REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, Poznań, NIP: , KRS Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem. 2. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o. 3. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności. 4. Promocja trwa od do r. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania. 2 Szczegółowe zasady promocji 1. Promocja przysługuje osobom, które spełnią łącznie następujące warunki: a) zapiszą się na wybrany Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w jednym z oddziałów TEB Edukacja sp. z o.o. oraz podpiszą umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia. Lista KKZ objęta promocją stanowi zał. 1 do regulaminu b) będą na bieżąco i terminowo opłacały czesne, określone w umowie d) uzyskają pozytywny wynik z egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego dotyczy kurs 2. Brak przestrzegania któregokolwiek z warunków, o których mowa w 2 pkt. 2, będzie skutkował odmową wypłaty nagrody przez Organizatora. 3 Osobom objętym promocją w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przysługuje jednorazowo nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł brutto. 4. Warunkiem wypłaty nagrody, o której mowa w pkt. 3, jest dostarczenie przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego załącznika nr 2 w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. 5. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora załącznika nr 2, o którym mowa w pkt W przypadku przekroczenia limitu kwoty wolnej od opodatkowania z tytułu otrzymanej nagrody i powstania obowiązku zapłaty podatku, kwota nagrody zostanie pomniejszona o wartość należnego podatku i odprowadzona przez płatnika. 7. W przypadku konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wydania nagrody, obdarowany jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dane (załącznik nr 2) celem wystawienia dokumentów podatkowych. 3 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w trakcie trwania promocji o czym poinformuje na stronie Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na Stronie internetowej Organizatora. 2. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie www 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym samym czasie. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w terminie 14 dni od opublikowania informacji o odwołaniu Promocji na Stronie internetowej Organizatora. 5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest organizator. 6. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie i Oddziale organizatora. 7. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 8. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść. 9. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.

2 Załącznik nr 2 do REGULAMINU PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy Nazwisko Imię Nr NIP Data urodzenia Nr PESEL Adres zamieszkania Miejscowość Ulica Nr domu Kod pocztowy Nr lokalu Poczta Powiat Gmina Województwo Urząd Skarbowy Nazwa Urzędu Ulica Nr domu Kod pocztowy miasto Adres uczelni Konto bankowe (nazwa banku/nr rachunku) ** Do następnego roku po otrzymaniu premii otrzyma Pan/Pani informację o uzyskanym dochodach na druku PIT-8C * niepotrzebne skreślić ** jeżeli rozliczenie ma nastąpić w formie przelewu Zobowiązuję się do uzupełniania, aktualizowania oraz sprostowywania moich danych osobowych znajdujących się we wskazanych wyżej bazach data podpis

3 fil_nazwa kie_zawod ku_nazwa kwalifikacja Dotacja Bełchatów Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Bełchatów Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Białystok Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Białystok Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Białystok Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Białystok Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Białystok Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Białystok Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Białystok Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Białystok Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Bielsko-Biała Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Bielsko-Biała Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Bielsko-Biała Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Bielsko-Biała Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Bielsko-Biała Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Bielsko-Biała Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Bielsko-Biała Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Bielsko-Biała Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Bielsko-Biała Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Bielsko-Biała Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Bielsko-Biała Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Bydgoszcz Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Bydgoszcz Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Bydgoszcz Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Bydgoszcz Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Bydgoszcz Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Bydgoszcz Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Bydgoszcz Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Bydgoszcz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Bydgoszcz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Bydgoszcz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Bydgoszcz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Częstochowa Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Częstochowa Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Częstochowa Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Częstochowa Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Częstochowa Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Częstochowa Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Częstochowa Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Częstochowa Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Częstochowa Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Częstochowa Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Częstochowa Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1

4 Gdańsk Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Gdańsk Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Gdańsk Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Gdańsk Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Gdańsk Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Gdańsk Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Gdańsk Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Gdańsk Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Gdańsk Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Gdańsk Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Gdańsk Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Gdynia Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Gdynia Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Gdynia Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Gdynia Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Gdynia Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Gdynia Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Gdynia Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Gdynia Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Gdynia Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Gdynia Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Gdynia Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Gliwice Fototechnik Rejestracja i obróbka obrazu A20 (F) 1 Gliwice Fototechnik Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A25 (F) 1 Gliwice Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Gliwice Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Gliwice Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Gliwice Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Gliwice Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Gliwice Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Gliwice Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Gliwice Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Gliwice Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Gliwice Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Gliwice Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Gniezno Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Gniezno Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Gniezno Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Gniezno Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Gniezno Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Gniezno Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Gniezno Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Gniezno Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Gniezno Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1

5 Gniezno Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Gniezno Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Gorzów Wielkopolski Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Gorzów Wielkopolski Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Gorzów Wielkopolski Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Gorzów Wielkopolski Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Gorzów Wielkopolski Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Gorzów Wielkopolski Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Gorzów Wielkopolski Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Gorzów Wielkopolski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Gorzów Wielkopolski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Gorzów Wielkopolski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Gorzów Wielkopolski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Grudziądz Fototechnik Rejestracja i obróbka obrazu A20 (F) 1 Grudziądz Fototechnik Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A25 (F) 1 Grudziądz Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Grudziądz Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Grudziądz Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Grudziądz Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Grudziądz Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Grudziądz Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Grudziądz Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Grudziądz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Grudziądz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Grudziądz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Grudziądz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Jastrzębie-Zdrój Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Jastrzębie-Zdrój Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Jastrzębie-Zdrój Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Jastrzębie-Zdrój Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Jastrzębie-Zdrój Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Jastrzębie-Zdrój Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Jastrzębie-Zdrój Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Jastrzębie-Zdrój Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Jastrzębie-Zdrój Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Jastrzębie-Zdrój Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Jastrzębie-Zdrój Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Jelenia Góra Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Jelenia Góra Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Jelenia Góra Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Jelenia Góra Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Jelenia Góra Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Jelenia Góra Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Jelenia Góra Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1

6 Jelenia Góra Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Jelenia Góra Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Jelenia Góra Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Jelenia Góra Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Kalisz Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Kalisz Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Kalisz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Kalisz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Kalisz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Kalisz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Katowice Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Katowice Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Katowice Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Katowice Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Katowice Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Katowice Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Katowice Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Katowice Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Katowice Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Kielce Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Kielce Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Kielce Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Kielce Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Kielce Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Kielce Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Kielce Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Kielce Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Kielce Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Kielce Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Kielce Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Kraków Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Kraków Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Kraków Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Kraków Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Kraków Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Kraków Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Kraków Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Kraków Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Kraków Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Kraków Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Kraków Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Kraków Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Kraków Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Kraków Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1

7 Kraków Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Legnica Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Legnica Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Legnica Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Legnica Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Legnica Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Legnica Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Legnica Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Legnica Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Legnica Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Legnica Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Legnica Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Leszno Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Leszno Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Leszno Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Leszno Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Leszno Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Leszno Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Leszno Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Leszno Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Leszno Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Lubin Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Lubin Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Lubin Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Lubin Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Lubin Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Lubin Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Lubin Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Lubin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Lubin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Lubin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Lubin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Lublin Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Lublin Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Lublin Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Lublin Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Lublin Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Lublin Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Lublin Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Lublin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Lublin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Lublin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Lublin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Nowy Sącz Fototechnik Rejestracja i obróbka obrazu A20 (F) 1

8 Nowy Sącz Fototechnik Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A25 (F) 1 Nowy Sącz Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Nowy Sącz Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Nowy Sącz Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Nowy Sącz Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Nowy Sącz Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Nowy Sącz Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Nowy Sącz Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Nowy Sącz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Nowy Sącz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Nowy Sącz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Nowy Sącz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Olsztyn Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Olsztyn Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Olsztyn Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Olsztyn Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Olsztyn Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Olsztyn Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Olsztyn Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Olsztyn Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Opole Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Opole Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Opole Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Opole Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Opole Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Opole Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Opole Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Opole Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Opole Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Opole Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Opole Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Ostrów Wielkopolski Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Ostrów Wielkopolski Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Ostrów Wielkopolski Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Ostrów Wielkopolski Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Ostrów Wielkopolski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Ostrów Wielkopolski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Ostrów Wielkopolski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Ostrów Wielkopolski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Piła Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Piła Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Piła Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Piła Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Piła Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1

9 Piła Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Piła Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Piła Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Piła Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Piła Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Piła Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Piotrków Trybunalski Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Piotrków Trybunalski Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Piotrków Trybunalski Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Piotrków Trybunalski Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Piotrków Trybunalski Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Piotrków Trybunalski Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Piotrków Trybunalski Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Piotrków Trybunalski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Piotrków Trybunalski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Piotrków Trybunalski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Piotrków Trybunalski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Płock Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Płock Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Płock Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Płock Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Płock Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Poznań Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Poznań Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Poznań Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Poznań Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Poznań Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Poznań Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Poznań Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Poznań Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Poznań Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Poznań Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Poznań Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Puławy Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Puławy Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Puławy Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Puławy Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Puławy Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Puławy Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Puławy Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Puławy Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Racibórz Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Racibórz Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Racibórz Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1

10 Racibórz Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Racibórz Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Racibórz Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Racibórz Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Racibórz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Racibórz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Racibórz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Racibórz Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Radom Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Radom Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Radom Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Radom Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Radom Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Radom Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Radom Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Radom Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Radom Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Radom Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Radom Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Rybnik Fototechnik Rejestracja i obróbka obrazu A20 (F) 1 Rybnik Fototechnik Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A25 (F) 1 Rybnik Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Rybnik Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Rybnik Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Rybnik Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Rybnik Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Rybnik Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Rybnik Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Rybnik Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Rybnik Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Rybnik Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Rybnik Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Rzeszów Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Rzeszów Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Rzeszów Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Rzeszów Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Rzeszów Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Rzeszów Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Rzeszów Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Rzeszów Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Słupsk Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Słupsk Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Słupsk Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Słupsk Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1

11 Słupsk Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Słupsk Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Słupsk Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Słupsk Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Starogard Gdański Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Starogard Gdański Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Starogard Gdański Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Starogard Gdański Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Starogard Gdański Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Starogard Gdański Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Starogard Gdański Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Starogard Gdański Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Starogard Gdański Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Starogard Gdański Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Starogard Gdański Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Szczecin Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Szczecin Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Szczecin Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Szczecin Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Szczecin Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Szczecin Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Szczecin Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Szczecin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Szczecin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Szczecin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Szczecin Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Świdnica Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (E-OM) 1 Świdnica Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Świdnica Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Świdnica Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Świdnica Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Świdnica Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Świdnica Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Świdnica Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Świdnica Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Toruń Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Toruń Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Toruń Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Toruń Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Toruń Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Toruń Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Toruń Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Toruń Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Toruń Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1

12 Toruń Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Toruń Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Tychy Fototechnik Rejestracja i obróbka obrazu A20 (F) 1 Tychy Fototechnik Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A25 (F) 1 Tychy Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Tychy Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Tychy Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Tychy Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Tychy Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Tychy Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Tychy Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Tychy Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Tychy Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Tychy Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Tychy Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Wałbrzych Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Wałbrzych Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Wałbrzych Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Wałbrzych Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Wałbrzych Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Wałbrzych Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Wałbrzych Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Wałbrzych Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Wodzisław Śląski Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Wodzisław Śląski Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Wodzisław Śląski Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Wodzisław Śląski Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Wodzisław Śląski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Wodzisław Śląski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Wodzisław Śląski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Wodzisław Śląski Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Wrocław Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Wrocław Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Wrocław Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Wrocław Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Wrocław Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Wrocław Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Wrocław Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Wrocław Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Wrocław Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Wrocław Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Wrocław Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Zamość Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Zamość Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1

13 Zamość Technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E12 (TI) 1 Zamość Technik informatyk Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E13 (TI) 1 Zamość Technik informatyk Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E14 (TI) 1 Zamość Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Zamość Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Zamość Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Zamość Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Zamość Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Zamość Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1 Żory Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Z4 (OM) 1 Żory Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - kierunek plus Z4 (OM+) 1 Żory Technik usług fryzjerskich Projektowanie fryzur A23 (TUF) 1 Żory Technik usług fryzjerskich Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A19 (TUF) 1 Żory Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A62 (TUK) 1 Żory Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - kierunek plus A62 (TUK+) 1 Żory Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A61 (TUK) 1 Żory Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - kierunek plus A61 (TUK+) 1

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kod do e-karty empik.com za zapis. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Kod do e-karty empik.com za zapis. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Kod do e-karty empik.com za zapis 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

Nagroda im. Marka Drapińskiego. Przyznawana przez Fundację TEB. regulamin konkursu w edycji 2013/2014

Nagroda im. Marka Drapińskiego. Przyznawana przez Fundację TEB. regulamin konkursu w edycji 2013/2014 Nagroda im. Marka Drapińskiego Przyznawana przez Fundację TEB regulamin konkursu w edycji 2013/2014 PREAMBUŁA Nagrodę im. Marka Drapińskiego ustanowiono dla upamiętnienia postaci, tragicznie zmarłego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV+ Soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ #talentfinder ORANGE RETAIL S.A. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ #talentfinder ORANGE RETAIL S.A. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ #talentfinder ORANGE RETAIL S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Program Poleceń #talentfinder (zwany dalej Programem ) prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 lipca 2016r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja maj-lipiec 2014 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A.

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska 21-500 Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. ul. Lipowa 34 Białystok 15-427 Alior Bank S.A. 3 Alior

Bardziej szczegółowo

upadłość konsumencka rocznie

upadłość konsumencka rocznie Upadłości konsumenckie w 2018 r. W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD W ZESTAWIE TANIEJ DO 15% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI AGD W ZESTAWIE TANIEJ DO 15% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI AGD W ZESTAWIE TANIEJ DO 15% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r ================================================================================ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Partnerstwo strategiczne z Sodexo -Rabaty (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Partnerstwo strategiczne z Sodexo -Rabaty (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Partnerstwo strategiczne z Sodexo -Rabaty (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Partnerstwo strategiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat 10% na laptopy, komputery, monitory, tablety (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 marca 2019 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat 10% na laptopy, komputery, monitory, tablety (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 marca 2019 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 marca 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Większy opłaca się bardziej - rabat przy zakupie telewizora 55" i większego (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 października 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 października 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 października 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem KRUPS Evidence Cash Back (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon LG K9, K11, G7 FIT, G6 z rabatem do 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon LG K9, K11, G7 FIT, G6 z rabatem do 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon LG K9, K11, G7 FIT, G6 z rabatem do 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon LG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 października 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 października 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestawy na Duże AGD (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Teraz płacisz jedną czwartą ceny, a resztę za pół roku w jednej racie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 stycznia 2019r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Teraz płacisz jedną czwartą ceny, a resztę za pół roku w jednej racie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 stycznia 2019r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Teraz płacisz jedną czwartą ceny, a resztę za pół roku w jednej racie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 stycznia 2019r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bonus 30 zł na kartę Skarbonka za zakup artykułów przemysłowych powyżej 300 zł (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bonus 30 zł na kartę Skarbonka za zakup artykułów przemysłowych powyżej 300 zł (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bonus 30 zł na kartę Skarbonka za zakup artykułów przemysłowych powyżej 300 zł (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Bonus

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Black Friday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Black Friday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Black Friday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Black Friday (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane pralki Bosch i Siemens z 5-letnim pakietem serwisowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lipca 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane pralki Bosch i Siemens z 5-letnim pakietem serwisowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lipca 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane pralki Bosch i Siemens z 5-letnim pakietem serwisowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lipca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Wybrane

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Więcej kupujesz więcej zyskujesz nawet do 70% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Więcej kupujesz więcej zyskujesz nawet do 70% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Więcej kupujesz więcej zyskujesz nawet do 70% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Więcej kupujesz więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Aż do 50 rat 0% na artykuły dużego AGD i telewizory! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Aż do 50 rat 0% na artykuły dużego AGD i telewizory! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Aż do 50 rat 0% na artykuły dużego AGD i telewizory! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WAŁBRZYCH. Powiat: Typ egzaminu: E13

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WAŁBRZYCH. Powiat: Typ egzaminu: E13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja styczeń-luty 2016 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Telewizor Sharp - podwójna radość z oglądania (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Telewizor Sharp - podwójna radość z oglądania (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Telewizor Sharp - podwójna radość z oglądania (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Telewizor Sharp - podwójna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV SONY 49 lub większy + soundbar SONY z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI TV SONY 49 lub większy + soundbar SONY z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI TV SONY 49 lub większy + soundbar SONY z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 lipca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV SONY 49 lub większy + soundbar

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ROZGRYWEK SIATKÓWKA. Hala A Grupa A Boisko I. Szczecin. 2. Ełk. Siedlce Kraków. Poznań Aquanet. 6. Legnica. godz. 10:00

TERMINARZ ROZGRYWEK SIATKÓWKA. Hala A Grupa A Boisko I. Szczecin. 2. Ełk. Siedlce Kraków. Poznań Aquanet. 6. Legnica. godz. 10:00 TERMINARZ ROZGRYWEK SIATKÓWKA Hala A Grupa A Boisko I 1. 2. 3. 4. 5. Poznań Aquanet 6. Legnica godz. 10:00 Legnica Poznań Aquanet Poznań Aquanet Legnica Poznań Aquanet Legnica Poznań Aquanet Legnica Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów oraz hurtowni Partnerskich Grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja przedsprzedażowa Huawei Watch GT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja przedsprzedażowa Huawei Watch GT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja przedsprzedażowa Huawei Watch GT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja przedsprzedażowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Akcja 3 kg kawy do ekspresów automatycznych (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Akcja 3 kg kawy do ekspresów automatycznych (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Akcja 3 kg kawy do ekspresów automatycznych (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Akcja 3 kg kawy do ekspresów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 września 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 września 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 września 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Akcja P20 lite + karta podarunkowa 200 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018r.

REGULAMIN AKCJI Akcja P20 lite + karta podarunkowa 200 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018r. REGULAMIN AKCJI Akcja P20 lite + karta podarunkowa 200 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Akcja P20 lite + karta podarunkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Do wybranych konsol Playstation 4 1 TB gra Days Gone w cenie konsoli (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 maja 2019 r.

REGULAMIN AKCJI Do wybranych konsol Playstation 4 1 TB gra Days Gone w cenie konsoli (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 maja 2019 r. REGULAMIN AKCJI Do wybranych konsol Playstation 4 1 TB gra Days Gone w cenie konsoli (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 maja 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Do wybranych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W ZESTAWIE TANIEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W ZESTAWIE TANIEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W ZESTAWIE TANIEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem W ZESTAWIE TANIEJ (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 5 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 5 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 5 lipca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem 10% rabatu na laptopy i komputery (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja Skomponuj swój zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Drugi produkt AŻ 20% taniej! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Drugi produkt AŻ 20% taniej! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Drugi produkt AŻ 20% taniej! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Drugi produkt AŻ 20% taniej!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei Mate 20 i Mate 20 pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 grudnia 2018 roku

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei Mate 20 i Mate 20 pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 grudnia 2018 roku REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei Mate 20 i Mate 20 pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 grudnia 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Smartfon Huawei

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień 07-06-2019 lp. miejscowość adres nazwa placówki 1. Chorzów ul. Wolności 1A 4 Oddział w Chorzowie 2.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Kup telewizor Samsung i odbierz kartę podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 października 2018 r. ========================================================================= 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ De longhi 4 kg kawy gratis do wybranych ekspresów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ De longhi 4 kg kawy gratis do wybranych ekspresów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ De longhi 4 kg kawy gratis do wybranych ekspresów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem De longhi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestawy promocyjne na Black Friday / Cyber Monday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Zestawy promocyjne na Black Friday / Cyber Monday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Zestawy promocyjne na Black Friday / Cyber Monday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestawy promocyjne na

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

l.p. miasto skala rok wydania

l.p. miasto skala rok wydania l.p. miasto skala rok wydania 1. Amsterdam 1:12 500 brak(nowa) 2. Baghdad brak brak 3. Bełhatów,Opoczno, Piotrk. Tryb. 1:20 000 2007 4. Berlin 1:17 500 2007 5. Biała Podlaska brak 1978 6. Białystok 1:17

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Aviva Sp. z o.o stan na dzień r.

Struktura organizacyjna Aviva Sp. z o.o stan na dzień r. Struktura organizacyjna Aviva Sp. z o.o stan na dzień 01.04.2019 r. LP JEDNOSTKA ORG 1 ZARZĄD AVIVA SP. Z O.O. 2 ----------DEPARTAMENT IT 3 -----------------DZIAŁ PROCESÓW I WDROŻEŃ IT 4 ---------------------------SEKCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Tablety Huawei M5Lite + karta podarunkowa 200zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Tablety Huawei M5Lite + karta podarunkowa 200zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Tablety Huawei M5Lite + karta podarunkowa 200zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Tablety Huawei M5Lite + karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Stare na Nowe zyskaj do 600 złotych rabatu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lutego 2019 r.

REGULAMIN AKCJI Stare na Nowe zyskaj do 600 złotych rabatu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lutego 2019 r. REGULAMIN AKCJI Stare na Nowe zyskaj do 600 złotych rabatu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lutego 2019 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Stare na Nowe zyskaj do 600 złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( )

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( ) Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji (2010-2014) Opublikowany ranking Wspólnoty Sukces mijającej kadencji 2010-2014 stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat w wysokości 3 rat i 3 miesiące nie płacisz (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2018r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat w wysokości 3 rat i 3 miesiące nie płacisz (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2018r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat w wysokości 3 rat i 3 miesiące nie płacisz (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2018r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Rabat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 października 2018 r.

REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 października 2018 r. REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem 50 za 500 (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Markt

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zasady Akcji promocyjnej

Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspres Siemens + 4 kg kawy Lavazza (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 4 czerwca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Ekspres Siemens + 4 kg kawy

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

1) linia kolejowa nr 3, odcinek: Bednary - Swarzędz

1) linia kolejowa nr 3, odcinek: Bednary - Swarzędz ZAŁĄCZNIK PASAŻERSKI do Procedury Wykaz tras modelowych w ruchu pasażerskim w związku z realizacją zamknięć torowych w następujących lokalizacjach (zmiana nr 6 z ważnością od 09.12.2018 r.): 1) linia kolejowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

niekomercyjne komercyjne Strategie na poziomie UE Strategie na poziomie kraju Strategie na poziomie regionów publiczne prywatne 1600,0 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI 50 za 500

REGULAMIN AKCJI 50 za 500 REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 listopada 2018 r. ================================================================================================================= 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Halo, halo rabaty w ataku (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 lipca 2018 r.

REGULAMIN AKCJI Halo, halo rabaty w ataku (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 lipca 2018 r. REGULAMIN AKCJI Halo, halo rabaty w ataku (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 lipca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Halo, halo rabaty w ataku (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Językowa rozgrzewka

Regulamin Promocji Językowa rozgrzewka Regulamin Promocji Językowa rozgrzewka 1. Organizatorem Promocji pod nazwą Językowa rozgrzewka (zwanej dalej Promocją ) jest spółka pod firmą Polskie Szkoły Językowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Multibrand promotion w TESCO Przeprowadzanej na terenie hipermarketów TESCO w terminie lub do wyczerpania zapasów

REGULAMIN PROMOCJI Multibrand promotion w TESCO Przeprowadzanej na terenie hipermarketów TESCO w terminie lub do wyczerpania zapasów REGULAMIN PROMOCJI Multibrand promotion w TESCO Przeprowadzanej na terenie hipermarketów TESCO w terminie 02-31.01.2017 lub do wyczerpania zapasów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo