WNIOSEK O PRZYZNANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYZNANIE"

Transkrypt

1 Data wpływu wniosku do kierownika studiów doktoranckich Załącznik Nr 8 do Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UKSW Jego Magnificencja Rektor UKSW WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DOKTORANTOWI II IV ROKU WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W ROKU AKADEMICKIM.../... WYNIK: IMIĘ I NAZWISKO PESEL: Numer indeksu. Rok studiów Kierunek studiów doktoranckich Opiekun naukowy (promotor) Czy Doktorant zgłasza wniosek o stypendium doktoranckie lub zwiększenie stypendium doktoranckiego również na innym Wydziale WFCh lub w innej uczelni? Nie Tak, składam wniosek o stypendium doktoranckie/projakościowe na... Strona 1 z 6

2 Ocena terminowości realizacji programu studiów doktoranckich (wypełnia Wydziałowa Komisja Doktorancka) TAK Doktorant odpowiednio terminowo realizuje program studiów doktoranckich, jeśli doktorant jest na II IV roku studiów doktoranckich i terminowo realizuje wszystkie zobowiązania lub doktorant uzyskał przedłużenie studiów doktoranckich z innych powodów niż przedłużające się badania naukowe NIE Doktorant nie realizuje terminowo programu studiów doktoranckich (wówczas punkty za działalność wykazaną we wniosku nie są liczone i stypendium nie jest przyznawane) Strona 2 z 6

3 CZĘŚĆ 1 (wypełnia doktorant) 1.1. Publikacje naukowe Przyznano punktów:.. Należy wymienić, wraz z danymi bibliograficznymi, wszystkie publikacje naukowe z afiliacją przy WFCh UKSW punktowane przez MNiSW, które zostały opublikowane w trakcie studiów doktoranckich, a które nie były dotychczas podstawą uzyskania stypendium. W przypadku artykułów w czasopismach z list A, B lub C, można zgłosić artykuł przyjęty do druku, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do druku, wystawionym przez redakcję. Należy dołączyć kopie zgłaszanych publikacji lub ich wersje elektroniczne. W przypadku rozdziału w monografii, należy dołączyć do wglądu całą książkę, aby Komisja mogła ocenić, czy jest to monografia. Każda publikacja punktowana jest zgodnie z punktacją MNiSW. Brak załączonej publikacji skutkuje przyznaniem 0 pkt za daną publikację Wystąpienia na konferencjach Przyznano punktów:.. (Należy wymienić maksymalnie cztery wybrane wystąpienia podać ich tytuł, datę i miejsce konferencji lub sympozjum które odbyły się w ciągu ostatniego roku akademickiego) Udział z referatem lub plakatem w języku polskim (1 wystąpienie 1 pkt) Udział z referatem lub plakatem w języku obcym na konferencji w Polsce (1 wystąpienie 2 pkt) Udział z referatem lub plakatem w języku obcym na konferencji za granicą (1 wystąpienie 3 pkt) 1) 2) 3) 4) Strona 3 z 6

4 1.3. Granty badawcze Przyznano punktów: Złożenie lub złożenie i uzyskanie naukowego grantu badawczego prowadzonego na WFCh w zewnętrznym konkursie (z NCN, NCBiR, FNP, UE oraz programów grantowych MNiSW, przy czym grant zostaje uzyskany na podstawie projektu, którego Doktorant jest kierownikiem i który jest składany przez Doktoranta do wymienionych instytucji) (uzyskanie jednego grantu 15 pkt; za złożenie wniosku w przypadku nieprzyznania grantu 5 pkt) Uzyskanie naukowego grantu badawczego prowadzonego na WFCh z innej instytucji zewnętrznej niż wymienione w pkt 2.1, przy czym grant zostaje uzyskany na podstawie projektu, którego Doktorant jest kierownikiem i który jest składany przez Doktoranta. (uzyskanie jednego grantu 5 pkt) Strona 4 z 6

5 CZĘŚĆ 2 (wypełnia Wydziałowa Komisja Doktorancka) 2.1. Zaangażowanie w pracę dydaktyczną Przyznano punktów:.. 0 pkt doktorant nie prowadził zajęć w ramach praktyk dydaktycznych 2 pkt w ramach praktyk dydaktycznych doktorant współprowadził zajęcia lub prowadził zajęcia w satysfakcjonujący sposób 4 pkt doktorant prowadził zajęcia w ramach praktyk dydaktycznych w wyróżniający się sposób Punkty przyznawane na podstawie sprawozdania doktoranta z minionego roku akademickiego (Podlega weryfikacji przez Komisję: Komisja może poprosić opiekuna naukowego lub promotora o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie wskazanej punktacji oraz zmienić punktację) 2.2. Postępy w przygotowywaniu pracy doktorskiej Przyznano punktów:.. Postęp w przygotowaniu pracy doktorskiej doktoranta w minionym roku akademickim został oszacowany na:...% (Postęp szacowany jest na podstawie różnicy między deklarowanym stanem zaawansowania pracy doktorskiej w rocznym sprawozdaniu doktoranckim z dwóch ostatnich lat akademickich, np. doktorant wykazał 15% stanu zaawansowania pracy doktorskiej w sprawozdaniu za rok akademicki 2016/2017 i 25% stanu zaawansowania pracy doktorskiej w sprawozdaniu za rok akademicki 2017/2018, zatem postęp w przygotowaniu pracy doktorskiej szacowany jest na 10%. Punktacja postępów w przygotowywaniu pracy doktorskiej w minionym roku akademickim:. pkt. (za każde 5% postępu doktorant otrzymuje 1 pkt, przy założeniu, że minimalny postęp pracy, który podlega punktacji i może stanowić podstawę przyznania stypendium, wynosi 5%, np. postęp w przygotowaniu pracy doktorskiej doktoranta został oszacowany na 10%, zatem doktorant otrzymuje 2 pkt; w przypadku postępu, który jest oszacowany na mniej niż 5%, stypendium nie jest przyznawane, niezależnie od punktów uzyskanych w innych częściach wniosku) Punkty przyznawane na podstawie złożonych sprawozdań doktoranta (Komisja może poprosić opiekuna naukowego lub promotora o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie wskazanej punktacji, w tym poprosić o przedłożenie aktualnego stanu pracy doktorskiej, oraz zmienić punktację na podstawie oceny dostarczonych materiałów) Strona 5 z 6

6 Do wniosku dołączam: 1) kopie publikacji z Części 1.1 2) zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia wymienione w Części 1.2 i 1.3 3) oświadczenie o numerze rachunku, na które powinno zostać przekazane stypendium UWAGA: Brak załączników poświadczających osiągnięcia wskazane we wniosku skutkuje przyznaniem 0 pkt za dane osiągnięcie. Zobowiązuję się do dostarczenia w wyznaczonym terminie dodatkowych materiałów, o które poprosi Komisja, poświadczających wskazane osiągnięcia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu o zwiększenie stypendium doktoranckiego, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r. poz.1000)... (data i podpis Doktoranta) Strona 6 z 6