INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 Kamienna Góra, r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący w wiele wydarzeń, które niewątpliwie wywarły duży wpływ na funkcjonowanie naszego Państwa, a tym samym na warunki w jakich byliśmy zmuszeni pracować. Niektóre z tych wydarzeń wpłynął na warunki pracy w roku bieżącym. Mam tu na myśli ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, powodzie, które w roku 21 nawiedziły nasz kraj oraz lotniczą katastrofę w Smoleńsku. Nie ulega najmniejszej wątpliwości o czym wszyscy doskonale wiemy, że wspomniane wydarzenia oprócz bardzo dużego ładunku emocjonalnego wpłynęły negatywnie na stan finansów Państwa, a tym samym naszej formacji. Pomimo dużych kłopotów finansowych, z którymi przyszło nam zmierzyć się w roku ubiegłym, staraliśmy się realizować jak najlepiej stawiane przed nami zadania. Należy zauważyć, iż ostatnie lata upłynęły w naszym kraju pod znakiem szeroko zakrojonych zmian ukierunkowanych na budowę demokratycznego społeczeństwa. Pozytywne skutki tych zmian, takie jak zwiększenie wolności osobistej obywateli oraz otwarcie Polski na świat, niewątpliwie wywarły istotny wpływ na wystąpienie różnego rodzaju zagrożeń w zakresie stanu porządku prawnego w kraju, a tym samym na terenie działania naszej jednostki. Policja jako instytucja realizująca ustawowe zadania ma przede wszystkim na uwadze ochranianie obywateli, zapewnienie ładu i porządku oraz realizację postulatów wpływających od społeczeństwa, a ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa. Jako policjanci musimy pamiętać, że jesteśmy formacją pracującą na rzecz społeczeństwa i wszystkie nasze działania muszą być ukierunkowane na stały wzrost zadowolenia obywateli z naszej pracy. W roku 21 realizowaliśmy stawiane przed nami zadania w oparciu następujące priorytety określone przez Komendanta Głównego Policji: PRIORYTET I wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. PRIORYTET II poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych. PRIORYTET III podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia. PRIORYTET IV poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 1

2 PRIORYTET V zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań. O C E N A pracy dochodzeniowo śledczej I. Ocena stanu zagrożenia przestępczością: Poniżej przedstawione są zestawienia stanu zagrożenia przestępczością najbardziej dotkliwą dla społeczeństwa (dane na podstawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji) w porównaniu z latami ubiegłymi. Dynamikę podano w odniesieniu do roku 29. a) Rozboje: Rozboje dynamika 63% b) Bójki i pobicia: Bójki i pobicia dynamika 67% 2

3 c) Uszkodzenie ciała Uszkodzenie ciała dynamika 75% d) Kradzieże: Kradzieże dynamika 11% e) w tym kradzieże pojazdów: w tym pojzdów dynamika 22% 3

4 f) zniszczenia mienia zniszczenia mienia dynamika 96% g) kradzieże z włamaniem: Kradzieże z włamaniem dynamika 74% h) wyżej wymienione przestępstwa razem: kategorii ogółem dynamika 9% Jak wynika z tych danych w roku 21 nastąpił spadek zgłoszonych lub ujawnionych przestępstw o 33, co daje dynamikę na poziomie 9%. Na szczególną uwagę zasługuje fakt ograniczenia ilości kradzieży z włamaniem do poziomu z lat (87 przestępstw). W roku 21 odnotowaliśmy 85 takich przestępstw, gdzie w roku 29 było ich o 3 więcej tj

5 Pomimo ogólnej pozytywnej tendencji z zakresie ograniczania przestępczości przez naszą jednostkę, należy zwrócić uwagę na przestępstwa, w kategorii w których stwierdzono większą ilość niż w roku poprzednim. Były to kradzieże wzrost o 12 przestępstw (dynamika 11%) oraz kradzieże pojazdów wzrost o 6 przestępstw (dynamika 22%). Na te kategorie przestępstw należy zwrócić szczególną uwagę w roku 211. W powiecie kamiennogórskim postępowania przygotowawcze są prowadzone przez Zespół Dochodzeniowo - Śledczy Wydziału Kryminalnego, Zespół Operacyjno Dochodzeniowy Komisariatu Policji w Lubawce, oraz Zespół Operacyjno Dochodzeniowy Posterunku Policji w Marciszowie ( funkcjonariusze Zespołu Operacyjnego Wydziału Kryminalnego tut. KPP prowadzą jedynie postępowania przygotowawcze, które nie są wykryte). W roku 21 roku nastąpił wzrost ilości wszczętych śledztw i dochodzeń w porównaniu do roku ubiegłego. W ocenianym okresie wzrost ten wyniósł o 13 postępowania przygotowawcze. Poniższe zestawienie obrazuje jak kształtowała się ta wartość na przestrzeni trzech ostatnich lat: - w roku 28 wszczęto 888 postępowań, - w roku 29 wszczęto 942 postępowań, - w roku 21 wszczęto 145 postępowań, Ilość ujawnionych przestępstw w latach przedstawia następujące zestawienie: Przestępczość ogólna Przestępczość kryminalna Przestępczość gospodarcza (+57 w stosunku do 29r.) (+66 w stosunku do 29r.) (+4 w stosunku do 29r.) Jak wynika z powyższego zestawienia rok 21 był rokiem, w którym nastąpił wzrost ilości ujawnionych przestępstw. Porównując dane z roku 29 do danych z roku 21 stwierdzamy, iż nastąpił wzrost w przestępczości ogólnej do poziomu 15,2% (w roku ubiegłym o 17 %), natomiast w przestępczości kryminalnej do poziomu 18,6% (w roku ubiegłym o 113,1%). Wskaźnik wykrywalności ogólnej w powiecie kamiennogórskim na przestrzeni lat przestawiał się następująco: - rok 28 84, % - rok 29 84,1 % - rok 21 83,9 % Jak wynika z powyższych danych, wykrywalność w naszej Komendzie od kilku lat utrzymywana jest na wysokim poziomie, czym mogą poszczycić się nieliczne jednostki w województwie. Osiągane w tym zakresie wyniki świadczą o systematycznej pracy przez cały okres sprawozdawczy. 5

6 Kolejnym wskaźnikiem, który odzwierciedla zaangażowanie naszych funkcjonariuszy w realizację powierzonych im zadań jest wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym. W trakcie trzech ostatnich lat przedstawiał się on następująco: - rok 28 77,1 % - rok 29 78,1 % - rok 21 78,2 % Z dużym zadowoleniem stwierdzam, iż wymieniony wskaźnik jest najwyższy w województwie dolnośląskim. Bardzo ważnym wskaźnikiem z punktu widzenia oceny pracy Policji jest wskaźnik wykrywalności przestępstw 7 podstawowych kategorii (w roku bieżącym został on powiększony o przestępstwa przeciwko mieniu i życiu i zdrowiu. Na przestrzeni trzech kolejnych lat przedstawiał się on następująco: - rok 28 61,7 % - rok 29 61,8 % - rok 21 63,9 % Kolejny raz z dużym zadowoleniem mogę stwierdzić, iż wymieniony wskaźnik również jest najwyższy w garnizonie dolnośląskim. Wartość tego wskaźnika jest dlatego tak ważna, gdyż odnosi się on do przestępstw godzących w mienie obywateli na rzecz których pracujemy i którzy w określony sposób oceniają naszą pracę. W ocenianym 21 roku na terenie działania naszej jednostki stwierdzono 31 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, co przekłada się na 23 wszczęte postępowania przygotowawcze. Liczba ta jest identyczna jak w roku ubiegłym. W roku 21 stwierdzono 21 przestępstw z art. 178a (nietrzeźwi kierujący). Rok wcześniej odnotowaliśmy takich przestępstw 199. Jak widać z przedstawionych danych społeczeństwo nasze zupełnie ignoruje przepisy prawa. Ilość popełnianych przestępstw utrzymuje się na tym samym poziomie od 27 roku. Na ogólną ilość 158 zakończonych postępowań przygotowawczych (w roku ubiegłym było ich 985 tj. o 73 mniej), do Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze skierowano 562 postępowania z aktem oskarżenia ( tj. o 7 więcej niż w roku 29). Na przestrzeni dwóch ostatnich lat ilość ta jest porównywalna. Pozostałe postępowania przygotowawcze zostały zakończone w sposób, przedstawiony w poniższej tabeli: Sposób zakończenia postępowania Rok 28 Rok 29 Rok 21 Z powodu niewykrycia (+11) Z przyczyn wyłączającą ściganie (bez art.31 l kk) (+22) 6

7 Znikomego stopnia (- 1) Brak znamion przestępstwa (+33) Art.31 l kk (+1) Bez procedury art. 335 kpk (-71) Po procedurze art. 335 kpk (+67) Jak wynika z niniejszego zestawienia w ocenianym okresie w porównaniu do roku 29 wraz ze wzrostem przestępczości kryminalnej (18,6%) nieznacznie tylko zwiększyła się ilość postępowań przygotowawczych umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa, co przekłada się na uzyskanie wysokich wskaźników wykrywalności i bardzo dobrą pracę wykrywczą. Na uwagę zasługuje fakt, iż w roku 21 w porównaniu do roku 29 wzrosła o 67 ilość postępowań przygotowawczych zakończonych zastosowaniem procedury określonej w art. 335 kpk. W związku z powyższym ma miejsce skrócenie okresu od momentu popełnienia przestępstwa do chwili ukarania sprawcy. II. Przestępczość nieletnich W analizowanym okresie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odnotowano 97 czynów karalnych, dokonanych przez 88 nieletnich (dynamika przestępczości 86,6 % w stosunku do roku 29). Większość z nich została dokonana przez nieletnich indywidualnie, - w grupie nieletnich - 1 czyn karalny, - w porozumieniu z dorosłym 6 czynów karalnych. Większość nieletnich sprawców czynów karalnych to chłopcy pochodzący z terenu miejskiego. W 21 roku ujawniono 97 czynów karalnych co stanowi 8,4% z 1153 czynów ogółu przestępstw stwierdzonych w KPP w Kamiennej Górze. Spośród 97 czynów karalnych 48 popełniono w 7 wybranych kategoriach przestępstw (tj. rozboje i wymuszenia rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże pojazdów, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia, uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia). - kradzież z włamaniem - 13 czynów nieletnich - kradzież cudzej rzeczy - 11 czynów nieletnich - zniszczenie mienia - 8 czynów nieletnich - uszkodzenie ciała - 7 czynów nieletnich - rozboje i wymuszenia - 3 czyny nieletnich - bójki i pobicia - 6 czynów nieletnich Pozostałe 49 czynów karalnych to między innymi groźby karalne, znieważenie osób, znieważenie funkcjonariusza publicznego ( w tym nauczyciela), posiadanie narkotyków ( 1 czyn) czy też naruszenie nietykalności cielesnej. Jak wynika z powyższych danych do najczęściej popełnianych przez nieletnich przestępstw należą kradzieże z włamaniem oraz kradzieże cudzej rzeczy. Powodowane jest to chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej, gdyż wielokrotnie 7

8 nieletni ci pochodzą z ubogich rodzin i nie posiadają żadnych pieniędzy na własne potrzeby. III. Struktura przestępczości i efekty wykrywcze. Ilość przestępstw stwierdzonych w roku 21 w porównaniu z latami 29 i 28 przedstawia poniższa tabela: Lp. Kategoria przestępstw l. Ogółem: (+57 w porów. do 29r.) - o charakterze kryminalnym: (+66 w porów. do 29r.) - o charakterze gospodarczym: (+5 w porów. do 29r.) 2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: ( -9 w porów. do 29r.) 3. Przestępstwa przeciwko mieniu: (+19 w porów. do 29r.) Jak wynika z powyższych danych w roku 21 nastąpił wzrost ilości przestępstw ogółem o 57czynów oraz wzrost przestępczości o charakterze kryminalnym o 66 czynów. Ponadto największy wzrost odnotowano w przestępczości przeciwko mieniu o 19 przestępstw. Dokonując oceny pracy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, należy wspomnieć o wskaźnikach dynamiki oraz wykrywalności określonych rodzajów przestępczości, które kształtują się następująco: Lp. Rodzaj przestępczości Dynamika Wykrywalność przestępstw stwierdzonych w % 1. Bójka i pobicie 83,3 83,3 8, 2. Kradzież cudzej rzeczy 113,2 68,6 51,3 (- 17,3) 3. Kradzież i kradzież poprzez 333,3 33,3 1, włamanie samochodu 4. Kradzież z włamaniem 158,8 45,4 74,1 ( +28,7 ) 5. Rozbój, kradzież rozbójnicza, 5, 1 76,9 wymuszenie rozbójnicze 6. Przestępstwa narkotykowe 77,5 97,5 96,8 7. Przestępstwa korupcyjne 12, Uszkodzenie rzeczy 96,2 43,6 5,7 (+ 7,1) Jak wynika z powyższego zestawienia wzrost dynamiki przestępstw nastąpił w kategorii kradzieży samochodów, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży cudzej rzeczy. Wyznacznikiem dobrej pracy funkcjonariuszy naszej jednostki jest wzrost wykrywalności kradzieży z włamaniem o 28,7 % oraz uszkodzenia rzeczy o 7,1%. Odnotowany spadek wykrywalności kradzieży cudzej rzeczy jest spowodowany kradzieżami 8

9 małowartościowych przedmiotów, których wartość graniczy z kwotą uznawaną za przestępstwo. Odnalezienie takich rzeczy jest bardzo trudne a tym samym ustalenie sprawców kradzieży. Realizując polecenia Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz wypełniając zadania zawarte w planie pracy na rok 21, dążyliśmy do tego aby osiągnąć określone mierniki służące do pomiaru efektywności pracy komórek służby kryminalnej. Obszarami pozostającymi w szczególnym zainteresowaniu były: Lp. Obszar Ilość prognozowana Ilość uzyskana 1. Wskaźnik wykrywalności n/n sprawców wybranych 7 kategorii przestępstw pospolitych miernik II 41,8 44,4 2. Dynamika poszukiwań wartość monitorowana,96,96 Należy tu zaznaczyć, iż prognozowany dla naszej jednostki miernik II, którego wartość KWP określiła na poziomie 41,8 % był jednym z najwyższych w województwie. Z satysfakcją mogę stwierdzić, iż został on przez nas osiągnięty a nawet przekroczony o 2,6%. W roku 21 kamiennogórski Sąd po rozpatrzeniu naszych wniosków, złożonych za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu wobec 16 podejrzanych (wynik identyczny jak w roku ubiegłym). Na wniosek Policji Prokuratura Rejonowa zastosowała dozór Policji wobec 34 podejrzanych, (w roku 29 dozorów takich było 37). W okresie sprawozdawczym zwiększyła się również wartość mienia zabezpieczonego z zł. w roku 29 do zł. w roku 21. W ujęciu procentowym wzrost tren wynosi 199,8%. Obecnie na terenie naszego powiatu, podobnie jak i w latach poprzednich dominuje przestępczość w zakresie kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Wyjątek stanowią przestępstwa dotyczące zniszczenia mienia, gdzie odnotowano niższą dynamikę, która kształtowała się na poziomie 96,2 %. OCENA 9

10 pracy prewencyjnej I. Ocena podstawowych wyników pracy służby prewencyjnej. Ocena pracy policjantów Wydziału Prewencji jest dokonywana między innymi za pomocą miernika nr 1 tj. liczby bezwzględnej policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej. Komendant Wojewódzki Policji miernik ten dla naszej jednostki określił na poziomie 5544, natomiast my osiągnęliśmy 5562 tj. o 18 więcej. Kolejnym miernikiem, na podstawie którego jest oceniana praca policjantów prewencji jest miernik nr 7 tj. ilość zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa. Poniższe zastawienie obrazuje jak miernik ten kształtował się na przestrzeni trzech ostatnich lat. Zatrzymani na gorącym uczynku przestępstwa GU ogół GU bez art.. 178kk Wynika z niego, iż w roku 21 zatrzymano mniej sprawców przestępstw na gorącym uczynku aniżeli w roku 29 ogółem o 27 osób, natomiast bez art. 178 kk. o 24 osoby mniej. Związane jest to z ograniczeniem ilości przestępstw z 7 wybranych kategorii o 33, przez co i ilość sprawców jest mniejsza Wspomniany powyżej miernik na rok 21 dla naszej jednostki został wyznaczony na poziomie 6,56. My osiągnęliśmy 6,57 nieznacznie przekraczając określony poziom II. Analiza wykroczeń. Funkcjonariusze KPP w Kamiennej Górze w roku 21 przeprowadzili łącznie 437 postępowań w sprawach o wykroczenia. To jest o 35 postępowań więcej aniżeli w roku 29 (42 w roku 29). Postępowania te zostały zakończone w następujący sposób: - skierowaniem wniosku o ukaranie do Sadu Grodzkiego 161 ( w roku 29 wniosków takich było 21). - brakiem skierowania wniosku 276 (w roku 29 sytuacji takich odnotowano 192). III. Działania profilaktyczno - represyjne. 1

11 W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze KPP w Kamiennej Górze: /- - nałożyli mandatów karnych udzielili pouczeń wylegitymowali osób wraz ze sprawdzeniem w KSIP - osadzili w PDOZ ogółem w tym: a) za popełnienie przestępstw b) w zw. z doprowadzeniem do wytrzeźwienia c) na polecenie Sądów, Prokuratur IV. Ocena realizacji procedury NIEBIESKA KARTA. W roku 21 przeprowadzono łącznie 476 interwencji domowych, wśród których stwierdzono 36 przypadków przemocy w rodzinie, w związku z czym sporządzono Niebieskie Karty. Poniższe zestawienie przedstawia porównanie ilości interwencji domowych i stwierdzonych przypadków przemocy w rodzinie w roku 21 w odniesieniu do lat poprzednich. "Niebieska Karta" interwencje domowe w tym dot. przemocy w rodzinie wszczęte post. z art. 27kk W roku 21 przeprowadzono o 16 interwencji domowych więcej w stosunku do roku poprzedniego. W tej liczbie interwencji ujawniono fakt przemocy domowej w 36 przypadkach tj. o 23 więcej niż w roku 29. Jest to ilość podobna do lat ubiegłych co jest odzwierciedleniem długofalowych działań na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie podejmowanych przez KPP w Kamiennej Górze przy współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami, z których należy wyróżnić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie wyniosła łącznie 582 osoby, w tym: 11

12 289 kobiet, 32 mężczyzn, 167 małoletnich do ukończenia 13 lat, 9 małoletnich od 13 do 18 lat. Liczba sprawców przemocy w rodzinie kształtowała się następująco: ogólna liczba sprawców 31, w tym: kobiet 18, mężczyzn 292, nieletni - KPP w Kamiennej Górze realizuje zadania z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta prowadząc stały nadzór nad rodzinami, w których występuje to zjawisko. Ponadto o zaistniałej sytuacji w danej rodzinie, w razie takiej potrzeby jest informowany Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz szkoły. W razie potrzeby razem z pedagogiem szkolnym przeprowadzane są kontrole w domach i rozmowy z rodzicami. Ponadto, w przypadkach nadużywania alkoholu wobec sprawców przemocy kierowane są wnioski o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 21 roku wysłano informację i wnioski do niżej wymienionych instytucji dot. przemocy w rodzinie: - do Ośrodka Pomocy Społecznej do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 74 - do innych instytucji (np. Sądy, kuratorzy sądowi itp.) 473. V. Ocena działań w ramach prewencji kryminalnej. Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze realizowała następujące programy prewencyjne. Nie pije, nie biorę Powyższy program modeluje pozytywne normy i wartości jako alternatywy dla alkoholu i narkotyków. Głównym celem programu jest zmniejszenie zjawiska alkoholizmu i narkomani wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu przeprowadzono 9 spotkań, w których udział wzięło 338 uczniów gimnazjum. Działania profilaktyczne: Wszystkie podejmowane czynności w zakresie działań prewencyjnych poprzedzone były kampanią medialną w regionalnych środkach masowego przekazu, które informują o rozpoczęciu działań, formach realizacji, celach i założeniach. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 261 spotkań z dziećmi i młodzieżą, podczas których poruszane były następujące tematy: - odpowiedzialność karna nieletnich w świetle obowiązujących przepisów, - rodzaje zagrożeń, 12

13 - szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków, - zagrożenie internetowe, - sposoby radzenia sobie z zagrożeniami i unikania ich, - zachowanie się pokrzywdzonego podczas przestępstwa i bezpośrednio po nim, - zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - sposobów radzenia sobie z agresją. W dniu r. policjanci naszej jednostki wzięli udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Największą atrakcją przygotowaną przez kamiennogórskich policjantów było zaproszenie do udziału w obchodach Święta Policji. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, dlatego też licytacja zaproszenia trwała do późnych godzin wieczornych i w rezultacie jej, zostało ono sprzedane za rekordową sumę 4 złotych. Łącznie ze wszystkich przeprowadzonych licytacji uzyskano kwotę złotych. W ramach prewencji kryminalnej przeprowadzono niżej wymienione akcję, które były ukierunkowane na przekazanie dzieciom i młodzieży szeregu informacji związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Bezpieczne Ferie 21, Słońce na drodze, Bezpieczeństwo tylko na zielonym, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", Profilaktyka, literatura, teatr, Bezpieczne wakacje 21, Bezpieczna droga do szkoły, Stop wagarom - wybieram szkołę, Przeprowadzono praktyczny egzamin na kartę motorowerową. OCENA pracy Ogniwa Ruchu Drogowego i stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu kamiennogórskiego I. Charakterystyka ogólna zdarzeń drogowych. Analiza danych statystycznych Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Kamiennej Górze za rok 21 wykazała, że stan bezpieczeństwa na drogach powiatu kamiennogórskiego, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku uległ pewnej poprawie. Faktem jest, iż odnotowaliśmy więcej osób zabitych lecz jednocześnie uległa zmniejszeniu liczba wypadków, kolizji i osób rannych. Zanotowaliśmy ogółem 355 zdarzeń drogowych, z tego 32 stanowią wypadki, a 323 to kolizje drogowe. Wypadki drogowe pociągnęły za sobą 4 ofiary śmiertelne oraz 31 osób rannych. Stan bezpieczeństwa na przełomie trzech ostatnich lat posiada pewne wahania analizowanych czynników, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach. W roku 21 uzyskaliśmy podobne wartości analizowanych czynników jak w roku

14 W stosunku do 29 roku nastąpił spadek: - zdarzeń drogowych o 25 - wypadków drogowych o 6 - osób rannych o 11 - kolizji drogowych o 19 oraz wzrost liczby: - ofiar zabitych o 3 W stosunku do 28 roku nastąpił spadek: - wypadków drogowych o 1 - osób rannych o 6 oraz wzrost liczby: - zdarzeń drogowych o 1 na tym samym poziomie ukształtowała się liczba: - osób zabitych, tj. 4 - osób rannych, tj kolizji drogowych, tj. 323 Stan zagrożenia bezpieczeństwa na drogach powiatu kamiennogórskiego w latach obrazuje poniższe zestawienie: Ogółem zdarzeń Wypadki Kolizje Zabici Ranni Na stan bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu ma wpływ wciąż rosnąca liczba zarejestrowanych pojazdów. Z poniższego zestawienia wynika, iż średnio w roku na naszych drogach przybywa ok. 2 tys. różnego rodzaju pojazdów: 26 r pojazdy 27 r pojazdy 28 r pojazdów 29 r pojazdów 21 r pojazdów Porównując ilość zarejestrowanych pojazdów w roku 21 do liczby osób zameldowanych na terenie naszego powiatu, których było należy stwierdzić, iż co druga osoba (łącznie z dziećmi i młodzieżą do lat 18) posiada pojazd. Natomiast niepodważalnym faktem jest, iż w ciągu ostatnich lat ilość i jakość dróg nie uległa poprawie. II. Zagrożenie wypadkami na poszczególnych drogach. Liczbę kolizji, wypadków oraz ich skutków, zaistniałych w roku 29 i 21 na drogach powiatu kamiennogórskiego przedstawiono w poniższej tabeli. Wynika z niej, że największe zagrożenie bezpieczeństwa występuje na drodze krajowej nr 5, wojewódzkiej 367, oraz powiatowej 14

15 3468D (szczególnie na odcinku Kamienna Góra Krzeszów). Droga powiatowa 3468D stała się drogą o dużym nasileniu ruchu i co za tym idzie stan bezpieczeństwa gwałtownie się na niej pogorszył. W sposób znaczący zahamowaliśmy ilość wypadków drogowych na drodze nr 328. W analizowanym roku na omawianej drodze nie odnotowaliśmy żadnego wypadku drogowego. Przyczyniła się do tego, zmiana organizacji ruchu, która została zainicjowana przez naszą jednostkę. Na drogach powiatowych odnotowaliśmy w całym roku 13 wypadków drogowych, których skutkiem była 1 ofiara śmiertelna oraz 15 osób rannych, przy jednoczesnym spadku ilości kolizji. Najczęstszymi przyczynami kolizji na drogach powiatowych jest w dalszym ciągu stan nawierzchni tych dróg. Drogi gminne naszego powiatu, gdzie ruch pojazdów nie jest tak znaczny, są drogami bezpiecznymi. W roku bieżącym na drogach gminnych powiatu kamiennogórskiego odnotowaliśmy 2 wypadki drogowe, jeden ze skutkiem śmiertelnym oraz 44 kolizje. Droga Wypadki Zabici Ranni Kolizje 29r. 21r. 29r. 21r. 29r. 21r. 29r. 21r. K W W Drogi powiatowe 3468D D D D 1 8 Drogi gminne Gminy Marciszów Drogi gminne 3 Gminy Kamienna Góra Drogi gminne Gminy Kamienna Góra Miasto Drogi gminne Gminy Lubawka III. Przyczyny wypadków drogowych. Najważniejsze przyczyny wypadków drogowych z winy kierujących: - niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych 9, tj. 45% - nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu 3, tj. 15% - nieprawidłowe wyprzedzanie 2, tj. 1% - nieprawidłowe skręcanie 2, tj. 1% 15

16 - niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 2, tj. 1% Najważniejsze przyczyny wypadków drogowych z winy pieszych: - nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem 5, tj. 71% - chodzenie nieprawidłową stroną drogi 2, tj. 29% IV. Nietrzeźwość uczestników zdarzeń drogowych. Liczba zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych użytkowników dróg obrazuje poniższa tabela. Wynika z niej, iż systematycznie odnotowujemy spadek osób nietrzeźwych w zdarzeniach drogowych. W analizowanym roku nie odnotowaliśmy żadnego wypadku drogowego, w którym jego uczestnik znajdowałby się w stanie nietrzeźwym. Liczba zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących do ogólnej liczby zdarzeń drogowych wyniosła w roku bieżącym 4,7%, tj. spadek o,3% do roku 29. Wypadki Zabici Ranni Kolizje V. Ujawnianie nietrzeźwych użytkowników dróg. W roku 21 na terenie powiatu kamiennogórskiego Ogniwo Ruchu Drogowego ujawniło 146 nietrzeźwych kierujących pojazdami, tj. o 9 osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ogniwo RD Ujawnieni nietrzeźwi Liczba wniosków o ukaranie skierowanych do Sądów Grodzkich wynosi: - z art KW 24, tj. wzrost o 1, - z art KW 11, tj. wzrost o 2, Liczba ujawnionych przestępstw kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - z art. 178a 1 KK 66, tj. wzrost o 1, - z art. 178a 2 KK 45, tj. spadek o 4. wynosi: VI. Efekty pracy kontrolerów ruchu drogowego. Represja w stosunku do kierujących pojazdami: Ogniwo RD

17 Nałożono MKK nałożono mandatów karnych 355, tj. spadek o 692, - zastosowano pouczeń 22, tj. spadek o 24, - stosunek nałożonych mandatów karnych do pouczeń - 3,5% Spadek ilości nałożonych mandatów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym wynika z faktu przebywania w roku 21 jednego funkcjonariusza na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim. Jest to jednak więcej ujawnionych wykroczeń w porównaniu do roku 28, gdy stan Ogniwa był taki sam jak w roku 21. Represja w stosunku do osób pieszych: - nałożono mandatów karnych 31, tj. wzrost o 1 - zastosowano pouczeń 93, tj. spadek o 119 Zatrzymano uprawnień do kierowania - 78, tj. wzrost o 21 w tym za nietrzeźwość - 71, Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 531, tj. wzrost o 74 Zatrzymano osób na gorącym uczynku przestępstwa z wyłączeniem przestępstw w komunikacji 1, tj. spadek o 6 Ujawniono przestępstw z wyłączeniem przestępstw w komunikacji 1, tj. spadek o 12 Ujawniono poszukiwanych osób 2, tj. spadek o 2, Ujawniono poszukiwanych pojazdów, tj. spadek o 3 Skontrolowano 855 kierujących pojazdami, tj. spadek o 691. Ogniwo Ruchu Drogowego w 21 roku realizowało szereg akcji zleconych przez Komendę Główną i Wojewódzką Policji, do działań tych możemy zaliczyć akcje o kryptonimach: Prędkość, Alkohol i Narkotyki, Truck, Bus, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne weekendy, Razem na powiaty. Działania te dały wymierne wyniki w służbie. Sporządzono 11 wystąpień do Funduszu Gwarancyjnego. Sporządzaliśmy także szereg wystąpień do Zarządców dróg dotyczących wniosków w sprawach bezpieczeństwa, stanu dróg i jego oznakowania. Reasumując należy stwierdzić, iż faktem jest, że miernik nr 9 dotyczący liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym nie został przez nas osiągnięty. Wydział Ruchy Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji jako wartość progową dla naszej jednostki określił ten miernik na poziomie 1. Tymczasem w roku 21 na terenie naszego działania miały miejsce 4 wypadki drogowe, w których poniosły śmierć 4 osoby. Należy stwierdzić, iż już w chwili określania wartości progowej wspomnianego miernika była ona niemożliwa do osiągnięcia. Natomiast pozostałe nasze zamierzenia tj. między innymi zmniejszenie liczby wypadków drogowych, zostały wykonane. Odnotowaliśmy spadki we wszystkich analizowanych czynnikach mających wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu. Należy zauważyć, iż liczba zdarzeń drogowych i ich skutków jest bardzo zbliżona do roku 28 przy znacznym wzroście liczby zarejestrowanych pojazdów. 17

18 PROBLEMATYKA KADROWA Obecnie jednostka nasza liczy 87 etatów z czego 3 etaty nie są obsadzone. Rok poprzedni czyli 29 pod względem zatrudnienia był dla nas korzystniejszy, gdyż mieliśmy do dyspozycji również 87 etatów i tyleż policjantów pracowało w naszej jednostce. Fakt wystąpienia wakatów jest podyktowany pewną rotacją w zatrudnieniu. W roku 21 pięciu naszych funkcjonariuszy odeszło na emeryturę i powstałe w związku z tym wakaty nie zostały jeszcze w pełni uzupełnione. Na ich miejsce mamy już nowych kandydatów, którzy zostali opracowani lecz przyjęcie ich jest uzależnione od decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Mamy zapewnienie, że na początku drugiego kwartału podejmie w naszej jednostce służbę funkcjonariusz, który poprosił KWP o przeniesienie z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. INWESTYCJE REALIZOWANE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE W ROKU 21. W roku 21 w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze oraz w Komisariacie Policji w Lubawce zakończona została realizacja programu unijnego pod nazwą: Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska. W ramach tego programu przeprowadzony został kapitalny remont KP w Lubawce oraz wykonano docieplenie budynku naszej jednostki. Ponadto warunki wspomnianego projektu unijnego przewidywały zakup dwóch oznakowanych radiowozów terenowych. W związku z powyższym nasza Komenda oraz KP w Lubawce otrzymały po jednym radiowozie oznakowanym marki Nissan Pathfinder. Ponadto dzięki pomocy finansowej w kwocie 25 tys zł. uzyskanej z tutejszego Urzędu Miasta możliwy był zakup dla naszej jednostki radiowozu nieoznakowanego marki Renault Megane. W dniu 2 listopada 21 roku w naszej Komendzie miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem prac remontowych oraz przekazaniem wspomnianych radiowozów. Uroczystość tą uświetnił swoją obecnością Komendant Główny Policji - generalny inspektor Andrzej Matejuk. Chciałbym zauważyć, iż w dotychczasowej historii kamiennogórskiej Policji była to pierwsza wizyta Komendanta Głównego. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż to naszą jednostkę wybrał Pan Komendant jako tę, w której osobiście dokonał symbolicznego otwarcia po zakończeniu prac remontowych. Należy stwierdzić, iż z wspomnianych powyżej funduszy unijnych zostały zrealizowane inwestycje na terenie garnizonu dolnośląskiego w kilku innych dużych jednostkach W ocenianym 21 roku jednostka nasza otrzymała również z Urzędu Miasta w Kamiennej Górze kwotę 5.58, zł. przeznaczoną na wynagrodzenia dla policjantów za pełnienie ponad normatywnych służb podczas imprez organizowanych na terenie miasta. Ponadto samorząd z Marciszowa w ramach sponsoringu dokonał zakupu trzech latarek o łącznej wartości 196, zł. które trafiły do tamtejszego Posterunku. Jak wynika z powyższego, współpraca poszczególnych samorządów z naszą jednostką układa się bardzo dobrze. Zawsze możemy liczyć na zrozumienie i wsparcie finansowe. Na potwierdzenie naszej dbałości między innymi o posiadane środki transportu, które częściowo zostały zakupione dzięki lokalnym samorządom mogę powiedzieć, iż jednostka nasza w 18

19 ocenianym roku zajęła drugie miejsce w garnizonie dolnośląskim pod względem utrzymania środków transportu. 19

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

R A K O N I E W I C A C H

R A K O N I E W I C A C H Sprawozdanie za rok 2018 r. K O M I S A R I A T P O L I C J I W R A K O N I E W I C A C H Wielichowo dn. 27.03.2019r Stan zatrudnienia w KP Rakoniewice Stan zatrudnienia: 15 policjantów, 2 pracowników

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, 17 lutego 214r. Przestępstwa ogółem 211 4 353 35 3 25 2924 294 2712 2646 239 2154 1975 186 2 15 1 5 Wykryte CZYNY KARALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI Informacja na temat bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Bogatynia w 2006 roku nadkom.. Daniel Gotthardt Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Struktura Komisariatu Policji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2016-2017 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 4 lutego 9 r. Raport roczny 8 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻNINIE ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE INFORMACJE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok Serock dn. 27.03.2019 r. Wyk. i opr. Kom. Zbigniew Prusinowski

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA OGÓLNA Wsl

KANCELARIA OGÓLNA Wsl Góra, dnia 2-02-2016r. KOMENDA POWIATOWA PQL\C _ (1) w GÓRZE ul. Podwale 26, skrytka pocztdwa 6-200 GÓRA ŚLASKJ woj. dolnośląskie ^HOi^Jitl^Ć V', i.:u 2S KANCELARIA OGÓLNA Wsl l -J. 02. 2^ STAROSTA POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2011 Kamienna Góra, 16.01.20 12 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2011 Rok 2011, który w dniu dzisiejszym oceniamy pod względem pracy kamiennogórskiej Policji,

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Koło, dnia 6 lutego 2019 r. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI WKOLE

Koło, dnia 6 lutego 2019 r. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI WKOLE KOMENDANT POWATOWY POLCJ WKOLE Koło, dnia 6 lutego 2019 r. SPRA WOZDANE Z DZAŁALNOŚC KOMENDANTA POWATOWEGO POLCJ W KOLE ORAZ NFORMACJA O STANE BEZPECZEŃSTWA PORZĄDKU PUBLCZNEGO NA TERENE KOŁA ZA ROK 2018

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w marcu 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że we wrześniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Egz. nr. styczeń Żychlin, dnia roku. Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie

SPRAWOZDANIE Egz. nr. styczeń Żychlin, dnia roku. Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie owy Policji r ćlzkie / Żychlin, dnia 04.01.2019 roku URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO 04 L dz Dnia 1 5. 01. 2019 (podpis Egz. nr,1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W ŻYCHLINIE ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. ZATWIERDZAM... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w listopadzie 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 imprez masowych, w tym 16 sportowych i 3 koncerty w Wągrowcu angażując do tego znaczne siły osobowe i sprzętowe.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 imprez masowych, w tym 16 sportowych i 3 koncerty w Wągrowcu angażując do tego znaczne siły osobowe i sprzętowe. Odprawa roczna wągrowieckiej policji 8 stycznia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W ROKU 2007 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W ROKU 2007 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W ROKU 2007 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM Warszawa, lipiec 2004 Warszawa 2008 STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego w 2017 roku w porównaniu do 2016 r.

I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego w 2017 roku w porównaniu do 2016 r. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego z wyłączeniem obszaru miejskiego miasta Białegostoku za 217 rok. I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2018

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2018 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2018 1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2018 2 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zjawiska przemocy w powiecie Piaseczyńskim

Diagnoza zjawiska przemocy w powiecie Piaseczyńskim Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii Ul. Ks. Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria Tel.: /22/ 757-68-20 Diagnoza zjawiska przemocy w powiecie Piaseczyńskim 2018 Diagnozę rozmiaru zjawiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Wąbrzeźno, dnia 31 stycznia 2014 r. W WĄBRZEŹNIE. ul. Wolności WĄBRZEŹNO

Wąbrzeźno, dnia 31 stycznia 2014 r. W WĄBRZEŹNIE. ul. Wolności WĄBRZEŹNO PROKURATURA REJONOWA W WĄBRZEŹNIE Wąbrzeźno, dnia 31 stycznia 2014 r. ul. Wolności 21 87-200 WĄBRZEŹNO RA. 030/ 1/14 Analiza stanu zagrożenia przestępczością na terenie działania Prokuratury Rejonowej

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2018 roku doszło do: 1 745 wypadków drogowych, w których 148 osób zginęło, a 2

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 764 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE NR 764 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 21 ZARZĄDZENIE NR 764 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Opiniodawczo- Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2018 roku miało miejsce:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 86 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo