INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin"

Transkrypt

1 służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin

2 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) Dokumenty powiązane: Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy Krzęcin Zwartość I. Definicje II. Procedury nadawania, modyfikacji oraz anulowania uprawnień do przetwarzania danych w zbiorach materialnych i informatycznych III. Zasady posługiwania się hasłami.6 IV. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie. 7 V. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych i aplikacji służących przetwarzaniu danych osobowych..8 VI. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz wydruków...9 VII. Procedury przeglądu sprzętu i konserwacji systemów VIII. Środki ochrony systemu przed złośliwym oprogramowaniem, w tym wirusami komputerowymi...11 IX. Postępowanie w przypadku incydentu związanego z naruszeniem zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Strona 2 z 14

3 I. Definicje Ilekroć w Instrukcji używane są sformułowania: 1) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do nadzorowania przestrzegania zasad ochrony określonych w niniejszym dokumencie oraz wymagań w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych danych, których szczególną ochronę określono w Polityce bezpieczeństwa; 2) Administrator Danych, Administrator Danych Osobowych - należy przez to rozumieć podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, którym jest - Urząd Gminy Krzęcin reprezentowany przez Wójta; 3) Administrator Systemu (AS) - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu informatycznego Urzędu oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony przewidzianych przez ten dokument oraz inne obowiązujące w Urzędzie dokumenty z zakresu bezpieczeństwa IT; 4) dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, system informatyczny - stosuje się odpowiednio definicje wynikające z treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 5) instrukcja - należy przez to rozumieć dokument - Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin; 6) Polityka bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć dokument Polityka Bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy Krzęcin; 7) rozporządzenie - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych jakie powinny spełniać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100., poz. 1024); 8) sieć lokalna - należy przez to rozumieć połączenie systemów informatycznych Urzędu wyłącznie dla własnych jej potrzeb przy wykorzystaniu istniejącej w Urzędzie infrastrukturze technicznej, z wyłączeniem nieautoryzowanego dostępu osób trzecich; 9) Urząd - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Krzęcin; 10) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn zm.); 11) użytkownik systemu - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do przetwarzania chronionych danych, w tym danych osobowych w systemie informatycznym Urzędu. Użytkownikiem może być pracownik Urzędu, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej albo osoba odbywająca staż w Urzędzie, lub też osoba trzecia mająca dostęp do systemu informatycznego Urzędu; 12) Wójt - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krzęcin występującego w imieniu i pełniącego obowiązki Administratora Danych Osobowych. Strona 3 z 14

4 II. Procedury nadawania, modyfikacji oraz anulowania uprawnień do przetwarzania danych w zbiorach materialnych i informatycznych 1. Każdy użytkownik systemu przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych musi zapoznać się z: 1) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 2) Polityką bezpieczeństwa wraz z dokumentami z nią związanymi; 3) obowiązującymi w Urzędzie procedurami przetwarzania i środkami, mającymi na celu zabezpieczenie danych osobowych, przed ich udostępnieniem, usunięciem, modyfikacją lub zniszczeniem przez osoby nieupoważnione; 4) zachowania szczególnej staranności w trakcie wykonania operacji przetwarzania danych osobowych w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. 2. Zapoznanie się z powyższymi informacjami pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa. 3. Przetwarzanie danych osobowych może dokonywać jedynie pracownik upoważniony do przetwarzania danych osobowych, wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa, 4. Administrator Systemu informatycznego Urzędu nadaje uprawnienia w zakresie dostępu do systemu informatycznego na podstawie pisemnego wniosku o nadanie uprawnień dostępu do systemu informatycznego Urzędu Gminy Bierzwnik złożonego przez, przełożonego służbowego pracownika (KKO), określającego zakres uprawnień pracownika, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa. 5. Przyznanie uprawnień w zakresie dostępu do systemu informatycznego polega na wprowadzeniu do systemu dla każdego użytkownika unikalnego identyfikatora i nadanie mu hasła oraz zakresu dostępnych dla niego danych i operacji. 6. Hasło ustanowione podczas przyznawania uprawnień przez Administratora Systemu należy zmienić na indywidualne podczas pierwszego logowania się w systemie informatycznym/aplikacji. Ustanowione hasło, administrator systemu przekazuje użytkownikowi ustnie lub mailowo na jego indywidualne konto (zabezpieczone hasłem dostępu). Poprzez logowanie do systemu rozumie się uwierzytelnianie w grupie roboczej, do której przypisany jest użytkownik systemu informatycznego. 7. Obowiązek przestrzegania zasad eksploatacji systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych i realizacji związanych z tym procedur dotyczy wszystkich pracowników Urzędu, którzy uzyskali uprawnienia dostępu do tych systemów informatycznych Urzędu. Pracownik ma prawo do wykonywania w systemie informatycznym Urzędu jedynie tych czynności, które wynikają z powierzonych mu zadań i nadanych uprawnień. 8. Pracownik jest odpowiedzialny za wszystkie wykonywane operacje w systemie informatycznym Urzędu wykonane przy użyciu jego identyfikatora i hasła dostępu. 9. Wszelkie przekroczenia lub próby przekroczenia przyznanych uprawnień, jak również próba złamania funkcjonujących w systemie informatycznym mechanizmów ochronnych są niedozwolone i podlegają sankcjom dyscyplinarnym. 10. Za bezpieczeństwo danych osobowych w użytkowanych systemach informatycznych w trybie bezpośredniej realizacji (wykonawstwo) odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Urzędu w zakresie realizowanych przez siebie zadań i czynności, wynikających z zakresów obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 11. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest do zachowania ich poufności. Zobowiązanie to obowiązuje go również po ustaniu zatrudnienia. 12. W systemie informatycznym stosuje się dwuetapowe uwierzytelnianie: 1) na poziomie dostępu do sieci lokalnej Urzędu; Strona 4 z 14

5 2) oraz dostępu do poszczególnych aplikacji dedykowanych dla obsługi poszczególnych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Urzędu. 13. Identyfikator użytkownika w aplikacji (o ile działanie aplikacji na to pozwala), jest tożsamy z tym, jaki jest mu przydzielany w sieci lokalnej. 14. Odebranie lub modyfikacja uprawnień pracownikowi wykonywane jest przez Administratora Systemu na ustny lub mailowy wniosek ABl lub bezpośredniego przełożonego danego pracownika z podaniem tego faktu ABl w celu odnotowania tego faktu w Rejestrze Osób Upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierzwnik będącego załącznikiem Nr 4 do Polityki bezpieczeństwa. 15. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są pisemnie lub mailowo informować Administratora Bezpieczeństwa Informacji o każdej zmianie dotyczącej podległych pracowników mającej wpływ na zakres posiadanych uprawnień w systemie informatycznym. 16. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu do danych osobowych należy niezwłocznie wyrejestrować z systemu informatycznego, w którym są one przetwarzane oraz unieważnić jej hasło. 17. Identyfikator usunięty z systemu informatycznego nie może być nadany innej osobie. 18. Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi Rejestr Osób Upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 14, zwany dalej Rejestrem". 19. Rejestr, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Polityki bezpieczeństwa zawiera: 1) imię i nazwisko użytkownika; 2) identyfikator użytkownika; 3) datę nadania, wygaśnięcia/odebrania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 4) zakres przyznanych uprawnień; 5) nazwę zbioru/ aplikacji, do której przetwarzania pracownik jest upoważniony. Strona 5 z 14

6 III. Zasady posługiwania się hasłami. 1. Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Urzędu może mieć miejsce wyłącznie po uwierzytelnieniu pracownika poprzez podanie przez niego prawidłowego identyfikatora oraz właściwego hasła. 2. Hasło użytkownika musi być zmieniane, przez użytkownika co najmniej raz na 30 dni. 3. Identyfikator użytkownika nie powinien być zmieniany bez uzasadnionej przyczyny, a po wyrejestrowaniu użytkownika z systemu informatycznego nie może być przydzielany innej osobie. 4. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich haseł. 5. Hasła użytkownika utrzymuje się w tajemnicy również po upływie ich ważności. 6. Hasło należy wprowadzać w sposób, który uniemożliwia innym osobom jego poznanie. 7. W sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że ktoś poznał hasło w sposób nieuprawniony, pracownik zobowiązany jest do natychmiastowej jego zmiany. 8. Przy wyborze hasła obowiązują następujące zasady: 1) minimalna długość hasła - 6 znaków, a przy przetwarzaniu danych osobowych na stanowisku komputerowym posiadającym dostęp do sieci publicznej - 8 znaków w tym wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne; 2) zakazuje się stosować. a) haseł, które użytkownik stosował uprzednio przez okres 3 miesięcy, b) swojej nazwy użytkownika, imion, nazwisk, funkcji, komórki organizacyjnej, itd., c) ogólnie dostępnych informacji o użytkowniku takich jak: numer telefonu, numer rejestracyjny samochodu, jego marka, numer dowodu osobistego, nazwa ulicy, przy której mieszka lub pracuje, itp., d) nazw własnych, e) sekwencji znaków z klawiatury np.: QWERTY", " ", itp.;. 3) należy stosować: a) hasła zawierające kombinacje liter i cyfr, b) hasła, które można zapamiętać bez zapisywania, c) hasła zawierające znaki specjalne: znaki interpunkcyjne, nawiasy, #, &, itp. o ile system informatyczny na to pozwala, d) hasła łatwe i szybkie do wprowadzenia, po to by trudniej było podejrzeć je osobom trzecim. 9. Zmienionego hasła nie wolno powierzać innym osobom. 10. W systemach, które umożliwiają opcję zapamiętania nazw użytkownika lub jego hasła nie należy korzystać z takiej możliwości. 11. Hasło użytkownika o prawach administratora znajduje się w zamkniętej kopercie (odrębnej dla każdego systemu) w zamykanej na klucz szafie metalowej, do której dostęp mają: 1) Wójt lub jego zastępca, jeżeli istnieje taka potrzeba; 2) Administrator Systemu; 3) Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Strona 6 z 14

7 IV. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie 1. Przed rozpoczęciem pracy w systemie informatycznym Urzędu, użytkownik zobowiązany jest uwierzytelnić się w systemie przy użyciu własnego, indywidualnego identyfikatora oraz aktualnie obowiązującego hasła. 2. Przy opuszczeniu stanowiska pracy na odległość uniemożliwiającą jego obserwację należy wykonać procedurę wylogowania się z systemu (zablokowania dostępu) lub jeżeli taka możliwość nie istnieje wyjść z aplikacji, w której przetwarzane są dane osobowe. 3. Osoba udostępniająca stanowisko komputerowe innemu (upoważnionemu) pracownikowi zobowiązana jest wykonać procedurę wylogowania się z systemu. 4. Przed wyłączeniem komputera należy bezwzględnie zakończyć pracę uruchomionych programów, wyłączyć się z użytkowanych zasobów sieci komputerowej i jeżeli jest to konieczne wykonać procedurę zamknięcia systemu. 5. Niedopuszczalne jest wyłączanie komputera z pominięciem procedur zamknięciem oprogramowania oraz zakończeniem pracy w sieci. 6. Ujawniane przypadki stwierdzenia nieprawidłowości systemu należy zgłaszać do Administratora Systemu lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 7. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej należy tam gdzie jednostki komputerowe podpięte są do zasilaczy awaryjnych UPS - jak najszybciej zakończyć pracę w systemie informatycznym tak aby możliwe było bezpieczne zamknięcie aplikacji i zapisanie efektów pracy użytkowników. 8. Gdy zasilanie elektryczne zostanie przywrócone w budynku, należy poczekać 10 minut, przed ponownym uruchomieniem urządzeń tak aby zmniejszyć ryzyko uruchomienia systemu w okresie niestabilnego zasilania. Strona 7 z 14

8 V. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych i aplikacji służących przetwarzaniu danych osobowych 1. Za systematyczne przygotowanie kopii zapasowych odpowiada Administrator Systemów. 2. Procesy związane z tworzeniem kopii zapasowych podlegają kontroli ze strony Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 3. Kopie zapasowe zasobów Urzędu, wykonywane są na dyskach wymiennych. 4. Kopie zapasowe zasobów Urzędu wykonywane są osobno dla systemów i aplikacji instalowanych na osobno dla danych gromadzonych przez użytkowników na wyznaczonym dysku lokalnym, dostępnym dla każdego upoważnionego użytkownika w celu gromadzenia tam zgodnie z określoną strukturą danych osobowych oraz danych mających istotny wpływ dla ciągłości działania Urzędu, 5. Nośniki kopii zapasowych danych są wyraźnie oznaczone z podaniem zakresu zasobu dla którego wykonana jest kopia, daty i godziny jej utworzenia (dla kopii wykonywanych kilka razy dziennie). 6. Kopie zapasowe wykonywane w Urzędzie tworzone są z użyciem metody polegającej na wykonywaniu kopii całościowych z nadpisywaniem danych z wykonywania poprzedniej kopii zapasowej. 7. Administrator Systemu wykonujący kopię zapasową zobowiązany jest do przetestowania nośnika, na którym wykonano kopię w zakresie integralności i możliwości odtworzenia zapisanych tam danych. 8. Kopie zapasowe przechowywane są w pomieszczeniach odrębnych od miejsca przetwarzania tych danych. 9. Każdy użytkownik, który nie korzysta z udostępnionego dysku sieciowego znajdującego się na serwerze zobowiązany jest do utworzenia kopii zapasowych dla zbiorów danych osobowych, za przetwarzanie których jest odpowiedzialny z użyciem nośnika, w oparciu o zasady opisane w niniejszym rozdziale (przechowywania, oznaczanie). Strona 8 z 14

9 VI. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz wydruków A. Elektroniczne nośniki informacji 1. Dane osobowe w postaci elektronicznej - za wyjątkiem kopii bezpieczeństwa - zapisane na: dyskietkach, pamięciach typu flash, dyskach optycznych czy dyskach twardych nie mogą być bez uzasadnienia oraz zgody Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynoszone poza siedzibę Urzędu. 2. Wymienne elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w zamykanych na klucz pokojach stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych. 3. Po zakończeniu pracy przez użytkowników systemu, wymienne elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w zamykanych szafach biurowych, biurkach lub kasetkach. 4. Urządzenia, dyski lub inne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub przekazuje wyspecjalizowanej firmie na podstawie umowy w celu zniszczenia. 5. Urządzenia, dyski lub inne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie. 6. Urządzenia, dyski lub inne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do naprawy, pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej. B. Wydruki 1. Niedopuszczalne jest pozostawianie bez nadzoru i/lub zlecanie wydruków i/lub wykonywania kopii zawierających dane osobowe umożliwiając dostęp do dokumentów osobom nieupoważnionym. 2. W przypadku konieczności przechowywania wydruków zawierających dane osobowe należy je przechowywać w miejscu umożliwiających ich należytą ochronę, w szczególności uniemożliwiającym bezpośredni dostęp osobom nieuprawnionym poprzez zastosowanie zamykanych na klucz szaf na dokumenty a w przypadku akt osobowych pracowników szaf spełniających standardy przechowywania takich dokumentów określonych w przepisach prawa. 3. Pomieszczenie, w którym przechowywane są wydruki robocze musi być należycie zabezpieczone po godzinach pracy, a pracownicy winni stosować zasadę czystego biurka" polegającą na nie pozostawianiu zbędnych nośników i dokumentów bez nadzoru. 4. Wydruki, które zawierają dane osobowe i są przeznaczone do usunięcia, należy zniszczyć w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie poprzez niszczarkę do dokumentów. Strona 9 z 14

10 VII. Procedury przeglądu sprzętu i konserwacji systemów 1. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie przeglądów sprzętu i konserwację systemów w Urzędzie gminy Bierzwnik jest Administrator Systemu. 2. Przyjęto zasadę, iż przegląd sprzętu i konserwacja systemów przeprowadzane są na bieżąco według potrzeb określonych przez użytkowników systemu i zgłaszanych przez nich wniosków, kierowanych do Administratora Systemu. 3. Użytkownicy podejmują czynności konserwacji urządzeń takich jak nośniki danych czy wykonują proste czynności konserwacyjne wyznaczone przez Administratora Systemu po uprzednim ich przeszkoleniu przez AS oraz za aprobatą Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 4. Administrator Systemu każdorazowo rozpatruje wniosek, badając czy jest on zasadny i w przypadku pozytywnej oceny przystępuje do prac konserwacyjnych lub związanych z przeglądem sprzętu. 5. Przeglądy i konserwacje wymagające zaangażowania firm zewnętrznych, wykonywane w siedzibie Urzędu (np. naprawy/konserwacje gwarancyjne) przeprowadzane są za wiedzą Administratora Bezpieczeństwa Informacji i pod nadzorem osoby upoważnionej - pracownika Urzędu Gminy. 6. Przeglądy i konserwacje wymagające zaangażowania firm zewnętrznych, wykonywane poza siedzibą Urzędu (np. naprawy gwarancyjne)' przeprowadzane są za wiedzą Administratora Bezpieczeństwa Informacji po sporządzeniu odpowiedniego protokółu. 7. Urządzenia zawierające dane osobowe poddawane procesowi konserwacji lub przeglądu przez firmę zewnętrzną - możliwe jest wyłącznie w siedzibie Urzędu, chyba że firma zewnętrzna posiada podpisaną z Urzędem umowę powierzenia danych osobowych i spełnia warunki określone w ustawie i rozporządzeniu pozwalające na odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych. Strona 10 z 14

11 VIII. Środki ochrony systemu przed złośliwym oprogramowaniem, w tym wirusami komputerowymi 1. Na każdym stanowisku komputerowym oraz serwerze jest zainstalowane i aktywne oprogramowanie ochronne/antywirusowe pracujące w trybie aktywnym. 2. Każdy musi być sprawdzony pod kątem występowania wirusów przez oprogramowanie antywirusowe (skanowanie poczty), zgodnie z procedurą określoną przez Administratora Systemu. 3. Bazy wirusów aktualizowane są na bieżąco w sposób zautomatyzowany (automatyczne aktualizacje baz wirusów). 4. Zabrania się: 1) nieuzgodnionego z AS lub ABI wyłączania mechanizmów ochronnych oraz oprogramowania antywirusowego; 2) pobierania z Internetu plików niewiadomego pochodzenia; 3) odczytywania załączników poczty elektronicznej bez wcześniejszego sprawdzenia ich programem antywirusowym. (Sprawdzenia dokonuje pracownik, który pocztę otrzymał lub jeżeli jest taka możliwość - dokonywane jest ono automatycznie); 4) nieuzgodnionej instalacji lub deinstalacji oprogramowania na stacjach roboczych; 5) w przypadku posiadania możliwości instalacji lub deinstalacji oprogramowania na stacjach roboczych - używania nośników niewiadomego pochodzenia; 6) uruchamiania aplikacji i/lub wczytywania plików bez ich wcześniejszego sprawdzenia programem antywirusowym gdy skanowanie nie jest wykonywane automatycznie. 5. Administrator Systemu przeprowadza cykliczne kontrole antywirusowe na wszystkich komputerach. 6. Pracownik użytkujący komputer podłączony do sieci lokalnej zobowiązany jest udostępnić go w celu przeprowadzenia przez Administratora Systemu (lub osobę przez niego wskazaną) weryfikacji prawidłowości realizowanych na nim funkcji ochronnych. 7. Kontrola antywirusowa przeprowadzana jest również na wskazanym komputerze w przypadku zgłoszenia przez użytkownika nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego lub oprogramowania. 8. W przypadku wykrycia wirusów komputerowych i/lub złośliwego" oprogramowania sprawdzane jest stanowisko komputerowe, na którym wirusa wykryto oraz wszystkie wytworzone na tym stanowisku nośniki danych. Strona 11 z 14

12 IX. Postępowanie w przypadku incydentu związanego z naruszeniem zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 1. W przypadku gdy stwierdzono naruszenie lub próbę naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego skutkujące zagrożeniem poufności, integralności lub dostępności danych osobowych, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do: 1) Administratora Systemu lub 2) Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przypadku gdy zagrożenie w ocenie zgłaszającego jest poważne. 2. Administrator Systemu podejmuje niezbędne czynności mające na celu wyeliminowanie zagrożenia. 3. Wszelkie poważniejsze incydenty zagrażające bezpieczeństwu przetwarzania danych osobowych są odnotowywane w dziennikach systemowych odpowiednich dla poszczególnych urządzeń/aplikacji lub prowadzonym przez Administratora Systemu rejestrze zdarzeń. Strona 12 z 14

13 Załącznik Nr 3 Zakres odpowiedzialności Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Krzęcin Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABl) realizuje zadania w zakresie ochrony danych, a w szczególności jest zobowiązany do: 1) ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach systemów informatycznych Urzędu, 2) podejmowania stosownych działań zgodnie z Polityką bezpieczeństwa w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu, modyfikacji, usunięcia lub zabrania danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie, 3) niezwłocznego informowania Administratora Danych Osobowych o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 4) nadzoru i kontroli systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osób przy nim zatrudnionych, 5) weryfikacji wniosku o nadanie uprawnień do systemu informatycznego Urzędu oraz podejmowania decyzji w tym zakresie, 6) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - Rejestr Osób Upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin, 7) wprowadzania w życie i nadzoru nad przestrzeganiem Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy Krzęcin, 8) reagowania na wszelkie przesłanki wskazujące na możliwość naruszenia tajemnicy danych osobowych, 9) podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ochrony danych w przypadku naruszenia ustawy, 10) opracowania i wdrożenia programu szkoleń w zakresie zabezpieczenia systemu informatycznego. Administrator Bezpieczeństwa Informacji ponadto zobowiązany jest do: 1) współdziałania z Kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przestrzegania Polityki bezpieczeństwa, 2) prowadzenie szczegółowego wykazu zbiorów, pomieszczeń i aplikacji, za pomocą których przetwarzane są dane osobowe Urzędu, 3) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasad ustanowionych w Polityce bezpieczeństwa, 4) przeprowadzania szkoleń, kontroli oraz dokonywania bieżących ocen stanu bezpieczeństwa danych osobowych we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu, 5) sporządzania sprawozdań Administratorowi Danych Osobowych z poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych, 6) stosowanie środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę danych osobowych, 7) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych na których zapisane są dane osobowe, 8) nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających dane osobowe, 9) nadzór md prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych, 10) monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych celu ochrony danych osobowych, 11) nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji. Strona 13 z 14

14 Załącznik Nr 4 Zakres odpowiedzialności Administratora Systemu w Urzędzie Gminy Krzęcin Administrator Systemu (AS) realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności jest zobowiązany do: 1) wykonywania czynności wynikających z Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin 2) zapewnienia należytego stanu technicznego urządzeń służących przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie; 3) zapewnienia właściwego funkcjonowania Aplikacji służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie; 4) zapewnienia właściwego poziomu zabezpieczeń danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie; 5) współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu świadomości pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych; 6) współpracy z Administratorem Danych Osobowych oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie; 7) nadawaniu i cofaniu uprawnień w systemie informatycznym. Strona 14 z 14

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2007 Starosty Powiatu Ostrowieckiego z dnia 05.11.2007 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji:

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 Metryka dokumentu 1. Tytuł dokumentu INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 2. Właściciel dokumentu 3. Klasa poufności dokument wewnętrzny, ogólnodostępny 4. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/06 Starosty Gostyńskiego z dnia 28 lutego 2006 r. I. Podstawa prawna. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 28.12.2010 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów.

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. 1 i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. W związku z tym, że system informatyczny przetwarzający dane osobowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa Związku Rzemiosła Polskiego INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO Spis treści Rozdział I.............................................................2

Bardziej szczegółowo

osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki Postanowienia ogólne Podstawa prawna Definicje

osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki Postanowienia ogólne Podstawa prawna Definicje Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/17 Wójta Gminy Duszniki z dnia 2 marca 2017 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH S A M O R Z Ą D O W A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A i m. p o r. J A N A P E N C O N K A w G O W I N I E GOWINO ul. Wejherowska 60 84-215 SOPIESZYNO Tel. 572-06-29 NIP 588-18-42-812 REGON 190403213 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia 21/2018 z dn. 18.05.2018 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik numer 1 do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w PROTEKTOR Sebastian Piórkowski INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2009 Kierownika GOPS z dnia 10 lutego 2009 r. INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU Podstawa prawna. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Nazwa podmiotu wprowadzającego Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gnojnej Data zarządzenia 23.03.2017 r. Numer zarządzenia wprowadzającego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17 marca 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2011 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lub. z dnia 28 lipca 2011r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych str. 1 I Procedura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r.

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r. Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r. Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie 1 Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie danych osobowych na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Wstęp 1. Każdy użytkownik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY z dnia roku.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY z dnia roku. ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2011 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY z dnia 15.11.2011 roku. w sprawie : wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Krzyżanowice Na podstawie: 1) art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik J do Polityki bezpieczeństwa informacji na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych I. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile im Pszczółki Mai W Pile w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im Pszczółki Mai w Pile Sporządziła: Beata Lewandowska Zatwierdziła: Lidia Wójciak 1 Niniejszy dokument jest własnością Publicznego Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak z dnia 1 września 2017 roku INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. załącznik nr 13 do Polityki. Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. załącznik nr 13 do Polityki. Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym załącznik nr 13 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu 1 1. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, zwana

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Toruń, dnia 25 maja 2018 r.

Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Toruń, dnia 25 maja 2018 r. Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Toruń, dnia 25 maja 2018 r. Zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych DRIMER Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w MOPR w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedsiębiorstwie QBL Wojciech Śliwka Daszyńskiego 70c, Ustroń

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedsiębiorstwie QBL Wojciech Śliwka Daszyńskiego 70c, Ustroń POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedsiębiorstwie QBL Wojciech Śliwka Daszyńskiego 70c, 43-450 Ustroń Administrator Danych Osobowych: Wojciech Śliwka 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem

Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w LekSeek Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej Instrukcję zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 24/2012 z dnia 26.10.2012r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16 marca 2018 w sprawie wprowadzenia w MOPR w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Załącznik Nr 4 do Strategii informacyjno-rekrutacyjnej projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych. 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. 1 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Strona 1 z 5 LexPolonica nr 44431. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW I. Podstawa prawna Polityka Bezpieczeństwa została utworzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE Wersja 1 Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH obowiązująca u przedsiębiorcy Marcina Chmieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "CHILI WEB APPLICATIONS"

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE obowiązuje od 25 maja 2018 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

- zawierających ogólnie dostępne informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp.

- zawierających ogólnie dostępne informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE LubMAN UMCS INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW ZA BEZPIECZEŃSTWO KOMPUTERÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI DANYMI OSOBOWYMI Bezpieczne hasło Każdy

Bardziej szczegółowo

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9)

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9) Kończąc zagłębianie się w tematykę podnoszoną w temacie artykułu nie sposób byłoby nie przedstawić instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Poniżej materiał dotyczący tej problematyki. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K. 1 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie II. Definicje III. Procedury nadawania uprawnień do Przetwarzania danych i rejestrowania tych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1 I. Cel instrukcji Instrukcja określa sposób zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE JACEK TURCZYNOWICZ YACHTING JACEK TURCZYNOWICZ ul. Gen. Józefa Zajączka 23/22, 01-505 Warszawa NIP: 1231056768, REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM Rok szkolny 2013/2014 1 Obowiązki Administratorów Systemu Do obowiązków Administratorów

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy Krzęcin

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy Krzęcin Spis Treści 1 WSTĘP, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE W URZĘDZIE GMINY KRZĘCIN 3 2 DEFINICJE 7 3 OBSZAR PRZETWARZANIA, WYKAZ ZBIORÓW ZE WSKAZANIEM APLIKACJI SŁUŻĄCYCH DO

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

2. Dane osobowe - wszelkie informacje, w tym o stanie zdrowia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

2. Dane osobowe - wszelkie informacje, w tym o stanie zdrowia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM TERVIS Sp. z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89B 87-100 Toruń KRS: 395894 dalej jako TERVIS Sp. z o.o. Niniejsza Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Urząd Miasta i Gminy Frombork, Ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.03.2012r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE Administrator Danych osobowych 1 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 30 lipca 2014 r. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polityka ochrony danych osobowych. Rozdział I Postanowienia ogólne Polityka ochrony danych osobowych Niniejsza polityka opisuje reguły i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez DEIMIC SP. Z o.o. Liliowa 2 87-152

Bardziej szczegółowo

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu:

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu: Zarządzenie Nr 134/05 Starosty Krakowskiego z dnia 27 grudnia 2005r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Krakowskiego Nr 40/99 z dnia 19 sierpnia 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych, stosowanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS.

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Projekcie Razem po nowy zawód i pracę realizowanego w ramach Projektu nr POKL.07.03.00-14-304/10.

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZENIE Nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu;

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu z dnia 4.09.2017r. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu I-Część

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1 Informacje ogólne 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez Hemet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 89, KRS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Przyjęta przez Zarząd Główny IFMSA-Poland 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 224/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 224/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 224/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole Dyrektor Szkoły DANE UCZNIOWIE RODZICE ABSOLWENCI PRACOWNICY EMERYCI RENCIŚCI KONTRACHENCI INF. BIEŻĄCE KONTROLA ZARZĄDCZA ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH Załącznik nr2 do Zarządzenia nr 5 / 2013 Kierownika OPS z dnia 04.03.2013r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo