Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostrówek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostrówek"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2013 Wójta Gminy Ostrówek 24 stycznia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostrówek 1. Ilekroć w Instrukcji Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostrówek zwanej dalej Instrukcją jest mowa o: 1) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Ostrówek; 2) administratorze danych należy rozumieć Wójta Gminy Ostrówek; 3) administratorze bezpieczeństwa informacji (ABI) rozumie się pracownika Urzędu lub inną osoba wyznaczoną przez administratora danych do nadzorowania przestrzegania zasad ochrony określonych w niniejszym dokumencie oraz wymagań w zakresie ochrony wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych; 4) administratorze systemu informatycznego (ASI) należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za nadzorowanie i utrzymanie systemu informatycznego urzędu oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony; 5) użytkowniku systemu rozumie się osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym Urzędu, w szczególności pracownik Urzędu, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno prawnej, osoba odbywająca staż w Urzędzie, wolontariusz; 6) identyfikatorze użytkownika rozumie się jako ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujących osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym; 7) haśle rozumie się jako ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znanych jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym; 8) uwierzytelnianiu należy rozumieć działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu; 9) rozliczalności należy rozumieć jako właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi; 10) integralności danych rozumie się jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany; 11) poufności danych należy rozumieć jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom; 12) sieci lokalnej należy rozumieć połączenie komputerów pracujących w Urzędzie w celu wymiany danych (informacji) dla własnych potrzeb, przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych; 13) sieci publicznej rozumie się jako sieć telekomunikacyjną, niebędącą siecią wewnętrzną, służącą do świadczenia usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z poźn. zm.);

2 14) sieci telekomunikacyjnej rozumianej jako urządzenia telekomunikacyjne zestawione i połączone w sposób umożliwiający przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami sieci za pomocą przewodów, fal radiowych, bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne; 15) systemie informatycznym rozumianym jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych, zastosowanych w celu przetwarzania danych; 16) przetwarzaniu danych rozumie się jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie; 17) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym należy rozumieć wdrożenie i wykorzystywanie stosownych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; 18) teletransmisji rozumianej jako przesyłanie informacji za pomocą sieci telekomunikacyjnej; 19) poufności danych przez co należy rozumieć właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom; 20) aplikacji rozumianej jako program komputerowy wykonujący konkretne zadania; 21) komórce organizacyjnej rozumie się przez to referat oraz samodzielne stanowisko pracy, określone struktura organizacyjną Urzędu. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności Uprawnienia w zakresie dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych przyznaje Administrator Systemu Informatycznego na podstawie pisemnego upoważnienia administratora danych, określającego zakres uprawnień pracownika. (wniosek o nadanie uprawnień) 2. Przyznanie uprawnień w zakresie dostępu do systemu informatycznego polega na wprowadzeniu do systemu dla każdego użytkownika identyfikatora i hasła oraz zakresu dostępnych danych i operacji. 3. Hasło ustanowione podczas przyznawania uprawnień przez ASI jest przekazywane użytkownikowi ustnie. 4. Hasło, o którym mowa w ust. 3 należy zmienić na indywidualne, podczas pierwszego logowania się w systemie informatycznym. 5. Pracownik ma prawo do wykonywania tylko tych czynności, do jakich został upoważniony. 6. Pracownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane przy użyciu jego identyfikatora i hasła. 7. Wszelkie przekroczenia lub próby przekroczenia przyznanych uprawnień traktowane będą, jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 8. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest do zachowania ich w tajemnicy, która obowiązuje go również po ustaniu zatrudnienia.

3 9. Odebranie uprawnień pracownikowi następuje na pisemny wniosek administratora danych z podaniem daty i przyczyny odebrania uprawnień. 10. W systemie informatycznym stosuje się uwierzytelnianie dwustopniowe: na poziomie dostępu do sieci lokalnej oraz dostępu do aplikacji. 11. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy na stanowiskach samodzielnych zobowiązani są pisemnie informować ASI o każdej zmianie, mającej wpływ na zakres posiadanych uprawnień w systemie informatycznym. 12. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu do danych osobowych należy niezwłocznie wyrejestrować z systemu informatycznego, w którym są one przetwarzane oraz unieważnić jej hasło. 13. ASI zobowiązany jest do prowadzenia i ochrony rejestru użytkowników oraz ich uprawnień w systemie informatycznym. 14. Rejestr, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji, powinien odzwierciedlać aktualny stan systemu w zakresie użytkowników i ich uprawnień oraz umożliwiającego przeglądanie historii zmian uprawnień użytkowników. Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, może mieć miejsce wyłącznie po podaniu identyfikatora i właściwego hasła. 2. Hasło użytkownika musi być zmienione przynajmniej raz w miesiącu. 3. Identyfikator użytkownika nie powinien być zmieniany bez wyraźniej przyczyny, a po wyrejestrowaniu użytkownika z systemu informatycznego nie powinien być przydzielany innej osobie. 4. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich haseł również po upływie ich ważności. 5. Pracownik nie ma prawa udostępniania swojego hasła innym osobom. 6. Hasło należy wprowadzać w sposób, który uniemożliwi innym osobom jego poznanie. 7. W sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że ktoś poznał hasło w sposób nieuprawniony, pracownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła. 8. Zmiany hasła nie można zlecać innym osobom. 9. Hasło użytkownika o prawach administratora powinno znajdować się w zalakowanej kopercie w zamykanej na klucz szafie metalowej, do której dostęp mają: ABI i administrator danych lub osoba przez niego wyznaczona. 10. Przy wyborze hasła obowiązują następujące zasady: 1) minimalna długość hasła zawiera 8 znaków; 2) zakazuje się stosować haseł: a) z których użytkownik korzystał w poprzednim miesiącu, b) tożsamych ze swoją nazwą użytkownika w jakiejkolwiek formie, c) zawierających nazwiska, imiona oraz inne ogólnie dostępne informacje o użytkowniku w jakiejkolwiek formie, d) o przewidywalnych sekwencjach znaków z klawiatury; 3) zaleca się stosować hasła: a) zawierające kombinacje liter i cyfr, b) zawierające znaki specjalne, znaki interpunkcyjne, nawiasy, symbole,

4 c) które można zapamiętać bez zapisywania, d) szybkie do wprowadzenia, aby trudniej je było podejrzeć osobom trzecim. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu Przed rozpoczęciem pracy z komputerem należy zalogować się do systemu informatycznego przy użyciu własnego indywidualnego identyfikatora i hasła. 2. W sytuacji opuszczenia stanowiska pracy na odległość uniemożliwiającą jego obserwację, należy wylogować się z systemu. 3. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć pracę wszystkich używanych programów 4. i wykonać o ile to możliwe, prawidłowe zamknięcie systemu. 5. Niedopuszczalne jest wyłączanie komputera bez prawidłowego zamknięcia wszystkich programów i wylogowania z sieci komputerowej. 6. ABI lub osoba przez niego upoważniona monitoruje logowanie oraz wylogowanie się użytkowników, a także nadzoruje zakres przetwarzanych przez nich zbiorów danych. 7. Przypadki nieprawidłowej pracy systemu informatycznego należy niezwłocznie zgłaszać do ABI. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania Na wszystkich stacja roboczych, na których przetwarzane są dane osobowe wprowadza się wysoki poziom zabezpieczeń. 2. Kopie bezpieczeństwa danych osobowych przygotowywane są przez Administratora Systemu Informatycznego lub osobę upoważnioną przez ABI. 3. Pełne kopie bezpieczeństwa serwerów wykonywane są codziennie i zapisywane na osobnych dyskach USB lub dyskach sieciowych przy pomocy programów służących do wykonywania kopii zapasowych. 4. Zabezpieczenie danych znajdujących się na stacjach roboczych wykonywane jest przez program do kopiowania danych zainstalowany na stacji roboczej, z której dane kopiowane są na dysk sieciowy i kompresowane. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji, kopii zapasowych oraz wydruków Dane osobowe w postaci elektronicznej gromadzone są na dyskach lokalnych oraz dysku serwera i zapisywane na inne dyski służące do backupu. 2. Kopie danych o których mowa w ust. 1 nadpisuje się w przypadku kończącej się wolnej przestrzeni dyskowej na macierzy. 3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą ABI, dane osobowe można przetwarzać poza serwerem.

5 4. Tworzy się rejestr zewnętrznych nośników informacji, na których przetwarzane są dane osobowe. 5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4. Którego wzór stanowi załącznik Nr do Instrukcji prowadzi ABI. 6. Dane osobowe w postaci elektronicznej, za wyjątkiem kopii bezpieczeństwa zapisane na wymiennych nośnikach informacji nie mogą być wynoszone poza siedzibę Urzędu. 7. Wymienne elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w pokojach stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych w zamykanych szafach biurowych lub kasetach, do których wyłączny dostęp mają osoby upoważnione. 8. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. 9. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych a w przypadku, gdy nie jest to możliwe uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 10. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe, przeznaczone do naprawy, pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej. 11. Urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe, przekazywane poza obszar przetwarzania danych zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność i integralność tych danych W przypadku konieczności przechowywania wydruków zawierających dane osobowe należy je przechowywać w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieuprawnionym 2. Pomieszczenie, w którym przechowywane są wydruki musi być należycie zabezpieczone po godzinach pracy Urzędu. 3. Wydruki, które zawierają dane osobowe i są przeznaczone do usunięcia, należy zniszczyć niszczarką dokumentów w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie. Sposób zabezpieczenia systemu przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego System obejmuje się ochroną antywirusową, polegającą na skanowaniu serwerów oraz stacji roboczych programem antywirusowym. 2. Skanowanie serwerów wykonywane jest co najmniej raz w tygodniu przez ABI lub osobę przez niego upoważnioną. 3. Skanowanie stacji roboczych wykonują ich użytkownicy. 4. Użytkownicy systemu mają obowiązek skanowania każdego zewnętrznego elektronicznego nośnika informacji, a także plików danych pobieranych z zasobów sieci Internet oraz otrzymanych w poczcie elektronicznej oprogramowaniem antywirusowym i antyspamowym, o ile zadania te nie są wykonywane automatycznie. 5. Definicje wzorców wirusów muszą być aktualizowane codziennie. 6. W celu zabezpieczenia systemu przed ingerencją z zewnątrz, cały ruch sieciowy z siecią publiczną jest monitorowany na bieżąco przez bramę antywirusową w routerze sieciowym, spełniającym jednocześnie funkcję sprzętowego, zewnętrznego firewalla filtrującego dane przechodzące pomiędzy siecią lokalną i siecią publiczną.

6 7. Wykrycie wirusa oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego lub oprogramowania. użytkownik komputera ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ASI. 8. W przypadku wykrycia wirusów komputerowych sprawdzane jest stanowisko komputerowe na którym wirusa wykryto oraz wszystkie wymienne nośniki posiadane przez użytkownika. Sprawdzana jest także cała sieć Urzędu. przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej system jest chroniony zasilaczami awaryjnymi (UPS). 9. Każda jednostka komputerowa jest zabezpieczona hasłem do BIOS-a. 10. ASI lub osoba przez niego upoważniona monitoruje stan systemu, ruch użytkowników w sieci oraz próby ingerencji z zewnątrz w system. Informacje o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia Dane osobowe z eksploatowanych systemów mogą być udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym. 2. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Instrukcji. 3. Udostępniane danych osobowych nie może być realizowane droga telefoniczną. 4. Udostępnienie danych osobowych, w jakiejkolwiek postaci, jednostkom nieuprawnionym wymaga pisemnego upoważnienia administratora danych. 5. Pracownicy przetwarzający dane osobowe prowadzą rejestry udostępnionych danych osobowych, według wzoru określonego w załączniku Nr 4 do Instrukcji zawierające co najmniej: datę udostępnienia, podstawę, zakres udostępnionych informacji oraz osobę lub instytucję dla której dane udostępniono których. 6. Aplikacje wykorzystywane do obsługi baz danych osobowych powinny zapewniać odnotowanie informacji o udzielonych odbiorcom danych, w tym co najmniej obejmować: dane odbiorcy, datę wydania, zakres udostępnionych danych. 7. Tworzy się centralną ewidencję udostępniania danych prowadzoną w formie elektronicznej oraz papierowej, która w szczególności powinna zawierać co najmniej następujące pola: nazwa odbiorcy, data udostępnienia, zakres udostępnienia. 8. Ewidencję, o której mowa w ust. 8 prowadzi ABI. 9. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do informowania o fakcie udostępniania danych ABI, który dokonuje odpowiednich zapisów w ewidencji o której mowa w ust. 8. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych Przeglądy i konserwacje systemów oraz nośników informacji powinny być wykonywane w terminach określonych przez producenta sprzętu lub w zależności od potrzeb przez osoby posiadające upoważnienie wydane przez administratora danych. 2. Tworzy się ewidencję osób upoważnionych do wykonywania prac, o których mowa w ust. 1; 3. Ewidencję, o której mowa w ust. 3, zawierającą imię i nazwisko, datę oraz zakres wykonywanej czynności prowadzi w formie elektronicznej i papierowej ABI.

7 4. Konserwacja programów i narzędzi programowych baz danych przeprowadzana jest zgodnie z zaleceniami twórców poszczególnych programów. 5. Prace dotyczące przeglądów i konserwacji powinny uwzględniać wymagany poziom zabezpieczeń tych danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 6. Urządzenia przekazywane do naprawy należy pozbawić zapisu danych osobowych lub naprawić w obecności osoby upoważnionej przez administratora danych. 7. Nieprawidłowości ujawnione w trakcie przeglądów i konserwacji powinny być niezwłocznie usunięte, a ich przyczyny poddane ewaluacji Konserwacja baz danych przeprowadzana jest zgodnie z zaleceniami twórców poszczególnych programów. 2. ASI zobowiązany jest uaktywnić mechanizm zliczania nieudanych prób zalogowania się do systemu oraz ustawić blokadę konta użytkownika po wykryciu trzech nieudanych prób, we wszystkich systemach posiadających taką funkcję. 3. Wszystkie logi opisujące pracę systemu, logowanie użytkowników oraz rejestr z systemu śledzenia wykonywanych operacji w programie, należy przed usunięciem zapisać na nośniku wymiennym ASI prowadzi "Dziennik systemu informatycznego Urzędu Miasta i Gminy". Wzór i zakres informacji rejestrowanych w dzienniku określony jest w załączniku Nr Wpisów do dziennika może dokonywać Administrator Danych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub osoby przez nich wyznaczone. Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego i systemów informatycznych Tworzenie kont w systemach, nadawanie, modyfikacja oraz usunięcie uprawnień, instalacja lub deinstalacja oprogramowania, grupowa instalacja lub deinstalacja, wydanie lub przekonfigurowanie sprzętu realizuje ASI na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. 2. Sprzęt komputerowy oraz zainstalowane na nim oprogramowanie, jakie zostało oddane użytkownikowi w okresie jego pracy, może być wykorzystywany tylko do celów służbowych. 3. Użytkownik dba o powierzony mu sprzęt oraz chroni go przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych, zniszczeniem i kradzieżą. 4. Użytkownicy nie mogą udostępniać innym osobom indywidualnych identyfikatorów (nazwa użytkownika, token, karta inteligentna i inne dane umożliwiające uwierzytelnienie). 5. Użytkownikom zabrania się: 1) omijania mechanizmów kontroli (np. używania serwerów proxy); 2) testowania wdrożonych zabezpieczeń; 3) skanowania urządzeń sieciowych, serwerów oraz stacji roboczych pod kątem badania świadczonych usług; 4) wyłączania programów uruchamianych automatycznie przy starcie systemu; 5) przyłączania i użytkowania prywatnego sprzętu, w tym używania prywatnych nośników danych; 6) podejmowania jakichkolwiek prób ingerencji w sprzęt komputerowy, poza czynnościami związanymi z codzienną eksploatacją; 7) przechowywania na sprzęcie służbowym gier oraz plików multimedialnych np. filmów, obrazów, dźwięków nie związanych z zadaniami służbowymi.

8 14. Na sprzęcie komputerowym instaluje się oprogramowanie do ilościowej jak i jakościowej kontroli użytkowników, które stosuje się w celu okresowej kontroli wykorzystania sprzętu służbowego przez użytkowników. 15. Kończąc świadczenie pracy w Urzędzie, użytkownik ma obowiązek przekazać wszystkie dane (dokumenty papierowe, pliki oraz inne posiadane informacje) związane z wykonywanymi zadaniami służbowymi przełożonemu. Zasady korzystania z poczty elektronicznej Nadzór i opiekę techniczną nad systemem poczty elektronicznej sprawuje ASI użytkownik zobowiązany jest do sprawdzania własnej skrzynki poczty elektronicznej. 2. Poczta elektroniczna jest wykorzystywana tylko do celów służbowych. 3. Zabrania się rozsyłania m.in.: 1) ogłoszeń komercyjnych; 2) tzw. łańcuszków szczęścia (listów, które wykorzystując elementy socjotechniki generują niepożądany ruch na serwerach poczty elektronicznej); 3) treści wulgarnych; 4) materiałów erotycznych; 5) treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa; 6) treści prawem chronionych bez odpowiedniego zabezpieczenia np. szyfrowanie. 4. Korespondencja, którą przechowuje i dostarcza system pocztowy jest własnością administratora danych. 5. Pracodawca w celach dowodowych oraz bezpieczeństwa systemów ma prawo do kontroli skrzynek pocztowych użytkowników o wynikach kontroli informuje się użytkownika. 6. Nie należy otwierać linków oraz załączników poczty elektronicznej ze źródeł niewiadomego pochodzenia. 7. W przypadku dostępu do poczty elektronicznej z sieci Internet, należy przeczytać uważnie pojawiające się w przeglądarce komunikaty o alertach bezpieczeństwa i nigdy nie ignorować ostrzeżeń. 8. Nie zaleca się logowania do systemów poczty elektronicznej z komputerów dostępnych publicznie (np. kafejki internetowe). 9. Użytkownik zobowiązany jest do okresowej archiwizacji wiadomości lub ich kasowania z uwagi na ograniczenia pojemności skrzynki. Zasady korzystanie z Internetu Użytkownicy korzystają z dostępu do Internetu tylko w celach służbowych. 2. Praca w sieci Internet nie może zagrażać bezpieczeństwu systemów informatycznych. 3. Administrator danych może wprowadzić kategoryzację stron internetowych oraz zablokować dostęp do wybranych kategorii. 4. Odblokowanie witryny internetowej może nastąpić na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej.

9 5. Zabrania się: 1) wykorzystywania sieci Internet w sposób, który mógłby narazić administratora danych na utratę dobrego imienia; 2) pobierania oprogramowania, nie związanego z wykonywanymi obowiązkami służbowymi; 3) podłączania sieci Internet do fizycznie odseparowanych sieci; 4) udostępniania łącza internetowego dostarczonego przez Pracodawcę innym osobom bez zgody kierownika komórki organizacyjnej oraz ASI; 5) instalowania urządzeń udostępniających przez Internet na sprzęcie Pracodawcy bez zgody kierownika komórki organizacyjnej oraz ASI.... (imię i nazwisko pracownika)... (stanowisko)... (wydział) Wniosek o rejestrację w systemie informatycznym Proszę o rejestrację w/w pracownika w następującym systemie (systemach) informatycznym: Zakres uprawnień w systemie: Data uruchomienia konta w systemie:..... (podpis pracownika) (podpis przełożonego) Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody... (podpis Administratora Danych ) Nadano identyfikator:..... (podpis ABI) (podpis administratora systemu)

10 Rejestr użytkowników systemu informatycznego Urzędu Gminy Ostrówek Lp. Imię i Nazwisko Identyfikator Data nadania uprawnień Data odebrania uprawnień Przyczyna odebrania uprawnień

11 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 1. Wniosek do (dokładne oznaczenie administratora danych) 2.Wnioskodawca (nazwa firmy i jej siedziba albo nazwisko, imię i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. NIP oraz nr REGON) 3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych: *? ew. cd. w załączniku nr Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych: *? ew. cd. w załączniku nr Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane: Zakres żądanych informacji ze zbioru: *? ew. cd. w załączniku nr Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych: *? ew. cd. w załączniku nr... Jeżeli TAK, to zakreśl kwadrat literą "x". (miejsce na znaczki opłaty skarbowej)... (data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy)

12 DZIENNIK SYSTEMU INFORMATYCZNEGO URZĘDU GMINY Ostrówek Wpisu dokonał Lp. Data wpisu Opis zdarzenia (Imię, Nazwisko, Stanowisko) Podpis (imię i nazwisko)... (stanowisko, jednostka organizacyjna) OŚWIADCZENIE (wzór) Ja niżej podpisany oświadczam, że znana mi jest treść przepisów: 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 3. Zarządzenia Nr 7/2013 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Ostrówek i wydanych na jej podstawie: a) polityki bezpieczeństwa danych osobowych, b) instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się nie ujawniać nikomu w żaden sposób i nie wykorzystywać informacji związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, z którymi się zapoznałam(em) w związku z wykonywaną pracą, oraz zachować w tajemnicy sposoby ich zabezpieczenia.... (potwierdzenie ważności podpisu)... (podpis pracownika)

13 Rejestr użytkowników oraz ich uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w Urzędzie Gminy Ostrówek (wzór) Lp. Identyfikator użytkownika Zmiany danych Imię i nazwisko Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Data nadania uprawnień w systemie Data odebrania uprawnień Data i podpis ASI Rejestr Udostępnianych Danych Osobowych (Wzór) Lp. Data udostępnienia Podstawa prawna Zakres udostępnionych informacji Osoba lub instytucja dla której dane udostępniono Podpis osoby udostępnia jącej

14

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji:

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 Metryka dokumentu 1. Tytuł dokumentu INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 2. Właściciel dokumentu 3. Klasa poufności dokument wewnętrzny, ogólnodostępny 4. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa Związku Rzemiosła Polskiego INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO Spis treści Rozdział I.............................................................2

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2007 Starosty Powiatu Ostrowieckiego z dnia 05.11.2007 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/06 Starosty Gostyńskiego z dnia 28 lutego 2006 r. I. Podstawa prawna. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak z dnia 1 września 2017 roku INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Strona 1 z 5 LexPolonica nr 44431. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów.

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. 1 i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. W związku z tym, że system informatyczny przetwarzający dane osobowe

Bardziej szczegółowo

osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki Postanowienia ogólne Podstawa prawna Definicje

osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki Postanowienia ogólne Podstawa prawna Definicje Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/17 Wójta Gminy Duszniki z dnia 2 marca 2017 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 28.12.2010 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2009 Kierownika GOPS z dnia 10 lutego 2009 r. INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU Podstawa prawna. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K. 1 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie II. Definicje III. Procedury nadawania uprawnień do Przetwarzania danych i rejestrowania tych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

2. Dane osobowe - wszelkie informacje, w tym o stanie zdrowia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

2. Dane osobowe - wszelkie informacje, w tym o stanie zdrowia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM TERVIS Sp. z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89B 87-100 Toruń KRS: 395894 dalej jako TERVIS Sp. z o.o. Niniejsza Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2011 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lub. z dnia 28 lipca 2011r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych str. 1 I Procedura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia 21/2018 z dn. 18.05.2018 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik numer 1 do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w PROTEKTOR Sebastian Piórkowski INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile im Pszczółki Mai W Pile w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im Pszczółki Mai w Pile Sporządziła: Beata Lewandowska Zatwierdziła: Lidia Wójciak 1 Niniejszy dokument jest własnością Publicznego Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Nazwa podmiotu wprowadzającego Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gnojnej Data zarządzenia 23.03.2017 r. Numer zarządzenia wprowadzającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH obowiązująca u przedsiębiorcy Marcina Chmieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "CHILI WEB APPLICATIONS"

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH S A M O R Z Ą D O W A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A i m. p o r. J A N A P E N C O N K A w G O W I N I E GOWINO ul. Wejherowska 60 84-215 SOPIESZYNO Tel. 572-06-29 NIP 588-18-42-812 REGON 190403213 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r.

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r. Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r. Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie 1 Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS.

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Projekcie Razem po nowy zawód i pracę realizowanego w ramach Projektu nr POKL.07.03.00-14-304/10.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 24/2012 z dnia 26.10.2012r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH Ilekroć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pierzchnica Nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW I. Podstawa prawna Polityka Bezpieczeństwa została utworzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu:

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu: Zarządzenie Nr 134/05 Starosty Krakowskiego z dnia 27 grudnia 2005r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Krakowskiego Nr 40/99 z dnia 19 sierpnia 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych, stosowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE obowiązuje od 25 maja 2018 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE JACEK TURCZYNOWICZ YACHTING JACEK TURCZYNOWICZ ul. Gen. Józefa Zajączka 23/22, 01-505 Warszawa NIP: 1231056768, REGON:

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programy zastosowane do przetwarzania tych danych.

2. Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programy zastosowane do przetwarzania tych danych. Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. Załącznik nr 1 Numer pokoju Używany program 2. Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programy zastosowane do przetwarzania tych danych. Nazwa zbioru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 30 lipca 2014 r. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. załącznik nr 13 do Polityki. Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. załącznik nr 13 do Polityki. Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym załącznik nr 13 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu 1 1. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, zwana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE Administrator Danych osobowych 1 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie danych osobowych na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Wstęp 1. Każdy użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE SŁAWOMIR PIWOWARCZYK KAMIENICA 65, 32-075 GOŁCZA NIP: 678 262 88 45, REGON: 356 287 951......... pieczęć firmowa podpis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik J do Polityki bezpieczeństwa informacji na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych I. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Toruń, dnia 25 maja 2018 r.

Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Toruń, dnia 25 maja 2018 r. Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Toruń, dnia 25 maja 2018 r. Zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych DRIMER Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9)

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9) Kończąc zagłębianie się w tematykę podnoszoną w temacie artykułu nie sposób byłoby nie przedstawić instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Poniżej materiał dotyczący tej problematyki. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 158/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 158/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sprzętu komputerowego i systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Urząd Miasta i Gminy Frombork, Ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.03.2012r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY z dnia roku.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY z dnia roku. ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2011 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY z dnia 15.11.2011 roku. w sprawie : wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Krzyżanowice Na podstawie: 1) art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w MOPR w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka Nr 169/2016 z dnia 20 maja 2016 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem

Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w LekSeek Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej Instrukcję zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien..

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien.. Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych Co ASI widzieć powinien.. Czy dane osobowe są informacją szczególną dla Administratora Systemów IT? Administrator

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1 Informacje ogólne 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez Hemet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 89, KRS

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. 1 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedsiębiorstwie QBL Wojciech Śliwka Daszyńskiego 70c, Ustroń

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedsiębiorstwie QBL Wojciech Śliwka Daszyńskiego 70c, Ustroń POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedsiębiorstwie QBL Wojciech Śliwka Daszyńskiego 70c, 43-450 Ustroń Administrator Danych Osobowych: Wojciech Śliwka 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17 marca 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16 marca 2018 w sprawie wprowadzenia w MOPR w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej o Profilu Artystycznym w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.05.2018 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych. 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Bezpieczna Firma Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Andrzej Guzik stopień trudności System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, powinien oprócz wymagań wynikających z przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25 Burmistrza Kolonowskiego Z roku

Zarządzenie nr 25 Burmistrza Kolonowskiego Z roku Zarządzenie nr 25 Z 15.04.2011 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Załącznik Nr 4 do Strategii informacyjno-rekrutacyjnej projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10 z dnia 3 kwietnia 2014 r. Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Opracował: Zofia Czerwonka Data: 3.04.2014

Bardziej szczegółowo

- zawierających ogólnie dostępne informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp.

- zawierających ogólnie dostępne informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE LubMAN UMCS INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW ZA BEZPIECZEŃSTWO KOMPUTERÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI DANYMI OSOBOWYMI Bezpieczne hasło Każdy

Bardziej szczegółowo

1 Zakres Regulaminu. integralności, rozliczalności przetwarzania danych osobowych. 2 Pojęcia używane w Regulaminie

1 Zakres Regulaminu. integralności, rozliczalności przetwarzania danych osobowych. 2 Pojęcia używane w Regulaminie REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH określający politykę bezpieczeństwa danych osobowych w stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska (przyjęty uchwałą zarządu nr 1/VIII/2014 z 26.08.2014 r.) 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Chruślina 19-03-2015r. 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruślinie Dnia 10-03-2015r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo