Program nauczania 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania 2010"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku nawigacja w składzie: Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr. inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk prof. AM (przewodniczący) mgr inż. kpt. ż.w., kpt.ż.ś. Jacek Frydecki - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych mgr inż. kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr inż. Janusz Uriasz Dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej dr inż. Wiesław Juszkiewicz V-ce Dyrektor Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego Autorzy treści dr inż. st.of. J.Artyszuk; mgr inż.kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski; dr hab. inż. W.Galor, prof. AM; dr hab. inż. st. of. L.Gucma, prof. AM; prof. kpt. ż.w. S.Gucma; dr inż. kpt. ż.w. J.Hajduk, prof. AM; dr inż. kpt. ż.w. I.Jagniszczak, prof. AM; dr inż. st. of. W.Juszkiewicz; dr inż. st. of. J.Łubczonek; prof. E.Łusznikow; dr inż. kpt. ż.w. M.Narękiewicz; prof. J.Nikołajew (WIET); dr hab.inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. AM; dr hab. inż. W.Piszczek, prof. AM; prof. A.Stateczny; prof. Tadeusz Szelangiewicz; dr inż. Zbigniew Szozda; dr inż. kpt. ż.w. W.Ślączka, prof. AM; dr inż. st. of. J.Uriasz;; prof. B.Wiśniewski; dr inż. st. of. P.Zalewski Skład komputerowy i koordynacja mgr inż. kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Plany studiów zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału r. Treści programowe zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału r. 2 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

3 SPIS TREŚCI Wprowadzone zmiany... 4 Informacje ogólne... 5 Plan studiów... 7 KARTY PRZEDMIOTÓW 1. Język angielski Matematyka stosowana Metody opracowywania danych Psychologia z socjologią Systemy teleinformatyczne Podstawy prawa europejskiego Metodologia badań naukowych Systemy nawigacyjne Inżynieria bezpieczeństwa nawigacji Infrastruktura nawigacyjna Zarządzanie systemami transportowymi Systemy radiolokacyjne Standardy bezpieczeństwa na morzu Automatyzacja nawigacji Ryzyko w transporcie morskim Inżynieria ruchu morskiego Manewry portowe Podstawy teledetekcji a. Morskie budowle hydrotechniczne b. Ochrona środowiska a. Nawigacja hydrometeorologiczna b. Metody sztucznej inteligencji a. Logistyka w transporcie 54 b. Zarządzanie jakością a. Bezpieczeństwo nawigacji b. Podstawy właściwości morskich statku Seminarium dyplomowe Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 3

4 Studia drugiego stopnia- niestacjonarne kierunek: NAWIGACJA specjalność: TRANSPORT MORSKI Wprowadzone zmiany Data Charakter zmiany Zakres 4 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

5 INFORMACJE OGÓLNE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK NAWIGACJA SPECJALNOŚĆ: TRANSPORT MORSKI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA-NIE STACJONARNE Dwu-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku nawigacja. Treści programowe stanowią rozszerzenie zakresu wiedzy przekazanej studentom na studiach inżynierskich. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 27 przedmiotów z 607 godzinami zajęć, a w tym: przedmioty podstawowe przedmioty kierunkowe przedmioty obieralne - 69 Zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym: magister inżynier. Powinien być przygotowany do twórczej pracy w zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych; przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej; wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych; służbach kontroli lub nadzoru ruchu i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych. Absolwent powinien opanować umiejętności współpracy z ludźmi i kierowania zespołami. Powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 5

6 Wydział Nawigacyjny Studia drugiego stopnia Niestacjonarne PLAN STUDIÓW Kierunek: Nawigacja Specjalność: Transport Morski Rozkład zajęć programowych Liczba godzin I rok II rok Osoba odpowiedzialna Lp. Przedmiot za przedmiot suma A C L A C L ECTS A C L ECTS A Przedmioty podstawowe Język angielski (konwersatorium) mgr E. Plucińska 2 Matematyka stosowana dr inż. P.Zalewski 3 Metody opracowywania danych dr hab. inż. L.Gucma, prof. AM 4 Psychologia z socjologią dr hab. J. Nikołajew prof. AM 5 Systemy teleinformatyczne dr inż. Z. Pietrzykowski prof. AM 6 Podstawy prawa europejskiego dr inż. kpt. ż.w. M.Narękiewicz 7 Metodologia badań naukowych dr hab. inż. L.Gucma prof. AM B Przedmioty kierunkowe Systemy nawigacyjne dr inż. P. Zalewski 9 Inżynieria bezpieczeństwa nawigacji dr inż. kpt. żw. I. Jagniszczak, prof. AM 10 Infrastruktura nawigacyjna dr hab. inż. W.Galor, prof. AM 11 Zarządzanie systemami transportowymi dr hab. inż. W.Piszczek, prof. AM 12 Systemy radiolokacyjne dr inż. W. Juszkiewicz 13 Standardy bezpieczeństwa na morzu dr inż. kpt. żw. J.Hajduk, prof. AM 14 Automatyzacja nawigacji dr inż. J.Uriasz 15 Ryzyko w transporcie morskim dr inż. kpt. żw. W.Ślączka prof. AM 16 Inżynieria ruchu morskiego prof. kpt.ż.w. S. Gucma 17 Manewry portowe dr inż. J. Artyszuk 18 Podstawy teledetekcji dr inż. J. Łubczonek C Przedmioty obieralne a) Morskie budowle hydrotechniczne dr hab. inż. W.Galor, prof. AM b) Ochrona środowiska mgr inż.kpt.ż.w. R. Dzikowski 20 a) Nawigacja hydrometeorologiczna prof. B.Wiśniewski b) Metody sztucznej inteligencji prof. A.Stateczny 21 a) Logistyka w transporcie dr inż. M.Narękiewicz b) Zarządzanie jakością dr inż. Z. Szozda 22 a) Bezpieczeństwo nawigacji prof. E. Łusznikow b) Podstawy właściwości morskich statków prof. T. Szelangiewicz 23 Seminarium dyplomowe prof. B. Mazurkiewicz Praca dypl. + przyg. do obrony 20 promotor Ogółem Liczba godzin w roku Razem w tygodniu A+C+L Liczba egzaminów w roku 4 2 (C+L)/(A+C+L) [%] 50,58 48,77 52,65 - oznaczenie egzaminu w roku Razem liczba punktów ECTS 96 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu r. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

7 KARTY PRZEDMIOTÓW Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 9

8 1. Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I II Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot- mgr Elżbieta Plucińska Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Dobra znajomość gramatyki języka angielskiego i ogólnego słownictwa na poziomie studiów 1. stopnia. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać słownictwo i konstrukcje gramatyczne niezbędne do prowadzenie rozmów biznesowych, terminologię związaną z handlem i strukturą firm. Umieć sporządzać dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym, odpowiadać na pytania padające podczas rozmów kwalifikacyjnych, zabierania głosu w dyskusji, prowadzić negocjacje, przygotowywać dokumenty przewozowe. Treści programowe ROK I JĘZYK ANGIELSKI ĆWICZENIOWE 12 GODZ. JĘZYK ANGIELSKI BIZNESOWY - UBIEGANIE SIĘ O PRACĘ, PROCES REKRUTACYJNY, ORGANI- ZACJA FIRM Zasady pisania poprawnego CV i listu motywacyjnego. Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej. Zabieranie głosu w spotkaniach biznesowych. ROK II JĘZYK ANGIELSKI ĆWICZENIOWE 12 GODZ. JĘZYK ANGIELSKI BIZNESOWY - HANDEL MIĘDZYNARODOWY, SPOTKANIA BIZNESOWE, NE- GOCJACJE, PREZENTACJE, REKLAMA Wypełnienie dokumentacji przewozowej (akredytywa). Określenie/omówienie warunków zamówienia/dostawy. Prowadzenie negocjacji. Przygotowanie i przedstawienie oferty w formie prezentacji. JĘZYK ANGIELSKI BIZNESOWY - PODRÓŻE SŁUŻBOWE Biznesowe rozmowy telefoniczne. Uzgadnianie terminów i miejsc spotkań. 10 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

9 Literatura podstawowa Cotton D., Falvey D., Kent S.: 'Market Leader' Intermediate Business English, Course Book, New Edition. Pearson/Longman, Literatura uzupełniająca Materiały o tematyce zbliżonej do [Cotton i in., 2005] według wyboru prowadzącego zajęcia. Metody dydaktyczne Ćwiczenia o charakterze seminaryjnym, rozwijają wszystkie umiejętności językowe (mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania). Stosowane są materiały audio. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie obejmuje znajomość i umiejętność poprawnego zastosowania wybranego słownictwa/wyrażeń leksykalnych biznesowego języka angielskiego. Zaliczenie jest pisemne w formie testu i oparte na materiałach wykorzystywanych w trakcie zajęć. Na zaliczeniu/egzaminie student musi wykonać różnorodne ćwiczenia, podobne do wykonywanych na zajęciach. Pozytywna ocena wymaga udzielenia 60% poprawnych odpowiedzi. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

10 2. Przedmiot: MATEMATYKA STOSOWANA Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I 11 15E 15 5 II 11 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot - dr inż. Paweł Zalewski Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Matematyka, automatyka, informatyka, nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi, inżynieria ruchu morskiego. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać podstawowe pojęcia i problemy z zakresu matematycznej teorii sterowania, przykłady modeli matematycznych występujących w nawigacji morskiej, rodzaje metod numerycznych, metoda Monte-Carlo, łańcuchy Markowa, generowanie liczb pseudolosowych, wprowadzenie do metod wielowymiarowej analizy regresji, opis matematyczny systemów dynamicznych z przykładami z zakresu nawigacji, podstawowe pojęcia o sterowanym systemie dynamicznym, pojęcie stabilności systemu, sterowalność i obserwowalność systemu, wykorzystanie wybranych pakietów programowych w nawigacji - Mathcad, Matlab, Statistica. Umieć formułować i rozwiązywać problemy z w/w zakresu posługując się językiem matematyki i specjalistycznymi pakietami programowymi. Treści programowe ROK I MATEMATYKA STOSOWANA AUDYTORYJNE 15 GODZ. Metody numeryczne - rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych i nieliniowych, interpolacji i aproksymacji funkcji jednej zmiennej, całkowanie i różniczkowanie numeryczne, rozwiązywanie równań różniczkowych. Optymalizacja liniowa i nieliniowa. Metoda Monte-Carlo, łańcuchy Markowa, generowanie liczb pseudolosowych. Wielowymiarowa analiza regresji. Modelowanie matematyczne układów dynamicznych - deterministycznych, stochastycznych chaotycznych. Pojęcia stabilności, sterowalności i obserwowalności systemu. Sterowanie systemami dynamicznymi. Elementy teorii niezawodności - modele i metody. Zastosowanie w teorii bezpieczeństwa systemów. Modelowanie bezpieczeństwa systemów morskich. ROK I MATEMATYKA STOSOWANA LABORATORYJNE 15 GODZ.. Wykorzystanie gotowych pakietów obliczeniowych, w tym Microsoft Excel, Mathcad, Matlab, Statistica do implementacji metod przedstawionych w tematyce wykładowej. 12 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

11 Literatura podstawowa 1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, II międzynarodowe wyd., ISO, 1995, polski tytuł: Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, uzupełniony o dodatek J. Jaworskiego Niedokładność, błąd, niepewność 2. Sanecki J.: Elementy rachunku wyrównawczego, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin P.E.Crouch, A. J. van der Schaft: Variational and Hamiltonian control systems, Berlin: Springer Verl., Krzysztof Amborski :Teoria sterowania, podręcznik programowany / Warszawa PWN, Hiromitsu Kumamoto, Ernest J. Henley: Probablistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists, 2nd Edition, 2000, Wiley-IEEE Press 6. Jan Pukite, Paul Pukite: Modeling for Reliability Analysis: Markov Modeling for Reliability, Maintainability, Safety, and Supportability Analyses of Complex Systems, 1998, Wiley-IEEE Press 7. Hao Ying: Fuzzy Control and Modeling: Analytical Foundations and Applications Literatura uzupełniająca 1. Zalewski P.: Opracowanie metody oceny dokładności położenia umownej wodnicy statku w oparciu o systemy i urządzenia nawigacyjne planowane w systemie PNS, Zeszyt Naukowy Nr 6 (78) AM w Szczecinie. Szczecin str David Y. Hsu: Spatial Error Analysis: A Unified Application-Oriented Treatment, 1998, Wiley-IEEE Press 3. Gang Tao: Adaptive Control Design and Analysis, 2003, Wiley-IEEE Press 4. Piotr Drozdowski: Wprowadzenie do MATLAB-a, skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków : PK, Rhodes Martin A.: Ship Stability ; Seamanship International Ltd. UK, 2003 Metody dydaktyczne Wykład wspomagany środkami audiowizualnymi. Ćwiczenia z wykorzystaniem gotowych pakietów obliczeniowych, w tym Microsoft Excel, Mathcad, Matlab, Statistica. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie zajęć laboratoryjnych projekt w jednym z pakietów obliczeniowych. Egzamin pisemny test metodą krótkich odpowiedzi po zakończeniu zajęć audytoryjnych i zaliczeniu zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

12 3. Przedmiot: METODY OPRACOWYWANIA DANYCH Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I II 11 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Lucjan Gucma, prof. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Matematyka, informatyka, nawigacja. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać podstawowe pojęcia teorii pomiarów, zasady estymacji i wnioskowania statystycznego, rozkłady zmiennych losowych występujących w nawigacji. Umieć opracować dane pomiarowe, w tym dokonać właściwej analizy dokładności pomiarów. Treści programowe ROK I METODY OPRACOWYWANIA DANYCH AUDYTORYJNE 15 GODZ. Podstawowe pojęcia i metody pomiarowe. Istota analizy danych pochodzących z eksperymentu, badania statystyczne, rodzaje cech statystycznych, opracowywanie materiału statystycznego, przedstawianie danych w postaci szeregów rozdzielczych, budowa histogramu, dobór przedziałów histogramu, rozkład częstości względnych, pojęcie dystrybuanty empirycznej. Rachunek błędów, niepewność pomiarowa, dokładność i precyzja. Miary statystyczne - miary położenia (średnie, moda, kwantyle), rozproszenia, asymetrii i koncentracji. Pojęcia rozkładu zmiennej losowej, rozkłady skokowe i ciągłe. Cechy charakterystyczne wybranych rozkładów m.in. dwumianowego, geometrycznego, hipergeometrycznego, Poissona, jednostajnego, normalnego, wykładniczego, gamma, logarytmiczno-normalnego. Zmienne dwuwymiarowe, kowariancja, korelacja liniowa, model regresji liniowej, estymacja parametrów modelu za pomocą metody najmniejszych kwadratów, współczynnik determinacji modelu regresji. Analiza wariancji jednoczynnikowa. Rozkłady statystyk z próby, estymacja punktowa i przedziałowa, właściwości i uzyskiwanie estymatorów, metoda najmniejszych kwadratów, metoda momentów. Metody estymacji w nawigacji. Testowanie hipotez statystycznych, testy parametryczne (testy średnich i wariancji), rozkłady statystyk z próby: Studenta, Fishera, χ 2. Nieparametryczne statystyczne testy istotności, dopasowanie rozkładów empirycznych do modeli teoretycznych. Procesy obsługi masowej, łańcuchy Markowa, łańcuchy Markowa z czasem ciągłym, losowe równania różniczkowe, modele stochastyczne, szeregi czasowe, procesy stochastyczne. Podstawowa teoria decyzji statystycznych, typy modeli decyzyjnych i kryteriów decyzyjnych. Wprowadzenie do metod wielowymiarowej analizy regresji, regresji nieliniowej, analizy czynnikowej, kanonicznej i in. 14 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

13 ROK I METODY OPRACOWYWANIA DANYCH ĆWICZENIOWE 15 GODZ. Zastosowanie komputerowych pakietów statystycznych do porządkowania i analizy danych pomiarowych oraz prezentowania wyników - Microsoft Excel, Statistica, Surfer, Statgraf, Literatura podstawowa 1. Brandt S.: Analiza danych. PWN, Warszawa, Bobrowski D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa, Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. PWN, Warszawa, Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa, Literatura uzupełniająca 1. Hellwig Z.: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa, Domański C.: Statystyczne testy nieparametryczne. PWE, Warszawa Luszniewicz A.: Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego. PWE, Warszawa, Smirnow N.W., Dunin-Barkowski I.W.: Kurs rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla zastosowań technicznych. PWN, Warszawa, Gajek L., Kałuszka, M.: Wnioskowanie statystyczne. WNT, Warszawa Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska, Kraków, Montgomery D.C., Runger G.C.: Applied Statistics and Probability for Engineers. J. Wiley & Sons, New York, Metody dydaktyczne Zajęcia audytoryjne - systematyczna prezentacja zagadnień z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zajęcia ćwiczeniowe - samodzielne rozwiązywanie problemów, prace projektowe. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zajęcia audytoryjne i ćwiczeniowe - pisemne kolokwia w toku zajęć, podsumowujące zaliczenie ustne. Zajęcia ćwiczeniowe - dodatkowo ocena samodzielnie wykonywanych zadań z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

14 4. Przedmiot: PSYCHOLOGIA Z SOCJOLOGIĄ Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I 11 II Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Jan Nikołajew, prof. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawy psychologii i socjologii, podstawy filozofii i etyki, podstawy organizacji i zarządzania. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać w odniesieniu do procesów psychologicznych i socjologicznych: problemy dotyczące współpracy z ludźmi, problemy i zasady kierowania zespołem, techniki negocjacyjne, zasady komunikacji społecznej. Umieć obserwować i analizować procesy socjologiczne i psychologiczne celem lepszego funkcjonowania w środowisku pracy, kierować się tzw. "wrażliwością społeczną". Treści programowe ROK II PSYCHOLOGIA Z SOCJOLOGIĄ AUDYTORYJNE 15 GODZ. Podstawowe pojęcia, zadania i metody badawcze psychologii i socjologii. Psychologiczne podstawy nauki o społeczeństwie. Mechanizmy rządzące zbiorowościami ludzkimi. Kryzysy i konflikty społeczne. Negocjacje metodą rozwiązywania konfliktów. Socjologiczne, psychologiczne i biologiczne uwarunkowania negocjacji. Komunikacja interpersonalna w procesie negocjacji. Asertywność w kontaktach międzyludzkich. Wywieranie wpływu na ludzi. ROK II PSYCHOLOGIA Z SOCJOLOGIĄ ĆWICZENIOWE 15 GODZ. Zastosowanie praktyczne metod badawczych psychologii i socjologii. Odmiany zbiorowości ludzkich, tworzenie grup i zespołów. Kierowanie zespołami ludzkimi. Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych. Najskuteczniejsze techniki i typowe błędy negocjacyjne. Procedury negocjacyjne: budowanie relacji między stronami, negocjowanie z silniejszym partnerem, manipulowanie w procesie negocjacji. Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie negocjacji. Analiza asertywnych praw. Zastosowanie technik wywierania wpływu na innych. 16 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

15 Literatura podstawowa 1. Zimbardo P.: Psychologia i życie. GWP, Gdańsk, Sternberg R.: Wprowadzenie do psychologii. WSiP, Warszawa, Myers D.: Psychologia społeczna. Zysk i S-ka, Warszawa, Sztompka P.: Socjologia. Wyd. Znak, Kraków, Mika S.: Socjologia. PWN, Warszawa, Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa, Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Astrum, Wrocław, Literatura uzupełniająca 1. Doliński D.: Techniki wpływu społecznego. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa, Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk, Tyszka T.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. GWP, Gdańsk, Griffin E.: Podstawy komunikacji społecznej. GWP, Gdańsk, Elliot A.: Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa, Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie. Antykwa, Warszawa, miesięcznik - "Charaktery" Metody dydaktyczne Wykład - systematyczna prezentacja wybranych zagadnień z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia - forma dyskusji, pogadanka, burza mózgów, inscenizacja. kwestionariusze, testy. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Wykład i ćwiczenia - zaliczenie pisemne lub ustne dotyczy omówienia wybranych zagadnień, również ocena samodzielnego opracowania wybranego tematu. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

16 5. Przedmiot: SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I II 11 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot- dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Informatyka, metodologia badań naukowych, matematyka, automatyka i elektronika, inżynieria ruchu morskiego, nawigacja, metody sztucznej inteligencji. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać podstawowe zagadnienia związane z konfiguracją i obsługą sieciowego systemu operacyjnego, zagadnienia związane z konfiguracją i administracją sieci komputerowej, podstawowe zagadnienia konfiguracji i obsługi sieci przemysłowych, standardy kodowania, kompresji i transmisji danych, rodzaje systemów informacyjnych, wykorzystanie systemów teleinformatycznych we współczesnej nawigacji. Umieć konfigurować i obsługiwać sieciowy system operacyjny, sieci komputerowe, podstawowe sieci przemysłowe. Treści programowe ROK I SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE AUDYTORYJNE 15 GODZ. Rodzaje systemów informacyjnych i ich charakterystyka. Reprezentacja informacji, kodowanie i kompresja. Sieci informatyczne. Zasoby informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Zastosowanie technologii informacyjnej w nawigacji. Przykłady. ROK I SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE LABORATORYJNE 15 GODZ. Sieciowy system operacyjny konfiguracja i obsługa. Sieci komputerowe projektowanie. Sieci przemysłowe. Techniki transmisji danych. Literatura podstawowa 1. Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G.: Podstawy systemów operacyjnych. WNT, Warszawa, Odom W., Knott T.: Akademia Cisco CCNA, semestr 1, podstawy działania sieci, PWN, Warszawa, Mahalik N.P. (ed) Fieldbus Technology: Industrial Network Standards for Real-Time Distributed Control, Springer, London, Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

17 4. Haykin S., Systemy Telekomunikacyjne, t. I i II., WKŁ, Warszawa 2004 Literatura uzupełniająca 1. Haugdaht J., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta, Helion Schetina E., Green K., Carlson J., Bezpieczeństwo w sieci Mackay S. (ed) Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting, Newnes, Edinburgh, Gibson J., The Communications Handbook 2nd ed., CRC PRESS, Lathi B.P., Systemy telekomunikacyjne, WNT Warszawa Gregg W., Podstawy telekomunikacji analogowej i cyfrowej, WNT Warszawa Sommerville I., Inżynieria oprogramowania, WNT, 2003 Metody dydaktyczne Wykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi. Zajęcia laboratoryjne - demonstracja przykładowych rozwiązań, samodzielne rozwiązywanie zadanych problemów na stanowiskach komputerowych. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Wykład - zaliczenie pisemne i ustne. Zajęcia laboratoryjne - ocena projektów indywidualnych oraz zadań komputerowych do samodzielnego wykonania. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

18 6. Przedmiot: PODSTAWY PRAWA EUROPEJSKIEGO Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I 11 II Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot- dr inż. kpt.ż.w. Marek Narękiewicz Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawowe zagadnienia prawne w zakresie studiów pierwszego stopnia. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać fundamenty prawa Unii Europejskiej, strukturę i zasady funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, wspólnotowy system tworzenia, stosowania i ochrony prawa, założenia i cele wspólnotowej polityki transportowej (w szczególności morskiej). Umieć poruszać się w katalogu wspólnotowych aktów prawnych, interpretować podstawowe akty prawne z zakresu żeglugi morskiej, posługiwać się kazusami prawnymi. Treści programowe ROK II PODSTAWY PRAWA EUROPEJSKIEGO AUDYTORYJNE 8 GODZ. Pojęcie prawa europejskiego. Historia procesu integracji europejskiej. Instytucje Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej (Rada, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Europejski, instytucje finansowe i doradcze). Źródła prawa Unii Europejskiej (prawo pierwotne, prawo pochodne). Tworzenie prawa Unii Europejskiej, procedury prawotwórcze. Stosunek prawa Unii Europejskiej do porządków prawnych państw członkowskich. Sądowa kontrola przestrzegania prawa. Polityka transportowa Unii Europejskiej problematyka żeglugi morskiej w prawie UE. ROK II PODSTAWY PRAWA EUROPEJSKIEGO ĆWICZENIOWE 10 GODZ. Interpretacja podstawowych aktów prawnych. Prezentacja mechanizmu funkcjonowania instytucji wspólnotowych. Inicjatywa prawotwórcza i proces legislacyjny. Podstawowe akty prawne z zakresu żeglugi morskiej. Kazusy i studia przypadków. 20 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

19 Literatura podstawowa 1. Kenig-Witkowska M. (red.): Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 3, Beck, Warszawa, Wróbel I. (red.): Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej). Zakamycze, Warszawa, Mangold R., Wróbel I.: Unia Europejska w testach i kazusach. Zagadnienia ekonomiczne, polityczne i prawne. Zakamycze, Warszawa, Strona internetowa: Literatura uzupełniająca 1. Ahlt M., Szpunar M.: Prawo europejskie. Beck, Warszawa Łazowski A. (red.): Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice. Beck, Warszawa, Metody dydaktyczne Wykład z wykorzystaniem technik prezentacji multimedialnej i elementami dyskusji (interaktywność) ze studentami. Ćwiczenia oparte na studium przypadków i poszukiwaniu rozwiązań dla praktycznych problemów prawnych. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie wykładów i ćwiczeń pisemnie w formie testu sprawdzającego całość przekazywanej wiedzy. Obowiązuje od roku akademickiego 2009/

20 7. Przedmiot: METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport Morski Tryb studiów niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Rok Liczba tygodni w Liczba godzin w roku roku A C L ECTS I II 11 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot- dr hab. inż. Lucjan Gucma, prof. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Seminarium dyplomowe, nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi, inżynieria ruchu morskiego. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu wykładów i odbyciu zajęć ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych student powinien: Znać podstawowe pojęcia metodologii badań naukowych, metody badań naukowych, metody opracowywania badań empirycznych, zasady tworzenia modeli matematycznych. Umieć zaplanować przeprowadzenie badań, opracować wyniki badań, sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych badań. Treści programowe ROK I METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH AUDYTORYJNE 10 GODZ. PODSTAWOWE POJĘCIA, KATEGORIE Nauka, wiedza a nauka, teoria, praktyka, metoda, metodyka, metodologia. KLASYFIKACJA NAUK Klasyfikacja nauk wybrane kryteria i podział, współczesna klasyfikacja nauki w Polsce. Nawigacja w klasyfikacji nauk. ASPEKTY POZNANIA PRZEDMIOTU NAWIGACJI MORSKIEJ Zakres i podział nawigacji morskiej. Kategorie badawcze: kierowanie, pozycjonowanie, wyznaczanie drogi statku, określanie błędów pomiarów. Rodzaje prac badawczych w nawigacji morskiej i eksploatacji statku. METODY BADAŃ W NAWIGACJI MORSKIEJ Grupy metod badawczych w nawigacji morskiej. Badania rzeczywiste: obserwacja, eksperyment, studyjne, eksperckie, statystyczne. Badania modelowe: fizyczne konstrukcyjne, matematyczne - analityczne, symulacyjne, sztucznej inteligencji (sieci neuronowych, zbiorów rozmytych, algorytmów genetycznych). ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO Ogólna charakterystyka tematu pracy badawczej, przegląd literatury naukowej i zawodowej. Sformułowanie celu i zakresu badań, postawienie problemu badawczego, ustalenie hipotezy ogólnej, sformułowanie problemów szczegółowych i hipotez roboczych. Wyłonienie zmiennych, dobór wskaźników. opracowanie procedury badań. Ustalenie planu i koncepcji pracy oraz terminu wykonania. PROCEDURA BADAWCZA Przyjęcie i określenie terenu badań, narzędzi i sposobów pomiarowych oraz ich dokumentacji, wielkości próby. 22 Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo