a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej 14, reprezentowanym przez: Zwanym dalej: Organizatorem konkursu a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do /nazwa/ prowadzonego przez /nazwa rejestru/ pod numerem, /oznaczenie organu prowadzącego rejestr/ o kapitale zakładowym w wysokości opłaconym (w) /podać wysokość/, posługujący się numerami NIP /podać wysokość/ oraz REGON Reprezentowany przez: - /imię nazwisko/ /funkcja/ Zwanym dalej: Uczestnikiem konkursu, Zwanymi w dalszej części umowy Stronami lub każda z osobna Stroną, o następującej treści: Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych (dalej również jako: Koncepcja ). 2. Niniejsza Umowa jest zawarta pod warunkiem zawieszającym przyznania Uczestnikowi konkursu nagrody w konkursie na Opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych. 3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że warunek uważają za spełniony z dniem publikacji ogłoszenia wyników Konkursu. 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że: a) wyłącznie jemu w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do koncepcji architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych, w tym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Koncepcja nie narusza praw osób trzecich.

2 b) koncepcja architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych została stworzona bez udziału osób trzecich oraz bez zaciągania do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczają lub wyłączają prawo Uczestnika konkursu do przeniesienia przysługujących mu praw na Organizatora; c) koncepcja architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła. d) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Koncepcji. e) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Koncepcji. f) prawa i zezwolenia, o których mowa w niniejszych postanowieniach, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Koncepcji w zakresie określonym w niniejszej umowie. g) przenosi na Organizatora konkursu wszelkie prawa do Koncepcji na warunkach wynikających z niniejszej umowy Strony oświadczają, że Organizator konkursu z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe do koncepcji architektonicznokrajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych, stanowiącej utwór/ utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) na wszelkich znanych w chwili rozporządzenia polach eksploatacji, w tym wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji elektronicznej i zapisu magnetycznego, b) wprowadzanie do pamięci komputera, c) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, d) rozpowszechnianie, publikowanie, wielokrotne wyświetlanie utworu zgodnie z przeznaczeniem pod adresami domenowymi Organizatora konkursu, e) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych o podobnym charakterze, f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu, g) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Organizatora. 2. Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi z chwilą ogłoszenia wyników konkursu na dokonanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań koncepcji architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych, oraz z chwilą ogłoszenia wyników konkursu przenosi na Organizatora konkursu uprawnienie do

3 udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań koncepcji architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych (prawo zależne). Rozporządzenie prawami z niniejszej umowy, odnosi się także do obszaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest ograniczone czasowo. Organizator konkursu może korzystać z przedmiotowych autorskich praw majątkowych także w językach obcych. 3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje w zamian za nagrodę w konkursie na Opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjno-sportowych. Uczestnikowi konkursu nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 i Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego utworu powoduje przeniesienie na Organizatora konkursu własności oryginału egzemplarza tego projektu koncepcji architektoniczno-krajobrazowej ośrodków rekreacyjnosportowych. 5. Organizator konkursu ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 6. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie dostarczone Organizatorowi konkursu wersje Koncepcji. 7. Strony zgodnie wyłączają uprawnienie Uczestnika konkursu, na podstawie którego ze względu na jego ważny interes twórczy albo z innych przyczyn mógłby odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć. 8. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że z umowy niniejszej nie wynika obowiązek Organizatora konkursu do korzystania z Koncepcji, w tym jej rozpowszechniania. 9. Decyzja o formie publicznego udostępnienia Koncepcji albo udostępniania publicznego Koncepcji ze zmianami należy wyłącznie do Organizatora konkursu, dlatego też Uczestnik Konkursu zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do sprzeciwienia się takim udostępnieniom Nagrodę, przyznaną w formie pieniężnej, należy przekazać na nr rachunku bankowego.. prowadzonego przez bank. 2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie uznają, że z tytułu dokonanego przeniesienia praw, o których mowa w niniejszej umowie Uczestnikowi konkursu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie Organizator konkursu zastrzega sobie swobodę podejmowania decyzji dotyczących sposobu i formy prowadzenia działań związanych z realizacją Koncepcji. 2. Organizator konkursu jest uprawniony do dowolnego wykorzystywania Koncepcji, w tym jej fragmentów, we wszelkich działaniach. Organizator konkursu jest uprawniony w szczególności do produkcji wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych i innych wykorzystujących Koncepcję lub jej fragmenty. 3. Organizator konkursu korzystać będzie z Koncepcji z poszanowaniem autorskich praw osobistych Uczestnika Konkursu. 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji Koncepcji przez Organizatora konkursu, w szczególności w uprawnienie Organizatora konkursu do naruszenia integralności Koncepcji.

4 6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, których przedmiotem jest rzeczywiste lub domniemane naruszenie praw osób trzecich do autorskich praw osobistych czy praw majątkowych przeniesionych na warunkach określonych w niniejszej umowie, Organizator konkursu poinformuje Uczestnika Konkursu o takich roszczeniach, a Uczestnik Konkursu podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Organizatorowi powództwa, Uczestnik Konkursu wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Organizatora konkursu oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Organizatora konkursu Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora konkursu. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpisy Stron: (miejscowość i data) (miejscowość i data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Uczestnika konkursu) (imię i nazwisko oraz podpis Upoważnionego przedstawiciela Organizatora konkursu)

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo