Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zmianami); Zarządzenie Nr 71/13 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia r. w sprawie organizacji konkursów tematycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2013/2014. ZASADY OGÓLNE 1 1. Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego przeprowadza IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu, ul. J. Korczaka Olkusz, na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty. 2. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Temat konkursu: Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. 2. Cele konkursu: 1) rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki II wojny światowej, a zwłaszcza Powstania Warszawskiego; 2) poznanie przyczyn, przebiegu i skutku zjawisk i procesów historycznych prowadzących do wybuchu II wojny światowej; 3) kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją wydarzeń i postaci historycznych;

2 4) rozwijanie umiejętności krytycznej oceny ludzkich zachowań; 5) rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów; 6) podnoszenie poziomu wiedzy historycznej; 7) propagowanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Warszawskiego; 8) propagowanie wartości, ideałów i postaw uczestników ruchu oporu w okresie II wojny światowej; 9) budowanie postaw polegających na odrzuceniu wszelkich form fanatyzmu, nienawiści rasowej i totalitaryzmu; 10) kształtowanie postawy poznawczej charakteryzującej się dociekliwością, krytycyzmem, umiarkowanym sceptycyzmem, samodzielnością myślenia, dążeniem do prawdy, otwartością na argumenty innych osób i szacunkiem dla innych poglądów; 11) rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 12) promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 3 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów województwa małopolskiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział Finaliści i laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju. 2. Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w Małopolsce. Liczba punktów zostanie określona w Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji. 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 2. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Janusza Korczaka Olkusz. 6

3 Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę (zakładka dotycząca konkursu na stronie szkoły po prawej stronie) oraz PRZEBIEG KONKURSU 7 1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: 1) szkolnym; 2) rejonowym; 3) wojewódzkim. 2. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Eliminacje konkursowe na etapie szkolnym, rejonowym oraz wojewódzkim przeprowadzone zostaną w formie pisemnej (test). 4. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. Szkoła zgłasza udział w konkursie wypełniając formularz, umieszczony na stronie internetowej konkursu lub na stronie w terminie określonym w harmonogramie przebiegu konkursu. 5. W etapie rejonowym może wziąć udział co najwyżej 400 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, jednak nie mniej niż 75 % punktów możliwych do uzyskania. 6. W etapie wojewódzkim może wziąć udział co najwyżej 100 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach rejonowych, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania. 7. Tytuł finalisty konkursu uzyskuje każdy uczeń, który przystąpił do etapu wojewódzkiego. 8. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 20 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie wojewódzkim, a także ci uczestnicy, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał dwudziesty finalista Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze szkoły, który:

4 1) powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, w tym nauczyciel historii; 2) uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 3) zapewnia opiekę uczniom uczestniczącym w etapie szkolnym w innej szkole, jeżeli w szkole mu podległej nie jest organizowany etap szkolny konkursu; 4) w dniu etapu szkolnego pobiera ze strony arkusz z zadaniami oraz przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy dla uczestników konkursu; 5) organizuje o godzinie eliminacje szkolne w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników; 6) umożliwia wgląd do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom naukowym, zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu, na zasadach określonych w 11 niniejszego Regulaminu; 7) przyjmuje pisemne zastrzeżenia, dotyczące sprawdzania i oceniania prac przez szkolną komisję konkursową i przekazuje je do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia wraz z pracami, których one dotyczą (siedziba IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu, ul. J. Korczaka Olkusz, z dopiskiem konkurs Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego) zgodnie z 12 niniejszego Regulaminu; 8) przekazuje do komisji wojewódzkiej: a) prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75 % punktów; b) protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku, zgodnie z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; 9) przesyła na adres wersję elektroniczną protokołu, zgodnie z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu; 10) przestrzega, określonych w harmonogramie konkursu, terminów zgłaszania szkoły do konkursu, przyjmowania i przekazywania zastrzeżeń, przekazywania prac uczniów i protokołów. Przekroczenie terminu (decyduje data wpływu) skutkuje wykluczeniem z dalszego udziału w konkursie; 11) prowadzi dokumentację konkursu;

5 12) zabezpiecza i przechowuje pozostałe prace uczniów do dnia 31 sierpnia 2014 roku Organizacja etapu rejonowego konkursu. 2. Kwalifikacji do etapu rejonowego dokonuje przewodniczący komisji wojewódzkiej powołany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 3. Przewodniczący komisji wojewódzkiej, na podstawie danych przekazanych ze szkół oraz protokołu przekazanego przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia, ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego wraz z listą zawierającą wyniki punktowe uczestników etapu szkolnego. 4. Za organizację i przebieg etapu rejonowego odpowiadają przewodniczący komisji rejonowych powołani na wniosek przewodniczącego komisji wojewódzkiej, przez Kierownika Oddziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji oraz Dyrektorów Delegatur Kuratorium Oświaty w Krakowie. 5. Adresy i obwody komisji rejonowych zostaną podane na stronie internetowej na dwa tygodnie przed eliminacjami rejonowymi. 6. Do zadań przewodniczącego komisji rejonowej należy: 1) odebranie z Kuratorium Oświaty w Krakowie arkuszy z zadaniami etapu rejonowego; 2) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników; 3) umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom naukowym w ustalonym miejscu i terminie, podanym uczestnikom w dniu etapu rejonowego; 4) przyjmowanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących sprawdzania i oceniania prac przez rejonową komisję konkursową i przekazywanie ich do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia wraz z pracami, których one dotyczą (siedziba IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu, ul. J. Korczaka Olkusz, z dopiskiem: konkurs Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego) zgodnie z 12 niniejszego Regulaminu; 5) przekazywanie do komisji wojewódzkiej protokołu pisemnego z przebiegu eliminacji rejonowych, w formie wydruku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;

6 6) przesłanie na adres wersji elektronicznej protokołu, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu; 7) prowadzenie dokumentacji konkursu; 8) zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do 31 sierpnia 2014 r Organizacja etapu wojewódzkiego konkursu. 2. Kwalifikacji do etapu wojewódzkiego dokonuje przewodniczący komisji wojewódzkiej. 3. Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej: 1) na podstawie danych przekazanych z komisji rejonowych ogłasza listę uczniów zawierającą wyniki punktowe uczestników etapu rejonowego; 2) na podstawie danych przekazanych z komisji rejonowych oraz protokołu przekazanego przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. 4. Etap wojewódzki przeprowadzany jest w formie pisemnej (test). 5. Tytuły finalisty i laureata konkursu otrzymują uczniowie zgodnie z pkt. 7 i 8 7 Regulaminu. 6. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego odpowiada komisja wojewódzka powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 7. Do zadań przewodniczącego komisji wojewódzkiej należy: 1) czuwanie nad stroną merytoryczną konkursu, współpraca z autorami i recenzentami zadań konkursowych; 2) koordynowanie, we współpracy z wizytatorem Kuratorium Oświaty w Krakowie, prac związanych z organizacją etapu rejonowego konkursu; 3) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego; 4) organizacja sprawdzania prac uczestników; 5) ogłoszenie listy uczniów zawierającej wyniki punktowe finalistów i laureatów konkursu; 6) zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu; 7) sporządzenie sprawozdania z przebiegu konkursu dla Małopolskiego Kuratora Oświaty.

7 8. Do zadań wiceprzewodniczącego komisji wojewódzkiej należy: 1) zorganizowanie i przeprowadzenie, we współpracy z przewodniczącym komisji wojewódzkiej, etapu wojewódzkiego konkursu oraz sporządzenie protokołu z jego przebiegu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu; 2) sporządzenie listy uczniów zawierającej wyniki punktowe uczestników etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego; 3) sporządzenie listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego i wojewódzkiego 4) umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom naukowym w ustalonym miejscu i terminie, podanym uczestnikom w dniu etapu wojewódzkiego; 5) przygotowanie, we współpracy z wizytatorem, zaświadczeń dla finalistów i laureatów według wzorów stanowiących załączniki nr 8 i 9 do niniejszego Regulaminu; 6) przygotowanie, we współpracy z wizytatorem, podziękowań dla nauczycieli pracujących w komisjach i listów gratulacyjnych dla opiekunów naukowych przygotowujących laureatów konkursu; 7) współudział w zorganizowaniu uroczystego podsumowania konkursu; 8) zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do dnia 31 sierpnia 2014 r Zasady udostępniania do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczestników: 1) uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po etapie szkolnym i rejonowym konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w terminie określonym w harmonogramie konkursu; 2) prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji, bez możliwości kopiowania; 3) o miejscu i szczegółowym terminie udostępniania prac do wglądu decydują odpowiednio komisje szkolne, rejonowe. Obowiązkiem przewodniczących odpowiednich komisji jest poinformowanie o tym uczestników w dniu eliminacji szkolnych i rejonowych Pisemne zastrzeżenie dotyczące sprawdzania i oceniana prac po etapie szkolnym i rejonowym konkursu mogą wnieść w terminie określonym

8 w harmonogramie konkursu wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie) uczestnika konkursu. 1) po etapie szkolnym do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za pośrednictwem dyrektora szkoły; decyzja tego zespołu jest ostateczna; 2) po etapie rejonowym do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za pośrednictwem przewodniczącego komisji rejonowej; decyzja tego zespołu jest ostateczna; 2. Pisemne zastrzeżenia po etapie wojewódzkim dotyczące jego organizacji i przebiegu można wnieść do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia, za pośrednictwem przewodniczącego komisji wojewódzkiej. 3. Zespół rozpatrujący zastrzeżenia powołuje, na wniosek przewodniczącego komisji wojewódzkiej, Kierownik Oddziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Krakowie. 4. W pracy zespołu rozpatrującego zastrzeżenia bierze udział wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. 5. Zastrzeżenie należy wnieść w terminie określonym w harmonogramie konkursu (decyduje data wpływu). 6. Zastrzeżenia będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wpływu. Decyzje zespołu rozpatrującego zastrzeżenia są ostateczne. 7. Zespół rozpatrujący zastrzeżenia sporządza protokół zawierający uzasadnienia przyjętych ustaleń. 8. Odpowiedzi na złożone zastrzeżenia są sporządzane i wysyłane zainteresowanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia. 1. Procedura kodowania prac: 13 1) prace uczniów są kodowane na etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim konkursu; 2) procedurę kodowania prac ustala przewodniczący komisji szkolnej i rejonowej; 3) zakodowane dane uczniów są zabezpieczane na czas sprawdzania zadań; 4) po zakończeniu oceniania prace uczniów zostają rozkodowane. 14

9 1. Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac: 1) na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły członków komisji szkolnej zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematem oceniania; 2) na etapie rejonowym prace uczniów oceniane są niezależnie przez dwóch nauczycieli członków komisji rejonowej zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematem oceniania; 3) komisje rejonowe oceniają prace uczniów w ściśle określonym, wspólnym, czasie. Podczas oceniania członkowie wszystkich komisji pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Prace komisji monitoruje wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej; 4) przewodniczący komisji rejonowych odpowiadają za prawidłowe zabezpieczenie prac uczniów podczas ich oceniania oraz rozkodowywania; 5) na etapie wojewódzkim prace uczniów oceniane są przez powołaną komisję pod nadzorem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na poszczególnych etapach konkursu zgodnie w wymaganą literaturą: 1) polityka zagraniczna II RP (od 1932 r.); 2) wojna obronna Polski w 1939 r.; 3) powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji; 4) polskie państwo podziemne - formacje, struktury, przywódcy, działalność; 5) polityka okupanta niemieckiego wobec społeczeństwa polskiego; 6) rząd polski na emigracji i polskie państwo podziemne wobec Holocaustu; 7) społeczeństwo polskie pod okupacją radziecką; 8) wojna Niemiec z ZSRR ( ); 9) zbrodnia katyńska i jej wpływ na stosunki polsko - radzieckie; 10) polscy komuniści w kraju i na emigracji;

10 11) plan Burza i jego realizacja; 12) KRN i PKWN okoliczności powstania, program, działalność; 13) Powstanie Warszawskie - przyczyny, przebieg, konsekwencje; 14) polskie formacje zbrojne na frontach II wojny światowej; 15) konferencje Wielkiej Trójki w czasie II wojny światowej - sprawa polska; 16) wyzwolenie czy ponowne zniewolenie ziem polskich w 1945 roku? 17) proces 16 przywódców państwa polskiego w Moskwie; 18) kultura polska w okresie wojny i okupacji. 2. Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich etapach konkursu: Uczeń: 1) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną; 2) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala kolejność wydarzeń; 3) dostrzega związki przyczynowo skutkowe; 4) pracuje z mapą historyczną; 5) wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. teksty, mapy, ikonografie, tabele i wykresy statystyczne); 6) interpretuje teksty źródłowe i opracowania historyczne; 7) odróżnia fakty od opinii; 8) uwzględnia podstawową faktografię związaną z tematem; 9) dokonuje trafnej selekcji faktów; 10) potrafi myśleć krytycznie oraz porównywać różne poglądy i oceny. 3. Wykaz literatury obowiązującej uczestników na każdym etapie oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela. Etap szkolny 1. Podręczniki szkolne do nauczania historii dla klasy I (zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego) dopuszczone do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (zakres podstawowy). 2. W. Pronobis Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1996, rozdziały X, XI, XIII, XV XVIII. Etap rejonowy 1. Literatura obowiązująca w I etapie. 2. S. Korboński Polskie państwo podziemne, Świat książki, 2008.

11 3. A. Paczkowski Pół wieku dziejów Polski , PWN, Warszawa 2000, rozdział I i II. Etap wojewódzki 1. Literatura obowiązująca w I i II etapie. 2. Wojciech Roszkowski Historia Polski , PWN, Warszawa 2002 (lub inne wydania), rozdziały 7.4, 7.5, POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin jest dostępny na stronie internetowej IV LO w Olkuszu oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie: 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 3. Szczegółowych informacji udzielają: Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej mgr Piotr Grojec tel. (032) oraz Elżbieta Pałka tel. (12) Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Tematycznego,,Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Harmonogram Konkursu Lp. Zadanie Termin 1. Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej do 23 października 2013 r. konkursu 2. Etap szkolny 14 listopada 2013 r. 3. Opublikowanie na stronie internetowej zadań i schematu oceniania: oraz 15 listopada 2013 r. 4. Wgląd do prac uczestników konkursu 20 listopada 2013 r. 5. Składanie zastrzeżeń do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za 21 listopada 2013 r. pośrednictwem dyrektora szkoły 6. Przesłanie na adres wersji elektronicznej 21 listopada 2013 r. protokołu z eliminacji szkolnych 7. Przekazanie do komisji wojewódzkiej protokołów z eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów, złożonymi zastrzeżeniami i pracami, których te zastrzeżenia dotyczą 26 listopada 2013

12 8. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez zespół rozpatrujący do 28 listopada 2013 r. zastrzeżenia 9. Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego wraz z listą zawierającą wyniki punktowe wszystkich zgłoszonych uczestników etapu szkolnego na stronie internetowej oraz 2 grudnia 2013 r. 10. Etap rejonowy 7 stycznia 2014 r. 11. Opublikowanie zadań i schematu oceniania na stronie internetowej oraz 8 stycznia 2014 r. 12. Przekazanie do komisji wojewódzkiej protokołów z eliminacji 13 stycznia 2014 r. rejonowych 13. Wgląd do prac uczestników konkursu 14 stycznia 2014 r. 14. Składanie zastrzeżeń do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za 15 stycznia 2014 r. pośrednictwem przewodniczącego komisji rejonowej 15. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez zespół rozpatrujący 20 stycznia 2014 r. zastrzeżenia 16. Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego wraz z listą zawierającą wyniki punktowe wszystkich uczestników etapu rejonowego na stronie internetowej oraz 22 stycznia 2014 r. 17. Etap wojewódzki 4 marca 2014 r. 18. Opublikowanie zadań i schematu oceniania na stronie internetowej oraz 5 marca 2014 r. 19. Wgląd do prac uczestników konkursu 7 marca 2014 r. 20. Składanie zastrzeżeń do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za 11 marca 2014 r. pośrednictwem przewodniczącego komisji wojewódzkiej Rozpatrywanie zastrzeżeń przez zespół rozpatrujący 17 marca 2014 r. zastrzeżenia 21. Ogłoszenie listy laureatów Konkursu wraz z listą zawierającą wyniki punktowe wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego 21 marca 2014 r. na stronie internetowej oraz

13

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 /15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO NP.5563.28.2.2012.AP REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego- Hańbą oczywistą K. Dmochowski REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 4 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Współorganizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 7 Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 13 Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 2 Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 2 Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 10 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Załącznik do zarządzenia Nr 63/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2018 r. REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2017 r. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 17 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Współorganizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości

Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości dla uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SEPZ-I.5563.11.1.2014.KT REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE

Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE SEPZ-I.5563.11.2.2015.KT REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO. Od algorytmu do programu. dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO. Od algorytmu do programu. dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów SEPZ-I.5563.111.3.2018.TB REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Od algorytmu do programu dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 NP.KR.5301-6/1/10 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz z późn. zm.).

Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz z późn. zm.). SEPZ-I.5563.103.4.2019.MB REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 1 Podstawa prawna 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Regulamin Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 5 Regulamin Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 5 Regulamin Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYRODNICZEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO. Skarby przyrody i ich ochrona

REGULAMIN PRZYRODNICZEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO. Skarby przyrody i ich ochrona SEPZ-I.5563.5.2.2014.SL REGULAMIN PRZYRODNICZEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Skarby przyrody i ich ochrona dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 2 Postanowienia ogólne

Podstawa prawna. 2 Postanowienia ogólne SEPZ-I.5563.108.4.2018.MB REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. I. Organizacja i przeprowadzenie konkursów

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. I. Organizacja i przeprowadzenie konkursów REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 8 Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Patronat Honorowy: Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Patronat Honorowy: Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty

Patronat Honorowy: Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Patronat Honorowy: Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty VI Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 47 /14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Ani na chwilę nie złożyliśmy broni Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945

Ani na chwilę nie złożyliśmy broni Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945 SEPZ-I.5563.7.2.2015.AP REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Ani na chwilę nie złożyliśmy broni Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945 dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o Mazowszu. Regulamin Konkursu wiedzy o Mazowszu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020

Konkurs wiedzy o Mazowszu. Regulamin Konkursu wiedzy o Mazowszu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 Regulamin Konkursu wiedzy o Mazowszu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Wstęp 1. Zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT 1863-2013. 150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT 1863-2013. 150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 I. Zasady ogólne. 1. Organizatorem konkursu 1863-2013. 150

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie do uczenia się, wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza Hiszpanii

Różne oblicza Hiszpanii SEPZ-I.5563.106.3.2017.AM REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Różne oblicza Hiszpanii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach Regulamin ogólnopolskiego konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 191-1989 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 00 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO SEPZ I.5563.16.2.2016.TC REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Prezydentowi Rzeczypospolitej będę bezwzględnie posłuszny. W 70. rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w

Bardziej szczegółowo

Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE

Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE SEPZ-I.5563.11.1.2014.KT REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów

Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 6 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2017 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WE-KO.5561.1.18.2018 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2018 ZASADY ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego. w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego. w roku szkolnym 2012/2013 NP.5563.4.20.2012.AP Losy Bliskich i losy Dalekich Ŝycie Polaków w latach 1914 1989. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego Losy Bliskich i losy Dalekich Ŝycie Polaków w latach 1914 1989 w roku

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu SEPZ-II.031.174.2014.SY Regulamin Małopolskiego Konkursu Plastycznego Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski, bohater polskich skrzydeł - oczami dziecka dla uczniów szkól podstawowych I-VI województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia Być jak? sumienie prawe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Podstawa prawna: - art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla tych szkół w roku szkolnym 2018/2019

zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla tych szkół w roku szkolnym 2018/2019 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 12 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 12 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY ŁKO.WRE.110z.95.2016.TL ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2011 r. REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Dyktando Niepodległościowe z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 9 listopada 2018 roku

Dyktando Niepodległościowe z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 9 listopada 2018 roku Dyktando Niepodległościowe z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 9 listopada 2018 roku Regulamin Konkursu Partner Konkursu - Gmina Gawłuszowice 1. Organizatorem konkursu Dyktando

Bardziej szczegółowo

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U r. poz. 2198).

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U r. poz. 2198). Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011 / 2012 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Współorganizatorami są: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza Hiszpanii

Różne oblicza Hiszpanii SEPZ-I.5563.110.3.2018.AM REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Różne oblicza Hiszpanii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa

Bardziej szczegółowo

Nasz Bohater Tadeusz Kościuszko

Nasz Bohater Tadeusz Kościuszko REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU Nasz Bohater Tadeusz Kościuszko dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Postanowienia ogólne. II. 1. Organizatorem konkursu Nasz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeglądu pieśni legionowej

Regulamin Przeglądu pieśni legionowej SEPZ-I.5563.12.2.2014.GŁ Regulamin Przeglądu pieśni legionowej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. Zasady ogólne: 1. Organizatorem przeglądu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu SEPZ-II.031.174.2014.SY Regulamin Małopolskiego Konkursu Modelarskiego Samoloty gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do zarządzenia Nr 61 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2016 r. Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE

Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE SEPZ-I.5563.110.3.2017.MB REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018 ROZDZIAŁ 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych

Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych Załącznik do zarządzenia Nr 57 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 roku Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych dla uczniów gimnazjów i klas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZARZĄDZENIA NR 77/2011 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce 1. Cele konkursu. a) Rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 3 Regulamin dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Załącznik do Zarządzenia Nr 53 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Z dnia 16 września 2016 r. 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 1914 1989

Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 1914 1989 SEPZ-I.5563.2.1.2014.AP. Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 4 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Współorganizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu tematycznego z historii Polski pt.: W kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach "

Załącznik nr 1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu tematycznego z historii Polski pt.: W kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach Załącznik nr 1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu tematycznego z historii Polski pt.: W kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach 1939-1989" 1. Organizatorem konkursu jest Biuro Edukacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny

KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny VII KONKURS FIZYCZNY FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny Organizatorzy: 1. Łódzki Kurator Oświaty 2. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej 3. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy konkursów

Uczestnicy konkursów Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia Załącznik do Zarządzenia Nr 53 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Z dnia 16 września 2016 r. 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WE-KO.5560.1.8.2019 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2019 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim Załącznik do Zarządzenia nr 73/2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2011 r. REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Bardziej szczegółowo

V KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny

V KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny V KONKURS FIZYCZNY FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny Organizator: 1. Łódzki Kurator Oświaty 2. Stowarzyszenie Nauczycieli Ziemi Łódzkiej 3. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Konkurs pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017. Regulamin Konkursu

Konkurs pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017. Regulamin Konkursu Regulamin Konkursu Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Załącznik do zarządzenia Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r.

Podstawa prawna: Załącznik do zarządzenia Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r. Załącznik do zarządzenia Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r. Regulamin Konkursu tematycznego,, Protesty czerwca 1976 r. drogą do wolności dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

X KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom podstawowy

X KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom podstawowy X KONKURS FIZYCZNY FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom podstawowy Organizatorzy: 1. Łódzki Kurator Oświaty 2. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej 3. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy 1 Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czchowie Zespół Szkół i Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII. III edycja ZNANI - NIEZNANI W ROKU SZKOLNYM

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII. III edycja ZNANI - NIEZNANI W ROKU SZKOLNYM REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII III edycja ZNANI - NIEZNANI W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII. IV edycja ZABYTKI SAKRALNE I ŚWIECKIE W ROKU SZKOLNYM

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII. IV edycja ZABYTKI SAKRALNE I ŚWIECKIE W ROKU SZKOLNYM REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII IV edycja ZABYTKI SAKRALNE I ŚWIECKIE W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo