DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 349) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zwanego dalej programem, w tym: 1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie tej pomocy, zwanej dalej pomocą, oraz wniosków o płatność; 2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność; 3) kryteria wyboru operacji; 4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy. 2. Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: 1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: a) gospodarstwa rolnego w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm. 2) ), obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm. 3) ) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r. położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej gospodarstwem, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro; 1) 2) 3) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1357 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268, 1506 i 1649.

2 Dziennik Ustaw 2 Poz ) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych; 3) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 4) jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy; 5) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej; 6) nie przyznano mu pomocy finansowej: a) w ramach działań Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zwanym dalej PROW , b) na objęte programem operacje typu: Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych lub Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, lub Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich ; 7) przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa, zwany dalej biznesplanem, oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu Biznesplan zawiera koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w tym: 1) opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa obejmujący informacje dotyczące: a) gruntów rolnych znajdujących się w gospodarstwie, uwzględniające ich powierzchnię i rodzaj użytków rolnych, a także dotyczące budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia, wykorzystywanych do produkcji rolnej, zwanych dalej zasobami gospodarstwa, b) struktury produkcji roślinnej, uwzględniające rodzaj i powierzchnię upraw, lub produkcji zwierzęcej, uwzględniające gatunek i liczbę zwierząt gospodarskich, c) wielkości ekonomicznej gospodarstwa; 2) opis docelowej sytuacji gospodarstwa obejmujący informacje dotyczące planowanej: a) powierzchni i rodzaju użytków rolnych, b) struktury produkcji roślinnej, uwzględniające rodzaj i powierzchnię upraw, lub struktury produkcji zwierzęcej, uwzględniające gatunek i liczbę zwierząt gospodarskich, c) wielkości ekonomicznej gospodarstwa; 3) sposób, w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej, o której mowa w pkt 1 lit. c; 4) informacje dotyczące działań mających na celu rozwój gospodarstwa, w tym: a) opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe, b) opis planowanych działań dotyczących zrównoważenia środowiskowego w zakresie nawożenia, udziału powierzchni trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych, udziału zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych oraz opis planowanych działań dotyczących efektywnej gospodarki zasobami gospodarstwa. 2. Biznesplan zawiera ponadto: 1) wskazanie i szacunkową wartość planowanych zakupów obrotowych środków produkcji jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy planuje zakup obrotowych środków produkcji; 2) informacje o: a) udziale w szkoleniach lub b) korzystaniu z usług doradczych, lub

3 Dziennik Ustaw 3 Poz c) udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, lub d) prowadzeniu działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, lub e) prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, lub f) uczestnictwie w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b, w ramach działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych objętego programem jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy planuje realizację tych działań. 3. Pomoc może być przyznana, jeżeli biznesplan: 1) zapewnia: a) uzyskanie docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przy uwzględnieniu planowanej struktury produkcji oraz zasobów gospodarstwa, b) zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi, c) dostosowanie planowanych inwestycji w środki trwałe do zasobów gospodarstwa oraz docelowej struktury produkcji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b; 2) przewiduje: a) inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy, b) zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia w ramach inwestycji, o których mowa w lit. a, c) że pomoc nie zostanie przeznaczona na działalność w zakresie: prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych; 3) zawiera elementy wzajemnie ze sobą spójne i zgodne. 4. Inwestycje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, dotyczą działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 5. W przypadku gdy biznesplan przewiduje inwestycję budowlaną, w ramach kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja położona na gruntach stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego. 6. Inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, nie finansuje się z innych środków publicznych Pomoc przyznaje się na operację: 1) obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; 2) polegającą na: a) przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz b) udziale w szkoleniach lub c) korzystaniu z usług doradczych, lub d) udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, w szczególności w celu dostarczenia na rynek większych ilości produktów i przygotowywania ich do sprzedaży, lub e) realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa; 3) w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa: a) do co najmniej 10 tys. euro, b) co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1 lit. c.

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Realizacja operacji przyczyni się do restrukturyzacji gospodarstwa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł, jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro, i wypłaca się ją w dwóch ratach: 1) pierwsza rata w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł; 2) druga rata w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł. 2. Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do gospodarstw, na które przyznano pomoc, jeżeli: 1) zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w 17 ust. 2 i 3, albo 2) została uchylona decyzja o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w 17 ust Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, o której mowa w 2 pkt 1 lit. b, jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro. 2. Całkowita roczna standardowa produkcja gospodarstwa, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie współczynników standardowej produkcji, obliczonych zgodnie z metodologią Unii Europejskiej zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dz. Urz. UE L 335 z , str. 3, z późn. zm.). 3. Przy ustalaniu wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, bierze się pod uwagę: 1) w przypadku produkcji zwierzęcej stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy; 2) w przypadku produkcji roślinnej uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy; 3) użytki rolne, o których mowa w 2 pkt 1 lit. a, wchodzące w skład tego gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy: a) stanowiące przedmiot własności tego rolnika, b) oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi, c) które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, d) które są dzierżawione przez tego rolnika od podmiotów innych niż wymienione w lit. c, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta: w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, e) do których temu rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową w ramach działań obszarowych w ramach PROW lub programu co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności lub pomocy, płatność lub pomoc została przyznana co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 4. Przy ustalaniu docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 2 lit. c, bierze się pod uwagę produkcję rolną prowadzoną: 1) w gospodarstwie, z tym że w przypadku gdy zakończenie realizacji biznesplanu przypada: a) do dnia 15 maja danego roku bierze się pod uwagę stan średni zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku poprzedzającym rok zakończenia realizacji biznesplanu, b) po dniu 15 maja danego roku bierze się pod uwagę stan średni zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku zakończenia realizacji biznesplanu;

5 Dziennik Ustaw 5 Poz ) na użytkach rolnych wchodzących w skład gospodarstwa w dniu zakończenia realizacji biznesplanu, które będą: a) stanowiły przedmiot własności tego rolnika, b) oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi, c) dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, d) dzierżawione od podmiotów innych niż wymienione w lit. c pod warunkiem, że powierzchnia tych gruntów nie przekroczy powierzchni gruntów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta: w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 5. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w 21, bierze się pod uwagę: 1) w przypadku, gdy dzień upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy przypada do dnia 15 maja danego roku stan średni zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku poprzedzającym rok, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 2) w przypadku, gdy dzień upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy przypada po dniu 15 maja danego roku stan średni zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 6. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w ust. 4 i 5, stosuje się współczynniki standardowej produkcji, na podstawie których ustalono wyjściową wielkość ekonomiczną, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1 lit. c W przypadku gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji z przyznanej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej Agencją, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. 3. Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2, powinien przypadać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni. 4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór biznesplanu oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy oraz do wniosku o płatność nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera: 1) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został mu nadany, lub numer identyfikacyjny jego współmałżonka lub współposiadacza jego gospodarstwa, w przypadku gdy wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru; 2) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy: a) imię i nazwisko, b) miejsce zamieszkania i adres,

6 Dziennik Ustaw 6 Poz c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, d) datę urodzenia, e) stan cywilny; 3) datę rozpoczęcia podlegania ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy; 4) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o: a) prowadzeniu działalności rolniczej osobiście i na własny rachunek, b) okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik, c) niepodleganiu zakazowi dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 4) ), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, d) podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i nieprowadzeniu w tym okresie innej działalności gospodarczej; 5) informacje o kwalifikacjach zawodowych, w tym stażu pracy w rolnictwie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w przypadku, o którym mowa w 12 ust. 2 pkt 1; 6) informację o wyjściowej i docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa; 7) dane małżonka, o których mowa w pkt 1 3, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim. 2. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy informuje Agencję, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz w dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się: 1) kopię dokumentu tożsamości podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i jego małżonka; 2) biznesplan na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD), zapisany w pliku udostępnionym do pobrania na stronie internetowej Agencji, oraz wydruk z podsumowaniem tego biznesplanu; 3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, przy czym w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm. 5) ), jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej; 4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, w tym stażu pracy, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 5; 5) oświadczenie małżonka podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez ten podmiot w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim; 6) oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania; 7) zaświadczenie potwierdzające wpis w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. 2. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza. 4) 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289 oraz z 2015 r. poz. 218, 978 i 1433.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. 2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji: 1) kwalifikacje zawodowe: a) stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych przyznaje się 5 punktów, lub b) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Akumulacji i Transferu Punktów Zaliczeniowych (European Credit Transfer and Accumulation System) przyznaje się 5 punktów, lub c) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą przyznaje się 5 punktów, d) w odniesieniu do zawodów wymienionych w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia przyznaje się 5 punktów, e) w odniesieniu do zawodów wymienionych w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia przyznaje się 4 punkty, f) tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie przyznaje się 3 punkty, g) wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie przyznaje się 2 punkty, h) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie przyznaje się 1 punkt; 2) rodzaj planowanej produkcji: a) zobowiązanie do uczestnictwa w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013 w ramach działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych objętego programem przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z , str. 1, z późn. zm.) przyznaje się 4 punkty; b) produkcja roślin wysokobiałkowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, 672 i 1536), jeżeli powierzchnia użytków rolnych, na których będą uprawiane te rośliny, wynosi co najmniej 1 ha przyznaje się 2 punkty; 3) kompleksowość biznesplanu: a) inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą przyznaje się 2 punkty, b) działania, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c przyznaje się 0,5 punktu za każde z tych działań, jednak nie więcej niż 2 punkty, c) prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie przyznaje się 1 punkt, d) prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie przyznaje się 3 punkty, e) udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych przyznaje się 2 punkty; 4) wpływ na realizację celów przekrojowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia nr 1305/2013: a) w zakresie ochrony środowiska i klimatu: udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub równy 66% przyznaje się 0,5 punktu,

8 Dziennik Ustaw 8 Poz zobowiązanie do przygotowywania planu nawozowego, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 415 i 765), oraz stosowanie tego planu przyznaje się 2 punkty, inwestycje w zakresie ochrony środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu przyznaje się nie więcej niż 5 punktów, b) w zakresie innowacyjności za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjny produkt przyznaje się po 1 punkcie za każdy z tych obszarów, jednak nie więcej niż 2 punkty; 5) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa: a) więcej niż 20 tys. euro przyznaje się 5 punktów, b) więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro przyznaje się 3 punkty, c) więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro przyznaje się 1 punkt; 6) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie ma więcej niż 40 lat przyznaje się 3 punkty. 3. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy: 1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 2) był zatrudniony w gospodarstwie na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej. 4. Szczegółowy wykaz: 1) kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) rodzajów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu, a także sposób przyznawania punktów jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 5. W przypadku kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a tiret trzecie, punkty przyznaje się, jeżeli inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą będzie położona na gruntach stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego. 6. Punkty na podstawie kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2, przyznaje się, biorąc pod uwagę informacje, zobowiązania i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i w biznesplanie Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej. Dokonanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zmian we wniosku o przyznanie pomocy lub w dołączonych do niego dokumentach po upływie 20 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie ma wpływu na kolejność przysługiwania pomocy, z wyłączeniem przypadku, gdy taka zmiana powoduje zmniejszenie liczby punktów. 2. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uzyskał co najmniej 10 punktów. 3. W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wielkość ekonomiczna gospodarstwa, o której mowa w 6 ust. 3, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma gospodarstwo o mniejszej wielkości ekonomicznej. 4. W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które uzyskały taką samą liczbę punktów i wskazali w biznesplanie identyczną wielkość ekonomiczną gospodarstwa, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszą osobę.

9 Dziennik Ustaw 9 Poz Jeżeli dane lub informacje zawarte we wniosku lub biznesplanie mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie w wyniku kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu, aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z danych uzyskanych w wyniku kontroli wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona Kierownik biura powiatowego Agencji niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w 12 ust. 2, oraz w przypadku, o którym mowa w 13 ust. 5, po dokonaniu aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informację zawierającą imiona i nazwiska podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny, liczbę przyznanych punktów, wielkość ekonomiczną gospodarstwa oraz wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. 2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, ustala na jej podstawie: 1) kolejność przysługiwania pomocy w województwie; 2) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 10 punktów; 3) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 10 punktów. 3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji niezwłocznie po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 2, przekazuje informację w tym zakresie oraz każdą aktualizację tej informacji do Prezesa Agencji. 4. Prezes Agencji niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 3, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. 2. Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta następujących warunków: 1) rozpoczęcia realizacji biznesplanu; 2) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, w sposób i zgodnie z wzorem określonym załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 982), najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów jeżeli warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 3) złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy. 3. Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, i przedłożenia dokumentów, o których mowa w 16 ust. 3, oraz o konieczności zwrotu pomocy w przypadku niespełnienia tych warunków lub nieprzedłożenia tych dokumentów. 4. Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim działań, w szczególności przez: 1) rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją, o której mowa w 12 ust. 2 pkt 3 lit. a; 2) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania maszyny, urządzenia lub wyposażenia; 3) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić świadczenie usług; 4) prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenie analiz wykonalności inwestycji; 5) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania gruntów rolnych Pierwszą ratę pomocy, o której mowa w 5 ust. 1 pkt 1, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 2. Wniosek o płatność zawiera: 1) informacje określone w 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6; 2) numer rachunku bankowego beneficjenta.

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 1) dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji biznesplanu; 2) kopię lub wydruk strony z ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, zawierającej informację o zdarzeniach gospodarczych, które wystąpiły w gospodarstwie beneficjenta po dniu doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 4. Beneficjent informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych i informacji objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz w dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu Wypłata pierwszej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w 16 ust. 3. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność. 2. W przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy. 3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w 16 ust. 1 kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy jako bezprzedmiotowej. 4. Kierownik biura powiatowego Agencji uchyla decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku złożenia przez beneficjenta pisemnego wniosku o uchylenie tej decyzji, zawierającego oświadczenie o rezygnacji z przyznanej pomocy, przed upływem terminu określonego w 16 ust Beneficjent powinien: 1) prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 2) zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w szczególności: a) prowadzić gospodarstwo zgodnie ze strukturą produkcji, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, b) zrealizować działania, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 4 oraz 3 ust. 2 pkt 2, c) osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz utrzymać ten poziom co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, d) osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, i utrzymać ten wzrost co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 3) prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę przychodów i rozchodów, lub księgę rachunkową, lub ewidencję przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 4) prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty, o których mowa w 12 ust. 2, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 5) umożliwiać przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów; 6) udostępniać uprawnionym podmiotom informacje niezbędne do monitorowania i ewaluacji programu; 7) przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy Drugą ratę pomocy, o której mowa w 5 ust. 1 pkt 2, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku, o którym mowa w 23 ust. 1 nie później niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność. 2. Wypłaty drugiej raty pomocy dokonuje się, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w 18 pkt 2, i obowiązki, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

11 Dziennik Ustaw 11 Poz (Dz. Urz. UE L 227 z , str. 18), zwanego dalej rozporządzeniem nr 808/2014, oraz są spełniane od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunki, o których mowa w 18 pkt 1, 3 i Wniosek o płatność drugiej raty pomocy oprócz danych, o których mowa w 16 ust. 2, zawiera oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w 3 ust Do wniosku o płatność drugiej raty pomocy dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w 18 pkt 2, oraz spełnianie od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunków, o których mowa w 18 pkt 1, 3 i 4: 1) sprawozdanie z realizacji biznesplanu sporządzone zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję oraz dokumenty potwierdzające realizację działań, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 4 oraz 3 ust. 2 pkt 2; 2) oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów; 3) plan nawozowy oraz kopię wyników analizy chemicznej gleby jeżeli beneficjentowi przyznano punkty, o których mowa w 12 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie. 5. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza. 6. Beneficjent informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych i informacji objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz w dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w 19 ust W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w 18 pkt 2, i obowiązków, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014, lub niespełniania od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunków, o których mowa w 18 pkt 1, 3 i 4, lub nieprzedłożenia wniosku o płatność, o którym mowa w 19 ust. 1, lub dokumentów, o których mowa w 19 ust. 4, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy. 3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w 18 pkt 2, i obowiązków, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014, lub niespełniania od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunków, o których mowa w 18 pkt 1, 3 i 4, pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi w całości lub części. 4. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w 18 pkt 2: 1) lit. a zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy; 2) lit. b w przypadku niezrealizowania: a) przewidzianych w biznesplanie inwestycji w środki trwałe, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 4 lit. a zwrotowi podlega procent kwoty pomocy równy udziałowi szacunkowych kosztów inwestycji w środki trwałe w kwocie pomocy, jednak nie więcej niż 100% kwoty pierwszej raty pomocy, b) przewidzianych w biznesplanie zakupów obrotowych środków produkcji, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 1 zwrotowi podlega procent kwoty pomocy równy udziałowi szacunkowych kosztów zakupów środków produkcji w kwocie pomocy, jednak nie więcej niż 100% kwoty pierwszej raty pomocy, c) działań dotyczących zrównoważenia środowiskowego, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 4 lit. b zwrotowi podlega: 10% kwoty pierwszej raty pomocy za niezrealizowanie działania w zakresie udziału zbóż w strukturze zasiewów, 20% kwoty pierwszej raty pomocy za nieprzygotowanie lub niestosowanie planu nawozowego, d) działań, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b zwrotowi podlega 1,25% kwoty pierwszej raty pomocy za niezrealizowanie każdego z tych działań, jednak nie więcej niż 5%, e) działania, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 2 lit. d zwrotowi podlega 10% kwoty pierwszej raty pomocy, f) działań, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 2 lit. c, e i f zwrotowi podlega po 20% kwoty pierwszej raty pomocy za niezrealizowanie każdego z tych działań;

12 Dziennik Ustaw 12 Poz ) lit. c zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy; 4) lit. d w przypadku: a) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o nie więcej niż 2% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi polega 90% kwoty pierwszej raty pomocy, b) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 2%, lecz nie więcej niż 4% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi podlega 80% kwoty pierwszej raty pomocy, c) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 4%, lecz nie więcej niż 6% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi podlega 70% kwoty pierwszej raty pomocy, d) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 6%, lecz nie więcej niż 8% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi podlega 60% kwoty pierwszej raty pomocy, e) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 8%, lecz nie więcej niż 10% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi podlega 50% kwoty pierwszej raty pomocy, f) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 12% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi podlega 40% kwoty pierwszej raty pomocy, g) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 12%, lecz nie więcej niż 14% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi podlega 30% kwoty pierwszej raty pomocy, h) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 14%, lecz nie więcej niż 16% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi podlega 20% kwoty pierwszej raty pomocy, i) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 16%, lecz nie więcej niż 18% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi podlega 10% kwoty pierwszej raty pomocy, j) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o więcej niż 18%, lecz mniej niż 20% w stosunku do wielkości wyjściowej zwrotowi podlega 5% kwoty pierwszej raty pomocy. 5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014, zwrotowi podlega 0,5% kwoty pierwszej raty pomocy. 6. W przypadku niespełniania od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunku, o którym mowa w 18: 1) pkt 1 zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy; 2) pkt 3 zwrotowi podlega 5% kwoty pierwszej raty pomocy za każdy rozpoczęty rok nieprowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów; 3) pkt 4 zwrotowi podlega 20% kwoty pierwszej raty pomocy za niezrealizowanie produkcji roślin wysokobiałkowych, o której mowa w 12 ust. 2 pkt 2 lit. b. 7. W przypadku gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na podstawie sumy punktów pomniejszonych o liczbę punktów przyznanych z tytułu niezrealizowanego działania, zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy. 8. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w 18: 1) pkt 5 zwrotowi podlega 100% kwoty wypłaconej pomocy; 2) pkt 6 zwrotowi podlega 0,5% kwoty wypłaconej pomocy; 3) pkt 7 zwrotowi podlega 3% kwoty wypłaconej pomocy. 21. W terminie 90 dni przed dniem, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, beneficjent przedkłada kierownikowi biura powiatowego Agencji informację o realizacji warunków, o których mowa w 18 pkt 1 oraz pkt 2 lit. c w zakresie utrzymania wzrostu wielkości ekonomicznej, opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję, zawierającą w szczególności wielkość ekonomiczną gospodarstwa. Do informacji tej beneficjent dołącza: 1) oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów; 2) plan nawozowy oraz kopię wyników chemicznej analizy gleby jeżeli beneficjentowi przyznano punkty, o których mowa w 12 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie;

13 Dziennik Ustaw 13 Poz ) dokumenty potwierdzające realizację działania, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 2: a) lit. c jeżeli beneficjentowi przyznano punkty, o których mowa w 12 ust. 2 pkt 3 lit. e, b) lit. d jeżeli beneficjentowi przyznano punkty, o których mowa w 12 ust. 2 pkt 3 lit. c, c) lit. e jeżeli beneficjentowi przyznano punkty, o których mowa w 12 ust. 2 pkt 3 lit. d, d) lit. f jeżeli beneficjentowi przyznano punkty, o których mowa w 12 ust. 2 pkt 2 lit. a Jeżeli beneficjent, który otrzymał drugą ratę pomocy, nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy warunków, o których mowa w 18 pkt 1, pkt 2 lit. c i d w zakresie utrzymania wzrostu wielkości ekonomicznej i pkt 3 7, oraz obowiązków, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014, lub nie przedłoży w Agencji informacji lub dokumentów, o których mowa w 21, pomoc podlega zwrotowi w całości lub części. 2. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w 18: 1) pkt 1 zwrotowi podlega 50% kwoty pomocy; 2) pkt 2 lit. c lub d zwrotowi podlega 10% kwoty pomocy; 3) pkt 3 zwrotowi podlega 3% kwoty pomocy za każdy rozpoczęty rok nieprowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów; 4) pkt 4 zwrotowi podlega: a) 12% kwoty pomocy za nierealizowanie działania, o którym mowa w 12 ust. 2 pkt 2 lit. a, b) 12% kwoty pomocy za nierealizowanie produkcji roślin wysokobiałkowych, o której mowa w 12 ust. 2 pkt 2 lit. b, c) 5% kwoty pomocy za nierealizowanie działania, o którym mowa w 12 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret pierwsze, d) 10% kwoty pomocy za nierealizowanie działania, o którym mowa w 12 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie, e) 5% kwoty pomocy za nierealizowanie działania, o którym mowa w 12 ust. 2 pkt 3 lit. c, f) po 10% kwoty pomocy za nierealizowanie każdego z działań, o których mowa w 12 ust. 2 pkt 3 lit. e jeżeli beneficjentowi przyznano punkty, o których mowa w 12 ust. 2, z tytułu danego działania lub produkcji. 3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w 19 ust. 4 lub 21, zwrotowi podlega 2% kwoty pomocy za nieprzedłożenie każdego z dokumentów określonych w tych przepisach, przy czym w przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w 19 ust. 4 lub 21 pkt 2 i 3, zwrotowi podlega 2% kwoty pomocy niezależnie od liczby nieprzedłożonych dokumentów Beneficjent może wystąpić do kierownika biura powiatowego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji w zakresie warunków, o których mowa w 18 pkt 2, w tym wydłużenie okresu jego realizacji. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany. 3. Zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu o nie więcej niż 10 punktów procentowych skali produkcji roślin danego gatunku mierzonej udziałem powierzchni uprawy w całości upraw lub zwierząt danego gatunku mierzonej liczbą zwierząt w gospodarstwie nie wymagają zgody Agencji, jeżeli zostanie spełniony warunek określony w 18 pkt 2 lit. c i d. W przypadku zmian dotyczących udziału powierzchni uprawy zbóż, roślin strączkowych, roślin motylkowych drobnonasiennych lub warzyw zmiany określa się w odniesieniu do całej grupy. 4. Kierownik biura powiatowego Agencji wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, pod warunkiem że: 1) zmieniony biznesplan spełnia warunki określone w 3, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu; 2) zostanie osiągnięty wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa: a) do co najmniej 10 tys. euro, b) co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1 lit. c.

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. 2. O kolejności przysługiwania pomocy

1. Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. 2. O kolejności przysługiwania pomocy 1. Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. 2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw GRZEGORZ NADRATOWSKI

Restrukturyzacja małych gospodarstw GRZEGORZ NADRATOWSKI Restrukturyzacja małych gospodarstw GRZEGORZ NADRATOWSKI Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: 1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: a) gospodarstwa rolnego obejmującego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1813 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. z dnia r.

PROJEKT. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady przyznawania pomocy w ramach poddziałania PROW 2014-2020 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" W POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ W POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" W RAMACH PODDZIAŁANIA POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH POMOC FINANSOWĄ PRZYZNAJE SIĘ: rolnikowi, małżonkowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór!

Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór! .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór! Autor: Ewa Ploplis Data: 16 marca 2017 30 marca 2017 rozpoczyna się nabór wniosków o uzyskanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r. Poz. 759 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 1071

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 1071 Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyznawanie i wypłata pomocy na operacje typu Premie dla młodych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyznawanie i wypłata pomocy na operacje typu Premie dla młodych rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przyznawanie i wypłata pomocy na operacje typu Premie dla młodych rolników Weryfikacja wniosków w Biurach Powiatowych ARiMR w trybie Kpa w systemie OFSA

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania PROW Restrukturyzacja małych gospodarstw

Wybrane działania PROW Restrukturyzacja małych gospodarstw KARNIOWICE MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach Wybrane działania PROW 2014-2020 Restrukturyzacja małych gospodarstw Karniowice 2017 Opracowanie: Wojciech Ślósarz Dział Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Stare Pole, 19

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Warszawa, 15 luty

Bardziej szczegółowo

Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie

Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie Możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 Rodzaj wsparcia Poddziałanie 6.2 Pomoc

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/325 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW)

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK

INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK Cykl konferencji 09-11.10.2018 INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK Źródła finansowania innowacji w rolnictwie PROW 2014-2020 cz.ii Materiał opracowany przez: Pomorski Oddział Regionalny ARiMR Europejski Fundusz Rolny

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020 (PROW 2014 2020) 6.1 POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (M06) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania Premie dla młodych rolników ułatwianie wejścia

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 201 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 201 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 201 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW w ramach poddziałania PROW 2014-2020 POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu Premie dla młodych rolników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW

Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW 2014-2020 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw 60 tys. zł można uzyskać!

Restrukturyzacja małych gospodarstw 60 tys. zł można uzyskać! .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw 60 tys. zł można uzyskać! Autor: Ewa Ploplis Data: 23 maja 2018 Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 64 poz USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Dz.U Nr 64 poz USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników tys. zł można otrzymać

Premie dla młodych rolników tys. zł można otrzymać .pl https://www..pl Premie dla młodych rolników - 100 tys. zł można otrzymać Autor: Ewa Ploplis Data: 5 lipca 2018 Rozpoczął się nabór wniosków na premie dla młodych rolników. Potrwa do końca lipca br.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. o kształtowaniu ustroju rolnego Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 172 10121 Poz. 1027 1027 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 CEL REALIZACJI DZIAŁANIA Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z operacji typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PIERWSZEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW"

Bardziej szczegółowo

"Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" Wybrane działania PROW Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach MODR

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Wybrane działania PROW Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach MODR KARNIOWICE MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Wybrane działania PROW 2014-2020 "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" Karniowice 2016 Opracowanie: Wojciech Ślósarz

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Załącznik do umowy /2015 z dnia 2015 r. Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z działania VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 CEL REALIZACJI DZIAŁANIA Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 marca 2009 r. 391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie

Bardziej szczegółowo

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników.

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW 2014-2020

Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW 2014-2020 Wrocław, 05 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników Premie dla młodych rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jelenia Góra, lipiec 2015 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji działania... 3 2. Beneficjenci pomocy...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji

Bardziej szczegółowo

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ Materiał informacyjny Jadwiga Weisbrod Olsztyn 2016 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika:

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Kierunkami studiów pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Warszawa, 11 października 2016 r. 1 Dokumentacja aplikacyjna 2 Dokumentacja aplikacyjna 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz Art. 1

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz Art. 1 Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz. 592 Art. 1 Ustawa określa zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla rolników z obszarów ASF - trwa nabór wniosków!

Pomoc dla rolników z obszarów ASF - trwa nabór wniosków! https://www. Pomoc dla rolników z obszarów ASF - trwa nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 24 lipca 2017 Do 28 lipca br. trwa nabór wniosków o pomoc dla rolników z obszarów ASF na rozpoczęcie pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

PROW: premie dla młodych rolników

PROW: premie dla młodych rolników .pl PROW: premie dla młodych rolników Autor: Maria Czarniakowska Data: 15 lutego 2016 1 / 13 .pl W marcu będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2015 r. Poz. 1195 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM - PROW 2007-2013

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM - PROW 2007-2013 Informacje na temat działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" można uzyskać w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Częstochowie tel. 34 378 28 02 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM - PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz. 1191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny

Bardziej szczegółowo

Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW

Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW .pl https://www..pl Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW Autor: Tomasz Żydek Data: 1 kwietnia 2015 PROW 2014 2020, który zgodnie z zapewnieniami ministra rolnictwa zostanie uruchomiony w II

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2019 r. Poz. 449

Warszawa, dnia 8 marca 2019 r. Poz. 449 Warszawa, dnia 8 marca 2019 r. Poz. 449 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych

Bardziej szczegółowo

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW!

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW! .pl 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW! Autor: Ewa Ploplis Data: 7 marca 2017 Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. będzie odbywać się nabór wniosków o premie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz. 311 USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA. Podkarpacki Oddział Regionalny

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA. Podkarpacki Oddział Regionalny AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA Podkarpacki Oddział Regionalny TERMIN NABORU WNIOSKÓW : od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. CEL REALIZACJI DZIAŁANIA Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM - PROW 2007-2013

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM - PROW 2007-2013 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA Podkarpacki Oddział Regionalny UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM - PROW 2007-2013 TERMIN NABORU WNIOSKÓW : od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. CEL REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000 https://www. Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000 Autor: Ewa Ploplis Data: 28 września 2017 28 września 2017 r. rusza nabór wniosków o pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000. Kto może się starać

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 10 stycznia 2018 r.

Dz.U poz z dnia 10 stycznia 2018 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2018 poz. 311 USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781). SEJM Druk nr 3820 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Kierunkami studiów

Bardziej szczegółowo

15 maja br. rusza nabór wniosków na przyznanie premii młodym rolnikom.

15 maja br. rusza nabór wniosków na przyznanie premii młodym rolnikom. 15 maja br. rusza nabór wniosków na przyznanie premii młodym rolnikom. W czwartek, 15 maja br. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 2180 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków!

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków! .pl Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 25 września 2017 Od 25 września do 24 października 2017 r. rolnicy, którzy prowadzą małe gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r. Poz. 112

Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r. Poz. 112 Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r. Poz. 112 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez

Bardziej szczegółowo