DZIA ALNOŚĆ O. ANZELMA GADKA OCD ( ) W KRAJU I ZAGRANICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIA ALNOŚĆ O. ANZELMA GADKA OCD ( ) W KRAJU I ZAGRANICA"

Transkrypt

1 STUDIA POLONIJNE T. 31. Lublin 2010 PAWE SIERADZKI DZIA ALNOŚĆ O. ANZELMA GADKA OCD ( ) W KRAJU I ZAGRANICA Odrodzenie sie karmelitańskiego z ycia zakonnego na ziemiach polskich s usznie powszechnie kojarzone jest z klasztorem w Czernej i osob a św. Rafa a Kalinowskiego (Józefa Kalinowskiego) 1. Duz o mniej znan a postaci a, która w nie mniejszym stopniu wp yne a na dynamicznym rozwój dzie karmelitańskich w Polsce, ale równiez w szerszej perspektywie Kościo a powszechnego, by Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD 2. Dr PAWE SIERADZKI adiunkt Instytutu Badań nad Poloni a i Duszpasterstwem Polonijnym KUL; 1 Por. P. F. N e u m a n n, Reforma klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej na tle odnowy z ycia zakonnego w niektórych zakonach mendykanckich w Galicji w drugiej po owie XIX wieku, w: Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce Materia y z ogólnopolskiego sympozjum historyczno-teologicznego. Aula Collegium Novum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, listopada 2005, red. A. Rusza a, Kraków 2005, s ; t e n z e, Ojciec Rafa Kalinowski pośród braci zakonnej w Czernej i w Wadowicach, w: Na drodze do świe tości. Rafa Kalinowski powstaniec 1863 i karmelita bosy, red. E. Niebelski, S. Wilk, Lublin 2008, s Opracowania o charakterze biograficznym odnosz ace sie do S ugi Boz ego o. Anzelma G adka s a zdominowane przez perspektywe teologiczn a. Do najistotniejszych nalez a: O. F i- l e k, O. Anzelm od św. Andrzeja Corsini Karmelita Bosy ( ), Rzym 1972; t e n z e, Gadek Maciej OCD, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 910; t e n z e, S uga Boz y Ojciec Anzelm od św. Andrzeja Corsini. Maciej Józef Gadek ( ), karmelita bosy. Profil duchowy, ódź 2002; S. W. Z i e l i ń s k i, La personnalite et la phisionomie spirituelle du Pere Anselme Gadek OCD ( ), Roma 1994; K. D u b e l, Aposto Dzieciat- ka Jezus i Ma ej Teresy S uga Boz y Ojciec Anzelm Gadek OCD, Via consecrata 12 (2004), s Wszystkie archiwalia, które be d a przywo ywane, pochodz a z Archiwum Za oz yciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieci atka Jezus [dalej cyt.: AZKDzJ], mieszcz acym sie w odzi. W duz ej mierze s a to uwierzytelnione kserokopie dokumentów, pochodz acych z innych archiwów, ostemplowane piecze ciami instytucji, z których zosta y pozyskane.

2 214 Pawe Sieradzki Maciej Józef G adek bo o nim mowa przyszed na świat 24 lutego 1884 r. we wsi Marszowice ko o Bochni, która przynalez a a do parafii Niegowić 3. By trzecim dzieckiem niezamoz nego ma z eństwa 4 Antoniego 5 i Salomei z Kowalskich 6. Ochrzczony zosta dzień po urodzeniu przez proboszcza parafii niegowickiej ks. Jana Pop awskiego 7. Nadanie dziecku drugiego imienia Józef, wi aza o sie z faktem istnienia w parafii Niegowić ugruntowanego kultu św. Józefa, którego namacalnym znakiem by o otaczanie szczególn a czci a jego wizerunku w kościele parafialnym 8. Ojciec ch opca, mimo iz nie prowadzi w asnego gospodarstwa rolnego, umieje tnie wype nia funkcje zarz adcy trzech folwarków dworskich. T a prac a utrzymywa rodzine. Matka zajmowa a sie wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu. To w aśnie Salomea G adek, poza zapewnieniem prawid owego psychofizycznego wzrostu syna, ze szczególn a uwag a zaje a sie jego formacj a duchow a. G ównym elementem tej matczynej pedagogiki duchowej by o naboz eństwo do Matki Boz ej oraz systematyczne wpajanie prawd wiary. Po latach juz jako ojciec Anzelm G adek wspomina, z e wysi ki matki i jej nauki by y wie cej warte i lepiej wp ywa y na niego, niz usilne starania profesorów. Zaangaz owanie ojca w wychowanie syna by o czasowo mocno ograniczone, ze wzgle du na absorbuj ac a i wymagaj ac a nieobecności w domu prace. Antoni G adek mia czas dla dzieci g ównie w niedziele, wykorzystywa te momenty na czytanie z nimi ksi az ek o tematyce religijnej oraz sprawdzanie, w jakim 3 AZKDzJ, AP 1/2, Świadectwo urodzenia i chrztu Macieja Józefa G adka, Liber Natorum Marszowice, t. 3, s. 107, nr 3. 4 Ma z eństwo zosta o zawarte 20 lutego 1881 (AZKDzJ, AP 1/1, Świadectwo Sakramentu ma z eństwa Antoniego G adka z Salome a Kowalsk a, Liber copulatorum Marszowice, t. 3, s. 39, nr 2). 5 Urodzi sie 11 czerwca 1854 w Niegowici, w tym samym dniu zosta ochrzczony (AZKDzJ, AP 1/3, Świadectwo urodzenia i chrztu Antoniego G adka, w: Liber natorum Marszowice, t. 2 ( ), s. 55, nr 16). 6 Urodzi a sie 30 sierpnia 1856, ochrzczona 1 września tegoz roku (AZKDzJ, AP 1/4, Świadectwo urodzenia i chrztu Salomei Kowalskiej, Liber natorum Niewiarów i Świdówka, t. 2 ( ), s. 33, nr 10). 7 Urodzi sie w 1800 r., wyświe cony na kap ana w 1825 r., proboszcz parafii Niegowić od 1839 r. az do śmierci, tj. 1 kwietnia 1892 (AZKDZJ, AP 1, Liber Mortuorum Niegowić, t. II, s. 53, nr 7). 8 Obraz św. Józefa czczony by w siedemnastowiecznej kaplicy Matki Boz ej Róz ańcowej. Obecnie obraz ten znajduje sie w Me tkowie k. Chrzanowa, w drewnianym kościele przeniesionym z Niegowici. Por. T. D u g o s z, Dzieje parafii niegowickiej, Kraków 1949, mps, s. 65 (maszynopis w Archiwum Parafii Niegowić); A. M. S p i e c h o w i c z, Niegowić Parafia Papieska. Przewodnik pielgrzyma, Kraków 2003, s. 8-9,

3 Dzia alność o. Anzelma Gadka ( ) w kraju i zagranica 215 stopniu dzieci przyswoi y sobie treść kazania g oszonego na niedzielnej mszy św. Szczególnymi bodźcami oz ywiaj acymi poboz ność ch opca by o takz e zami owanie do konstruowania szopek boz onarodzeniowych oraz kole dowanie wraz z rówieśnikami w domach mieszkańców Marszowic 9. Pierwszy etap szkolnej edukacji Macieja G adka mia miejsce w szkole ludowej w Niegowici, do której ucze szcza od 1 września 1891 do 1 lutego 1895 r. 10 Naste pnie, maj ac jedenaście lat rozpocz a nauke w Cesarsko-Królewskim Gimnazjum Wyz szym w Wadowicach, równocześnie zamieszkuj ac w konwikcie prowadzonym przez tamtejszych karmelitów bosych. Przypad o to na okres, gdy prze oz onym klasztoru by o. Rafa Kalinowski. Moz na zatem, przyjmuj ac dzisiejsz a perspektywe, stwierdzić, z e dalsze kszta towanie m odzieńca odbywa o sie w obecności tego świe tego karmelity. Maciej G adek mia moz liwość wielowymiarowego kontaktu z polskim odnowicielem Karmelu od us ugiwania mu w czasie sprawowania Eucharystii, po stawianie sie u niego na korepetycjach z matematyki 11. W ci agu 12 semestrów Maciej G adek otrzyma wykszta cenie klasyczne, a jego poste py w nauce moz na uznać za bardzo dobre, o czym świadcz a zachowane świadectwa 12. W 1901 r., maj ac 17 lat i ukończon a nauke w gimnazjum, zwróci sie z prośb a o przyje cie do Zakonu Ojców Karmelitów Bosych 13. Formalny wniosek z 1 sierpnia 1901 r. zosta poprzedzony przed oz eniem pisemnych opinii o nim, których autorami byli ówczesny proboszcz jego rodzinnej parafii ks. Stanis aw Pilchowski 14, przeor klasztoru wadowickiego o. Bart omiej od św. Teresy (Diaz de Cerio) 15 i ksi az e -kardyna Jan Puzyna 16. Siedemnaście dni później w Czernej przyj a habit zakonny, jednocześnie jego dotychczasowe imie zast apione zosta o imieniem Anzelm, wraz z doda- 9 F i l e k, S uga Boz y Ojciec Anzelm, s Zob. AZKDzJ, AP 3a, Świadectwa ze szko y ludowej w Niegowici. 11 F i l e k, S uga Boz y Ojciec Anzelm, s Zob. AZKDzJ, AP 3b, Świadectwa szkolne z Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum Wyz szego w Wadowicach. 13 AZKDzJ, AP 4a/5, Do Przewielebnej Kapitu y O.O. Karmelitów Bosych w Czernej. Prośba Macieja G adka o przyje cie do nowicjatu, Wadowice, 1 VIII AZKDzJ, AP 4a/3, Opinia proboszcza ks. Stanis awa Pilchowskiego, Niegowić, 7 VII AZKDzJ, AP 4a/2, Opinia o. Bart omieja od św. Teresy (Diaz de Cerio), Wadowice, 25 VI AZKDzJ, AP 4a/4, Świadectwo moralności o Macieju G adku, polecaj ace do Zakonu Karmelitów Bosych, wydane przez kard. Jana Puzyne, Kraków, 10 VII 1901.

4 216 Pawe Sieradzki niem predykatu od św. Andrzeja Corsini 17. Dok adnie po roku, tj. 17 sierpnia 1902 r. z oz y pierwsz a profesje 18, naste pnie po odbyciu tzw. profesatu i ukończeniu kszta cenia kursorycznego w zakresie filozofii, m ody zakonnik decyzj a swoich prze oz onych, którzy zauwaz yli jego potencja intelektualny, zosta skierowany na studia teologiczne do Rzymu, na Uniwersytet Gregoriański. Po blisko pie cioletnim okresie formacji zakonnej i intelektualnej w Wiecznym Mieście oraz po wcześniejszym przyje ciu niz szych świe ceń 19 oraz subdiakonatu 20 i diakonatu 21, 25 lipca 1907 r. br. Anzelm G adek otrzyma świe cenia kap ańskie z r ak abpa Giuseppe Ceppetelli 22 w kościele Trójcy Świe tej na Monte Citatorio 23. Powróciwszy z Rzymu w 1909 r. o. Anzelm podj a pos uge w galicyjskich klasztorach w Czernej, Krakowie i w Wadowicach. W latach zosta przez prze oz onych oddelegowany do pracy w klasztorze krakowskim, gdzie pe ni funkcje wychowawcy kleryków i wyk adowcy w zakonnym seminarium 24. Szybko da sie poznać jako wybitny kaznodzieja i kierownik duchowy. Dope nieniem jego dzia alności w środowisku krakowskim by o erygowanie w 1914 r. Bractwa Dzieci atka Jezus, opartego na jego wcześniejszej szerokiej aktywności na polu propagowania kultu Praskiego Dzieci atka. Od 1915 r. pos ugiwa w klasztorze w stolicy cesarstwa austro-we gierskiego Wiedniu. Wraz z ustaniem dzia ań wojennych powróci do niepodleg ej Polski 17 AZKDzJ, AP 4a/8, Liber Induitionum et Proffessionum in Novitiatu Carmelitarum Discalceatorum, Czernae inde ab anno 1881 habitarum, cum ceteris notis biographicis personarum, Fr. Anselmus a s. Andreas Corsini chorista, k. 22v-28r, nr AZKDzJ, AP 4a/7, Akt pierwszej profesji br. Anzelma od św. Andrzeja Corsini, Czerna, 17 VIII 1902; F i l e k, S uga Boz y Ojciec Anzelm, s AZKDzJ, AP 4a/9, Dokument czterech świe ceń niz szych i udzielenia tonsury 19 lutego 1905 w kaplicy Piae Domus S. Teresiae, Rzym, 27 II AZKDzJ, AP 4a/11, Dokument świe ceń subdiakonatu udzielonych 15 lipca 1906 w kaplicy Papieskiego Seminarium Rzymskiego, Rzym, 17 VI AZKDzJ, AP 4a/12, Dokument świe ceń diakonatu udzielonych 23 czerwca 1907 w kaplicy Kolegium Leonianum, Rzym, 1 VII Abp Giuseppe Cappettelli ( ) od 27 III 1882 biskup diecezji Ripatransone we W oszech; 23 VI 1890 mianowany biskupem tytularnym Tiberiensis oraz biskupem pomocniczym diecezji rzymskiej; 24 VII 1899 mianowany arcybiskupem tytularnym Myrensis; 22 VI 1903 podniesiony do godności tytularnego patriarchy Konstantynopola; 10 VIII 1904 udzieli świe ceń kap ańskich Angelo Giuseppe Roncalliemu, późniejszemu papiez owi, b. Janowi XXIII. 23 AZKDzJ, AP 4a/13, Dokument świe ceń kap ańskich, Rzym, 30 VII AZKDzJ, AP 8/2, Nominacja na magistra braci profesów w Wikariacie Krakowskim, Czerna, 14 XII 1910.

5 Dzia alność o. Anzelma Gadka ( ) w kraju i zagranica 217 i obj a przeorat klasztoru w Wadowicach, wchodz acego w sk ad semiprowincji polskiej, powsta ej w 1911 r. 25 W roku 1920 odby a sie pierwsza po wielkiej wojnie kapitu a generalna zakonu. Semiprowincje polsk a reprezentowa na niej w aśnie o. Anzelm. By przedstawicielem m odej generacji zakonników, przede wszystkim wychowanków wadowickiego Alumnatu, która przejmowa a sprawy prowincji w swoje re ce. W czasie obrad o. Anzelm w imieniu polskich karmelitów przedstawi memoria, uzasadniaj acy potrzebe przekszta cenia semiprowincji w pe noprawn a prowincje polsk a. W wyniku g osowania 1 maja 1920 r. (w świe to św. Józefa Robotnika) dokonano reerekcji prowincji polskiej. Niewiele później definitorium generalne wybra o pierwszego jej prowincja a, którym zosta o. Anzelm. Fakt ten moz e świadczyć o tym, jak a mia opinie i jak a pozycje intelektualn a reprezentowa sob a ten zaledwie 36-letni zakonnik w oczach najwyz szych w adz zakonu. Rok później polska kapitu a prowincjalna podtrzyma a decyzje g ównych w adz zakonu, wybieraj ac o. Anzelma na trzyletni a kadencje prowincjalsk a. Siedzib a prowincja a sta sie klasztor krakowski 26. W roku 1921 o. Anzelm po konsultacji z wizytatorem apostolskim zakonów w Polsce, bp. W adys awem Krynickim, i za zgod a biskupa kieleckiego Augusta osińskiego zrealizowa wewne trzne natchnienie, zak adaj ac z eńskie zgromadzenie zakonne o charakterze kontemplacyjno-czynnym. Na pierwsz a prze oz on a Sióstr Karmelitanek Dzieci atka Jezus mianowa swoj a wieloletni a penitentke Janine Kierocińsk a, znan a odt ad jako Matka Teresa od św. Józefa. Czynna cze ść aktywności nowego zgromadzenia zosta a ukierunkowana na, niejednokrotnie zaniedbane pod wzgle dem religijnym i moralnym, miejskie środowiska robotnicze. Pierwsz a placówk a sta sie po oz ony w Zag e biu Sosnowiec. Ojciec Anzelm skrupulatnie zadba o duchowy fundament nowego zgromadzenia, pisz ac jego konstytucje, określaj ac tym samym droge duchowego rozwoju jego cz onkiń, jak i ramy ich zaangaz owania w pracy z potrzebuj acymi. Oprócz zadań stricte eklezjalnych, nowe zgromadzenie mia o wed ug o. Anzelma być drobnym, ale solidnym wk adem w religijny wzrost polskiego spo eczeństwa w realiach niepodleg ościowych F i l e k, S uga Boz y Ojciec Anzelm, s C. G i l, Prowincja polska w latach , w: Karmelici bosi w Polsce Ksie ga jubileuszowa, red. C. Gil, Kraków 2005, s Por. Z sercem i chlebem na d oni. Z yciorys i pisma wybrane Matki Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej), red. i oprac. Siostry Karmelitanki Dzieci atka Jezus, Sosnowiec Kraków 2005; Świadek mi ości Boga i cz owieka. III Sympozjum poświe cone pamie ci S ugi Boz ej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej ( ), wspó za oz ycielki Zgromadzenia Sióstr

6 218 Pawe Sieradzki W 1925 r. po zakończeniu kadencji prowincjalskiej o. Anzelm zosta przez w adze zakonu skierowany do Rzymu. Jak sie z perspektywy czasu wydaje, zauwaz ono jego wiedze i wszechstronn a aktywność w Polsce i postawiono przed nim zadanie na miare ogólnozakonn a tj. stworzenie uczelni wyz szej kszta c acej na podstawie wielowiekowego skarbca duchowości Karmelu. Mie dzynarodowe Kolegium Karmelitańskie bo tak a nazwe mia a nosić uczelnia by o obecne w planach w adz zakonu juz od prze omu XIX i XX wieku 28, jednak dopiero dzia ania o. Anzelma nada y temu zamierzeniu realny charakter 29. W budynkach ulokowanych przy Corso d'italia 39, 14 listopada 1926 r. zainaugurowano rok akademicki na czele uczelni jako rektor stan a o. Anzelm G adek, zaś specjalnego b ogos awieństwa z tej okazji udzieli dla genera a zakonu i rektora kolegium Pius XI, zwany polskim papiez em 30. W pierwszym roku akademickim nauke w Teresianum później tak a nazw a zacze to pos ugiwać sie powszechnie rozpocze o 15 studentów, natomiast kadra dydaktyczna sk ada a sie z 9 profesorów 31. Oprócz pe nienia funkcji rektora oraz profesora teologii moralnej i liturgiki, o. Anzelm stopniowo zosta w aczony w aktywność centralnych urze dów zakonu, jak równiez samej Kurii Rzymskiej. W 1931 r. zosta definitorem generalnym karmelitów bosych i funkcje te pe ni przez 16 kolejnych lat 32. Kilkakrotnie na prośbe genera a zakonu jako wizytator dokonywa przegl adu sytuacji w europejskich prowincjach karmelitańskich 33. W 1935 r. wiedza i pracowitość o. Anzelma zosta y dostrzez one przez watykańsk a Kongregacje ds. Seminariów i Uniwersytetów. Z woli papiez a Karmelitanek Dzieciatka Jezus z okazji 60. rocznicy śmierci, 3 czerwca 2006 r., red. J. W. Gogola, Kraków Por. Il Collegio Internazionale di S. Teresa, Il Carmelo. Periodico Mensile Illustrato dei Padri Carmelitani Scalzi 1 (1902), s M. C a p r i o l i, Pontificia facultas theologica Teresianum , Roma 1985, s AZKDzJ, TER 11/1, B ogos awieństwo papiez a Piusa XI, Watykan, 14 XI 1926; L inaugurazione del ricostituito nostro Collegio Internazionale, Il Carmelo e le sue missioni all estero 24 (1925), s Fr. I s i d o r o M. di G e s u, Gratitudine, Cor unum. Bollettino del Collegio Internazionale dei SS. Teresa di Gesù e Giovanni della Croce 3 (1947), s AZKDzJ, AP 8/15, Dokument wyboru na IV definitora generalnego, Góra Karmel, 25 IV AZKDzJ, AP 8/19, Nominacja na Wizytatora Generalnego Prowincji Polskiej, Rzym, 31 VII 1934; AP 8/22, List Genera a Karmelitów o.wilhelma do o. Anzelma G adka zalecaj acy przeprowadzenie wizytacji generalnej w Prowincji Brabanckiej, Rzym, 15 X 1935; AP 8/27, Nominacja na Wizytatora Generalnego w Sombor (Jugos awia), Rzym, 8 VII 1937.

7 Dzia alność o. Anzelma Gadka ( ) w kraju i zagranica 219 Piusa XI, dekretem z 27 kwietnia, podpisanym przez prefekta tejz e dykasterii, kard. Gaetano Bisletiego 34, o. Anzelm zosta mianowany wizytatorem niektórych seminariów polskich 35. Nadrze dn a czynności a zwi azan a z t a funkcj a by o sprawdzenie stanu wprowadzenia w seminaryjn a codzienność za oz eń konstytucji apostolskiej Deus scientiarum Dominus. Wizytacj a zosta y obje te seminaria w Pelplinie, W oc awku, P ocku, Poznaniu, Gnieźnie, Cze stochowie, Katowicach, Krakowie, Tarnowie, Przemyślu, Lwowie i Pińsku. Efektem czynności przeprowadzonych w tych placówkach przez polskiego karmelite z Rzymu, by o ponad 2 tysi ace stron szczegó owej dokumentacji. Jak trafnie zauwaz a S. Wilk: Uwagi i postulaty zawarte w dekrecie powizytacyjnym nie dotyczy y, co prawda, w równej mierze wszystkich seminariów, ale wszystkich ordynariuszy zmusza y do zwracania szczególnej uwagi na sprawy seminariów i do zweryfikowania ocen i uwag Kongregacji ze stanem faktycznym w ich w asnych seminariach. Wizytacja apostolska ods oni a bowiem z ca a ostrości a braki i zaniedbania w formacji ascetycznej i intelektualnej alumnów. Biskupi zdawali sobie takz e sprawe z trudności, jakie napotykaj a w realizacji postulatów Kongregacji, tych zw aszcza, które dotyczy y tworzenia niz szych seminariów duchownych 36. Niestety, sumienność i wierność kodeksowi prawa kanonicznego nie przysporzy y mu wdzie czności wśród niektórych przedstawicieli polskiego duchowieństwa, którzy posuwali sie wobec niego do oskarz eń i pomówień, wytwarzaj ac wokó jego osoby swoist a czarn a legende Kard. Gaetano Bisleti ( ) świe cenia kap ańskie w 1878 r.; w latach kanonik i archidiakon w katedrze w Veroli. Prywatny szambelan de numero participantium od 1884 r.; w 1889 r. mianowany kanonikiem Bazyliki św. Piotra. Kreowany kardyna em- -diakonem w 1911 r. ze stolic a tytularn a S. Agathae in Urbe; w 1915 r. zosta prefektem nowo utworzonej Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów; podczas konklawe 1922 r. by kardyna- em protodiakonem og osi wybór i koronowa papiez a Piusa XI; w 1928 r. w aczony do grona kardyna ów-prezbiterów; w 1932 r. zosta przewodnicz acym Pontyfikalnej Komisji Studiów Biblijnych, a takz e kanclerzem Uniwersytetu Gregoriańskiego i przewodnicz acym Instytutu Muzyki Sakralnej. 35 AZKDzJ, AP 5/1, Decretum Nominacja na wizytatora apostolskiego seminariów i kolegiów w Polsce, Rzym, 27 IV Drugim wizytatorem zosta mianowany o. Beniamin Rysiński OFM. 36 S. W i l k, Episkopat Kościo a katolickiego w Polsce w latach , Lublin 1992, s G ównym powodem późniejszej czarnej legendy o. Anzelma w Polsce by y, rozchodz ace sie po kraju, echa wizytacji przeprowadzonej w Śl askim Seminarium Duchownym w Krakowie. Okoliczności sprawy przedstawi w zarysie w F. Z ebrok w artykule: Dzieje ślaskiego seminarium duchownego, Nasza Przesz ość 44 (1975), s Szerszego omówienia dokona H. Olszar w ksi az ce: Duchowieństwo katolickie diecezji ślaskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej,

8 220 Pawe Sieradzki Efekty dwuletniej pracy karmelity zosta y natomiast wysoko ocenione przez Stolice Apostolsk a. Juz w trakcie trwania czynności wizytacyjnych w Polsce, otrzyma on od wspomnianej kongregacji funkcje deputata Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie 38, a prefekt Kongregacji ds. Seminariów i Nauczania Uniwersyteckiego zwróci sie do niego, aby zg osi uwagi odnośnie do formacji polskiego kleru, które na Synodzie Plenarnym Kościo a w Polsce przedstawi by legat papieski kard. Francesco Marmaggi 39. W 1938 r. Kongregacja nominowa a o. Anzelma do podje cia nowych obowi azków wizytatorskich. Pismem z 27 lutego, podpisanym przez papiez a Piusa XI, powierzono mu dokonanie wizytacji w ośmiu kolejnych uczelniach rzymskich, maj acych status kolegiów papieskich b adź narodowych 40. Nieco ponad miesi ac później zwrócono sie do o. Anzelma o zwizytowanie w trybie nadzwyczajnym dwóch rzymskich instytutów: Akademii We gierskiej i Stowarzyszenia dla Misji Zewne trznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki 41. Po up ywie dwóch miesie cy zosta poproszony przez Kongregacje takz e o pilne sprawdzenie prawdziwości niepokoj acych wiadomości odnosz acych sie do sytuacji w Papieskim Kolegium Ameryki Pó nocnej 42. Docenieniem ogromnego wysi ku intelektualnego i osobistego zaangaz owania o. Anzelma by a nominacja na konsultora Kongregacji ds. Seminariów i Nauczania Uniwersyteckiego 43, któr a pismem z 26 stycznia 1940 r. potwierdzi sekretarz Stanu kard. Luigi Maglione 44. Katowice 2000, s Niestety, z aden ze wspomnianych autorów w ramach badań nie zapozna sie z treści a protoko ów wizytacyjnych sporz adzonych przez o. Anzelma. 38 AZKDzJ, AP 5/2, Nominacja na deputata Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie, Rzym, 25 I AZKDzJ, AP 6/3, kard. Gaetano Bisleti do o. Anzelma G adka, Rzym, 4 VIII AZKDzJ, AP 5/5, Nominacja na wizytatora Papieskich Instytutów Kościelnych w Rzymie, Rzym, 27 II AZKDzJ, AP 5/6, Polecenie zwizytowania dwóch instytutów rzymskich: Akademii We gierskiej i Stowarzyszenia dla Misji Zewne trznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Rzym, 5 IV AZKDzJ, AP 5/7, Polecenie sprawdzenia prawdziwości informacji odnośnie do Papieskiego Kolegium Ameryki Pó nocnej, Rzym, 2 VII AZKDzJ, AP 5/8, Nominacja na konsultora Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów, Watykan, 26 I Kard. Luigi Maglione ( ) świe cenia kap ańskie w 1901 r.; studia na Uniwersytecie Gregoriańskim, doktoraty z teologii i filozofii; w latach cz onek Sekretariatu Stanu; od 1910 r. prywatny szambelan Jego Świ atobliwości, a od 1918 r. pra at domowy; reprezentant papiez a w Lidze Narodów; 1920 r. nominacja na arcybiskupa tytularnego Cesarea di Palestina z jednoczesnym obje ciem nuncjatury w Szwajcarii; od 1926 r. nuncjusz we Fran-

9 Dzia alność o. Anzelma Gadka ( ) w kraju i zagranica 221 Lata wojny by y dla o. Anzelma z jednej strony czasem wyte z onej pracy dydaktycznej i formacyjnej, zwi azanej z pe nieniem funkcji rektora Teresianum, z drugiej zaś okresem pe nym zaangaz owania w sprawy polskie 45. Pracuj ac w Papieskiej Komisji dla Uchodźców z Polski, w porozumieniu z biskupem polowym Józefem Gawlin a, a opieraj ac sie na klasztorze Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy Via Nomentana, świadczy pomoc duchow a i materialn a Polakom, których zawierucha wojenna rzuci a do stolicy Italii 46. W świetle archiwaliów Ambasady Polskiej przy Watykanie, zdeponowanych w Instytucie gen. Sikorskiego w Londynie, moz na stwierdzić, z e tuz po zakończeniu dzia ań wojennych znalaz sie on w grupie Polaków w Rzymie otoczonych opiek a przez Rz ad Polski na emigracji 47. Ocena o. Anzelma przez kre gi Kurii Rzymskiej by a na tyle powaz na, z e pod koniec 1944 r. zacze to brać go pod uwage jako kandydata na biskupa w dotknie tych duz ymi stratami wśród duchowieństwa diecezjach na pó nocy Polski. Rozeznaj acy sprawe cz onek Sekretariatu Stanu monsignior Domenico Tardini 48 otrzyma od ówczesnego prefekta Kongregacji ds. Seminariów i Uniwersytów kard. Giuseppe Pizzardo 49 wyczerpuj ace dossier, dotycz ace cji; 1935 kreowany kardyna em-prezbiterem; po wyborze Piusa XII obj a stanowisko sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. 45 Dosz o do rozbiez ności mie dzy o. G adkiem a biskupem polowym Józefem Gawlin a w sprawie poboru ksie z y polskich studiuj acych w Rzymie (w tym polskich karmelitów w kierowanym przez niego Teresianum) na stanowiska kapelanów w 2. Korpusie Polskim, walcz acym wówczas na Pó wyspie Apenińskim (zob. J. G a w l i n a, Wspomnienia, wste p S. Weso y, oprac. J. Myszor, Katowice 2004, s ). 46 G a w l i n a, Wspomnienia, s. 318, przyp. 834; K. D u b e l, Sylwetka duchowa S ugi Boz ego O. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD (Macieja Józefa Gadka, ), w: Kaliskie Studia Józefologiczne, red. D. Kwiatkowski, t. IV, Kalisz 2007, s Instytut Polski i Muzeum W. Sikorskiego w Londynie, A.11.E/798, Ministerstwo Spraw Zagranicznych: W ochy. 48 Kard. Domenico Tardini ( ) świe cenia kap ańskie w 1912 r.; wyk adowca w wydzia ach teologicznych, od 1920 r. konsultor Kongregacji Dyscypliny Sakramentów; 1935 rozpocz a prace w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej; do 1937 r. sekretarz Kongregacji Spraw Nadzwyczajnych w Kościele i przewodnicz acy Papieskiej Komisji Pro Russia; w 1958 r. kreowany kardyna em-diakonem z stolic a tytularn a S. Apollinaris ad Thermas Neronianas- Alexandrinas, oraz mianowany Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej. 49 Kard. Giuseppe Pizzardo ( ) świe cenia kap ańskie w 1903 r.; w latach sekretarz nuncjatury w Bawarii; od 1929 r. sekretarz Kongregacji Spraw Nadzwyczajnych w Kościele; do 1930 r. arcybiskup ze stolic a tytularn a Cyrrhensis; w 1937 r. kreowany kardyna em z stolic a tytularn a S. Mariae in Via Lata; w 1939 r. mianowany prefektem Kongregacji ds. Seminariów i Uniwersytetów; w latach prorektor Kolegium Pó nocnoamerykańskiego w Rzymie; w latach sekretarz Kongregacji Świe tego Oficjum; od 1965 r. wicedziekan Kolegium Kardynalskiego.

10 222 Pawe Sieradzki o. Anzelma, z wyraźnym zaznaczeniem, z e: cieszy sie on naszym wielkim uznaniem, ponadto stwierdza, z e uwaz a go za zakonnika bardzo dobrego ducha, bardzo roztropnego, rozwaz nego, odznaczaj acego sie przenikliw a, pogodn a równowag a s adu 50. Przedwojenny nuncjusz apostolski w Polsce, abp Filippo Cortesi 51 wprost sugerowa osobe o. Anzelma na obje cie biskupstwa we W oc awku 52. Natomiast bp Józef Gawlina proponowa go na biskupstwo che mińskie, jednocześnie maj ac na uwadze krzywdz ace go echa dokonanej przed wojn a wizytacji w Polsce, stwierdza, z e niefortunne mog oby być mianowanie go arcybiskupem warszawskim 53. Na wiosne 1946 r. ks. Henryk Weryński, publicysta o orientacji wyraźnie sprzyjaj acej nowym w adzom w Warszawie, po konsultacji z wojewod a poznańskim Feliksem Widy-Wirskim, podj a rozmowy z prowincja em karmelitów o. Józefem Prusem w sprawie nak onienia G adka do zgody na obje cie stanowiska przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Tymczasowym Rz adzie Jedności Narodowej. Powodem, na który wskazywano bior ac pod uwage w aśnie o. Anzelma, by y jego wp ywy i szerokie kontakty w Kurii Rzymskiej 54. Moz na przypuszczać, z e dla nowych w adz niebagatelne znaczenie mia o równiez to, z e wśród cze ści polskich hierarchów i duchowieństwa G adek nie by osob a lubian a (z czego na pewno zdawa sobie sprawe ), wie c moz na by o mieć na niego wie ksz a moz liwość oddzia ywania zgodnie z biez acym zapotrzebowaniem politycznym. Ostatecznie o. Anzelm nie obj a z adnego biskupstwa, ani nie zaj a z adnego 50 AZKDzJ, AP 7/1, mons. Domenico Tardini do kard. Giuseppe Pizzardo, Prośba Sekretariatu Stanu do Kongregacji ds. Seminariów i Uniwersytetów o wydanie opinii o o. Anzelmie, kandydacie na biskupa, Rzym, 13 X 1944; AP 7/2, kard. Giuseppe Pizzardo do mons. Domenico Tardini, Odpowiedź na ankiete Sekretariatu Stanu odnośnie do osoby o. Anzelma jako kandydata na biskupa, Rzym, 18 X Abp Filippo Cortesi ( ) świe cenia kap ańskie w 1899 r.; w 1921 r. kreowany arcybiskupem ze stolic a tytularn a Siraciensis; w latach nuncjusz w Polsce; w latach nuncjusz w Argentynie; od 1936 r. do wybuchu II wojny światowej ponownie nuncjusz w Polsce, tytu ten zachowa do śmierci, mimo braku moz liwości pe nienia tej funkcji w na polskim terytorium. 52 AZKDzJ, AP 7/3, Za acznik do Prośby Sekretariatu Stanu (AP 7/1) wypis z bliz ej niedoprecyzowanego raportu apba Filippo Cortesiego z 30 X 1940, w którym proponuje o. Anzelma na biskupa do W oc awka. 53 AZKDzJ, AP 7/4, Za acznik do Prośby Sekretariatu Stanu (AP 7/1) wypis z listu J. Gawliny do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z września 1944, w którym proponuje o. Anzelma na biskupa diecezji che mińskiej. 54 J. P i e t r z a k, Pe nia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardyna a Augusta Hlonda , t. I, Poznań 2009, s

11 Dzia alność o. Anzelma Gadka ( ) w kraju i zagranica 223 stanowiska w dyplomacji watykańskiej, a po wcześniejszym z oz eniu rezygnacji z funkcji rektora Teresianum wróci w 1947 r. do Polski 55. Be d ac w kraju, jeszcze ściślej zaj a sie za oz onym przez siebie zgromadzeniem, opracowuj ac m.in. nowe konstytucje oraz precyzuj ac forme pos ugi sióstr. Prowadzi takz e rekolekcje oraz odwiedza poszczególne wspólnoty. Aktywnie wype nia równiez obowi azki wynikaj ace z funkcji pe nionych w macierzystym zgromadzeniu, tj. trzech kadencji prowincjalskich, funkcji prze oz onego dwóch wspólnot domowych oraz piastowania urze du definitora prowincjonalnego 56. Spor a satysfakcj a dla o. Anzelma by o doczekanie sie w 1954 r. zatwierdzenia przez Kongregacje ds. Zakonnych Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieci atka Jezus na prawie papieskim 57. Trzy lata później, w obecności przyby ego z Rzymu genera a karmelitów bosych Anastasio Ballestrero 58, obchodzi jubileusz 50-lecia świe ceń kap ańskich 59. Dziesie ć ostatnich lat z ycia o. Anzelm spe dzi w klasztorze ódzkim, w g ównej mierze poświe caj ac czas na kontemplacje i pisanie. Wiele czasu spe dza równiez na lekturze ukazuj acych sie regularnie dokumentów przygotowywanych przez obraduj acy Sobór Watykański II. W świetle tego nauczania w aczy sie w odnowe ustawodawstwa w zakonie macierzystym, jak i w zgromadzeniu, którego by za oz ycielem 60. W ostatnim dniu swego z ycia, 15 października 1969 r., w uroczystość św. Teresy z Avila, Matki i Reformatorki Karmelu, podczas rekreacji w ogrodzie, z kaz dym ze wspó braci odby krótk a rozmowe, a w godzinie ścis ego milczenia zmar samotnie w swojej celi zakonnej. Pogrzeb o. G adka mia miejsce w odzi 18 października 1969 r. Zgromadzi dziesi atki przedstawi- 55 Z tzw. Gazetek wydawanych przez polskie siostry nazaretanki mieszkaj ace w Rzymie przy Via Machiavelli 18, pod dat a 7 maja 1945 zanotowano, z e: By z wizyt a poz egnaln a czcigodny o. Anzelm. Wyjez dz a na sta e do Polski. Dom rzymski z egna go z wdzie czności a i z alem, gdyz ojciec by tu dwadzieścia lat spowiednikiem, a tez kierownikiem śp. m. Laurety, o której wyraz a sie z wielkim uznaniem i czci a jako o świe tej (Świadectwa Testimonianze, t. V: Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie, oprac. E. Prz adka, Rzym 2009, s. 127). 56 F i l e k, S uga Boz y Ojciec Anzelm, s D u b e l, Sylwetka duchowa S ugi Boz ego O. Anzelma, s Kard. Anastasio Alberto Ballestrero ( ) karmelita, świe cenia kap ańskie w 1936 r.; od 1937 r. przeor klasztoru św. Anny w Genui, w latach prze oz ony prowincji Ligurii, od 1955 r. przez dwie sześcioletnie kadencje prze oz onym generalnym zakonu; w latach przewodnicz acy Unii Prze oz onych Generalnych; w 1973 r. mianowany biskupem diecezji Bari, od 1977 r. arcybiskup Turynu; w 1979 r. kreowany kardyna em ze stolic a tytularn a S. Mariae supra Minervam; w latach przewodnicz acy Konferencji Episkopatu W och. 59 F i l e k, S uga Boz y Ojciec Anzelm, s Tamz e, s

12 224 Pawe Sieradzki cieli duchowieństwa z biskupami ódzkimi Józefem Rozwadowskim i Janem Fondalińskim na czele oraz setki wiernych. Trumne z oz ono na cmentarzu św. Rocha. W 1990 r. dokonano ekshumacji doczesnych szcz atków o. Anzelma i po ich konserwacji umieszczono w kruchcie kościo a Karmelitów Bosych przy ulicy Liściastej w odzi lutego 2002 r. w Archidiecezji ódzkiej rozpocz a sie proces beatyfikacyjny 62. Jego zakończenie na poziomie diecezjalnym mia o miejsce 15 czerwca 2008 r., kiedy to, po mszy św. w kościele Karmelitów Bosych w odzi, abp W adys aw Zió ek, metropolita ódzki, przewodniczy jego ostatniej sesji 63. Obecnie zarówno dokumentacja procesu, jak i dalsze czynności procesowe zosta y przeniesione do Rzymu. THE ACTIVITY OF ANZELM GADEK OCD ( ) AT HOME AND ABROAD S u m m a r y Anzelm G adek OCD is a person hardly known in the history of the Catholic Church in Poland in the twentieth century. Having been educated in Rome, his abilities and hard work were noticed by his superiors. At a young age he was entrusted with a number of essential functions and duties. He succeeded in establishing a Polish province of the Discalced Carmelites, in collaboration with S. Teresa (Janina) Kierocińska he established the Congregation of the Carmelite Sisters of the Infant Jesus. While in Rome he fullfilled naby functions as by appointment of the Holy See. He was the founder, the first rector and lecturer of the Roman International Collegium Teresianum. After the Second World War he came back to Poland, and was considered as a candidate for bishopric. The remaining years of his life were devoted to the development of the Carmelite order that he had established. At the moment his beatification process is well under way. Translated by Jan K os S owa kluczowe: Anzelm G adek, karmelici bosi, karmelitanki Dzieci atka Jezus. Key words: Anzelm G adek, the Discalced Carmelites, the Female Discalced Carmelites of the Infant Jesus. 61 Tamz e, s Zob. W. Z i ó e k, Homilia na rozpocze cie procesu beatyfikacyjnego O. Anzelma Gadka podczas Mszy świe tej w Kościele Opieki św. Józefa w odzi, Wiadomości Archidiecezjalne ódzkie 2 (2002), s ; K. D u b e l, Otwarcie procesu beatyfikacyjnego, Via consecrata 10 (2002), s Zob. K. D u b e l, S uga Boz y o. Anzelm G adek OCD, Niedziela z 15 czerwca 2008, s. 30.

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska).

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska). Witam, w załączeniu przesyłam materiały dokumentujące historię życia i śmierci oficera w sutannie (mieszkańca Wolbromia), z prośbą o rozpropagowanie, za co z góry dziękuję. Z poważaniem Kazimierz Pogłódek

Bardziej szczegółowo

List od Kard. Stanisława Dziwisza

List od Kard. Stanisława Dziwisza List od Kard. Stanisława Dziwisza 209-0-24 List od Kard. Stanisława Dziwisza List od Kard. Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Stanisław Dziwisz (ur. 27 kwietnia 939 w Rabie Wyżnej) polski biskup rzymskokatolicki,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWA PROCEDURA ZG ASZANIA I WYBORU TEMATU PROJEKTU BADAWCZEGO NA STUDIACH DOKTORANCKICH REALIZOWANYCH W WYDZIALE MECHANICZNYM

SZCZEGÓ OWA PROCEDURA ZG ASZANIA I WYBORU TEMATU PROJEKTU BADAWCZEGO NA STUDIACH DOKTORANCKICH REALIZOWANYCH W WYDZIALE MECHANICZNYM Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 01/01/2013 z dnia 17.01.2013r. SZCZEGÓ OWA PROCEDURA ZG ASZANIA I WYBORU TEMATU PROJEKTU BADAWCZEGO NA STUDIACH DOKTORANCKICH REALIZOWANYCH W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA Opracowanie s. Janina Samolewicz SJE GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA 29 grudnia 1902 Ks. dr Jerzy Matulewicz został mianowany profesorem Seminarium Duchownego w Kielcach z wykładami prawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

I. Ogłaszanie konkursu i tryb składania ofert.

I. Ogłaszanie konkursu i tryb składania ofert. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU - ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. TECHNICZNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VICTORIA" W KRAKOWIE Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE MECHANICZNYM WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. UAKTUALNIENIE do 2016

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE MECHANICZNYM WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. UAKTUALNIENIE do 2016 Za cznik nr 2 do Decyzji Dziekana WME nr 591 z dnia18.12.2006r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE MECHANICZNYM WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ UAKTUALNIENIE do 2016 Warszawa 2006 Wydano

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej Sanktuarium Królowej Męczenników

Uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej Sanktuarium Królowej Męczenników Uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej Sanktuarium Królowej Męczenników W Bydgoszczy 15 września odbyły się uroczystości, podczas których odczytano bullę papieską, podnoszącą do godności bazyliki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN drugiego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o.

REGULAMIN drugiego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. REGULAMIN drugiego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad przeprowadzenia konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE REGULAMIN REKRUTACJI uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii 1973 - Zlecenie Księżom Sercanom katechizacji w dzielnicy Czechów przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka. 1977-01.09 Rozpoczęcie przez Księży Sercanów katechizacji dzieci w ośrodku katechetycznym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna Siostry z Rybna, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Siostry Służebnice Bożego Miłosierdzia Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest katolickim zgromadzeniem zakonnym żeńskim, założonym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia nr 14/15 z dnia 19 lutego 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

II POLSKI SYNOD PLENARNY (1991-1999)

II POLSKI SYNOD PLENARNY (1991-1999) Rozdzia 6 II POLSKI SYNOD PLENARNY (1991-1999) Nauczanie KoÊcio a o szkole i uniwersytecie Katolicka wizja szko y 3. Zadania szko y KoÊció okreêla szko jako miejsce integralnej formacji osoby, poprzez

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo