Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE"

Transkrypt

1 SEPZ-I KT REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002, Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). Zarządzenie Nr 28/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie organizacji konkursów tematycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2015/2016. ZASADY OGÓLNE 1 1. Organizatorem Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie jest Małopolski Kurator Oświaty. 2. Współorganizatorami Konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 3. Patronat nad Konkursem sprawują: Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski oraz Ksiądz Biskup Andrzej Jeż Biskup Tarnowski. 4. Instytucją wspierającą organizację Konkursu jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej Temat Konkursu: Z mądrością Proroków przez życie. 2. Cele Konkursu: 1) ukazanie Biblii jako źródła wiary; 2) zachęcanie do indywidualnej lektury Pisma Świętego i innych tekstów religijnych; 3) kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o poznanie Słowa Bożego; 4) wspieranie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań;

2 5) kształtowanie umiejętności związanych z analizą tekstu źródłowego, interpretacją wydarzeń i postaci biblijnych; 6) rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 7) pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację; 8) propagowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 3 Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I III gimnazjum województwa małopolskiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział Finaliści i laureaci Konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju. 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 2. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, Kraków. 6 Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane wyłącznie przez stronę internetową zakładka konkursy tematyczne oraz pocztę elektroniczną przewodniczących komisji rejonowych i komisji wojewódzkiej. PRZEBIEG KONKURSU 7 1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: 1) szkolnym; 2) rejonowym; 3) wojewódzkim. 2. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach przeprowadzane są w formie pisemnej. 4. Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktowania do wszystkich etapów Konkursu, przygotowane przez autorów, są dopuszczane do wykorzystywania po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej i metodycznej. 5. Autorzy i recenzenci zadań oraz wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej nie mogą przygotowywać uczniów lub własnych dzieci do udziału w Konkursie.

3 6. W etapie szkolnym Konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani Konkursem. Organizatorzy Konkursu umożliwiają udział w Konkursie uczniom niepełnosprawnym w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie przedłożonego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną. 7. W przypadku, gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, etap szkolny Konkursu nie jest organizowany, dyrektor szkoły jest zobowiązany umożliwić uczniowi udział w Konkursie w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 8. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych. 9. Podczas rozwiązywania zadań na każdym etapie Konkursu zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych, wykonywania zdjęć i filmów. 10. Szkoła zgłasza udział w Konkursie poprzez przesłanie do odpowiedniej komisji rejonowej protokołu z przebiegu etapu szkolnego w terminie określonym w harmonogramie Konkursu. 11. W etapie rejonowym może wziąć udział co najwyżej 400 uczestników Konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania. 12. W etapie wojewódzkim może wziąć udział co najwyżej 100 uczestników Konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w eliminacjach rejonowych, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania. 13. Tytuł finalisty Konkursu uzyskuje każdy uczeń, który przystąpił do etapu wojewódzkiego. 14. Tytuł laureata Konkursu otrzymuje 20 uczestników Konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie wojewódzkim, a także ci uczestnicy, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał dwudziesty finalista. 8 Organizacja etapu szkolnego Konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze szkoły, który: 1) informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w Konkursie; 2) uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w Konkursie na przetwarzanie do celów Konkursu danych osobowych uczniów oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 3) powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, w tym nauczyciel religii; 4) zapewnia opiekę uczniom uczestniczącym w etapie szkolnym w innej szkole, jeżeli w szkole, którą kieruje, nie jest organizowany etap szkolny Konkursu;

4 5) pobiera ze strony (panel dyrektora) arkusz z zadaniami oraz przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy arkuszy dla uczestników Konkursu. Arkusze z zadaniami będzie można pobrać ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie 48 godzin przed godziną rozpoczęcia etapu szkolnego; 6) organizuje o godzinie eliminacje szkolne w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników; 7) umożliwia dokonanie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom naukowym, zgodnie z harmonogramem przebiegu Konkursu, na zasadach określonych w 11 niniejszego Regulaminu; 8) przyjmuje pisemne zastrzeżenia, dotyczące sprawdzania i oceniania prac przez szkolną komisję konkursową - zgodnie z 12 niniejszego Regulaminu - i przekazuje je do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia wraz z pracami uczniów, których one dotyczą (siedziba właściwej komisji rejonowej, z dopiskiem Biblijny Konkurs Tematyczny Z mądrością Proroków przez życie ); 9) przekazuje do odpowiedniej dla siedziby szkoły komisji rejonowej Konkursu: a) prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów - w celu ich weryfikacji; b) protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku, zgodnie ze wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu; c) wersję elektroniczną protokołu na adres przewodniczącego właściwej dla szkoły komisji rejonowej zgodnie z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 4a do niniejszego Regulaminu; 10) przestrzega, określonych w harmonogramie Konkursu, terminów przekazywania prac uczniów i protokołów. Przekroczenie terminu (decyduje data wpływu) skutkuje wykluczeniem ucznia z dalszego udziału w Konkursie; 11) prowadzi dokumentację Konkursu; 12) zabezpiecza i przechowuje pozostałe prace uczniów do dnia 31 sierpnia 2016 roku Za organizację i przebieg etapu rejonowego Konkursu odpowiadają przewodniczący komisji rejonowych powołani przez Dyrektora Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Dyrektorów Delegatur Kuratorium Oświaty w Krakowie, w odniesieniu do komisji funkcjonujących na terenie działania danej Delegatury. 2. Adresy i obwody komisji rejonowych zostaną podane na stronie internetowej zakładka konkursy tematyczne. 3. Komisje rejonowe weryfikują przesłane ze szkół prace uczniów i przekazują wyniki etapu szkolnego do komisji wojewódzkiej Konkursu. 4. Komisja wojewódzka, na podstawie danych przekazanych terminowo ze wszystkich komisji rejonowych oraz protokołu przekazanego przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia, dokonuje kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego Konkursu.

5 5. Przewodniczący komisji wojewódzkiej ogłasza na stronie internetowej zakładka konkursy tematyczne - listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego Konkursu. 6. Do zadań przewodniczącego komisji rejonowej należy: 1) powołanie zespołu rozpatrującego zastrzeżenia po etapie szkolnym; 2) odebranie z Kuratorium Oświaty w Krakowie arkuszy z zadaniami na etap rejonowy Konkursu; 3) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego Konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników; 4) umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom naukowym w siedzibie właściwej komisji rejonowej, w terminie określonym w harmonogramie Konkursu; 5) udzielanie odpowiedzi uczestnikom Konkursu, ich rodzicom (prawnym opiekunom) na pytanie kierowane drogą elektroniczną na temat liczby punktów uzyskanych przez ucznia. Pytanie kierowane drogą elektroniczną musi zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu), przedmiot sprawy (pytanie o liczbę punktów uzyskaną przez ucznia wymienionego z imienia i nazwiska); 6) przyjmowanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących oceniania prac przez rejonową komisję konkursową (zgodnie z 12 niniejszego Regulaminu) i przekazywanie ich do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia wraz z pracami, których one dotyczą (siedziba zespołu Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, Kraków, z dopiskiem Biblijny Konkurs Tematyczny Z mądrością Proroków przez życie ); 7) przekazywanie do komisji wojewódzkiej: a) protokołu zbiorczego z eliminacji szkolnych, w terminie określonym w harmonogramie Konkursu; b) protokołu pisemnego z przebiegu eliminacji rejonowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, w terminie określonym w harmonogramie Konkursu; c) wersji elektronicznej protokołu, na adres przewodniczącego komisji wojewódzkiej, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 5a do niniejszego Regulaminu; 8) prowadzenie dokumentacji Konkursu; 9) zabezpieczenie i przechowywanie pozostałych prac uczniów do 31 sierpnia 2016 roku Kwalifikacji do etapu wojewódzkiego dokonuje komisja wojewódzka na podstawie danych przekazanych z komisji rejonowych oraz protokołu przekazanego przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia. 2. Przewodniczący komisji wojewódzkiej, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym komisji wojewódzkiej, ogłasza na stronie internetowej - zakładka konkursy tematyczne - listę uczniów zakwalifikowanych do etapu

6 wojewódzkiego wraz z listą zawierającą wyniki punktowe wszystkich uczestników etapu rejonowego. 3. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego odpowiada przewodniczący komisji wojewódzkiej powołanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 4. Do zadań przewodniczącego komisji wojewódzkiej należy: 1) opracowanie Regulaminu Konkursu, zgodnie z par. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; 2) koordynowanie we współpracy z wiceprzewodniczącym komisji wojewódzkiej Konkursu - prac związanych z organizacją etapu rejonowego Konkursu; 3) monitorowanie pracy komisji rejonowych; 4) zorganizowanie i przeprowadzenie - we współpracy z wiceprzewodniczącym komisji wojewódzkiej - etapu wojewódzkiego Konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczniów; 5) zorganizowanie sprawdzania prac uczestników po etapie wojewódzkim; 6) udzielanie odpowiedzi uczestnikom Konkursu, ich rodzicom (prawnym opiekunom) na pytanie kierowane drogą elektroniczną na temat liczby punktów uzyskanych przez uczestnika w czasie etapu wojewódzkiego. Pytanie kierowane drogą elektroniczną musi zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu), przedmiot sprawy (pytanie o liczbę punktów uzyskaną przez ucznia wymienionego z imienia i nazwiska); 7) sporządzenie protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu; 8) umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom naukowym w ustalonym miejscu i terminie, podanym uczestnikom w dniu etapu wojewódzkiego; 9) przyjmowanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących oceniania prac przez wojewódzką komisję konkursową (zgodnie z 12 niniejszego Regulaminu) i przekazywanie ich do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia wraz z pracami, których one dotyczą (siedziba Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, z dopiskiem Biblijny Konkurs Tematyczny Z mądrością Proroków przez życie ); 10) ogłoszenie na stronie internetowej zakładka konkursy tematyczne - listy uczniów zakwalifikowanych do etapów rejonowego i wojewódzkiego Konkursu wraz z listą zawierającą wyniki punktowe uczestników tych etapów oraz listy laureatów Konkursu; 11) przygotowanie zaświadczeń dla finalistów i laureatów według wzorów stanowiących załączniki nr 7 i 8 do niniejszego Regulaminu; 12) przygotowanie podziękowań dla nauczycieli pracujących w komisjach i listów gratulacyjnych dla opiekunów naukowych przygotowujących laureatów Konkursu; 13) zorganizowanie we współpracy z wiceprzewodniczącym komisji wojewódzkiej Konkursu - uroczystego podsumowania Konkursu;

7 14) sporządzenie sprawozdania z przebiegu Konkursu dla Małopolskiego Kuratora Oświaty; 15) zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do dnia 31 sierpnia 2016 roku. 5. Do zadań wiceprzewodniczącego komisji wojewódzkiej należy: 1) czuwanie nad stroną merytoryczną Konkursu, współpraca z autorami i recenzentami zadań konkursowych; 2) współorganizacja, we współpracy z przewodniczącymi komisji rejonowych, etapu rejonowego Konkursu w zakresie procedur sprawdzania i oceniania prac, organizacji wglądu do prac i przyjmowania składanych zastrzeżeń; 3) dokonanie kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego i etapu wojewódzkiego Konkursu; 4) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Konkursu we współpracy z przewodniczącym komisji wojewódzkiej; 5) koordynowanie prac zespołu rozpatrującego zastrzeżenia po etapie wojewódzkim Konkursu; 6) sporządzenie listy uczniów z wynikami po etapie wojewódzkim Konkursu; 7) przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z przebiegu Konkursu dla Małopolskiego Kuratora Oświaty. 11 Zasady udostępniania do wglądu ocenionych prac uczestników: 1) Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po każdym etapie konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w terminie określonym w harmonogramie Konkursu. 2) Prace uczestników są udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji. Nie ma możliwości kopiowania prac. 3) O miejscu i czasie udostępnienia prac do wglądu decydują odpowiednio komisje szkolne, rejonowe oraz komisja wojewódzka Konkursu. Obowiązkiem przewodniczących odpowiednich komisji jest poinformowanie o tym uczestników w dniu eliminacji szkolnych, rejonowych i wojewódzkich Pisemne zastrzeżenia dotyczące sprawdzania i oceniania pracy po etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim Konkursu mogą wnieść w terminie określonym w harmonogramie Konkursu wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie) uczestnika Konkursu: 1) po etapie szkolnym do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za pośrednictwem dyrektora szkoły; zespół powołuje przewodniczący komisji rejonowej; 2) po etapie rejonowym do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za pośrednictwem przewodniczącego komisji rejonowej; zespół powołuje przewodniczący komisji wojewódzkiej; 3) po etapie wojewódzkim do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za pośrednictwem przewodniczącego komisji wojewódzkiej; zespół powołuje

8 Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 2. Zastrzeżenia należy wnosić w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (decyduje data wpływu). Zastrzeżenie, które nie zostanie dostarczone w w/w terminach, nie będzie rozpatrywane. 3. Zastrzeżenia można wnieść także drogą elektroniczną. Pismo zawierające zastrzeżenia musi zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna), adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, mieszkania), przedmiot sprawy. Zastrzeżenie nie zawierające w/w informacji nie będzie rozpatrywane. 4. Zastrzeżenia będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu. Decyzje zespołu rozpatrującego zastrzeżenia są ostateczne. 5. Zespół rozpatrujący zastrzeżenia sporządza protokół zawierający uzasadnienia przyjętych ustaleń. 6. Pisemne odpowiedzi na złożone zastrzeżenia są sporządzane i wysyłane zainteresowanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia. 13 Procedura kodowania prac: 1) Prace uczniów są kodowane na wszystkich etapach Konkursu. 2) Procedurę kodowania prac ustalają przewodniczący komisji szkolnych, rejonowych oraz wojewódzkiej, którzy są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg Konkursu na poszczególnych etapach. 3) Zakodowane dane uczniów są zabezpieczane na czas sprawdzania zadań. 4) Po zakończeniu oceniania prace uczniów zostają rozkodowane. 14 Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac: 1) Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły - członków komisji szkolnej - zgodnie z ustalonym schematem oceniania. 2) Na etapie rejonowym prace uczestników Konkursu są oceniane przez członków komisji rejonowej, w której uczeń przystąpił do etapu rejonowego. 3) Na etapie rejonowym i wojewódzkim prace uczniów są oceniane przez dwóch niezależnych nauczycieli (członków komisji odpowiednio: rejonowej lub wojewódzkiej), zgodnie z ustalonymi schematami oceniania. 4) Komisje rejonowe oceniają prace uczniów w ściśle określonym, wspólnym czasie. Podczas oceniania członkowie wszystkich komisji pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Prace komisji monitoruje przewodniczący komisji wojewódzkiej we współpracy z wiceprzewodniczącym komisji wojewódzkiej. 5) Członkowie komisji wojewódzkiej oceniają prace uczniów w tym samym czasie, z możliwością wymiany informacji i wyjaśniania wątpliwości, pod nadzorem i kierunkiem przewodniczącego komisji.

9 6) Przewodniczący komisji szkolnych i rejonowych oraz przewodniczący komisji wojewódzkiej odpowiadają za prawidłowe zabezpieczenie prac uczniów podczas ich oceniania oraz rozkodowywania Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na wszystkich etapach Konkursu: Zakres tematyczny tegorocznej edycji Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie obejmuje Księgę Jonasza. Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o tekst Księgi Jonasza wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika (Biblia Tysiąclecia, wydanie V) oraz na podstawie literatury obejmującej temat Konkursu. 2. Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich etapach Konkursu: 1) Uczeń: b) interpretuje tekst biblijny na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym; c) wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł i sprawnie je interpretuje; d) dostrzega związki przyczynowo skutkowe; e) sprawnie posługuje się terminologią religijną; f) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala kolejność wydarzeń; g) rozpoznaje podstawowe wartości i dokonuje właściwej ich hierarchizacji; 3. Przedstawiony zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje uczestników na wszystkich etapach Konkursu. Zadania konkursowe na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności. 4. Wymagane od uczniów umiejętności i wiedza w zakresie tekstów biblijnych będących przedmiotem Konkursu obejmują i rozszerzają Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2010). 5.Wykaz literatury obowiązującej uczestników na każdym etapie Konkursu 1) ETAP SZKOLNY a) tekst Księgi Jonasza /Biblia Tysiąclecia wydanie V/ wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika. 2) ETAP REJONOWY: a) tekst Księgi Jonasza /Biblia Tysiąclecia wydanie V/ wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika. b) Mark P. Shea Jonasz i Boże wezwanie do miłosierdzia, W DRODZE 9(361)2003, s

10 3) ETAP WOJEWÓDZKI: a) tekst Księgi Jonasza /Biblia Tysiąclecia wydanie V/ wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika. b) Mark P. Shea Jonasz i Boże wezwanie do miłosierdzia, W DRODZE 9(361)2003, s c) Ks. Franciszek Longchamps de Berier, Jonasz, czyli o zbuntowanym proroku, PASTORES 41(4)2008, s d) Ks. Tomasz Jelonek, Prorocy Starego Testamentu, Kraków, WAM 2007, rozdział: Prorok Jonasz. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie: zakładka konkursy tematyczne. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 3. Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udziela: Ewa Kantyka - Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej tel ,

11 HARMONOGRAM KONKURSU Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego L.P. ZADANIE TERMIN 1. Etap szkolny 5 listopada 2015 r. 2. Opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w 6 listopada 2015 r. Krakowie zadań i schematu oceniania 3. Wgląd do prac uczestników Konkursu 12 listopada 2015 r. 4. Składanie zastrzeżeń do komisji rejonowej do 13 listopada 2015 r. za pośrednictwem dyrektora szkoły także drogą elektroniczną (decyduje data wpływu) 5. Przesłanie na adres przewodniczącego komisji rejonowej wersji 16 listopada 2015 r. elektronicznej protokołu z etapu szkolnego 6. Przekazanie do komisji rejonowej protokołu z eliminacji szkolnych 18 listopada 2015 r. wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów, złożonymi zastrzeżeniami i pracami, których te zastrzeżenia dotyczą (decyduje data wpływu protokołu pisemnego) 7. Rozpatrywanie zastrzeżeń 23 listopada 2015 r. 8. Przekazanie do komisji wojewódzkiej protokołów zbiorczych z 24 listopada 2015 r. eliminacji szkolnych przez przewodniczących komisji rejonowych 9. Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 30 listopada 2015 r. rejonowego 10. Etap rejonowy 8 stycznia 2016 r. 11. Opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w 11 stycznia 2016 r. Krakowie zadań i schematu oceniania 12. Wgląd do prac uczestników Konkursu 12 stycznia 2016 r. 13. Składanie zastrzeżeń za pośrednictwem przewodniczącego komisji do 13 stycznia 2016 r. rejonowej - także drogą elektroniczną (decyduje data wpływu) 14. Przesłanie na adres przewodniczącego komisji wojewódzkiej wersji 14 stycznia 2016 r. elektronicznej protokołu z etapu rejonowego 15. Przekazanie do komisji wojewódzkiej protokołów z eliminacji 18 stycznia 2016 r. rejonowych wraz ze złożonymi zastrzeżeniami i pracami, których te zastrzeżenia dotyczą (decyduje data wpływu) 16. Rozpatrywanie zastrzeżeń 21 stycznia 2016 r. 17. Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 28 stycznia 2016 r. wojewódzkiego wraz z listą zawierającą wyniki punktowe wszystkich uczestników etapu rejonowego 18. Etap wojewódzki 14 marca 2016 r. 19. Opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w 15 marca 2016 r. Krakowie zadań i schematu oceniania 20. Wgląd do prac uczestników Konkursu 17 marca 2016 r. 21. Składanie zastrzeżeń za pośrednictwem przewodniczącego komisji do 18 marca 2016 r. wojewódzkiej także drogą elektroniczną (decyduje data wpływu) 22. Rozpatrywanie zastrzeżeń 29 marca 2016 r. 23. Ogłoszenie listy laureatów Konkursu wraz z listą zawierającą wyniki 31 marca 2016 r. punktowe wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego 24. Uroczyste podsumowanie Konkursu Termin zostanie podany w odrębnym komunikacie

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka... (imię i nazwisko) ucznia... (nazwa szkoły) do celów związanych z jego udziałem w Biblijnym Konkursie Tematycznym Z mądrością Proroków przez życie dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016 oraz na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie na liście uczestników kolejnych etapów Konkursu następujących danych: imienia i nazwiska ucznia, nazwy szkoły, liczby uzyskanych punktów na poszczególnych etapach. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie i akceptuję jego postanowienia... podpis rodzica (opiekuna prawnego)

13 OBWODY KOMISJI REJONOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego L.P. NAZWA KOMISJI POWIATY 1 Komisja Rejonowa nr 1 w Krakowie 2 Komisja Rejonowa nr 2 w Krakowie 3 Komisja Rejonowa nr 3 w Krakowie krakowski grodzki Kraków Podgórze i Kraków Nowa Huta krakowski grodzki Kraków Krowodrza i Kraków Śródmieście krakowski ziemski, miechowski, proszowicki 4 Komisja Rejonowa nr 4 w Chrzanowie chrzanowski, olkuski 5 Komisja Rejonowa nr 5 w Bysinie wielicki, myślenicki 6 Komisja Rejonowa nr 6 w Tarnowie tarnowski grodzki i ziemski, dąbrowski 7 Komisja Rejonowa nr 7 w Bochni bocheński, brzeski 8 Komisja Rejonowa nr 8 w Nowym Targu nowotarski, tatrzański 9 Komisja Rejonowa nr 9 w Nowym Sączu nowosądecki ziemski i grodzki 10 Komisja Rejonowa nr 10 w Limanowej limanowski, gorlicki 11 Komisja Rejonowa nr 11 w Wadowicach wadowicki, oświęcimski, suski

14 Załącznik nr 7 do Regulaminu Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego Nr... Kraków,.. ZAŚWIADCZENIE Imię i nazwisko urodzony...w... uczeń Gimnazjum... w... został FINALISTĄ Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 Nr...

15 Załącznik nr 8 do Regulaminu Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego Nr... Kraków,.. ZAŚWIADCZENIE Imię i nazwisko urodzony...w... uczeń Gimnazjum... w... został LAUREATEM Biblijnego Konkursu Tematycznego Z mądrością Proroków przez życie dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 zajmując... miejsce Nr...

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 /15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 4 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Współorganizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SEPZ-I.5563.11.1.2014.KT REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE

Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE SEPZ-I.5563.11.1.2014.KT REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 17 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Współorganizatorem

Bardziej szczegółowo

Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE

Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE SEPZ-I.5563.110.3.2017.MB REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018 ROZDZIAŁ 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 2 Postanowienia ogólne

Podstawa prawna. 2 Postanowienia ogólne SEPZ-I.5563.108.4.2018.MB REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz z późn. zm.).

Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz z późn. zm.). SEPZ-I.5563.103.4.2019.MB REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 1 Podstawa prawna 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 13 Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 4 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Współorganizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 10 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYRODNICZEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO. Skarby przyrody i ich ochrona

REGULAMIN PRZYRODNICZEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO. Skarby przyrody i ich ochrona SEPZ-I.5563.5.2.2014.SL REGULAMIN PRZYRODNICZEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Skarby przyrody i ich ochrona dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 7 Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 2 Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 2 Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego- Hańbą oczywistą K. Dmochowski REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Załącznik do zarządzenia Nr 63/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2018 r. REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2017 r. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 16 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Współorganizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO NP.5563.28.2.2012.AP REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 6 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Taki to mroczny czas - 70 rocznica Powstania Warszawskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 3 Regulamin dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 12 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości

Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości dla uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 3 Regulamin Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Regulamin Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 5 Regulamin Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 5 Regulamin Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO. Od algorytmu do programu. dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO. Od algorytmu do programu. dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów SEPZ-I.5563.111.3.2018.TB REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Od algorytmu do programu dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. I. Organizacja i przeprowadzenie konkursów

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. I. Organizacja i przeprowadzenie konkursów REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 8 Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 47 /14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza Hiszpanii

Różne oblicza Hiszpanii SEPZ-I.5563.106.3.2017.AM REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Różne oblicza Hiszpanii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 NP.KR.5301-6/1/10 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o Mazowszu. Regulamin Konkursu wiedzy o Mazowszu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020

Konkurs wiedzy o Mazowszu. Regulamin Konkursu wiedzy o Mazowszu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 Regulamin Konkursu wiedzy o Mazowszu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla tych szkół w roku szkolnym 2018/2019

zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla tych szkół w roku szkolnym 2018/2019 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów Rozdział

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu SEPZ-II.031.174.2014.SY Regulamin Małopolskiego Konkursu Plastycznego Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski, bohater polskich skrzydeł - oczami dziecka dla uczniów szkól podstawowych I-VI województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie do uczenia się, wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Współorganizatorami są: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WE-KO.5561.1.18.2018 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2018 ZASADY ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu SEPZ-II.031.174.2014.SY Regulamin Małopolskiego Konkursu Modelarskiego Samoloty gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. VI Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów

REGULAMIN. VI Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów REGULAMIN VI Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018 Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach Regulamin ogólnopolskiego konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 191-1989 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 00 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2017 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dyktando Niepodległościowe z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 9 listopada 2018 roku

Dyktando Niepodległościowe z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 9 listopada 2018 roku Dyktando Niepodległościowe z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 9 listopada 2018 roku Regulamin Konkursu Partner Konkursu - Gmina Gawłuszowice 1. Organizatorem konkursu Dyktando

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów

Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Patronat Honorowy: Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Patronat Honorowy: Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty

Patronat Honorowy: Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Patronat Honorowy: Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty VI Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do zarządzenia Nr 61 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2016 r. Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza Hiszpanii

Różne oblicza Hiszpanii SEPZ-I.5563.110.3.2018.AM REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Różne oblicza Hiszpanii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa

Bardziej szczegółowo

Ani na chwilę nie złożyliśmy broni Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945

Ani na chwilę nie złożyliśmy broni Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945 SEPZ-I.5563.7.2.2015.AP REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Ani na chwilę nie złożyliśmy broni Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945 dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych

Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych Załącznik do zarządzenia Nr 57 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 roku Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych dla uczniów gimnazjów i klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 NP.JP.5301-10/1/10 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Wstęp 1. Zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO SEPZ I.5563.16.2.2016.TC REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Prezydentowi Rzeczypospolitej będę bezwzględnie posłuszny. W 70. rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia Być jak? sumienie prawe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Podstawa prawna: - art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 12 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 12 Regulamin Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011 / 2012 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy konkursów

Uczestnicy konkursów Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Załącznik nr 13 Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 13 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Załącznik do zarządzenia Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r.

Podstawa prawna: Załącznik do zarządzenia Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r. Załącznik do zarządzenia Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r. Regulamin Konkursu tematycznego,, Protesty czerwca 1976 r. drogą do wolności dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VII. Duch, który umacnia miłość W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VII. Duch, który umacnia miłość W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VII PT: Duch, który umacnia miłość W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U r. poz. 2198).

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U r. poz. 2198). Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WE-KO.5560.1.8.2019 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2019 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce 1. Cele konkursu. a) Rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Konkurs Biblijny REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

Konkurs Biblijny REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO 9 REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY IV - VI) W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 OBEJMUJĄCEGO UCZNIÓW Z TERENU ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DIECEZJA RADOMSKA

REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DIECEZJA RADOMSKA REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DIECEZJA RADOMSKA Organizator Konkursu Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej.

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Baltie 2019

Podkarpacki Baltie 2019 REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO Podkarpacki Baltie 2019 dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2018/2019 Podstawa prawna: - art. 51 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2014/2015

Regulamin III Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2014/2015 Regulamin III Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2014/2015 1 Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2016/2017

Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2016/2017 Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2016/2017 1 Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czchowie Zespół

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy 1 Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czchowie Zespół Szkół i Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 11 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia Załącznik do Zarządzenia Nr 53 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Z dnia 16 września 2016 r. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2011 r. REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/14 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2014 r. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O MUZYCE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O MUZYCE REGULAMIN Organizowanego pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białegostoku, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Załącznik do Zarządzenia Nr 53 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Z dnia 16 września 2016 r. 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo