I DOLNOŒL SKIE FORUM KLASTRÓW WROC AW 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I DOLNOŒL SKIE FORUM KLASTRÓW WROC AW 2008"

Transkrypt

1 I DOLNOŒL SKIE FORUM KLASTRÓW WROC AW 2008 Zarz¹dzanie Klastrami teoria w praktyce 9-10 grudzieñ 2008 Wroc³aw, Hotel Mercure Panorama, Plac Dominikañski 1

2 Wspó³czesne procesy spo³eczno gospodarcze powoduj¹ wzrost znaczenia wiedzy i informacji jako Ÿród³a decyduj¹cego o tempie, kierunku i charakterze rozwoju danego przedsiêbiorstwa. Jednym ze sposobów sprostania narastaj¹cym wyzwaniom jest dla firm w³¹czanie siê w inicjatywy klastrowe, które ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê u³atwiaj¹ przep³yw informacji, sprzyjaj¹ procesom uczenia siê i pobudzaj¹ w firmach procesy innowacyjne. Wymiernym efektem wspó³pracy w ramach klastrów jest m.in.: optymalizacja kosztów, wzmacnianie dzia³añ promocyjnych oraz transfer wiedzy i technologii. Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych w regionie przyczynia siê ponadto do poprawy zdolnoœci konkurencyjnej przedsiêbiorstw. W tym kontekœcie doceniaj¹c wagê tworzenia nowych oraz wspierania istniej¹cych klastrów w regionie Dolnoœl¹ska Agencja Wspó³pracy Gospodarczej oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego przy Honorowym Patronacie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zapraszaj¹ Pañstwa na I Dolnoœl¹skie Forum Klastrów, Zarz¹dzanie Klastrami teoria w praktyce, które odbêdzie siê 9 i 10 grudnia 2008 roku we Wroc³awiu. Cele konferencji: - umo liwienie zapoznania siê z najnowszymi metodami zarz¹dzania inicjatywami klastrowymi, - pokazanie korzyœci wynikaj¹cych z przynale noœci do klastra, - wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy menad erami klastrów dzia³aj¹cych z sukcesem w Unii Europejskiej oraz w Polsce; - wskazanie rozwi¹zañ, które mog¹ byæ wykorzystane w tworzeniu i rozwijaniu inicjatyw klastrowych, ich finansowaniu i zarz¹dzaniu. Konferencja skierowana jest do: - koordynatorów klastrów; - firm uczestnicz¹cych w inicjatywach klastrowych; - firm rozwa aj¹cych przyst¹pienie do inicjatywy klastrowej; - instytucji otoczenia biznesu; - jednostek naukowych i naukowo badawczych; - w³adz samorz¹dowych.

3 Miejsce: Wroc³aw 9 10 grudnia 2008 rok. Hotel Mercure Panorama, pl. Dominikañski 1, Wroc³aw. Czêœæ prezentacji bêdzie wyg³aszana w jêzyku angielskim. Przewidziano t³umaczenie symultaniczne Rejestracja uczestników Program konferencji Dzieñ 1 9 grudnia Wprowadzenie i otwarcie I Dolnoœl¹skiego Forum Klastrów przez Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego Pana Marka apiñskiego Wyst¹pienie Minister Rozwoju Regionalnego Pani El biety Bieñkowskiej Dusan Busen Rola klastrów w efektywnym rozwoju przemys³u. ( Role of the clusters in achieving successful industry growth ) Bogdan Kêpka - Proces tworzenia klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce - analiza, strategia, wdro enia Jacek Dro d al - Dobre doœwiadczenia klastra chemicznego Zielona Chemia Przerwa kawowa El bieta Ksi¹ ek Powstawanie i zarz¹dzanie inicjatywami klastrowymi - wskazówki z inicjatyw Europejskich - Innovating Regions in Europe oraz Europe Innova Marcin Baron - Wspó³praca firm w klastrach w poszukiwaniu nowych wartoœci rynkowych Emiliano Duch Podnoszenie innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci poprzez uczestnictwo w powi¹zaniach kooperacyjnych Lunch Maria Olofsdotter Duñsko Szwedzka sieæ - Oresund Food Network.

4 Zbigniew Dynak - Mo liwoœci wsparcia, tworzenia i rozwoju klastrów dolnoœl¹skich z wykorzystaniem funduszy europejskich Mikael Lundström Compare Karlstad Od biznesowych œniadañ do biznesowych projektów ( Compare Karlstad from breakfast meetings to business projects ) Podsumowanie i zamkniêcie I dnia Dolnoœl¹skiego Forum Klastrów Dzieñ 2 10 grudnia Dyskusja moderowana 1 pierwsza czêœæ dyskusji dotyczyæ bêdzie zagadnieñ analitycznych takich jak: analiza rynku, mapowanie klastra, benchmarking wewn¹trzbran owy, okreœlenie celów w oparciu o misjê, wizjê i analizê SWOT. Eksperci : Mikael Lundström, Erik Asplund, Maria Olofsdotter, Dusan Busen, Bogdan Kêpka, Jacek Dro d al Przerwa kawowo - kanapkowa Dyskusja moderowana 2 druga czêœæ dyskusji poruszaæ bêdzie zagadnienia k o o r d y n a c y j n o o p e r a c y j n e f u n k c j o n o w a n i a k l a s t r a. Eksperci Dusan Busen, Maria Olofsdotter, Bogdan Kêpka, Jacek Dro d al. Prelegenci D u s a n B u s e n M e n a d e r S ³ o w e ñ s k i e g o K l a s t r a M o t o r y z a c y j n e g o i zdobywca nagrody Europe Innova Cluster Manager Of The Year Odegra³ kluczow¹ rolê w modernizacji S³oweñskiego Klastra Motoryzacyjnego. Zbudowa³ organizacjê, która d¹ y do tego, aby nie instytucjonalizowaæ klastrów jako zrzeszenia firm broni¹cych wspólnych interesów, ale promuje w nich aktywny udzia³ spó³ek innowacyjnych, wdra aj¹cych nowe rozwi¹zania technologiczne. Obecnie w sk³ad S³oweñskiego Klastra Motoryzacyjnego wchodzi czterdzieœci osiem spó³ek i szeœæ instytucji badawczo-rozwojowych; wszystkie one k³ad¹ ogromny nacisk na zapewnienie wysokiej jakoœci wytwarzanych dóbr. Bogdan Kêpka Mentor dla kilku klastrów m.in. Ceramiki Boles³awieckiej, Œl¹skiego Klastra Drzewnego, Lubelskiego Klastra Ekoenergii, Klastra - Zielona Chemia. Wspó³pracuje równie z wieloma inicjatywami klastrowymi z obszaru Polski i zagranicy. Prezes Zarz¹du firmy Eko Marketing, w której dzia³a Centrum Clusteringu i Innowacji. Zajmuje siê ono analiz¹ i badaniami klastrów i inicjatyw klastrowych, opracowywaniem strategii, a tak e pomoc¹ dla menad erów inicjatyw, w aspekcie prac zwi¹zanych z zarz¹dzaniem sieci¹ wspó³pracy, koordynacj¹ i wdra aniem operacyjnym wypracowanych strategii.

5 Jacek Dro d al Za³o yciel i Cz³onek Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia. Prezes Zarz¹du oraz za³o yciel Klastra Zachodniopomorskie Drewno i Meble. Kierownik Dzia³u Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii dzia³aj¹cego przy Politechnice Szczeciñskiej. Aktywnie wspó³pracuje z Zachodniopomorskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Szczecinie, Wroc³awskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc³awskiej, Wydzia³em Inwestycji i Rozwoju Urzêdu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz Wydzia³em Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Szczecinie. Prowadzi szkolenia i wyk³ady w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego Szczeciñskiego Centrum Przedsiêbiorczoœci. Autor kilku publikacji oraz recenzent Przewodnika dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce wydanej przez PARP. El bieta Ksi¹ ek Zastêpca Dyrektora Poznañskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Kieruje ponadto pracami Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu, który za³o ony zosta³ przez Komisjê Europejsk¹. Kierowa³a tak e pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE. Do 2004 redagowa³a biuletyn 'Granty Europejskie'. Wielokrotnie pracowa³a jako niezale ny ekspert dla Komisji Europejskiej przy ocenie wniosków projektowych dotycz¹cych strategicznych analiz dla polityki naukowej i innowacyjnej oraz promocji udzia³u MŒP w europejskich projektach badawczych. By³a te cz³onkiem jury konkursu 'REGIOSTARS' dla najlepszych inicjatyw projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Marcin Baron Pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Koordynator projektu Interregional Entrepreneurial Teams, który realizowany by³ w 9 regionach UE, a dotyczy³ polityki wobec MŒP. Bra³ udzia³ w licznych projektach badawczych m.in. w: Lokalne œrodowiska przedsiêbiorczoœci. Strategie wzmacniania przedsiêbiorczoœci lokalnej, Wzmacnianie i kreowanie efektów terytorializacji przedsiêbiorstw w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, Priorytetowe technologie dla zrównowa onego rozwoju Województwa Œl¹skiego, SME Action Learning Facilitator, Regionalne obserwatorium polityki spójnoœci w województwie œl¹skim. Bra³ tak e udzia³ w tworzeniu Regionalnej Strategii Innowacji województwa œl¹skiego i by³ animatorem regionalnego systemu innowacji w ramach projektu Jednostka Zarz¹dzaj¹ca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Œl¹skim. Uczestniczy³ w pracach Sieci Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projektu pilota owego w Gliwicach. Jest równie autorem kilkunastu artyku³ów naukowych oraz przewodnika Towards Effective SME Policies in European Regions. Comprehensive Policy Guidelines for Regional Change Leaders, a tak e wspó³autorem wydanego przez PARP "Przewodnika dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce". Emiliano Duch Cz³onek Izby Doradców Competitiveness, za³o yciel, prezes i dyrektor naczelny firmy Competitiveness, która jest miêdzynarodow¹ grup¹ konsultingow¹ specjalizuj¹c¹ siê w budowie klastrów przemys³owych. Doradca prawie setki klastrów z obszaru Unii Europejskiej, którym pomaga wzmacniaæ dzia³ania prowadz¹ce do wzrostu konkurencyjnoœci na poziomie klastrów.

6 Maria Olofsdotter Odpowiedzialna za pracê wszystkich dzia³aj¹cych w Öresund firm zwi¹zanych z sektorem spo ywczym (Öresund Food Networks) (ÖFN). Odpowiada za strategiczne projekty i kontakty, programy badawcze oraz mo liwoœæ wejœcia do sieci. Öresund Sieæ ywnoœci jest trans regionalnym klastrem rozci¹gaj¹cym siê miêdzy po³udniem Szwecji, a regionem Kopenhagi w Danii. Stanowi on forum dla wspólnych badañ, wymiany wiedzy, wspiera innowacje i wykorzystanie idei w obszarach zwi¹zanych z sektorem spo ywczym. G³ówne koncentruje siê na nastêpuj¹cych obszarach tematycznych: - Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci; - Ocena ryzyka metody analizy; - ywnoœæ a zdrowie; - Biologia ywnoœci (Biotechnologia); - Technologia procesu; - Logistyka i dystrybucja. Erik Asplund Starszy konsultant w firmie Scandinavia AB, która jest czêœci¹ grupy firm zajmuj¹cych siê innowacjami. Stworzy³ specjalny system ekspertyz, pomocny w rozwoju klastrów, z wytycznymi dla wielu sektorów przemys³u, m.in.: przemys³u hutniczego w Bergslagen w Szwecji, przemys³u celulozowego, papierniczego i sektora ICT w Varmland, oraz bran y turystycznej w Dalarna w Szwecji. Us³ugi wykonywane s¹ w powi¹zaniu z przyjêtym kierunkiem operacyjnym przez mened erów ds. klastów, przy zaanga owaniu decydentów politycznych ustalaj¹cych ramy polityki i finansowania rozwoju klastrów regionalnych. Zakres oferowanych us³ug obejmuje: - nowe sposoby prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej; - wsparcie dla procesu projektowania wspólnych wizji firm wchodz¹cych w sk³ad klastra; - planowanie strategiczne; - internacjonalizacjê; - analizê; - strategie finansowe. Zbigniew Dynak od 1999 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzêdzie Marsza³kowskim we Wroc³awiu; ekspert w dziedzinie strategii i programów rozwoju regionalnego. W okresie od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za rozliczenia œrodków funduszy strukturalnych z Komisj¹ Europejsk¹. Uczestniczy³ w realizacji projektów miêdzynarodowych m.in. w zakresie doskonalenia administracji, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy finansowanych ze œrodków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC oraz VI Programu Ramowego Badañ i Rozwoju Technologii. Odpowiedzialny jest ponadto za koordynacjê i wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji poprzez realizacjê projektów wspó³pracy sieciowej a d m i n i s t r a c j i z u c z e l n i a m i, p r z e d s i ê b i o r c a m i i instytucjami otoczenia biznesu m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki oraz programów Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej. Mikael Lundström Menad er Klastra Compare w Värmland (Szwecja). Klaster Comper Karlstad jest œwiatowej klasy Klasterm przemys³owym z obszaru IT w Karlstad i Hrabstwie Värmland. Klaster Compare w Karlstad powsta³ kilka lat temu jako wynik inicjatywy podjêtej przez kilka najwiêkszych spó³ek dzia³aj¹cych w obszarze IT w regionie Karlstad. Regionalny klaster IT w Karlstad sk³ada siê z oko³o 100 spó³ek, które ³¹cznie zatrudniaj¹ ok. 5,000 pracowników. W jego sk³ad wchodz¹ wielkie, miêdzynarodowe grupy firm, ale tak e ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, w tym ma³e rodzinne interesy. Firmy dzia³aj¹ce w Klastrze oferuj¹ szeroki zakres us³ug zwi¹zanych z IT, zarówno w obszarze produkcji, dystrybucji, jak i promocji.

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Kazimierz W. Krupa* Pavlo Skotnyy** Wojciech Krupa*** Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa Innowacyjnoœæ Unii

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Anna Szel¹gowska* Anna Szel¹gowska Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Wstêp Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo