KLASA PIERWSZA + KLASA DRUGA, SEMESTR PIERWSZY Tytuł rozdziału w podręczniku. Substancje i ich przemiany. Wymagania edukacyjne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASA PIERWSZA + KLASA DRUGA, SEMESTR PIERWSZY Tytuł rozdziału w podręczniku. Substancje i ich przemiany. Wymagania edukacyjne."

Transkrypt

1 1 KLASA PIERWSZA + KLASA DRUGA, SEMESTR PIERWSZY Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i ich przemiany Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy bhp i regulamin pracowni chemicznej 1.1. Właściwości substancji 1. Zapoznanie się z pracownią chemiczną, regulaminem pracowni i przepisami bhp 2. Właściwości substancji chemia jako nauka przyrodnicza znaczenie chemii w rozwoju cywilizacji przykłady zastosowań chemii w życiu codziennym nazewnictwo szkła i sprzętu laboratoryjnego zasady bhp w pracowni chemicznej właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów, np.: soli kuchennej, cukru, mąki, wody badanie właściwości wybranych substancji stany skupienia substancji na przykładzie wody obliczenia z wykorzystaniem zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, czym się zajmuje chemia omawia podział chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką przydatną ludziom stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie wyjaśnia, czym ciało fizyczne różni się od substancji odróżnia właściwości fizyczne od opisuje właściwości substancji, będących głównymi składnikami produktów stosowanych na co dzień podaje zastosowania wybranych elementów sprzętu i szkła laboratoryjnego identyfikuje substancje na podstawie podanych właściwości opisuje pomiar gęstości

2 Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna 1.3. Mieszaniny substancji 3. Czym zjawisko fizyczne różni się od przemiany chemicznej 4. Mieszaniny substancji i ich rodzaje 5. Sposoby rozdzielania mieszanin pojęć: masa, gęstość, objętość przeliczanie jednostek objętości i masy sposób pomiaru gęstości cieczy różnice w przebiegu między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną przykłady zjawisk fizycznych i reakcji w otoczeniu człowieka cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych metody rozdzielania mieszanin na składniki: sączenie, sedymentacja, dekantacja, krystalizacja, mechaniczne metody rozdzielania mieszanin; chromatografia, destylacja wyjaśnia, na czym polega zmiana stanu skupienia na przykładzie wody przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość definiuje zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji w otoczeniu człowieka opisuje różnicę w przebiegu między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną definiuje mieszaninę substancji opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych podaje przykłady mieszanin opisuje proste metody rozdzielania mieszanin na składniki sporządza mieszaninę planuje rozdzielanie mieszanin projektuje doświadczenia ilustrujące reakcję chemiczną i formułuje wnioski zapisuje obserwacje i formułuje wnioski do doświadczenia wskazuje wśród podanych przykładów reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne wskazuje wśród podanych przykładów mieszaninę jednorodną i mieszaninę niejednorodną wskazuje różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie podaje sposób rozdzielenia wskazanej mieszaniny wyjaśnia, na czym polega destylacja opisuje metodę chromatografii

3 Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny 1.5. Metale i niemetale 1.6. Związek chemiczny a mieszanina 6. Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny różnice między związkiem chemicznym a pierwiastkiem chemicznym wprowadzenie symboliki chemicznej 7. Metale i niemetale podział pierwiastków na metale i niemetale właściwości metali i niemetali korozja, sposoby zabezpieczania przed korozją 8. Stopy metali różnice we właściwościach między stopami a metalami, z których te stopy powstały zastosowanie stopów 9. Związek chemiczny a mieszanina mieszaniny jednorodne i niejednorodne właściwości związku chemicznego i mieszaniny definiuje pierwiastek chemiczny i związek chemiczny podaje przykłady związków wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboliki chemicznej posługuje się symbolami chemicznymi pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al., Pb, Sn, Ag, Hg) (B) rozpoznaje pierwiastki i związki chemiczne dzieli pierwiastki chemiczne na metale i niemetale podaje przykłady pierwiastków (metali i niemetali) wyjaśnia, na czym polega korozja, rdzewienie definiuje stopy podaje różnice we właściwościach między stopami a metalami, z których te stopy powstały opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych podaje przykłady mieszanin i związków 1.7. Powietrze 10. Właściwości znaczenie powietrza w życiu wyszukuje podane pierwiastki w układzie okresowym pierwiastków wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem chemicznym a związkiem chemicznym odróżnia metale od niemetali na podstawie właściwości proponuje sposoby zabezpieczenia produktów zawierających żelazo przed rdzewieniem wyjaśnia, dlaczego częściej używa się stopów metali niż metali czystych wskazuje wśród różnych substancji mieszaninę i związek chemiczny wyjaśnia różnicę między mieszaniną a związkiem chemicznym Temat powtórzeniowy

4 Tlen i jego właściwości 1.9. Azot główny składnik powietrza powietrza organizmów powietrze jako przykład mieszaniny skład i właściwości powietrza historia odkrycia składu powietrza 11. Właściwości tlenu otrzymywanie tlenu reakcja analizy, substraty i produkty reakcji właściwości fizyczne i chemiczne tlenu znaczenie i zastosowania tlenu 12. Tlenki związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami 13. Właściwości azotu otrzymywanie tlenków reakcja syntezy zapis słowny przebiegu reakcji zastosowanie niektórych tlenków występowanie, znaczenie i obieg azotu w przyrodzie właściwości fizyczne, opisuje skład i właściwości powietrza wymienia stałe i zmienne składniki powietrza omawia znaczenie powietrza oblicza przybliżoną objętość tlenu i azotu, np. w sali lekcyjnej opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenu opisuje sposób identyfikowania tlenu opisuje, na czym polega reakcja analizy definiuje substrat i produkt reakcji chemicznej wskazuje substraty i produkty reakcji chemicznej opisuje otrzymywanie tlenu wymienia zastosowania tlenu wyjaśnia, co to są tlenki i jak się one dzielą wyjaśnia, na czym polega reakcja syntezy wskazuje w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej substraty i produkty, pierwiastki i związki chemiczne wymienia zastosowania tlenków: wapnia, żelaza, glinu opisuje właściwości fizyczne i chemiczne azotu wyjaśnia, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne bada skład powietrza wykonuje obliczenia związane z zawartością procentową poszczególnych składników w powietrzu opisuje doświadczenie wykonywane na lekcji określa rolę tlenu w życiu organizmów projektuje doświadczenie o podanym tytule (rysuje schemat, zapisuje obserwacje i wnioski) przewiduje wyniki niektórych doświadczeń na podstawie zdobytej wiedzy zapisuje słownie przebieg reakcji chemicznej planuje doświadczenie badające właściwości azotu

5 Gazy szlachetne Tlenek węgla(iv) właściwości i rola w przyrodzie Rola pary wodnej w powietrzu chemiczne i zastosowania azotu 14. Gazy szlachetne właściwości gazów szlachetnych zastosowania gazów szlachetnych 15. Otrzymywanie i właściwości tlenku węgla(iv) 16. Tlenek węgla(iv) rola w przyrodzie 17. Rola pary wodnej w powietrzu właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(iv) otrzymywanie tlenku węgla(iv) reakcja wymiany właściwości tlenku węgla(ii) obieg tlenu i tlenku węgla(iv) w przyrodzie proces fotosyntezy zastosowanie tlenku węgla(iv) rola pary wodnej w powietrzu wykrywanie pary wodnej w powietrzu obieg wody w przyrodzie opisuje obieg azotu w przyrodzie wymienia zastosowania azotu opisuje właściwości fizyczne i chemiczne gazów szlachetnych wymienia zastosowania gazów szlachetnych opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(iv) wyjaśnia, na czym polega reakcja wymiany definiuje reakcję charakterystyczną omawia sposób otrzymywania tlenku węgla(iv) na przykładzie reakcji węgla z tlenem opisuje obieg tlenu i tlenku węgla(iv) w przyrodzie wymienia zastosowania tlenku węgla(iv) podaje, że woda jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu wymienia właściwości wody wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemiczne wykrywa obecność tlenku węgla(iv) otrzymuje tlenek węgla(iv) w reakcji węglanu wapnia z kwasem solnym uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu z tlenkiem węgla(iv), że tlenek węgla(iv) jest związkiem chemicznym węgla i tlenu planuje doświadczenie umożliwiające wykrycie obecności tlenku węgla(iv) w powietrzu wydychanym z płuc opisuje właściwości tlenku węgla(ii) wyjaśnia znaczenie procesu fotosyntezy w życiu człowieka wykazuje obecność pary wodnej w powietrzu uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu z parą

6 Zanieczyszczenia powietrza Wodór i jego właściwości 18. Zanieczyszczenia powietrza 19. Wodór i jego właściwości zjawisko higroskopijności źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza skutki zanieczyszczenia powietrza efekt cieplarniany dziura ozonowa ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami wprowadzenie pojęć: ppm, jednostka Dobsona, ozon opisuje źródła i właściwości związków oraz wpływ tlenku węgla(ii), tlenku azotu(ii), tlenku azotu(iv) i freonów na środowisko przyrodnicze występowanie wodoru w przyrodzie właściwości fizyczne i omawia obieg wody w przyrodzie definiuje pojęcie: higroskopijność wyjaśnia, jak zachowują się substancje higroskopijne opisuje rolę wody i pary wodnej w przyrodzie wymienia podstawowe źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz skutki zanieczyszczenia powietrza podaje przykłady substancji szkodliwych dla środowiska wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej i kwaśnych opadów podaje, w jaki sposób otrzymuje się wodór (w wodną, że woda jest związkiem chemicznym tlenu i wodoru wyjaśnia przyczyny powstawania kwaśnych opadów określa zagrożenia wynikające z efektu cieplarnianego, dziury ozonowej i kwaśnych opadów proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu się dziury ozonowej i ograniczenia czynników powodujących powstawanie kwaśnych opadów planuje postępowanie umożliwiające ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami wykazuje zależność między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń, np. podaje przykład dziedziny życia, której rozwój powoduje negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego omawia sposoby otrzymywania wodoru

7 Energia w reakcjach 2.2. Reakcje syntezy, analizy i wymiany 2.3. Reakcje utleniania-redukcji jako szczególny przypadek reakcji wymiany Podsumowanie działu 20. Energia w reakcjach 21. Reakcje syntezy, analizy i wymiany 22. Reakcje utleniania-redukcji jako szczególny przypadek reakcji wymiany 23.,24. Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie chemiczne wodoru zastosowania wodoru reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne typy reakcji zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej substraty i produkty reakcji reakcja utleniania-redukcji na przykładzie reakcji tlenku miedzi(ii) z wodorem wprowadzenie pojęć: utleniacz, reduktor reakcji kwasu solnego z metalem) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne wodoru opisuje sposób identyfikowania wodoru wymienia zastosowania wodoru wymienia niektóre efekty towarzyszące reakcjom chemicznym definiuje reakcje egzo- i endoenergetyczne wyjaśnia, na czym polegają reakcje: syntezy, analizy, wymiany określa typy reakcji wyjaśnia, na czym polegają utlenianie, redukcja definiuje utleniacz i reduktor podaje przykłady reakcji egzo- i endoenergetycznych zapisuje słownie przebieg różnych rodzajów reakcji podaje przykłady różnych typów reakcji wskazuje w podanym zapisie słownym równania reakcji chemicznej procesy utleniania, redukcji oraz utleniacz, reduktor zaznacza w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej procesy utleniania i redukcji podaje przykłady reakcji utleniania-redukcji w swoim otoczeniu; motywuje swój wybór Temat powtórzeniowy

8 8 sprawdzianu Wewnętrzna budowa materii 3.1. Ziarnista budowa materii 3.2. Historyczny rozwój pojęcia atomu 3.3. Masa i rozmiary atomów 25. Jak zbudowana jest materia? 26.,27. Masa i rozmiary atomów ziarnista budowa materii zjawisko dyfuzji teoria atomistycznocząsteczkowej budowy materii atom a cząsteczka kształtowanie się poglądów na budowę atomu masa i średnice atomów wprowadzenie pojęcia jednostka masy atomowej masy atomowe i cząsteczkowe definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii definiuje atom i cząsteczkę wyjaśnia, czym atom różni się od cząsteczki omawia poglądy na temat budowy materii wyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji podaje założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii omawia skalę wielkości atomów i ich mas definiuje pojęcia jednostka masy atomowej, masa atomowa, masa cząsteczkowa oblicza masę cząsteczkową prostych związków planuje doświadczenie potwierdzające ziarnistość budowy materii wyjaśnia różnice między pierwiastkiem a związkiem chemicznym na podstawie założeń atomistycznocząsteczkowej teorii budowy materii opisuje historię odkrycia budowy atomu oblicza masy cząsteczkowe związków

9 Budowa atomu 28., 29. Budowa atomu skład atomu pierwiastka chemicznego liczba atomowa i liczba masowa elektrony walencyjne modele atomów konfiguracja elektronowa 3.5. Izotopy 30. Izotopy pojęcie izotopu na przykładzie izotopów wodoru średnia masa atomowa pierwiastka chemicznego zastosowanie izotopów opisuje i charakteryzuje skład atomu pierwiastka chemicznego (jądro: protony i neutrony, elektrony) definiuje pojęcie elektrony walencyjne wyjaśnia, co to jest liczba atomowa, liczba masowa ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i masowa definiuje pojęcie izotop wymienia rodzaje izotopów wyjaśnia różnice w budowie atomów miedzy poszczególnymi izotopami wodoru wymienia zastosowania izotopów oblicza maksymalną liczbę elektronów na powłokach zapisuje konfiguracje elektronowe rysuje modele atomów definiuje pojęcie masy atomowej jako średniej masy atomów danego pierwiastka chemicznego z uwzględnieniem jego składu izotopowego oblicza zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznym

10 Układ okresowy pierwiastków 4.2. Zależność między budową atomu pierwiastka a jego położeniem w układzie okresowym 4.3. Charakter chemiczny pierwiastków grup głównych 31. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna 32. Układ okresowy pierwiastków 33. Zależność między budową atomu pierwiastka a jego położeniem w układzie okresowym zjawisko promieniotwórczości promieniotwórczość naturalna i sztuczna okres półtrwania rodzaje promieniowania prawo okresowości budowa układu okresowego historia porządkowania pierwiastków budowa atomu pierwiastka a położenie pierwiastka w układzie okresowym definiuje pojęcie promieniotwórczość wyjaśnia, na czym polega promieniotwórczość naturalna, a na czym promieniotwórczość sztuczna definiuje pojęcie reakcja łańcuchowa wymienia ważniejsze zagrożenia związane z promieniotwórczością wyjaśnia pojęcie okres półtrwania (okres połowicznego zaniku) opisuje układ okresowy pierwiastków podaje prawo okresowości podaje nazwisko twórcy układu okresowego pierwiastków odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach korzysta z układu okresowego pierwiastków określa liczbę protonów, elektronów, powłok elektronowych, elektronów walencyjnych, charakter chemiczny pierwiastka chemicznego, korzystając z układu okresowego rozwiązuje zadania z pojęciami okres półtrwania i średnia masa atomowa charakteryzuje rodzaje promieniowania wyjaśnia, na czym polegają przemiany: α, β, γ wyjaśnia prawo okresowości opisuje historię przyporządkowania pierwiastków korzysta swobodnie z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków podaje rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych

11 Rodzaje wiązań 34. Charakter chemiczny pierwiastków grup głównych 35. Wiązanie kowalencyjne związek między podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową ich atomów i liczbą elektronów walencyjnych zmiana charakteru chemicznego pierwiastków grup głównych w miarę zwiększania się numeru grupy i numeru okresu rola elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów aktywność chemiczna gazów szlachetnych a budowa ich atomów wiązanie kowalencyjne (atomowe) na przykładzie H 2, Cl 2, N 2 wzór sumaryczny i strukturalny wykorzystuje informacje odczytane z układu okresowego pierwiastków wyjaśnia, jak zmieniają się właściwości pierwiastków wraz ze zmianą numeru grupy i okresu opisuje rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów podaje definicję wiązania kowalencyjnego (atomowego) posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek odczytuje ze wzoru chemicznego, z jakich pierwiastków i ilu atomów składa się cząsteczka lub kilka cząsteczek podaje przykłady substancji o wiązaniu kowalencyjnym (atomowym) wyjaśnia związek między podobieństwami właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową ich atomów i liczbą elektronów walencyjnych identyfikuje pierwiastki chemiczne na podstawie niepełnych informacji o ich położeniu w układzie okresowym pierwiastków i ich właściwościach wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie na podstawie budowy ich atomów opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych (atomowych) dla wymaganych przykładów

12 Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane wiązanie kowalencyjne (atomowe) spolaryzowane na przykładzie CO 2, H 2 O, HCl, NH Wiązanie jonowe mechanizm powstawania jonów wiązanie jonowe porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, temperatury topnienia i wrzenia) wpływ odległości powłoki walencyjnej od jądra atomowego na aktywność chemiczną pierwiastków podaje definicję wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego podaje przykłady substancji o wiązaniu kowalencyjnym (atomowym) spolaryzowanym wymienia typy wiązań podaje definicję wiązania jonowego opisuje sposób powstawania jonów definiuje pojęcia: jon, kation, anion podaje przykłady substancji o wiązaniu jonowym określa rodzaj wiązania w cząsteczkach o prostej budowie opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych (atomowych) spolaryzowanych dla wymaganych przykładów zapisuje elektronowo mechanizm powstawania jonów opisuje mechanizm powstawania wiązania jonowego określa, co wpływa na aktywność chemiczną pierwiastka określa typ wiązania chemicznego w podanym związku chemicznym wyjaśnia różnice między różnymi typami wiązań opisuje zależność właściwości związku chemicznego od występującego w nim wiązania chemicznego porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, temperatury topnienia i wrzenia)

13 Znaczenie wartościowości przy ustalaniu wzorów związków 38. Wartościowość pierwiastków wartościowość pierwiastków definiuje pojęcie wartościowość wie, że wartościowość pierwiastków w stanie wolnym wynosi 0 odczytuje z układu okresowego maksymalną wartościowość pierwiastków grup 1., 2. i wyznacza wartościowość pierwiastków na podstawie wzorów sumarycznych wykorzystuje pojęcie wartościowości określa możliwe wartościowości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków

14 Prawo stałości składu związku chemicznego 39. Ustalanie wzorów związków na podstawie wartościowości 40. Prawo stałości składu związku chemicznego wzory strukturalne i sumaryczne cząsteczek dwupierwiastkowych związków nazewnictwo prostych związków prawo stałości składu związku chemicznego proste obliczenia z wykorzystaniem prawa stałości składu związku chemicznego zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego na podstawie wartościowości pierwiastków określa na podstawie wzoru liczbę pierwiastków w związku chemicznym interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i jakościowo proste zapisy), np. H 2, 2 H, 2 H 2 itp. ustala nazwę prostego dwupierwiastkowego związku chemicznego na podstawie jego wzoru sumarycznego ustala wzór sumaryczny prostego dwupierwiastkowego związku chemicznego na podstawie jego nazwy zapisuje wzory cząsteczek, korzystając z modeli rysuje model cząsteczki podaje treść prawa stałości składu związku chemicznego przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa stałości składu związku chemicznego podaje nazwy związków na podstawie ich wzorów; zapisuje wzory związków na podstawie ich nazw dla przykładów o wyższym stopniu trudności swobodnie wyznacza wartościowość; zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne związków rozwiązuje zadania na podstawie prawa stałości składu związku chemicznego ustala wzór związku chemicznego na podstawie stosunku mas pierwiastków w tym związku chemicznym

15 Równania reakcji 6.2. Prawo zachowania masy Równania reakcji 45. Prawo zachowania masy równania reakcji chemicznej indeksy stechiometryczne i współczynniki stechiometryczne zapisy równań reakcji interpretacja słowna równań reakcji prawo zachowania masy proste obliczenia z zastosowaniem prawa zachowania masy rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji definiuje równanie reakcji chemicznej, współczynnik stechiometryczny wyjaśnia znaczenie współczynnika stechiometrycznego i indeksu stechiometrycznego dobiera współczynniki w prostych przykładach równań reakcji zapisuje proste przykłady równań reakcji odczytuje proste równania reakcji podaje treść prawa zachowania masy przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa zachowania masy przedstawia modelowy schemat równania reakcji chemicznej zapisuje i odczytuje równania reakcji o dużym stopniu trudności rozwiązuje zadania na podstawie prawa zachowania masy uzasadnia i udowadnia doświadczalnie, że m substr. = 6.3. Obliczenia stechiometryczne Obliczenia stechiometryczne proste obliczenia na podstawie równań reakcji przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem równań reakcji m prod. wykonuje obliczenia stechiometryczne rozwiązuje trudniejsze zadania wykorzystujące poznane prawa (zachowania masy, stałości składu związku chemicznego)

16 16 Podsumowanie działu 49., 50. Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu Woda i roztwory wodne 7.1. Woda właściwości i rola w przyrodzie 7.2. Zanieczyszczenia wód 51. Właściwości i rola wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód właściwości i znaczenie wody w przyrodzie obieg wody w przyrodzie rodzaje wód w przyrodzie racjonalne sposoby gospodarowania wodą wpływ ciśnienia atmosferycznego na wartość temperatury wrzenia wody wpływ izotopów wodoru i tlenu na właściwości wody źródła zanieczyszczeń wód sposoby usuwania zanieczyszczeń z wód charakteryzuje rodzaje wód występujących w przyrodzie omawia obieg wody w przyrodzie podaje stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia wody opisuje właściwości wody proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą wymienia laboratoryjne sposoby otrzymywania wody proponuje doświadczenie udowadniające, że woda jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu opisuje wpływ izotopów wodoru i tlenu na właściwości wody określa wpływ ciśnienia atmosferycznego na wartość temperatury wrzenia wody wyjaśnia, co to jest woda destylowana i czym się różni od wód występujących w przyrodzie wymienia źródła zanieczyszczeń wód wymienia niektóre zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód omawia wpływ zanieczyszczenia wód na organizmy wymienia sposoby przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód

17 Woda jako rozpuszczalnik 8.1. Szybkość rozpuszczania się substancji 52. Woda jako rozpuszczalnik 53. Szybkość rozpuszczania się substancji zdolność różnych substancji do rozpuszczania się w wodzie budowa cząsteczki wody proces rozpuszczania; rozpuszczalność w wodzie związków kowalencyjnych i jonowych asocjacja wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie wprowadzenie pojęcia roztwór zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki wody opisuje budowę cząsteczki wody wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna definiuje pojęcie dipol identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol dzieli substancje na dobrze i słabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w wodzie podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się i nie rozpuszczają się w wodzie wyjaśnia, na czym polega proces rozpuszczania definiuje pojęcia rozpuszczalnik i substancja rozpuszczana określa, dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie (A) planuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji omawia sposoby usuwania zanieczyszczeń z wód wyjaśnia, na czym polega tworzenie wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego w cząsteczce wody omawia budowę polarną cząsteczki wody określa właściwości wody wynikające z jej budowy polarnej wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest, a dla innych nie jest rozpuszczalnikiem przedstawia za pomocą modeli proces rozpuszczania w wodzie substancji o budowie polarnej, np. chlorowodoru porównuje rozpuszczalność w wodzie związków kowalencyjnych i związków jonowych wyjaśnia, na czym polegają asocjacja i asocjacja cząsteczek wody wykazuje doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie

18 Rozpuszczalność substancji w wodzie 8.3. Rodzaje roztworów 54. Rozpuszczalność substancji w wodzie 55. Rozwiązywanie zadań dotyczących rozpuszczalności substancji 56. Rodzaje roztworów wprowadzenie pojęć rozpuszczalność, roztwór nasycony analiza wykresów rozpuszczalności różnych substancji rozwiązywanie zadań rachunkowych z wykorzystaniem wykresów rozpuszczalności różnych substancji porównanie roztworów rozcieńczonych, stężonych, nasyconych i nienasyconych roztwory właściwe, koloidy, zawiesiny stałych w wodzie (C) definiuje pojęcie rozpuszczalność wymienia czynniki, które wpływają na rozpuszczalność określa, co to jest wykres rozpuszczalności odczytuje z wykresu rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w podanej temperaturze porównuje rozpuszczalność różnych substancji w tej samej temperaturze oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze definiuje pojęcia: roztwór właściwy, koloid, zawiesina definiuje pojęcia: roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór stężony i roztwór rozcieńczony definiuje pojęcie krystalizacja wymienia sposoby otrzymywania roztworu nienasyconego z nasyconego i otrzymywania roztworu nasyconego z posługuje się sprawnie wykresem rozpuszczalności dokonuje obliczeń z wykorzystaniem wykresów rozpuszczalności podaje rozmiary cząstek substancji wprowadzonych do wody i znajdujących się, w roztworze właściwym, koloidzie, zawiesinie stwierdza doświadczalnie, czy roztwór jest nasycony, czy nienasycony

19 19 nienasyconego podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie i tworzą koloidy lub zawiesiny wymienia różnice między roztworem właściwym a zawiesiną opisuje różnice między roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym przeprowadza krystalizację

20 Stężenie procentowe roztworu 9.2. Zwiększanie i zmniejszanie stężeń roztworów 57., 58. Stężenie procentowe roztworu 59., 60. Sposoby zmniejszania i zwiększania stężenia roztworów wprowadzenie pojęcia stężenie procentowe roztworu obliczenia z wykorzystaniem stężenia procentowego, masy substancji, masy rozpuszczalnika, masy roztworu, gęstości obliczanie stężenia procentowego roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) sposoby zmniejszania i zwiększania stężenia roztworów obliczenia umożliwiające otrzymywanie roztworów o innym stężeniu niż stężenie roztworu początkowego definiuje stężenie procentowe roztworu podaje wzór opisujący stężenie procentowe wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem stężenia procentowego, masy substancji, masy rozpuszczalnika, masy roztworu oblicza masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu, znając stężenie procentowe roztworu wyjaśnia, jak sporządza się roztwór o określonym stężeniu procentowym (np. 100 g 20-procentowego roztworu soli kuchennej wymienia sposoby zmniejszania i zwiększania stężenia roztworów oblicza masę wody, znając masę roztworu i jego stężenie procentowe oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) wymienia czynności, które należy wykonać, aby sporządzić określoną ilość roztworu o określonym stężeniu procentowym sporządza roztwór o określonym stężeniu procentowym rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe z wykorzystaniem gęstości oblicza rozpuszczalność substancji w danej temperaturze, znając stężenie procentowe jej roztworu nasyconego w tej temperaturze oblicza stężenie procentowe roztworu powstałego przez zatężenie lub przez rozcieńczenie roztworu

21 Mieszanie roztworów Podsumowanie działu 61.,62. Mieszanie roztworów o różnych stężeniach 63., 64. Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu obliczanie stężenia procentowego roztworu otrzymanego po zmieszaniu roztworów o różnych stężeniach rozwiązuje zadania rachunkowe na mieszanie roztworów rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe roztworu, w którym rozpuszczono mieszaninę substancji stałych

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. I Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 1 I. Substancje i ich przemiany 1. Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej zaliczam chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni j nazywa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie I - szej. Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie I - szej. Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie I - szej Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: Ia, Ib Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: I. Substancje i ich przemiany

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie pierwszej. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie pierwszej. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie pierwszej I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa I a, I b, I c, I d. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa I a, I b, I c, I d. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa I a, I b, I c, I d. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] 1 zalicza chemię do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I oparte na Programie nauczania Chemia Nowej Ery

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I oparte na Programie nauczania Chemia Nowej Ery Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I oparte na Programie nauczania Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Poziom wymagań Konieczny Podstawowy Rozszerzający Dopełniający zalicza chemię do nauk

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena niedostateczna Uczeń nie potrafi: Nazwać wybranych elementów szkła i sprzętu laboratoryjnego; Nie potrafi opisać właściwości

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji i treści nauczania Termin Wymagania

Bardziej szczegółowo

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4)

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4) Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie I Uczeń: I. Substancje i ich właściwości stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej (2) zalicza chemię do nauk przyrodniczych (2)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII KLASA I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII KLASA I 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII KLASA I Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i ich przemiany Pracownia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 209/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I: I. Substancje i ich przemiany stopień dopuszczający otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I. Stopień dopuszczający: zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z chemii klasa 1. Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Plan wynikowy z chemii klasa 1. Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania 1 Plan wynikowy z chemii klasa 1. Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Uwagi Substancje i ich przemiany Pracownia chemiczna

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne klasa 7 Niepełnosprawność intelektualna oraz obniżenie wymagań i dostosowanie ich do możliwości ucznia I. Substancje i ich przemiany stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1. I. Substancje i ich przemiany.

Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1. I. Substancje i ich przemiany. Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1 I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I. I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA I - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

CHEMIA KLASA I - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny CHEMIA KLASA I - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny- klasa1. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny- klasa1. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny- klasa1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Lucyna Krupa Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny kl 1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny kl 1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny kl 1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1

WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1 NOWA ERA I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy I gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy I gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy I gimnazjum I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY DOPUSZCZAJĄCĄ DZIAŁ SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY -zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej -nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne używane w pracowni chemicznej -wie, że substancje charakteryzują

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany chemia Małgorzata Łuniewska klasa I Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.1 I. Substancje chemiczne i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE wskazuje w środowisku substancje chemiczne nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne opisuje podstawowe właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 (Gimnazjum klasa1) Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne

Substancje i ich przemiany. Temat lekcji nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne 1 Propozycja planu wynikowego do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa

Bardziej szczegółowo

Klasa 1as, 1bm. LP Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Klasa 1as, 1bm. LP Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania Klasa 1as, 1bm 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I Aby uzyskać ocenę wyższą niż dana ocena, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych. Dział:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VII

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VII Wymagania edukacyjne - chemia klasa VII OCENA DOPUSZCZAJĄCA [1] opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami produktów stosowanych na co dzień podaje wzór na gęstość i przeprowadza proste

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy siódmej szkoły podstawowej przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Uczeń:

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy siódmej szkoły podstawowej przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy siódmej szkoły podstawowej przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. CHEMIA klasa VII - propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku Wyróżnione wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ]

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ] Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7 Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [1+2+3+4] Uczeń większość poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II Wymagania programowe: Gimnazjum chemia kl. II Dział: Wewnętrzna budowa materii Ocena dopuszczająca [1] posługuje się symbolami odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego zapisuje wzory sumaryczne

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Łączenie się atomów. Równania reakcji Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje skład i właściwości powietrza określa, co to są stałe i zmienne składniki powietrza

Uczeń: opisuje skład i właściwości powietrza określa, co to są stałe i zmienne składniki powietrza Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Substancje i ich przemiany Składniki powietrza i rodzaje Wymagania edukacyjne z podstawy programowej - klasa VII zalicza chemię

Bardziej szczegółowo

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Chemia. Klasa VII. Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7 I. Substancje i ich właściwości opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale, posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Substancje i ich przemiany Ocena dostateczna (1+2)

1. Substancje i ich przemiany Ocena dostateczna (1+2) Wymagania na poszczególne oceny Wymagania programowe do programu nauczania chemii w gimnazjum Nowej Ery T. Kulawik, M. Litwin [1] 1. Substancje i ich przemiany (1+2+3+4+5) zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa

Bardziej szczegółowo

Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny

Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny Chemia kl. 7 - wymagania na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 7 I. Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii zaliczam chemię do nauk przyrodniczych stosuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I gimnazjum

Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I gimnazjum Rok Szkolny 2016/2017 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Nauczyciel: Agata Klimowska Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I gimnazjum Podręcznik: Chemia Nowej Ery, podręcznik do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VII. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany omawia, czym zajmuje się chemia

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej nauczania w klasie siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe chemia klasa VII SP I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019 Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019 I. Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30). Wymagania szczegółowe. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa VII

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa VII Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa VII SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIb na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena celująca. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena celująca. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Substancje i ich przemiany SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ]

Ocena bardzo dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie siódmej SP ( na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nauczyciel: Marta Zielonka Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane przez NOWĄ ERĘ na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VII przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018 I. SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące

Bardziej szczegółowo