Program nauczania 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania 2010"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku nawigacja w składzie: Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr. inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk prof. AM (przewodniczący) mgr inż. kpt. ż.w., kpt.ż.ś. Jacek Frydecki - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych mgr inż. kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr inż. Janusz Uriasz Dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej dr inż. Wiesław Juszkiewicz V-ce Dyrektor Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego Autorzy treści dr inż. st.of. J.Artyszuk; mgr inż.kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski; dr hab. inż. W.Galor, prof. AM; dr hab. inż. st. of. L.Gucma, prof. AM; prof. kpt. ż.w. S.Gucma; dr inż. kpt. ż.w. J.Hajduk, prof. AM; dr inż. kpt. ż.w. I.Jagniszczak, prof. AM; dr inż. st. of. W.Juszkiewicz; dr inż. st. of. J.Łubczonek; prof. E.Łusznikow; dr inż. kpt. ż.w. M.Narękiewicz; prof. J.Nikołajew (WIET); dr hab.inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. AM; dr hab. inż. W.Piszczek, prof. AM; prof. A.Stateczny; prof. Tadeusz Szelangiewicz; dr inż. Zbigniew Szozda; dr inż. kpt. ż.w. W.Ślączka, prof. AM; dr inż. st. of. J.Uriasz;; prof. B.Wiśniewski; dr inż. st. of. P.Zalewski Skład komputerowy i koordynacja mgr inż. kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Plany studiów zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału r. Treści programowe zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału r. 2 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

3 SPIS TREŚCI Wprowadzone zmiany... 4 Informacje ogólne... 5 Plan studiów... 7 KARTY PRZEDMIOTÓW 1. Język angielski Matematyka stosowana Metody opracowywania danych Psychologia z socjologią Systemy teleinformatyczne Podstawy prawa europejskiego Metodologia badań naukowych Systemy nawigacyjne Inżynieria bezpieczeństwa nawigacji Infrastruktura nawigacyjna Zarządzanie systemami transportowymi Systemy radiolokacyjne Standardy bezpieczeństwa na morzu Automatyzacja nawigacji Ryzyko w transporcie morskim Inżynieria ruchu morskiego Manewry portowe Podstawy teledetekcji a. Morskie budowle hydrotechniczne b. Ochrona środowiska a. Nawigacja hydrometeorologiczna b. Metody sztucznej inteligencji a. Logistyka w transporcie 54 b. Zarządzanie jakością a. Bezpieczeństwo nawigacji b. Podstawy właściwości morskich statku Seminarium dyplomowe Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 3

4 Studia drugiego stopnia- niestacjonarne kierunek: NAWIGACJA specjalność: TRANSPORT MORSKI Wprowadzone zmiany Data Charakter zmiany Zakres 4 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

5 INFORMACJE OGÓLNE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK NAWIGACJA SPECJALNOŚĆ: TRANSPORT MORSKI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA-NIE STACJONARNE Dwu-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku nawigacja. Treści programowe stanowią rozszerzenie zakresu wiedzy przekazanej studentom na studiach inżynierskich. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 27 przedmiotów z 607 godzinami zajęć, a w tym: przedmioty podstawowe przedmioty kierunkowe przedmioty obieralne - 69 Zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym: magister inżynier. Powinien być przygotowany do twórczej pracy w zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych; przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej; wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych; służbach kontroli lub nadzoru ruchu i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych. Absolwent powinien opanować umiejętności współpracy z ludźmi i kierowania zespołami. Powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 5

6 Wydział Nawigacyjny Studia drugiego stopnia Niestacjonarne PLAN STUDIÓW Kierunek: Nawigacja Specjalność: Transport Morski Rozkład zajęć programowych Liczba godzin I rok II rok Osoba odpowiedzialna Lp. Przedmiot za przedmiot suma A C L A C L ECTS A C L ECTS A Przedmioty podstawowe Język angielski (konwersatorium) mgr E. Plucińska 2 Matematyka stosowana dr inż. P.Zalewski 3 Metody opracowywania danych dr hab. inż. L.Gucma, prof. AM 4 Psychologia z socjologią dr hab. J. Nikołajew prof. AM 5 Systemy teleinformatyczne dr inż. Z. Pietrzykowski prof. AM 6 Podstawy prawa europejskiego dr inż. kpt. ż.w. M.Narękiewicz 7 Metodologia badań naukowych dr hab. inż. L.Gucma prof. AM B Przedmioty kierunkowe Systemy nawigacyjne dr inż. P. Zalewski 9 Inżynieria bezpieczeństwa nawigacji dr inż. kpt. żw. I. Jagniszczak, prof. AM 10 Infrastruktura nawigacyjna dr hab. inż. W.Galor, prof. AM 11 Zarządzanie systemami transportowymi dr hab. inż. W.Piszczek, prof. AM 12 Systemy radiolokacyjne dr inż. W. Juszkiewicz 13 Standardy bezpieczeństwa na morzu dr inż. kpt. żw. J.Hajduk, prof. AM 14 Automatyzacja nawigacji dr inż. J.Uriasz 15 Ryzyko w transporcie morskim dr inż. kpt. żw. W.Ślączka prof. AM 16 Inżynieria ruchu morskiego prof. kpt.ż.w. S. Gucma 17 Manewry portowe dr inż. J. Artyszuk 18 Podstawy teledetekcji dr inż. J. Łubczonek C Przedmioty obieralne a) Morskie budowle hydrotechniczne dr hab. inż. W.Galor, prof. AM b) Ochrona środowiska mgr inż.kpt.ż.w. R. Dzikowski 20 a) Nawigacja hydrometeorologiczna prof. B.Wiśniewski b) Metody sztucznej inteligencji prof. A.Stateczny 21 a) Logistyka w transporcie dr inż. M.Narękiewicz b) Zarządzanie jakością dr inż. Z. Szozda 22 a) Bezpieczeństwo nawigacji prof. E. Łusznikow b) Podstawy właściwości morskich statków prof. T. Szelangiewicz 23 Seminarium dyplomowe prof. B. Mazurkiewicz Praca dypl. + przyg. do obrony 20 promotor Ogółem Liczba godzin w roku Razem w tygodniu A+C+L Liczba egzaminów w roku 4 2 (C+L)/(A+C+L) [%] 50,58 48,77 52,65 - oznaczenie egzaminu w roku Razem liczba punktów ECTS 96 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu r. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

7 KARTY PRZEDMIOTÓW Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 9

8 1. Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I II Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot- mgr Elżbieta Plucińska Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Dobra znajomość gramatyki języka angielskiego i ogólnego słownictwa na poziomie studiów 1. stopnia. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać słownictwo i konstrukcje gramatyczne niezbędne do prowadzenie rozmów biznesowych, terminologię związaną z handlem i strukturą firm. Umieć sporządzać dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym, odpowiadać na pytania padające podczas rozmów kwalifikacyjnych, zabierania głosu w dyskusji, prowadzić negocjacje, przygotowywać dokumenty przewozowe. Treści programowe ROK I JĘZYK ANGIELSKI ĆWICZENIOWE 12 GODZ. JĘZYK ANGIELSKI BIZNESOWY - UBIEGANIE SIĘ O PRACĘ, PROCES REKRUTACYJNY, ORGANI- ZACJA FIRM Zasady pisania poprawnego CV i listu motywacyjnego. Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej. Zabieranie głosu w spotkaniach biznesowych. ROK II JĘZYK ANGIELSKI ĆWICZENIOWE 12 GODZ. JĘZYK ANGIELSKI BIZNESOWY - HANDEL MIĘDZYNARODOWY, SPOTKANIA BIZNESOWE, NE- GOCJACJE, PREZENTACJE, REKLAMA Wypełnienie dokumentacji przewozowej (akredytywa). Określenie/omówienie warunków zamówienia/dostawy. Prowadzenie negocjacji. Przygotowanie i przedstawienie oferty w formie prezentacji. JĘZYK ANGIELSKI BIZNESOWY - PODRÓŻE SŁUŻBOWE Biznesowe rozmowy telefoniczne. Uzgadnianie terminów i miejsc spotkań. 10 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

9 Literatura podstawowa Cotton D., Falvey D., Kent S.: 'Market Leader' Intermediate Business English, Course Book, New Edition. Pearson/Longman, Literatura uzupełniająca Materiały o tematyce zbliżonej do [Cotton i in., 2005] według wyboru prowadzącego zajęcia. Metody dydaktyczne Ćwiczenia o charakterze seminaryjnym, rozwijają wszystkie umiejętności językowe (mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania). Stosowane są materiały audio. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie obejmuje znajomość i umiejętność poprawnego zastosowania wybranego słownictwa/wyrażeń leksykalnych biznesowego języka angielskiego. Zaliczenie jest pisemne w formie testu i oparte na materiałach wykorzystywanych w trakcie zajęć. Na zaliczeniu/egzaminie student musi wykonać różnorodne ćwiczenia, podobne do wykonywanych na zajęciach. Pozytywna ocena wymaga udzielenia 60% poprawnych odpowiedzi. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

10 2. Przedmiot: MATEMATYKA STOSOWANA Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I 11 15E 15 5 II 11 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot - dr inż. Paweł Zalewski Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Matematyka, automatyka, informatyka, nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi, inżynieria ruchu morskiego. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać podstawowe pojęcia i problemy z zakresu matematycznej teorii sterowania, przykłady modeli matematycznych występujących w nawigacji morskiej, rodzaje metod numerycznych, metoda Monte-Carlo, łańcuchy Markowa, generowanie liczb pseudolosowych, wprowadzenie do metod wielowymiarowej analizy regresji, opis matematyczny systemów dynamicznych z przykładami z zakresu nawigacji, podstawowe pojęcia o sterowanym systemie dynamicznym, pojęcie stabilności systemu, sterowalność i obserwowalność systemu, wykorzystanie wybranych pakietów programowych w nawigacji - Mathcad, Matlab, Statistica. Umieć formułować i rozwiązywać problemy z w/w zakresu posługując się językiem matematyki i specjalistycznymi pakietami programowymi. Treści programowe ROK I MATEMATYKA STOSOWANA AUDYTORYJNE 15 GODZ. Metody numeryczne - rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych i nieliniowych, interpolacji i aproksymacji funkcji jednej zmiennej, całkowanie i różniczkowanie numeryczne, rozwiązywanie równań różniczkowych. Optymalizacja liniowa i nieliniowa. Metoda Monte-Carlo, łańcuchy Markowa, generowanie liczb pseudolosowych. Wielowymiarowa analiza regresji. Modelowanie matematyczne układów dynamicznych - deterministycznych, stochastycznych chaotycznych. Pojęcia stabilności, sterowalności i obserwowalności systemu. Sterowanie systemami dynamicznymi. Elementy teorii niezawodności - modele i metody. Zastosowanie w teorii bezpieczeństwa systemów. Modelowanie bezpieczeństwa systemów morskich. ROK I MATEMATYKA STOSOWANA LABORATORYJNE 15 GODZ.. Wykorzystanie gotowych pakietów obliczeniowych, w tym Microsoft Excel, Mathcad, Matlab, Statistica do implementacji metod przedstawionych w tematyce wykładowej. 12 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

11 Literatura podstawowa 1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, II międzynarodowe wyd., ISO, 1995, polski tytuł: Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, uzupełniony o dodatek J. Jaworskiego Niedokładność, błąd, niepewność 2. Sanecki J.: Elementy rachunku wyrównawczego, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin P.E.Crouch, A. J. van der Schaft: Variational and Hamiltonian control systems, Berlin: Springer Verl., Krzysztof Amborski :Teoria sterowania, podręcznik programowany / Warszawa PWN, Hiromitsu Kumamoto, Ernest J. Henley: Probablistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists, 2nd Edition, 2000, Wiley-IEEE Press 6. Jan Pukite, Paul Pukite: Modeling for Reliability Analysis: Markov Modeling for Reliability, Maintainability, Safety, and Supportability Analyses of Complex Systems, 1998, Wiley-IEEE Press 7. Hao Ying: Fuzzy Control and Modeling: Analytical Foundations and Applications Literatura uzupełniająca 1. Zalewski P.: Opracowanie metody oceny dokładności położenia umownej wodnicy statku w oparciu o systemy i urządzenia nawigacyjne planowane w systemie PNS, Zeszyt Naukowy Nr 6 (78) AM w Szczecinie. Szczecin str David Y. Hsu: Spatial Error Analysis: A Unified Application-Oriented Treatment, 1998, Wiley-IEEE Press 3. Gang Tao: Adaptive Control Design and Analysis, 2003, Wiley-IEEE Press 4. Piotr Drozdowski: Wprowadzenie do MATLAB-a, skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków : PK, Rhodes Martin A.: Ship Stability ; Seamanship International Ltd. UK, 2003 Metody dydaktyczne Wykład wspomagany środkami audiowizualnymi. Ćwiczenia z wykorzystaniem gotowych pakietów obliczeniowych, w tym Microsoft Excel, Mathcad, Matlab, Statistica. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie zajęć laboratoryjnych projekt w jednym z pakietów obliczeniowych. Egzamin pisemny test metodą krótkich odpowiedzi po zakończeniu zajęć audytoryjnych i zaliczeniu zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

12 3. Przedmiot: METODY OPRACOWYWANIA DANYCH Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I II 11 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Lucjan Gucma, prof. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Matematyka, informatyka, nawigacja. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać podstawowe pojęcia teorii pomiarów, zasady estymacji i wnioskowania statystycznego, rozkłady zmiennych losowych występujących w nawigacji. Umieć opracować dane pomiarowe, w tym dokonać właściwej analizy dokładności pomiarów. Treści programowe ROK I METODY OPRACOWYWANIA DANYCH AUDYTORYJNE 15 GODZ. Podstawowe pojęcia i metody pomiarowe. Istota analizy danych pochodzących z eksperymentu, badania statystyczne, rodzaje cech statystycznych, opracowywanie materiału statystycznego, przedstawianie danych w postaci szeregów rozdzielczych, budowa histogramu, dobór przedziałów histogramu, rozkład częstości względnych, pojęcie dystrybuanty empirycznej. Rachunek błędów, niepewność pomiarowa, dokładność i precyzja. Miary statystyczne - miary położenia (średnie, moda, kwantyle), rozproszenia, asymetrii i koncentracji. Pojęcia rozkładu zmiennej losowej, rozkłady skokowe i ciągłe. Cechy charakterystyczne wybranych rozkładów m.in. dwumianowego, geometrycznego, hipergeometrycznego, Poissona, jednostajnego, normalnego, wykładniczego, gamma, logarytmiczno-normalnego. Zmienne dwuwymiarowe, kowariancja, korelacja liniowa, model regresji liniowej, estymacja parametrów modelu za pomocą metody najmniejszych kwadratów, współczynnik determinacji modelu regresji. Analiza wariancji jednoczynnikowa. Rozkłady statystyk z próby, estymacja punktowa i przedziałowa, właściwości i uzyskiwanie estymatorów, metoda najmniejszych kwadratów, metoda momentów. Metody estymacji w nawigacji. Testowanie hipotez statystycznych, testy parametryczne (testy średnich i wariancji), rozkłady statystyk z próby: Studenta, Fishera, χ 2. Nieparametryczne statystyczne testy istotności, dopasowanie rozkładów empirycznych do modeli teoretycznych. Procesy obsługi masowej, łańcuchy Markowa, łańcuchy Markowa z czasem ciągłym, losowe równania różniczkowe, modele stochastyczne, szeregi czasowe, procesy stochastyczne. Podstawowa teoria decyzji statystycznych, typy modeli decyzyjnych i kryteriów decyzyjnych. Wprowadzenie do metod wielowymiarowej analizy regresji, regresji nieliniowej, analizy czynnikowej, kanonicznej i in. 14 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

13 ROK I METODY OPRACOWYWANIA DANYCH ĆWICZENIOWE 15 GODZ. Zastosowanie komputerowych pakietów statystycznych do porządkowania i analizy danych pomiarowych oraz prezentowania wyników - Microsoft Excel, Statistica, Surfer, Statgraf, Literatura podstawowa 1. Brandt S.: Analiza danych. PWN, Warszawa, Bobrowski D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa, Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. PWN, Warszawa, Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa, Literatura uzupełniająca 1. Hellwig Z.: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa, Domański C.: Statystyczne testy nieparametryczne. PWE, Warszawa Luszniewicz A.: Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego. PWE, Warszawa, Smirnow N.W., Dunin-Barkowski I.W.: Kurs rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla zastosowań technicznych. PWN, Warszawa, Gajek L., Kałuszka, M.: Wnioskowanie statystyczne. WNT, Warszawa Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska, Kraków, Montgomery D.C., Runger G.C.: Applied Statistics and Probability for Engineers. J. Wiley & Sons, New York, Metody dydaktyczne Zajęcia audytoryjne - systematyczna prezentacja zagadnień z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zajęcia ćwiczeniowe - samodzielne rozwiązywanie problemów, prace projektowe. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zajęcia audytoryjne i ćwiczeniowe - pisemne kolokwia w toku zajęć, podsumowujące zaliczenie ustne. Zajęcia ćwiczeniowe - dodatkowo ocena samodzielnie wykonywanych zadań z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

14 4. Przedmiot: PSYCHOLOGIA Z SOCJOLOGIĄ Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I 11 II Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Jan Nikołajew, prof. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawy psychologii i socjologii, podstawy filozofii i etyki, podstawy organizacji i zarządzania. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać w odniesieniu do procesów psychologicznych i socjologicznych: problemy dotyczące współpracy z ludźmi, problemy i zasady kierowania zespołem, techniki negocjacyjne, zasady komunikacji społecznej. Umieć obserwować i analizować procesy socjologiczne i psychologiczne celem lepszego funkcjonowania w środowisku pracy, kierować się tzw. "wrażliwością społeczną". Treści programowe ROK II PSYCHOLOGIA Z SOCJOLOGIĄ AUDYTORYJNE 15 GODZ. Podstawowe pojęcia, zadania i metody badawcze psychologii i socjologii. Psychologiczne podstawy nauki o społeczeństwie. Mechanizmy rządzące zbiorowościami ludzkimi. Kryzysy i konflikty społeczne. Negocjacje metodą rozwiązywania konfliktów. Socjologiczne, psychologiczne i biologiczne uwarunkowania negocjacji. Komunikacja interpersonalna w procesie negocjacji. Asertywność w kontaktach międzyludzkich. Wywieranie wpływu na ludzi. ROK II PSYCHOLOGIA Z SOCJOLOGIĄ ĆWICZENIOWE 15 GODZ. Zastosowanie praktyczne metod badawczych psychologii i socjologii. Odmiany zbiorowości ludzkich, tworzenie grup i zespołów. Kierowanie zespołami ludzkimi. Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych. Najskuteczniejsze techniki i typowe błędy negocjacyjne. Procedury negocjacyjne: budowanie relacji między stronami, negocjowanie z silniejszym partnerem, manipulowanie w procesie negocjacji. Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie negocjacji. Analiza asertywnych praw. Zastosowanie technik wywierania wpływu na innych. 16 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

15 Literatura podstawowa 1. Zimbardo P.: Psychologia i życie. GWP, Gdańsk, Sternberg R.: Wprowadzenie do psychologii. WSiP, Warszawa, Myers D.: Psychologia społeczna. Zysk i S-ka, Warszawa, Sztompka P.: Socjologia. Wyd. Znak, Kraków, Mika S.: Socjologia. PWN, Warszawa, Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa, Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Astrum, Wrocław, Literatura uzupełniająca 1. Doliński D.: Techniki wpływu społecznego. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa, Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk, Tyszka T.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. GWP, Gdańsk, Griffin E.: Podstawy komunikacji społecznej. GWP, Gdańsk, Elliot A.: Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa, Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie. Antykwa, Warszawa, miesięcznik - "Charaktery" Metody dydaktyczne Wykład - systematyczna prezentacja wybranych zagadnień z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia - forma dyskusji, pogadanka, burza mózgów, inscenizacja. kwestionariusze, testy. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Wykład i ćwiczenia - zaliczenie pisemne lub ustne dotyczy omówienia wybranych zagadnień, również ocena samodzielnego opracowania wybranego tematu. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

16 5. Przedmiot: SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I II 11 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot- dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Informatyka, metodologia badań naukowych, matematyka, automatyka i elektronika, inżynieria ruchu morskiego, nawigacja, metody sztucznej inteligencji. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać podstawowe zagadnienia związane z konfiguracją i obsługą sieciowego systemu operacyjnego, zagadnienia związane z konfiguracją i administracją sieci komputerowej, podstawowe zagadnienia konfiguracji i obsługi sieci przemysłowych, standardy kodowania, kompresji i transmisji danych, rodzaje systemów informacyjnych, wykorzystanie systemów teleinformatycznych we współczesnej nawigacji. Umieć konfigurować i obsługiwać sieciowy system operacyjny, sieci komputerowe, podstawowe sieci przemysłowe. Treści programowe ROK I SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE AUDYTORYJNE 15 GODZ. Rodzaje systemów informacyjnych i ich charakterystyka. Reprezentacja informacji, kodowanie i kompresja. Sieci informatyczne. Zasoby informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Zastosowanie technologii informacyjnej w nawigacji. Przykłady. ROK I SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE LABORATORYJNE 15 GODZ. Sieciowy system operacyjny konfiguracja i obsługa. Sieci komputerowe projektowanie. Sieci przemysłowe. Techniki transmisji danych. Literatura podstawowa 1. Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G.: Podstawy systemów operacyjnych. WNT, Warszawa, Odom W., Knott T.: Akademia Cisco CCNA, semestr 1, podstawy działania sieci, PWN, Warszawa, Mahalik N.P. (ed) Fieldbus Technology: Industrial Network Standards for Real-Time Distributed Control, Springer, London, Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

17 4. Haykin S., Systemy Telekomunikacyjne, t. I i II., WKŁ, Warszawa 2004 Literatura uzupełniająca 1. Haugdaht J., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta, Helion Schetina E., Green K., Carlson J., Bezpieczeństwo w sieci Mackay S. (ed) Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting, Newnes, Edinburgh, Gibson J., The Communications Handbook 2nd ed., CRC PRESS, Lathi B.P., Systemy telekomunikacyjne, WNT Warszawa Gregg W., Podstawy telekomunikacji analogowej i cyfrowej, WNT Warszawa Sommerville I., Inżynieria oprogramowania, WNT, 2003 Metody dydaktyczne Wykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi. Zajęcia laboratoryjne - demonstracja przykładowych rozwiązań, samodzielne rozwiązywanie zadanych problemów na stanowiskach komputerowych. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Wykład - zaliczenie pisemne i ustne. Zajęcia laboratoryjne - ocena projektów indywidualnych oraz zadań komputerowych do samodzielnego wykonania. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

18 6. Przedmiot: PODSTAWY PRAWA EUROPEJSKIEGO Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I 11 II Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot- dr inż. kpt.ż.w. Marek Narękiewicz Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawowe zagadnienia prawne w zakresie studiów pierwszego stopnia. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać fundamenty prawa Unii Europejskiej, strukturę i zasady funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, wspólnotowy system tworzenia, stosowania i ochrony prawa, założenia i cele wspólnotowej polityki transportowej (w szczególności morskiej). Umieć poruszać się w katalogu wspólnotowych aktów prawnych, interpretować podstawowe akty prawne z zakresu żeglugi morskiej, posługiwać się kazusami prawnymi. Treści programowe ROK II PODSTAWY PRAWA EUROPEJSKIEGO AUDYTORYJNE 8 GODZ. Pojęcie prawa europejskiego. Historia procesu integracji europejskiej. Instytucje Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej (Rada, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Europejski, instytucje finansowe i doradcze). Źródła prawa Unii Europejskiej (prawo pierwotne, prawo pochodne). Tworzenie prawa Unii Europejskiej, procedury prawotwórcze. Stosunek prawa Unii Europejskiej do porządków prawnych państw członkowskich. Sądowa kontrola przestrzegania prawa. Polityka transportowa Unii Europejskiej problematyka żeglugi morskiej w prawie UE. ROK II PODSTAWY PRAWA EUROPEJSKIEGO ĆWICZENIOWE 10 GODZ. Interpretacja podstawowych aktów prawnych. Prezentacja mechanizmu funkcjonowania instytucji wspólnotowych. Inicjatywa prawotwórcza i proces legislacyjny. Podstawowe akty prawne z zakresu żeglugi morskiej. Kazusy i studia przypadków. 20 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

19 Literatura podstawowa 1. Kenig-Witkowska M. (red.): Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 3, Beck, Warszawa, Wróbel I. (red.): Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej). Zakamycze, Warszawa, Mangold R., Wróbel I.: Unia Europejska w testach i kazusach. Zagadnienia ekonomiczne, polityczne i prawne. Zakamycze, Warszawa, Strona internetowa: Literatura uzupełniająca 1. Ahlt M., Szpunar M.: Prawo europejskie. Beck, Warszawa Łazowski A. (red.): Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice. Beck, Warszawa, Metody dydaktyczne Wykład z wykorzystaniem technik prezentacji multimedialnej i elementami dyskusji (interaktywność) ze studentami. Ćwiczenia oparte na studium przypadków i poszukiwaniu rozwiązań dla praktycznych problemów prawnych. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie wykładów i ćwiczeń pisemnie w formie testu sprawdzającego całość przekazywanej wiedzy. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

20 7. Przedmiot: METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I II 11 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot- dr hab. inż. Lucjan Gucma, prof. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Seminarium dyplomowe, nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi, inżynieria ruchu morskiego. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać podstawowe pojęcia metodologii badań naukowych, metody badań naukowych, metody opracowywania badań empirycznych, zasady tworzenia modeli matematycznych. Umieć zaplanować przeprowadzenie badań, opracować wyniki badań, sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych badań. Treści programowe ROK I METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH AUDYTORYJNE 10 GODZ. PODSTAWOWE POJĘCIA, KATEGORIE Nauka, wiedza a nauka, teoria, praktyka, metoda, metodyka, metodologia. KLASYFIKACJA NAUK Klasyfikacja nauk wybrane kryteria i podział, współczesna klasyfikacja nauki w Polsce. Nawigacja w klasyfikacji nauk. ASPEKTY POZNANIA PRZEDMIOTU NAWIGACJI MORSKIEJ Zakres i podział nawigacji morskiej. Kategorie badawcze: kierowanie, pozycjonowanie, wyznaczanie drogi statku, określanie błędów pomiarów. Rodzaje prac badawczych w nawigacji morskiej i eksploatacji statku. METODY BADAŃ W NAWIGACJI MORSKIEJ Grupy metod badawczych w nawigacji morskiej. Badania rzeczywiste: obserwacja, eksperyment, studyjne, eksperckie, statystyczne. Badania modelowe: fizyczne konstrukcyjne, matematyczne - analityczne, symulacyjne, sztucznej inteligencji (sieci neuronowych, zbiorów rozmytych, algorytmów genetycznych). ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO Ogólna charakterystyka tematu pracy badawczej, przegląd literatury naukowej i zawodowej. Sformułowanie celu i zakresu badań, postawienie problemu badawczego, ustalenie hipotezy ogólnej, sformułowanie problemów szczegółowych i hipotez roboczych. Wyłonienie zmiennych, dobór wskaźników. opracowanie procedury badań. Ustalenie planu i koncepcji pracy oraz terminu wykonania. PROCEDURA BADAWCZA Przyjęcie i określenie terenu badań, narzędzi i sposobów pomiarowych oraz ich dokumentacji, wielkości próby. 22 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

I. KARTA PRZEDMIOTU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI

I. KARTA PRZEDMIOTU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI. Kod przedmiotu: Nj. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Statystyczne Sterowanie Procesami Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA STOSOWANA 2. Kod przedmiotu: Ms 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja morska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU C10

I. KARTA PRZEDMIOTU C10 I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA NAWIGACJI. Kod przedmiotu:. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja morska

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-004 Statystyka. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta

Z-ZIPN1-004 Statystyka. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN-004 Statystyka Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Statistics Obowiązuje od roku akademickiego 0/04 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Nauczanie budowy stref działania i dokładności: azymutalnych, stadiometrycznych, hiperbolicznych i mieszanych systemów nawigacyjnych.

Nauczanie budowy stref działania i dokładności: azymutalnych, stadiometrycznych, hiperbolicznych i mieszanych systemów nawigacyjnych. C1 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: INFRASTRUKTURA NAWIGACYJNA. Kod przedmiotu: Vk. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja. Specjalność: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Statystyka w biologii

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: S Y L A B U S P R Z E D

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 2. Kod przedmiotu: RPiS 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Przyswojenie wiedzy na temat serwisów systemu GPS i charakterystyk z nimi związanych

Przyswojenie wiedzy na temat serwisów systemu GPS i charakterystyk z nimi związanych C C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 C0 C C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: SATELITARNE SYSTEMY NAWIGACYJNE 2. Kod przedmiotu: Vd. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne: 1 Nazwa modułu Metody opracowania obserwacji 2 Kod modułu 04-A-MOO-60-1L 3 Rodzaj modułu obowiązkowy 4 Kierunek studiów astronomia 5 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA3 Mathematics3. Elektrotechnika. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne. Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta

MATEMATYKA3 Mathematics3. Elektrotechnika. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne. Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 MATEMATYKA3 Mathematics3 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych kod modułu: 2BL_02 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Nazwa Statystyka 1 Nazwa w j. ang. Statistics 1 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, wykłady) Dr Paweł Walawender (ćwiczenia)

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Roboty przemysłowe

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Roboty przemysłowe "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Statystyka opisowa i ekonomiczna Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-205-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Matlab - zastosowania Matlab - applications A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa Profil 1 : ogólnoakademicki Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BADANIA OPERACYJNE Nazwa w języku angielskim Operational research Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06_15W_pNadGenG0LFU Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna Kod przedmiotu 15.9-WI-INFP-KI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : AUTOMATYKA I ROBOTYKA Nazwa w języku angielskim: AUTOMATION AND ROBOTICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: STATYSTYKA W MODELACH NIEZAWODNOŚCI I ANALIZIE PRZEŻYCIA Nazwa w języku angielskim: STATISTICS IN RELIABILITY MODELS AND

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH ROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim TEORIA ESTYMACJI Nazwa w języku angielskim ESTIMATION THEORY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 206/207 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012

Program studiów 2012 Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - nawigacja specjalność: transport morski studia magisterskie Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku nawigacja w składzie:

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, Student zna wymagania i zasady zaliczenia przedmiotu oraz podstawową literaturę

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, Student zna wymagania i zasady zaliczenia przedmiotu oraz podstawową literaturę C1 C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BEZPIECZEŃSTWO NAWIGACJI 2. Kod przedmiotu: Nd. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5.

Bardziej szczegółowo