ZARZĄDZENIE NR 2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty 1 2 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty 1 2 3"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 49/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 3 września 2009 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2009/2010 Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. Nr 273, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458.) w związku z 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125; z 2009 r. Nr 126 poz. 1041), 4 ust. 2 pkt 9 regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 217/2008, z dnia 12 czerwca 2008 r., zmieniony zarządzeniem Nr 385/2008 z dnia 20 listopada 2008 r., zarządzam, co następuje: 1 W roku szkolnym 2009/10 na terenie województwa łódzkiego przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów z następujących przedmiotów: 1) język polski 2) język angielski, 3) język niemiecki, 4) język rosyjski, 5) język francuski, 6) historia, 7) matematyka, 8) fizyka, 9) chemia, 10) biologia, 11) geografia, 12) informatyka, 13) wiedza o sztuce Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem. 2. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach i warunkach udziału w konkursach. 3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych Łódzki Kurator Oświaty powoła odrębnymi zarządzeniami Wojewódzkie Komisje Konkursów Przedmiotowych i Rejonowe Komisje Konkursów Przedmiotowych. 2. W zarządzeniach, o których mowa w ust. 1 zostanie określony skład oraz szczegółowe zadania Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych i Rejonowych Komisji Konkursów Przedmiotowych.

2 3. W skład Rejonowych Komisji Konkursów Przedmiotowych zostaną powołani kandydaci wskazani przez odnośną Wojewódzką Komisję Konkursów Przedmiotowych. 4. Szkolne Komisje Konkursów Przedmiotowych powoła zarządzeniem dyrektor szkoły organizującej konkurs przedmiotowy oraz określi ich zadania, zgodnie z regulaminem konkursu, odrębnie dla każdego przedmiotu. 5. W przypadku, gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń nie organizuje się danego konkursu przedmiotowego, uczeń może przystąpić do niego w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły macierzystej. 4 Łódzki Kurator Oświaty wprowadza do użytku służbowego Zasady organizowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów na rok szkolny 2009/2010, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zasady, o których mowa w 4 obowiązują: 1) Wojewódzkie Komisje Konkursowe, 2) Rejonowe Komisje Konkursowe, 3) Szkolne Komisje Konkursowe. 5 6 Łódzki Kurator Oświaty zobowiązuje Wojewódzkie Komisje Konkursów Przedmiotowych do opracowania regulaminów zgodnie z Zasadami organizowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, określonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia. 7 Szczegółowe zasady kwalifikacji na kolejne stopnie konkursu przedmiotowego oraz kryteria przyznawania tytułu laureata określone zostaną w regulaminach, w zatwierdzonych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, poszczególnych konkursów. 8 Obserwatorami konkursów mogą być upoważnieni przez Łódzkiego Kuratora Oświaty: a. pracownicy nadzoru pedagogicznego, b. pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, c. wskazani przez Dyrektora OKE egzaminatorzy, d. konsultanci placówek doskonalenia nauczycieli, e. doradcy metodyczni. 9 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji. 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Łódzki Kurator Oświaty /-/ Wiesława Zewald 2

3 Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 3 września 2009 r. ZASADY ORGANIZOWANIA WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Organizacja i przeprowadzenie konkursów. 1. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów są organizowane i przeprowadzane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z podmiotem, któremu zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów. 2. Tryb powoływania Komisji Konkursowych: 1) Wojewódzkie Komisje Konkursowe powołuje Łódzki Kurator Oświaty, 2) Rejonowe Komisje Konkursowe powołuje Łódzki Kurator Oświaty, 3) Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół. 3. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe są trzystopniowe: 1) stopień I szkolny, 2) stopień II rejonowy, 3) stopień III - wojewódzki. 4. Eliminacje konkursowe stopnia szkolnego przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe. 5. Eliminacje konkursowe stopnia rejonowego przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa. 6. Eliminacje konkursowe stopnia wojewódzkiego przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. II. Dokumentacja 1. Dokumentacja z przebiegu prac Szkolnych Komisji Konkursowych, tj. protokoły, prace uczniów, przechowywana jest w szkołach organizujących I stopień konkursu, do zakończenia roku szkolnego, w którym organizowany jest konkurs. 2. Dokumentacja z przebiegu prac Rejonowych Komisji Konkursowych, tj. protokoły, prace uczniów składana jest w siedzibie podmiotu, któremu Łódzki Kurator Oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów, za pośrednictwem Delegatur, z terenu Łodzi bezpośrednio do Komisji Wojewódzkich. 3. Dokumentacja z przebiegu prac Wojewódzkich Komisji Konkursowych, tj. protokoły, listy finalistów i laureatów składana jest w Kuratorium Oświaty w Łodzi w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji. 4. Komisje Wojewódzkie składają Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania z przebiegu konkursów. 5. Wojewódzkie Komisje Konkursowe przechowują karty zgłoszeń uczniów, dokumentację z przebiegu prac Rejonowych Komisji Konkursowych i Wojewódzkich Komisji Konkursowych i zabezpieczają je do chwili rozstrzygnięcia wszystkich konkursów i złożenia sprawozdań z ich przebiegu. III. Teren działania Rejonowych Komisji Konkursów Przedmiotowych 3

4 Rejonowe Komisje Konkursowe obejmują zasięgiem swojego działania szkoły znajdujące się w obszarze terytorialnym nadzoru Kuratorium Oświaty w Łodzi i poszczególnych Delegatur. Obszary działania Rejonowych Komisji Konkursowych Lp. Rejon Szkoły z następujących powiatów 1. Kuratorium Oświaty w Łodzi Al. Kościuszki 120 a Łódź tel. (0-42) brzeziński, pabianicki, łęczycki, kutnowski, łódzki wschodni, zgierski i miasto Łódź 2. Delegatura Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel.(0-44) Delegatura Sieradz Sieradz, Plac Wojewódzki 3 tel. (0-43) Delegatura Skierniewice Skierniewice, ul. Jagiellońska 29 tel. (046) , bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański i tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski łaski, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, wieluński, pajęczański i wieruszowski łowicki, rawski, skierniewicki i miasto Skierniewice B. ZADANIA WOJEWÓDZKICH KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 1. Wojewódzka Komisja Konkursowa danego przedmiotu: 1) Przygotowuje i przeprowadza konkurs, od etapu szkolnego do jego zakończenia, na terenie całego województwa. 2) Opracowuje regulamin konkursu danego przedmiotu zatwierdzony przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. W regulaminie konkursu danego przedmiotu określa się: a) sposób i terminy zgłaszania uczniów do konkursu, b) formę (pisemną lub ustną) przeprowadzenia eliminacji na każdym etapie, c) sposób i terminy przeprowadzenia eliminacji szkolnych, rejonowych i wojewódzkich w tym ustalenia i ogłaszania wyników, d) cel konkursu, zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu, e) wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela, f) kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni konkursu, g) warunki uzyskiwania przez uczestników tytułu laureata lub finalisty, h) tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach konkursu, i) adresy stron internetowych, na których umieszczane będą informacje o konkursie oraz wyniki z poszczególnych stopni konkursu, j) rodzaje zadań konkursowych na poszczególnych etapach konkursu (np. praca pisemna - wypracowanie, testy, zadania, prace plastyczne, prace z wykorzystaniem technologii komputerowej, odpowiedzi ustne itp.), 3) Przygotowuje zadania konkursowe wraz z kryteriami oceniania i szczegółową punktacją na stopień szkolny, rejonowy i wojewódzki (zarówno w części pisemnej jak i ustnej). Następnie dostarcza je komisjom szkolnym i rejonowym, w sposób gwarantujący tajność do chwili rozpoczęcia eliminacji na poszczególnych stopniach. 4) Określa sposób kodowania prac na stopniu rejonowym i wojewódzkim następnie udostępnia je komisjom rejonowym i wojewódzkim. 4

5 5) Ustala, w porozumieniu z właściwą Delegaturą Kuratorium Oświaty, a z rejonu łódzkiego z Wydziałem Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji, szkoły, w których będą przeprowadzone konkursy. 6) Umieszcza informacje o miejscach i czasie przeprowadzenia eliminacji rejonowych i wojewódzkich na stronie internetowej podmiotu, któremu Łódzki Kurator Oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi. 7) Zatwierdza wyniki konkursu stopnia rejonowego i powiadamia szkołę o zakwalifikowaniu się ucznia do etapu wojewódzkiego, podając termin i miejsce jego przeprowadzenia. 8) Przeprowadza finał wojewódzki konkursu na terenie miasta Łodzi w siedzibie podmiotu, któremu Łódzki Kurator Oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów, bądź w miejscu wskazanym przez organizatora. 9) Wnioskuje o przyznanie tytułu laureata lub finalisty tym uczestnikom finału wojewódzkiego, którzy spełnili wymagania dla danego tytułu. 10) Wypisuje zaświadczenia dla finalistów i laureatów zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacja Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125 z poźn. zm.) oraz przesyła je do podpisu Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty. 11) Sporządza rejestr wydanych zaświadczeń (wraz z wersją elektroniczną) i przesyła Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty. 12) Sporządza sprawozdanie z przebiegu konkursu i przedkłada je Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty. 2. Zakończenie prac Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, związanych z przeprowadzeniem wszystkich etapów konkursu musi nastąpić do dnia 31 marca 2010 r. (z uwzględnieniem procedury odwoławczej). C. ORGANIZACJA KONKURSÓW 1. Łódzki Kurator Oświaty publikuje, na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi, Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych na dany rok szkolny, w terminie do dnia 30 września 2009 r. 2. Regulaminy nie mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego. I. Stopień szkolny 1. Gimnazjum zainteresowane udziałem uczniów w danym konkursie przesyła swoje zgłoszenie do właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do dnia 9 października 2009 r. 2. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: 1) imię i nazwisko ucznia, 2) nazwę konkursu, do którego zgłaszany jest uczeń (uczniowie), 3) dokładną nazwę oraz adres szkoły, 4) imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, 5) skład Szkolnej Komisji Konkursowej, 6) pieczątkę szkoły oraz pieczątkę i podpis dyrektora szkoły. 3. W eliminacjach stopnia szkolnego biorą udział tylko uczniowie zgłoszeni do konkursu. 4. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa w terminie na zasadach określonych regulaminem przez Wojewódzką Komisję Konkursową. 5. Prace uczniów są kodowane. 6. Do eliminacji rejonowych kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał minimum 75% liczby punktów możliwych do uzyskania na stopniu szkolnym. 5

6 7. Każda szkoła, w której odbył się konkurs na stopniu szkolnym, przesyła do właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej protokół z przeprowadzonych eliminacji szkolnych (dotyczy również szkół, w których żaden uczeń nie zakwalifikował się do eliminacji rejonowych). 8. Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest przesłać protokół wraz z załączonymi, sprawdzonymi zgodnie z ustalonymi kryteriami, pracami uczniów spełniających wymagany próg procentowy. 9. Protokół wraz z załączonymi pracami uczniów należy przesłać na adres właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu na stopniu szkolnym. 10. Protokół z eliminacji szkolnych powinien zawierać: 1) datę przeprowadzenia eliminacji, 2) nazwę konkursu, 3) skład Szkolnej Komisji Konkursowej, 4) liczbę wszystkich uczestników etapu, 5) ogólną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika eliminacji oraz minimalną liczbę punktów, która kwalifikuje ucznia do etapu rejonowego (również w przeliczeniu procentowym), 6) listę uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego z następującymi danymi: imię i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia, pełna nazwa szkoły i dokładny adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, liczba punktów uzyskanych przez uczestnika eliminacji (również w przeliczeniu procentowym), 7) podpisy przewodniczącego i członków komisji, 8) pieczątkę szkoły oraz pieczątkę i podpis dyrektora. 11. Wojewódzka Komisja Konkursowa zatwierdza wyniki, które stanowią podstawę zakwalifikowania do etapu rejonowego i przesyła je w terminie 7 dni do Kuratorium Oświaty w Łodzi Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji i odpowiednich Delegatur. 12. Wojewódzka Komisja Konkursowa może weryfikować prace uczniów uczestniczących w konkursie na stopniu szkolnym. II. Stopień rejonowy 1 Eliminacje rejonowe organizuje i przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa. 2 W eliminacjach stopnia rejonowego biorą udział tylko uczniowie wcześniej zgłoszeni do konkursu i zakwalifikowani do tego etapu. 3 Prace uczestników ocenia, według kryteriów ustalonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową, dwóch recenzentów członków Rejonowej Komisji Konkursowej. 4 Prace pisemne w etapie rejonowym są kodowane. 5 Odpowiedzi ustne uczestnika ocenia jury, zgodnie z przyjętymi przez Wojewódzką Komisję Konkursową kryteriami. 6 Komisja Rejonowa sporządza dla każdego uczestnika indywidualną kartę odpowiedzi ustnej. 7 Wszystkie oceny są zatwierdzane przez przewodniczącego Rejonowej Komisji. 8 Do eliminacji wojewódzkich kwalifikuje się uczestnik eliminacji rejonowych, który uzyskał minimum 80% liczby punktów możliwych do uzyskania na stopniu rejonowym. 9 Rejonowa Komisja Konkursowa zobowiązana jest przesłać protokół wraz z załączonymi, sprawdzonymi zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami, prace uczniów biorących udział w konkursie. 10 Protokół wraz z załączonymi pracami uczniów należy przesłać na adres właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu na 6

7 stopniu rejonowym wraz z listą uczniów spełniających wymagany próg procentowy zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia, pełna nazwa szkoły i dokładny adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do Konkursu, liczbę punktów uzyskanych przez uczestnika eliminacji (również w przeliczeniu procentowym). Protokół powinien zawierać podpisy przewodniczącego i członków komisji. 11. Wojewódzka Komisja Konkursowa w ciągu 3 dni roboczych zatwierdza i ogłasza wyniki na stronie internetowej podmiotu, któremu Łódzki kurator Oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów. 12. Wyniki Konkursu na stopniu Rejonowym wraz z listą uczniów ogłasza wyłącznie Wojewódzka Komisja Konkursowa. 13. Wojewódzka Komisja Konkursowa może weryfikować prace uczniów uczestniczących w konkursie na stopniu rejonowym. III. Stopień wojewódzki 1. Stopień wojewódzki organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. 2. Finalistą zostaje uczestnik konkursu, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego i brał w nim udział. 3. Laureatem konkursu wojewódzkiego zostaje uczestnik, który uzyskał łącznie ze wszystkich części eliminacji w stopniu wojewódzkim (np.: pisemny, ustny) minimum 90% maksymalnego wyniku punktowego, a zarazem zajął jedno z pierwszych pięciu miejsc. 4. Prace pisemne w etapie wojewódzkim są kodowane. 5. Prace uczestników ocenia, według ustalonych kryteriów, dwóch recenzentów członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 6. Odpowiedzi ustne uczestnika ocenia jury, zgodnie z przyjętymi kryteriami. 7. Komisja Wojewódzka sporządza dla każdego uczestnika indywidualną kartę odpowiedzi ustnej. 8. Wszystkie oceny są zatwierdzane przez przewodniczącego komisji. 9. Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządza protokół oraz listę wszystkich uczestników wraz z wynikami. 10. Protokół z eliminacji wojewódzkich winien zawierać: datę przeprowadzenia eliminacji, nazwę konkursu, skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, liczbę wszystkich uczestników etapu, liczbę szkół, których uczniowie uczestniczyli w konkursie przedmiotowym, ogólną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika eliminacji oraz minimalną liczbę punktów, która nadaje uczestnikowi tytuł laureata (również w przeliczeniu procentowym), listę finalistów i laureatów z następującymi danymi: imię i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia, pełna nazwa szkoły i dokładny adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, liczba punktów zdobytych przez uczestnika eliminacji (również w przeliczeniu procentowym), podpisy przewodniczącego i członków komisji. 11. Wyniki konkursu wraz z liczbą laureatów i finalistów przewodniczący komisji przedkłada Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu (z uwzględnieniem procedury odwoławczej). 12. Oficjalna lista laureatów i finalistów (po zatwierdzeniu przez Łódzkiego Kuratora Oświaty) zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni po jej zatwierdzeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz podmiotu, któremu Łódzki Kurator Oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów. 7

8 D. UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Laureaci stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. 2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku. 3. Laureaci stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia, które zawarte są w statucie danej szkoły. 4. Laureaci stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 5. Uprawnienia finalistów konkursów przedmiotowych określa corocznie Łódzki Kurator Oświaty zarządzeniem w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów. E. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Dyrektor szkoły obowiązany jest przekazać uczniom informacje o organizacji, terminach i zasadach udziału w poszczególnych konkursach. 2. Niestawienie się ucznia, w godzinie rozpoczęcia konkursu, oznacza rezygnację z udziału w konkursie. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. 3. Przewodniczących i członków Wojewódzkich, Rejonowych i Szkolnych Komisji Konkursów Przedmiotowych obowiązują zasady przechowywania i przekazywania tematów konkursowych w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 4. Komisja Konkursowa, na każdym stopniu konkursu rozpatruje indywidualnie wydłużenie czasu jego trwania wynikające ze szczególnych potrzeb dzieci przewlekle chorych. 5. Uczeń uczestniczący w konkursie jest pod opieką osoby dorosłej (nauczyciel, rodzic). 6. W pracach Komisji Rejonowych i Wojewódzkich nie mogą brać udziału nauczyciele oraz nauczyciele-rodzice, których uczniowie zakwalifikowali się do ww. etapów. 7. Obserwatorami przeprowadzanych konkursów przedmiotowych na stopień rejonowy i wojewódzki nie mogą być nauczyciele, których uczniowie zakwalifikowali się do ww. etapów. 8. Testy z konkursu zamieszczane są na stronach internetowych podmiotu, któremu Łódzki Kurator Oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów w następnym dniu roboczym po dniu, w którym odbywał się konkurs. 9. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia szkolnego, złożone (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, rozpatruje Wojewódzka Komisja Konkursowa w ciągu 3 dni roboczych od złożenia odwołania. Decyzje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne. Odwołania przesłane wyłącznie faxem pozostaną bez rozpatrzenia. 10. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia rejonowego, złożone (za pośrednictwem dyrektora szkoły)w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, rozpatruje Wojewódzka Komisja Konkursowa w ciągu 3 dni roboczych od 8

9 złożenia odwołania. Decyzje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne. Odwołania przesłane wyłącznie faxem pozostaną bez rozpatrzenia. 11. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia wojewódzkiego w pierwszej kolejności rozpatruje Wojewódzka Komisja Konkursowa. Odwołania należy składać (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Wojewódzka Komisja Konkursowa rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania. 9. Od decyzji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty, które należy złożyć (za pośrednictwem dyrektora szkoły)w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania decyzji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 10. W celu rozpatrzenia odwołania Łódzki Kurator Oświaty powołuje Komisję Odwoławczą w składzie: 1) przedstawiciel Kuratora jako przewodniczący Komisji, 2) przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej danego przedmiotu lub upoważniony przez niego członek tej Komisji, 3) dwóch dyplomowanych nauczycieli danego przedmiotu imiennie powołanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 11. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania w ciągu 10 dni od ich otrzymania i powiadamia w formie pisemnej zainteresowanego. 12. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne. 13. Odwołania wniesione z naruszeniem trybu odwołań nie będą rozpatrywane. 14. Łódzki Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom konkursu zaświadczenie zawierające: 1) oznaczenie komisji konkursowej, 2) nazwę konkursu, 3) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia laureata lub finalisty, 4) nazwę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista, 5) uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty, 6) numer, datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 7) podpis i pieczęć kuratora oświaty. 15. Ewidencję wydanych zaświadczeń prowadzi Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji. 16. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.14, jest ważne na terenie całego kraju. 17. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 18. Prace konkursowe, po sprawdzeniu ich przez właściwą komisję konkursową, mogą być udostępniane zainteresowanym osobom (nauczycielom, uczniom i ich prawnym opiekunom), po każdym etapie konkursu, w ciągu 5 dni od dnia zakończenia eliminacji. 19. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danych konkursów, dyrektor szkoły ma obowiązek wskazać zgłaszającym się do konkursu uczniom inną szkołę, w której organizowane są konkursy i zapewnić im możliwość przystąpienia w ustalonym terminie. 20. Testy uczniów ze stopnia szkolnego konkursu mogą zostać komisyjnie wybrakowane po zakończeniu wszystkich konkursów z końcem roku szkolnego, w którym zorganizowano konkurs, zgodnie z przepisami o archiwizacji. W skład Komisji niszczącej prace powinni być powołani członkowie Komisji Konkursowej z danego przedmiotu, w tym obowiązkowo jej przewodniczący. Z przebiegu prac Komisji niszczącej testy należy sporządzić protokół. 21. Testy uczniów ze stopnia rejonowego i wojewódzkiego każdego konkursu mogą zostać komisyjnie wybrakowane po zakończeniu wszystkich konkursów z końcem roku szkolnego, w którym zorganizowano konkurs, zgodnie z przepisami o archiwizacji. W skład Komisji niszczącej prace powinni być powołani przynajmniej trzej członkowie Wojewódzkiej 9

10 Komisji Konkursowej z danego przedmiotu, w tym obowiązkowo jej przewodniczący. Z przebiegu prac Komisji niszczącej testy należy sporządzić protokół. 10

ZARZĄDZENIE NR 99/2008 Łódzkiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 99/2008 Łódzkiego Kuratora Oświaty ZARZĄDZENIE NR 99/2008 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2008/2009 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 września 2015r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 września 2015r. Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 września 2015r. ZASADY ORGANIZOWANIA WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV - VI NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Łódzki Kurator Oświaty

Łódzki Kurator Oświaty Łódzki Kurator Oświaty ŁKO.WSiK.110z.37.2014.BKu.MB ZARZĄDZENIE NR 37/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

Łódzki Kurator Oświaty

Łódzki Kurator Oświaty Łódzki Kurator Oświaty ŁKO.WNP.110z.57.2016.MB.VK ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2016 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U r. poz. 2198).

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U r. poz. 2198). Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy konkursów

Uczestnicy konkursów Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011 / 2012 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WE-KO.5561.1.18.2018 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2018 ZASADY ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY ŁKO.WRE.110z.95.2016.TL ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Wstęp 1. Zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2017 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06

ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZARZĄDZENIA NR 77/2011 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2008 Pomorskiego Kuratora Oświaty Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2013 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2013 r. Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim Załącznik do Zarządzenia nr 73/2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2011 r. REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WE-KO.5560.1.8.2019 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2019 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR6 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR6 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR6 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 Województwo łódzkie Powiat Egzamin pisemny Przedmiot matura w nowej formule bełchatowski Biologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja I. Organizator Łódzki Kurator Oświaty Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

II. WSPÓŁORGANIZATOR Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

II. WSPÓŁORGANIZATOR Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 2 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019 Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I. ORGANIZATOR KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2015 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2015 r. Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 /15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE na rok szkolny 2012/2013 Opracowany na podstawie 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół średnich dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r. Dz.U.2002.13.125 2014.09.26 zm. Dz.U.2014.1290 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 58/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI I. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2016 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2016 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

I. Zasady i tryb rekrutacji

I. Zasady i tryb rekrutacji Szkolny Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Reguluje zasady naboru kandydatów do oddziałów klasy pierwszej czteroletniego technikum kształcącego w zawodach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE w roku szkolnym 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA w WARSZAWIE w roku szkolnym 2012/2013 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia Być jak? sumienie prawe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Podstawa prawna: - art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 1 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w ZSP w Kaliszu Pomorskim, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.)

(Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.) Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 1 1. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadza rekrutację w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019 Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 41 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zarządzenie Nr 41 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Organizacja oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dz.U.2002.13.125 z dnia 2002.02.18 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 września 2017 r. 5 marca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KIELCE rok szkolny 2012/2013 I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych

Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych Załącznik do zarządzenia Nr 57 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 roku Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych dla uczniów gimnazjów i klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do zarządzenia Nr 61 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2016 r. Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KIELCE rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA W WARSZAWIE na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA W WARSZAWIE na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BATALIONU ZOŚKA W WARSZAWIE na rok szkolny 2011/2012 Opracowany na podstawie 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia

Bardziej szczegółowo

P OSTANOWIENIE Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WK-KP-42011 /6 / 07 z dnia 12 lutego 2007r.

P OSTANOWIENIE Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WK-KP-42011 /6 / 07 z dnia 12 lutego 2007r. P OSTANOWIENIE Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WK-KP-42011 /6 / 07 z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2013 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach na rok szkolny 2017/2018 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE 2016/2017. Załącznik do zarządzenia Nr /17 dyr. szkoły z dnia: 8 września 2016.

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE 2016/2017. Załącznik do zarządzenia Nr /17 dyr. szkoły z dnia: 8 września 2016. KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN 2016/2017 Załącznik do zarządzenia Nr 6-2016/17 dyr. szkoły z dnia: 8 września 2016 1) Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów: Konkurs Polonistyczny, Konkurs

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2014/2015 w ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2014/2015 w ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2014/2015 w ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH Podstawa prawna 1. Ustawa z dna 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, z późn. zm.) oraz ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2015/2016

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim z dnia r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim z dnia r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9.2019 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim z dnia 21.02.2019r. Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/04/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. z 18 kwietnia 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/04/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. z 18 kwietnia 2017 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/04/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. z 18 kwietnia 2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W JORDANOWIE ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W JORDANOWIE ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W JORDANOWIE ROK SZKOLNY 2016/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1.W roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzyć 3 oddziały klas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej województwa lubelskiego określa się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020 Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2019 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2019 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PO GIMNAZJUM II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA III SOBIESKIEGO W TCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PO GIMNAZJUM II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA III SOBIESKIEGO W TCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PO GIMNAZJUM II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA III SOBIESKIEGO W TCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r.

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 7 /2014 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie w roku szkolnym 2019/2020.

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie w roku szkolnym 2019/2020. Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie w roku szkolnym 2019/2020. Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (art. 154 ust. 1 pkt 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOGOWIE MŁP. NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOGOWIE MŁP. NA ROK SZKOLNY 2019/2020 REGULAMIN REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOGOWIE MŁP. NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji 2016/2017

Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/19 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach z dnia 26 lutego 2019 r. Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE Rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Art 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOGOWIE MŁP. NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOGOWIE MŁP. NA ROK SZKOLNY 2019/2020 REGULAMIN REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOGOWIE MŁP. NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015 Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim z dnia r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim z dnia r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9.2019 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim z dnia 21.02.2019r. Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych czteroletniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I. ORGANIZATOR KONKURSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA ZARZĄDZENIE Nr 24 /2017 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu jest: Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP DO.110.2.8.2015 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA 1. Na podstawie artykułu 201 ustawy z dnia 7 września 1991r. systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2015/2016 1 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Regulamin rekrutacji i przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Komorowie Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3 z dnia 18 lutego 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie Podstawa prawna: Regulamin rekrutacji i przyjmowania uczniów do klasy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE Strona 1 z 6 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE ROK SZKOLNY 2011/2012 1. Wprowadzenie danych osobowych i teleadresowych uczniów przez Gimnazja biorące udział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo