REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. DEFINICJE 1. Akcja Promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie; 2. Organizator - GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 1, Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł; 3. Regulamin regulamin Akcji Promocyjnej; 4. Produkty Promocyjne kabiny prysznicowe marki Koło, brodziki marki Koło, umywalki oraz szafki podumywalkowe marki KOŁO z wyłączeniem ścianek bocznych a także serii Idol, Solo, Runa, Freja, Perline, wprowadzone do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakupione w Punktach Sprzedaży w zestawach określonych w 4 Regulaminu; 5. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spółka prawa handlowego, dokonująca zakupu Produktów Promocyjnych w Punkcie Sprzedaży, która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Akcji Promocyjnej zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone; 6. Upominek komplet szlafroków lub ręczników opisany bliżej w 4 Regulaminu, przyznawany za zakup Produktów Promocyjnych; 7. Punkt Sprzedaży Akcją Promocyjną objęte są punkty sprzedaży oraz sklepy internetowe prowadzące działalność handlową w zakresie wyposażenia łazienek, w których prowadzona jest detaliczna sprzedaż Produktów Promocyjnych; 8. Dzień roboczy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 9. Koordynator Studio Apla Krzysztof Flajszer, Patrycja Kentzer-Sikorska, Dariusz Nowak spółka cywilna, z siedzibą w Poznaniu (60-602), przy ul. Klin 17/2, wykonujące w imieniu i na rzecz Organizatora czynności związane z obsługą Akcji promocyjnej, w szczególności wysyłkę Upominków oraz obsługę reklamacji. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, czas jej trwania, sposób informowania o Akcji Promocyjnej i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną. 2. Przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem 3. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz Punktów Sprzedaży, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków,

2 rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników, dotyczących spełniania warunków, o których mowa ust. 3 powyżej. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Uczestnika na żądanie Organizatora uniemożliwia Uczestnikowi uzyskanie Upominku. 5. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i zależy od wyłącznej decyzji osoby zainteresowanej. 3. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Akcja Promocyjna trwa w okresie od r. do r. lub do wyczerpania zapasów Upominków. O wyczerpaniu zapasu Upominków Organizator poinformuje na stronie internetowej przeznaczonej do rejestracji dokonanych zakupów Produktów Promocyjnych. 2. W czasie określonym w ust. 1 powyżej można dokonywać zakupów Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników (nie mogą one negatywnie wpłynąć na uprawnienia wynikające z Regulaminu), w tym także do przedłużenia trwania Akcji Promocyjnej. W takim przypadku informacja o zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Akcji Promocyjnej lub modyfikacji treści Regulaminu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące, ograniczające lub modyfikujące sposób przeprowadzania akcji promocyjnych tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem 4. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej, należy w czasie jej trwania dokonać: a. w Punkcie Sprzedaży zakupu Produktów Promocyjnych w zestawach wskazanych w niniejszym paragrafie, b. potwierdzenia zrealizowanego zakupu za pośrednictwem strony internetowej pod adresem wraz ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa w Akcji promocyjnej w trybie opisanym poniżej, 2. Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej wskazanej powyżej następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w zakładce Weź udział, w dalszej części Regulaminu zwanego Zgłoszeniem Promocyjnym, 3. Przy wypełnianiu Zgłoszenia Promocyjnego: a. wymagane jest wypełnienie, zgodnie z prawdą, wszystkich pól tekstowych zawierających następujące dane: i. imię i nazwisko Uczestnika lub firmę uczestnika w przypadku Uczestnika innego niż osoba fizyczna,

3 ii. adres do doręczenia Upominku (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), iii. numer telefonu, iv. adres , v. nazwa i adres Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych. b. wymagana jest rejestracja Dowodu Zakupu w formie wyraźnego skanu lub zdjęcia w formacie [PDF, JPG,] poprzez pobranie pliku z własnego dysku i zamieszczenie na serwerze Organizatora za pośrednictwem strony internetowej, za pomocą funkcji Dołącz plik. Maksymalna wielkość pliku możliwa do zamieszczenia wynosi 2 MB, c. wymagane jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu w ramach Zgłoszenia Promocyjnego. 4. W okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnikowi przysługiwać będą następujące Upominki: a. komplet 2 szlafroków, o wartości 200 zł w razie zakupu Produktów Promocyjnych w postaci kabiny prysznicowej oraz brodzika; b. komplet 2 ręczników składający się z 1 ręcznika kąpielowego oraz 1 małego ręcznika, o wartości 100 zł w razie zakupu Produktów Promocyjnych w postaci umywalki z szafką podumywalkową. 5. Łączna wartość Upominków możliwych do uzyskania w ramach całej Akcji Promocyjnej jest ograniczona w ten sposób, że jeden Uczestnik, niezależnie od liczby dokonanych przez niego zakupów Produktów Promocyjnych i niezależnie od faktu, czy zakupy te zostaną dokonane w jednym czy kilku Punktach Sprzedaży, jest uprawniony do otrzymania Upominków o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 760 zł. 6. W czasie trwania Akcji promocyjnej jeden Dowód Zakupu może być zarejestrowany tylko jeden raz i tylko przez jednego Uczestnika. 7. Organizator (Koordynator) dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników do 21 dni roboczych od daty dokonania Zgłoszenia Promocyjnego. W tym okresie Uczestnik może zostać wezwany do przesłania wyraźnego zdjęcia lub skanu Dowodu Zakupu. Organizatorowi i Koordynatorowi przysługuje również prawo zażądania okazania oryginału dowodu nabycia dokumentującego zakup Produktu promocyjnego, jak również potwierdzenia faktu zakupu w Punkcie Sprzedaży m.in. w sytuacji gdy na załączonej kserokopii dowodu zakupu jakiekolwiek dane są nieczytelne oraz złożenia oświadczenia o niezwróceniu nabytych Produktów Promocyjnych zawartych w Dowodzie Zakupu, który został zarejestrowany. 8. Po ponownym przekazaniu Dowodu Zakupu przez Uczestnika Organizator (Koordynator) ma czas do 21 dni roboczych na weryfikację zgłoszenia. W przypadku ponownego przesłania niewyraźnego pliku lub niepotwierdzenia faktu zakupu w Punkcie Sprzedaży Zgłoszenie Promocyjne, jako niespełniające warunków Regulaminu, nie zostanie zakwalifikowane do Akcji promocyjnej. 9. Uczestnik otrzyma potwierdzenie lub potwierdzenie SMS o poprawnej rejestracji Zgłoszenia Promocyjnego przez Organizatora (Koordynatora), zgodnie z otrzymanymi danymi od Uczestnika. 10. Wysyłka Upominku nastąpi w terminie 21 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Promocyjnego, poprzez nadanie przesyłki Pocztą kurierską na adres Uczestnika wskazany przez niego w Zgłoszeniu Promocyjnym.

4 11. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Upominków na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie. 12. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Akcji Promocyjnej przekroczy liczbę Upominków, o uzyskaniu Upominku decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia przez Uczestnika, zaś w przypadku takiej samej daty zgłoszenia kolejność otrzymania zgłoszenia przez Organizatora (Koordynatora). 13. Wartość Upominków o których mowa w ust. 4 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, przyznanych Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jest wolna od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2032). W przypadku uzyskania Upominku otrzymanego przez Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką prawa handlowego, wartość Upominku stanowi dla takiego Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z właściwych przepisów. 14. Jeżeli przesłany Upominek zostanie Organizatorowi zwrócony przez kuriera lub przedsiębiorcę pocztowego: a. w przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, b. w przypadku gdy adres podany przez Uczestnika będzie błędny, c. w innym podobnym przypadku Uczestnik traci uprawnienie do otrzymania Upominku. Organizator może jednak podjąć próbę kontaktu z Uczestnikiem za pośrednictwem telefonu lub korespondencji elektronicznej celem ponownego przesłania Uczestnikowi Upominku. 15. W razie zwrotu przez Uczestnika zakupionych Produktów Promocyjnych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie dokonać zwrotu przyznanych mu Upominków na adres Koordynatora: Studio Apla ul. Klin 17/2, Poznań. 5. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną powinny być składane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia odebrania Upominku lub w terminie do 21 listopada 2017 roku. 2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres Koordynatora: Studio Apla ul. Klin 17/2, Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz powody złożenia reklamacji i opis żądania. 3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Uczestnik wykaże, że niedochowanie terminu nie nastąpiło z jego winy. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 5. Od rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Organizatora do ponownego odwołania się do Organizatora. Ponowne rozstrzygnięcie przez Organizatora reklamacji i wydanie decyzji w

5 przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia odwołania ma charakter ostateczny i powiadomienie Uczestnika, który je wniósł o wynikach postępowania odwoławczego, wyczerpuje tryb tego postępowania. 6. DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator, który dla celów prowadzenia Akcji promocyjnej powierzył Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników zgodnie z właściwymi przepisami. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu należytego przeprowadzenia Akcji Promocyjnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 3. Dane osobowe Uczestnika w postaci imienia, nazwiska, adresu do korespondencji ewentualnie numeru telefonu zostaną udostępnione kurierowi lub przedsiębiorcy pocztowemu w celu dostarczenia Uczestnikowi Upominku. 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu Promocyjnym oraz w treści Dowodu Zakupu. Podanie danych osobowych wymaganych w Zgłoszeniu Promocyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej. 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania. 6. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, w szczególności jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. 7. Za odrębnymi zgodami Uczestnika wyrażonymi w Zgłoszeniu Promocyjnym Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania Uczestnikowi informacji handlowej drogą elektroniczną. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 2. Niniejsza Akcja promocyjna, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.). 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu lub z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

6 Załącznik nr 1 Lista Produktów Promocyjnych Umywalki Kod Materiał K EGO by Citterio umywalka 40cm EGO K EGO by Citterio umywalka 40cm, Reflex EGO K EGO by CITTERIO umywalka 60cm EGO K EGO by CITTERIO umywalka 60cm REFLEX EGO K EGO by CITTERIO umywalka 65cm EGO K EGO by CITTERIO umywalka 65cm REFLEX EGO K EGO by Citterio umywalka stawiana na blat 45 cm EGO K EGO by Citterio umywalka stawiana na blat 45 cm, Reflex EGO M Umywalka 100 cm, bez otworu M Umywalka 100 cm, bez otworu, Reflex M Umywalka 100 cm, z 2 otworami M Umywalka 100 cm, z 2 otworami Reflex M Umywalka 100 cm, z otworem M Umywalka 100 cm, z otworem, Reflex M Umywalka 130 cm, bez otworu M Umywalka 130 cm, bez otworu, Reflex M Umywalka 130 cm, z 2 otworami M Umywalka 130 cm, z 2 otworami Reflex M Umywalka 130 cm, z otworem M Umywalka 130 cm, z otworem, Reflex M Umywalka 40 cm, lewa M Umywalka 40 cm, lewa Reflex M Umywalka 40 cm, prawa M Umywalka 40 cm, prawa Reflex M Umywalka 60 cm M Umywalka 60 cm, Reflex M Umywalka 80 cm M Umywalka 80 cm, Reflex M Umywalka asymetryczna 70 cm, lewa M Umywalka asymetryczna 70 cm, lewa Reflex M Umywalka asymetryczna 70 cm, prawa M Umywalka asymetryczna 70 cm, prawa Reflex L MODO umywalka 50cm z otworem MODO L MODO umywalka 50cm z otworem REFLEX MODO L MODO umywalka 60cm z otworem MODO L MODO umywalka 60cm z otworem REFLEX MODO L MODO umywalka 80cm z otworem MODO L MODO umywalka 80cm z otworem REFLEX MODO L MODO umywalka 100cm z otworem MODO L MODO umywalka 100cm z otworem REFLEX MODO M Zestaw umywalka 45cm standardowa + szafka biały połysk M Zestaw umywalka 45cm standardowa + szafka szary jesion M Zestaw umywalka 65cm + szafka biały połysk M Zestaw umywalka 65cm + szafka szary jesion M Zestaw: umywalka 36cm + szafka biały połysk M Zestaw: umywalka 36cm + szafka szary jesion M Zestaw: umywalka 45cm lewa + szafka biały połysk M Zestaw: umywalka 45cm lewa + szafka szary jesion M Zestaw: umywalka 45cm prawa + szafka biały połysk M Zestaw: umywalka 45cm prawa + szafka szary jesion M Zestaw: umywalka 50cm + szafka biały połysk M Zestaw: umywalka 50cm + szafka szary jesion M Zestaw: umywalka 55cm + szafka biały połysk biały połysk M Zestaw: umywalka 55cm + szafka szary jesion M Zestaw: umywalka 60cm + szafka biały połysk

7 M Zestaw: umywalka 60cm + szafka szary jesion K REKORD umywalka 40 cm b/o biała REKORD K REKORD umywalka 40 cm z/o biała REKORD K REKORD umywalka 50 cm b/o biała REKORD K REKORD umywalka 50 cm z/o biała REKORD K REKORD umywalka 55 cm b/o biała REKORD K REKORD umywalka 55 cm z/o biała REKORD K REKORD umywalka 60 cm b/o biała REKORD K REKORD umywalka 60 cm z/o biała REKORD K REKORD umywalka mebl. prostokątna 40 cm z/o biała REKORD K REKORD umywalka mebl. prostokątna 50 cm z/o biała REKORD K REKORD umywalka mebl. prostokątna 60 cm z/o biała REKORD L TRAFFIC Umywalka 55 cm, z otworem, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka 55 cm, z otworem, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka 60 cm, z otworem, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka 60 cm, z otworem, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka 65 cm, z otworem, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka 65 cm, z otworem, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka 70 cm, z otworem, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka 70 cm, z otworem, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 120 cm, bez otworu, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 120 cm, bez otworu, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 120 cm, z dwoma otworami, z przelewami TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 120 cm, z dwoma otworami, z przelewami, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 120 cm, z otworem, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 120 cm, z otworem, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 45 cm, z otworem, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 45 cm, z otworem, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 60 cm, z otworem, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 60 cm, z otworem, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 75 cm, z otworem, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 75 cm, z otworem, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 90 cm, bez otworu, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 90 cm, bez otworu, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 90 cm, z dwoma otworami, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 90 cm, z dwoma otworami, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 90 cm, z otworem, z przelewem TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa 90 cm, z otworem, z przelewem, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa podwójna 120 cm, bez otworów, z przelewami TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa podwójna 120 cm, bez otworów, z przelewami, Reflex TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa podwójna 120 cm, z dwoma otworami, z przelewami TRAFFIC L TRAFFIC Umywalka meblowa podwójna 120 cm, z dwoma otworami, z przelewami, Reflex TRAFFIC L TWINS umywalka 50cm prostokątna TWINS L TWINS umywalka 50cm prostokątna Reflex TWINS L TWINS umywalka 60cm prostokątna TWINS L TWINS umywalka 60cm prostokątna Reflex TWINS L TWINS umywalka meblowa z niskim rantem 50 cm TWINS L TWINS umywalka meblowa z niskim rantem 50 cm Reflex TWINS L TWINS umywalka meblowa z niskim rantem 60 cm TWINS L TWINS umywalka meblowa z niskim rantem 60 cm Reflex TWINS L TWINS umywalka meblowa z niskim rantem 80 cm TWINS L TWINS umywalka meblowa z niskim rantem 80 cm Reflex TWINS

8 Szafki podumywalkowe Kod Materiał Szafka podumywalkowa z 1 szufladą 120cm do umywalki 130cm Szafka podumywalkowa z 1 szufladą 120cm do umywalki 130cm Szafka podumywalkowa z 1 szufladą 70cm do umywalki 80cm Szafka podumywalkowa z 1 szufladą 70cm do umywalki 80cm Szafka podumywalkowa z 1 szufladą 90cm do umywalki 100cm Szafka podumywalkowa z 1 szufladą 90cm do umywalki 100cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 120cm do umywalki 130cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 120cm do umywalki 130cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 50cm do umywalki 60cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 50cm do umywalki 60cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 60cm do umywalki 70cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 60cm do umywalki 70cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 70cm do umywalki 80cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 70cm do umywalki 80cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 90cm do umywalki 100cm Szafka podumywalkowa z 2 szufladami 90cm do umywalki 100cm Szafka podumywalkowa z drzwiami do umywalki 40cm Szafka podumywalkowa z drzwiami do umywalki 40cm MODO szafka wisząca podumywalkowa 50 cm, biały połysk MODO MODO szafka wisząca podumywalkowa 60 cm, biały połysk MODO MODO szafka wisząca podumywalkowa 80 cm, biały połysk MODO MODO Szafka wisząca podumywalkowa 100 cm, biały połysk MODO TRAFFIC Szafka podumywalkowa z czterema szufladami 120 cm, dąb szary TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z czterema szufladami 120cm, dąb szary TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z czterema szufladami 120cm, jesion bielony TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z czterema szufladami 120cm, jesion bielony TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z drzwiami 45cm, dąb szary TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z drzwiami 45cm, jesion bielony TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z dwiema szufladami 60cm, dąb szary TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z dwiema szufladami 60cm, jesion bielony TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z dwiema szufladami 75cm, dąb szary TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z dwiema szufladami 75cm, jesion bielony TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z dwiema szufladami 90cm, dąb szary TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa z dwiema szufladami 90cm, jesion bielony TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 120 cm, biały połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 120 cm, do kompletowania z umywalką podwójną, biały połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 120 cm, do kompletowania z umywalką podwójną, platynowy połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 120 cm, platynowy połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 45 cm, biały połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 45 cm, platynowy połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 60 cm, biały połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 60 cm, platynowy połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 70 cm, biały połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 70 cm, platynowy połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 90 cm, biały połysk TRAFFIC TRAFFIC Szafka podumywalkowa 90 cm, platynowy połysk TRAFFIC TRAFFIC szafka podumywalkowa z drzwiami 45cm, antracyt mat TRAFFIC TRAFFIC szafka podumywalkowa z dwiema szufladami 60cm, antracyt mat TRAFFIC TRAFFIC szafka podumywalkowa z dwiema szufladami 75cm, antracyt mat TRAFFIC TRAFFIC szafka podumywalkowa z dwiema szufladami 90cm, antracyt mat TRAFFIC TRAFFIC szafka podumywalkowa z czterema szufladami do umywalki z pojedynczą miską 120cm, antracyt mat TRAFFIC TRAFFIC szafka podumywalkowa z czterema szufladami do umywalki z podwójną miską 120cm, antracyt mat TRAFFIC TWINS Szafka z 1 szufladą 50cm, czarny mat TWINS TWINS Szafka z 1 szufladą 50cm, srebrny grafit TWINS TWINS Szafka z 1 szufladą 60cm, biały połysk TWINS TWINS Szafka z 1 szufladą 60cm, czarny mat TWINS TWINS Szafka z 1 szufladą 60cm, srebrny grafit TWINS TWINS Szafka z 2 szufladami 50cm, biały połysk TWINS TWINS Szafka z 2 szufladami 50cm, czarny mat TWINS

9 TWINS Szafka z 2 szufladami 50cm, srebrny grafit TWINS TWINS Szafka z 2 szufladami 60cm, biały połysk TWINS TWINS Szafka z 2 szufladami 60cm, czarny mat TWINS TWINS Szafka z 2 szufladami 60cm, srebrny grafit TWINS TWINS Szafka z drzwiami 50cm, biały połysk TWINS TWINS Szafka z drzwiami 50cm, czarny mat TWINS TWINS Szafka z drzwiami 50cm, srebrny grafit TWINS TWINS Szafka z drzwiami 60cm, biały połysk TWINS TWINS Szafka z drzwiami 60cm, czarny mat TWINS TWINS Szafka z drzwiami 60cm, srebrny grafit TWINS TWINS Szafka z drzwiami 80cm biały połysk TWINS TWINS Szafka z drzwiami 80cm czarny mat TWINS TWINS Szafka z drzwiami 80cm srebrny grafit TWINS TWINS Szafka z 1 szufladą 80cm biały połysk TWINS TWINS Szafka z 1 szufladą 80cm czarny mat TWINS TWINS Szafka z 1 szufladą 80cm srebrny grafit TWINS TWINS Szafka z 2 szufladami 80cm biały połysk TWINS TWINS Szafka z 2 szufladami 80cm czarny mat TWINS TWINS Szafka z 2 szufladami 80cm srebrny grafit TWINS TWINS Szafka z 1 szufladą 50cm, biały połysk TWINS REKORD szafka podum.40cm, biała REKORD REKORD szafka podum.40cm, wenge REKORD REKORD szafka podum.50cm, biała REKORD REKORD szafka podum.50cm, wenge REKORD REKORD szafka podum.60cm, biała REKORD REKORD szafka podum.60cm, wenge REKORD Brodziki Kod Materiał XBK FIRST brodzik kwadratowy 80cm XBK FIRST brodzik kwadratowy 90cm XBN FIRST brodzik półokrągły 80cm XBN FIRST brodzik półokrągły 90cm XBK GŁĘBOKI Brodzik kwadratowy 80x80x21 cm XBK GŁĘBOKI Brodzik kwadratowy 90x90x21 cm XBN GŁĘBOKI Brodzik półokrągły 80x80x21cm XBN GŁĘBOKI Brodzik półokrągły 90x90x21 cm XBK PACYFIK Brodzik kwadratowy 100x100 z powłoką AntiSlide XBK PACYFIK Brodzik kwadratowy 100x100x5 cm XBK PACYFIK Brodzik kwadratowy 80x80x5 cm XBK PACYFIK Brodzik kwadratowy 90x90 z powłoką AntiSlide XBK PACYFIK Brodzik kwadratowy 90x90x5 cm XBN PACYFIK Brodzik półokrągły 100x100x5 cm XBN PACYFIK Brodzik półokrągły 80x80x5 cm XBN PACYFIK Brodzik półokrągły 90x90 z powłoką AntiSlide XBN PACYFIK Brodzik półokrągły 90x90x5 cm XBP PACYFIK brodzik prostokątny 100x80 cm XBP PACYFIK Brodzik prostokątny 100x80 z powłoką AntiSlide XBP PACYFIK brodzik prostokątny 100x90 cm XBP PACYFIK Brodzik prostokątny 100x90 z powłoką AntiSlide XBP PACYFIK Brodzik prostokątny 120x80 z powłoką AntiSlide XBP PACYFIK Brodzik prostokątny 120x80x5 cm XBP PACYFIK brodzik prostokątny 120x90 cm XBP PACYFIK Brodzik prostokątny 120x90 z powłoką AntiSlide XBP PACYFIK brodzik prostokątny 140x90 cm XBP PACYFIK Brodzik prostokątny 140x90 z powłoką AntiSlide XBK SIMPLO brodzik kwadratowy 80 ze zint.obudową i zamontowanymi nogami XBK SIMPLO brodzik kwadratowy 90 ze zint.obudową i zamontowanymi nogami XBN SIMPLO brodzik półokrągły 80 ze zint.obudową i zamontowanymi nogami XBN SIMPLO brodzik półokrągły 90 ze zint.obudową i zamontowanymi nogami XBK STANDARD PLUS brodzik kwadratowy 80 cm, ze zint.obudową

10 XBK STANDARD PLUS brodzik kwadratowy 80 cm XBK STANDARD PLUS brodzik kwadratowy 90 cm XBK STANDARD PLUS brodzik kwadratowy 90 cm, ze zint.obudową XBN STANDARD PLUS brodzik półokragły 90 cm, ze zint.obudową XBN STANDARD PLUS brodzik półokrągły 80 cm XBN STANDARD PLUS brodzik półokrągły 80 cm, ze zint.obudową XBN STANDARD PLUS brodzik półokrągły 90 cm XBK TERRA Brodzik 100/100 bialy XBP TERRA Brodzik 120/90 biały XBP TERRA Brodzik 140/90 bialy XBN TERRA Brodzik 90/4 biały XBK TERRA Brodzik 90/90 biały Kabiny i drzwi prysznicowe Kod Materiał PKDK REKORD Kabina kwadratowa 80cm PKDK REKORD Kabina kwadratowa 90cm PKPG REKORD Kabina półokrągła 80cm PKPG REKORD Kabina półokrągła 90cm ZKDK FIRST kabina kwad.80 szk.satyna pr.poł ZKDK FIRST kabina kwad.80 szk.transp.pr.poł ZKDK FIRST kabina kwad.90 szk.satyna pr.poł ZKDK FIRST kabina kwad.90 szk.transp.pr.poł ZKPG FIRST kabina pół.80 szk.satyna pr.poł. ZKPG FIRST kabina pół.80 szk.transp.pr.poł. ZKPG FIRST kabina pół.90 szk.satyna pr.poł. ZKPG FIRST kabina pół.90 szk.transp.pr.poł. ZDRS FIRST drzwi 3-elem.100,szk.satyna,pr.po ZDRS FIRST drzwi 3-elem.100,szk.transp,pr.po ZDRS FIRST drzwi 3-elem.80,szk.satyna,pr.poł ZDRS FIRST drzwi 3-elem.80,szk.transp,pr.poł ZDRS FIRST drzwi 3-elem.90,szk.satyna,pr.poł ZDRS FIRST drzwi 3-elem.90,szk.transp,pr.poł ZDDS FIRST drzwi rozsuw. 100,sz.transp.pr.p ZDDS FIRST drzwi rozsuw. 120,sz.satin.pr.p ZDDS FIRST drzwi rozsuw. 120,sz.transp.pr.p ZDDS FIRST drzwi rozsuw. 100,sz.satin.pr.p ZDRP FIRST pivot 80,szkło satyna,pr.połysk ZDRP FIRST pivot 80,szkło transp,pr.połysk ZDRP FIRST pivot 90,szkło satyna,pr.połysk ZDRP FIRST pivot 90,szkło transp,pr.połysk GKDK A GEO 6 kabina kwadr.80cm,tran.glass 1/2 GKDK B GEO 6 kabina kwadr.80cm,tran.glass 2/2 GKDK A GEO 6 kabina kwadr.90cm,tran.glass 1/2 GKDK B GEO 6 kabina kwadr.90cm,tran.glass 2/2 GKPG A GEO 6 kabina półok.80cm,część 1/2,prism. GKPG80R22003A GEO 6 kabina półok.80cm,część 1/2,REFLEX GKPG80R22003B GEO 6 kabina półok.80cm,część 2/2 REFLEX GKPG B GEO 6 kabina półok.80cm,część 2/2,prism. GKPG A GEO 6 kabina półok.80cm,szkło,część 1/2 GKPG B GEO 6 kabina półok.80cm,szkło,część 2/2 GKPG A GEO 6 kabina półok.90cm,część 1/2,prism. GKPG90R22003A GEO 6 kabina półok.90cm,część 1/2,REFLEX GKPG B GEO 6 kabina półok.90cm,część 2/2,prism. GKPG90R22003B GEO 6 kabina półok.90cm,część 2/2,REFLEX GKPG A GEO 6 kabina półok.90cm,szkło,część 1/2 GKPG B GEO 6 kabina półok.90cm,szkło,część 2/2 WKDK GEO6 EASY Kabina kwadratowa 80cm WKDK GEO6 EASY Kabina kwadratowa 90cm

11 WKPG GEO6 EASY Kabina pólokrągła 80cm WKPG GEO6 EASY Kabina półokrągła 90cm GDRB80R22003 GEO 6 drzwi Bifold 80cm, REFLEX GDRB GEO 6 drzwi Bifold 80cm,prism.glass GDRB GEO 6 drzwi Bifold 80cm,szkło,pr.połysk GDRB90R22003 GEO 6 drzwi Bifold 90cm, REFLEX GDRB GEO 6 drzwi Bifold 90cm,prism.glass GDRB GEO 6 drzwi Bifold 90cm,szkło,pr.połysk GDRP80R22003 GEO 6 drzwi Pivot 80cm, REFLEX GDRP GEO 6 drzwi Pivot 80cm,prism.glass GDRP GEO 6 drzwi Pivot 80cm,szkło,pr.połysk GDRP90R22003 GEO 6 drzwi Pivot 90cm, REFLEX GDRP GEO 6 drzwi Pivot 90cm,prism.glass GDRP GEO 6 drzwi Pivot 90cm,szkło,pr.połysk GDRS GEO 6 drzwi rozsuwane 100cm, prism.glass GDRS10R22003 GEO 6 drzwi rozsuwane 100cm, REFLEX GDRS GEO 6 drzwi rozsuwane 100cm, szkło,p.poł GDRS A GEO 6 drzwi rozsuwane 110cm, szkło,1/2 GDRS B GEO 6 drzwi rozsuwane 110cm, szkło,2/2 GDRS B GEO 6 drzwi rozsuwane 120cm, 2/2 prism.g GDRS A GEO 6 drzwi rozsuwane 120cm, szkło,1/2 GDRS B GEO 6 drzwi rozsuwane 120cm, szkło,2/2 GDRS12R22003A GEO 6 drzwi rozsuwane 120cm,1/2, REFLEX GDRS A GEO 6 drzwi rozsuwane 120cm,1/2,pris.gla GDRS12R22003B GEO 6 drzwi rozsuwane 120cm,2/2, REFLEX GDRS A GEO 6 drzwi rozsuwane 140cm, szkło,1/2 GDRS B GEO 6 drzwi rozsuwane 140cm, szkło,2/2 GDRS A GEO 6 drzwi rozsuwane 160cm, szkło,1/2 GDRS B GEO 6 drzwi rozsuwane 160cm, szkło,2/2 HKDF NEXT kabina kw.80,skrzydłowa,chrom/p HKDF NEXT kabina kw.90,skrzydłowa,chrom/p HKPF NEXT kabina pół.80,skrzydłowa,chrom/ HKPF NEXT kabina pół.90,skrzydłowa,chrom/p HDRF10222R03L NEXT drzwi skrzydłowe 100 L,+reling HDRF10222R03R NEXT drzwi skrzydłowe 100 R,+reling HDRF12222R03L NEXT drzwi skrzydłowe 120 L,+reling HDRF12222R03R NEXT drzwi skrzydłowe 120 R,+reling HDRF80222R03L NEXT drzwi skrzydłowe 80 L,+reling HDRF80222R03R NEXT drzwi skrzydłowe 80 R,+reling HDRF90222R03L NEXT drzwi skrzydłowe 90 L,+reling HDRF90222R03R NEXT drzwi skrzydłowe 90 R,+reling HDSN R NEXT Drzwi do ścianki na wymiar lewe HDSN12222R03R NEXT Drzwi do ścianki na wymiar lewe z relingiem HDSN L NEXT Drzwi do ścianki na wymiar prawe HDSN12222R03L NEXT Drzwi do ścianki na wymiar prawe z relingiem HDSN R NEXT Drzwi do ścianki na wymiar lewe HDSN11222R03R NEXT Drzwi do ścianki na wymiar lewe z relingiem HDSN L NEXT Drzwi do ścianki na wymiar prawe HDSN11222R03L NEXT Drzwi do ścianki na wymiar prawe z relingiem HDRN L NEXT Drzwi do wnęki na wymiar lewe HDRN12222R03L NEXT Drzwi do wnęki na wymiar lewe z relingiem HDRN R NEXT Drzwi do wnęki na wymiar prawe HDRN12222R03R NEXT Drzwi do wnęki na wymiar prawe z relingiem HDRN L NEXT Drzwi do wnęki na wymiar lewe HDRN11222R03L NEXT Drzwi do wnęki na wymiar lewe z relingiem HDRN R NEXT Drzwi do wnęki na wymiar prawe HDRN11222R03R NEXT Drzwi do wnęki na wymiar prawe z relingiem HDSF10222R03L NEXT drzwi skrzyd.ścianki 100 L,+reling HDSF L NEXT drzwi skrzyd.ścianki 100 L,chro HDSF10222R03R NEXT drzwi skrzyd.ścianki 100 R,+reling HDSF R NEXT drzwi skrzyd.ścianki 100 R,chro HDSF12222R03L NEXT drzwi skrzyd.ścianki 120 L,+reling HDSF L NEXT drzwi skrzyd.ścianki 120 L,chrom HDSF12222R03R NEXT drzwi skrzyd.ścianki 120 R,+reling HDSF R NEXT drzwi skrzyd.ścianki 120 R,chrom

12 HDSF80222R03L NEXT drzwi skrzyd.ścianki 80 L,+reling HDSF L NEXT drzwi skrzyd.ścianki 80 L,chrom HDSF80222R03R NEXT drzwi skrzyd.ścianki 80 R,+reling HDSF R NEXT drzwi skrzyd.ścianki 80 R,chrom HDSF90222R03L NEXT drzwi skrzyd.ścianki 90 L,+reling HDSF L NEXT drzwi skrzyd.ścianki 90 L,chrom HDSF90222R03R NEXT drzwi skrzyd.ścianki 90 R,+reling HDSF R NEXT drzwi skrzydł.ścianki 90 R,chrom HDRF L NEXT drzwi skrzydłowe 100 L,chrom/sr HDRF R NEXT drzwi skrzydłowe 100 R,chrom/sr. HDRF L NEXT drzwi skrzydłowe 120 L,chrom/sr. HDRF R NEXT drzwi skrzydłowe 120 R,chrom/sr. HDRF L NEXT drzwi skrzydłowe 80 L,chrom sr. HDRF R NEXT drzwi skrzydłowe 80 R,chrom/sr.p HDRF L NEXT drzwi skrzydłowe 90 L,chrom/sr.p HDRF R NEXT drzwi skrzydłowe 90 R,chrom/sr.p OKDK102BF003 ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuw 100cm OKDK ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuw 100cm Screen Guard OKDK802BF003 ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuw 80cm OKDK902BF003 ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuw 90cm OKDK ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuw 90cm Screen Guard OKDK ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuwne 80cm, szkło Screen Guard OKPG102BF003 ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 100cm OKPG ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 100cm Screen Guard OKPG802BF003 ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 80cm OKPG ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 80cm Screen Guard OKPG902BF003 ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 90cm OKPG ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 90cm Screen Guard ODRW L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 80cm lewe Screen Guard ODRW R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 80cm prawe Screen Guard ODRW L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 90cm lewe Screen Guard ODRW R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 90cm prawe Screen Guard ODRW L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 100cm lewe Screen Guard ODRW R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 100cm prawe Screen Guard ODRS L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 80cm lewe Screen Guard ODRS R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 80cm prawe Screen Guard ODRS L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 90cm lewe Screen Guard ODRS R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 90cm prawe Screen Guard ODRS L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 100cm lewe Screen Guard ODRS R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 100cm prawe Screen Guard ODRW802BF003L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 80cm lewe ODRW802BF003R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 80cm prawe ODRW902BF003L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 90cm lewe ODRW902BF003R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 90cm prawe ODRW102BF003L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 100cm lewe ODRW102BF003R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do wnęki 100cm prawe ODRS802BF003L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 80cm lewe ODRS802BF003R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 80cm prawe ODRS902BF003L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 90cm lewe ODRS902BF003R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 90cm prawe ODRS102BF003L ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 100cm lewe ODRS102BF003R ULTRA Drzwi 3 elementowe przesuwne do ścianki 100cm prawe ODDW L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 120cm lewe Screen Guard ODDW R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 120cm prawe Screen Guard ODDW L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 140cm lewe Screen Guard ODDW R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 140cm prawe Screen Guard ODDW L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 150cm lewe Screen Guard ODDW R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 150cm prawe Screen Guard ODDW L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 160cm lewe Screen Guard ODDW R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 160cm prawe Screen Guard ODDW L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 170cm lewe Screen Guard ODDW R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 170cm prawe Screen Guard ODDS L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 120cm lewe Screen Guard ODDS R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 120cm prawe Screen Guard ODDS L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 140cm lewe Screen Guard

13 ODDS R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 140cm prawe Screen Guard ODDS L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 150cm lewe Screen Guard ODDS R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 150cm prawe Screen Guard ODDS L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 160cm lewe Screen Guard ODDS R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 160cm prawe Screen Guard ODDS L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 170cm lewe Screen Guard ODDS R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 170cm prawe Screen Guard ODDW122BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 120cm lewe ODDW122BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 120cm prawe ODDW142BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 140cm lewe ODDW142BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 140cm prawe ODDW152BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 150cm lewe ODDW152BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 150cm prawe ODDW162BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 160cm lewe ODDW162BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 160cm prawe ODDW172BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 170cm lewe ODDW172BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do wnęki 170cm prawe ODDS122BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 120cm lewe ODDS122BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 120cm prawe ODDS142BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 140cm lewe ODDS142BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 140cm prawe ODDS152BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 150cm lewe ODDS152BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 150cm prawe ODDS162BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 160cm lewe ODDS162BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 160cm prawe ODDS172BF003L ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 170cm lewe ODDS172BF003R ULTRA Drzwi dwuelementowe przesuwne do ścianki 170cm prawe HKDF Z2 Zestaw HKDF XBK HKPF Z2 Zestaw HKPF XBN OKDK802BF003Z2 Zestaw OKDK802BF003+XBK OKDK902BF003Z2 Zestaw OKDK902BF003+XBK OKDK102BF003Z2 Zestaw OKDK102BF003+XBK OKPG802BF003Z2 Zestaw OKPG802BF003+XBN OKPG902BF003Z2 Zestaw OKPG902BF003+XBN OKPG102BF003Z2 Zestaw OKPG102BF003+XBN OKDK Z2 Zestaw OKDK XBK OKDK Z2 Zestaw OKDK XBK OKDK Z2 Zestaw OKDK XBK OKPG Z2 Zestaw OKPG XBN OKPG Z2 Zestaw OKPG XBN OKPG Z2 Zestaw OKPG XBN OKDK902BF003Z3 Zestaw OKDK902BF003+XBK OKDK102BF003Z3 Zestaw OKDK102BF003+XBK OKPG902BF003Z3 Zestaw OKPG902BF003+XBN OKDK Z3 Zestaw OKDK XBK OKDK Z3 Zestaw OKDK XBK OKPG Z3 Zestaw OKPG XBN GKPG Z2 Zestaw GKPG XBN GKPG90R22003Z2 Zestaw GKPG90R22003+XBN GKPG80R22003Z2 Zestaw GKPG80R22003+XBN GKPG Z2 Zestaw GKPG XBN GKPG Z2 Zestaw GKPG XBN GKPG Z2 Zestaw GKPG XBN GKDK Z2 Zestaw GKDK XBK GKDK Z2 Zestaw GKDK XBK GKPG Z3 Zestaw GKPG XBN GKPG Z3 Zestaw GKPG XBN GKDK Z3 Zestaw GKDK XBK GKDK Z3 Zestaw GKDK XBK GKPG80R22003Z3 Zestaw GKPG80R22003+XBN GKPG Z3 Zestaw GKPG XBN GKPG Z3 Zestaw GKPG XBN GKPG90R22003Z3 Zestaw GKPG90R22003+XBN

14

REGULAMIN akcji promocyjnej Łazienka + 500

REGULAMIN akcji promocyjnej Łazienka + 500 REGULAMIN akcji promocyjnej Łazienka + 500 1. Definicje 1. Akcja promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Zwrot za zakupy Volex

REGULAMIN akcji promocyjnej Zwrot za zakupy Volex REGULAMIN akcji promocyjnej Zwrot za zakupy Volex 1. Definicje 1. Akcja promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną Zwrot za zakupy Volex organizowaną i prowadzoną na zasadach

Bardziej szczegółowo

KABINY PRYSZNICOWE S 600 NEXT ULTRA GEO 6 EASY GEO 6 FIRST REKORD PARAWANY NAWANNOWE

KABINY PRYSZNICOWE S 600 NEXT ULTRA GEO 6 EASY GEO 6 FIRST REKORD PARAWANY NAWANNOWE KABINY PRYSZNICOWE S 600 NEXT ULTRA GEO 6 EASY GEO 6 FIRST REKORD PARAWANY NAWANNOWE 174 178 184 192 196 202 206 210 KABINY KOŁO SOLIDNE I BEZPIECZNE Poranny prysznic daje poczucie relaksu i orzeźwienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Śniadanie z Instalatorami

REGULAMIN akcji promocyjnej Śniadanie z Instalatorami REGULAMIN akcji promocyjnej Śniadanie z Instalatorami 1. Definicje 1. Akcja promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną Śniadanie z Instalatorami organizowaną i prowadzoną

Bardziej szczegółowo

Polecony, Nagrodzony

Polecony, Nagrodzony REGULAMIN akcji promocyjnej GAC Polecony, Nagrodzony 1. Definicje 1. Akcja promocyjna w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną GAC - Polecony, Nagrodzony organizowaną i prowadzoną na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 2.0

REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 2.0 REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 2.0 1 DEFINICJE 1. Akcja promocyjna - akcja promocyjna Volex 2.0 organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w Regulaminie. 2. Organizator GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ. KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ. KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ pod nazwą KÄRCHER

Bardziej szczegółowo

KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE

KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (uniwersalne odkurzacze domowe) KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ AKCJI

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1.

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1. Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja Galaxy Tab A 10.1 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE

KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (domowe urządzenia wysokociśnieniowe) KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu sprzętu kuchennego do zabudowy oznaczonego znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie

REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie 2016-03-01 REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 4.0

REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 4.0 REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 4.0 1 DEFINICJE 1. Akcja promocyjna - akcja promocyjna Volex 4.0 organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w Regulaminie. 2. Organizator GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji blenderów marki TEFAL ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe SEB Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu Organizatorowi w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży, w Czasie Trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gear VR + Distorted

Regulamin Promocji Gear VR + Distorted Regulamin Promocji Gear VR + Distorted 1 Definicje 1. Promocja sprzedaż premiowa urządzeń Samsung Gear VR organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack

Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Akcja promocyjna Warsztaty Fotograficzne HUAWEI Regulamin

Akcja promocyjna Warsztaty Fotograficzne HUAWEI Regulamin Akcja promocyjna Warsztaty Fotograficzne HUAWEI Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem Akcji jest A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie (00-131), Grzybowska 4 lok. 138, wpisana

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz z późn. zm.). 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1 Postanowienia ogólne. 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz z późn. zm.). 2 Warunki uczestnictwa w Akcji REGULAMIN 2.0 akcji sprzedaży premiowej Kulinarne SHOW! W twoim domu dla marki Gaggenau polegającej na udzieleniu premii posprzedażowej (dalej,,regulamin i,,akcja ) 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ ZYSKAJ NA CHŁODNO

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ ZYSKAJ NA CHŁODNO REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ ZYSKAJ NA CHŁODNO 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Ofercie Specjalnej. 1.2. Oferta Specjalna niniejsza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI QuattrO. pisuary. deski sedesowe

NOWOŚCI QuattrO. pisuary. deski sedesowe NOWOŚCI 2012/ NOWOŚCI 2012 Ceramika / MEBLE / Kabiny / BRODZIKI stelaże podtynkowe przyciski spłukujące pisuary deski sedesowe QuattrO TWINS primo DOMINO DOMINO XL FIRST PACYFIK Ceramika/ PIsuary PISUAR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY

REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja prowadzony jest pod nazwą Innowacja druku dla Twojej firmy (dalej Promocja ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Powiększamy wyprawkę! Odbierz voucher o wartości do 300 zł do Coccodrillo

Regulamin Promocji. Promocja Powiększamy wyprawkę! Odbierz voucher o wartości do 300 zł do Coccodrillo Regulamin Promocji Promocja Powiększamy wyprawkę! Odbierz voucher o wartości do 300 zł do Coccodrillo 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż promocyjna Promocja Powiększamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZGARNIJ WODNE CHŁODZENIE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI ZGARNIJ WODNE CHŁODZENIE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI ZGARNIJ WODNE CHŁODZENIE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą ZGARNIJ WODNE CHŁODZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Zmiana Regulaminu Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0

Zmiana Regulaminu Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0 Zmiana Regulaminu Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0 01.10.2018 1 Na podstawie 6 pkt 5 Regulaminu promocji Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0 ( Regulamin ),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Zrób zakupy za 1000 zł. Odbierz podwójny bilet do kina

Regulamin Promocji. Promocja Zrób zakupy za 1000 zł. Odbierz podwójny bilet do kina Regulamin Promocji Promocja Zrób zakupy za 1000 zł. Odbierz podwójny bilet do kina 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż promocyjna Promocja Zrób zakupy za 1000 zł. Odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów wybranych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Ceramika Meble Stelaże podtynkowe Kabiny prysznicowe Brodziki

Ceramika Meble Stelaże podtynkowe Kabiny prysznicowe Brodziki NOWOŚCI 2011 Ceramika Meble Stelaże podtynkowe Kabiny prysznicowe Brodziki Obejmuje produkty, które wyróżniają się tradycyjnym, ponadczasowym wzornictwem i dobrą ceną. Są to serie i produkty głównie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R o c ksta r

R E G U L A M I N R o c ksta r R E G U L A M I N R o c ksta r 1. Organizator i czas trwania. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej obejmującej konkurs organizowanej pod nazwą "Rockstar", zwanej dalej odpowiednio "Konkursem" lub Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA Warszawa, dnia 21.11.2016 r REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent

REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Podaruj sobie prezent (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MMS KIBICUJ Z NAMI z dnia 27 marca 2012

Regulamin Konkursu MMS KIBICUJ Z NAMI z dnia 27 marca 2012 Regulamin Konkursu MMS KIBICUJ Z NAMI z dnia 27 marca 2012 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą MMS KIBICUJ Z NAMI (dalej Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Siemens Zmywarka 150 zł premii

REGULAMIN Akcji Siemens Zmywarka 150 zł premii REGULAMIN Akcji Siemens Zmywarka 150 zł premii Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca energooszczędną zmywarkę Siemens do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu testowego "Blogosfera"

Regulamin programu testowego Blogosfera Regulamin programu testowego "Blogosfera" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie testowym "Blogosfera" (dalej Program ). 2. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wakacyjny przepis na promocje II 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Wakacyjny przepis na promocje II. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Monitor curved plus gra od Electronic Arts (dalej Regulamin )

Regulamin promocji dla konsumentów Monitor curved plus gra od Electronic Arts (dalej Regulamin ) Regulamin promocji dla konsumentów Monitor curved plus gra od Electronic Arts (dalej Regulamin ) 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów w rozumieniu art. Art. 22 1 ustawy Kodeks cywilny, dokonujących

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA 1.1. Organizatorem Akcji promocyjnej Ostra promocja dla kupujących zestaw - zlewozmywak marki Franke wykonany z Fragranitu lub ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą SFA kupujesz, za darmo tankujesz (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. ASUS VGA + Bon Paliwowy. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI. ASUS VGA + Bon Paliwowy. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI ASUS VGA + Bon Paliwowy. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą ASUS VGA + Bon Paliwowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo