REGULAMIN akcji promocyjnej Łazienka + 500

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN akcji promocyjnej Łazienka + 500"

Transkrypt

1 REGULAMIN akcji promocyjnej Łazienka Definicje 1. Akcja promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 2. Organizator - GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 1, Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł. 3. Koordynator - Studio Apla Krzysztof Flajszer, Patrycja Kentzer-Sikorska, Dariusz Nowak spółka cywilna, z siedzibą w Poznaniu (60-602), przy ul. Klin 17/2, wykonujące w imieniu i na rzecz Organizatora czynności związane z obsługą Akcji promocyjnej, w szczególności wysyłkę nagród oraz obsługę reklamacji. 4. Produkt promocyjny wybrany produkt z serii meblowych, ceramicznych, kabina oraz brodzik oznaczony znakiem towarowym KOŁO, wprowadzany do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowa i zamknięta lista Produktów promocyjnych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna (konsument lub osoba prowadząca działalność gospodarczą), posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu promocyjnego w Punkcie Sprzedaży, która jest ostatecznym odbiorcą Produktu promocyjnego, zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. 6. Kupon podarunkowy bon SODEXO, opisany bliżej w 5. Regulaminu, przyznawany za zakup Produktów Promocyjnych w zestawie (zestawach) i wypełnienie pozostałych obowiązków określonych w Regulaminie. 7. Punkt Sprzedaży Akcją promocyjną objęte są punkty sprzedaży oraz sklepy internetowe prowadzące działalność handlową w zakresie wyposażenia łazienek, gdzie prowadzona jest detaliczna sprzedaż Produktów promocyjnych. 8. dzień roboczy dzień tygodnia od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa: warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej, czas jej trwania, sposób informowania o Akcji promocyjnej i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Akcją promocyjną Przez cały okres trwania Akcji promocyjnej niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, siedzibie Koordynatora oraz na stronie internetowej Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz Punktów Sprzedaży, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia. Organizator oraz Koordynator zastrzegają sobie możliwość pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących spełniania tego warunku Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być osoby fizyczne dokonujące zakupu Produktów promocyjnych w celu ich dalszej odsprzedaży, w tym zamontowania Produktu promocyjnego u innej osoby Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne i zależy od wyłącznej decyzji osoby zainteresowanej. 3. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 3.1. Akcja promocyjna trwa w okresie od r. do r. lub do wyczerpania zapasów Kuponów podarunkowych. W tym okresie można dokonywać zakupów Produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej celem zgłoszenia swojego udziału w niej za pośrednictwem strony internetowej Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników (nie mogą one negatywnie wpłynąć na uprawnienia wynikające z Regulaminu), w tym także do przedłużenia trwania Akcji promocyjnej. W takim przypadku informacja o zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania akcji promocyjnych tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przesłana Uczestnikom na podane przez nich adresy .

3 4. PRODUKTY PROMOCYJNE Akcją promocyjną objęte są produkty Organizatora - meble oraz umywalki meblowe z serii MODO, TWINS, REKORD oraz kabiny i brodziki dostępne w Punktach Sprzedaży. Listę produktów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 5.1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, należy w czasie jej trwania: w dowolnym Punkcie Sprzedaży dokonać jednorazowego zakupu Produktów promocyjnych za łączną kwotę równą lub wyższą kwocie zł brutto w ramach jednego z następujących zestawów: a) co najmniej dwa meble oraz umywalka meblowa, b) kabina oraz brodzik. Powyżej wymienione zestawy muszą być z tej samej serii. Zakupione Produkty promocyjne muszą tworzyć zestaw lub zestawy, aby zostały uwzględnione w Akcji promocyjnej. Dokumentem potwierdzającym nabycie Produktów Promocyjnych jest paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca pieczątkę Punktu Sprzedaży oraz podpis osoby wystawiającej fakturę, zwane w dalszej części Regulaminu Dowodami Zakupu dokonać nie później niż do dnia r. za pośrednictwem strony internetowej potwierdzenia zrealizowanego zakupu w okresie trwania Akcji promocyjnej i zgłoszenia chęci uczestnictwa w Akcji promocyjnej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w zakładce Weź udział, w dalszej części Regulaminu zwanego Zgłoszeniem Promocyjnym. Przy wypełnianiu Zgłoszenia Promocyjnego wymagane jest: a) wypełnienie, zgodnie z prawdą, wszystkich pól tekstowych zawierających następujące dane: - imię i nazwisko, - miejsce zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania), - kod pocztowy, - miejscowość, - numer telefonu, - adres , - nazwa i adres Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych. b) rejestracja Dowodu Zakupu w formie wyraźnego skanu lub zdjęcia poprzez pobranie pliku z własnego dysku i zamieszczenie na serwerze informatycznym, na którym umieszczona jest strona internetowa, za pomocą funkcji Dołącz plik. Maksymalna wielkość pliku możliwa do zamieszczenia wynosi 2 MB. c) wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu w ramach Zgłoszenia Promocyjnego.

4 5.2. W czasie trwania Akcji promocyjnej Dowód Zakupu może być zarejestrowany tylko jeden raz i tylko przez jednego Uczestnika w formularzu elektronicznym Koordynator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników do 6 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej. W tym okresie Uczestnik może zostać wezwany do przesłania wyraźnego zdjęcia lub skanu Dowodu Zakupu. Po ponownym przesłaniu Dowodu Zakupu Koordynator ma czas do 6 dni roboczych na weryfikację zgłoszenia. W przypadku ponownego przesłania niewyraźnego pliku Zgłoszenie Promocyjne, jako niespełniające warunków Regulaminu, nie zostanie zakwalifikowane do Akcji promocyjnej Po pozytywnej weryfikacji elektronicznego Zgłoszenia Promocyjnego oraz Dowodu Zakupu, Koordynator wylicza przysługującą Uczestnikowi liczbę Kuponów promocyjnych według poniższych zasad: a) Za każde zł (brutto) wydane na Produkty promocyjne w zestawach wskazanych w punkcie Uczestnik otrzyma Kupon podarunkowy opisany szczegółowo w pkt poniżej, o wartości 100 zł (brutto). b) Maksymalna wartość Kuponów promocyjnych na jednego Uczestnika to 500 zł (brutto). Uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe o otrzymaniu Zgłoszenia Promocyjnego od Koordynatora, w formie informacji mailowej zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym Organizatorowi i Koordynatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu nabycia dokumentującego zakup Produktu promocyjnego, jak również potwierdzania faktu zakupu w Punkcie Sprzedaży m.in. w sytuacji gdy na załączonej kserokopii dowodu zakupu jakiekolwiek dane są nieczytelne Wysyłka Kuponu podarunkowego nastąpi w terminie 21 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Promocyjnego, poprzez nadanie przesyłki Pocztą kurierską na adres Uczestnika wskazany przez niego w Zgłoszeniu Promocyjnym Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Kuponów podarunkowych na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie Za zakup Produktów promocyjnych w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będą Kupony promocyjne - bony SODEXO o wartości 100 zł brutto w liczbie nie większej jednak niż 5 bonów SODEXO dla jednego Uczestnika na całą Akcję promocyjną. Kupony promocyjne można wykorzystać w celu dokonania zakupów w placówkach akceptujących bony SODEXO Uzyskane Kupony promocyjne można wykorzystać do momentu wyczerpania kwoty stanowiącej ich wartość lub do upływu terminu ich ważności. W przypadku zakupu towaru o cenie przekraczającej wartość Kuponu promocyjnego, kwota ceny przekraczająca wartość Kuponu promocyjnego musi zostać dopłacona przez Uczestnika. W przypadku zakupu towaru

5 o cenie o niższej wartości niż kwota wartości Kuponu promocyjnego, różnica nie podlega wymianie na gotówkę Liczba Kuponów promocyjnych w Akcji promocyjnej jest ograniczona, jednakże Organizator deklaruje, że nie będzie ona mniejsza niż: 400 sztuk Kuponów promocyjnych o wartości 100 zł (brutto). O wyczerpaniu liczby Kuponów promocyjnych Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Akcji promocyjnej przekroczy liczbę Kuponów promocyjnych, o uzyskaniu Kuponów promocyjnych decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia przez Uczestnika, zaś w przypadku takiej samej daty zgłoszenia kolejność otrzymania zgłoszenia przez Koordynatora Organizator poinformuje na stronie internetowej o wyczerpaniu puli Kuponów promocyjnych, o której mowa powyżej Maksymalna liczba możliwych do uzyskania Kuponów promocyjnych (pięć Kuponów promocyjnych o wartości 100 zł brutto) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) W przypadku uzyskania Kuponu promocyjnego przez Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 6. REKLAMACJE 6.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być składane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Uczestnika Zgłoszenia Promocyjnego lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania Kuponu promocyjnego, jeżeli Uczestnik taki otrzymał Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres Koordynatora: Studio Apla ul. Klin 17/2, lub pocztą elektroniczną na adres: Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powody złożenia reklamacji i opis żądania Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Uczestnik wykaże, że niedochowanie terminu nie nastąpiło z jego winy. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla pocztowego Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

6 6.5. Od rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Koordynatora do ponownego odwołania się do Koordynatora. Ponowne rozstrzygnięcie przez Koordynatora reklamacji i wydanie decyzji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia odwołania ma charakter ostateczny i powiadomienie Uczestnika, który je wniósł o wynikach postępowania odwoławczego, wyczerpuje tryb tego postępowania. 7. DANE OSOBOWE 7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który dla celów prowadzenia Akcji promocyjnej powierzył Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników zgodnie z właściwymi przepisami Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celu należytego przeprowadzenia Akcji promocyjnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizator będzie prowadził ewidencję Uczestników Akcji promocyjnej Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu Promocyjnym oraz w treści Dowodu Zakupu. Podanie danych osobowych wymaganych w Zgłoszeniu Promocyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, w szczególności jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji Za odrębnymi zgodami Uczestnika wyrażonymi w Zgłoszeniu Promocyjnym Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania Uczestnikowi informacji handlowej drogą elektroniczną. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Niniejsza Akcja promocyjna, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19

7 listopada 2009 roku o grach hazardowych o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 471) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego Wszystkie nadesłane Zgłoszenia Promocyjne, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu, nie będą zakwalifikowane do Akcji promocyjnej Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu lub z Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

8 Załączniku 1 Lista produktów objętych promocją trwającą w dniach od 10 października do 31 grudnia 2016 roku Kabiny prysznicowe Kod Materiał ZKDK FIRST kabina kwad.80 szk.satyna pr.poł ZKDK FIRST kabina kwad.80 szk.transp.pr.poł ZKDK FIRST kabina kwad.90 szk.satyna pr.poł ZKDK FIRST kabina kwad.90 szk.transp.pr.poł ZKPG FIRST kabina pół.80 szk.satyna pr.poł. ZKPG FIRST kabina pół.80 szk.transp.pr.poł. ZKPG FIRST kabina pół.90 szk.satyna pr.poł. ZKPG FIRST kabina pół.90 szk.transp.pr.poł. GKDK A GEO 6 kabina kwadr.80cm,tran.glass 1/2 GKDK B GEO 6 kabina kwadr.80cm,tran.glass 2/2 GKDK A GEO 6 kabina kwadr.90cm,tran.glass 1/2 GKDK B GEO 6 kabina kwadr.90cm,tran.glass 2/2 GKPG A GEO 6 kabina półok.80cm,część 1/2,prism. GKPG80R22003A GEO 6 kabina półok.80cm,część 1/2,REFLEX GKPG80R22003B GEO 6 kabina półok.80cm,część 2/2 REFLEX GKPG B GEO 6 kabina półok.80cm,część 2/2,prism. GKPG A GEO 6 kabina półok.80cm,szkło,część 1/2 GKPG B GEO 6 kabina półok.80cm,szkło,część 2/2 GKPG A GEO 6 kabina półok.90cm,część 1/2,prism. GKPG90R22003A GEO 6 kabina półok.90cm,część 1/2,REFLEX GKPG B GEO 6 kabina półok.90cm,część 2/2,prism. GKPG90R22003B GEO 6 kabina półok.90cm,część 2/2,REFLEX GKPG A GEO 6 kabina półok.90cm,szkło,część 1/2 GKPG B GEO 6 kabina półok.90cm,szkło,część 2/2 WKDK GEO6 EASY Kabina kwadratowa 80cm WKDK GEO6 EASY Kabina kwadratowa 90cm WKPG GEO6 EASY Kabina pólokrągła 80cm WKPG GEO6 EASY Kabina półokrągła 90cm HKDF NEXT kabina kw.80,skrzydłowa,chrom/p HKDF NEXT kabina kw.90,skrzydłowa,chrom/p HKPF NEXT kabina pół.80,skrzydłowa,chrom/ HKPF NEXT kabina pół.90,skrzydłowa,chrom/p PKDK REKORD Kabina kwadratowa 80cm PKDK REKORD Kabina kwadratowa 90cm PKPG REKORD Kabina półokrągła 80cm PKPG REKORD Kabina półokrągła 90cm OKDK802BF003 ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuw 80cm OKDK902BF003 ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuw 90cm OKDK ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuw 90cm Screen Guard OKDK ULTRA Kabina kwadratowa drzwi przesuwne 80cm, szkło Screen Guard OKPG802BF003 ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 80cm

9 OKPG OKPG902BF003 OKPG ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 80cm Screen Guard ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 90cm ULTRA Kabina półokrągła drzwi przesuw 90cm Screen Guard Brodziki Kod XBN XBN XBK XBK XBN XBN XBK XBK XBN XBN XBK XBK XBK XBN XBN XBN XBK XBK XBN XBN XBK XBK XBK XBN XBN XBN XBN XBN XBK Materiał AKCENT Brodzik półokrągły 80x80x5 cm AKCENT Brodzik półokrągły 90x90x5 cm FIRST brodzik kwadratowy 80cm FIRST brodzik kwadratowy 90cm FIRST brodzik półokrągły 80cm FIRST brodzik półokrągły 90cm GŁĘBOKI Brodzik kwadratowy 80x80x21 cm GŁĘBOKI Brodzik kwadratowy 90x90x21 cm GŁĘBOKI Brodzik półokrągły 80x80x21cm GŁĘBOKI Brodzik półokrągły 90x90x21 cm PACYFIK Brodzik kwadratowy 80x80x5 cm PACYFIK Brodzik kwadratowy 90x90 z powłoką AntiSlide PACYFIK Brodzik kwadratowy 90x90x5 cm PACYFIK Brodzik półokrągły 80x80x5 cm PACYFIK Brodzik półokrągły 90x90 z powłoką AntiSlide PACYFIK Brodzik półokrągły 90x90x5 cm SIMPLO brodzik kwadratowy 80 ze zint.obudową i zamontowanymi nogami SIMPLO brodzik kwadratowy 90 ze zint.obudową i zamontowanymi nogami SIMPLO brodzik półokrągły 80 ze zint.obudową i zamontowanymi nogami SIMPLO brodzik półokrągły 90 ze zint.obudową i zamontowanymi nogami STANDARD PLUS brodzik kwadratowy 80 cm, ze zint.obudową STANDARD PLUS brodzik kwadratowy 90 cm STANDARD PLUS brodzik kwadratowy 90 cm, ze zint.obudową STANDARD PLUS brodzik półokragły 90 cm, ze zint.obudową STANDARD PLUS brodzik półokrągły 80 cm STANDARD PLUS brodzik półokrągły 80 cm, ze zint.obudową STANDARD PLUS brodzik półokrągły 90 cm TERRA Brodzik 90/4 biały TERRA Brodzik 90/90 biały

10 Umywalki Kod Materiał L L L L L L L L L L L L L L L L K K K K K MODO umywalka 50cm z otworem MODO umywalka 50cm z otworem REFLEX MODO umywalka 60cm z otworem MODO umywalka 60cm z otworem REFLEX MODO umywalka 80cm z otworem MODO umywalka 80cm z otworem REFLEX MODO umywalka 100cm z otworem MODO umywalka 100cm z otworem REFLEX TWINS umywalka 50cm owalna TWINS umywalka 50cm owalna Reflex TWINS umywalka 50cm prostokątna TWINS umywalka 50cm prostokątna Reflex TWINS umywalka 60cm owalna TWINS umywalka 60cm owalna Reflex TWINS umywalka 60cm prostokątna TWINS umywalka 60cm prostokątna Reflex REKORD umywalka mebl. prostokątna 40 cm z/o biała REKORD umywalka mebl.50 cm z/o biała REKORD umywalka mebl. prostokątna 50 cm z/o biała REKORD umywalka mebl.60 cm z/o biała REKORD umywalka mebl. prostokątna 60 cm z/o biała Meble Kod Materiał TWINS Szafka boczna wysoka, biały połysk TWINS Szafka boczna wysoka, czarny mat TWINS Szafka boczna wysoka, srebrny grafit TWINS Szafka wysoka boczna, cargo, biały połysk TWINS Szafka wysoka boczna, cargo, czarny mat TWINS Szafka wysoka boczna, cargo, srebrny grafit TWINS Szafka z 1 szufladą 50cm, biały połysk TWINS Szafka z 1 szufladą 50cm, czarny mat TWINS Szafka z 1 szufladą 50cm, srebrny grafit TWINS Szafka z 1 szufladą 60cm, biały połysk TWINS Szafka z 1 szufladą 60cm, czarny mat TWINS Szafka z 1 szufladą 60cm, srebrny grafit TWINS Szafka z 2 szufladami 50cm, biały połysk TWINS Szafka z 2 szufladami 50cm, czarny mat TWINS Szafka z 2 szufladami 50cm, srebrny grafit TWINS Szafka z 2 szufladami 60cm, biały połysk TWINS Szafka z 2 szufladami 60cm, czarny mat TWINS Szafka z 2 szufladami 60cm, srebrny grafit TWINS Szafka z drzwiami 50cm, biały połysk TWINS Szafka z drzwiami 50cm, czarny mat TWINS Szafka z drzwiami 50cm, srebrny grafit

11 TWINS Szafka z drzwiami 60cm, biały połysk TWINS Szafka z drzwiami 60cm, czarny mat TWINS Szafka z drzwiami 60cm, srebrny grafit TWINS Szafka z lustrem 50cm TWINS Szafka z lustrem 60cm REKORD szafka boczna niska prawa biała REKORD szafka boczna niska prawa wenge REKORD szafka boczna niska lewa biała REKORD szafka boczna niska lewa wenge REKORD szafka podum.50cm,prawa,biała REKORD szafka podum.50cm,prawa,wenge REKORD szafka podum.50cm,lewa,biała REKORD szafka podum.50cm,lewa,wenge REKORD szafka podum.60cm,prawa,biała REKORD szafka podum.60cm,prawa,wenge REKORD szafka podum.60cm,lewa,biała REKORD szafka podum.60cm,lewa,wenge REKORD szafka podum.40cm,prawa,biała REKORD szafka podum.40cm,prawa,wenge REKORD szafka podum.40cm,lewa,biała REKORD szafka podum.40cm,lewa,wenge REKORD szafka podum.50cm,prawa,biała REKORD szafka podum.50cm,prawa,wenge REKORD szafka podum.50cm,lewa,biała REKORD szafka podum.50cm,lewa,wenge REKORD szafka podum.60cm,prawa,biała REKORD szafka podum.60cm,prawa,wenge REKORD szafka podum.60cm,lewa,biała REKORD szafka podum.60cm,lewa,biała REKORD szafka boczna wysoka biała REKORD szafka boczna wysoka wenge REKORD szafka boczna niska, biała REKORD szafka boczna niska, wenge REKORD szafka podum.40cm, biała REKORD szafka podum.40cm, wenge REKORD szafka podum.50cm, biała REKORD szafka podum.50cm, biała REKORD szafka podum.50cm, wenge REKORD szafka podum.50cm, wenge REKORD szafka podum.60cm, biała REKORD szafka podum.60cm, biała REKORD szafka podum.60cm, wenge REKORD szafka podum.60cm, wenge K REKORD zestaw meblowy 40 cm, szafka uniw biała K REKORD zestaw meblowy 50 cm, szafka uniw biała K REKORD zestaw meblowy 60 cm, szafka uniw biała MODO szafka wisząca boczna, wysoka, biały połysk

12 MODO szafka wisząca podumywalkowa 50 cm, biały połysk MODO szafka wisząca podumywalkowa 60 cm, biały połysk MODO szafka wisząca podumywalkowa 80 cm, biały połysk MODO Szafka wisząca podumywalkowa 100 cm, biały połysk L MODO zestaw meblowy 50cm, biały połysk L MODO zestaw meblowy 60cm, biały połysk

REGULAMIN akcji promocyjnej Zwrot za zakupy Volex

REGULAMIN akcji promocyjnej Zwrot za zakupy Volex REGULAMIN akcji promocyjnej Zwrot za zakupy Volex 1. Definicje 1. Akcja promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną Zwrot za zakupy Volex organizowaną i prowadzoną na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Śniadanie z Instalatorami

REGULAMIN akcji promocyjnej Śniadanie z Instalatorami REGULAMIN akcji promocyjnej Śniadanie z Instalatorami 1. Definicje 1. Akcja promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną Śniadanie z Instalatorami organizowaną i prowadzoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Polecony, Nagrodzony

Polecony, Nagrodzony REGULAMIN akcji promocyjnej GAC Polecony, Nagrodzony 1. Definicje 1. Akcja promocyjna w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną GAC - Polecony, Nagrodzony organizowaną i prowadzoną na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. DEFINICJE 1. Akcja Promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie; 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE

KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (uniwersalne odkurzacze domowe) KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ AKCJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1.

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1. Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja Galaxy Tab A 10.1 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 2.0

REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 2.0 REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 2.0 1 DEFINICJE 1. Akcja promocyjna - akcja promocyjna Volex 2.0 organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w Regulaminie. 2. Organizator GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu sprzętu kuchennego do zabudowy oznaczonego znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie

REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie 2016-03-01 REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack

Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE

KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (domowe urządzenia wysokociśnieniowe) KÄRCHER NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji blenderów marki TEFAL ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe SEB Polska

Bardziej szczegółowo

"KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET Regulamin promocji "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET 200zł I WIĘCEJ. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 4.0

REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 4.0 REGULAMIN akcji promocyjnej Volex 4.0 1 DEFINICJE 1. Akcja promocyjna - akcja promocyjna Volex 4.0 organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w Regulaminie. 2. Organizator GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Douglas

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Douglas Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Douglas 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów i soundbarów oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gear VR + Distorted

Regulamin Promocji Gear VR + Distorted Regulamin Promocji Gear VR + Distorted 1 Definicje 1. Promocja sprzedaż premiowa urządzeń Samsung Gear VR organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung Domowa Strefa Kibica: Decathlon

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung Domowa Strefa Kibica: Decathlon Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung Domowa Strefa Kibica: Decathlon 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Zmiana Regulaminu Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0

Zmiana Regulaminu Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0 Zmiana Regulaminu Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0 01.10.2018 1 Na podstawie 6 pkt 5 Regulaminu promocji Promocja ELEVEN SPORTS w Samsung Welcome Pack_edycja 2.0 ( Regulamin ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MMS KIBICUJ Z NAMI z dnia 27 marca 2012

Regulamin Konkursu MMS KIBICUJ Z NAMI z dnia 27 marca 2012 Regulamin Konkursu MMS KIBICUJ Z NAMI z dnia 27 marca 2012 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą MMS KIBICUJ Z NAMI (dalej Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Piękno w prezencie. Definicje

Regulamin promocji dla konsumentów Piękno w prezencie. Definicje Regulamin promocji dla konsumentów Piękno w prezencie 1 Definicje 1. Promocja akcja promocyjna o charakterze sprzedaży premiowej skierowana do Uczestników dokonujących zakupu Produktów, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prezent z Plusem. 1 Definicje. 1. Aplikacja Members aplikacja mobilna Samsung Members, za pośrednictwem której Klient odbiera Kod.

Regulamin Promocji Prezent z Plusem. 1 Definicje. 1. Aplikacja Members aplikacja mobilna Samsung Members, za pośrednictwem której Klient odbiera Kod. Regulamin Promocji Prezent z Plusem 1 Definicje 1. Aplikacja Members aplikacja mobilna Samsung Members, za pośrednictwem której Klient odbiera Kod. 2. OEX E-BUSINESS Sp. z o.o. - OEX E-BUSINESS Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja VoD.pl w Welcome Smart Pack

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja VoD.pl w Welcome Smart Pack Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja VoD.pl w Welcome Smart Pack 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Douglas

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Douglas Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Douglas 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów i soundbarów oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent

REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Podaruj sobie prezent (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Powiększamy wyprawkę! Odbierz voucher o wartości do 300 zł do Coccodrillo

Regulamin Promocji. Promocja Powiększamy wyprawkę! Odbierz voucher o wartości do 300 zł do Coccodrillo Regulamin Promocji Promocja Powiększamy wyprawkę! Odbierz voucher o wartości do 300 zł do Coccodrillo 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż promocyjna Promocja Powiększamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu testowego "Blogosfera"

Regulamin programu testowego Blogosfera Regulamin programu testowego "Blogosfera" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie testowym "Blogosfera" (dalej Program ). 2. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie NAGRODY W SKLEPIE, zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA 1.1. Organizatorem Akcji promocyjnej Ostra promocja dla kupujących zestaw - zlewozmywak marki Franke wykonany z Fragranitu lub ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą SFA kupujesz, za darmo tankujesz (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM RIDER II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Monitor curved plus gra od Electronic Arts (dalej Regulamin )

Regulamin promocji dla konsumentów Monitor curved plus gra od Electronic Arts (dalej Regulamin ) Regulamin promocji dla konsumentów Monitor curved plus gra od Electronic Arts (dalej Regulamin ) 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów w rozumieniu art. Art. 22 1 ustawy Kodeks cywilny, dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest

Regulamin promocji z Archetonem CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest firma ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Siemens Zmywarka 150 zł premii

REGULAMIN Akcji Siemens Zmywarka 150 zł premii REGULAMIN Akcji Siemens Zmywarka 150 zł premii Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca energooszczędną zmywarkę Siemens do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Karta podarunkowa przy zakupie wybranych modeli Samsung Galaxy S Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji promocyjnej Karta podarunkowa przy zakupie wybranych modeli Samsung Galaxy S Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji promocyjnej Karta podarunkowa przy zakupie wybranych modeli Samsung Galaxy S10 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Zatrzymaj upał na zewnątrz 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Zatrzymaj upał na zewnątrz jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej

Bardziej szczegółowo