzepak o wilgotności powyżej 9 %, zboża, nasiona i pasze paletowane o wilgotności powyżej 16 % mogą być, za zgodą Terminala, składowane do 7 dni. Artykuł Po upływie terminów oznaczonych w Art. 48 Terminal SNOP będzie dokonywał obowiązkowych przerzutów towarów w celu ich przewietrzenia i sprawdzenia ich jakości na koszt składającego. Artykuł Terminal nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez składających terminów wskazanych w Art. 48. Artykuł Powierzchnia składowa zostanie przydzielona każdorazowo przez Terminal w zależności od wielkości statku W czasie przyjmowania zboża do Terminala składający może zlecić segregację towaru w zależności od parametrów jakościowych Terminal SNOP może odmówić segregacji towaru, jeżeli nie pozwalają na to warunki techniczne lub z braku wolnej powierzchni składowej. Artykuł Rozliczenie przyjmowanej i wydawanej partii odbywa się wyłącznie według wskazań wagi Terminala. Artykuł Po zakończeniu przeładunku danej partii towaru Terminal wspólnie ze składającym dokonuje rozliczenia inwentaryzacyjnego. Artykuł Dopuszczalny ubytek naturalny dla towarów przeładunkowych przez Terminal wynosi 0,30% W przypadku dokonywania przerzutu dolicza się dodatkowo ubytek wysokości 0,30% od każdej tony.

14 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a VII-13 Artykuł Odpady użyteczne powstające w trakcie przeładunków są zgłaszane kontrahentom Na zlecenie kontrahentów Terminal może zbierać i składować odpady nieużyteczne. VII. Rozdział. Odpowiedzialność stron Artykuł Terminal odpowiada za: prawidłową realizację przyjętych zleceń, utrzymanie urządzeń w gotowości technicznej, zawinione ubytki przekraczające dopuszczalne normy, zawinione pomieszanie towarów w Terminalu SNOP, prawidłowe działanie i legalizację wag w Elewatorze, terminowe rozliczenie przeładowanej masy towarów, terminowe rozliczenie wykonywanych usług. Artykuł Centrale i firmy zlecające Terminalowi obsługę towarów i ich spedytorzy odpowiadają w szczególności za: rytmiczne kierowanie towarów do Terminala, tak, by kierowane doń w ciągu doby towary nie przekraczały w sumie jego dobowej zdolności przeładunkowej (z uwzględnieniem Art i 6.4.), realizację zgłaszanych planów miesięcznych i tygodniowych, prawidłowe udzielanie zleceń, skutki dokonanej przez siebie zmiany zlecenia lub dyspozycji, skutki skierowania do Terminala zbóż porażonych w stanie niehandlowym lub awaryjnym, prawidłowe i rzetelne próbobranie oraz wykonanie analiz laboratoryjnych, stwierdzenie przydatności wagonów pod załadunek pod względem handlowym oraz ich stanu przed przystąpieniem do rozładunku, odwóz przyborów ładunkowych, przestrzeganie limitów składowych.

15 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a VII-14 Artykuł Za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego, zwłaszcza nieterminowego wykonania swojego zobowiązania Terminal odpowiada jedynie w takim zakresie w jakim zostało to przez niego zawinione. Artykuł Terminal nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe w wyniku: przerw w pracy spowodowanych siłą wyższą, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi, strajku pracowników Terminala, kontrahentów umowy bądź innych podmiotów, zarządzeń odpowiednich władz, wstrzymania za/wyładunku towarów przez gestora towaru lub przez statek, nieprzybycia bądź nieterminowego przybycia środków transportu z towarem lub po towar, niezawinionego przez Terminal zbiegu transportów z towarem lub po towar, niezawinionego przez Terminal wydłużenia czasu obsługi uprzednich transportów, zwłaszcza blokowania nabrzeża przez statek oczekujący na towar, przestoju środków transportu odwoływanych przez kontrahentów umowy poza zaakceptowanymi przez Terminal planami tygodniowymi, przestoju wagonów i innych środków transportu ponad ustalone normy, gdy jest to konsekwencją odwoływania przez kontrahentów takiej ilości wagonów, która przekracza dobowe zdolności przeładunkowe Terminala, niewykonania bądź nieterminowego wykonania przez PKP dodatkowego podstawienia wagonów w ramach danej zmiany roboczej (tzw. obsługa międzyplanowa). Artykuł W przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Terminal kontrahent umowy nie wykonuje swojego zobowiązania, bądź wykonuje je nienależycie, zwłaszcza nie dostarcza terminowo towaru lub środków transportu, a oczekiwanie mogłoby spowodować szkodę dla Terminala lub osób trzecich, Terminal może zdecydować o zmianie ustalonej kolejności realizacji zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę. Artykuł Odpowiedzialność Terminala za przestój wagonów i innych środków transportu ograniczona jest do wysokości dobowych możliwości przeładunkowych Terminala z zastrzeżeniem wskazanym w Art i 6.4.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r. Niniejsze ogólne warunki są integralną częścią umowy sprzedaży śrut poekstrakcyjnych zawieranej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r.

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r. DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY Obowiązują od 1 września 2014 r. Spis treści 1. Definicje i interpretacja... 3 2. Warunki handlowe... 7 3. Usługi Terminala Kontenerowego... 9 4. Wymogi dotyczące planu zawinięć

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW, KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostaw Monier Braas Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Dostaw Monier Braas Sp. z o.o. Ogólne Warunki Dostaw Monier Braas Sp. z o.o. Obowiązujące od dnia 01 marca 2014 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Dostaw określają zasady współpracy w obszarze zamówień, odbiorów i dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE MEAT TEAM POLAND Sp. z o.o. ul. Targowa 68/4 03-729Warszawa Tel.: +48 22 622 33 03, fax: +48 22 698 73 77 e-mail: jj@meatteam.com www: www.meatteam.pl OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW Europanels Sp. z o.o. Aktualizacja 04.2015 1 Postanowienie ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Płyt Warstwowych, Izolacyjnych i Akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo