REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ"

Transkrypt

1 Dąbrowa Górnicza, r. REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 1. Uwagi ogólne 1. Student odbywa praktykę na podstawie umowy zawartej z placówką służby zdrowia. 2. Praktyka stanowi integralną część programu kształcenia, zarówno w ramach studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. 3. Plan studiów określa liczbę godzin w poszczególnych semestrach roku akademickiego objętych obowiązkiem odbycia praktyk. 4. Zakres merytoryczny praktyk oraz obowiązujące dokumenty opisujące praktykę określa program praktyk. 5. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki określonej w programie kształcenia w całości lub części na podstawie zaświadczenia o pracy w zawodzie fizjoterapeuty w okresie ostatnich 5 lat, jeśli charakter pracy jest zgodny z treścią programu praktyk na poszczególnych semestrach. 6. Decyzje o zaliczeniu praktyki podejmuje Opiekun ds. praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia, zwany dalej Opiekunem. 7. Na ewentualne zmiany w terminach, miejscu lub zaliczenia praktyk w innej formie zgodę wyraża Dziekan po zasięgnięciu opinii Opiekuna - na wniosek studenta złożony przed rozpoczęciem praktyk. 2. Przepisy organizacyjne 1. Student wskazuje miejsce odbycia praktyk spośród instytucji wskazanych przez WSB. 2. Student może wskazać inną instytucję, pod warunkiem, że odbycie w niej praktyk nie pociąga za sobą skutków finansowych. 3. Student otrzymuje 2 egzemplarze umowy oraz imienne skierowania, wypisane przez siebie i podpisane przez Opiekuna. Jeden egzemplarz umowy i skierowania student pozostawia w instytucji, w której odbywać będzie praktyki, drugi wraz ze skierowaniem zwraca Opiekunowi. 4. W przypadku odbycia praktyk w instytucji, z którą uczelnia zawarła umowę student otrzymuje wyłącznie imienne skierowania. 5. Student realizuje zajęcia z uwzględnieniem harmonogramu pracy danej placówki. 6. Praktyka może być realizowana w placówkach opieki zdrowotnej (kliniki, szpitale, ośrodki rehabilitacji), tak aby cele edukacyjne dla praktyki na każdym semestrze zostały zrealizowane. 3. Obowiązki zakładowego opiekuna praktyk w zakładzie opieki zdrowotnej

2 1. Opiekunem praktyk w placówce medycznej powinna być osoba posiadająca tytuł co najmniej magistra fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej bądź wychowania fizycznego specjalność fizjoterapia, którego obowiązkiem jest: 1) ustalenie dla każdego studenta planu zajęć zgodnych ze specjalizacją oraz programem praktyk, 2) kontrola przestrzegania przez studentów obowiązującej w placówce dyscypliny pracy oraz przepisów BHP, 3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem planu i udzielanie studentom fachowych rad i wskazówek, 4) kontrola nad realizacją założonych w programie efektów kształcenia, 5) dbałość o zapewnienie studentom odpowiednich warunków socjalno-bytowych, 6) dokonanie końcowej oceny pracy i charakterystyki każdego z praktykantów. 4. Obowiązki i prawa studenta realizującego praktyki 1. Student ma obowiązek: 1) zapoznać się i przestrzegać regulaminu placówki, obowiązujących w niej przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz instrukcji obsługi urządzeń medycznych, 2) zachować tajemnicę zawodową oraz przestrzegać etyki zawodowej, 3) stosować się do poleceń wydawanych bezpośrednio przez osobę odpowiedzialną za przebieg praktyk, 4) wszelkie czynności zawodowe wykonywać pod kierunkiem i za zgodą zakładowego opiekuna praktyki, 5) dbać o bezpieczeństwo własne, pacjenta, współpracowników, 6) wykazać dbałość o aparaturę i sprzęt medyczny w placówce, 7) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w praktykach, 8) w trakcie praktyki student nie może bez zgody zakładowego opiekuna opuszczać placówki szkolenia, 9) w razie zaistnienia jakiegokolwiek wypadku przy pracy, zgłosić go niezwłocznie zakładowemu opiekunowi celem uzyskania pierwszej pomocy i spisania protokołu powypadkowego, 10) być obecnym na wszystkich praktykach, a w przypadku absencji chorobowej (udokumentowanej poświadczeniem lekarskim) lub nieobecnością z ważnych przyczyn losowych, student zobowiązany jest do odpracowania opuszczonych godzin w czasie wyznaczonym przez zakładowego opiekuna praktyki, 11) po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, okazać zakładowemu opiekunowi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktyk zawodowych, 12) życzliwie i z pełną troską traktować pacjentów oraz rzetelnie wywiązywać się z powierzonych zadań, 13) wykazywać się wiedzą i umiejętnościami objętymi programem studiów, 14) systematycznie prowadzić Dziennik praktyk studenckich. 2. Udając się na praktyki zawodowe student powinien: 1) być zaopatrzony w odzież ochronną/ubranie, obuwie zmienne (we własnym zakresie), 2) identyfikator, 3) posiadać aktualną książeczkę zdrowia (we własnym zakresie), 4) posiadać badania bakteriologiczne na nosicielstwo z wynikiem ujemnym,

3 5) posiadać szczepienie w zakresie WZW typu B (we własnym zakresie), 6) posiadać ubezpieczenie OC i NNW, ważne przez cały rok akademicki, w którym realizowane są praktyki zawodowe (we własnym zakresie), 7) posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii. 3. Student ma prawo: 1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia podczas praktyk, 2) do 30 minut przerwy na spożycie posiłku w miejscu i czasie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przebieg praktyk, 3) do obiektywnej oceny postępów w nauce, 4) studentka będąca w ciąży może odbywać zajęcia praktyczne w danej placówce po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań. Zakres czynności uwzględniający brak kontaktu studentki z biologicznymi czynnikami szkodliwym, ustala zakładowy opiekun praktyki. W przypadku przeciwwskazań, studentka będąca w ciąży powinna złożyć podanie o urlop na czas praktyki i ubiegać się o indywidualną organizację studiów. 5. Dokumentacja realizacji procesu praktyk na kierunku fizjoterapia 1. Dokumentację procesu realizacji praktyk na kierunku fizjoterapia stanowią: 1) umowy z placówkami w zakresie kształcenia studentów w ramach praktyk (załącznik nr 1), 2) skierowania na praktyki (załącznik nr 2), 3) dziennik praktyk studenckich poszczególnych studentów dla poszczególnych semestrów (załącznik nr 3), 4) zaświadczenia o zaliczeniu praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonywanie pracy jako fizjoterapeuta dla poszczególnych semestrów (załącznik nr 4), 5) sprawozdania z przeprowadzenia hospitacji w placówkach medycznych, 6) kserokopie dokumentów studenta: aktualnej książeczki zdrowia, badania bakteriologicznego na nosicielstwo z wynikiem ujemnym, potwierdzenie wykonania szczepienia w zakresie WZW typu B, ubezpieczenie OC i NNW, 7) oświadczenie studenta o znajomości regulaminu praktyk realizowanych na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie (załącznik nr 5). 6. Zaliczenie praktyk 1. Na zakończenie praktyki student otrzymuje ocenę oraz opinię zakładowego opiekuna praktyki wpisaną do dzienniczka praktyk. Opis kryteriów ocen zaliczenia praktyk stanowi załącznik nr Po zakończeniu praktyki student składa komplet dokumentów do Opiekuna ds. praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia, który na ich podstawie dokonuje zaliczenia praktyki. Praktyki zaliczane są semestralnie. 7 Doskonalenie procesu realizacji praktyk 1. Doskonalenie procesu realizacji praktyk na kierunku fizjoterapia realizowane jest poprzez: hospitacje praktyk w placówkach medycznych,

4 badania prowadzone wśród studentów dokonujących oceny realizacji praktyk. 2. Za działania doskonalące proces realizacji praktyk, o których mowa w pkt. 1 odpowiada Opiekun ds. praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia. 8 Przepisy końcowe 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich studentów kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie. 2. Kwestie szczegółowe, które mogą wyniknąć w trakcie funkcjonowania niniejszego Regulaminu i nie zostały w nim zawarte mogą zostać uregulowane innymi przepisami. 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony decyzją Rektora. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 5. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Załączniki: 1. Wzór umowy z placówkami w zakresie kształcenia studentów w ramach praktyk. 2. Wzór skierowania na praktyki. 3. Dziennik praktyk studenckich. 4. Wzór zaświadczenia o zaliczeniu praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego. 5. Oświadczenie studenta o znajomości regulaminu praktyk realizowanych na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie. 6. Kryterium ocen zaliczenia praktyk.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk realizowanych na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie pieczęć Uczelni UMOWA o współpracy w zakresie organizacji praktyk zawarta w dniu.. pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie, z siedzibą przy ul. Cieplaka 1c, zwana dalej Wyższą Szkołą Biznesu, reprezentowaną przez: prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko-Pikiewicz - REKTORA, a...., zwanym dalej Zakładem pracy, reprezentowanym przez:.- DYREKTORA, zwani łącznie stronami: 1 Zakład pracy udostępni dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie kierunku Fizjoterapia oddziały szpitalne i inne jednostki organizacyjne w celu odbycia przez studentów praktyk Praktyki studentów odbywają się pod nadzorem zakładowego opiekuna praktyk, będącego pracownikiem wyznaczonego przez Dyrektora Zakładu Pracy. 2. Jako zakładowego opiekuna praktyk wyznacza się - W razie zmiany opiekuna praktyk Zakład pracy zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie. 3. Praktyki odbywają się w ciągu całego roku akademickiego oraz w czasie wakacji Student mający odbyć praktykę w Zakładzie Pracy zobowiązany jest posiadać: odzież ochronną/ubranie, obuwie profilaktyczne, identyfikator, aktualną książeczkę zdrowia (we własnym zakresie), badania bakteriologiczne na nosicielstwo z wynikiem ujemnym, szczepienie w zakresie WZW typu B (we własnym zakresie), ubezpieczenie OC i NNW, ważne przez cały rok akademicki, w którym realizowane są praktyki zawodowe (we własnym zakresie), zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii. 2. Opiekun praktyk z ramienia Zakładu Pracy jest odpowiedzialny za : określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności studenta oraz grafiku pracy studenta, kierowanie przebiegiem praktyki, ocenę studenta za okres praktyki.

6 3. Opiekunowie praktyk w pracy ze studentami stosują obowiązujące w danej jednostce procedury oraz standardy zawodowe. 4. Studenci mają obowiązek bieżącego konsultowania i uzgadniania z zakładowym opiekunem praktyk procedur postępowania medycznego, standardów, obowiązujących regulaminów oraz spraw wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy Praktyki studentów kierunku Fizjoterapia odbywają się na podstawie szczegółowych programów nauczania, określających efekty kształcenia, jakie student powinien zdobyć po zrealizowaniu praktyk. 2. Szczegółowy program praktyk oraz ich wymiar zawierają załączniki do niniejszej umowy Zakład pracy jest zobowiązany do: zapoznania studentów z przepisami BHP, regulaminem pracy, jak również przepisami o ochronie tajemnicy służbowej, zapewnienie odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyk i programem nauczania, zapewnienie pomieszczeń do bezpiecznego przechowywania przez studentów odzieży i rzeczy osobistych. 2. Wyższa Szkoła Biznesu sprawuje nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych. Udział studentów w praktykach jest bezpłatny. 6 7 Upoważnionym do rozstrzygnięcia spraw związanych z przebiegiem praktyk z ramienia Wyższej Szkoły Biznesu jest Opiekun ds. praktyk studenckich na kierunku Fizjoterapia wspólnie z Kierownictwem Zakładu Pracy, w którym odbywają się zajęcia Umowa zostaje zawarta na czas określony 2. Każda ze stron może ją wypowiedzieć z 3-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku akademickiego. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz z późn. zm. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. (Rektor). (Dyrektor Zakładu Pracy)

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk realizowanych na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie pieczęć Uczelni SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ STUDENTA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza, dnia. (nazwa i adres zakładu pracy) Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia kieruje się Pan/Panią* nr albumu.. studenta/-kę II semestru studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* na kierunku fizjoterapia do odbycia obowiązkowej praktyki w terminie: od..do., w zakresie wprowadzającej praktyki klinicznej (80 godzin), na podstawie umowy zawartej między Wyższą Szkołą Biznesu, ul. Cieplaka 1c w Dąbrowie reprezentowanej przez Rektora lub upoważnionego przez Rektora Opiekuna ds. praktyk studenckich a w.w zakładem pracy, reprezentowanym przez Dyrektora (Kierownika) lub upoważnionego przez Dyrektora (Kierownika) pracownika zakładu pracy... (pieczęć i podpis Opiekuna ds. praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia) Potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę ze strony zakładu pracy.. (data) *niepotrzebne skreślić (pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu pracy)

8 pieczęć Uczelni SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ STUDENTA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza, dnia. (nazwa i adres zakładu pracy) Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia kieruje się Pan/Panią* nr albumu.. studenta/-kę III semestru studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* na kierunku fizjoterapia do odbycia obowiązkowej praktyki w terminie: od..do., w zakresie praktyki w pracowni fizykoterapii (260 godzin), na podstawie umowy zawartej między Wyższą Szkołą Biznesu, ul. Cieplaka 1c w Dąbrowie reprezentowanej przez Rektora lub upoważnionego przez Rektora Opiekuna ds. praktyk studenckich a w.w zakładem pracy, reprezentowanym przez Dyrektora (Kierownika) lub upoważnionego przez Dyrektora (Kierownika) pracownika zakładu pracy... (pieczęć i podpis Opiekuna ds. praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia) Potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę ze strony zakładu pracy.. (data) *niepotrzebne skreślić (pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu pracy)

9 pieczęć Uczelni SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ STUDENTA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza, dnia. (nazwa i adres zakładu pracy) Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia kieruje się Pan/Panią* nr albumu.. studenta/-kę IV semestru studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* na kierunku fizjoterapia do odbycia obowiązkowej praktyki w terminie: od..do., w zakresie praktyki w pracowni kinezyterapii (260 godzin), na podstawie umowy zawartej między Wyższą Szkołą Biznesu, ul. Cieplaka 1c w Dąbrowie reprezentowanej przez Rektora lub upoważnionego przez Rektora Opiekuna ds. praktyk studenckich a w.w zakładem pracy, reprezentowanym przez Dyrektora (Kierownika) lub upoważnionego przez Dyrektora (Kierownika) pracownika zakładu pracy... (pieczęć i podpis Opiekuna ds. praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia) Potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę ze strony zakładu pracy.. (data) *niepotrzebne skreślić.. (pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu pracy)

10 pieczęć Uczelni SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ STUDENTA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza, dnia. (nazwa i adres zakładu pracy) Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia kieruje się Pan/Panią* nr albumu.. studenta/-kę V semestru studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* na kierunku fizjoterapia do odbycia obowiązkowej praktyki w terminie: od..do., w zakresie praktyki klinicznej (160 godzin), na podstawie umowy zawartej między Wyższą Szkołą Biznesu, ul. Cieplaka 1c w Dąbrowie reprezentowanej przez Rektora lub upoważnionego przez Rektora Opiekuna ds. praktyk studenckich a w.w zakładem pracy, reprezentowanym przez Dyrektora (Kierownika) lub upoważnionego przez Dyrektora (Kierownika) pracownika zakładu pracy... (pieczęć i podpis Opiekuna ds. praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia) Potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę ze strony zakładu pracy (data) *niepotrzebne skreślić.. (pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu pracy)

11 pieczęć Uczelni SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ STUDENTA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza, dnia. (nazwa i adres zakładu pracy) Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia kieruje się Pan/Panią* nr albumu.. studenta/-kę VI semestru studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* na kierunku fizjoterapia do odbycia obowiązkowej praktyki w terminie: od..do., w zakresie praktyki klinicznej (160 godzin), na podstawie umowy zawartej między Wyższą Szkołą Biznesu, ul. Cieplaka 1c w Dąbrowie reprezentowanej przez Rektora lub upoważnionego przez Rektora Opiekuna ds. praktyk studenckich a w.w zakładem pracy, reprezentowanym przez Dyrektora (Kierownika) lub upoważnionego przez Dyrektora (Kierownika) pracownika zakładu pracy... (pieczęć i podpis Opiekuna ds. praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia) Potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę ze strony zakładu pracy.. (data) *niepotrzebne skreślić. (pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu pracy)

12 Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk realizowanych na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ UCZELNI... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

13 OŚWIADCZENIE STUDENTA 1. Oświadczam, iż : a. posiadam aktualne ubezpieczenie OC i NNW, b. zostałem poinformowany, iż ponoszę koszty związane z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej, c. zostałem poinformowany, iż w każdym momencie odbywania praktyki mam obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz okazanie go na prośbę Opiekuna Praktyk. 2. Zapoznałem się z regulaminem praktyk. 3. Zobowiązuję się do odbycia praktyk zgodnie z programem, a ponadto do przestrzegania : a. ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, b. zasad BHP i p/poż., c. zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony informacji uzyskanych w trakcie odbywania praktyki, d. zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię. MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS STUDENTA

14 WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA 80 godzin Cel główny: Wprowadzająca praktyka kliniczna pozwala studentowi na kształtowanie postawy zawodowej, zarówno w sferze umiejętności, jak i kompetencji społecznych. W trakcie jej trwania student ma możliwość dokonania oceny funkcjonalnej pacjenta, obserwacji, a następnie pomocy w realizacji programu usprawniania pacjenta w różnych przypadkach klinicznych. Ponadto uczestniczy w czynnościach profilaktycznych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Efekty kształcenia: Wiedza: Student: zna podstawowe pomiary diagnostyczno-funkcjonalne, potrafi omówić problemy funkcjonalne występujące u pacjenta na różnych działach klinicznych, zna zasady profilaktyki i opieki nad pacjentem. Umiejętności: Student: potrafi odczytać, uzupełnić i wypełnić dokumentacje z zakresu fizjoterapii, wykonuje podstawowe badania przedmiotowe i podmiotowe pacjenta, posiada umiejętności komunikowania się z pacjentem oraz członkami zespołów rehabilitacyjnych. Kompetencje społeczne: Student: okazuje szacunek pacjentowi, wykazuje się znajomością etyki zawodowej, jest grzeczny w stosunku do pacjenta i personelu współpracującego, prezentuje postawę samodzielności i odpowiedzialności za realizację nałożonych nań zadań, prezentuje postawę empatyczną wobec pacjenta. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Wiedza: obserwacja studenta trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wiedzy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki. Umiejętności: obserwacja studenta trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wykonania badań przedmiotowych i podmiotowych. Kompetencje społeczne obserwacja studenta trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena pracy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki.

15 DZIEŃ 1 DZIENNY PRZEBIEG PRAKTYKI (uzupełnia student) DZIEŃ 2

16 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4

17 DZIEŃ 5 DZIEŃ 6

18 DZIEŃ 7 DZIEŃ 8

19 DZIEŃ 9 DZIEŃ 10

20 INDYWIDUALNA KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA 80 godzin Nazwa i adres placówki.... Termin odbywania praktyki zawodowej.. Krótka pracy studenta na praktyce zawodowej (postawa, zainteresowanie, aktywność, wiadomości, umiejętności, współpraca w zespole ) Ocena z praktyki zawodowej. (2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0) DATA... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH W PLACÓWCE Potwierdzenie odbytej praktyki zawodowej i jej zaliczenie... DATA PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

21 DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. III. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ UCZELNI... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

22 OŚWIADCZENIE STUDENTA 4. Oświadczam, iż : a. posiadam aktualne ubezpieczenie OC i NNW, b. zostałem poinformowany, iż ponoszę koszty związane z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej, c. zostałem poinformowany, iż w każdym momencie odbywania praktyki mam obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz okazanie go na prośbę Opiekuna Praktyk. 5. Zapoznałem się z regulaminem praktyk. 6. Zobowiązuję się do odbycia praktyk zgodnie z programem, a ponadto do przestrzegania : a. ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, b. zasad BHP i p/poż., c. zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony informacji uzyskanych w trakcie odbywania praktyki, d. zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię. MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS STUDENTA

23 PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII 260 godzin Cel główny: Praktyka pozwala na doskonalenie podstaw z zakresu wykonywania zabiegów w warunkach ambulatoryjnych. Umożliwia zapoznanie się z charakterystyką pracy z pacjentem oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy z zakresu fizykoterapii. Efekty kształcenia: Wiedza: Student: zna zasady organizacji pracy na stanowisku pracy fizjoterapeuty w placówce medycznej, potrafi wymienić zabiegi fizykoterapeutyczne, potrafi omówić zasady dawkowania poszczególnych zabiegów fizykoterapeutycznych, charakteryzuje przebieg zabiegu oraz odczyn i reakcje pacjenta na zabieg, zna prawa pacjenta, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika. Umiejętności: Student: posiada umiejętności w zakresie diagnozowania pacjenta, jego stanu klinicznego, wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne w różnych jednostkach chorobowych, prowadzi i analizuje dokumentację z zakresu fizykoterapii, interpretuje uzyskane dane, posiada umiejętności technicznej obsługi urządzeń i aparatów do fizykoterapii, posiada umiejętności komunikowania się z pacjentem oraz członkami zespołów rehabilitacyjnych. Kompetencje społeczne: Student: okazuje szacunek pacjentowi, wykazuje się znajomością etyki zawodowej, okazuje szacunek w stosunku do pacjenta i personelu współpracującego, jest ostrożny w formułowaniu opinii dotyczących pacjentów, klientów i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, prezentuje postawę samodzielności i odpowiedzialności za realizację nałożonych nań zadań, prezentuje postawę empatyczną wobec pacjenta, jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi określić swoje braki i wątpliwości, potrafi zwrócić się z prośba o radę do osób z większym doświadczeniem, potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane z wykonywaniem zawodu, współdziała interdyscyplinarnie. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Wiedza: obserwacja studenta w trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wiedzy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki.

24 Umiejętności: obserwacja studenta w trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wykonania wybranych czynności w zakresie procesu rehabilitacyjnego, obserwacja dyscypliny pacjenta podczas wykonywania zabiegu fizykoterapii. Kompetencje społeczne obserwacja studenta w trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena umiejętności organizacji stanowiska pracy, ocena pracy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki.

25 DZIEŃ 1 DZIENNY PRZEBIEG PRAKTYKI (uzupełnia student) DZIEŃ 2

26 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4

27 DZIEŃ 5 DZIEŃ 6

28 DZIEŃ 7 DZIEŃ 8

29 DZIEŃ 9 DZIEŃ 10

30 DZIEŃ 11 DZIEŃ 12

31 DZIEŃ 13 DZIEŃ 14

32 DZIEŃ 15 DZIEŃ 16

33 DZIEŃ 17 DZIEŃ 18

34 DZIEŃ 19 DZIEŃ 20

35 DZIEŃ 21 DZIEŃ 22

36 DZIEŃ 23 DZIEŃ 24

37 DZIEŃ 25 DZIEŃ 26

38 DZIEŃ 27 DZIEŃ 28

39 DZIEŃ 29 DZIEŃ 30

40 DZIEŃ 31 DZIEŃ 32

41 INDYWIDUALNA KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII 260 godzin Nazwa i adres placówki Termin odbywania praktyki zawodowej Krótka pracy studenta na praktyce zawodowej (postawa, zainteresowanie, aktywność, wiadomości, umiejętności, współpraca w zespole ).. Ocena z praktyki zawodowej. (2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0) DATA.... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH W PLACÓWCE Potwierdzenie odbytej praktyki zawodowej i jej zaliczenie DATA... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

42 DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ UCZELNI... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

43 OŚWIADCZENIE STUDENTA 7. Oświadczam, iż : a. posiadam aktualne ubezpieczenie OC i NNW, b. zostałem poinformowany, iż ponoszę koszty związane z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej, c. zostałem poinformowany, iż w każdym momencie odbywania praktyki mam obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz okazanie go na prośbę Opiekuna Praktyk. 8. Zapoznałem się z regulaminem praktyk. 9. Zobowiązuję się do odbycia praktyk zgodnie z programem, a ponadto do przestrzegania : a. ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, b. zasad BHP i p/poż., c. zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony informacji uzyskanych w trakcie odbywania praktyki, d. zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię. MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS STUDENTA

44 PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII 260 godzin Cel główny: Praktyka pozwala na doskonalenie podstaw z zakresu wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych. Umożliwia zapoznanie się z charakterystyką pracy z pacjentem oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy z zakresu kinezyterapii. Efekty kształcenia: Wiedza: Student: zna zasady organizacji pracy na stanowisku pracy fizjoterapeuty w placówce medycznej, wie jakie są e zabiegów kinezyterapeutycznych, potrafi omówić technikę wykonania oraz zasady dawkowania poszczególnych zabiegów z zakresu kinezyterapii, potrafi wyliczyć wskazania i przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych zabiegów kinezyterapii, zna prawa pacjenta, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika. Umiejętności: Student: diagnozuje pacjenta pod kątem funkcjonalnym dla potrzeb prawidłowego wykonania zabiegu kinezyterapii, wykonuje zabiegi kinezyterapeutyczne, dokonuje oceny rezultatów usprawniania leczniczego, bierze czynny udział w badaniach funkcjonalnych i programowaniu kinezyterapii w jednostkach leczniczych, tworzy konspekty i je realizuje według metodyki ćwiczeń leczniczych, posiada umiejętności komunikowania się z pacjentem oraz członkami zespołów rehabilitacyjnych. Kompetencje społeczne: Student: okazuje szacunek pacjentowi, wykazuje się znajomością etyki zawodowej, jest grzeczny w stosunku do pacjenta i personelu współpracującego, prezentuje postawę samodzielności i odpowiedzialności za realizację nałożonych nań zadań, prezentuje postawę empatyczną wobec pacjenta, jest ostrożny w formułowaniu opinii dotyczących pacjentów, klientów i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi określić swoje braki i wątpliwości, potrafi zwrócić się z prośba o radę do osób z większym doświadczeniem, potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu, współdziała interdyscyplinarnie. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Wiedza: obserwacja studenta w trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wiedzy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki.

45 Umiejętności: obserwacja studenta trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wykonania wybranych czynności w zakresie procesu rehabilitacyjnego przez zakładowego opiekuna praktyk. Kompetencje społeczne: obserwacja studenta trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena pracy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki.

46 DZIEŃ 1 DZIENNY PRZEBIEG PRAKTYKI (uzupełnia student) DZIEŃ 2

47 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4

48 DZIEŃ 5 DZIEŃ 6

49 DZIEŃ 7 DZIEŃ 8

50 DZIEŃ 9 DZIEŃ 10

51 DZIEŃ 11 DZIEŃ 12

52 DZIEŃ 13 DZIEŃ 14

53 DZIEŃ 15 DZIEŃ 16

54 DZIEŃ 17 DZIEŃ 18

55 DZIEŃ 19 DZIEŃ 20

56 DZIEŃ 21 DZIEŃ 22

57 DZIEŃ 23 DZIEŃ 24

58 DZIEŃ 25 DZIEŃ 26

59 DZIEŃ 27 DZIEŃ 28

60 DZIEŃ 29 DZIEŃ 30

61 DZIEŃ 31 DZIEŃ 32

62 INDYWIDUALNA KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII 260 godzin Nazwa i adres placówki..... Termin odbywania praktyki zawodowej Krótka pracy studenta na praktyce zawodowej (postawa, zainteresowanie, aktywność, wiadomości, umiejętności, współpraca w zespole ) Ocena z praktyki zawodowej. (2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0) DATA... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH W PLACÓWCE Potwierdzenie odbytej praktyki zawodowej i jej zaliczenie DATA.... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

63 DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ UCZELNI... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

64 OŚWIADCZENIE STUDENTA 10. Oświadczam, iż : a. posiadam aktualne ubezpieczenie OC i NNW, b. zostałem poinformowany, iż ponoszę koszty związane z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej, c. zostałem poinformowany, iż w każdym momencie odbywania praktyki mam obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz okazanie go na prośbę Opiekuna Praktyk. 11. Zapoznałem się z regulaminem praktyk. 12. Zobowiązuję się do odbycia praktyk zgodnie z programem, a ponadto do przestrzegania : a. ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, b. zasad BHP i p/poż., c. zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony informacji uzyskanych w trakcie odbywania praktyki, d. zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię. MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS STUDENTA

65 PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ 160 godzin Cel główny: Celem praktyki jest doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegów usprawniających, współpracy z pacjentem i zespołem rehabilitacyjnym. W ramach praktyki student dokonuje samodzielnego, zgodnego ze swoimi zainteresowaniami, wyboru placówki klinicznej, w której chce realizować program z zastrzeżeniem, że część praktyki odbywa się w ambulatorium, w pracowniach kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, zaś część (co najmniej 50%) na oddziale klinicznym. W ramach praktyki student buduje postawy samodzielności i operatywności w podejmowaniu decyzji związanych z diagnozowaniem, programowaniem, realizacją i ewaluacją procesu usprawniania pacjentów w różnych jednostkach klinicznych. Efekty kształcenia: Wiedza: Student: zna etiologię, przebieg i rokowanie w różnorodnych jednostkach klinicznych, potrafi omówić ograniczenia funkcjonalne i czynnościowe w poszczególnych jednostkach chorobowych, potrafi wyliczyć procedury fizjoterapeutyczne konieczne do usprawniania pacjenta w poszczególnych jednostkach klinicznych. Umiejętności: Student: wykonuje badania diagnostyczne dla potrzeb fizjoterapii, interpretuje wyniki na podstawie diagnostyki dobiera metody usprawniania, posiada umiejętność czytania rozpoznań lekarskich, epikryz i wypisów szpitalnych, programuje rehabilitację w różnych jednostkach klinicznych, praktycznie usprawnia chorych w różnych jednostkach chorobowych, posiada umiejętności komunikowania się z pacjentem oraz członkami zespołów rehabilitacyjnych. Kompetencje społeczne: Student: okazuje szacunek pacjentowi, jest ostrożny w formułowaniu opinii dotyczących pacjentów, klientów i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, wykazuje się znajomością etyki zawodowej, jest grzeczny w stosunku do pacjenta i personelu współpracującego, prezentuje postawę samodzielności i odpowiedzialności za realizację nałożonych nań zadań, prezentuje postawę empatyczną wobec pacjenta, jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi określić swoje braki i wątpliwości, potrafi zwrócić się z prośbą o radę do osób z większym doświadczeniem, potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu, współdziała interdyscyplinarnie. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

66 Wiedza: obserwacja studenta w trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wiedzy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki. Umiejętności: obserwacja studenta trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wykonania wybranych czynności terapeutycznych w zakresie procesu rehabilitacyjnego. Kompetencje społeczne: indywidualna obserwacja studenta podczas realizacji zdań terapeutycznych z pacjentem, ocena pracy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki.

67 DZIEŃ 1 DZIENNY PRZEBIEG PRAKTYKI (uzupełnia student) DZIEŃ 2

68 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4

69 DZIEŃ 5 DZIEŃ 6

70 DZIEŃ 7 DZIEŃ 8

71 DZIEŃ 9 DZIEŃ 10

72 DZIEŃ 11 DZIEŃ 12

73 DZIEŃ 13 DZIEŃ 14

74 DZIEŃ 15 DZIEŃ 16

75 DZIEŃ 17 DZIEŃ 18

76 DZIEŃ 19 DZIEŃ 20

77 INDYWIDUALNA KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ 160 godzin Nazwa i adres placówki..... Termin odbywania praktyki zawodowej Krótka pracy studenta na praktyce zawodowej (postawa, zainteresowanie, aktywność, wiadomości, umiejętności, współpraca w zespole ) Ocena z praktyki zawodowej. (2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0) DATA... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH W PLACÓWCE Potwierdzenie odbytej praktyki zawodowej i jej zaliczenie DATA..... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

78 DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. VI. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ UCZELNI... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

79 OŚWIADCZENIE STUDENTA 1. Oświadczam, iż : a. posiadam aktualne ubezpieczenie OC i NNW, b. zostałem poinformowany, iż ponoszę koszty związane z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej, c. zostałem poinformowany, iż w każdym momencie odbywania praktyki mam obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz okazanie go na prośbę Opiekuna Praktyk. 2. Zapoznałem się z regulaminem praktyk. 3. Zobowiązuję się do odbycia praktyk zgodnie z programem, a ponadto do przestrzegania : a. ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, b. zasad BHP i p/poż., c. zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony informacji uzyskanych w trakcie odbywania praktyki, d. zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię. MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS STUDENTA

80 PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ 160 godzin Cel główny: Celem praktyki jest doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegów usprawniających, współpracy z pacjentem i zespołem rehabilitacyjnym. W ramach praktyki student dokonuje samodzielnego, zgodnego ze swoimi zainteresowaniami, wyboru placówki klinicznej, w której chce realizować program z zastrzeżeniem, że część praktyki odbywa się w ambulatorium, w pracowniach kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, zaś część (co najmniej 50%) na oddziale klinicznym. W ramach praktyki student buduje postawy samodzielności i operatywności w podejmowaniu decyzji związanych z diagnozowaniem, programowaniem, realizacją i ewaluacją procesu usprawniania pacjentów w różnych jednostkach klinicznych. Efekty kształcenia: Wiedza: Student: zna etiologię, przebieg i rokowanie w różnorodnych jednostkach klinicznych, potrafi omówić ograniczenia funkcjonalne i czynnościowe w poszczególnych jednostkach chorobowych, potrafi wyliczyć procedury fizjoterapeutyczne konieczne do usprawniania pacjenta w poszczególnych jednostkach klinicznych. Umiejętności: Student: wykonuje badania diagnostyczne dla potrzeb fizjoterapii, interpretuje wyniki na podstawie diagnostyki dobiera metody usprawniania, posiada umiejętność czytania rozpoznań lekarskich, epikryz i wypisów szpitalnych, programuje rehabilitację w różnych jednostkach klinicznych, praktycznie usprawnia chorych w różnych jednostkach chorobowych, posiada umiejętności komunikowania się z pacjentem oraz członkami zespołów rehabilitacyjnych. Kompetencje społeczne: Student: okazuje szacunek pacjentowi, jest ostrożny w formułowaniu opinii dotyczących pacjentów, klientów i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, wykazuje się znajomością etyki zawodowej, jest grzeczny w stosunku do pacjenta i personelu współpracującego, prezentuje postawę samodzielności i odpowiedzialności za realizację nałożonych nań zadań, prezentuje postawę empatyczną wobec pacjenta, jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi określić swoje braki i wątpliwości, potrafi zwrócić się z prośbą o radę do osób z większym doświadczeniem, potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu, współdziała interdyscyplinarnie. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

81 Wiedza: obserwacja studenta w trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wiedzy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki. Umiejętności: obserwacja studenta trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki medycznej, ocena wykonania wybranych czynności terapeutycznych w zakresie procesu rehabilitacyjnego. Kompetencje społeczne: indywidualna obserwacja studenta podczas realizacji zdań terapeutycznych z pacjentem, ocena pracy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego opiekuna praktyki.

82 DZIEŃ 1 DZIENNY PRZEBIEG PRAKTYKI (uzupełnia student) DZIEŃ 2

83 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4

84 DZIEŃ 5 DZIEŃ 6

85 DZIEŃ 7 DZIEŃ 8

86 DZIEŃ 9 DZIEŃ 10

87 DZIEŃ 11 DZIEŃ 12

88 DZIEŃ 13 DZIEŃ 14

89 DZIEŃ 15 DZIEŃ 16

90 DZIEŃ 17 DZIEŃ 18

91 DZIEŃ 19 DZIEŃ 20

92 INDYWIDUALNA KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ 160 godzin Nazwa i adres placówki.... Termin odbywania praktyki zawodowej Krótka pracy studenta na praktyce zawodowej (postawa, zainteresowanie, aktywność, wiadomości, umiejętności, współpraca w zespole )... Ocena z praktyki zawodowej. (2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0) DATA... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH W PLACÓWCE Potwierdzenie odbytej praktyki zawodowej i jej zaliczenie DATA... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

93 Załącznik nr 4 do Regulaminu praktyk realizowanych na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie /miejscowość, data/ /imię i nazwisko studenta, nr albumu/. /semestr studiów tryb studiów/ Zaświadczenie o zaliczeniu praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego Zaświadcza się, że Pan(i) posiada doświadczenie zawodowe (w formie zatrudnienia lub stażu minimum 6 miesięcy), którego zakres pełnionych obowiązków jest/był* zbieżny z profilem realizowanego kierunku studiów w Uczelni oraz założeniami programowymi praktyki na kierunku fizjoterapia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie w zakresie wprowadzającej praktyki klinicznej.. (data przyjęcia zaświadczenia). (Opiekun ds.praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia) *niepotrzebne skreślić

94 /miejscowość, data/ /imię i nazwisko studenta, nr albumu/. /semestr studiów tryb studiów/ Zaświadczenie o zaliczeniu praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego Zaświadcza się, że Pan(i) posiada doświadczenie zawodowe (w formie zatrudnienia lub stażu minimum 6 miesięcy), którego zakres pełnionych obowiązków jest/był* zbieżny z profilem realizowanego kierunku studiów w Uczelni oraz założeniami programowymi praktyki na kierunku fizjoterapia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie w zakresie praktyki w pracowni fizykoterapii.. (data przyjęcia zaświadczenia). (Opiekun ds.praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia) *niepotrzebne skreślić

95 /miejscowość, data/ /imię i nazwisko studenta, nr albumu/. /semestr studiów tryb studiów/ Zaświadczenie o zaliczeniu praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego Zaświadcza się, że Pan(i) posiada doświadczenie zawodowe (w formie zatrudnienia lub stażu minimum 6 miesięcy), którego zakres pełnionych obowiązków jest/był* zbieżny z profilem realizowanego kierunku studiów w Uczelni oraz założeniami programowymi praktyki na kierunku fizjoterapia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie w zakresie praktyki w pracowni kinezyterapii.. (data przyjęcia zaświadczenia). (Opiekun ds.praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia) *niepotrzebne skreślić

96 /miejscowość, data/ /imię i nazwisko studenta, nr albumu/. /semestr studiów tryb studiów/ Zaświadczenie o zaliczeniu praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego Zaświadcza się, że Pan(i) posiada doświadczenie zawodowe (w formie zatrudnienia lub stażu minimum 6 miesięcy), którego zakres pełnionych obowiązków jest/był* zbieżny z profilem realizowanego kierunku studiów w Uczelni oraz założeniami programowymi praktyki na kierunku fizjoterapia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie w zakresie praktyki w pracowni fizjoterapii klinicznej.. (data przyjęcia zaświadczenia). (Opiekun ds.praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia) *niepotrzebne skreślić

97 Załącznik nr 5 do Regulaminu praktyk realizowanych na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie OŚWIADCZENIE STUDENTA. (imię i nazwisko, nr albumu). (semestr studiów tryb studiów). (rok i miesiąc rozpoczęcia studiów) 1. Oświadczam, iż : a. posiadam aktualne ubezpieczenie OC i NNW b. zostałem poinformowany, iż ponoszę koszty związane z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej c. zostałem poinformowany, iż w każdym momencie odbywania praktyki mam obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz okazanie go na prośbę Opiekuna Praktyk 2. Zapoznałem się z regulaminem praktyk. 3. Zobowiązuję się do odbycia praktyk zgodnie z programem, a ponadto do przestrzegania: a. ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, b. zasad BHP i p. poż. c. zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony informacji uzyskanych w trakcie odbywania praktyki, d. zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię... miejscowość, data. podpis

98 Załącznik nr 6 do Regulaminu praktyk realizowanych na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie KRYTERIA ZALICZENIA PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Ocenę 5.0 (bardzo dobry) otrzymuje student, który podczas praktyk: wykazuje wzorową postawę etyczną i wzorowe zachowanie względem pacjentów, członków zespołu terapeutycznego oraz koleżanek i kolegów, w sposób pełny i rzeczowy dokonuje analizy dokumentacji medycznej, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta sprawnie ustala plan postępowania rehabilitacyjnego z uwzględnieniem modyfikacji działania w stanach i sytuacjach nietypowych, wzorowo, samodzielnie i sprawnie realizuje zaplanowane zadania przez zakładowego opiekuna praktyk w pracy podejmuje działania określone i wskazane przez opiekuna oraz wykazuje się własną incjatywą i wzorowym zaangazowaniem, prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej, cechuje się kreatywnością w działaniu i łatwością w nawiązywaniu kontaktów, jest komunikatywny. Ocenę 4.0 (dobry) otrzymuje student, który podczas praktyk: wykazuje właściwą postawę etyczną i właściwe zachowanie względem pacjentów, członków zespołu terapeutycznego oraz koleżanek i kolegów, nie w pełni rozpoznaje problemy pacjentów oraz dokonuje analizy dokumentacji medycznej, w ustalaniu planu postępowania rehabilitacyjnego kieruje się standardowymi i odnoszącymi się do typowych sytuacji sposobami działania, prawidłowo, samodzielnie i sprawnie realizuje zaplanowane zadania przez zakładowego opiekuna praktyk prezentuje zadowalający poziom wiedzy teoretycznej, w pracy podejmuje działania określone i wskazane przez opiekuna.

99 Ocenę 3.0 (dostateczny) otrzymuje student, który podczas praktyk: wykazuje odpowiednią postawę etyczną i odpowiednie zachowanie względem pacjentów, członków zespołu terapeutycznego oraz koleżanek i kolegów, rozpoznaje problemy pacjentów, dokonuje analizy dokumentacji medycznej po ukierunkowaniu przez opiekuna praktyki, ustala plan postępowania i opieki przy pomocy opiekuna, zlecone zabiegi i czynności fizjoterapeutyczne wykonuje poprawnie tylko we współpracy i z instruktażem opiekuna, posiada niewielki zasób wiedzy i wykazuje się małą sprawnością manualną, jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości i podnoszeniem sprawności swojego działania, w pracy ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń opiekuna. Ocenę 2.0 (niedostateczny) otrzymuje student, który podczas praktyk: wykazuje nieodpowiednią postawę etyczną względem pacjentów, a jego zachowanie względem innych osób budzi poważne zastrzeżenia, nie spostrzega problemów pacjentów i ich zapotrzebowania na zabiegi fizjoterapeutyczne, nie ustala planu postępowania i opieki i nie potrafi przeprowadzić zabiegów fizjoterapeutycznych, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń, zlecone zabiegi i czynności fizjoterapeutyczne, wykonuje niepoprawnie nawet we współpracy i z instruktażem opiekuna, posiada niewielki zasób wiedzy i wykazuje się zbyt małą sprawnością manualną, nie jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości i podnoszeniem sprawności swojego działania, w pracy ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń opiekuna i wykonuje je z niechęcią. Uwaga: oceny połówkowe uzyskuje student w przypadku spełnienia częściowo kryteriów odnoszących się do ocen całkowitych

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza, 18.03. 2016 r. 1. Uwagi ogólne REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 1. Student odbywa praktykę na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/2019 z dnia r.

Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/2019 z dnia r. Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/2019 z dnia 30.01.2019 r. REGULAMIN PRAKTYK SEMESTRALNYCH REALIZOWANYCH NA 5 LETNICH JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU..

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ UCZELNI... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE WYMIAR I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia w AJD w Częstochowie są integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku fizjoterapia. Studenci studiów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów praktyka w pracowni fizykoterapii II rok

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów II rok studiów III rok studiów praktyka w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Sporcie I rok studiów II rok studiów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Chorobach Cywilizacyjnych I rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 10 października 2013r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Kraków 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka asystencka (100 godz.) Praktyka z fizykoterapii i kinezyterapii I (210 godz.) Praktyka z fizykoterapii i kinezyterapii II (210 godz.) Praktyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka wstępna kliniczna (80 godz.) Praktyka z fizykoterapii (260godz.) Praktyka z kinezyterapii (260 godz.) Praktyka kliniczna (320 godz.) Imię

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka asystencka (80 godz.) Praktyka wstępna kliniczna (210 godz.) Praktyka z fizykoterapii (210godz.) Praktyka z kinezyterapii (210 godz.) Praktyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu I. Zasady organizowania i odbywania zajęd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyki studenckie na kierunku Fizjoterapia na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW Załącznik do Zarządzenia nr 43/2016 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 15.12.2016 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW WSZECHNICY POLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE I.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK SPECJALNOŚCIOWYCH W ZAKRESIE ODNOWY BIOLOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYK SPECJALNOŚCIOWYCH W ZAKRESIE ODNOWY BIOLOGICZNEJ Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIENNIK PRAKTYK SPECJALNOŚCIOWYCH W ZAKRESIE ODNOWY BIOLOGICZNEJ Imię i nazwisko Nr albumu.... PIECZĘĆ INSTYTUTU FIZJOTERAPII.... PODPIS DYREKTORA/WICEDYREKTORA INSTYTUTU

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W CHEŁMIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W CHEŁMIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Student kierunku pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII Praktyki kliniczne (475 godzin) Imię i nazwisko:... Tryb studiów: ST NT DZIENNIK PRAKTYK - PRAKTYKI KLINICZNE STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej WYDZIAŁ FIZJOTERAPII REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Postanowienia ogólne 1) Praktyki zawodowe stanowią integralna część procesu kształcenia. Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Kierunek FIZJOTERAPIA DZIENNIK PRAKTYK I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Imię i nazwisko Nr albumu.... PIECZĘĆ INSTYTUTU FIZJOTERAPII.... PODPIS DYREKTORA/WICEDYREKTORA INSTYTUTU FIZJOTERAPII 1 Regulamin praktyk dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 GORZÓW WLKP. 2018 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia I stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko:

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Fizjoterapia Specjalność: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni Podpis uczelnianego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia studia jednolite magisterskie Warszawa, dnia... (pieczątka uczelni) Potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych z fizjoterapii ogólnej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego po II roku studiów Imię i nazwisko studenta/ki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko studenta, nr albumu..

Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. Karta praktyk praktyka w pracowni fizykoterapii realizowana po czwartym semestrze studiów; Wymiar praktyki 90 godzin Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. 1. Miejsce praktyk nazwa i adres instytucji pieczątka

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 17 maja 2013 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH - Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Specjalność: Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną DZIENNIK PRAKTYK Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-8/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr R-8/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2009 r. Zarządzenie Nr R-8/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk odbywanych przez studentów Politechniki Lubelskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK FIZJOTERAPIA

PROGRAM PRAKTYK FIZJOTERAPIA PROGRAM PRAKTYK FIZJOTERAPIA SPIS TREŚCI Informacje o praktykach... 2 Informacje ogólne... 2 PRAKTYKA KLINICZNA (WSTĘPNA)... 2 Miejsca realizacji praktyki... 2 Szczegółowe efekty kształcenia... 2 PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk oraz związane z nią prawa i obowiązki we wszystkich jednostkach

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia II stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1 Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK SEMESTRALNYCH I PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ ROCZNEJ NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN PRAKTYK SEMESTRALNYCH I PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ ROCZNEJ NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN PRAKTYK SEMESTRALNYCH I PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ ROCZNEJ NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I. Ogólna charakterystyka praktyk. Praktyki studenckie, przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH. Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA. Poziom: pierwszy

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH. Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA. Poziom: pierwszy Profil kształcenia: ogólno- akademicki PR1. Praktyka kliniczna wdrożeniowa Moduł / przedmiot: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Liczba godzin w semestrze Studia stacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne I stopnia Koordynator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do Programu Rozwojowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Kierunek Pielęgniarstwo

Załącznik nr 18 do Programu Rozwojowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Kierunek Pielęgniarstwo Załącznik nr 18 do Programu Rozwojowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Kierunek Pielęgniarstwo Regulamin praktyk zawodowych obowiązkowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Podhalańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia) REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE (studia I stopnia) W INSTYTUCIE NAUK O RODZINIE I PRACY SOCJALNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Medyczny Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa. Regulamin

Wydział Medyczny Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa. Regulamin Regulamin odbywania praktyki wakacyjnej dla I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w zakresie OPIEKI NAD CHORYM określony Uchwała Rady Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego z

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA Nazwa uczelni Wydział Studia podyplomowe: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Pieczątka uczelni Podpis uczelnianego koordynatora praktyk REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WE

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko studenta, nr albumu..

Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. Karta praktyk praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych w ortopedii realizowana po szóstym semestrze studiów; Wymiar praktyki 50 godzin Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo studia stacjonarne I

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo studia stacjonarne I Załącznik nr 5 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo studia stacjonarne I Regulamin praktyk zawodowych 1. Praktyki zawodowe student odbywa w określonym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko studenta, nr albumu..

Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. Karta praktyk praktyka kliniczna semestralna realizowana po 3 semestrze studiów - nabycie umiejętności kontrolowania efektywności fizjoterapii; wymiar praktyki 100 godzin Imię i nazwisko studenta, nr albumu..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. 1. Praktyki zawodowe są integralną częścią kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. 2. Praktyki zawodowe organizowane są w oparciu o program kształcenia, plan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO PWSZ W GŁOGOWIE KIERUNEK NOWE MEDIA

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO PWSZ W GŁOGOWIE KIERUNEK NOWE MEDIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO PWSZ W GŁOGOWIE KIERUNEK NOWE MEDIA Głogów 2016 I. PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną studenckich praktyk zawodowych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk oraz związane z nią prawa i obowiązki we wszystkich jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 6 grudnia 2012r. 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Terapia Zajęciowa

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Terapia Zajęciowa DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII Kierunku Terapia Zajęciowa AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU IMIĘ INAZWISKO STUDENTA : ROK

Bardziej szczegółowo

Pieczęć uczelni INSTYTUT HUMANISTYCZNY KIERUNEK NOWE MEDIA DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta. Imię i nazwisko opiekuna praktyk w PWSZ...

Pieczęć uczelni INSTYTUT HUMANISTYCZNY KIERUNEK NOWE MEDIA DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta. Imię i nazwisko opiekuna praktyk w PWSZ... Pieczęć uczelni INSTYTUT HUMANISTYCZNY KIERUNEK NOWE MEDIA DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta. Imię i nazwisko opiekuna praktyk w PWSZ... SPIS TREŚCI: 1. Regulamin praktyk....... 3 2. Karty przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 66 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Załącznik do uchwały nr 30 /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA I. PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną studenckich praktyk zawodowych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Kształcenie praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo stanowi integralną część procesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI

Załącznik nr 3. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ Na kierunku FIZJOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM Załącznik nr 1 Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu CELE PRAKTYKI 1. Studenckie praktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie Uchwała NR XI-1-2016/2017 z dnia 23.11.2016 r. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Suwałki, Imię i nazwisko... Numer albumu. Kierunek studiów Specjalność. Numer grupy.. Numer telefonu ..

W N I O S E K. Suwałki, Imię i nazwisko... Numer albumu. Kierunek studiów Specjalność. Numer grupy.. Numer telefonu  .. Imię i nazwisko... Numer albumu. Kierunek studiów Specjalność. Numer grupy.. Numer telefonu E-mail.. Suwałki, Dziekan WOZ PWSZ W N I O S E K Proszę o odbycie praktyk zawodowych w............ Prośbę swoja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 4. W momencie rozpoczęcia i podczas realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych student jest zobowiązany posiadać:

WSTĘP. 4. W momencie rozpoczęcia i podczas realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych student jest zobowiązany posiadać: Załącznik do UCHWAŁY NR 44 RADY WYDZIAŁU NAYK MEDYCZNYCH PMWSZ w Opolu z dnia 19.09.2018 r. WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Studia podyplomowe: Imię i nazwisko: Nr albumu: Nazwa uczelni. Wydzia³.

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Studia podyplomowe: Imię i nazwisko: Nr albumu: Nazwa uczelni. Wydzia³. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wydzia³ Studia podyplomowe: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni Podpis uczelnianego koordynatora praktyk Regulamin praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Na postawie 29 ust. 3 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 2016 Charakter i cel studenckich praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 4/2 013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 23 stycznia 2013 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 4/2 013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 23 stycznia 2013 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 4/2 013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI UMOWA dotycząca organizacji praktyki zawodowej studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77 z dnia 2 listopada 2016 r. Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK Załącznik do uchwały nr 14/LXXXVIII/2014 Senatu PWSZ w Chełmie w wprowadzenia Regulaminu Zajęć Praktycznych i Praktyk w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: I stopnia. Studia: I I.

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: I stopnia. Studia: I I. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Studia: Rok: Fizjoterapia I stopnia I I DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/2016 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 4 października 2016 r.

Zarządzenie nr 14/2016 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 4 października 2016 r. Zarządzenie nr 14/2016 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 4 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia Wydział Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

Regulamin praktyk na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia Wydział Fizjoterapii PMWSZ w Opolu PMWSZ w Opolu z dnia 26-07-2017 r Regulamin praktyk na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia Wydział Fizjoterapii PMWSZ w Opolu 1 WSTĘP 1 Praktyki są integralną częścią edukacji na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA I STOPIEŃ (2017-2020) 1 REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH/ZAWODOWYCH I. PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną studenckich praktyk zawodowych jest ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zasady odbywania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Zasady odbywania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI NA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI NA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI NA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej 1 ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, zwana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25 /2015 z dnia r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25 /2015 z dnia r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25 /2015 z dnia 24.04.2015 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: INFORMATYKA

KIERUNEK: INFORMATYKA Załącznik Nr 6 do Regulaminu praktyk zawodowych studentów PWSZ w Płocku PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Załącznik do zarządzenia nr 02/2013 Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku z dnia 15 stycznia 2013 roku. UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku. Zatwierdzam

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku. Zatwierdzam Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko studenta, nr albumu..

Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. Karta praktyk praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w kardiologii realizowana po ósmym semestrze studiów; Wymiar praktyki 60 godzin Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. 1. Miejsce praktyk nazwa

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia studia jednolite magisterskie Warszawa, dnia... (pieczątka uczelni) Potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych wdrożeniowych po I roku studiów Imię i nazwisko studenta/ki Nr albumu semestr tryb studiów... Miejsce realizacji ćwiczeń (nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 20 A/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2015 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej. Na podstawie art. 66.2 ustawy prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania dla cykli uruchomionych od 01.10.2013 r

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania dla cykli uruchomionych od 01.10.2013 r Zarządzenie wewnętrzne Nr R - 0161/85/ 2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 pażdziernika2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGCZNA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKUWYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNOŚĆ Taniec i artystyczne formy aktywności

Bardziej szczegółowo

(rok akademicki 2013/2014)

(rok akademicki 2013/2014) PRAKTYKI ZAWODOWE w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą społeczną, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych na kierunku PRACA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej

Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI W INSTYTUCIE MEDYCZNYM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo