Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia lub filmu, poświęconą odpowiedzi na pytanie: Czym jest dla Ciebie inny świat? (dalej Konkurs ) spośród kandydatów zgłoszonych za pośrednictwem strony internetowej ttv.pl w terminie od r. od godziny 12:00 do do godziny 12:00 w odniesieniu do audycji telewizyjnej Michniewicz. Inny świat. 2. Organizatorem Konkursu jest Stavka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ordynackiej 14/9, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: (dalej Organizator ). 3. Konkurs będzie prowadzony na stronie internetowej ttv.pl w odniesieniu do audycji telewizyjnej pod tytułem Michniewicz. Inny świat, emitowanej w programie TTV (dalej Audycja ). 4. Konkurs ma na celu wyłonienie trzech najciekawszych prac odpowiadających na pytanie Czym jest dla Ciebie inny świat?. 5. Nagrodą w konkursie są egzemplarze najnowszej książki Tomasza Michniewicza Swoją drogą. UCZESTNICY 2 1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełnia wszystkie warunki Regulaminu (dalej Uczestnik ). 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy następujących podmiotów: a) Organizatora, b) TVN S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby bezpośrednio związane z organizowaniem i przebiegiem Konkursu oraz małżonkowie, krewni i powinowaci tych osób. 3. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w 3 i 4 Regulaminu, oznacza, że Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, co winno być dodatkowo potwierdzone poprzez akceptację (zaznaczenie) odpowiednich klauzul w treści formularza zgłoszeniowego. PRZEBIEG KONKURSU 3 1. Udział w Konkursie polega na przesłaniu pracy w formie: 1) wypowiedzi pisemnej - o objętości maksymalnie 1500 znaków wraz ze spacjami, lub 2) zdjęcia [format dowolny] lub 3) filmu, trwającego nie dłużej niż 3 minuty, ważący nie więcej niż 20 mb [najlepiej wg sepcyfikacji: H264 - MPEG-4, rozdzielczość: 720x576, 25fps]

2 własnego autorstwa odpowiadające na pytanie Czym jest dla Ciebie inny świat? (dalej: Utwór ), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres z dopiskiem: KONKURS MICHNIEWICZ. INNY ŚWIAT, w terminie trwania Konkursu. Konkurs składa się z jednego etapu, trwającego od dnia 17 kwietnia 2014 od godziny 12:00 do 30 kwietnia 2014 do godziny 12: Organizator powołuje 3 osobowe Jury Konkursowe, w którego skład wchodzić będą: Tomasz Michniewicz oraz dwie przedstawicielki Organizatora: Justyna Durmaj i Sabina Białek. Jury Konkursu wybierze 3 Utwory, które w jego ocenie stanowić będzie najlepszą odpowiedź na pytanie konkursowe Czym jest dla Ciebie inny świat? - spośród wszystkich Utworów zgłoszonych przez osoby biorące udział w Konkursie i ogłosi swój wynik na stronie internetowej ttv.pl w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia zbierania zgłoszeń. 3. Organizator, ani Jury nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o wyborze najlepszych Utworów. 4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu Uczestnika. Brak którejkolwiek z tych danych, będzie prowadzić do pominięcia zgłoszenia przez Organizatora. WARUNKI UDZIAŁU 4 1. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w 3 Regulaminu, oznacza, że Uczestnik: a) akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, b) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika, jego nazwiska, głosu, wypowiedzi, zachowań, Utworu oraz artystycznych wykonań przez Uczestnika stworzonych, pokazanych, dostarczonych lub wykonanych w ramach jego udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach Audycji, jej eksploatacji i promocji na całym świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym bez ograniczeń czasowych), z prawem upoważniania innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w 6 niniejszego paragrafu; c) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z Utworu przesłanego w ramach zgłoszenia Konkursowego dla celów promocji i reklamy Organizatora oraz programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, d) oświadcza i gwarantuje, że jest autorem zgłoszenia Konkursowego, a zgłoszenie Konkursowe i wszystkie elementy wchodzące w skład zgłoszenia Konkursowego (w szczególności Utwór) nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Przesyłając zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich - także odszkodowawczej w związku z korzystaniem przez Organizatora ze zgłoszenia Konkursowego i wszystkich elementów wchodzących w skład zgłoszenia (w szczególności Utworu) w sposób określony w Regulaminie. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Organizatora ze zgłoszenia Konkursowego (w tym Utworu) w sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej. Z chwilą przesłania przez Uczestnika zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela

3 Organizatorowi licencji upoważniającej do korzystania z wszystkich elementów wchodzących w skład zgłoszenia Konkursowego Uczestnika (w szczególności Utworu) i Organizator jest uprawniony do korzystania z tych elementów m.in. w ramach Konkursu, jego przebiegu i promocji (w tym bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: i. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, ii. iii. iv. wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), v. publicznego wykonania, publicznego odtwarzania; vi. vii. viii. ix. wystawiania, wyświetlania; użyczania i/lub najmu; nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; nadawania i/lub reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu). 2. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie zgłoszeń Konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. 3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie Konkursowe upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika zgłoszenia Konkursowego (w tym opisu), podanymi przez Uczestnika danymi w celu

4 ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w podanych przez Uczestnika danych. NAGRODA 7 1. W konkursie zostaną przyznane trzy główne nagrody, każda dla autora jednego z trzech najciekawszych Utworów poświęconych odpowiedzi na pytanie konkursowe Czym dla Ciebie jest inny świat?. Nagrodę główną stanowi egzemplarz książki Tomasza Michniewicza zatytułowanej Swoją drogą. 2. Organizator oświadcza, że nagroda przyznawana w konkursie jest wolna od podatku zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. Nieodebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora. 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagrody w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 5. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo reklamacji otrzymanej nagrody w zakresie jej: a) typu (modelu) oraz funkcjonalności (ilości posiadanych funkcji, cech itp.); b) wyglądu, rozumianego jako kolor, kształt itp.; c) gabarytów, rozumianych jako wielkość i waga; d) opakowania, w którym Uczestnik Konkursu odbiera nagrodę. 6. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu za przyznana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie. POWIADOMIENIE UCZESTNIKÓW O NAGRODACH 8 1. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową lub telefoniczną. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych nagrodzonego Uczestnika ograniczonych do imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania na stronie internetowej należącej do Organizatora. 3. Na Organizatorze spoczywa obowiązek wydania nagrody Uczestnikowi. Nagroda zostanie przesłana pod adres wskazany przez Uczestnika za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, za potwierdzeniem odbioru. 4. W przypadku nieodebrania nagrody, pomimo awizowania przez Pocztę Polską lub dwukrotnej próby doręczenia przez kuriera, nagroda zostanie przeznaczona na inne cele Organizatora, a prawo Uczestnika do ubiegania się o jej wydanie wygasa. 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez Uczestnika w związku z odbiorem nagrody. 6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby. DANE OSOBOWE 5

5 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez STAVKA (STAVKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Ordynacka 14/9; Warszawa), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla Konkursu - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania tego Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 2. STAVKA będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. STAVKA nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom. 4. STAVKA może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Zgłaszającego lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez STAVKA. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Zgłaszający będzie poinformowany. 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do STAVKA na adres: Administrator Danych Osobowych Stavka sp. z o.o., ul. Ordynacka 14/9; Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika może prowadzić do pominięcia jego zgłoszenia przez Organizatora. 7. W celu ułatwienia Uczestnikowi kontaktu w sprawie podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie STAVKA zapewniła dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU 6 Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU ORAZ REKLAMACJE 7 1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, w którym brał udział Uczestnik i którego dotyczy reklamacja, na adres Organizatora ul. Ordynacka 4/9, Warszawa z dopiskiem Konkurs Inny świat. 3. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu pisma do Organizatora. 4. Zainteresowani Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź. 5. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

6 6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. PUBLIKACJA REGULAMINU KONKURSU 8 Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (Stavka sp. z o.o. ul. Ordynacka 14/ Warszawa) oraz na stronie POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia, 3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres trwania Konkursu.

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo