Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 1 gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 1 gimnazjum"

Transkrypt

1 Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 1 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Wstęp 1. Wprowadzenie chemia jako nauka przyrodnicza Szkło laboratoryjne Sprzęt laboratoryjny 2. Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy bhp i regulamin pracowni chemicznej Dział I. Substancje chemiczne i ich przemiany 1. Poznajemy różne substancje chemiczne 1.1. Właściwości 3. Badanie właściwości różnych substancji fizycznych różnych substancji Treści nauczania chemia jako nauka przyrodnicza znaczenie chemii w życiu codziennym człowieka kryteria oceniania na lekcjach chemii sprawy organizacyjne obowiązujące na lekcjach chemii przepisy bhp i regulamin pracowni chemicznej nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego różnice między pojęciem ciało fizyczne a substancja chemiczna właściwości fizyczne podstawowe (P) wie, do jakiego rodzaju nauk zalicza się chemię omawia, czym zajmuje się chemia (B) zna podział chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką przydatną ludziom wymienia zastosowania chemii w życiu codziennym (B) określa kryteria oceniania i inne zasady związane z pracą na lekcjach chemii zna zasady bhp i regulamin obowiązujące w pracowni chemicznej stosuje zasady obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa szkło i sprzęt laboratoryjny używany w pracowni chemicznej wie, co to jest materia wyjaśnia, czym się różni ciało fizyczne od substancji Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) wyjaśnia, czym zajmuje się chemia organiczna i nieorganiczna (B) podaje zastosowanie wybranego szkła lub sprzętu laboratoryjnego identyfikuje substancje na podstawie podanych informacji (D) Uwagi

2 1.2. Mieszaniny substancji 1.3. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna wybranych substancji 4. Mieszaniny substancji mieszaniny substancji: jednorodna niejednorodna sposoby rozdzielania mieszanin podział substancji 5. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna zjawisko fizyczne reakcja chemiczna chemicznej (B) wie, że substancje charakteryzują się określonymi właściwościami określa właściwości substancji dzieli substancje na pierwiastki i związki chemiczne definiuje mieszaninę wyjaśnia różnice między mieszaniną jednorodną a niejednorodną (B) podaje przykłady mieszanin wymienia metody rozdzielania mieszanin wyjaśnia, na czym polegają podstawowe sposoby rozdzielania mieszanin (B) przygotowuje mieszaninę dokonuje rozdzielenia prostych mieszanin na składniki (sól kuchenna + woda, piasek + woda) definiuje zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną wymienia różnice między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji formułuje obserwacje do wyjaśnia, na czym polega destylacja proponuje różne sposoby rozdzielenia podanej mieszaniny przeprowadza doświadczenia pokazujące reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne (C ) analizuje podane przykłady pod względem reakcji chemicznej i zjawiska fizycznego (D) opisuje doświadczenia, wykonuje doświadczenia (C

3 1.4. Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny 6. Poznajemy język chemiczny podział substancji przypomnienie pierwiastki chemiczne metale i niemetale symbole pierwiastków związek chemiczny podstawowe różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym 1.5. Powietrze 7. Czym jest powietrze? co to jest powietrze podstawowy skład powietrza właściwości fizyczne powietrza zastosowanie i rola powietrza doświadczeń i wykonuje proste doświadczenia dotyczy całości definiuje pierwiastek i związek chemiczny zna podział pierwiastków podaje przykłady pierwiastków należących do metali i niemetali podaje przykłady związków zna symbole chemiczne najważniejszych pierwiastków wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboliki chemicznej (B) rozpoznaje pierwiastki, związki chemiczne wie, że powietrze jest mieszaniną jednorodną wymienia główne składniki powietrza bada skład powietrza lub D), formułuje wnioski, przewiduje wyniki niektórych doświadczeń na podstawie swojej wiedzy (D), projektuje doświadczenia (D) dotyczy całości wskazuje wśród różnych substancji mieszaninę i związek chemiczny (D) wyjaśnia różnicę między mieszaniną a związkiem chemicznym odszukuje w układzie okresowym podane pierwiastki chemiczne zapisuje obserwacje i formułuje wnioski z doświadczenia badanie składu powietrza

4 1.6. Tlen i jego właściwości 8. Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości fizycznych 9. Badanie właściwości tlenu tlen najważniejszy składnik powietrza (historia odkrycia, otrzymywanie, właściwości fizyczne) substraty i produkty reakcji chemicznej reagenty reakcja rozkładu (analizy) właściwości chemiczne tlenu reakcja syntezy (łączenia) utlenianie i spalanie tlenki obieg tlenu w przyrodzie rola tlenu w życiu człowieka i innych organizmów wie, co to jest tlen opisuje sposoby otrzymywania tlenu określa właściwości fizyczne tlenu wyjaśnia pojęcia: substrat, produkt, reagent (B) definiuje reakcję analizy reakcji analizy określa substraty, produkty, reagenty, pierwiastki i związki chemiczne w reakcji chemicznej określa właściwości chemiczne tlenu definiuje reakcję syntezy, utlenianie i spalanie odróżnia utlenianie od spalania (B) reakcji syntezy określa substraty, produkty, reagenty, pierwiastki, związki chemiczne w reakcji chemicznej definiuje tlenki dokonuje podziału tlenków wie, na czym polega obieg tlenu w przyrodzie (B) wyjaśnia znaczenie tlenu dla człowieka (B) opisuje sposoby otrzymywania tlenu reakcji analizy wyróżnia reakcje analizy wśród innych reakcji (D) określa rolę tlenu w życiu człowieka i innych organizmów reakcji syntezy wyróżnia reakcje syntezy wśród innych reakcji (D)

5 1.9. Tlenek węgla(iv) właściwości i rola w przyrodzie Zanieczyszczenia powietrza Rola pary wodnej w powietrzu 10. Tlenek węgla(iv) jako składnik powietrza 11. Otrzymywanie tlenku węgla(iv) i badanie jego właściwości 12. Woda jej właściwości i rola w przyrodzie występowanie i obieg tlenku węgla(iv) w przyrodzie rola tlenku węgla(iv) w przyrodzie (fotosynteza), efekt cieplarniany otrzymywanie tlenku węgla(iv) badanie właściwości tlenku węgla(iv) wykrywanie obecności tlenku węgla(iv) reakcja wymiany reakcja charakterystyczna dowody obecności pary wodnej w powietrzu higroskopijność wie, co to jest tlenek węgla(iv) omawia obieg tlenku węgla(iv) w przyrodzie (B) rozumie, na czym polega proces fotosyntezy (B) wie, na czym polega efekt cieplarniany (B) określa właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(iv) definiuje reakcję wymiany podaje sposób otrzymywania tlenku węgla(iv), np. reakcja węgla z tlenem (B) wie, co to jest reakcja charakterystyczna określa sposób wykrywania tlenku węgla(iv) (B) prostych reakcji wymiany określa substraty, produkty, reagenty, pierwiastki i związki chemiczne w reakcji chemicznej wie, co to jest woda wymienia właściwości wody (B) wyjaśnia znaczenie wody w przyrodzie, pary wodnej w atmosferze (B) wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w życiu człowieka omawia efekt cieplarniany i zagrożenia z nim związane podaje sposób otrzymywania tlenku węgla(iv) z węglanów otrzymuje tlenek węgla(iv) w reakcji węglanu wapnia z kwasem solnym uzasadnia na podstawie reakcji magnezu z tlenkiem węgla(iv), że tlenek węgla(iv) jest związkiem chemicznym węgla i tlenu (D) sprawnie posługuje się pojęciem reakcji wymiany wyróżnia reakcje wymiany wśród innych reakcji (D) potrafi wykazać obecność pary wodnej w powietrzu (D) wymienia przykłady wykorzystania higroskopijności substancji

6 1.5. Powietrze 1.7. Azot główny składnik powietrza 1.8. Gazy szlachetne Zanieczyszczenia powietrza 13. Stałe i zmienne składniki powietrza stałe i zmienne składniki powietrza azot główny składnik powietrza obieg azotu w przyrodzie zastosowania azotu gazy szlachetne występowanie i zastosowania gazów szlachetnych 14. Zagrożenia cywilizacyjne najważniejsze zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, kwaśne opady, efekt cieplarniany, zanieczyszczenia powietrza i wody sposoby usuwania, ograniczania zagrożeń cywilizacyjnych określa zachowanie się substancji higroskopijnych wyjaśnia pojęcie higroskopijności (B) wie, co to są stałe i zmienne składniki powietrza (B) wymienia stałe i zmienne składniki powietrza wymienia ważniejsze właściwości i zastosowania azotu wie, co to są gazy szlachetne wymienia ważniejsze właściwości i zastosowania gazów szlachetnych oblicza przybliżoną objętość tlenu i azotu, np. w pracowni chemicznej wymienia najważniejsze zagrożenia cywilizacyjne wie, co to jest dziura ozonowa, kwaśne opady, efekt cieplarniany (B) wymienia źródła zanieczyszczeń wód, powietrza (B) określa, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne opisuje obieg azotu w przyrodzie (B) wykonuje obliczenia dotyczące składu powietrza wyjaśnia, skąd się biorą kwaśne opady (B) określa, jakie zagrożenia wynikają z powstania efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych opadów wykazuje zależność między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń (D) proponuje sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody i powietrza (D)

7 1.12. Wodór i jego właściwości 15. Otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości 2. Poznajemy reakcje chemiczne i ich rodzaje 2.1. Reakcje 16. Reakcje utleniania utleniania i redukcji i redukcji szczególny rodzaj reakcji wymiany 2.2. Energia w reakcjach 17. Podsumowanie wiadomości. Poznane rodzaje reakcji otrzymywanie wodoru właściwości fizyczne i chemiczne wodoru wykrywanie obecności wodoru reakcja utleniania i reakcja redukcji utleniacz i reduktor podsumowanie wiadomości dotyczących działu typy reakcji przykłady poszczególnych typów reakcji wie, co to jest wodór wie, jak otrzymać wodór (B) określa właściwości fizyczne i chemiczne wodoru identyfikuje wodór wskazuje substraty, produkty reakcji, pierwiastki i związki chemiczne w reakcji chemicznej definiuje reakcje utleniania i redukcji definiuje utleniacz i reduktor wskazuje reakcje utleniania, redukcji, utleniacz i reduktor w zapisach słownych przebiegu prostych reakcji reakcji chemicznej (proste przykłady) definiuje podstawowe typy reakcji wie, co to jest spalanie, utlenianie, redukcja wymienia ważniejsze efekty towarzyszące reakcjom otrzymuje wodór dowodzi (na podstawie reakcji magnezu z parą wodną), że woda jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu (D) reakcji związanych z wodorem opisuje doświadczenie przeprowadzone na lekcji schemat, obserwacje, wnioski, zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej projektuje doświadczenie z węglem jako reduktorem (D) reakcji utleniania i redukcji wskazuje reakcję utleniania, redukcji, utleniacz, reduktor w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej uzasadnia typ reakcji (D) wyjaśnia pojęcia reakcji egzoi endotermicznej, wymienia przykłady określa typ podanej reakcji chemicznej, uzasadnia swój wybór (D)

8 Podsumowanie działu Dział II. Atom i cząsteczka Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu 3. Poznajemy budowę atomu 3.1. Wewnętrzna 20. Poznajemy świat atomów budowa materii i cząsteczek 3.2. Historyczny rozwój pojęcia atomu 3.3. Masa i rozmiary atomów energia w reakcjach reakcje endo- i egzoenergetyczne wewnętrzna budowa materii założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej dowody istnienia atomów i cząsteczek 21. Masa i rozmiary atomów rozmiary atomów masy atomów jednostka masy atomowej masa atomowa i masa cząsteczkowa pierwiastek chemiczny jako zbiór atomów tego samego rodzaju chemicznym wie, co to są reakcje endoi egzoenergetyczne rozpoznaje typy reakcji na podstawie zapisu słownego ich przebiegu definiuje materię wie, że materia ma budowę ziarnistą (B) odróżnia atom od cząsteczki (B) podaje przykłady poglądów na temat budowy materii wymienia najważniejsze założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej wie, co to jest dyfuzja zna skalę wielkości atomów i ich mas definiuje jednostkę masy atomowej, masę atomową i cząsteczkową wie, gdzie jest podawana masa atomowa pierwiastka chemicznego potrafi odczytać masę atomową pierwiastka oblicza masę cząsteczkową reakcji różnego typu projektuje doświadczenie potwierdzające ziarnistą budowę materii podaje obserwacje i formułuje wnioski do doświadczeń wyjaśnia powody wprowadzenia jednostki masy atomowej (D) odczytuje masy atomowe z układu okresowego pierwiastków oblicza masę cząsteczkową przelicza jednostkę masy atomowej na gramy (D)

9 3.2. Historyczny rozwój pojęcia atomu 3.5. Budowa atomu 22. Rozwój poglądów na budowę materii 3.5. Budowa atomu 23. Budowa atomu jądro i elektrony historyczny rozwój poglądów na budowę materii: poglądy Demokryta, teoria Daltona, model atomu Thomsona, modele atomu Rutherforda i Bohra współczesny model atomu jądro atomu protony i neutrony elektrony liczba atomowa (Z) liczba masowa model atomu (proste przykłady) definiuje pierwiastek chemiczny wymienia modele budowy atomu wymienia najważniejsze cechy modeli atomu (B) omawia pojęcia elektrony, jądro atomowe (B) wymienia i charakteryzuje podstawowe cząstki elementarne opisuje budowę atomu pierwiastka chemicznego (B) wyjaśnia pojęcie powłoki elektronowej (B) wie, co to są elektrony walencyjne i w jakiej liczbie mogą występować wie, co określają liczba atomowa i liczba masowa (B) odczytuje z układu okresowego liczbę atomową podanego pierwiastka chemicznego podaje maksymalną liczbę elektronów na 3 pierwszych powłokach elektronowych oblicza liczby elektronów, protonów i neutronów, charakteryzuje poszczególne modele atomu pierwiastka chemicznego (B) wyjaśnia różnicę między modelem atomu Thomsona, Rutheforda, Bohra i obecnym sprawnie odczytuje liczby atomowe z układu okresowego pierwiastków zna zasady obliczania maksymalnej liczby elektronów na powłokach i stosuje je oblicza liczby elektronów, protonów, neutronów, korzystając z liczb masowej i atomowej rysuje modele atomów pierwiastków wskazuje rdzeń atomu w modelu atomu

10 3.6. Izotopy 24. Co to są izotopy? pojęcie izotopu izotopy wodoru występowanie izotopów w przyrodzie rodzaje izotopów: trwałe nietrwałe zastosowania izotopów 25. Zjawisko promieniotwórczości zjawisko promieniotwórczości rodzaje promieniowania naturalnego (α, β, γ) i jego najważniejsze właściwości pierwiastki promieniotwórcze okres półtrwania (okres połowicznego rozpadu) zagrożenia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości 4. Poznajemy układ okresowy pierwiastków 4.1. Układ okresowy pierwiastków 26. Układ okresowy pierwiastków historia próby klasyfikacji pierwiastków znając liczby masową i atomową rysuje uproszczone modele atomów pierwiastków (proste przykłady) definiuje izotopy wyjaśnia podział izotopów (B) wymienia ważniejsze zastosowania izotopów wymienia nazwy izotopów wodoru oraz różnice między nimi oblicza liczby elektronów, protonów i neutronów dla izotopów opisuje zjawisko promieniotwórczości (B) wie, czym się różni promieniotwórczość naturalna od sztucznej (B) wymienia rodzaje promieniowania naturalnego definiuje okres półtrwania (czas połowicznego rozpadu) i pierwiastek promieniotwórczy wymienia najważniejsze zagrożenia związane z promieniotwórczością zna zasługi Marii Skłodowskiej-Curie wie, co to jest układ wyjaśnia, dlaczego często masa atomowa nie jest liczbą całkowitą rozwiązuje zadania dotyczące izotopów opisuje poznane rodzaje promieniowania (B) wyjaśnia, co to jest reakcja łańcuchowa wyjaśnia pojęcie okresu półtrwania (czasu połowicznego rozpadu) (B) definiuje szereg promieniotwórczy podaje przykłady szeregów promieniotwórczych (D) wymienia nazwiska uczonych zasłużonych w badaniach nad promieniotwórczością i ich dokonania omawia próby klasyfikacji

11 powstania i budowa przez Newlandsa i Döbereinera historia powstania układu okresowego pierwiastków Mendelejewa prawo okresowości budowa układu okresowego pierwiastków 4.2. Zależność między budową atomu pierwiastka a jego położeniem w układzie okresowym 4.3. Charakter chemiczny pierwiastków grup głównych 27. Zależność między budową atomu pierwiastka a jego miejscem w układzie okresowym pierwiastków położenie pierwiastka chemicznego w układzie okresowym informacje wynikające z: numeru grupy numeru okresu liczby atomowej charakter chemiczny pierwiastków grup głównych okresowy pierwiastków zna budowę układu okresowego pierwiastków (B) wie, jakie informacje o atomie pierwiastka możemy uzyskać z układu okresowego pierwiastków (B) podaje prawo okresowości wie, kto jest twórcą układu okresowego pierwiastków zna podstawowe zasady korzystania z układu okresowego pierwiastków (B) potrafi odnaleźć w układzie okresowym symbole chemiczne podstawowych pierwiastków potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków potrafi zastosować informacje odczytane z układu okresowego pierwiastków podaje maksymalną liczbę elektronów na powłokach określa liczbę protonów, elektronów, powłok elektronowych, elektronów pierwiastków (B) wyjaśnia budowę układu okresowego pierwiastków (B) swobodnie korzysta z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków podaje rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych rysuje modele atomów pierwiastków

12 5. Poznajemy sposoby łączenia się atomów w cząsteczki 5.1. Rodzaje wiązań 28. Wiązanie kowalencyjne (atomowe) mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego rola elektronów walencyjnych w tworzeniu wiązania chemicznego oktet elektronowy powstawanie wspólnych par elektronowych pojęcia: wzór sumaryczny wzór strukturalny wzór elektronowy walencyjnych, charakter chemiczny pierwiastka chemicznego, korzystając z układu okresowego rozpisuje rozmieszczenie elektronów na powłokach (proste przykłady) rysuje modele atomów pierwiastków (proste przykłady) wie, co to jest wiązanie chemiczne, jak powstają cząsteczki (B) zna rolę elektronów walencyjnych podczas tworzenia się wiązań (B) podaje regułę oktetu (dubletu) definiuje wiązania kowalencyjne i kowalencyjne niespolaryzowane podaje, w jakich cząsteczkach powstają wiązania kowalencyjne i kowalencyjne niespolaryzowane (B) definiuje wzory sumaryczny, elektronowy i strukturalny zapisuje wzory cząsteczek pierwiastków i różne ich liczby wyjaśnia regułę oktetu (dubletu) (B) wyjaśnia mechanizm tworzenia się wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego na przykładach

13 29. Wiązania kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego 30. Wiązanie jonowe jony kationy, aniony mechanizm powstawania jonów mechanizm powstawania wiązania jonowego 31. Rodzaje wiązań ćwiczenia rodzaje wiązań definiuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane określa wpływ obecności tego wiązania na właściwości niektórych cząsteczek podaje przykłady cząsteczek o wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym zapisuje wzory cząsteczek związków i różne ich liczby definiuje jony, kationy, aniony wyjaśnia sposób powstawania jonów kationów, anionów (B) definiuje wiązanie jonowe podaje przykłady cząsteczek z wiązaniem jonowym określa rodzaje wiązań w cząsteczkach (proste przykłady) odróżnia wzory sumaryczne od wzorów strukturalnych (B) zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne (proste przykłady) opisuje na przykładzie mechanizm tworzenia się wiązania spolaryzowanego wyjaśnia różnice między wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym a spolaryzowanym analizuje, w jakich cząsteczkach (substancjach) występują wiązania spolaryzowane i niespolaryzowane (D) wyjaśnia mechanizm tworzenia się wiązania jonowego wskazuje substancje, w cząsteczkach których występuje wiązanie jonowe wyjaśnia różnice między różnymi typami wiązań określa typy wiązań w podanych cząsteczkach umie powiązać właściwości związku chemicznego z występującymi w nim wiązaniami (D) zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne i elektronowe

14 5.2. Znaczenie wartościowości przy ustalaniu wzorów związków 32. Wartościowość pierwiastków w związkach pojęcie: wartościowość pierwiastka chemicznego wartościowości najważniejszych pierwiastków zależność między wartościowością pierwiastka chemicznego a jego miejscem w układzie okresowym definiuje wartościowość pierwiastka chemicznego zna wartościowość najważniejszych pierwiastków wie, że wartościowość pierwiastków w stanie wolnym to 0 (B) odczytuje wartościowość z układu okresowego pierwiastków (prostsze przykłady) swobodnie posługuje się pojęciem wartościowości określa możliwe wartościowości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym (D)

15 3.4. Prawo zachowania masy 5.3. Prawo stałości składu związku chemicznego Ustalanie wzorów związków na podstawie wartościowości 35. Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu związku chemicznego sposoby tworzenia wzorów sumarycznych prostych związków wzory sumaryczne i strukturalne modele cząsteczek związków treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego znaczenie prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego wyznacza wartościowość pierwiastków na podstawie wzoru sumarycznego związku chemicznego zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne związków na podstawie wartościowości określa liczbę pierwiastków w związku chemicznym, liczbę i rodzaj atomów w cząsteczce zapisuje nazwę związku chemicznego na podstawie wzoru zapisuje wzory związków na podstawie ich nazw odczytuje proste zapisy, np. 2 HCl korzysta z modeli do zapisywania wzorów podaje treść poznanych praw podaje nazwy związków na podstawie wzoru dla przykładów o wyższym stopniu trudności zapisuje wzory związków na podstawie nazwy dla przykładów o wyższym stopniu trudności swobodnie wyznacza wartościowość, zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne związków wyjaśnia znaczenie poznanych praw (B) liczba godzin (1 lub 2) uzależniona od stopnia opanowania materiału przez uczniów

16 6. Uczymy się pisać równania reakcji Podsumowanie działu Obliczenia chemiczne z zastosowaniem prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego Równania reakcji Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu zadania z wykorzystaniem poznanych praw równanie reakcji chemicznej uzgadnianie równań reakcji modelowe przedstawienie przebiegu reakcji chemicznej stosuje poznane prawa w prostszych zadaniach wie, co to jest równanie reakcji chemicznej i współczynnik stechiometryczny zapisuje i odczytuje prostsze równania reakcji rozwiązuje zadania na podstawie poznanych praw (o większym stopniu trudności) ustala wzór związku chemicznego na podstawie stosunku mas pierwiastków w tym związku chemicznym (D) zapisuje równania reakcji i odczytuje je (o większym stopniu trudności) Propozycje norm ocen dla testu dwustopniowego (P + PP) 1 Ocena Poziom wymagań Opis wymagań Normy ocen*/** niedostateczny uczeń nie opanował nawet połowy wymagań podstawowych 0% 49% P** dopuszczający podstawowe (P) (najbardziej elementarnych) uczeń opanował większą część wymagań podstawowych 50% 74% P** dostateczny uczeń opanował wymagania podstawowe 75% 100% P* dobry ponadpodstawowe uczeń opanował wymagania podstawowe i większą część 75% P + (50% 74%) PP** (PP) wymagań ponadpodstawowych bardzo dobry uczeń opanował pełne wymagania podstawowe i 75% P + (75% 100%) PP* ponadpodstawowe 1 Ochenduszko Julian: Pomiar dydaktyczny w mierzeniu jakości pracy szkoły. Materiały edukacyjne Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli EKO-TUR, Warszawa *Ocenianie wg norm wymagań oceny reprezentują odpowiednie wymagania. ** Ocenianie mieszane wg norm wymagań i pseudonorm %.

17 Taksonomia celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B zrozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY DOPUSZCZAJĄCĄ DZIAŁ SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY -zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej -nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne używane w pracowni chemicznej -wie, że substancje charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: Ia, Ib Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 209/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena niedostateczna Uczeń nie potrafi: Nazwać wybranych elementów szkła i sprzętu laboratoryjnego; Nie potrafi opisać właściwości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: I. Substancje i ich przemiany

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie pierwszej. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie pierwszej. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie pierwszej I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa I a, I b, I c, I d. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa I a, I b, I c, I d. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa I a, I b, I c, I d. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I Aby uzyskać ocenę wyższą niż dana ocena, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych. Dział:

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 1 I. Substancje i ich przemiany 1. Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej zaliczam chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I oparte na Programie nauczania Chemia Nowej Ery

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I oparte na Programie nauczania Chemia Nowej Ery Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I oparte na Programie nauczania Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Poziom wymagań Konieczny Podstawowy Rozszerzający Dopełniający zalicza chemię do nauk

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie I - szej. Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie I - szej. Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie I - szej Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.1 I. Substancje chemiczne i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4)

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4) Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie I Uczeń: I. Substancje i ich właściwości stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej (2) zalicza chemię do nauk przyrodniczych (2)

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni j nazywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VII

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VII Wymagania edukacyjne - chemia klasa VII OCENA DOPUSZCZAJĄCA [1] opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami produktów stosowanych na co dzień podaje wzór na gęstość i przeprowadza proste

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I: I. Substancje i ich przemiany stopień dopuszczający otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1

WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1 NOWA ERA I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I. I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA I - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

CHEMIA KLASA I - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny CHEMIA KLASA I - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1. I. Substancje i ich przemiany.

Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1. I. Substancje i ich przemiany. Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1 I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny- klasa1. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny- klasa1. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny- klasa1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] 1 zalicza chemię do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny kl 1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny kl 1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny kl 1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany chemia Małgorzata Łuniewska klasa I Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I. Stopień dopuszczający: zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy I gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy I gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy I gimnazjum I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII KLASA I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII KLASA I 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII KLASA I Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i ich przemiany Pracownia

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy siódmej szkoły podstawowej przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Uczeń:

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy siódmej szkoły podstawowej przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KLASA PIERWSZA + KLASA DRUGA, SEMESTR PIERWSZY Tytuł rozdziału w podręczniku. Substancje i ich przemiany. Wymagania edukacyjne.

KLASA PIERWSZA + KLASA DRUGA, SEMESTR PIERWSZY Tytuł rozdziału w podręczniku. Substancje i ich przemiany. Wymagania edukacyjne. 1 KLASA PIERWSZA + KLASA DRUGA, SEMESTR PIERWSZY Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i ich przemiany Pracownia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z chemii klasa 1. Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Plan wynikowy z chemii klasa 1. Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania 1 Plan wynikowy z chemii klasa 1. Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i ich przemiany Pracownia chemiczna

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne klasa 7 Niepełnosprawność intelektualna oraz obniżenie wymagań i dostosowanie ich do możliwości ucznia I. Substancje i ich przemiany stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy siódmej szkoły podstawowej przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Lucyna Krupa Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Klasa 1as, 1bm. LP Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Klasa 1as, 1bm. LP Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania Klasa 1as, 1bm 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE wskazuje w środowisku substancje chemiczne nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne opisuje podstawowe właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ]

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ] Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7 Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [1+2+3+4] Uczeń większość poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela:

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji i treści nauczania Termin Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii dla uczniów klas I gimnazjum oraz plan wynikowy.

Wymagania programowe z chemii dla uczniów klas I gimnazjum oraz plan wynikowy. Teresa Hajdasz Gimnazjum nr 8, Szczecin ul Lenartowicza 8/10 71-445 Szczecin tel: (0-91) 4648883 teresah@o2.pl Anna Okołowicz Gimnazjum nr 18, Szczecin Ul. Golisz 21/9 71-682 Szczecin tel: (0-91) 455 77

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 (Gimnazjum klasa1) Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. CHEMIA klasa VII - propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku Wyróżnione wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne

Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne 1 Propozycja planu wynikowego do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa

Bardziej szczegółowo

Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny

Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I mgr Marta Warecka Lenart program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Marii Kulawik i Teresy Litwin Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75%

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 7 I. Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii zaliczam chemię do nauk przyrodniczych stosuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej nauczania w klasie siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany

Bardziej szczegółowo

1. Substancje i ich przemiany Ocena dostateczna (1+2)

1. Substancje i ich przemiany Ocena dostateczna (1+2) Wymagania na poszczególne oceny Wymagania programowe do programu nauczania chemii w gimnazjum Nowej Ery T. Kulawik, M. Litwin [1] 1. Substancje i ich przemiany (1+2+3+4+5) zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Chemia. Klasa VII. Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I A. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I A. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY I A rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Marii Kulawik i Teresy Litwin Ocenę dopuszczający otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Chemia (klasa siódma)

Przedmiot: Chemia (klasa siódma) Przedmiot: Chemia (klasa siódma) Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje skład i właściwości powietrza określa, co to są stałe i zmienne składniki powietrza

Uczeń: opisuje skład i właściwości powietrza określa, co to są stałe i zmienne składniki powietrza Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Substancje i ich przemiany Składniki powietrza i rodzaje Wymagania edukacyjne z podstawy programowej - klasa VII zalicza chemię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany omawia, czym zajmuje się chemia

Bardziej szczegółowo

dobra (2+3+4) Substancje chemiczne i ich przemiany chemicznej. - sporządza mieszaniny -dobiera metodę rozdzielania mieszanin

dobra (2+3+4) Substancje chemiczne i ich przemiany chemicznej. - sporządza mieszaniny -dobiera metodę rozdzielania mieszanin Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VII. Opracowano na podstawie programu nauczania chemii w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Substancje chemiczne i ich przemiany

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VII, opracowane na podstawie programu nauczania chemii w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe chemia klasa VII SP I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena celująca. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena celująca. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I gimnazjum

Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I gimnazjum Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Nauczyciel: Agata Klimowska Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I gimnazjum Podręcznik: Chemia Nowej Ery, podręcznik do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy 7 A i 7 B w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy 7 A i 7 B w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy 7 A i 7 B w roku szkolnym 2017/2018 Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane poprzez : Odpowiedź ustną, Kartkówki, Sprawdziany, Zadania domowe,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Substancje i ich przemiany SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKAYJNYCH Z CHEMII. DLA KL I GIMNAZJUM w ZS NR 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKAYJNYCH Z CHEMII. DLA KL I GIMNAZJUM w ZS NR 3 Marzena Pogoda, Aleksandra Konieczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKAYJNYCH Z CHEMII DLA KL I GIMNAZJUM w ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie siódmej SP ( na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane przez NOWĄ ERĘ na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok SEMESTR I szkolny 2017/2018. Temat według programu I. Substancje i ich

Bardziej szczegółowo