REGULAMIN KONKURSU Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , NIP: o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych w całości opłaconym (dalej zwana Organizatorem ) Konkurs trwa w terminie od dnia 05 czerwca 2014 roku do dnia 02 lipca 2014 roku w godzinach otwarcia sklepów prowadzonych przez Organizatora pod szyldem Delikatesy Alma, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu ( Sklepy ) i polega na wyłonieniu przez Organizatora laureatów Konkursu na podstawie wykonanych Relacji (zgodnie z definicją poniżej) po dokonaniu zakupów w Sklepach, zgodnie z warunkami określonymi poniżej w pkt. 2. regulaminu. Konkurs dotyczy również zakupów realizowanych za pośrednictwem prowadzonej przez Organizatora platformy internetowej dostępnej pod adresem ( Platforma Internetowa ) Udział w Konkursie jest dobrowolny Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu art k.c., które spełnią warunki niniejszego regulaminu ( Uczestnik Konkursu ) Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia do Konkursu wysyłając wiadomość e mail na adres owy: ( E mail konkursowy ) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków: dokonanie w czasie trwania Konkursu na terenie Sklepu lub za pośrednictwem Platformy Internetowej jednorazowego zakupu o wartości minimum 50 zł potwierdzonego rejestracją zakupu na koncie Uczestnika w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora pod nazwą Klub Konesera ( Klub Konesera ) lub oryginałem paragonu fiskalnego (oryginał paragonu należy zachować, będzie konieczny do okazania przy odbiorze Nagrody);

2 wysłanie po dokonaniu zakupu określonego w pkt powyżej w okresie trwania Konkursu zgłoszenia do Konkursu, w postaci wiadomości e mail na E mail konkursowy ( Zgłoszenie ); Zgłoszenie powinno zawierać: Imię oraz nazwisko Uczestnika Konkursu; Datę i numer transakcji z paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu określonego w lub datę zakupu i numer karty Klubu Konesera, na której zarejestrowany został zakup; Zadanie kreatywne polegające na przedstawieniu w formie opisów (w formie tekstowej), zdjęć (dopuszczalne są pliki jpg, png) lub filmów (dopuszczalne są pliki avi) ciekawej i oryginalnej relacji z zastosowania przez Uczestnika Konkursu zaproponowanego przez Organizatora planu żywieniowego na cztery tygodniowe okresy (tj. Tydzień pierwszy od dnia 05 czerwca do dnia 11 czerwca 2014 r., Tydzień drugi od dnia 12 czerwca do dnia 18 czerwca 2014 r., Tydzień trzeci od dnia 19 czerwca do dnia 25 czerwca 2014 r., Tydzień czwarty od dnia 26 czerwca do dnia 02 lipca 2014 r.) ( Relacja ). Plany żywieniowe wraz z proponowanymi zestawami ćwiczeń na dany tydzień dostępne będą w okresie Konkursu na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem lub w postaci ulotek wydawanych w kasach Sklepów w danym tygodniu trwania Konkursu do wyczerpania zapasów Nie biorą udziału w Konkursie Relacje zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, rasistowskie, lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne Data z dowodu zakupu produktów w Sklepie, czyli data i godzina zakupu na paragonie kasowym fiskalnym lub data transakcji zarejestrowanej na koncie Uczestnika Konkursu w Klubie Konesera, musi być wcześniejsza niż data Zgłoszenia Jeden Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia w Konkursie więcej niż jeden raz, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko raz niezależnie od ilości Zgłoszeń do Konkursu Przesłanie Zgłoszenia oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego regulaminu. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowo dokonane Zgłoszenia W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń do treści zgłoszonej przez Uczestnika Konkursu Relacji lub podniesienia zarzutu, że Relacja została już wcześniej opublikowana, Organizator po weryfikacji roszczenia lub zarzutu ma prawo zawiesić udział zgłoszonej do Konkursu Relacji, wzywając Uczestnika Konkursu do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od wezwania, złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy w wymienionym terminie Uczestnik Konkursu nie złoży wyjaśnień, Organizator może wykluczyć Zgłoszenie z Konkursu.

3 Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może wykluczyć Zgłoszenie z Konkursu w przypadku zasadności roszczenia lub zarzutu W przypadku nie wykonania przez Uczestnika Konkursu Relacji Uczestnik Konkursu nie bierze udziału w walce o nagrody przewidziane w Konkursie Relacja: powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku Organizator nabywa prawa autorskie do Relacji Uczestnika Konkursu z chwilą przesłania przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenia na konkursowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej: o utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, o zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, o wprowadzenie do obrotu, o wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, o wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, o wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach, o wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie, o eksploatację w Internecie, na stronach www, o wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, co obejmuje w szczególności publikację w wydawnictwach Organizatora oraz na wykorzystanie wykonanej Relacji w działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych Organizatora, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, co obejmuje również publikację Relacji w systemach POS TV oraz na ekranach LCD instalowanych w sklepach Organizatora; przez ekrany LCD rozumie się także monitory tzw. wirtualnego sprzedawcy, monitory na wagach, kasach oraz stoiskach serwisowych.

4 2.12. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami i poszczególnych części Relacji, a także prawo do dokonywania nieistotnych oraz nietwórczych zmian w zwycięskich wykonaniach Relacji Dokonując Zgłoszenia Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że jest autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem Relacji, polegającego na przedstawieniu w formie opisów (w formie tekstowej), zdjęć (dopuszczalne są pliki jpg, png) lub filmów (dopuszczalne są pliki avi) własnej, autorskiej, ciekawej i oryginalnej relacji z zastosowania przez Uczestnika Konkursu zaproponowanego przez Organizatora planu żywieniowego na cztery tygodniowe okresy i wysłaniu jej na konkursowy, Relacje nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Relacji, posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Relacji oraz że ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 3. PULA NAGRÓD W KONKURSIE 3.1. Nagrodami w Konkursie są: Trzy bony na zakupy w Sklepach ( Bony ) o wartości łącznej zł brutto każdy; Bony wykorzystać można w Sklepach do roku; Cztery zestawy naczyń DESIGNO, w skład zestawu wchodzą: czajnik; garnek 6l; garnek 1,5l; garnek na parę o łącznej wartości brutto około 770 zł każdy zestaw ( Zestaw Garnków ) (dalej łącznie: Nagrody ) Nagrody w Konkursie, o ile są opodatkowane, podlegają ubruttowieniu w ten sposób, że Organizator przyznaje laureatowi Konkursu (dalej: Laureat ) dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej należnemu podatkowi od nagród. Kwota podatku jest płatna przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Warunkiem wydania Laureatowi Konkursu Nagrody jest wypełnienie przez Laureata Konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. W przypadku nie wypełnienia Formularza Podatkowych Danych Osobowych Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

5 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1. Laureatów Konkursu wyłoni komisja konkursowa składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora ( Komisja Konkursowa ) Zwycięzcami Konkursu zostanie łącznie 7 Uczestników Konkursu, których Relacje uznane zostaną przez Komisję Konkursową za najciekawsze (w tym najbardziej oryginalne) zgodnie z następującą procedurą: Komisja Konkursowa najpóźniej w dniu roku dokona wyboru 3 (trzech) najciekawszych Relacji spośród wszystkich Relacji zgłoszonych do Konkursu, których autorzy wpisani zostaną na listę Laureatów Konkursu (dalej: Lista Laureatów ) z lokatami od 1. do 3. Autorom Relacji z lokatami od 1. do 3. na Liście Laureatów przysługuje po jednej Nagrodzie w postaci Bonu Następnie Komisja Konkursowa dokona wyboru 4 (czterech) Relacji spośród wszystkich Relacji pozostałych do oceny Komisji Konkursowej, których autorzy zostaną wpisani na Listę Laureatów z lokatami od 4. do 7. Autorom zgłoszeń z lokatami od 4. do 7. na Liście Laureatów przysługuje po jednej Nagrodzie w postaci Zestawu Garnków Następnie Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 (trzech) Relacji spośród wszystkich Relacji pozostałych do oceny Komisji Konkursowej, których autorzy zostaną wpisani na listę rezerwową z lokatami od 1. do 3. (dalej: Lista Rezerwowa ) Lista Laureatów Konkursu z podaniem imienia i nazwiska będzie dostępna w Biurze Obsługi Klienta w każdym ze Sklepów oraz na stronie internetowej Organizatora Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na Liście Laureatów w sposób wskazany w niniejszym regulaminie Weryfikacja Laureata będzie prowadzona w następujący sposób: w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureat zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej poprzez wiadomość na adres e mail, z którego przesłane zostało Zgłoszenie. W wiadomości e mail przeprowadzona zostanie weryfikacja danych Laureata oraz Laureat zostanie poproszony o wskazanie lokalizacji Sklepu, w którym zgłosi się w celu odbioru Nagrody. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu w wymaganym terminie jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: Laureat nie odpowie na wiadomość e mail i nie poda danych koniecznych do weryfikacji zgłoszenia i wydania Nagrody; lub

6 nie okaże oryginału paragonu fiskalnego, potwierdzającego dokonanie zakupu, o którym mowa w pkt lub transakcja nie zostanie zarejestrowana na karcie Klub Konesera Uczestnika Konkursu Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Nagrody w Konkursie zostaną wydane najpóźniej do dnia r. w Biurze Obsługi Klienta Sklepu wskazanego przez Laureata Konkursu zgodnie z pkt Odbiór Nagrody Laureat pokwituje swoim podpisem na protokole odbioru Nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Laureat Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia Podatkowego Formularza Podatkowych Danych Osobowych. Niewypełnienie przez Laureata formularza powoduje utratę prawa do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora. Wzór Formularza Podatkowych Danych Osobowych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu W przypadku negatywnej weryfikacji Laureata Konkursu, prawo do Nagrody przechodzi na kolejnego Uczestnika Konkursu z Listy Rezerwowej. Uczestnik Konkursu z Listy Rezerwowej podlega weryfikacji jak Uczestnik Konkursu z Listy Laureatów. Procedura powtarzana będzie do wyczerpania puli Nagród lub do wyczerpania Listy Rezerwowej Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie. 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 5.1. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja konkurs Zaplanuj swój tydzień. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Każda z reklamacji jest rozpatrywana przez Organizatora indywidualnie. 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 6.1. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie

7 danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Po zakończeniu Konkursu i wydaniu Nagród dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora, Sklepach oraz na stronie internetowej Organizatora w okresie trwania Konkursu W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo