UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm. 2) ) oraz 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 46), po zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 1. Określa się teren działania poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. 2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 4. Traci moc uchwała nr LV/1653/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 102, poz. 2911) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach informacyjnych poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy: Ewa Malinowska-Grupińska

2 Załącznik do uchwały nr III/16/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2010r. Lp. Dzielnica Nazwa i adres poradni 1. Bemowo Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich Białołęka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 58 Określenie granic terenu działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Gminy Stare Babice, do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Gminy Ożarów Mazowiecki; granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Gminą Ożarów Mazowiecki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Gminy Ożarów Mazowiecki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Stare Babice, granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Gminą Stare Babice od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Stare Babice do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Gminy Stare Babice i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Jabłonna od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Łomianki i Gminy Jabłonna do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Jabłonna i Gminy Nieporęt, granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Nieporęt od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Jabłonna i Gminy Nieporęt do ul. Strużańskiej; granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Nieporęt od ul. Strużańskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Nieporęt i Gminy Marki, granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Marki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Nieporęt i Gminy Marki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Marki i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dzielnicą Targówek m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Marki i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy;

3 3. Bielany Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie, ul. Grębałowska Mokotów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Warszawie, ul. L. Narbutta 65/71 5. Mokotów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Gminy Łomianki, granicą administracyjną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Łomianki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Gminy Łomianki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Gminy Łomianki i Gminy Jabłonna. - od strony północno-wschodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Gminy Łomianki, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do przedłużenia ul. Klaudyny, północnowschodnią częścią ul. Klaudyny do ul. Kiwerskiej, osią ul. Kiwerskiej od ul. Klaudyny do ul. Cząstkowskiej, osią ul. Cząstkowskiej od ul. Kiwerskiej do ul. W. Smoleńskiego, osią ul. W. Smoleńskiego od ul. Cząstkowskiej do ul. Marymonckiej, osią ul. Marymonckiej od ul. W. Smoleńskiego do ul. B. Podczaszyńskiego, osią ul. B. Podczaszyńskiego od ul. Marymonckiej do ul. S. Żeromskiego, osią ul. Perzyńskiego od ul. S. Żeromskiego do ul. Magiera, osią ul. Magiera od ul. Perzyńskiego do ul. A. Jarzębskiego, osią ul. A. Jarzębskiego od ul. A. Magiera do ul. S Żeromskiego, osią ul. S. Żeromskiego od ul. A. Jarzębskiego do ul. W. Reymonta, osią ul. W. Reymonta od ul. S. Żeromskiego do granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od ul. W. Reymonta do styku granic administracyjnych Gminy Stare Babice, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Gminą Stare Babice do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Stare Babice i Gminy Izabelin; - od strony północno - zachodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Gminą Izabelin od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Stare Babice i Gminy Izabelin do styku granic administracyjnych dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Izabelin i Gminy Łomianki, granicą administracyjną Gminy Łomianki z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Izabelin i Gminy Łomianki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Gminy Łomianki i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy od skrzyżowania ul. Banacha z ul. F. Żwirki i S. Wigury do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do ul. Puławskiej; osią ul. Puławskiej od pl. Unii Lubelskiej do granicy administracyjnej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy od ul. Puławskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy do skrzyżowania ul. S. Banacha z ul. F. Żwirki i S. Wigury. granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmie-

4 w Warszawie, ul. Stępińska 6/8 6. Ochota Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Warszawie, ul. Radomska 13/21 7. Praga Południe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Warszawie, ul. Mińska 1/5 ście m.st. Warszawy od pi. Unii Lubelskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wawer m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dzielnicą Wawer m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Gminy Józefów i gminy Konstancin-Jeziorna; granicą administracyjną Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z Gminą Konstancin - Jeziorna od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Józefów i Gminy Konstancin-Jeziorna do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Gminy Konstancin-Jeziorna i Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Gminy Konstancin-Jeziorna i Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do ul. Puławskiej, osią ul. Puławskiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy do pl. Unii Lubelskiej. - od strony zachodnio-północnej: granicą administracyjną Dzielnic Ochota m.st. Warszawy i Wola m.st. Warszawy na odcinku od styku granic administracyjnych Dzielnic Ochota m.st. Warszawy, Wola m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnic Ochota m.st. Warszawy, Wola m.st. Warszawy i Śródmieście m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnic Ochota m.st. Warszawy i Śródmieście m.st. Warszawy na odcinku od styku granic administracyjnych Dzielnic Ochota m.st. Warszawy, Wola m.st. Warszawy i Śródmieście m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnic Ochota m.st. Warszawy, Śródmieście m.st. Warszawy i Mokotów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnic Ochota m.st. Warszawy i Mokotów m.st. Warszawy na odcinku od Al. Niepodległości do ul. F. Żwirki i S. Wigury, osią ul. F. Żwirki i S. Wigury na odcinku od styku ul. F. Żwirki i S. Wigury z ul. S. Banacha do styku granic administracyjnych Dzielnic Ochota m.st. Warszawy, Mokotów m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnic Ochota m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy na odcinku od styku granic administracyjnych Dzielnic Ochota m.st. Warszawy, Mokotów m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnic Ochota m.st. Warszawy, Wola m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy. Targówek m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do ul. Wiatracznej, osią ul. Wiatracznej od granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej; osią ul. Garwolińskiej od torów kolejowych do ul. Grochowskiej, osią ul. Grochowskiej od ul. Garwolińskiej do Ronda Wiatraczna, osią al. Stanów Zjednoczonych od Ronda Wiatraczna do ul. Afrykańskiej, osią ul. Afrykańskiej od al. Stanów Zjednoczonych do granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy; - od strony południowo - zachodniej:

5 8. Praga Południe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 w Warszawie, ul. Kordeckiego Praga Północ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Warszawie, ul. Otwocka 3 Mokotów m.st. Warszawy od przedłużenia ul. Afrykańskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Targówek m.st. Warszawy od ul. Wiatracznej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy; Rembertów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; Wawer m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do przedłużenia ul. Afrykańskiej; osią ul. Afrykańskiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy do al. Stanów Zjednoczonych, osią al. Stanów Zjednoczonych od ul. Afrykańskiej do Ronda Wiatraczna, osią ul. Grochowskiej od Ronda Wiatraczna do ul. Garwolińskiej, osią ul. Garwolińskiej od ul. Grochowskiej do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych od ul. Garwolińskiej do ul. Wiatracznej, osią ul. Wiatracznej od torów kolejowych do granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy. granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do styku administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. War-

6 10. Śródmieście Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18a 11. Śródmieście Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 w Warszawie, ul. Polna Śródmieście Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 w Warszawie, ul. Dzielna 1a 13. Targówek Poradnia Psychologicz- szawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. osią al. Solidarności od pi. Bankowego do granicy administracyjnej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od al. Solidarności do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do ul. Czerniakowskiej; osią ul. Czerniakowskiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy do ul. J. Kusocińskiego, osią ul. J. Kusocińskiego od ul. Czerniakowskiej do ul. Myśliwieckiej, osią ul. Myśliwieckiej od ul. J. Kusocińskiego do al. Armii Ludowej, osią ul. Rozbrat, osią ul. Książęcej, wzdłuż podnóża skarpy do Al. Jerozolimskich, osią Al. Jerozolimskich od podnóża skarpy do ronda Dmowskiego, osią ul. Marszałkowskiej od ronda Dmowskiego do pi. Bankowego. osią Al. Jerozolimskich od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do podnóża skarpy; wzdłuż podnóża skarpy od Al. Jerozolimskich do ul. Książęcej, osią ul. Książęcej, osią ul. Rozbrat, osią ul. Myśliwieckiej od al. Armii Ludowej do ul. J. Kusocińskiego, osią ul. J. Kusocińskiego od ul. Myśliwieckiej do ul. Czerniakowskiej, osią ul. Czerniakowskiej od ul. J. Kusocińskiego do granicy administracyjnej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od ul. Czerniakowskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. granicą administracyjną Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do al. Solidarności, osią al. Solidarności do pl. Bankowego, osią ul. Marszałkowskiej od pi. Bankowego do ronda R. Dmowskiego; osią Al. Jerozolimskich od ronda R. Dmowskiego do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; granicą administracyjną dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

7 no-pedagogiczna nr 13 w Warszawie, ul. Odrowąża Ursus Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy Ursynów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 w Warszawie, ul. Koncertowa 4 granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawa od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Gminy Marki; granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z Gminą Marki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Gminy Marki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Gminy Marki i Gminy Ząbki, granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z Gminą Ząbki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Gminy Marki i Gminy Ząbki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek, Gminy Ząbki i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Targówek z Dzielnicą Rembertów od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek, Gminy Ząbki i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. - od strony północno - wschodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Gminy Michałowice; granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Gminą Michałowice od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Gminy Michałowice do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Michałowice i Gminy Piastów; granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Gminą Piastów od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Michałowice i Gminy Piastów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Piastów, granicą administracyjną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z Gminą Ożarów Mazowiecki od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Piastów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gminy Ożarów Mazowiecki i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do ul. F. Płaskowickiej; osią ul. F. Płaskowickiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy do ul. rtm. W. Pileckiego, osią rtm. W. Pileckiego od ul. F. Płaskowickiej do ul. Puławskiej, osią ul. Poleczki od ul. Puławskiej do ul. Wyczółki, osią ul. Wyczółki od ul. Poleczki do granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy;

8 16. Ursynów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 w Warszawie, ul. W. Małcużyńskiego Wawer Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 w Warszawie, ul. Patriotów 217 granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od ul. Wyczółki do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. osią ul. Wyczółki od granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy do ul. Poleczki, osią ul. Poleczki od ul. Wyczółki do ul. Puławskiej, osią ul. rtm. W. Pileckiego od ul. Puławskiej do ul. F. Płaskowickiej, osią ul. F. Płaskowickiej od ul. rtm. W. Pileckiego do granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wilanów od ul. F. Płaskowickiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Dzielnicy Wilanów i Gminy Konstancin - Jeziorna, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Konstancin - Jeziorna od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Gminy Konstancin - Jeziorna do ul. Borowej; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Konstancin - Jeziorna od ul. Borowej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Konstancin Jeziorna i Gminy Piaseczno, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Piaseczno od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Konstancin Jeziorna i Gminy Piaseczno do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Piaseczno i Gminy Lesznowola, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Lesznowola od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, gminy Piaseczno i Gminy Lesznowola do ul. Karczunkowskiej; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Lesznowola od ul. Karczunkowskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Lesznowola i Gminy Raszyn, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Gminą Raszyn od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Lesznowola i Gminy Raszyn do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Raszyn i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Gminy Raszyn i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do ul. Wyczółki. granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Wesoła m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Gminy Wiązowna, granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Gminą Wiązowna od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Gminy Wiązowna do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Wiązowna i Gminy Józefów; granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Gminą Józefów od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Wiązowna i Gminy Józefów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Józefów, Gminy Konstancin-Jeziorna i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Gminy Józefów, Gminy Konstancin-Jeziorna i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,

9 18. Wesoła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie, ul. 1. Praskiego Pułku Włochy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22 w Warszawie, ul. Malownicza 31a 20. Wola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza I 45/ Wola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Warszawie, ul. Karolkowa Wola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 14 w Warszawie, ul. Młynarska 43/45 Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. granice administracyjne Dzielnic: Rembertów i Wesoła m.st. Warszawy granice administracyjne Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Żoliborz m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do Ronda Zgrupowania AK Radosław, od Ronda Zgrupowania AK Radosław osią ul. Okopowej do ul. Kolskiej, osią ul. Kolskiej od ul. Okopowej do murów Cmentarza Żydowskiego, wzdłuż murów Cmentarza Żydowskiego, Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego i Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego do ul. Żytniej; osią ul. Żytniej wzdłuż murów Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego do ul. Młynarskiej, osią ul. Młynarskiej od ul. Żytniej do ul. Obozowej, osią ul. Obozowej od ul. Młynarskiej do ul. Płockiej, osią ul. Płockiej od ul. Obozowej do ul. Grenady, osią ul. Grenady od ul. Płockiej do ul. Sokołowskiej, osią ul. Sokołowskiej od ul. Grenady do ul. Górczewskiej, osią ul. Górczewskiej od ul. Sokołowskiej do ul. Elekcyjnej, osią ul. Elekcyjnej od ul. Górczewskiej do ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej od ul. Elekcyjnej do ul. Grabowskiej, osią ul. Grabowskiej od ul. Wolskiej do ul. Kasprzaka, osią ul. Kasprzaka od ul. Grabowskiej do ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej od ul. Kasprzaka do ul. Redutowej, osią ul. Redutowej od ul. Wolskiej do ul. Jana Krysta, osią ul. Jana Krysta od ul. Redutowej do ul. Monte Cassino, osią ul. Monte Cassino od ul. Jana Krysta do ul. Batalionu Parasol, osią ul. Batalionu Parasol od ul. Monte Cassino do ul. Jana Olbrachta, osią ul. Jana Olbrachta od ul. Batalionu Parasol do ul. Górczewskiej, osią ul. Górczewskiej od ul. Jana Olbrachta do granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od ul. Górczewskiej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. od styku Al. Jana Pawła II i ul. Okopowej na wysokości Ronda Zgrupowania AK Radosław ; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście od Ronda Zgrupowania AK Radosław do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy do ul. Towarowej; osią ul. Towarowej od granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy do ul. Prostej, osią ul. Prostej od ul. Towarowej do ul. Karolkowej, osią ul. Karolkowej od ul. Prostej do ul. Leszno, osią ul. Leszno od ul. Karolkowej do ul. Okopowej, osią ul. Okopowej od ul. Leszno do Ronda Zgrupowania AK Radosław ; osią ul. Kolskiej od ul. Okopowej do murów Cmentarza Żydowskiego, wzdłuż murów Cmentarza Żydowskiego, Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego i Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego do ul. Żytniej, osią ul. Żytniej wzdłuż murów Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego do ul. Młynarskiej, osią ul. Młynarskiej od ul. Żytniej do ul. Obozowej, osią ul. Obozowej od. ul. Młynarskiej do ul. Płockiej, osią ul. Płockiej od ul. Obozowej do ul. Grenady, osią ul. Grenady od ul. Płockiej

10 23. Żoliborz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Warszawie, ul. Wojska Polskiego Specjalistyczna Poradnia granice miasta stołecznego Warszawy do ul. Sokołowskiej, osią ul. Sokołowskiej od ul. Grenady do ul. Górczewskiej, osią ul. Górczewskiej od ul. Sokołowskiej do ul. Elekcyjnej, osią ul. Elekcyjnej od ul. Górczewskiej do ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej od ul. Elekcyjnej do ul. Grabowskiej, osią ul. Grabowskiej od ul. Wolskiej do ul. Kasprzaka, osią ul. Kasprzaka od ul. Grabowskiej do ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej od ul. Kasprzaka do ul. Redutowej, osią ul. Redutowej od ul. Wolskiej do ul. Jana Krysta, osią ul. Jana Krysta od ul. Redutowej do ul. Monte Cassino, osią ul. Monte Cassino od ul. Jana Krysta do ul. Batalionu Parasol, osią ul. Batalionu Parasol od ul. Monte Cassino do ul. Jana Olbrachta, osią ul. Jana Olbrachta od ul. Batalionu Parasol do ul. Górczewskiej, osią ul. Górczewskiej od ul. Jana Olbrachta do granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy; osią ul. Okopowej od ul. Kolskiej do ul. Leszno, osią ul. Leszno od ul. Okopowej do ul. Karolkowej, osią ul. Karolkowej od ul. Leszno do ul. Prostej, osią ul. Prostej od ul. Karolkowej do ul. Towarowej, osią ul. Towarowej od ul. Prostej do granicy administracyjnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy od ul. Towarowej do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Wola z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do ul. Górczewskiej. osią ul. W. Reymonta od granicy administracyjnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy do ul. S. Żeromskiego, osią ul. S. Żeromskiego od ul. W. Reymonta do ul. A. Jarzębskiego, osią ul. A. Jarzębskiego od ul. S. Żeromskiego do ul. A. Magiera, osią ul. A. Magiera od ul. A. Jarzębskiego do ul. Perzyńskiego, osią ul. W. Perzyńskiego od ul. A. Magiera do ul. S. Żeromskiego, osią ul. B. Podczaszyńskiego od ul. S. Żeromskiego do ul. Marymonckiej, osią ul. Marymonckiej od ul. Podczaszyńskiego do ul. W. Smoleńskiego, osią ul. W. Smoleńskiego od ul. Marymonckiej do ul. Cząstkowskiej, osią ul. Cząstkowskiej od ul. W. Smoleńskiego do ul. Kiwerskiej, osią ul. Kiwerskiej od ul. Cząstkowskiej do ul. Klaudyny, do ul. Klaudyny, północno-wschodnią częścią ul. Klaudyny do granicy administracyjnej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy od przedłużenia ul. Klaudyny do styku granic administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy od styku granic Dzielnic Bielany m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; granicą administracyjną Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od styku granic Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, granicą administracyjną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z Dzielnicą Bemowo m.st. Warszawy od styku granic administracyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do ul. Reymonta.

11 Psychologiczno- Pedagogiczna TOP - do spraw dysfunkcji rozwojowych dzieci i młodzieży w Warszawie, ul. Raszyńska 8/ Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie, ul. Boryszewska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców w Warszawie, ul. Raszyńska 8/ Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 granice miasta stołecznego Warszawy granice miasta stołecznego Warszawy granice miasta stołecznego Warszawy

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę L.p. Dzielnica Nazwa i adres Poradni Pedagogicznej Imię i nazwisko Dyrektora Numer telefonu/faksu Adres e-mail Strona www 1.

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking 41. Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc - GRUDZIEŃ data uruchomienia łączna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8312 UCHWAŁA NR LXXXIX/2266/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2940 UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Poniedziałek: godz.09.00 13.00 Węgrowski Sierpecki Kutnowski Płocki Budynek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów Budynek

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: Poniedziałek piątek: Poniedziałek piątek:

nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: Poniedziałek piątek: Poniedziałek piątek: Załącznik do zarządzenia nr 997/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. Miejskie lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2012 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2012 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 202 ROKU 2 W grudniu 202 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (o 20 mniej niż w grudniu 20 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU 2 W listopadzie 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 119 wypadków drogowych (o 34 więcej niż w listopadzie 2012 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa - w roku szkolnym 2018/19 Do zespołów wczesnego wspomagania

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa - zaaktualizowany, uwzględniający zmiany, jakie zaszły

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1510/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1510/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1510/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 27.09.2019 r. Wykaz planowanych dyżurów udzielania lub świadczenia na terenie m.st. w 2019 r. Dzielnica Adresy lokalu Dni i godziny

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 280/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 280/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 280/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 22.02.2019 r. Wykaz planowanych dyżurów udzielania lub świadczenia na terenie m.st. w 2019 r. Dzielnica Adresy lokalu Dni i godziny

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie do dnia 15 marca 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie do dnia 15 marca 2018 r. INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa - wg stanu na 30 września 2016 r. Do zespołów wczesnego

Bardziej szczegółowo

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr LXII/1799/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU 2 W październiku 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 135 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w październiku 2012 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek piątek: Poniedziałek piątek: Poniedziałek piątek:

Poniedziałek piątek: Poniedziałek piątek: Poniedziałek piątek: Załącznik do zarządzenia nr 160/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 31.01.2018 r. Miejskie lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny,

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1967/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1967/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1967/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 28.12.2018 r. Wykaz planowanych dyżurów udzielania lub świadczenia na terenie m.st. w 2019 r. Dzielnica Adresy lokalu Dni i godziny

Bardziej szczegółowo

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres Warszawa (Bemowo) 01-380 Ulica Powstańców Śląskich 70 Warszawa (Bemowo)

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 213 ROKU 2 W kwietniu 213 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 88 wypadków drogowych (o 19 więcej niż w kwietniu 212 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 23 ROKU 2 W marcu 23 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 7 więcej niż w marcu 22 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU 1 W grudniu 2009 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 64 wypadki drogowe (o 37 mniej niż w grudniu 2008 r.), w wyniku których: - 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 21 ROKU 2 W sierpniu 21 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 12 wypadków drogowych (o 4 więcej niż w sierpniu 212 r.), w wyniku których 8 osób

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Delegatura w Radomiu Delegatura w Radomiu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2265/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, likwidacji Szkoły Podstawowej nr 40 im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2006 rok

Uchwała Nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2006 rok Uchwała Nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVIII/2019/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXVIII/2019/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXVIII/2019/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 23 ROKU 2 W lutym 23 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 3 więcej niż w lutym 22 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych l.p. Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres 1. Warszawa (Śródmieście) 00-001 Ulica Świętokrzyska 31/33 2. Warszawa (Śródmieście) 00-001 Stacja Metra Centrum

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat. Poniedziałek: godz Wtorek: godz

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat. Poniedziałek: godz Wtorek: godz POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Ul. Piłsudskiego 23 Poniedziałek: godz.09.00 13.00 Węgrowski 07-100 Węgrów Wtorek: godz. 09.00 13.00 Środa: godz.14.00 18.00 Czwartek: godz. 09.00 13.00 Piątek:

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa - stan na 31 stycznia 2014 r. Do zespołów wczesnego wspomagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Warszawa, r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Warszawa, 12.01.2018 r. CUS/ZP/3/2017 Dotyczy: postępowania na usługi społeczne pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz

Bardziej szczegółowo

Druk Nr r. UCHWAŁA NR. RADY DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY Z DNIA R.

Druk Nr r. UCHWAŁA NR. RADY DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY Z DNIA R. Druk Nr 142 8.11.2011 r. UCHWAŁA NR. RADY DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY Z DNIA...2011 R. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej zmiany nazwy Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 24 ROKU 2 W marcu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 87 wypadków drogowych (o 4 więcej niż w marcu 23 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 214 ROKU 2 We wrześniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 99 wypadków drogowych (o 12 mniej niż we wrześniu 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 21 ROKU 2 W listopadzie 21 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 8 wypadki drogowe (o 32 mniej niż w listopadzie 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w sierpniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/7760,sierpien-2009.html 2019-05-12, 08:15 Strona znajduje się w archiwum. SIERPIEŃ 2009 W sierpniu 2009 roku na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

20 marca 2015 (inauguracja rozgrywek dzielnicowych) - GRUPA II. Wyniki w grupie II

20 marca 2015 (inauguracja rozgrywek dzielnicowych) - GRUPA II. Wyniki w grupie II DZELNCOWY ETAP WARSZAWSKEGO MĘDZYSZKOLNEGO TURNEJU SZACHOWEGO 20 marca 2015 (inauguracja rozgrywek dzielnicowych) - GRUPA Mokotów : SP nr 271, 115, 103, 157, 70, 212 Śródmieście: SP nr 29, 40, 210 rozgrywek:

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 14 ROKU W październiku 14 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadki drogowe (o 1 mniej niż w październiku 13 r.), w wyniku których osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/252/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/252/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 maja 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz. 7479 UCHWAŁA NR XIII/252/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, ww wrześniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, ww wrześniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/8203,wrzesien-2009.html 2019-06-09, 14:17 Strona znajduje się w archiwum. WRZESIEŃ 2009 We wrześniu 2009 roku na terenie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2011 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2011 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU ROKU W grudniu roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: wypadków drogowych (o więcej niż w grudniu r.), w wyniku których osoby poniosły śmierć (o więcej),

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/7758,lipiec-2009.html 2019-06-15, 16:32 Strona znajduje się w archiwum. LIPIEC 2009 W lipcu 2009 roku na terenie miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w kwietniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w kwietniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/4356,kwiecien-2009.html 2019-10-22, 14:11 Strona znajduje się w archiwum. KWIECIEŃ 2009 W kwietniu 2009 roku na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Dzielnica Lokal Dni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXVII/1982/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: 10.00 14.00. Poniedziałek piątek: 15.00 19.

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: 10.00 14.00. Poniedziałek piątek: 15.00 19. Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Dzielnica Lokal Dni

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 24 ROKU 2 W kwietniu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 9 wypadków drogowych (o 9 więcej niż w kwietniu 23 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy Załącznik do uchwały nr VI/64/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przestrzeni publicznych Warszawy

Waloryzacja przestrzeni publicznych Warszawy Waloryzacja przestrzeni publicznych Warszawy Sylwia Dudek-Mańkowska Pracownia Miejska Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Warszawa w świetle badań naukowych. Implikacje dla realizacji Strategii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 214 ROKU 2 W sierpniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (o 36 mniej niż w sierpniu 213 r.), w wyniku których 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 24 ROKU 2 W lutym 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 58 wypadków drogowych (o 7 mniej niż w lutym 23 r.), w wyniku których osoba poniosła śmierć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2065/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2065/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5517 UCHWAŁA NR LXXXII/2065/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 214 ROKU 2 W czerwcu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 3 mniej niż w czerwcu 213 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

L.p. TYP LOKALIZACJA DZIELNICA MIEJSC PARKOWANIA

L.p. TYP LOKALIZACJA DZIELNICA MIEJSC PARKOWANIA L.p. TYP LOKALIZACJA DZIELNICA LICZBA SPOSÓB MIEJSC PARKOWANIA SPPN 1 Inwalidzkie 11-go Listopada 40 Praga Północ 1 Równoległe Nie 2 Inwalidzkie 11-go Listopada 54 Praga Północ 1 skośnie Nie 3 Inwalidzkie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1391/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 19 października 2017 r.

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1391/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 19 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 9651 UCHWAŁA NR LVI/1391/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2012 roku

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. Zdrowie, Mama i Ja - II etap w 2012 roku Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2012 roku SZPZLO Warszawa Bemowo; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5557

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5557 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5557 UCHWAŁA Nr 169/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 138/XXXII/2013 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 138/XXXII/2013 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 138/XXXII/2013 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 133 im. Księdza

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 214 ROKU 2 W maju 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 113 wypadków drogowych (o 28 więcej niż w maju 213 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul.

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. 103. Gimnazjum nr 45 Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Żelazna 71 osią ul. Nowolipki na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Bellottiego, osią ul. Bellottiego do ul. Wolność osią ul. Wolność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...

UCHWAŁA Nr. RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... (PROJEKT) DRUK NR 199 z dnia 05.04.2016 r. UCHWAŁA Nr. RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9652

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9652 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9652 UCHWAŁA Nr LXIII/1755/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo