REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARU W TERMINALU SNOP. Zbiór wewnętrznych regulacji dotyczących obrotu towarowego w Andreas Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARU W TERMINALU SNOP. Zbiór wewnętrznych regulacji dotyczących obrotu towarowego w Andreas Sp. z o.o."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU TOWARU W TERMINALU SNOP Zbiór wewnętrznych regulacji dotyczących obrotu towarowego w Andreas Sp. z o.o. Szczecin, maj 2015

2 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a I-1 REGULAMIN ZASADY SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKÓW TOWARU W TERMINALU SNOP I. Rozdział. Postanowienia ogólne... I-2 II. III. IV. Rozdział. Zawieranie umów, planowanie pracy, wystawianie zleceń statkowych.... II-5 Rozdział. Obsługa statków import... III-7 Rozdział. Obsługa statków eksport... IV-8 V. Rozdział. Obsługa wagonów... V-9 VI. VII. Rozdział. Składowanie... VI-11 Rozdział. Odpowiedzialność stron... VII-13

3 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a I-2 I. Rozdział. Postanowienia ogólne Artykuł Zasady przeładunku i składowania towarów w Terminalu SNOP w porcie Szczecin, zwane dalej: Zasadami, stanowią integralną część umów krótko- i długoterminowych zawieranych pomiędzy centralami i firmami jako zleceniodawcami a ANDREAS Sp. z o.o. jako zleceniobiorcą o obsługę towarów w porcie Szczecin. 1.2 Jeżeli strony w umowie nie ustalą inaczej, postanowienia Zasad są wiążące zarówno dla stron jak i dla spedytorów działających w imieniu central lub firm będących stronami. 1.3 Ilekroć w niniejszych Zasadach będzie mowa o kontrahentach umowy, należy przez to rozumieć zarówno centrale i firmy zlecające ANDREAS Sp. z o.o. obsługę towarów jak i działających w ich imieniu spedytorów. Artykuł Terminal SNOP, zwany dalej: Terminalem, służy do przeładunku i krótkoterminowego składowania zbóż, nasion strączkowych i oleistych oraz pasz peletowanych i niepeletowanych. Artykuł Terminal znajduje się w Szczecinie przy nabrzeżu SNOP ul. Nad Odrą Łączna długość nabrzeży SNOP wynosi 336 mb. 3.3 Statki o długości do 125 m mogą wchodzić do portu Szczecin zarówno w dzień jak i w nocy. 3.4 Terminal przyjmuje statki do 8000 DWT. Frachtowanie statków powyżej 145 m powinno być wcześniej uzgodnione z Terminalem i z Kapitanatem Portu ze względu na ograniczenie dopuszczalnego zanurzenia. Dopuszczalna szerokość statków cumujących na nabrzeżu SNOP nie może przekraczać 26 m. Artykuł W skład powierzchni magazynowych Terminalu SNOP wchodzą następujące obiekty: budynek elewatora ca ton pojemności silosy ca ton pojemności hala magazynowa ca ton pojemności

4 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a I Konieczność segregacji różnych rodzajów towarów, składowanie różnych rodzajów zbóż powoduje zmniejszenie możliwości składowych Terminala. Artykuł Budynek elewatora posiada 14 komór o pojemności do 100 t każda, 12 płaskich magazynów podłogowych o pojemności do 200 t każdy, 6 kondygnacji samotrymujących, każda o pojemności do 100 t, 6 małych kondygnacji samotrymujących o pojemności do 40 t każda. 5.2 Silosy to 4 wyodrębnione magazyny z aktywnym dnem, po ca ton każdy. 5.3 Hala magazynowa ma pojemność ca ton, z możliwością podziału na 3 odseparowane części. Artykuł Terminal wyposażony jest w bocznicę kolejową o jednorazowej zdolności przyjęcia 12 wagonów 4-osiowych krytych z 1 punktem wyładunku wagonów. 6.2 Dobowa zdolność wyładunkowa wynosi: wagony samowyładowcze zboża, nasiona, pasze do 1440 ton wagony samowyładowcze - pasze peletowane do 960 ton wagony kryte zboża, nasiona, pasze do 960 ton wagony kryte pasze peletowane do 640 ton 6.3 Podstawienie wagonów nieprzesortowanych według rodzajów i gatunków zboża zmniejsza dobową zdolność wyładunkową nawet do 70 %. 6.4 Nie jest możliwy równoczesny wyładunek różnych typów wagonów. Artykuł Terminal posiada 1 stanowisko do załadunku zbóż do wagonów specjalistycznych lub krytych. Artykuł Terminal posiada specjalistyczne punkty załadunku i wyładunku samochodów. 8.2 Dobowa zdolność wyładunkowa punktu ton Artykuł Wyładunek towarów ze statków i barek odbywa się przy pomocy dźwigów samojezdnych. 9.2 Dobowa zdolność wyładunkowa (z wyjątkiem określonym w ust. 9.4) wynosi: dla zbóż i nasion - dźwigi - do 1500 ton dla śruty - dźwigi ton

5 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a I Wydajności odnoszą się do statków samotrymujących. 9.4 W przypadku, gdy w transporcie barek masa towaru na barce jest mniejsza niż 1000 t - rata wyładunku do uzgodnienia. Artykuł Załadunek statków i barek odbywa się przy pomocy urządzenia teleskopowego Dobowa zdolność załadunkowa na statek wynosi: zboża i nasiona ton pasze ton Artykuł Załadunek na statki i barki może odbywać się z komór Terminala bądź bezpośrednio z wagonów, bądź jednocześnie z komór Terminala i z wagonów, co zwiększa wydajność Terminala. Artykuł W czasie doby przeładunkowej przeładunki w Terminalu odbywają się w dni robocze na 3 zmiany o numeracji: I zmiana II zmiana III zmiana Artykuł Praca w dni wolne organizowana jest na zlecenie kontrahentów Zlecenie na pracę w dzień wolny należy sygnalizować na co najmniej 2 dni przed przewidywanym dniem jego wykonania, a samo zlecenie składać do Terminala najpóźniej do godz. 10 w przeddzień wykonania zlecenia Terminal nie ma obowiązku przyjęcia zlecenia.

6 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a II- 5 II. Rozdział. Zawieranie umów, planowanie pracy, wystawianie zleceń statkowych. Artykuł Podstawą do obsługi towarów w porcie Szczecin przez Terminal SNOP jest umowa zawarta pomiędzy centralą/firmą a Terminalem. Artykuł Umowy długoterminowe (roczne) zawierane są z kontrahentami oferującymi do przeładunku partie towarów powyżej t rocznie Umowy krótkoterminowe zawierane są z kontrahentami oferującymi do przeładunku partie towarów do t rocznie. Artykuł Umowy określają wielkość partii, rodzaj towaru, termin ważności umowy, sposób rozliczeń za usługę, warunki płatności, spedytora reprezentującego zleceniodawcę oraz firmę kontrolną nadzorującą przeładunek danej partii Umowy mogą określać także przydzieloną przez Terminal SNOP powierzchnię składową, stawkę należności za składowanie, indywidualnie ustaloną ratę przeładunkową i inne postanowienia. Artykuł Spedytorzy mają obowiązek dostarczyć do Terminala awizacje przychodów i rozchodów towarów przez nich obsługiwanych W awizacji należy umieścić rodzaj i ilość przewidywanych do wyładunku/załadunku towarów, charakterystykę środków transportu, w szczególności ilość i typy wagonów, a także przewidywanych do wyładunku/załadunku statków Awizacje samochodów powinny zawierać: nr samochodu i naczepy imię i nazwisko kierowcy oraz nr dokumentu tożsamości rodzaj towaru nazwę właściciela towaru odbiorcę towaru datę planowanego przybycia

7 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a II- 6 Artykuł Podstawą wykonania usługi wy/załadunku statku jest przyjęcie przez Terminal szczegółowego zlecenia statkowego udzielonego przez spedytora Zlecenie statkowe powinno zawierać: datę wystawienia nazwę statku spodziewaną datę przybycia statku relację rodzaj towaru wielkość partii charakterystykę partii ratę za/wyładunkową trymerkę ręczną warunki obsługi wielkość dispatch/demurrage - (jeżeli C/P to przewiduje) nazwę firmy kontrolnej i zakres kontroli inne dane mogące wpłynąć na prawidłowość wykonania zlecenia Przyjęcie zlecenia przez Terminal bez uwag oznacza zgodę na jego wykonanie Jeżeli Terminal naniesie na zlecenie uwagi, a poinformowany o tym wystawiający zlecenie nie zgłosi niezwłocznie sprzeciwu, zlecenie wiąże strony w formie skorygowanej przez Terminal.

8 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a III- 7 III. Rozdział. Obsługa statków import Artykuł Terminal odwołuje statek z redy po otrzymaniu od spedytora zlecenia statkowego. Artykuł Rozładunki statków odbywają się według kolejności przybycia na redę Jeżeli jest kilka statków tego samego gestora, gestor towaru może zdecydować inaczej, ponosi jednak całkowitą odpowiedzialność za wynikłe stąd szkody Jeżeli rozładunek statków według kolejności wskazanej w ust powodowałby istotną szkodę po stronie Terminala lub któregoś z kolejnych oczekujących na redzie statków, Terminal może sam podjąć decyzję o zmianie kolejności obsługi statków, pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnej szkody po stronie gestora pierwszego w kolejności statku. Artykuł Przed rozpoczęciem wyładunku spedytor dostarcza specyfikację jakościową towaru oraz w przypadku śruty sojowej wyniki badań na salmonellę Podstawą do rozpoczęcia wyładunku jest zlecenie wyładunkowe wraz z dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na teren polskiego obszaru celnego oraz manifestem i planem wyładunkowym. Artykuł Towar jest wyładowywany do magazynów Terminala pod nadzorem przedstawicieli firmy kontrolnej. Artykuł Po zakończeniu wyładunku, na podstawie zaświadczenia wagi Terminala, wystawia on przyjęciowy dokument magazynowy Raport magazynowy przekazywany do spedytora jest potwierdzeniem przyjęcia na skład towaru Wielkość przyjętej na skład partii określa waga towaru podana w raporcie, potwierdzona przez Terminal, spedytora i przedstawiciela firmy kontrolnej Kontroler potwierdza podpisem zaświadczenie wagi, a Terminal i spedytor raport magazynowy.

9 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a IV- 8 IV. Rozdział. Obsługa statków eksport Artykuł Wydawanie towaru z Terminala na statki i barki odbywa się na podstawie zlecenia załadunkowego ogólnego oraz szczegółowego planu załadunkowego udzielanego przez kontrahenta lub działającego w jego imieniu spedytora. Artykuł Przed rozpoczęciem załadunku przedstawiciel firmy kontrolnej sprawdza czystość ładowni, a także dokonuje, przy współudziale Terminala, tarowania wag Przedstawiciel firmy kontrolnej potwierdza prawidłowość działania wag, a następnie kwituje zaświadczenie wagi po każdej zmianie roboczej. Artykuł Jeżeli zleceniodawca nie przewiduje inaczej wydawanie towaru odbywa się w kolejności złożenia do Terminala oraz planu ładunkowego sporządzonego przez statek Rozliczenie wydanej partii towaru odbywa się na podstawie odczytów wskazań wagi Terminala i wystawionych przez wagowych zaświadczeń wagi. Artykuł Po zakończeniu załadunku Terminal SNOP wystawia raport załadunku statku/barki kwitowane przez spedytora Raport załadunku stanowi podstawę do rozliczenia opłaty za usługę. Artykuł Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, rozliczenie czasu obsługi statku odbywa się na warunkach uzgodnionych pomiędzy Terminalem a kontrahentami w momencie akceptacji statku.

10 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a V- 9 V. Rozdział. Obsługa wagonów Artykuł Za dostawę i odwóz towarów wagonami zgodnie z zaakceptowanym przez Terminal planem odpowiedzialni są spedytorzy działający w porozumieniu z PKP. Artykuł Awizację wagonów przychodzących do Terminala przyjmują spedytorzy, informując niezwłocznie o wielkości dostaw Terminal. Artykuł Rozładunek wagonów odbywa się w kolejności ich przybycia do Terminala W przypadku uzgodnionych z Terminalem dostaw bezpośrednich na statek lub wyczekiwania statku na wagony z brakującymi partiami towarów, wagony takie są rozładowywane w pierwszej kolejności Postanowienia Art i stosuje się odpowiednio. Artykuł Odwoływanie wagonów wyczekujących leży w gestii spedytora w porozumieniu z Terminalem SNOP. Artykuł Przyjęcie wagonów od PKP odbywa się na torach przy Terminalu SNOP Wagony przyjmuje PKP i spedytor przy współudziale pracownika Terminala za dokumentem R 25/ Terminal przyjmuje wagony pod względem technicznym, spedytor - pod względem handlowym. Artykuł Po przyjęciu wagonów od PKP spedytor dostarcza szczegółowy opis wagonów zawierający datę wystawienia, numery wagonów, nazwę towaru, jego cechy i wagę Dokumenty te stanowią podstawę rozpoczęcia za/wyładunku wagonów. Artykuł Stwierdzone w trakcie za/wyładunku wady ukryte wagonów są zgłaszane pisemnie spedytorowi i PKP i stanowią podstawę dochodzenia ewentualnych roszczeń. Artykuł Wagony ładowne, które nie są prawidłowo uszczelnione, są stawiane do dyspozycji spedytora za zawiadomieniem R 27/28 lub protokołem.

11 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a V- 10 Artykuł Po zakończeniu za/wyładunku spedytor lub Terminal w imieniu spedytora zdaje ładowne lub próżne wagony. Artykuł Terminal SNOP odpowiada za czas za/wyładunku wagonów od chwili ich przyjęcia na dokumencie R 25/26 do chwili zdania na dokumencie R 27/ Jeżeli Terminal nie przyjął zlecenia na pracę w dniu wolnym, nie odpowiada za przetrzymanie wagonów awizowanych po godz. 18 dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień wolny do godz dnia bezpośrednio następującego po dniu wolnym Terminal w żadnym przypadku nie odpowiada za przetrzymanie wagonów w czasie od 23 do 7 (przerwa w pracy Terminala). Artykuł Terminal nie odpowiada za gospodarkę przyborami ładunkowymi Odwóz zastaw i opon wagonowych organizują spedytorzy we własnym zakresie.

12 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a VI- 11 VI. Rozdział. Składowanie Artykuł Podstawę przyjęcia towaru na skład stanowi zlecenie wyładunku statku, barki lub szczegółowa awizacja wagonowa bądź samochodowa. Artykuł Przyjmowane do Terminala zboża podlegają w całości ważeniu na wagach automatycznych posiadających ważne świadectwo legalizacji Wskazania wagi Terminala stanowią wyłączną podstawę do rozliczeń pomiędzy Terminalem a kontrahentem umowy jako składającym. Artykuł Wyładunek towaru odbywa się pod nadzorem firm kontrolnych Pracownicy Terminala sprawują nadzór nad wyładowywanym towarem i dokonują oceny organoleptycznej. Artykuł W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń lub stanu niehandlowego Terminal sporządza protokół stawiając towar do dyspozycji spedytorowi Towar pozostawiony do dyspozycji może być składowany wyłącznie na ryzyko składającego. Artykuł W przypadku porażenia zbóż szkodnikami, decyzję o składowaniu podejmuje Terminal w oparciu o świadectwo Kwarantanny Roślin Zboża porażone szkodnikami z listy kwarantannowej mogą być składowane wyłącznie w komorach fumigacyjnych i przefumigowane na zlecenie i koszt składającego W przypadku braku takiego zlecenia Terminal może odmówić przyjęcia zboża na skład. Artykuł Firmy kontrolne i laboratoria dostarczają Terminalowi kopie analiz jakościowych niezwłocznie po ich wykonaniu. Artykuł Próbobranie przeprowadzane jest zgodnie z Polską Normą. Artykuł Do Terminala przyjmuje się zboża o wilgotności do 16 %, a rzepak o wilgotności do 9 % Rzepak o wilgotności wyższej, niż 9 % przyjmowany jest warunkowo i przerzucany w celu przewietrzenia po 14 dniach - na koszt składającego.

13 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a VI Zboża twarde przyjmowane są na długoterminowe składowanie jedynie wtedy, gdy ich wilgotność nie przekracza 14 %. Artykuł Okres składowania towarów w Terminalu SNOP nie powinien przekraczać 30 dni Terminal może wyrazić zgodę na składowanie towaru powyżej 30 dni na okres oznaczony Towary awaryjne, tj. rzepak o wilgotności powyżej 9 %, zboża, nasiona i pasze paletowane o wilgotności powyżej 16 % mogą być, za zgodą Terminala, składowane do 7 dni. Artykuł Po upływie terminów oznaczonych w Art. 48 Terminal SNOP będzie dokonywał obowiązkowych przerzutów towarów w celu ich przewietrzenia i sprawdzenia ich jakości na koszt składającego. Artykuł Terminal nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez składających terminów wskazanych w Art. 48. Artykuł Powierzchnia składowa zostanie przydzielona każdorazowo przez Terminal w zależności od wielkości statku W czasie przyjmowania zboża do Terminala składający może zlecić segregację towaru w zależności od parametrów jakościowych Terminal SNOP może odmówić segregacji towaru, jeżeli nie pozwalają na to warunki techniczne lub z braku wolnej powierzchni składowej. Artykuł Rozliczenie przyjmowanej i wydawanej partii odbywa się wyłącznie według wskazań wagi Terminala. Artykuł Po zakończeniu przeładunku danej partii towaru Terminal wspólnie ze składającym dokonuje rozliczenia inwentaryzacyjnego. Artykuł Dopuszczalny ubytek naturalny dla towarów przeładunkowych przez Terminal wynosi 0,30% W przypadku dokonywania przerzutu dolicza się dodatkowo ubytek wysokości 0,30% od każdej tony.

14 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a VII-13 Artykuł Odpady użyteczne powstające w trakcie przeładunków są zgłaszane kontrahentom Na zlecenie kontrahentów Terminal może zbierać i składować odpady nieużyteczne. VII. Rozdział. Odpowiedzialność stron Artykuł Terminal odpowiada za: prawidłową realizację przyjętych zleceń, utrzymanie urządzeń w gotowości technicznej, zawinione ubytki przekraczające dopuszczalne normy, zawinione pomieszanie towarów w Terminalu SNOP, prawidłowe działanie i legalizację wag w Elewatorze, terminowe rozliczenie przeładowanej masy towarów, terminowe rozliczenie wykonywanych usług. Artykuł Centrale i firmy zlecające Terminalowi obsługę towarów i ich spedytorzy odpowiadają w szczególności za: rytmiczne kierowanie towarów do Terminala, tak, by kierowane doń w ciągu doby towary nie przekraczały w sumie jego dobowej zdolności przeładunkowej (z uwzględnieniem Art i 6.4.), realizację zgłaszanych planów miesięcznych i tygodniowych, prawidłowe udzielanie zleceń, skutki dokonanej przez siebie zmiany zlecenia lub dyspozycji, skutki skierowania do Terminala zbóż porażonych w stanie niehandlowym lub awaryjnym, prawidłowe i rzetelne próbobranie oraz wykonanie analiz laboratoryjnych, stwierdzenie przydatności wagonów pod załadunek pod względem handlowym oraz ich stanu przed przystąpieniem do rozładunku, odwóz przyborów ładunkowych, przestrzeganie limitów składowych.

15 Regulamin Zasady składowania i przeładunku w Terminalu SNOP S t r o n a VII-14 Artykuł Za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego, zwłaszcza nieterminowego wykonania swojego zobowiązania Terminal odpowiada jedynie w takim zakresie w jakim zostało to przez niego zawinione. Artykuł Terminal nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe w wyniku: przerw w pracy spowodowanych siłą wyższą, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi, strajku pracowników Terminala, kontrahentów umowy bądź innych podmiotów, zarządzeń odpowiednich władz, wstrzymania za/wyładunku towarów przez gestora towaru lub przez statek, nieprzybycia bądź nieterminowego przybycia środków transportu z towarem lub po towar, niezawinionego przez Terminal zbiegu transportów z towarem lub po towar, niezawinionego przez Terminal wydłużenia czasu obsługi uprzednich transportów, zwłaszcza blokowania nabrzeża przez statek oczekujący na towar, przestoju środków transportu odwoływanych przez kontrahentów umowy poza zaakceptowanymi przez Terminal planami tygodniowymi, przestoju wagonów i innych środków transportu ponad ustalone normy, gdy jest to konsekwencją odwoływania przez kontrahentów takiej ilości wagonów, która przekracza dobowe zdolności przeładunkowe Terminala, niewykonania bądź nieterminowego wykonania przez PKP dodatkowego podstawienia wagonów w ramach danej zmiany roboczej (tzw. obsługa międzyplanowa). Artykuł W przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Terminal kontrahent umowy nie wykonuje swojego zobowiązania, bądź wykonuje je nienależycie, zwłaszcza nie dostarcza terminowo towaru lub środków transportu, a oczekiwanie mogłoby spowodować szkodę dla Terminala lub osób trzecich, Terminal może zdecydować o zmianie ustalonej kolejności realizacji zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę. Artykuł Odpowiedzialność Terminala za przestój wagonów i innych środków transportu ograniczona jest do wysokości dobowych możliwości przeładunkowych Terminala z zastrzeżeniem wskazanym w Art i 6.4.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa za usługi Terminalu Promowego Świnoujście 1 Kwietnia 2013 /Tekst jednolity/ Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Stosowanie taryfy 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I. Procedura zamówień. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 1. Wyroby produkowane są przez DOSTAWCĘ wyłącznie na podstawie zamówień wg wzorów DOSTAWCY, zgodnie z ich treścią. 2. Wzory zamówień dostępne są w postaci druków

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA WARUNKI OGÓLNE

TARYFA WARUNKI OGÓLNE TARYFA WARUNKI OGÓLNE Taryfa wraz z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług obowiązujące w DB Port Szczecin w okresie od 01.01.2015 do 1.12.2015 DB Port Szczecin Sp. z o.o. Ul. Bytomska 14 70 60 Szczecin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA WARUNKI OGÓLNE

TARYFA WARUNKI OGÓLNE TARYFA WARUNKI OGÓLNE Taryfa wraz z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług obowiązujące w DB Port Szczecin w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. DB Port Szczecin Sp. z o. o Ul. Bytomska 14 70 603 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

NIP: Regulamin współpracy z Klientami Ref-Con Service Sp. J. - Depot Gdynia i Depot Gdańsk obowiązujący od 02 stycznia 2017 roku

NIP: Regulamin współpracy z Klientami Ref-Con Service Sp. J. - Depot Gdynia i Depot Gdańsk obowiązujący od 02 stycznia 2017 roku REF-CON SERVICE Sp.j. 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 7 NIP: 586-01-01-039 Bank PEKAO S.A. III O/Gdynia tel. +48 58 623 00 00 fax +48 58 623 05 98 07124035231111000043303492 e-mail: ref-con@ref-con.pl www.ref-con.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2008 z dnia 16.12.2008 r. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. I. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE W celu prawidłowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 11/06/12 z dnia 15.11.2012r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin normuje proces rozliczeń oraz prawa i obowiązki uczestników procesu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK. I. Informacje ogólne:

PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK. I. Informacje ogólne: PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK I. Informacje ogólne: 1. Składy wagonowe na bocznicy kolejowej DCT obsługiwane są przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Organizacją obsługi tych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Usługowe

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Usługowe Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Usługowe "SIARK-PORT" sp. z o.o. Obowiązująca w okresie od 01.04.2010 do 31.12.2010. Strona 1 z 12 ROZDZIAŁ I _I N F O R M A C J E I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E_

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Towarów i Usług (zwane dalej Warunkami") stanowią

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI REGAZYFIKACJI

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI REGAZYFIKACJI INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI REGAZYFIKACJI 1. Numer wniosku o świadczenie usługi regazyfikacji zwany dalej Wnioskiem - wypełnia Polskie LNG S.A. zwana dalej Operatorem. 2. Data

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Taryfa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej na terminalu promowym w Świnoujściu

Taryfa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej na terminalu promowym w Świnoujściu ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej na terminalu promowym w Świnoujściu Obowiązująca od 01

Bardziej szczegółowo

TARYFA BULK CARGO PORT SZCZECIN

TARYFA BULK CARGO PORT SZCZECIN TARYFA BULK CARGO PORT SZCZECIN POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I STOSOWANIE TARYFY 1. Niniejsza Taryfa określa ogólne warunki obsługi i rozliczeń usług świadczonych przez Bulk Cargo Port Szczecin Sp. z

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

PR-01/2014 Białystok, Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości Mg.

PR-01/2014 Białystok, Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości Mg. PR-01/2014 Białystok, 2014-05-06 Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości 55 000 Mg. Wykonawca zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie niektórych zapisów treści Umowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO Taryfa oraz stanowiącej jej część Stawki za Usługi Przeładunkowe obowiązujące w DB Port Szczecin w okresie od 01.01.2015 do 1..2015. DB Port Szczecin Sp. z o.o. Ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Incoterms 2010 DAP ( OWS-DAP )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Incoterms 2010 DAP ( OWS-DAP ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Incoterms 2010 DAP ( OWS-DAP ) Warszawa, dnia 28.03.2017 r. 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą Wzór Załącznik Nr 6 do siwz Umowa zawarta w dniu. r. pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez: Pana Mirosława Walaska Wójta Gminy Michałów, przy kontrasygnacie Pani Haliny Głombińskiej Skarbnika Gminy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01.03.2015 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

mimas.pl właściwy partner

mimas.pl właściwy partner e-mail: biuro@ Ogólne Warunki Sprzedaży towarów Mimas Technik obowiązujące od 01.01.2016 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA Zawarta w dniu. r. pomiędzy:..... NIP:.., REGON:., KRS. zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: a Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 66 440 Skwierzyna

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 127584-2014 z dnia 2014-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski I. Przedmiotem zamówienia jest: spedycja i transport odpadów palnych (paliwa alternatywnego)

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w m. Srebrzyszcze

Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w m. Srebrzyszcze Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w m. Srebrzyszcze Chełm, kwiecień 2009 Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w m. Srebrzyszcze I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Odbiorcą firmą reprezentowaną przez: zwaną dalej Dostawcą

zwanym dalej Odbiorcą firmą reprezentowaną przez: zwaną dalej Dostawcą UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ W ZAKRESIE DOSTAW TOWARÓW ORAZ ZASAD PRZYJĘCIA ZŁOMU W NICROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W dniu pomiędzy NICROMET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SKŁADU I OPCJI ODROCZONEJ REALIZACJI (CARRY) W CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 maja 2014 r.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SKŁADU I OPCJI ODROCZONEJ REALIZACJI (CARRY) W CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 maja 2014 r. OGÓLNE WARUNKI UMÓW SKŁADU I OPCJI ODROCZONEJ REALIZACJI (CARRY) W CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 maja 2014 r. Niniejsze ogólne warunki umów mają zastosowanie i stanowią integralną część wszystkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy SANKOM Sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy SANKOM Sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy 1 Definicje 1.1. Poniższe sformułowania występujące w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a Załącznik nr 5 U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:...... a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM

INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ K. TUBACKI, M. SOBCZAK PIOTR STAŚKIEWICZ Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNYCH PIOTR STAŚKIEWICZ PEŁNOMOCNIK ZSZ SARA GĘDEK-KLEJBOROWSKA DATA 12/06/2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU ŁADUNKÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM NA RZECZ SPOŁKI POD FIRMĄ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU ŁADUNKÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM NA RZECZ SPOŁKI POD FIRMĄ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. strona 1 z 5 OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU ŁADUNKÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM NA RZECZ SPOŁKI POD FIRMĄ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 2 stycznia 2014 r. Niniejsze ogólne warunki są integralną

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA DOMU SKŁADOWEGO

ANKIETA DOTYCZĄCA DOMU SKŁADOWEGO ANKIETA DOTYCZĄCA DOMU SKŁADOWEGO Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114,

Bardziej szczegółowo

1)... 2)... Zwanym dalej Wykonawcą

1)... 2)... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kosciuszki Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni 32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Nasz znak:zsp 25/1/2014. Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA

Nasz znak:zsp 25/1/2014. Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA Nasz znak:zsp 25/1/2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... w Kamieńsku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Kamieńsku, ul.szkolna 4, NIP 772-12-89-690,

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (PROJEKT)

UMOWA Nr... (PROJEKT) UMOWA Nr... (PROJEKT) zawarta dnia... w Niemodlinie pomiędzy: Gminą Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, zwana w dalszej części umowy Zamawiającym", reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie: Warszawa dnia 02.12.2014 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WGT S.A. KONTRAKT NR 10 PSZENICA KONSUMPCYJNA WIELKOŚĆ NOMINALNA KONTRAKTU 50 TON KOD KONTRAKTU : MW

WGT S.A. KONTRAKT NR 10 PSZENICA KONSUMPCYJNA WIELKOŚĆ NOMINALNA KONTRAKTU 50 TON KOD KONTRAKTU : MW KONTRAKT NR 10 PSZENICA KONSUMPCYJNA WIELKOŚĆ NOMINALNA KONTRAKTU 50 TON KOD KONTRAKTU : MW SPECYFIKACJA KONTRAKTU - Data wejścia w życie : 24 Maja 2012 Miesiące dostawy : od maja 2012 naprzód Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr WZÓR zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Zespołu; 2) Głównego Księgowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy:.. reprezentowanym przez. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a

UMOWA WZÓR. zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy:.. reprezentowanym przez. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a UMOWA NR. WZÓR zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy:.. reprezentowanym przez. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a., reprezentującym zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH www.extrail.com.pl 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zamawianie przewozów... 3 3. Odwołanie przewozu... 3 4. Czynności ładunkowe... 3 5. Nadawanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dostaw towarów KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia

Ogólne warunki dostaw towarów KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia Ogólne warunki dostaw towarów KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 02.01.2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki dostawy ( zwane dalej OWD ) określają

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ogród Zoologiczny w Poznaniu, ul. Browarna 25, Poznań, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Ogród Zoologiczny w Poznaniu, ul. Browarna 25, Poznań, woj. wielkopolskie, tel , faks Poznań: Dostawa siana łąkowego, siana z lucerny i słomy Numer ogłoszenia: 450902-2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo