Łódzki Kurator Oświaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzki Kurator Oświaty"

Transkrypt

1 Łódzki Kurator Oświaty ŁKO.WNP.110z MB.VK ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2016 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie art. 31 pkt 7 i 8 art. 44j oraz art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z 2016 r.: poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010) w związku z 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125; z 2009 r. Nr 126 poz. 1041, Dz. U z 2014 poz. 1290), w związku 4 ust. 2 pkt 7 regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi ustalonego Zarządzeniem Nr 19/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty, z dnia 8 kwietnia 2016 r., zarządzam, co następuje: 1 W roku szkolnym 2016/17 na terenie województwa łódzkiego przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów z następujących przedmiotów: 2 1) język polski 2) język angielski, 3) język niemiecki, 4) język rosyjski, 5) język francuski, 6) historia, 7) matematyka, 8) fizyka, 9) chemia, 10) biologia, 11) geografia, 12) informatyka, 13) muzyka, 14) plastyka, 15) wiedzy o społeczeństwie. 1. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem. 2. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach i warunkach udziału w konkursach. 3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych Łódzki Kurator Oświaty powoła odrębnymi zarządzeniami Wojewódzkie Komisje Konkursów Przedmiotowych i Rejonowe Komisje Konkursów Przedmiotowych, oddzielnie dla każdego przedmiotu.

2 2. W zarządzeniach, o których mowa w ust. 1 zostanie określony skład oraz zadania Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych i Rejonowych Komisji Konkursów Przedmiotowych. 3. W skład Rejonowej Komisji Konkursu Przedmiotowego zostaną powołani kandydaci wskazani przez odnośną Wojewódzką Komisję Konkursów Przedmiotowych. 4. Szkolne Komisje Konkursów Przedmiotowych powoła zarządzeniem dyrektor szkoły organizującej konkurs przedmiotowy. 5. W przypadku, gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń nie organizuje się danego konkursu przedmiotowego, uczeń może przystąpić do niego w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły macierzystej. 4 Łódzki Kurator Oświaty wprowadza do użytku służbowego Zasady organizowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 5 6 Zasady, o których mowa w 4 obowiązują: 1) Wojewódzkie Komisje Konkursowe, 2) Rejonowe Komisje Konkursowe, 3) Szkolne Komisje Konkursowe. Łódzki Kurator Oświaty zobowiązuje Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych do opracowania regulaminów zgodnie z Zasadami organizowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, określonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia. 7 Szczegółowe zasady kwalifikacji na kolejne stopnie konkursu przedmiotowego oraz kryteria przyznawania tytułu laureata określone zostaną w regulaminach poszczególnych konkursów zatwierdzonych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 8 9 Obserwatorami konkursów mogą być upoważnieni przez Łódzkiego Kuratora Oświaty: 1) pracownicy nadzoru pedagogicznego, 2) pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, 3) wskazani przez Dyrektora OKE egzaminatorzy, 4) konsultanci placówek doskonalenia nauczycieli, 5) doradcy metodyczni. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

3 Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2016 r. ZASADY ORGANIZOWANIA WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRACOWNICY KURATORIUM OŚWIATY KOORDYNUJĄCY ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 1. Koordynacja wojewódzkich konkursów przedmiotowych na poziomie województwa: starszy wizytator Małgorzata Bury, starszy wizytator Violetta Krawczyk. 2. Pracownicy odpowiedzialni za organizację konkursów na stopniu rejonowym w delegaturach: 1) Delegatura Piotrków Trybunalski wizytator Ewa Karlińska-Grzela, wizytator Beata Szarlej, 2) Delegatura Sieradz - starszy wizytator Elżbieta Różycka, wizytator Urszula Bartolik, 3) Delegatura Skierniewice starszy wizytator Mirosława Nowacka, starszy wizytator Zofia Kalisz. A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Organizacja i przeprowadzenie konkursów. 1. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów są organizowane i przeprowadzane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z podmiotem, któremu zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zwanym dalej ŁCDNiKP 2. Tryb powoływania Komisji Konkursowych: 1) Wojewódzkie Komisje Konkursowe powołuje Łódzki Kurator Oświaty, 2) Rejonowe Komisje Konkursowe powołuje Łódzki Kurator Oświaty, 3) Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół. 3. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe są trzystopniowe: 1) stopień I szkolny, 2) stopień II rejonowy, 3) stopień III - wojewódzki. 4. Eliminacje konkursowe stopnia szkolnego przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe. 5. Eliminacje konkursowe stopnia rejonowego przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe. 6. Eliminacje konkursowe stopnia wojewódzkiego przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. II. Dokumentacja 1. Dokumentacja z przebiegu prac Szkolnych Komisji Konkursowych, tj. protokoły, prace uczniów, przechowywana jest w szkołach organizujących I stopień konkursu, do zakończenia roku szkolnego, w którym organizowany jest konkurs. 3

4 2. Dokumentacja z przebiegu prac Rejonowych Komisji Konkursowych, tj. protokoły, prace uczniów składana jest w siedzibie ŁCDNiKP, za pośrednictwem Delegatur, z terenu Łodzi bezpośrednio do Komisji Wojewódzkich. 3. Dokumentacja z przebiegu prac Wojewódzkich Komisji Konkursowych, tj. protokoły, listy finalistów i laureatów składana jest w Kuratorium Oświaty w Łodzi w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego. 4. Komisje Wojewódzkie składają Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania, z przebiegu konkursów po każdym stopniu oraz sprawozdania zbiorcze po zakończeniu załącznik nr 1 i 2 do umowy z ŁCDNiKP. 5. Wojewódzkie Komisje Konkursowe przechowują dokumentację z przebiegu prac Rejonowych Komisji Konkursowych i Wojewódzkich Komisji Konkursowych i zabezpieczają je do końca roku szkolnego, w którym były organizowane konkursy. III. Teren działania Rejonowych Komisji Konkursów Przedmiotowych Rejonowe Komisje Konkursowe obejmują zasięgiem swojego działania szkoły znajdujące się w obszarze terytorialnym nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Obszary działania Rejonowych Komisji Konkursowych Lp. Rejon 1. Kuratorium Oświaty w Łodzi Al. Kościuszki 120 a Łódź tel. (0-42) Delegatura Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel.(0-44) Delegatura Sieradz Sieradz, Plac Wojewódzki 3 tel. (0-43) Delegatura Skierniewice Skierniewice, ul. Jagiellońska 29 tel. (046) , Szkoły z następujących powiatów brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, zgierski i miasto Łódź, łęczycki, kutnowski. bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański i tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski łaski, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, wieluński, pajęczański, wieruszowski. łowicki, rawski, skierniewicki i miasto Skierniewice B. ZADANIA WOJEWÓDZKICH KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 1. Wojewódzka Komisja Konkursowa danego przedmiotu: 1) nadzoruje przygotowanie i przeprowadzenie całego konkursu, od etapu szkolnego do jego zakończenia, na terenie całego województwa, 2) opracowuje regulamin konkursu danego przedmiotu, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminów Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/17, 3) w regulaminie konkursu danego przedmiotu określa się: a) sposób i terminy zgłaszania uczniów do konkursu, b) formę (pisemną lub ustną) przeprowadzenia eliminacji na każdym stopniu konkursu, c) sposób i terminy przeprowadzenia eliminacji szkolnych, rejonowych i wojewódzkich w tym ustalenia i ogłaszania wyników, 4

5 d) cel, czas trwania, zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu, e) wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela, f) kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni konkursu, g) warunki uzyskiwania przez uczestników wyróżnienia, tytułu laureata lub finalisty, h) tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach konkursu (zakres zadań członków Komisji Konkursowej i jej przewodniczących, w trakcie przebiegu eliminacji rejonowych i wojewódzkich, termin opublikowania list uczestników eliminacji rejonowych i wojewódzkich), i) adresy stron internetowych, na których umieszczane będą informacje o konkursie oraz wyniki z poszczególnych stopni konkursu, j) rodzaje zadań konkursowych na poszczególnych etapach konkursu (np. praca pisemna - wypracowanie, testy, zadania, prace plastyczne, prace z wykorzystaniem technologii komputerowej, odpowiedzi ustne itp.), 4) przygotowuje zadania konkursowe wraz z kryteriami oceniania i szczegółową punktacją na stopień szkolny, rejonowy i wojewódzki (zarówno w części pisemnej jak i ustnej). Następnie dostarcza je komisjom szkolnym i rejonowym, w sposób gwarantujący tajność do chwili rozpoczęcia eliminacji na poszczególnych stopniach, 5) Przewodniczący Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zobowiązani są do sporządzenia wykazu materiałów źródłowych wykorzystywanych przy konstruowaniu zadań konkursowych (autor, tytuł, wydanie i nr strony), 6) określa sposób kodowania prac na stopniu rejonowym i wojewódzkim następnie udostępnia je komisjom rejonowym i wojewódzkim (sposób kodowania prac jednakowy dla wszystkich konkursów), 7) wskazuje szkoły, w których będą przeprowadzone konkursy, w porozumieniu z koordynatorami konkursu (dotyczy rejonu Łodzi), 8) umieszcza informacje o miejscach i czasie przeprowadzenia eliminacji rejonowych i wojewódzkich na stronie internetowej ŁCDNiKP oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi, 9) zatwierdza wyniki konkursu stopnia rejonowego i powiadamia szkołę o zakwalifikowaniu się ucznia do etapu wojewódzkiego, podając termin i miejsce jego przeprowadzenia na stronie ŁCDNiKP, 10) przeprowadza finał wojewódzki konkursu na terenie miasta Łodzi w miejscu wskazanym przez organizatora, 11) wnioskuje o przyznanie tytułu laureata lub finalisty tym uczestnikom finału wojewódzkiego, którzy spełnili wymagania dla danego tytułu, 12) wypisuje zaświadczenia dla finalistów i laureatów zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacja Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 ze zm.) oraz przesyła je do podpisu Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty, 13) sporządza rejestr wydanych zaświadczeń (wraz z wersją elektroniczną) i przesyła Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty, 14) zakończenie prac Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, związanych z przeprowadzeniem wszystkich etapów konkursu musi nastąpić do dnia 31 marca 2017 r. (z uwzględnieniem procedury odwoławczej). 5

6 C. ORGANIZACJA KONKURSÓW 1. Łódzki Kurator Oświaty publikuje, na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi, Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych na dany rok szkolny, w terminie do dnia 30 września 2016 r. 2. Regulaminy nie mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego. I. Stopień szkolny 1. Gimnazjum zainteresowane udziałem uczniów w danym konkursie zgłasza uczniów w elektronicznym systemie organizacji konkursów, zwanym dalej SOK u organizatora konkursów ŁCDNiKP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2016 r. 2. Proces zgłaszania uczniów do konkursów poprzez elektroniczną rejestrację: 1) każde gimnazjum w województwie uczestniczące w latach poprzednich w konkursach przedmiotowych korzysta z nadanego przez ŁCDNiKP identyfikatora szkoły, 2) gimnazjum przystępujące po raz pierwszy do konkursów przedmiotowych otrzyma do 30 września 2016 r., nadany przez ŁCDNiKP, identyfikator szkoły (przekazany zostanie dyrektorom szkół), 3) za zalogowanie szkoły i wpisanie danych uczniów w elektronicznym systemie rejestracji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 3. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: 1) imię/ imiona i nazwisko ucznia, 2) datę i miejsce urodzenia ucznia, 3) nazwę konkursu, do którego zgłaszany jest uczeń (uczniowie), 4) dokładną nazwę oraz adres szkoły, 5) imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. 4. W eliminacjach stopnia szkolnego biorą udział tylko uczniowie zgłoszeni do konkursu. 5. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa w terminie i na zasadach określonych regulaminem przez Wojewódzką Komisję Konkursową. 6. Prace uczniów są kodowane. 7. Do eliminacji rejonowych kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał minimum 80% liczby punktów możliwych do uzyskania na stopniu szkolnym. 8. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, dyrektor szkoły w SOK wprowadza wyniki uczniów. 9. Wszystkie szkoły zobowiązane są do uzupełnienia protokołów w SOK. 10. Szkoła, w której uczniowie uzyskali liczbę punktów kwalifikującą do eliminacji rejonowych przesyła w ciągu 3 dni roboczych do właściwej wojewódzkiej komisji konkursowej protokół w wersji drukowanej wraz z załączonymi pracami tych uczniów. 11. Protokół z eliminacji szkolnych zawiera: 1) datę przeprowadzenia eliminacji, 2) nazwę konkursu, 3) skład Szkolnej Komisji Konkursowej, 4) liczbę wszystkich uczestników etapu, 5) ogólną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika eliminacji oraz minimalną liczbę punktów, która kwalifikuje ucznia do etapu rejonowego (również w przeliczeniu procentowym), 6) listę uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego z następującymi danymi: imię/imiona i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, liczba punktów uzyskanych przez uczestnika eliminacji (również w przeliczeniu procentowym), 7) podpisy przewodniczącego i członków komisji, 6

7 8) pieczątkę szkoły oraz pieczątkę i podpis dyrektora. 12. Wojewódzka Komisja Konkursowa w terminie 7 dni zatwierdza wyniki i zamieszcza je w SOK wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego. 13. Wojewódzka Komisja Konkursowa przesyła do Kuratorium Oświaty w Łodzi Wydział Nadzoru Pedagogicznego zestawienie z przebiegu Konkursu na stopniu szkolnym z podziałem określonym w części A pkt. III. 14. Wojewódzka Komisja Konkursowa może weryfikować wybiórczo prace uczniów uczestniczących w konkursie na stopniu szkolnym. II. Stopień rejonowy 1 Rejonowa Komisja Konkursowa wskazana przez pracowników delegatur Kuratorium Oświaty w Łodzi organizuje i przeprowadza eliminacje rejonowe odpowiednio w obszarze nadzoru. 2 Pracownicy Kuratorium Oświaty wskazują szkoły, w których będą przeprowadzone konkursy na stopniu rejonowym i nadzorują organizację konkursów zgodnie z regulaminem danego konkursu. 3 Liczba członków Rejonowych Komisji jest proporcjonalna do liczby uczestników zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych, tzn. jeden członek komisji sprawdza nie więcej niż 15 testów/prac uczniowskich. 4 Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych otrzymują identyfikatory umożliwiające wprowadzenie wyników eliminacji rejonowych do SOK. 5 Wojewódzkie Komisje Konkursowe zweryfikują i zatwierdzą wyniki eliminacji rejonowych i umieszczą w SOK ostateczne wyniki wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. 6 W eliminacjach stopnia rejonowego biorą udział tylko uczniowie zakwalifikowani do tego etapu, wcześniej zgłoszeni do konkursu. 7 Prace uczestników ocenia, według kryteriów ustalonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową, dwóch recenzentów członków Rejonowej Komisji Konkursowej. 8 Prace pisemne w etapie rejonowym są kodowane. 9 Do eliminacji wojewódzkich kwalifikuje się uczestnik eliminacji rejonowych, który uzyskał minimum 85% liczby punktów możliwych do uzyskania na stopniu rejonowym. W przypadku nieosiągnięcia przez uczestników konkursu wymaganego progu, kwalifikuje się 25%uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na stopniu rejonowym. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być zwiększony odpowiednio. Decyzję o poszerzeniu listy podejmuje Łódzki Kurator Oświaty. 10 Protokół wraz z załączonymi pracami wszystkich uczniów, sprawdzonymi zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami, należy przesłać na adres właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu na stopniu rejonowym wraz z listą uczniów spełniających wymagany próg procentowy zawierającą następujące dane: imię/imiona i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do Konkursu, liczbę punktów uzyskanych przez uczestnika eliminacji (również w przeliczeniu procentowym). Protokół powinien zawierać podpisy przewodniczącego i członków komisji. 11. Wojewódzka Komisja Konkursowa w ciągu 3 dni roboczych zatwierdza i ogłasza wyniki na stronie internetowej ŁCDNiKP. 12. Wyniki Konkursu na stopniu Rejonowym wraz z listą uczniów ogłasza wyłącznie Wojewódzka Komisja Konkursowa. 7

8 13. Wojewódzka Komisja Konkursowa przesyła do Kuratorium Oświaty w Łodzi Wydział Nadzoru Pedagogicznego zestawienie z przebiegu Konkursu na stopniu szkolnym z podziałem określonym w części A pkt. III. III. Stopień wojewódzki 1. Stopień wojewódzki organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. 2. Finalistą zostaje uczestnik konkursu, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. 3. Laureatem konkursu wojewódzkiego zostaje uczestnik, który uzyskał łącznie ze wszystkich części eliminacji na stopniu wojewódzkim (np.: pisemny, ustny) minimum 90% maksymalnego wyniku punktowego. W przypadku nieosiągnięcia przez uczestników etapu wojewódzkiego danego konkursu 90% pkt. możliwych do zdobycia, tytuł laureata uzyskuje 25% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na stopniu wojewódzkim. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być zwiększony odpowiednio. Decyzję o poszerzeniu listy podejmuje Łódzki Kurator Oświaty. 4. Prace pisemne na etapie wojewódzkim są kodowane. 5. Prace uczestników ocenia, według ustalonych kryteriów, dwóch recenzentów członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 6. Odpowiedzi ustne uczestnika ocenia jury, zgodnie z przyjętymi kryteriami. 7. Komisja Wojewódzka sporządza dla każdego uczestnika indywidualną kartę odpowiedzi ustnej. 8. Wszystkie oceny są zatwierdzane przez przewodniczącego komisji. 9. Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządza protokół oraz listę wszystkich uczestników wraz z wynikami. 10. Protokół z eliminacji wojewódzkich winien zawierać: 1) datę przeprowadzenia eliminacji, 2) nazwę konkursu, 3) skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, 4) liczbę wszystkich uczestników etapu, 5) liczbę szkół, których uczniowie uczestniczyli w konkursie przedmiotowym, 6) ogólną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika eliminacji oraz minimalną liczbę punktów, która nadaje uczestnikowi tytuł laureata (również w przeliczeniu procentowym), 7) listę finalistów i laureatów z następującymi danymi: imię/imiona i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, liczba punktów zdobytych przez uczestnika eliminacji (również w przeliczeniu procentowym), 8) podpisy przewodniczącego i członków komisji. 11. Wyniki konkursu wraz z liczbą laureatów i finalistów przewodniczący komisji przedkłada Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu (z uwzględnieniem procedury odwoławczej). 12. Oficjalna lista laureatów i finalistów (po zatwierdzeniu przez Łódzkiego Kuratora Oświaty) zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni po jej zatwierdzeniu na stronie internetowej ŁCDNiKP. 8

9 D. UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych określają odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r..(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z 2016 r.: poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010). E. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Dyrektor szkoły obowiązany jest przekazać uczniom informacje o organizacji, terminach i zasadach udziału w poszczególnych konkursach. 2. Uczestnik zgłasza się na każdy etap konkursu z ważną legitymacją szkolną. Niestawienie się ucznia, w godzinie rozpoczęcia konkursu, oznacza rezygnację z udziału w konkursie. 3. Komisja Konkursowa, na każdym stopniu konkursu rozpatruje indywidualnie dostosowanie warunków organizacji i przebiegu konkursu wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia (z wyłączeniem zmian dotyczących treści zadań konkursowych oraz miejsca organizacji konkursu wskazanego przez organizatora) po wcześniejszym zgłoszeniu dyrektora szkoły. 4. Uczeń przystępując do konkursu przyjmuje jego warunki zawarte w Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego. 5. W pracach Komisji Wojewódzkich nie mogą brać udziału nauczyciele oraz nauczycielerodzice, których uczniowie zakwalifikowali się do ww. etapów. 6. Członków Komisji Konkursowych, na wszystkich stopniach konkursów, obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej. Pisemne oświadczenie członkowie Komisji Szkolnych składają do dyrektora szkoły, członkowie Komisji Rejonowych i Wojewódzkich do Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Natomiast Przewodniczący Komisji Wojewódzkich do Kuratorium Oświaty. 7. Obserwatorami przeprowadzanych konkursów przedmiotowych na stopień rejonowy i wojewódzki nie mogą być nauczyciele, których uczniowie zakwalifikowali się do ww. etapów. 8. Testy z konkursu zamieszczane są na stronach internetowych ŁCDNiKP w następnym dniu roboczym, w którym odbywał się konkurs. 9. Uczeń, rodzic, prawny opiekun, może w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia odpowiednio danego stopnia konkursu mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły, dotyczące naruszenia regulaminu przebiegu konkursu. 10. Prawo wglądu do prac ocenionych przez komisje poszczególnych etapów w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników mają wyłącznie uczestnicy konkursu (po okazaniu legitymacji szkolnej) i ich rodzice, prawni opiekunowie (po okazaniu dowodu tożsamości) w obecności przewodniczącego komisji konkursowej. 11. Podczas dokonywanego wglądu (pkt 10), uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografię pracy konkursowej. 12. Uczeń, jego rodzic, prawny opiekun po dokonaniu wglądu w pracę konkursową mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów w zakresie danego zadania konkursowego na każdym stopniu konkursu. 13. W odwołaniu uczeń, jego rodzic, prawny opiekun, wskazują zadanie lub zadania konkursowe, co do których nie zgadzają się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem. 14. Odwołania, o których mowa w pkt. 13, złożone w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych (za pośrednictwem dyrektora szkoły), rozpatruje Wojewódzka Komisja Konkursowa. 15. Wojewódzka Komisja Konkursowa rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni od jego otrzymania. 9

10 16. Od rozstrzygnięcia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty w ciągu trzech dni od otrzymania rozstrzygnięcia, które należy złożyć za pośrednictwem dyrektora szkoły. 17. W celu rozpatrzenia odwołania Łódzki Kurator Oświaty powołuje Komisję Odwoławczą w składzie: 1) przedstawiciel Kuratora jako przewodniczący Komisji, 2) przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej danego przedmiotu lub upoważniony przez niego członek tej Komisji, 3) dwóch dyplomowanych nauczycieli danego przedmiotu imiennie powołanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 18. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania w ciągu 10 dni od ich otrzymania. 19. Ustalenia, w formie pisemnej, Komisja Odwoławcza przekazuje Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty. 20. Łódzki Kurator Oświaty po akceptacji ustaleń Komisji Odwoławczej powiadamia zainteresowanego o rozstrzygnięciu. 21. Rozstrzygnięcie Łódzkiego Kuratora Oświaty jest ostateczne. 22. Odwołania złożone z naruszeniem trybu wnoszenia odwołań, o których mowa w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrywane. 23. Łódzki Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom konkursu zaświadczenie zawierające: 1) oznaczenie komisji konkursowej, 2) nazwę konkursu, 3) imię/imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia laureata lub finalisty, 4) nazwę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista, 5) uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty, 6) numer, datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 7) podpis i pieczęć kuratora oświaty. 24. Ewidencję wydanych zaświadczeń prowadzi Wydział Nadzoru Pedagogicznego. 25. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 23, jest ważne na terenie całego kraju. 26. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 27. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danych konkursów, dyrektor szkoły ma obowiązek wskazać zgłaszającym się do konkursu uczniom inną szkołę, w której organizowane są konkursy i zapewnić im możliwość przystąpienia w ustalonym terminie. 28. Testy uczniów ze stopnia szkolnego konkursu są przechowywane do końca roku szkolnego, w którym odbywał się konkurs, na terenie szkoły, w której zorganizowano konkurs. 29. Dyrektor szkoły, w której zorganizowano konkurs, powołuje po zakończeniu roku szkolnego, komisję niszcząca testy konkursowe. Z przebiegu prac komisji sporządzony jest protokół. 30. Testy uczniów ze stopnia rejonowego i wojewódzkiego każdego konkursu są przechowywane do końca roku szkolnego, w którym zorganizowano konkurs w ŁCDNiKP. 31. Dyrektor ŁCDNiKP, powołuje po zakończeniu roku szkolnego, komisję niszcząca testy konkursowe. Z przebiegu prac komisji sporządzony jest protokół. 32. Przystąpienie do danego konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (imię/imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia uczestnika, nazwę szkoły, do której uczęszcza, uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna). 33. Zasady wymiany zaświadczeń dla laureatów i finalistów 10

11 1) błędnie wypisane zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata dyrektor szkoły zwraca do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z danego przedmiotu, podając adres, na który ma być przesłane właściwe zaświadczenie, 2) błędnie wystawione zaświadczenia zostają anulowane, a właściwe przesłane na adres podany przez dyrektora szkoły. 34. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu II i III stopnia w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica. 11

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 września 2015r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 września 2015r. Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 września 2015r. ZASADY ORGANIZOWANIA WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV - VI NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty 1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty 1 2 3 ZARZĄDZENIE NR 49/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 3 września 2009 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2009/2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/2008 Łódzkiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 99/2008 Łódzkiego Kuratora Oświaty ZARZĄDZENIE NR 99/2008 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2008/2009 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łódzki Kurator Oświaty

Łódzki Kurator Oświaty Łódzki Kurator Oświaty ŁKO.WSiK.110z.37.2014.BKu.MB ZARZĄDZENIE NR 37/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WE-KO.5561.1.18.2018 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2018 ZASADY ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2017 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U r. poz. 2198).

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U r. poz. 2198). Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy konkursów

Uczestnicy konkursów Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 58/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI I. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I. ORGANIZATOR KONKURSU

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WE-KO.5560.1.8.2019 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2019 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011 / 2012 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Współorganizatorami są: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY ŁKO.WRE.110z.95.2016.TL ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I. ORGANIZATOR KONKURSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZARZĄDZENIA NR 77/2011 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do zarządzenia Nr 61 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2016 r. Regulamin Konkursu,,Lech Kaczyński historia najnowsza dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

II. WSPÓŁORGANIZATOR Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

II. WSPÓŁORGANIZATOR Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 2 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Wstęp 1. Zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych

Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych Załącznik do zarządzenia Nr 57 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 roku Regulamin Konkursu Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych dla uczniów gimnazjów i klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia Być jak? sumienie prawe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Podstawa prawna: - art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja I. Organizator Łódzki Kurator Oświaty Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNZJÓW

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNZJÓW ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNZJÓW I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 /15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 Województwo łódzkie Powiat Egzamin pisemny Przedmiot matura w nowej formule bełchatowski Biologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020 Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2019 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2019 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. I. Organizacja i przeprowadzenie konkursów

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. I. Organizacja i przeprowadzenie konkursów REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH REGULAMIN

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Załącznik do zarządzenia Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r.

Podstawa prawna: Załącznik do zarządzenia Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r. Załącznik do zarządzenia Nr 59 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2017 r. Regulamin Konkursu tematycznego,, Protesty czerwca 1976 r. drogą do wolności dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2008 Pomorskiego Kuratora Oświaty Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2013 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2013 r. Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2016 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2016 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE: ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 80/2018 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 20 września 2018 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2013 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Załącznik do zarządzenia Nr 63/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2018 r. REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2017 r. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2015 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2015 r. Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE 2016/2017. Załącznik do zarządzenia Nr /17 dyr. szkoły z dnia: 8 września 2016.

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE 2016/2017. Załącznik do zarządzenia Nr /17 dyr. szkoły z dnia: 8 września 2016. KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN 2016/2017 Załącznik do zarządzenia Nr 6-2016/17 dyr. szkoły z dnia: 8 września 2016 1) Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów: Konkurs Polonistyczny, Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR6 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR6 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR6 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2015/2016

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 41 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zarządzenie Nr 41 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim Załącznik do Zarządzenia nr 73/2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2011 r. REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 63/2009 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2009 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 58/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2017 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2017 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2017 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2017 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZARZĄDZENIA NR 72/2010 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010 R.. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla tych szkół w roku szkolnym 2018/2019

zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla tych szkół w roku szkolnym 2018/2019 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin XIII WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin Regulamin sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie do uczenia się, wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2013 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2013 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty II.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z geografii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z geografii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z geografii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka francuskiego dla uczniów gimnazjum województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka francuskiego dla uczniów gimnazjum województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z języka francuskiego dla uczniów gimnazjum województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KIELCE rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2011 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Regulamin konkursu I Organizatorzy Opolski Kurator Oświaty Młodzieżowy Dom Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 Podstawa prawna: art.31 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 0 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KATOWICE 2010 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

a)uprawnienia LAUREATÓW... 7 VIII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD WYNIKÓW ELIMINACJI SZKOLNYCH, REJONOWYCH I WOJEWÓDZKICH... 7

a)uprawnienia LAUREATÓW... 7 VIII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD WYNIKÓW ELIMINACJI SZKOLNYCH, REJONOWYCH I WOJEWÓDZKICH... 7 I. PODSTAWY PRAWNE 1 REGULAMIN WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2010 SPIS TREŚCI Stopień wojewódzki...6 a)uprawnienia LAUREATÓW... 7 VIII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 stycznia 2002 r. Dz.U.2002.13.125 2014.09.26 zm. Dz.U.2014.1290 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06

ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WRZESIEŃ 2010-1 - SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE... 3 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O MUZYCE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O MUZYCE REGULAMIN Organizowanego pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białegostoku, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.)

(Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.) Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursu z historii dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Ramowy regulamin konkursu z historii dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Ramowy regulamin konkursu z historii dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o Mazowszu. Regulamin Konkursu wiedzy o Mazowszu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020

Konkurs wiedzy o Mazowszu. Regulamin Konkursu wiedzy o Mazowszu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 Regulamin Konkursu wiedzy o Mazowszu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I. ORGANIZATOR KONKURSU

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KIELCE rok szkolny 2012/2013 I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 67/2014 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wrzesień 2013 SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE... 3 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 III.

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2012 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Organizacja oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dz.U.2002.13.125 z dnia 2002.02.18 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 września 2017 r. 5 marca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 1 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w ZSP w Kaliszu Pomorskim, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu jest: Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP DO.110.2.8.2015 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Turniej Młodych Matematyków

Turniej Młodych Matematyków Turniej Młodych Matematyków XV edycja konkursu KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS V-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Uwaga! W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół wrocławskich Rok szkolny 2014/2015 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podstawy prawne... 2. II. Postanowienia ogólne... 3

SPIS TREŚCI. I. Podstawy prawne... 2. II. Postanowienia ogólne... 3 SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne... 2 II. Postanowienia ogólne... 3 III. Liczba stopni konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników.... 6 IV. Zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Rekrutacja 2018/2019 Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku

Bardziej szczegółowo