Uchwała nr 14/2018 Rady Wydziału Filologicznego UJ z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 14/2018 Rady Wydziału Filologicznego UJ z dnia r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 14/2018 Rady Wydziału Filologicznego UJ z dnia r. w sprawie: przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do kryteriów ogólnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego Działając na podstawie 5 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2017 roku w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 5 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2017 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, uchwala się, co następuje: 1 W związku z planowanym wdrożeniem składania przez doktorantów wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego za pośrednictwem systemu USOSweb w załączniku nr 1 przyporządkowuje się kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego, przyjęte przez Radę Wydziału Filologicznego w roku 2017, do kryteriów wskazanych w 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. 2 W związku z planowanym wdrożeniem składania przez doktorantów wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej za pośrednictwem systemu USOSweb w załączniku nr 2 przyporządkowuje się kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, przyjęte przez Radę Wydziału Filologicznego w roku 2017, do kryteriów wskazanych w art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 3 Przyporządkowanie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do kryteriów ogólnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego stanowi zmianę porządkową, a nie merytoryczną. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 1

2 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UJ Zasady oceny wniosków doktorantów pierwszego roku 1 1. Doktorant ubiegający się o stypendium doktoranckie otrzymuje tyle punktów, ile uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 2. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania stypendium doktoranckiego znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje kolejno liczba punktów za: publikacje naukowe [ergo: publikacja książki naukowej, artykuł w czasopiśmie naukowym z listy czasopism punktowanych MNiSW, publikacja w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową, publikacja w czasopiśmie studenckim, doktoranckim wydawanym przez koła naukowe, stowarzyszenia, recenzja naukowa w czasopiśmie z listy MNiSW, recenzja naukowa w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową, recenzja w niepunktowanym czasopiśmie, hasło słownikowe, edycja krytyczna tekstu/ redakcja naukowa, rozdział w książce naukowej lub monografii zbiorowej (recenzowanej)]. Zasady oceny wniosków doktorantów drugiego oraz wyższych lat studiów doktoranckich 2 1. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów nie może być przyznane doktorantowi, jeśli za co najmniej jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 3-6, otrzymał 0 punktów. 2. Za ostateczny wynik doktoranta uznaje się sumę punktów uzyskanych za kryteria, o których mowa w 2 ust Terminową realizację programu studiów doktoranckich ocenia się w następujący sposób: Osiągnięcie Średnia ocen za rok akademicki Warunki uznania i sposób punktowania Średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów objętych programem studiów za rok akademicki według skali: bdb (5,0) 10 p., db+ (4,5) 9 p., db (4,0) 8 p., dst+ ( 3,5) 7 p., dst (3,0) 6 p. Maksymalna liczba punktów Wykazanie się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub realizacji badań naukowych prowadzonych przez Wydział Filologiczny ocenia się w następujący sposób: 2

3 Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów Prowadzenie zajęć ze studentami (lub uczniami*) Uczestnictwo w prowadzeniu zajęć ze studentami Ocena z zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta Ocena uczestnictwa doktoranta w prowadzeniu zajęć ze studentami Poświadczenie prowadzenia zajęć wydane przez władze jednostki, w której zajęcia zostały przeprowadzone. Zajęcia nieakademickie mogą zostać uwzględnione w sprawozdaniu po konsultacji z kierownikiem studiów i za jego zgodą uzyskaną na początku semestru, w którym maja się odbywać. Należy skonsultować możliwość uzyskania pisemnej oceny z jednostki zatrudniającej godz.: 2 pkt.; godz.: 4 pkt.; godz.: 6 pkt.: Poświadczenie wydane przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego: godz.: 1 pkt.; godz.: 2 pkt.; godz.: 3 pkt. Ocena na podstawie protokołu z hospitacji przeprowadzonej przez samodzielnego pracownika nauki lub osobę uprawnioną w jednostce oferującej zajęcia, z odnotowaną oceną : bdb (5,0) - 4 pkt.; db+ ( 4,5) - 3 pkt.; db (4,0) - 2 pkt; niższa ocena nie jest punktowana; pod uwagę brany jest tylko jeden protokół z hospitacji, przedstawiony przez doktoranta. Ocena na podstawie opinii wystawionej przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego z odnotowaną oceną: bdb (5,0) - 2 pkt.; db+ ( 4,5) - 1,5 pkt.; db 4,0) - 1 pkt; niższa ocena nie jest punktowana; pod uwagę brana jest tylko jedna opinia Postępy w pracy naukowej ocenia się w następujący sposób: 3

4 Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Publikacja książki naukowej naukowego/promotora, 15 pkt. za Maksymalna liczba punktów Artykuł w czasopiśmie naukowym z listy czasopism punktowanych MNiSW Publikacja w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową Publikacja w czasopiśmie studenckim, doktoranckim wydawanym przez koła naukowe, stowarzyszenia Recenzja naukowa w czasopiśmie z listy MNiSW od redakcji, naukowego/promotora, 6 pkt. za (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym) od redakcji, naukowego/promotora, 4 pkt. za (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym) naukowego/promotora, 3 pkt. za 4

5 Recenzja naukowa w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową Recenzja w niepunktowanym czasopiśmie naukowego/promotora, 3 pkt. za naukowego/promotora, 2 pkt. za naukowego/promotora, 1 pkt. za Hasło słownikowe pierwszej i ostatniej strony publikacji (zawierającej informację o autorstwie hasła), strony tytułowej słownika, lub naukowego/promotora, 1 pkt za każde Edycja krytyczna tekstu/ redakcja naukowa naukowego/promotora, 5 pkt. za 5

6 Rozdział w książce naukowej lub monografii zbiorowej (recenzowanej) Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego z języka polskiego na obcy Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego z języka obcego na polski Udział w grancie międzynarodowym - 5 pkt. za ( + 5 pkt. za kierownictwo grantem Udział w grancie krajowym (NCN, NPRH, Diamentowy grant itp.) Udział w konkursie wydziałowym (DSC, TD UJ itp.) Referat na konferencji naukowej międzynarodowej naukowego/promotora,, 4 pkt. za (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym) pierwszej strony publikacji oraz strony zawierającej informację o autorstwie tłumaczenia, lub na naukowego/promotora,4 pkt. za pierwszej strony publikacji oraz strony zawierającej informację o autorstwie tłumaczenia, lub na naukowego/promotora, 2 pkt. za instytucję lub kopii umowy, 5 pkt. za ( + 5 pkt. za kierownictwo grantem) instytucję lub kopii umowy, 3 pkt. za ( + 5 pkt. za kierownictwo grantem) Na podstawie kopii decyzji, 1 pkt. za od organizatorów wraz z oficjalnym 6

7 Referat na konferencji naukowej krajowej Referat na konferencji studenckodoktoranckiej lub doktoranckiej Funkcje redaktorskie: - pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma Funkcje redaktorskie: - pełnienie funkcji sekretarza redakcji Funkcje redaktorskie: - praca w redakcji czasopisma Ukończenie studiów II stopnia na kierunku humanistycznym lub z zakresu nauk społecznych Wyjazd na stypendium naukowe do trzech miesięcy Wyjazd na stypendium naukowe powyżej trzech miesięcy Kurs językowy Szkoła letnia programem konferencji, 4 pkt. za od organizatorów wraz z oficjalnym Programem konferencji, 3 pkt. za od organizatorów wraz z oficjalnym programem konferencji, 2 pkt. za instytucję, 4 pkt. instytucję, 3 pkt. instytucję, 2 pkt. Na podstawie kopii dyplomu, 5 pkt. instytucję, 2 pkt. za instytucję, 4 pkt. za instytucję, 2 pkt. za instytucję, 2 pkt. za 6. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej ocenia się w następujący sposób: Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów Postępy w pisaniu rozprawy doktorskiej Punkty przyznane przez opiekuna/promotora pracy doktorskiej w skali 1-20 za dany rok akademicki W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania 7

8 stypendium doktoranckiego znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje kolejno liczba punktów za: publikacje naukowe [ergo: publikacja książki naukowej, artykuł w czasopiśmie naukowym z listy czasopism punktowanych MNiSW, publikacja w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową, publikacja w czasopiśmie studenckim, doktoranckim wydawanym przez koła naukowe, stowarzyszenia, recenzja naukowa w czasopiśmie z listy MNiSW, recenzja naukowa w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową, recenzja w niepunktowanym czasopiśmie, hasło słownikowe, edycja krytyczna tekstu/ redakcja naukowa, rozdział w książce naukowej lub monografii zbiorowej (recenzowanej)]. Zasady dokumentowania osiągnięć 3 Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 1. Opinię opiekuna naukowego/promotora (opisowa) 2. Formularz sprawozdania doktoranta 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane w sprawozdaniu (kopie). Brak dokumentu potwierdzającego daną pozycję w sprawozdaniu jest równoznaczny z nieuwzględnieniem jej przez Komisję Stypendialną podczas tworzenia rankingu. W informacjach na temat danego osiągnięcia należy jasno określić, czy doktorant/ka jest jedynym autorem/autorką artykułu/referatu, czy też dany punkt dotyczy współautorstwa (w takich wypadku należy podać liczbę współautorów). 8

9 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UJ Zasady oceny wniosków doktorantów pierwszego roku 1 1. W ramach kryterium wyróżniania się w pracy naukowej i dydaktycznej doktorant otrzymuje punkty, które są obliczone na podstawie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryterium to ocenia się w następujący sposób: Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów Pisemny projekt badawczy, zaopiniowany przez opiekuna naukowego (0 40 pkt.); Projekt oraz opinia opiekuna naukowego muszą być sporządzone według wzorów projektu oraz opinii zamieszczonych na stronie wydziałowej studiów doktoranckich. Projekt oceniany jest w następujących kategoriach cząstkowych: cel, zakres pracy i koncepcja badawcza (0-20 pkt.), nowatorstwo (0-10 pkt.), metodologia (0-5 pkt.), bibliografia (0-5 pkt.); 40 punktów Osiągnięcia kandydata: naukowe Wymagane potwierdzenie publikacji (książek, artykułów, tłumaczeń) kserokopia pierwszej strony każdego opublikowanego tekstu ze wskazaniem liczby stron publikacji oraz potwierdzenia udziału w konferencjach z referatem wydane przez organizatora i zaświadczenia o przyznanych stypendiach i grantach opublikowana książka naukowa 10 pkt.; artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie notowanym w wykazie czasopism naukowych MNiSW 5 pkt.; artykuł naukowy (co najmniej 8 stron) opublikowany w innym czasopiśmie lub pracy zbiorowej 3 pkt.; opublikowane tłumaczenie (w przypadku utworów poetyckich co najmniej 5 stron 9

10 tekstu ciągłego, tj. ok. 150 wersów) 2 pkt.; referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej 2 pkt.; referat wygłoszony na konferencji krajowej lub seminarium 1 pkt; Diamentowy Grant 5 pkt.; stypendia ministerialne dla studentów 3 pkt.; Znajomość nowożytnych języków obcych: Każdy język, którego znajomość zostanie wykazana przez kandydata punktowany jest tylko raz, według poziomu wskazanego przez kandydata w przedstawionym dokumencie poświadczającym jego znajomość (zaświadczeniu, certyfikacie). Znajomość języka na poziomie: C2 10 pkt.; C1 8 pkt.; B2 6 pkt.; B1 4 pkt.; Znajomość starożytnych języków Każdy język, którego znajomość zostanie wykazana przez kandydata punktowany jest tylko raz, według poziomu wskazanego przez kandydata w przedstawionym dokumencie poświadczającym jego znajomość (zaświadczeniu). Potwierdzenie znajomości języka stosownym dokumentem: dyplomem studiów magisterskich w zakresie języków starożytnych 10 pkt.; dyplomem studiów licencjackich w zakresie języków starożytnych 8 pkt.; lektoratem języka starożytnego w wymiarze minimum 240 godzin 6 pkt.; 10

11 Ukończenie drugiego kierunku studiów w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych; studia podyplomowe lektoratem języka starożytnego w wymiarze od 120 do 239 godzin 4 pkt.; dokumentów punktowane są: drugie studia I stopnia 2 pkt.; drugie studia II stopnia 4 pkt.; drugie studia jednolite magisterskie 6 pkt.; studia podyplomowe 2 pkt.; studia III stopnia 6 pkt.; Staże i praktyki zagraniczne; stypendia zagraniczne uzyskane w drodze konkursu Działalność w samorządzie studenckim, kole naukowym oraz innych organizacjach studenckich dokumentów punktowane są: 2 pkt. za każde Wymagane zaświadczenie wydane przez odpowiednią jednostkę uniwersytecką 1 pkt. za rodzaj działalności 2. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje kolejno liczba punktów za: publikacje naukowe [ergo: publikacja książki naukowej, artykuł w czasopiśmie naukowym z listy czasopism punktowanych MNiSW, publikacja w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową, publikacja w czasopiśmie studenckim, doktoranckim wydawanym przez koła naukowe, stowarzyszenia, recenzja naukowa w czasopiśmie z listy MNiSW, recenzja naukowa w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową, recenzja w niepunktowanym czasopiśmie, hasło słownikowe, edycja krytyczna tekstu/ redakcja naukowa, rozdział w książce naukowej lub monografii zbiorowej (recenzowanej)]. 2 Zasady oceny wniosków doktorantów drugiego oraz wyższych lat studiów doktoranckich 1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego na drugim roku i kolejnych latach studiów nie może być przyznane doktorantowi, jeśli za co najmniej jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 3-4, otrzymał 0 punktów. 11

12 2. Za ostateczny wynik doktoranta uznaje się sumę punktów uzyskanych za kryteria, o których mowa w ust Wyróżnianie się w pracy naukowej ocenia się w następujący sposób: Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Publikacja książki naukowej naukowego/promotora, 15 pkt. za Maksymalna liczba punktów Artykuł w czasopiśmie naukowym z listy czasopism punktowanych MNiSW Publikacja w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową Publikacja w czasopiśmie studenckim, doktoranckim wydawanym przez koła naukowe, stowarzyszenia od redakcji, naukowego/promotora, 6 pkt. za (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym) od redakcji, naukowego/promotora, 4 pkt. za (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym) 12

13 Recenzja naukowa w czasopiśmie z listy MNiSW Recenzja naukowa w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową naukowego/promotora, 3 pkt. za naukowego/promotora, 3 pkt. za naukowego/promotora, 2 pkt. za Recenzja w niepunktowanym czasopiśmie naukowego/promotora, 1 pkt. za Hasło słownikowe pierwszej i ostatniej strony publikacji (zawierającej informację o autorstwie hasła), strony tytułowej słownika, lub naukowego/promotora, 1 pkt za każde Edycja krytyczna tekstu/ redakcja naukowa 13

14 Rozdział w książce naukowej lub monografii zbiorowej (recenzowanej) Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego z języka polskiego na obcy Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego z języka obcego na polski Udział w grancie międzynarodowym - 5 pkt. za ( + 5 pkt. za kierownictwo grantem Udział w grancie krajowym (NCN, NPRH, Diamentowy grant itp.) naukowego/promotora, 5 pkt. za naukowego/promotora,, 4 pkt. za (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym) pierwszej strony publikacji oraz strony zawierającej informację o autorstwie tłumaczenia, lub na naukowego/promotora,4 pkt. za pierwszej strony publikacji oraz strony zawierającej informację o autorstwie tłumaczenia, lub na naukowego/promotora, 2 pkt. za instytucję lub kopii umowy, 5 pkt. za ( + 5 pkt. za kierownictwo grantem) 14

15 Udział w konkursie wydziałowym (DSC, TD UJ itp.) Referat na konferencji naukowej międzynarodowej Referat na konferencji naukowej krajowej Referat na konferencji studenckodoktoranckiej lub doktoranckiej Funkcje redaktorskie: - pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma Funkcje redaktorskie: - pełnienie funkcji sekretarza redakcji Funkcje redaktorskie: - praca w redakcji czasopisma Ukończenie studiów II stopnia na kierunku humanistycznym lub z zakresu nauk społecznych Wyjazd na stypendium naukowe do trzech miesięcy Wyjazd na stypendium naukowe powyżej trzech miesięcy Kurs językowy instytucję lub kopii umowy, 3 pkt. za ( + 5 pkt. za kierownictwo grantem) Na podstawie kopii decyzji, 1 pkt. za od organizatorów wraz z oficjalnym programem konferencji, 4 pkt. za od organizatorów wraz z oficjalnym programem konferencji, 3 pkt. za od organizatorów wraz z oficjalnym programem konferencji, 2 pkt. za instytucję, 4 pkt. instytucję, 3 pkt. instytucję, 2 pkt. Na podstawie kopii dyplomu, 5 pkt. instytucję, 2 pkt. za instytucję, 4 pkt. za instytucję, 2 pkt. za 15

16 Szkoła letnia Postępy w pisaniu rozprawy doktorskiej instytucję, 2 pkt. za Punkty przyznane przez opiekuna/promotora pracy doktorskiej w skali 1-20 za dany rok akademicki Wyróżnianie się w pracy dydaktycznej ocenia się w następujący sposób: Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów Prowadzenie zajęć ze studentami (lub uczniami*) Uczestnictwo w prowadzeniu zajęć ze studentami Ocena z zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta Poświadczenie prowadzenia zajęć wydane przez władze jednostki, w której zajęcia zostały przeprowadzone. Zajęcia nieakademickie mogą zostać uwzględnione w sprawozdaniu po konsultacji z kierownikiem studiów i za jego zgodą uzyskaną na początku semestru, w którym maja się odbywać. Należy skonsultować możliwość uzyskania pisemnej oceny z jednostki zatrudniającej godz.: 2 pkt.; godz.: 4 pkt.; godz.: 6 pkt.: Poświadczenie wydane przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego: godz.: 1 pkt.; godz.: 2 pkt.; godz.: 3 pkt. Ocena na podstawie protokołu z hospitacji przeprowadzonej przez samodzielnego pracownika nauki lub osobę uprawnioną w jednostce oferującej zajęcia, z odnotowaną oceną : bdb (5,0) - 4 pkt.; db+ ( 4,5) - 3 pkt.; db (4,0) - 2 pkt; niższa ocena nie jest punktowana; pod uwagę brany jest tylko jeden protokół z

17 Ocena uczestnictwa doktoranta w prowadzeniu zajęć ze studentami hospitacji, przedstawiony przez doktoranta. Ocena na podstawie opinii wystawionej przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego z odnotowaną oceną: bdb (5,0) - 2 pkt.; db+ ( 4,5) - 1,5 pkt.; db 4,0) - 1 pkt; niższa ocena nie jest punktowana; pod uwagę brana jest tylko jedna opinia. 2 *Zajęcia nieakademickie mogą zostać uwzględnione w sprawozdaniu po konsultacji z kierownikiem studiów i za jego zgodą uzyskaną na początku semestru, w którym maja się odbywać. Należy skonsultować możliwość uzyskania pisemnej oceny z jednostki zatrudniającej 5. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje kolejno liczba punktów za: publikacje naukowe [ergo: publikacja książki naukowej, artykuł w czasopiśmie naukowym z listy czasopism punktowanych MNiSW, publikacja w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową, publikacja w czasopiśmie studenckim, doktoranckim wydawanym przez koła naukowe, stowarzyszenia, recenzja naukowa w czasopiśmie z listy MNiSW, recenzja naukowa w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową, recenzja w niepunktowanym czasopiśmie, hasło słownikowe, edycja krytyczna tekstu/ redakcja naukowa, rozdział w książce naukowej lub monografii zbiorowej (recenzowanej)]. Zasady dokumentowania osiągnięć Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 1. Opinię opiekuna naukowego/promotora (opisowa) 2. Formularz sprawozdania doktoranta 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane w sprawozdaniu (kopie). Brak dokumentu potwierdzającego daną pozycję w sprawozdaniu jest równoznaczny z nieuwzględnieniem jej przez Komisję Stypendialną podczas tworzenia rankingu. W informacjach na temat danego osiągnięcia należy jasno określić, czy doktorant/ka jest jedynym autorem/autorką artykułu/referatu, czy też dany punkt dotyczy współautorstwa (w takich wypadku należy podać liczbę współautorów). 17

18 Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UJ Zasady oceny wniosków doktorantów pierwszego roku 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na pierwszym roku studiów doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym - doktorant otrzymuje tyle punktów, ile uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Zasady oceny wniosków doktorantów drugiego oraz wyższych lat studiów doktoranckich 2 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 1) W poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów i uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich stosuje się następującą punktację: Średnia ocen za rok akademicki Średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów objętych programem studiów za rok akademicki według skali: bdb (5,0) 10 p., db+ (4,5) 9 p., db (4,0) 8 p. niższa średnia nie jest punktowana 2) Wykazał się postępami w pracy naukowej: Publikacja książki naukowej Artykuł w czasopiśmie naukowym z listy czasopism punktowanych MNiSW Publikacja w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową dokumentów zawierających kopie: tytułowej, spisu treści lub na od redakcji, wydawnictwa, naukowego/promotora, 15 pkt. za dokumentów zawierających kopie: tytułowej, spisu treści lub na od redakcji, naukowego/promotora, 6 pkt. za (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym) dokumentów zawierających kopie: tytułowej, spisu treści lub na od redakcji, naukowego/promotora, 4 pkt. za (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym)

19 Publikacja w czasopiśmie studenckim, doktoranckim wydawanym przez koła naukowe, stowarzyszenia Recenzja naukowa w czasopiśmie z listy MNiSW Recenzja naukowa w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową Recenzja w niepunktowanym czasopiśmie Hasło słownikowe Edycja krytyczna tekstu/ redakcja naukowa Rozdział w książce naukowej lub monografii zbiorowej (recenzowanej) Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego z języka polskiego na obcy dokumentów zawierających kopie: tytułowej, spisu treści lub na od redakcji, wydawnictwa, naukowego/promotora, 3 pkt. za dokumentów zawierających kopie: tytułowej, spisu treści lub na od redakcji, wydawnictwa, naukowego/promotora, 3 pkt. za dokumentów zawierających kopie: tytułowej, spisu treści lub na od redakcji, wydawnictwa, naukowego/promotora, 2 pkt. za dokumentów zawierających kopie: tytułowej, spisu treści lub na od redakcji, wydawnictwa, naukowego/promotora, 1 pkt za dokumentów zawierających kopie: pierwszej i ostatniej strony publikacji (zawierającej informację o autorstwie hasła), strony tytułowej słownika, lub od redakcji, wydawnictwa, naukowego/promotora, 1 pkt za każde dokumentów zawierających kopie: tytułowej, spisu treści lub na od redakcji, wydawnictwa, naukowego/promotora, 5 pkt. za dokumentów zawierających kopie: tytułowej, spisu treści lub na od redakcji, wydawnictwa, naukowego/promotora, 4 pkt. za (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym) dokumentów zawierających kopie: pierwszej strony publikacji oraz strony zawierającej informację o autorstwie tłumaczenia, lub na podstawie pisemnego potwierdzenia naukowego/promotora, 4 pkt. za

20 Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego z języka obcego na polski Udział w grancie międzynarodowym - 5 pkt. za ( + 5 pkt. za kierownictwo grantem Udział w grancie krajowym (NCN, NPRH, Diamentowy grant itp.) Udział w konkursie wydziałowym (DSC, TD UJ itp.) Referat na konferencji naukowej międzynarodowej Referat na konferencji naukowej krajowej Referat na konferencji studenckodoktoranckiej lub doktoranckiej Funkcje redaktorskie: - pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma Funkcje redaktorskie: - pełnienie funkcji sekretarza redakcji Funkcje redaktorskie: - praca w redakcji czasopisma Ukończenie studiów II stopnia na kierunku humanistycznym lub z zakresu nauk społecznych Wyjazd na stypendium naukowe do trzech miesięcy Wyjazd na stypendium naukowe powyżej trzech miesięcy Kurs językowy Szkoła letnia dokumentów zawierających kopie: pierwszej strony publikacji oraz strony zawierającej informację o autorstwie tłumaczenia, lub na podstawie pisemnego potwierdzenia naukowego/promotora, 2 pkt. za wystawionego przez odpowiednią instytucję lub kopii umowy, 5 pkt. za (+ 5 pkt. za kierownictwo grantem) wystawionego przez odpowiednią instytucję lub kopii umowy, 3 pkt. za (+ 5 pkt. za kierownictwo grantem) Na podstawie kopii decyzji, 1 pkt za od organizatorów wraz z oficjalnym programem konferencji, 4 pkt. za od organizatorów wraz z oficjalnym programem konferencji, 3 pkt. za od organizatorów wraz z oficjalnym programem konferencji, 2 pkt. za wystawionego przez odpowiednią instytucję, 4 pkt. wystawionego przez odpowiednią instytucję, 3 pkt. wystawionego przez odpowiednią instytucję, 2 pkt. Na podstawie kopii dyplomu, 5 pkt. wystawionego przez odpowiednią instytucję, 2 pkt. za wystawionego przez odpowiednią instytucję, 4 pkt. za wystawionego przez odpowiednią instytucję, 2 pkt. za wystawionego przez odpowiednią instytucję, 2 pkt. za 3) Wykazał się postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: Postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej Na podstawie pisemnej opinii opiekuna/promotora pracy naukowej: punkty przyznane przez opiekuna/promotora pracy doktorskiej w skali 1-20 pkt. za dany rok akademicki na podstawie dołączonej opinii

21 4) Podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej: Prowadzenie zajęć ze studentami (lub uczniami Uczestnictwo w prowadzeniu zajęć ze studentami Ocena z zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta Ocena uczestnictwa doktoranta w prowadzeniu zajęć ze studentami Poświadczenie prowadzenia zajęć wydane przez władze jednostki, w której zajęcia zostały przeprowadzone. Zajęcia nieakademickie mogą zostać uwzględnione w sprawozdaniu po konsultacji z kierownikiem studiów i za jego zgodą uzyskaną na początku semestru, w którym maja się odbywać. Należy skonsultować możliwość uzyskania pisemnej oceny z jednostki zatrudniającej godz.: 2 pkt.; godz.: 4 pkt.; godz.: 6 pkt.: Poświadczenie wydane przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego: godz.: 1 pkt.; godz.: 2 pkt.; godz.: 3 pkt. Ocena na podstawie protokołu z hospitacji przeprowadzonej przez samodzielnego pracownika nauki lub osobę uprawnioną w jednostce oferującej zajęcia, z odnotowaną oceną: bdb (5,0) - 4 pkt.; db+ ( 4,5) 3 pkt.; db (4,0) - 2 pkt; niższa ocena nie jest punktowana; pod uwagę brany jest tylko jeden protokół z hospitacji, przedstawiony przez doktoranta. Ocena na podstawie opinii wystawionej przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego z odnotowaną oceną: bdb (5,0) - 2 pkt.; db+ ( 4,5) - 1,5 pkt.; db 4,0) - 1 pkt; niższa ocena nie jest punktowana; pod uwagę brana jest tylko jedna opinia. Zajęcia nieakademickie mogą zostać uwzględnione w sprawozdaniu po konsultacji z kierownikiem studiów i za jego zgodąuzyskaną na początku semestru, w którym maja się odbywać. Należy skonsultować możliwość uzyskania pisemnej oceny z jednostki zatrudniającej 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów nie może być przyznane, jeśli doktorant nie spełnił chociaż jednego z warunków wymienionych w art. 199 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 3. Za ostateczny wynik doktoranta uznaje się sumę punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów, o których mowa w ustępie 1.

Uchwała nr 6/XIII/2018 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 6 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 6/XIII/2018 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 6 czerwca 2018 r. Uchwała nr 6/XIII/2018 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UJ SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UJ Sprawozdanie roczne dokumentuje postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej, działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną doktoranta WF UJ. Stanowi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI Przepisy ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej stypendium, może być przyznane na wniosek uczestnika

Bardziej szczegółowo

Warunki uznania i sposób punktowania

Warunki uznania i sposób punktowania SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI Przepisy ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej stypendium, może być przyznane na wniosek uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów na WIMIIP AGH Przygotowane przez Wydziałową Komisję Stypendialną

Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów na WIMIIP AGH Przygotowane przez Wydziałową Komisję Stypendialną Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów na WIMIIP AGH Przygotowane przez Wydziałową Komisję Stypendialną Składanie wszystkich wniosków odbywa się na formularzach obowiązujących na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI Przepisy ogólne 1 1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W INSTYTUCIE FILOZOFII. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W INSTYTUCIE FILOZOFII. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W INSTYTUCIE FILOZOFII Przepisy ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej stypendium, może być przyznane na wniosek uczestnika

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora.

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. _ Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014 Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów na WEAIiIB AGH

Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów na WEAIiIB AGH Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów na WEAIiIB AGH Przygotowana przez Wydziałowa Doktorancka Komisję Stypendialna na WEAIiIB AGH Ważne: Składanie wszystkich wniosków odbywa się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI Przepisy ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, zwane dalej stypendium, może być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 Przepisy ogólne 1 1. Za ostateczny wynik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2017. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. z dnia 26 maja 2017 roku

Zarządzenie nr 33/2017. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. z dnia 26 maja 2017 roku Zarządzenie nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W INSTYTUCIE FILOZOFII. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W INSTYTUCIE FILOZOFII. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W INSTYTUCIE FILOZOFII Przepisy ogólne 1 1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2017 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2017 r.

Uchwała nr 22/2017 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2017 r. Uchwała nr 22/207 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 marca 207 r. w sprawie dokumentu Zasady oceny dokonań doktorantów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Rada Wydziału

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI Przepisy ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, zwane dalej stypendium, może być

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ROK AKADEMICKI 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ROK AKADEMICKI 2017/2018 I. Kryteria dla na pierwszym roku studiów doktoranckich II. Kryteria dla na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - 1 - Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 87/R/15 ze zm. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRAJI. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRAJI. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRAJI Przepisy ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej stypendium, może być przyznane na wniosek

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/I/18/19 Rady Wydziału Polonistyki UJ z dnia r.

Uchwała nr 3/I/18/19 Rady Wydziału Polonistyki UJ z dnia r. Uchwała nr 3/I/18/19 Rady Wydziału Polonistyki UJ z dnia 10.10.2018 r. w sprawie: przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 202/20 Zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DLA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku Kielce, 27.10.2015 r. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla studentów III stopnia w dyscyplinie BIOLOGIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają wyłącznie prace z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego i zaliczane do dorobku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Ocenie podlegają wyłącznie prace z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego i zaliczane do dorobku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 10/DO/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 10/DO/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 10/DO/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW W INSTYTUCIE FILOZOFII. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW W INSTYTUCIE FILOZOFII. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW W INSTYTUCIE FILOZOFII Przepisy ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, zwane dalej stypendium, może być

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA DOKTORANCKIE

STYPENDIA DOKTORANCKIE Zasady punktacji i oceny uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), które służą procedurze przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększeń stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

2 zagranicznego 1) granty na badania naukowe (tzw. duże granty) indywidualne: 15 punktów zbiorowe: 23 punkty podzielone przez liczbę uczestników grant

2 zagranicznego 1) granty na badania naukowe (tzw. duże granty) indywidualne: 15 punktów zbiorowe: 23 punkty podzielone przez liczbę uczestników grant Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 28. lutego 2012 roku Karta osiągnięć doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów, naukową,

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DLA TEJ GRUPY OSIĄGNIĘĆ

Przepisy ogólne MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DLA TEJ GRUPY OSIĄGNIĘĆ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH w roku akademickim 2018/19 Przepisy ogólne 1 1. Stypendium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny wniosków doktorantów drugiego oraz wyższych lat studiów doktoranckich 2

Zasady oceny wniosków doktorantów drugiego oraz wyższych lat studiów doktoranckich 2 Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM UJ CM DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH Zasady oceny wniosków doktorantów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PUNKTACJI WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH PRZYZNAWANYCH NA ROK AKADEMICKI

ZASADY PUNKTACJI WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH PRZYZNAWANYCH NA ROK AKADEMICKI Wydział Humanistyczny Studia doktoranckie: Językoznawstwo i literaturoznawstwo neofilologiczne ZASADY PUNKTACJI WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH PRZYZNAWANYCH NA ROK AKADEMICKI 017/018 (za osiągnięcia w roku 016/017)

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIACH DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS ORAZ STUDIACH DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE Data wpływu wniosku do kierownika studiów doktoranckich Załącznik Nr 8 do Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UKSW Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE BIOLOGII

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE BIOLOGII SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE BIOLOGII I. KRYTERIA DLA NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA NA DRUGIM ROKU I KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

Warunki uznania i sposób punktowania

Warunki uznania i sposób punktowania SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIACH DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS ORAZ STUDIACH DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE BIOLOGII OSIĄGNĄŁ BARDZO DOBRE WYNIKI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE BIOLOGII OSIĄGNĄŁ BARDZO DOBRE WYNIKI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I. KRYTERIA DLA NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA NA DRUGIM ROKU I KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW DOKTORANCKICH - 1 - Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 87/R/15 ze zm. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIACH DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS ORAZ STUDIACH DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/IX/2018 Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie z dnia 20 września 2018 r.

Uchwała nr 51/IX/2018 Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie z dnia 20 września 2018 r. Uchwała nr 5/IX/8 Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie z dnia września 8 r. w sprawie: zasad oceny i punktacji osiągnięć naukowych uczestników studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 188/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2017 r.

Uchwała Nr 188/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2017 r. Uchwała Nr 188/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania zasad przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI Przepisy ogólne 1 1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

Maksymalna liczba punktów. Warunki uznania i sposób punktowania. 4.APublikacje naukowe w czasopismach naukowych:

Maksymalna liczba punktów. Warunki uznania i sposób punktowania. 4.APublikacje naukowe w czasopismach naukowych: SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW w roku akademickim 2018/2019 Przepisy ogólne 1 l. Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych

Szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych Załącznik do Zarządzenie Nr 15/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załacznik do zarzadzenia Rektora AWF Warszawa Nr 49/2017/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Udział w zagranicznym stażu realizowanym w ramach programu Erasmus (potwierdzony punktacją ECTS)

Udział w zagranicznym stażu realizowanym w ramach programu Erasmus (potwierdzony punktacją ECTS) Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom I i II roku studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w roku akademickim 2018/2019 Zał. do Zarządzenia nr 59/2018 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 49 Rektora PK z dnia 6 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW w roku akademickim 2019/2020 Przepisy ogólne 1 l. Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dotyczące stypendium Rektora dla doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dotyczące stypendium Rektora dla doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dotyczące stypendium Rektora dla doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych sporządzone na podstawie 34 ust. 5 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 13/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 13/2017 z dnia 22 września 2017 r. Zarządzenie Dziekana WNB Nr 13/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

3. Wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 4. Wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu pracy doktorskiej

3. Wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 4. Wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu pracy doktorskiej SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019 Stypendia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018. Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 26 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018. Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 26 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 33/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku

UCHWAŁA nr 33/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku UCHWAŁA nr 33/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 11/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 11/2017 z dnia 22 września 2017 r. Zarządzenie Dziekana WNB Nr 11/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego od roku akad. 2018/2019 Na

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018 Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018 Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie na kierunkach: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie na kierunkach: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: ) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie na kierunkach: a) historia Rozmowa rekrutacyjna Rozmowa

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium doktoranckie może otrzymać student stacjonarnych studiów doktoranckich. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy.

1. Stypendium doktoranckie może otrzymać student stacjonarnych studiów doktoranckich. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy. UCHWAŁA nr 6/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

I. Stypendia doktoranckie

I. Stypendia doktoranckie W nawiązaniu do Zarządzenia nr 52/2011 Rektora PW z dnia 30 grudnia 2011r. i Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-40/2017

ZARZĄDZENIE R-40/2017 ZARZĄDZENIE R-40/2017 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-33/2016

ZARZĄDZENIE R-33/2016 ZARZĄDZENIE R-33/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z dnia 26 października 2016 r. im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE Podstawa prawna Zarządzenie Rektora UMK nr 133 z dnia 25.09.2013 r. 2: 1. Stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 22 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 22 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 12/2017 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego

Bardziej szczegółowo

Do Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za pośrednictwem Przewodniczącego Doktoranckiej Komisji Stypendialne

Do Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za pośrednictwem Przewodniczącego Doktoranckiej Komisji Stypendialne WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA II ROKU I KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim

Bardziej szczegółowo

1 (Postanowienia ogólne) 3. Udziału w projektach badawczych i redakcjach naukowych czasopism

1 (Postanowienia ogólne) 3. Udziału w projektach badawczych i redakcjach naukowych czasopism Zasady oceny aktywności doktorantów w postępowaniu związanym z przyznawaniem stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW 1 (Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII Przepisy ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej stypendium, może

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów 1 Przepisy ogólne 1. Doktorant składa u kierownika Studium Doktoranckiego wniosek o przyznanie stypendium na dany rok akademicki w pierwszym

Bardziej szczegółowo

kierownika odpowiedniej katedry) 2 pkt. d) opracowanie materiałów dydaktycznych/skryptu (autorstwo rozdziału) 3 pkt.

kierownika odpowiedniej katedry) 2 pkt. d) opracowanie materiałów dydaktycznych/skryptu (autorstwo rozdziału) 3 pkt. Regulamin ustalony na podstawie art. 200a i 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz 22 25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 32/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku

UCHWAŁA nr 32/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku UCHWAŁA nr 32/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 12/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 12/2017 z dnia 22 września 2017 r. Zarządzenie Dziekana WNB Nr 12/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32 /2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 22 września 2017 roku

Uchwała Nr 32 /2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 22 września 2017 roku Uchwała Nr 32 /2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego I. Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 6/2017. z dnia 24 października 2017 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 6/2017. z dnia 24 października 2017 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 6/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie Zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 21/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 21/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 21/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/I/18/19. Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. z dnia

Uchwała nr 3/I/18/19. Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. z dnia Uchwała nr 3/I/18/19 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10.10.2018. Szczegółowe zasady oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

WYNIK. Dane Wnioskodawcy:

WYNIK. Dane Wnioskodawcy: Data wpływu wniosku do Kierownika Studiów Doktoranckich Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 6/018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 018 r. WNIOSEK DOKTORANTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31 /2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 31 /2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. Do użytku wewnętrznego Wersja ujednolicona wraz z wprowadzonymi zmianami Zarządzenie Nr 31 /2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Jego Magnificencja Rektor UKSW...

Jego Magnificencja Rektor UKSW... Data wpływu wniosku do kierownika studiów doktoranckich Złącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich Jego Magnificencja Rektor UKSW... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. Terminowa realizacja programu Studiów Doktoranckich udokumentowana pozytywnymi ocenami nauczanych przedmiotów

I. Terminowa realizacja programu Studiów Doktoranckich udokumentowana pozytywnymi ocenami nauczanych przedmiotów Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej dotyczącej stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 Oceniając osiągnięcia

Bardziej szczegółowo