MASTECH MS8228 Cyfrowy miernik uniwersalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MASTECH MS8228 Cyfrowy miernik uniwersalny"

Transkrypt

1 MASTECH Cyfrowy miernik uniwersalny Numer katalogowy - #6890 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika

2 1. INFORMACJE OGÓLNE Wstęp Dziękujemy za zakup miernika MASTECH. Załączona instrukcja obsługi miernika zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i właściwego użytkowania miernika. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją, w szczególności z uwagami oznaczonymi symbolem ZAGROŻENIE! oraz UWAGA! Miernik uniwersalny MASTECH przeznaczony jest do pomiaru napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, złącza półprzewodnikowego, tranzystora i ciągłości obwodu oraz wilgotności i temperatury otoczenia. Posiada także wbudowany pirometr do bezprzewodowego pomiaru temperatury. Duży, czytelny wyświetlacz LCD umożliwia łatwy odczyt dużej ilości informacji. Miernik posiada wbudowany automatyczny wyłącznik zasilania. Po wybraniu funkcji pomiarowej przełącznikiem obrotowym włącza się podświetlanie odpowiednich gniazd pomiarowych, a w przypadku niepoprawnego podłączenia przewodów generowany jest sygnał dźwiękowy, co zabezpiecza przed niepoprawnym podłączeniem przewodów pomiarowych. Wyposażenie instrukcja obsługi 1szt. przewody pomiarowe 1 komplet przystawka do pomiaru hfe 1szt. bateria R3 (AAA) 3szt. Bezpieczeństwo użytkowania Miernik spełnia standardy EN bezpieczeństwa pomiarów, dla zakresu przeciążeń napięciowych CATII 1000V, CATIII 600V oraz posiada podwójną izolację. Miernik należy używać tylko do pomiarów zgodnych z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku zabezpieczenia miernika mogą być niewystarczające. Używane w instrukcji symbole ostrzeżeń mają następujące znaczenia: ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym. UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie miernika, prowadzące do niedokładnych pomiarów (wskazań). Symbole bezpieczeństwa Ważna informacja! Podwójna izolacja AC Niebezpieczne napięcie! Bezpiecznik DC Przebieg elektryczny zmienny Przebieg elektryczny stały Uziemienie (gniazdo) Bateria, akumulator Zgodność standardu EU Przebieg elektryczny stały lub zmienny Aktywna wiązka laserowa - 2 -

3 ZAGROŻENIE! Używanie miernika niezgodnie z instrukcją może spowodować, że zabezpieczenia miernika nie wystarczą do bezpiecznej pracy. Przed rozpoczęciem pracy lub naprawy miernika, należy uważnie zapoznać się z następującymi informacjami. Nie doprowadzać do miernika napięć powyżej 1000V DC / 750V AC. Nie używać miernika w środowisku wybuchowym (gazy, opary). Nie używać miernika w warunkach kondensacji wilgoci. Podczas pomiarów nie dotykać części metalowych sond pomiarowych. Palce należy trzymać powyżej izolacyjnych osłon tych sond. Nie używać miernika, gdy zdjęta jest jego pokrywa lub są wymontowane jakieś części. Przed rozpoczęciem pomiarów dokonać inspekcji miernika i przewodów pomiarowych. Nie używać miernika w wypadku uszkodzenia mechanicznego, gdy wystają z niego metalowe części lub gdy uszkodzona jest plastikowa obudowa. Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest gwarantowana tylko, gdy używane są dostarczone w komplecie przewody pomiarowe. W wypadku uszkodzenia przewody powinny być wymienione na ten sam model lub przewody o takich samych parametrach elektrycznych. Nie używać uszkodzonych przewodów pomiarowych. Nie dotykać końcówek i gniazd pomiarowych podczas pomiaru. Nie wykonywać pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej wilgotności. Niestosowanie się do zaleceń grozi porażeniem prądem. Zachować szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub 30 VACrms. Nigdy nie kierować promienia lasera bezpośrednio w oko lub w powierzchnię lustrzaną, odbijającą światło. Pomimo niewielkiej mocy źródła promieniowania laserowego dłuższa ekspozycja oka na działanie wiązki laserowej może spowodować uszkodzenie oka. UWAGA! Nie wolno przekraczać wartości granicznych wielkości elektrycznych podanych dla każdego zakresu pomiarowego. Gdy nie jest znana skala mierzonej wielkości elektrycznej należy do pomiaru wybrać najwyższy zakres. Przed zmianą zakresu pomiarowego przełącznikiem obrotowym należy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu. Przed pomiarem rezystancji, pojemności lub ciągłości obwodu należy rozładować pojemności oraz odłączyć wszystkie źródła zasilania obwodu. Przed pomiarem tranzystora upewnić się, że odłączono sondy pomiarowe od innego mierzonego obwodu. Nie używać i nie przechowywać miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności, w otoczeniu wybuchowym, łatwozapalnym, w silnym polu magnetycznym. W warunkach wysokiego pola elektrostatycznego (rozładowanie) (+/-4kV) miernik może nie pracować poprawnie. Może zajść potrzeba zresetowania miernika. Miernik przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia. Nie używać miernika, gdy wskaźnik baterii sygnalizuje stan wyczerpania. Wskazania miernika mogą być nieprawdziwe, co grozi porażeniem prądem elektrycznym. Wyjąć baterię z miernika, gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas. Przed wymianą baterii upewnić się, że miernik jest wyłączony. Okresowo czyścić obudowę miernika wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używać do czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników

4 2. DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE Dane znamionowe / podstawowe parametry techniczne Maksymalne napięcie pomiędzy gniazdem pomiarowym i uziemieniem: 1000V DC AC Rms Bezpiecznik: gniazdo ma - 500mA / 250V resetowalny; gniazdo 10A 10A/250V szybki Zasilanie: bateria R3 (AAA) 3szt. Wyświetlacz: LCD, maksymalne wskazanie 3999 Zakres wybierany automatycznie lub ręcznie, wskazanie wartości i funkcji na wyświetlaczu. - wskaźnik rozładowania baterii 0L - wskaźnik przekroczenia zakresu. H - wskaźnik DATA HOLD - wskaźnik ujemnej polaryzacji Temperatura pracy (przechowywania) : 0 C ~ 40 C ( -10 C ~ 50 C ) Wilgotność względna 0 C ~ 30 C; 30 C ~ 40 C; Waga: 400g (wraz z baterią) Zasilanie miernika Miernik jest włączany przełącznikiem zmiany zakresów pomiarowych. Zasilany jest jedną trzema bateriami R3 (AAA). Wyświetlany na ekranie LCD wskaźnik rozładowania baterii sygnalizuje konieczność wymiany baterii. ZAGROŻENIE! Wyczerpana bateria może powodować błędny pomiar. Stwarza to zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wymiana baterii Wskazanie na ekranie LCD sygnalizuje wyczerpanie baterii. ZAGROŻENIE! Przed zdjęciem tylnej pokrywy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji OFF i odłączyć przewody z gniazd pomiarowych. Odkręcić 2 śrubki zabezpieczające pokrywę baterii w spodniej części miernika i zdemontować pokrywę baterii, zgodnie z rysunkiem 1. Założyć 3 nowe baterie R3 (AAA). Zamknąć pokrywę baterii i przykręcić śrubki zabezpieczające. Uwaga! Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych

5 Wymiana bezpiecznika ZAGROŻENIE! Przed zdjęciem tylnej pokrywy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu. Dla uniknięcia zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia miernika należy stosować bezpieczniki tylko jak w specyfikacji. Terminal 10A: 10A / 250V szybki Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji OFF i odłączyć przewody z gniazd pomiarowych. Odkręcić 2 śrubki zabezpieczające pokrywę baterii w spodniej części miernika i zdemontować pokrywę baterii, zgodnie z rysunkiem 1. Usunąć uszkodzony bezpiecznik. Zainstalować nowy bezpieczniki o parametrach zgodnych ze specyfikacją. Zakręcić śrubki pokrywy baterii. Rys. 1 Uwaga! Przepalenie bezpiecznika jest zazwyczaj wynikiem błędu pomiarowego lub złego doboru zakresu. Po wymianie bezpiecznika należy zwrócić szczególną uwagę na spełnienie wszystkich zaleceń instrukcji obsługi. Gniazdo pomiarowe hfe/μa/ma jest zabezpieczone bezpiecznikiem resetowalnym 500mA/250V. Bezpiecznik taki działa podobnie jak bezpiecznik topikowy w warunkach przeciążenia prądem, jednak może on działać wielokrotnie. Po zadziałaniu powraca on do stanu niskiej rezystancji jeśli będzie mógł ostygnąć poniżej swojej temperatury samoczynnego wyłączenia. Następuje to po odłączeniu źródło zasilania albo jeśli prąd zostanie istotnie zredukowany. Bezpiecznik resetowalny jest wówczas wykasowany i następuje wznowienie normalnego działania obwodu

6 3. OPIS FUNKCJONALNY Panel czołowy Rys Wyświetlacz LCD 2. Przycisk RANGE 3. Przycisk REL 4. Przycisk HOLD/BL Przycisk Hz/Duty Obudowa 7. Przełącznik obrotowy 8. Gniazdo pomiarowe 10A Gniazdo pomiarowe hfe/ma/μa Gniazdo COM Gniazdo pomiarowe V/Ω/Hz Pozycja OFF przełącznika obrotowego (wyłączenie miernika) 13. Przycisk SELECT Przycisk C/ F Wewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności otoczenia 16. Czujnik pirometryczny 17. Źródło wiązki laserowej Gniazdo pomiarowe hfe/ma/μa pomiar prądu <400mA Gniazdo pomiarowe 10A pomiar prądu <10A - 6 -

7 Przełącznik obrotowy V mv Ω μa ma A hfe IR-T Hz/Duty Pomiar napięcia stałego DC i zmiennego AC Pomiar napięcia stałego DC i zmiennego AC na zakresie mv Pomiar rezystancji Pomiar ciągłości obwodu / pomiar diody Pomiar prądu stałego DC i zmiennego AC na zakresie μa Pomiar prądu stałego DC i zmiennego AC na zakresie ma Pomiar prądu na zakresie A Pomiar pojemności Pomiar wzmocnienia tranzystora Pomiar temperatury Pomiar częstotliwości/cyklu Wyświetlacz LCD Rys Wskaźnik główny 2. Wskaźnik wilgotności 3. Wskaźnik temperatury wewnętrznej (pomiar czujnikiem NTC) V Napięcie (zmienne, stałe ) A Ω Prąd Rezystancja μ, m, k, M Symbole krotności jednostek mikro, mili, kilo, mega Wskaźnik ciągłości obwodu Wskaźnik pomiaru diody H Zatrzymanie wskazań HOLD Wskaźnik zużycia baterii hfe Wzmocnienie tranzystora - 7 -

8 REL AUTO C, F %RH F Hz Pomiar względny Automatyczna zmiana zakresów Jednostka pomiaru temperatury Wilgotność względna Pojemność Częstotliwość % Pomiar cyklu Wskaźnik laserowy IR-T ε=0.95 Pirometryczny pomiar temperatury Współczynnik emisyjności - 8 -

9 4. POMIARY Po ustawieniu przełącznikiem obrotowym wybranej funkcji pomiarowej włącza się czerwone podświetlenie właściwych gniazd pomiarowych. Czarny przewód należy zawsze podłączyć do gniazda COM, a czerwony do drugiego, podświetlonego, gniazda pomiarowego. Tylko na zakresie IR-T (pomiar temperatury za pomocą pirometru) nie zapala się podświetlenie żadnego z gniazd pomiarowych, co oznacza konieczność odłączenia od miernika przewodów pomiarowych. Niepoprawne podłączenie przewodów pomiarowych powoduje wygenerowanie przez miernik sygnału dźwiękowego i błyskanie podświetlenia gniazd pomiarowych. Przewody należy odłączyć od miernika i poprawnie podłączyć. Pomiar napięcia V DC lub V AC ZAGROŻENIE! Aby uniknąć szkód lub niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego nie należy próbować mierzyć napięć powyżej 1000V mimo, że może być wskazanie. Zachować szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub 30 VACrms. 1. Ustawić przełącznikiem obrotowym pomiar na zakresie V (dla napięć powyżej 400mV) lub mv (dla napięć poniżej 400mV). Przełącznikiem SELECT wybrać pomiar napięcia stałego DC lub zmiennego AC. 2. Czerwony przewód załączyć do gniazda VΩHz, a czarny do gniazda COM. 3. Wpiąć przewody pomiarowe równolegle w mierzony obwód. 4. Odczytać wartość na wyświetlaczu. Dla napięć stałych pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego. DC AC Zakres Rozdz. Dokładność 40mV 0,01mV 400mV 0,1mV 4V 1mV 40V 10mV ±0,7% wskazania ± 2 cyfry 400V 100mV 1000V 1V Zakres Rozdz. Dokładność 40mV 0,01mV 400mV 0,1mV 4V 1mV ±0,8% wskazania ± 3 cyfry 40V 10mV 400V 100mV 1000V 1V ±1,0% wskazania ± 3 cyfry Maksymalne napięcie na wejściu: 1000V DC, 750V AC Zabezpieczenie przeciążeniowe: na zakresie mv 250V DC lub AC RMS na zakresie V 1000V DC lub 750V AC RMS Impedancja wejściowa: 10MΩ Częstotliwość napięcia AC: 40~400Hz Należy pamiętać, że dla niskich zakresów pomiarowych przed dotknięciem przewodami pomiarowymi badanego obwodu pojawiają się odczyty jest to normalne zjawisko, wynikające z dużej czułości wejściowej miernika. Po podłączeniu przewodów do badanego obwodu wyświetlone zostanie poprawne wskazanie. Pomiar prądu A DC lub A AC ZAGROŻENIE! Przed podłączeniem miernika do badanego obwodu wyłączyć zasilanie obwodu. Zawsze przed pomiarem należy sprawdzić ustawienia zakresu pomiarowego oraz podłączenie przewodów do gniazd pomiarowych. Niewłaściwe podłączenie przewodów lub błędne ustawienie zakresu może spowodować uszkodzenie miernika

10 1. Czerwony przewód pomiarowy załączyć do gniazda 10A lub hfe/ma/μa (tylko dla prądów poniżej 400mA), a czarny przewód do gniazda COM. Przełącznik obrotowy ustawić na pozycji A (dla prądów powyżej 400mA), ma (dla prądów w zakresie 4mA~400mA) lub μa (dla prądów poniżej 4mA). 2. Przełącznikiem SELECT wybrać pomiar prądu stałego DC lub zmiennego AC. 3. Przewody wpiąć szeregowo w mierzony obwód. 4. Odczytać wartość na wyświetlaczu. Pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego. DC AC Zakres Rozdz. Dokładność 400μA 0,1μA 4mA 1μA 40mA 10μA ±1,2% wskazania ± 3 cyfry 400mA 100μA 4A 1mA 10A 10mA ±2,0% wskazania ± 10 cyfr Zakres Rozdz. Dokładność 400μA 0,1μA 4mA 1μA 40mA 10μA ±1,5% wskazania ± 5 cyfr 400mA 100μA 4A 1mA 10A 10mA ±3,0% wskazania ± 10 cyfr Zakres pomiaru 5~10A czas pomiaru <10sek. i czas pomiędzy dwoma pomiarami większy niż 15 min. Maksymalny prąd na wejściu: gniazdo hfe/μa/ma (zakres μa) 4000μA gniazdo hfe/μa/ma (zakres ma) 400mA gniazdo 10A 10A Częstotliwość prądu AC: 40~400Hz Zabezpieczenie: dla gniazda hfe/μa/ma bezpiecznik resetowalny 500mA/250V dla gniazda 10A bezpiecznik 10A/250V szybki Pomiar rezystancji Uwaga! Aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia układu należy przed rozpoczęciem pomiaru wyłączyć zasilanie układu i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe). 1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do VΩHz. 2. Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję Ω. 3. Przyłączyć przewody pomiarowe do badanego elementu. 4. Odczytać wartość na wyświetlaczu. W przypadku otwartego obwodu miernik wskaże 0L. Zakres Rozdzielczość Dokładność 400Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 4MΩ 40MΩ 0,1Ω 1Ω 10Ω 0,1kΩ 1kΩ 10kΩ ±1,2% wskazania ± 2 cyfry ±2,0% wskazania ± 5 cyfr Sondy pomiarowe wprowadzają rezystancję 0,1Ω do 0,2Ω (istotne dla zakresu 400Ω). Pomiar rezystancji > 1MΩ wymaga kilku sekund dla ustabilizowania wskazań. Napięcie otwartego obwodu: około 0,25V Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250V DC lub AC RMS

11 Pomiar ciągłości obwodu Uwaga! Aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia układu należy przed rozpoczęciem pomiaru wyłączyć zasilanie układu i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe). 1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do VΩHz. 2. Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję, a przełącznikiem SELECT ustawić pomiar ciągłości obwodu (na wyświetlaczu symbol ). 3. Przyłączyć przewody pomiarowe do badanego elementu lub obwodu. 4. Miernik wygeneruje sygnał dźwiękowy jeśli rezystancja będzie poniżej 40Ω. Napięcie testu: 0,5V Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250V DC lub AC RMS Pomiar diody Uwaga! Aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia układu należy przed rozpoczęciem pomiaru wyłączyć zasilanie układu i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe). Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do VΩHz. Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję, a przełącznikiem SELECT ustawić pomiar diody (na wyświetlaczu symbol ). Przyłączyć czerwony przewód pomiarowy do anody, a czarny przewód do katody mierzonej diody (wymontowanej z obwodu). Miernik wskaże przybliżone napięcie przewodzenia diody. Przy odwróconej polaryzacji miernik wskaże 0L. Napięcie testu: 1,5V Prąd przewodzenia: ~1mA Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250V DC lub AC RMS Pomiar pojemności Uwaga! Aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia miernika należy przed rozpoczęciem pomiaru wyłączyć zasilanie układu i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe). Upewnić się, że badany kondensator został rozładowany poprzez pomiar napięcia DC. 1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do VΩHz. 2. Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję. 3. Przyłączyć przewody pomiarowe do badanego kondensatora. W przypadku kondensatora elektrolitycznego zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. 4. Odczytać wartość na wyświetlaczu. Zakres Rozdzielczość Dokładność 40nF 10pF 400nF 4μF 40μF 100μF 0,1nF 1nF 10nF 100nF ±3,0% wskazania ± 3 cyfry Przy pomiarach na zakresie 100μF należy poczekać kilka sekund na ustabilizowanie wskazań. Przy pomiarach na zakresie 40nF wskazania mogą pojawić się przy otwartym obwodzie pomiarowym. Należy wówczas wcisnąć przycisk REL w celu wyzerowania wskazań. Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250V DC lub AC RMS

12 Test tranzystora Do gniazd pomiarowych COM i hfe/μa/ma włożyć adapter MS3203. Końcówki mierzonego tranzystora włożyć do gniazda w adapterze zgodnie z polaryzacją (NPN lub PNP). Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję hfe. Odczytać przybliżoną wartość hfe ( Ib=10μA / Vce=2V) Uwaga : Przed pomiarem odłączyć przewody pomiarowe od mierzonych obwodów. Zakres Zakres testu Prąd testu Napięcie testu NPN & PNP Ib=10μA Vce=2V Zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik resetowalny 500mA/250V Pomiar częstotliwości/cyklu Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do VΩHz. Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję Hz/Duty, a przełącznikiem Hz/Duty wybrać pomiar częstotliwości Hz lub cyklu %. Możliwy jest też pomiar częstotliwości przebiegu lub cyklu bezpośrednio podczas pomiaru prądu lub napięcia. Należy w tym celu przy pomiarze prądu lub napięcia wcisnąć przełącznik Hz/Duty, tak by na wyświetlaczu pojawił się symbol Hz lub %. 3. Wpiąć przewody pomiarowe równolegle w mierzony obwód. 4. Odczytać wartość na wyświetlaczu. Zakres Rozdzielczość Dokładność 9,999Hz 0,001Hz ±2,0% wskazania ± 5 cyfr 99,99Hz 0,01Hz 999,9Hz 0,1Hz ±1,5% wskazania ± 5 cyfr 9,999kHz 1Hz >200kHz 99,99kHz 10Hz 199,9kHz 100Hz ±2,0% wskazania ± 5 cyfr tylko odczyty przybliżone Zakres Rozdzielczość Dokładność 0,1~99,9% 0,10% ±2,0% wskazania ± 5 cyfr Przy ustawieniu przełącznikiem obrotowym pozycji Hz/Duty: zakres napięcia wejściowego: 0,5~10V AC RMS zakres mierzonej częstotliwości 0~200kHz zabezpieczenie przeciążeniowe: 250V DC lub AC RMS Przy ustawieniu przełącznikiem obrotowym pozycji V: zakres napięcia wejściowego: 0,5~750V AC RMS zakres mierzonej częstotliwości 0~40kHz Impedancja wejściowa: 10MΩ maksymalne napięcie na wejściu: 1000V DC, 750V AC RMS Przy ustawieniu przełącznikiem obrotowym pozycji mv, μa, ma lub A: zakres mierzonej częstotliwości 0~40kHz zakres prądu wejściowego: >1/4 ustawionego zakresu AC RMS maksymalne napięcie na wejściu dla pozycji mv: 400mV AC RMS maksymalny prąd na wejściu dla pozycji μa: 4mA maksymalny prąd na wejściu dla pozycji ma: 400mA maksymalny prąd na wejściu dla pozycji A: 10A

13 Pomiar wilgotności i temperatury otoczenia Przy ustawieniu jakiegokolwiek zakresu pomiarowego miernik wyświetla aktualną wilgotność (pozycja 2, rys.3) oraz temperaturę otoczenia (pozycja 3, rys. 3). Przełącznikiem C/ F można zmienić jednostkę temperatury. Zakres Rozdzielczość Dokładność 20~95% 0,1% ±5% RH Zakres Rozdzielczość Dokładność C 0,1 C ±2 C dla zakresu 0 C~40 C Częstotliwość odświeżania: około 20sek Pomiar temperatury pirometrem ZAGROŻENIE! Nigdy nie kierować promienia lasera bezpośrednio w oko lub w powierzchnię lustrzaną, odbijającą światło. Pomimo niewielkiej mocy źródła promieniowania laserowego dłuższa ekspozycja oka na działanie wiązki laserowej może spowodować uszkodzenie oka. Odłączyć od miernika przewody pomiarowe. 1. Skierować odbiornik promieniowania podczerwonego (16, rys. 2) w stronę badanego obiektu. 2. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji IR-T. 3. W celu upewnienia się co do precyzji ustawienia odbiornika promieniowania podczerwonego włączyć źródło wiązki laserowej przełącznikiem. 4. Przełącznikiem C/ F wybrać jednostkę pomiaru. 5. Odczytać wartość na wyświetlaczu. Zasada pomiaru pirometrycznego Termometr pirometryczny wykonuje pomiar temperatury powierzchni obiektu poprzez pomiar promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt. Układ soczewek miernika ogniskuje promieniowanie podczerwone obiektu na czujniku temperatury. Procesor przyrządu dokonuje stosownych przeliczeń. Ponieważ soczewki ogniskują promieniowanie 'zbierane' z pewnego obszaru, tym samym wskazana temperatura jest uśrednieniem temperatury pola powierzchni. Uwzględniając niżej pokazane proporcje parametrów pomiaru, należy dobrać optymalną [możliwą] odległość miernika od obiektu. Zalecamy zapoznanie się z teorią pomiarów pirometrycznych. Miernik jest przystosowany do pomiaru temperatury obiektów o współczynniku emisyjności 0.95, który jest typowy dla większości powierzchni. W przypadku obiektów o innym współczynniku emisyjności wskazania miernika mogą być błędne. W celu zapewnienia jak najwyższej dokładności pomiaru należy oczyścić badany obiekt z błyszczących osadów takich jak szron, olej itp. Zakres Rozdzielczość Dokładność C 1 C ±2% + 3 cyfry dla zakresu -20 C~+270 C ±4% dla zakresu 270 C~300 C

14 5. FUNKCJE SPECJALNE Funkcja HOLD Ta funkcja pozwala na zatrzymanie wskazań wyświetlacza. Pierwsze przyciśnięcie przełącznika HOLD powoduje zatrzymanie wskazań (na wyświetlaczu pojawia się symbol H z jednoczesną sygnalizacją dźwiękową), a kolejne powoduje przejście miernika w normalny tryb pracy. Funkcja REL Jednokrotne przyciśnięcie przełącznika REL powoduje przejście miernika w tryb wyświetlania wartości względnej. Jako wartość odniesienia może służyć dowolna wielkość zapisana w pamięci miernika poprzez przyciśnięcie w czasie pomiaru przełącznika REL. W tym momencie aktualnie mierzona wartość staje się wielkością odniesienia. Od tego czasu, aż do momentu zmiany zakresu pomiarowego, miernik będzie pokazywał na wyświetlaczu różnicę pomiędzy wielkością mierzoną, a wartością odniesienia. Ponowne przyciśnięcie przełącznika REL powoduje przejście miernika w normalny tryb pracy. Ręczna zmiana zakresów Po włączeniu miernik pracuje w trybie automatycznej zmiany zakresów (na wyświetlaczu napis AUTO). Wciśnięcie przycisku RANGE powoduje wyłączenie trybu automatycznego (znika napis AUTO), a każde kolejne wciśnięcie tego przycisku zmienia jednostkę pomiaru. W celu powrotu do automatycznej zmiany zakresów wcisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy przycisk RANGE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO. Automatyczny wyłącznik zasilania Miernik zostanie automatycznie wyłączony po 30 minutach niewykonywania żadnych pomiarów. Podświetlanie wyświetlacza Przycisnąć i przytrzymać zielony przycisk HOLD/B.L przez 2 sekundy. Aby wyłączyć podświetlanie ponownie przycisnąć ten przycisk przez 2 sekundy

15 8. UTYLIZACJA PRODUKTU Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi

16 - 16 -

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 #

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # 3472 4 Prawidłowe usuwanie produktu Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH M300 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH M300 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH M300 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT525 / UT526 Cyfrowy miernik uniwersalny

UNI-T UT525 / UT526 Cyfrowy miernik uniwersalny UNI-T Cyfrowy miernik uniwersalny Numer katalogowy - UT525 #6548 UT526 #6549 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1250 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1250 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1250 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT207A Cyfrowy miernik uniwersalny

UNI-T UT207A Cyfrowy miernik uniwersalny UNI-T Cyfrowy miernik uniwersalny INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1132 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1132 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1132 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-5211 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-5211 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-5211 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PIROMETR MS-6522A, 6522B, 6522C MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIROMETR MS-6522A, 6522B, 6522C MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR MS-6522A, 6522B, 6522C MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1270 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1270 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1270 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS8238C INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH MS8238C INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH MS8238C INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS-8240B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH MS-8240B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH MS-8240B INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1232 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1232 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1232 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CEM FC-35 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK CEM FC-35 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CEM FC-35 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY M266, M266C, M266F. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY M266, M266C, M266F. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY M266, M266C, M266F Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1710 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1710 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1710 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1505 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1505 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1505 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK Z LUKSOMIERZEM LA-1017 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK Z LUKSOMIERZEM LA-1017 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK Z LUKSOMIERZEM LA-1017 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CEM DT-360 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK CEM DT-360 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CEM DT-360 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT501, UT502 Tester Rezystancji Izolacji Numer katalogowy - UT501 # UT502 # 3521

UNI-T UT501, UT502 Tester Rezystancji Izolacji Numer katalogowy - UT501 # UT502 # 3521 UNI-T UT501, UT502 Tester Rezystancji Izolacji Numer katalogowy - UT501 # UT502 # 3521 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby uniknąć zniszczenia

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-585

MULTIMETR CYFROWY AX-585 MULTIMETR CYFROWY AX-585 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje... 4 4. Prowadzenie pomiarów... 8 5. Utrzymanie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy używać miernika, jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem elektrycznym. Przełącznik trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MS-6511, 6512 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MS-6511, 6512 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MS-6511, 6512 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PIROMETR WSKAŹNIK STRAT CIEPŁA DT-8665 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIROMETR WSKAŹNIK STRAT CIEPŁA DT-8665 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR WSKAŹNIK STRAT CIEPŁA DT-8665 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. SPECYFIKACJE 1.1. Specyfikacje ogólne. Zasada pomiaru: przetwornik z podwójnym całkowaniem; Wyświetlacz: LCD, 3 3 / 4 cyfry; Maksymalny odczyt: 3999;

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-3110 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-3110 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-3110 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

TESTER MS-8906 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER MS-8906 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER MS-8906 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, testu ciągłości,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864

V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864 V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

MIERNIK Z LOKALIZATOREM PRZEWODÓW LA-1015 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK Z LOKALIZATOREM PRZEWODÓW LA-1015 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK Z LOKALIZATOREM PRZEWODÓW LA-1015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Żeby zapewnić bezpieczną pracę oraz wykorzystać w pełni funkcjonalność miernika, proszę uważnie przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem prądem. Nie należy korzystać

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT58D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy #4679

UNI-T UT58D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy #4679 UNI-T UT58D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy #4679 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

MASTECH MAS345 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271

MASTECH MAS345 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271 MASTECH Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT39B MIE0258 I. WSTĘP Mierniki z serii UT39B charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone w układy scalone, konwertery

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

M 830 M 830 BUZ M 838

M 830 M 830 BUZ M 838 MULTIMETRY CYFROWE M 830 M 830 BUZ M 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. 1. WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1707 True RMS PROSKIT #9162 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1707 True RMS PROSKIT #9162 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1707 True RMS PROSKIT #9162 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MIE0014 MIE0015 MIE0016 MIE0017 MIE0018 MIE0019 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy, seria UT50. Aby używanie przyrządu

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MATECH MS8211, 8211D INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MATECH MS8211, 8211D INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MATECH MS8211, 8211D INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

TESTER PRZEWODÓW HDMI MT-7062 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER PRZEWODÓW HDMI MT-7062 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER PRZEWODÓW HDMI MT-7062 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT151B MIE0167 Instrukcja obsługi I. WSTĘP Mierniki z serii UT151 charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI I. WSTĘP Urządzenie to jest stabilnym i bezpiecznym, poręcznym multimetrem z wyświetlaczem 3 ½ cyfry. Multimetr umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia DC,

Bardziej szczegółowo

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 INSTRUKCJA OBSŁUGI MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 MULTIMETR CYFROWY Z INTERFEJSEM RS-232! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja Axiomet AX-582B 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UT502A UNIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UT502A UNIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UT502A UNIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UT61C UNIT #9381 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UT61C UNIT #9381 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UT61C UNIT #9381 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT105 Cyfrowy multimetr motoryzacyjny Numer katalogowy - UT105 # 5341

UNI-T UT105 Cyfrowy multimetr motoryzacyjny Numer katalogowy - UT105 # 5341 UNI-T UT105 Cyfrowy multimetr motoryzacyjny Numer katalogowy - UT105 # 5341 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI! OSTRZEŻENIE PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi MULTIMETR CYFROWY AX-588 Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY SERIA KT890 MIE0210. Instrukcja obsługi

MULTIMER CYFROWY SERIA KT890 MIE0210. Instrukcja obsługi MULTIMER CYFROWY SERIA KT890 MIE0210 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy, seria KT890. Aby używanie przyrządu było bezpieczne, prosimy przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-100

MULTIMETR CYFROWY AX-100 MULTIMETR CYFROWY AX-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nie podawaj na wejście wartości przekraczającej wartość graniczną podczas pomiarów. 2. Podczas pomiarów napięcia wyŝszego

Bardziej szczegółowo

MASTECH MS8236 Cyfrowy miernik uniwersalny

MASTECH MS8236 Cyfrowy miernik uniwersalny MASTECH Cyfrowy miernik uniwersalny INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS-8360E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE

MIERNIK MASTECH MS-8360E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE MIERNIK MASTECH MS-8360E INSTRUKCJA OBSŁUGI! OSTRZEŻENIE Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK ANALOGOWY PROSKIT MT-2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK ANALOGOWY PROSKIT MT-2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK ANALOGOWY PROSKIT MT-2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MS-8040 True RMS MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MS-8040 True RMS MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MS-8040 True RMS MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 33 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1. WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr kieszonkowy DT920B 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik DT920B zaprojektowany został zgodnie z normą IEC61010 w odniesieniu do elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS-8233C INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE

MIERNIK MASTECH MS-8233C INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE MIERNIK MASTECH MS-8233C INSTRUKCJA OBSŁUGI! OSTRZEŻENIE Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT201 / 202 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT201 # 4687 UT202 #...

UNI-T UT201 / 202 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT201 # 4687 UT202 #... UNI-T UT201 / 202 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT201 # 4687 UT202 #... INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

MIERNIK ANALOGOWY PROSKIT MT-2018 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK ANALOGOWY PROSKIT MT-2018 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK ANALOGOWY PROSKIT MT-2018 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R wersja 1.0 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

UT70A MULTIMETR CYFROWY

UT70A MULTIMETR CYFROWY UT70A MULTIMETR CYFROWY Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WYGLĄD OGÓLNY MIERNIKA 1. Płyta czołowa

Bardziej szczegółowo

V&A VA18b Multimetr Numer katalogowy # 1759

V&A VA18b Multimetr Numer katalogowy # 1759 V&A VA18b Multimetr Numer katalogowy # 1759 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CEM DT-3348 True Rms INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK CEM DT-3348 True Rms INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CEM DT-3348 True Rms INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY DO SOND TYPU K CHY 700

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY DO SOND TYPU K CHY 700 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY DO SOND TYPU K CHY 700 1. WPROWADZENIE Model CHY700 jest przenośnym termometrem w kompaktowej obudowie z wyświetlaczem LCD 3½ cyfry, przystosowanym do współpracy z

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691

UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691 UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Opis... 4 3. Specyfikacje... 5 4. Wykonywanie pomiarów... 9 4.1. Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo