Zarządzenie Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2016r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2016r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 i 7 ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne, zwane dalej konsultacjami dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy o rewitalizacji na niżej określonych warunkach: 1) konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18 października do 14 listopada 2016 roku, 2) przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 3) celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 4) konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: a) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r., do godz , b) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, mającego na celu omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie, c) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, o którym mowa w pkt. 4 a), skierowanego do grup przedstawicielskich, d) zbierania uwag ustnych do protokołu, 5) formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w formie elektronicznej na stronach internetowych Miasta: a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz w formie tradycyjnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w holu przy portierni w budynku Ratusza, Główny

2 Rynek 20, pod tablicą ogłoszeń znajdującą się w holu w budynku Biura Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki 1A a także w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20, 6) uwagi, o których mowa w pkt 4) lit. a), będą zbierane za pomocą: a) formularzy konsultacyjnych w formie papierowej, które będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza. Formularze będzie można także przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rewitalizacji, Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, Kalisz, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. W przypadku przesłania pocztą tradycyjną, liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego, b) formularzy konsultacyjnych w formie elektronicznej, które należy przesyłać na adres w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15:30, 7) spotkanie otwarte, o którym mowa w pkt 4) lit. b), odbędzie się w dniu 25 października 2016r. o godz w Villi Calisia al. Wolności 4, 8) zbieranie uwag, o których mowa w pkt 4) lit. c), odbędzie się poprzez wysłanie do przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy elektronicznie pisma z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15:30, 9) zbieranie uwag, o których mowa w pkt 4) lit. d), odbywać się będzie codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu, tj. od poniedziałku do piątku od godz do godz w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15:30, 10) projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wglądu w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20 codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych Miasta Kalisza: a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu 11) wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące prowadzonych konsultacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20, telefonicznie pod nr telefonu oraz pod adresem: 12) zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 13) nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed dniem 18 października 2016r. i po dniu 14 listopada 2016 r., 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone na stronach internetowych Miasta Kalisza: a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu Ogłoszenie w wersji skróconej, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, zostanie zamieszczone w prasie lokalnej.

3 3. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz na słupach ogłoszeniowych. 4. Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji Prezydent Miasta Kalisza zamieści na stronach internetowych Miasta Kalisza: a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia wraz z omówieniem jej przebiegu, a w zakresie zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej oraz do protokołu również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Rewitalizacji Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Rewitalizacji. 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie Wiceprezydentowi Miasta Kalisza. 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński

4 PROJEKT UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W KALISZU z dnia. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz z późn. zm.), Rada Miejska w Kaliszu uchwala, co następuje: 1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym uchwałą XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza, przyjmuje się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński

5 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W KALISZU z dnia. Jednym z kluczowych elementów procesu rewitalizacji jest włączenie możliwie największego grona interesariuszy w planowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Tak rozumiana partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji jest podmiotem mającym swoje formalne umocowanie w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.). Stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 7 ust. 1 Ustawy). Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze Uchwały rada gminy. Niniejsza Uchwała, na podstawie Zarządzenia nr. z dnia. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, została poddana konsultacjom społecznym (zgodnie z art. 6 i 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 18 października do 14 listopada 2016 roku, w następujących formach: a) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego; b) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, mającego na celu omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie; c) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego skierowanego do grup przedstawicielskich; d) zbierania uwag ustnych do protokołu. W trakcie konsultacji zebrano uwag.

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kaliszu z dnia r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza. 2. Komitet reprezentuje interesariuszy rewitalizacji, w tym: mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami położonymi się na tym obszarze, mieszkańców gminy niezamieszkujących obszaru rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej oraz podmioty inne niż organy władzy publicznej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw w sprawie rozwiązań odnoszących się do obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza. 2. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Kaliszu i zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza związanych z obszarem rewitalizacji Miasta Kalisza. Rozdział 2 Organizacja i tryb pracy Komitetu Rewitalizacji Członków Komitetu powołuje Prezydent Miasta Kalisza w drodze zarządzenia. 2. Komitet liczy nie więcej niż 20 członków, w tym: 1) nie więcej niż 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza, wskazanych przez Prezydenta Miasta Kalisza, 2) nie więcej niż 2 radnych wskazanych przez Radę Miejską Kalisza, 3) nie więcej niż 2 przedstawicieli rad osiedlowych, wskazanych przez Zarządy osiedli działających na obszarze rewitalizacji, 4) nie więcej niż 1 przedstawiciela środowiska akademickiego, wskazanego przez podmioty uprawnione do reprezentowania uczelni wyższych funkcjonujących na terenie Miasta Kalisza,

7 5) nie więcej niż 2 przedstawicieli organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, wskazanych przez jednostki uprawnione do reprezentowania tych organów i podmiotów, 6) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, wyłonionych w drodze wolnego naboru, 7) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą, wyłonionych w drodze wolnego naboru, 8) nie więcej niż 2 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, wyłonionych w drodze wolnego naboru, 9) nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, nieuwzględnionych w grupach wymienionych w pkt. 1-8, wyłonionych w drodze wolnego naboru, 10) nie więcej niż 2 osoby spoza obszaru rewitalizacji, nieuwzględnionych w grupach wymienionych w pkt. 1-8, wyłonionych w drodze wolnego naboru 3. W przypadku zgłoszenia większej liczby przedstawicieli, o których mowa w 3 ust 2 pkt 3-5, Prezydent zorganizuje spotkanie, podczas którego podmioty uprawnione do wskazania swoich przedstawicieli wybiorą spośród nich członków Komitetu. W przypadku kiedy nie będzie możliwy wybór o którym mowa powyżej, wybór członków komitetu w danej grupie nastąpi w drodze publicznego losowania. Z przebiegu wyboru zostanie sporządzony protokół. 4. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu w ramach wolnego naboru dotyczy członków określonych w 3 ust. 2 pkt 6-10 i następuje w formie pisemnej deklaracji, której wzór zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem wolnego naboru do Komitetu Rewitalizacji przez Prezydenta Miasta Kalisza. 5. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu w ramach grupy interesariuszy określonej w 3 ust. 2 pkt 9 wymaga dołączenia do pisemnej deklaracji listy poparcia podpisanej przez przynajmniej 10 mieszkańców obszaru rewitalizacji. 6. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu w ramach grupy interesariuszy określonej w 3 ust. 2 pkt 10 wymaga dołączenia do pisemnej deklaracji listy poparcia podpisanej przez przynajmniej 10 mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji. 7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do członkostwa w ramach grup, o których mowa w 3 ust 2 pkt 6-10, Prezydent Miasta Kalisza zorganizuje spotkanie, podczas którego składający deklaracje wybiorą spośród siebie członków Komitetu. W przypadku kiedy nie będzie możliwy wybór o którym mowa powyżej, wybór członków komitetu w danej grupie nastąpi w drodze publicznego losowania. Z przebiegu wyboru zostanie sporządzony protokół. 8. Informacja o wolnym naborze członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz na stronie internetowej Urzędu. Informacja będzie określała: 1) termin naboru nie krótszy niż 14 dni, 2) zasady naboru, 3) sposób i miejsce składania deklaracji, 4) wzór deklaracji.

8 9. Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa 4 lata. 10. Członkostwo w Komitecie ustaje w wyniku: 1) śmierci, 2) osobistej rezygnacji złożonej na piśmie, 3) wykluczenia na wniosek 2/3 członków Komitetu, lub 4) braku obecności na kolejnych trzech posiedzeniach Komitetu. 11. Na wniosek 3/5 członków, Komitet może rozszerzyć swój skład z zastrzeżeniem 3 ust Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Prezydent Miasta Kalisza. 2. Spośród swojego składu, Komitet wybiera na pierwszym posiedzeniu Prezydium Komitetu. 3. W skład Prezydium Komitetu wchodzą Przewodniczący Komitetu i dwóch Zastępców Przewodniczącego Komitetu. 4. Wybór Prezydium Komitetu następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu. 5. Do czasu wyboru Przewodniczącego posiedzeniu przewodniczy Prezydent Miasta Kalisza Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności jeden z Zastępców Przewodniczącego Komitetu, wyznaczony do tej roli przez Przewodniczącego Komitetu. 2. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu oraz: 1) ustala porządek i termin obrad Komitetu w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kalisza; 2) przewodniczy obradom Komitetu, w tym czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzeń; 3) reprezentuje Komitet; 4) zaprasza na posiedzenia Komitetu, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kalisza, przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Komitecie; 5) inicjuje i organizuje prace Komitetu Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu nie rzadziej niż raz na pół roku z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Komitetu lub Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku. 2. W posiedzeniach, w zależności od potrzeb Komitetu, może uczestniczyć Prezydent Miasta Kalisza. 3. Członkowie Komitetu o terminie, miejscu oraz porządku obrad będą powiadamiani co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 4. Komitet podejmuje decyzje w drodze konsensu, tj. uzgodnienia wspólnego stanowiska. W przypadku braku możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska, Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności przynajmniej połowy członków Komitetu. 5. Projekt wspólnego stanowiska, o którym mowa w 6 ust. 4, przygotowuje Prezydium Komitetu. 6. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, w którym wpisuje się wszelkie ustalenia poczynione podczas posiedzenia Komitetu. Częścią składową protokołu jest lista obecności. Protokół zostaje podpisany przez Przewodniczącego Komitetu, a w razie jego nieobecności

9 przez jednego z Zastępców Przewodniczącego Komitetu, wyznaczonego do tej roli przez Przewodniczącego Komitetu. 7. Komitet, poza zwoływanymi spotkaniami, może uzgadniać wspólne stanowisko i przekazywać je w formie pisemnej Prezydentowi Miasta Kalisza, przy czym pismo takie musi być podpisane przez co najmniej 50% członków Komitetu, w tym Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę Przewodniczącego Komitetu. 8. Za podstawowy sposób komunikacji pomiędzy członkami Komitetu uznaje się spotkania i korespondencję elektroniczną. 9. W przypadku gdy Komitet zajmuje stanowisko w drodze głosowania, osoby o których mowa w 3 ust.2 pkt 1, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem Prezydenta Miasta Kalisza W pracach Komitetu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Prezydenta Miasta Kalisza. 2. Koszty udziału w pracach Komitetu osób, o których mowa w ust. 1, stanowiące wydatek z budżetu Miasta Kalisza, wymagają uzyskania zgody Prezydenta Miasta Kalisza na ich poniesienie. 3. Osoby zaproszone uczestniczą w posiedzeniach Komitetu z głosem doradczym, bez prawa do głosowania. 8. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki. 9. Obsługę Komitetu zapewnia Biuro Rewitalizacji. Do jego zadań należy w szczególności: 1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu; 2) powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia; 3) przygotowanie materiałów na posiedzenie Komitetu; 4) archiwizacja dokumentów Komitetu. 10. Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza wymagają stosownej uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu.

10 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia r. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG, PROPOZYCJI I OPINII DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KALISZA w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Informacja o zgłaszającym Nazwa instytucji / organizacji lub imię i nazwisko Adres Zgłaszane w ramach konsultacji społecznych uwagi, propozycje i opinie Fragment projektu uchwały, do którego odnosi się uwaga Treść uwagi, uzasadnienie

11 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym dla przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)... Data i czytelny podpis osoby wypełniającej formularz Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński

12 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia r. OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Kalisza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji 1 uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18 października do 14 listopada 2016 roku w następujących formach: 1) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w formie elektronicznej na stronach internetowych Miasta: a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz w formie tradycyjnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w holu przy portierni w budynku Ratusza, Główny Rynek 20, pod tablicą ogłoszeń znajdującą się w holu w budynku Biura Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki 1A a także w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20. Wypełnione formularze konsultacyjne w formie papierowej będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza. Formularze będzie można także przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rewitalizacji, Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, Kalisz, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. W przypadku przesłania pocztą tradycyjną, liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego. Formularze konsultacyjne w formie elektronicznej należy przesyłać na adres w terminie do dnia 14 listopada 2016 r., 2) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz w Villi Calisia al. Wolności 4 i będzie miało na celu omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie, 3) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, skierowanego do grup przedstawicielskich. 1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

13 Zbieranie uwag odbędzie się poprzez wysłanie do grup przedstawicielskich drogą elektroniczną pisma z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15.30, 4) zbierania uwag ustnych do protokołu. Zbieranie uwag ustnych do protokołu odbywać się będzie codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu, tj. od poniedziałku do piątku od godz do godz w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wglądu w Biurze Rewitalizacji w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20 codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych Miasta Kalisza: a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu Zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed dniem 18 października 2016 r. i po dniu 14 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński

14

15 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia r. OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Kalisza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji 1 uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18 października do 14 listopada 2016 roku w następujących formach: 1) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w formie elektronicznej na stronach internetowych Miasta: a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz w formie tradycyjnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w holu przy portierni w budynku Ratusza, Główny Rynek 20, pod tablicą ogłoszeń znajdującą się w holu w budynku Biura Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki 1A a także w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20. Wypełnione formularze konsultacyjne w formie papierowej będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza. Formularze będzie można także przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rewitalizacji, Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, Kalisz, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. W przypadku przesłania pocztą tradycyjną, liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego. Formularze konsultacyjne w formie elektronicznej należy przesyłać na adres w terminie do dnia 14 listopada 2016 r., 2) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz w Villi Calisia al. Wolności 4 i będzie miało na celu omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie, 3) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, skierowanego do grup przedstawicielskich. 1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

16 Zbieranie uwag odbędzie się poprzez wysłanie do grup przedstawicielskich drogą elektroniczną pisma z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15.30, 4) zbierania uwag ustnych do protokołu. Zbieranie uwag ustnych do protokołu odbywać się będzie codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu, tj. od poniedziałku do piątku od godz do godz w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wglądu w Biurze Rewitalizacji w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20 codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych Miasta Kalisza: a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu Zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed dniem 18 października 2016 r. i po dniu 14 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza 1. 1. Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji PROJEKT Załącznik nr 1 Do Uchwały nr... Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Z dnia.. r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Projekt z dnia 4 maja 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia... 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Limanowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin 1. 1. Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Burmistrza Wołomina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 7 ust. 1 3 Ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r.

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. Projekt Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 4 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 4 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Biecz Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WOJASZÓWKA z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WOJASZÓWKA z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY WOJASZÓWKA z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 7 ust. 1-3 Ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Gminy Świlcza z dnia... w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza

UCHWAŁA NR Rady Gminy Świlcza z dnia... w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza PROJEKT UCHWAŁA NR Rady Gminy Świlcza z dnia... w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/256/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/185/2016 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2016 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XV/185/2016 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA MARKI z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA MARKI z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu UCHWAŁA NR. RADY MIASTA MARKI z dnia. 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Rady MiGU Muszyna z dnia.2017r. Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2016. Rady Gminy Korzenna. z dnia roku

Uchwała nr /2016. Rady Gminy Korzenna. z dnia roku PROJEKT Uchwała nr /2016 Rady Gminy Korzenna z dnia. 2016 roku w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE UCHWAŁA NR XXIII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia... w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

UCHWAŁA NR RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia... w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 17 maja 2016 r. UCHWAŁA NR...2016 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia... w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji Regulamin Komitetu Rewitalizacji Załącznik do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji 1 1.Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania w mieście Nowy Sącz Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia r. UCHWAŁA Nr..../2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia. 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Załącznik nr 1 Do Uchwały nr... Rady Gminy Stryszawa z dnia.. r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa

- PROJEKT - Załącznik nr 1 Do Uchwały nr... Rady Gminy Stryszawa z dnia.. r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa - PROJEKT - Załącznik nr 1 Do Uchwały nr... Rady Gminy Stryszawa z dnia.. r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI DLA MIASTA MSZANA DOLNA. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI DLA MIASTA MSZANA DOLNA. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI DLA MIASTA MSZANA DOLNA Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia. 2019 r. 1. 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR VIII/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR VIII/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/432/18 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/432/18 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XLV/432/18 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

Uchwała nr Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Uchwała nr Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia w sprawie uchwalenia Regulaminu wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI. z dnia r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI. z dnia r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia. 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/146/2016 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 14 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/146/2016 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 14 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/146/2016 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 18 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 18 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR Rady Gminy Szydłowo z dnia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Barcinie. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Barcinie. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania /projekt/ Uchwała Nr / /2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 23 lutego 2017 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia... w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia... w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI W MIEŚCIE NOWY SĄCZ. 2 Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI W MIEŚCIE NOWY SĄCZ. 2 Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji PROJEKT Załącznik do UCHWAŁY NR. RADY MASTA NOWEGO SĄCZA z dnia ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI W MIEŚCIE NOWY SĄCZ 1 Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji. przygotowania, przeprowadzenia i oceny GPR.

Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji. przygotowania, przeprowadzenia i oceny GPR. Załącznik do uchwały Nr XXIX.303.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 02.03. 2017 r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia. r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia. r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (Projekt) UCHWAŁA NR / /... RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia. r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 21 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 21 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia r. Projekt z dnia 7 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY JASTKÓW z dnia.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

RADY GMINY JASTKÓW z dnia.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH UCHWAŁA NR.... 2016 RADY GMINY JASTKÓW z dnia.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia r.

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne Projekt Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/553/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/553/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 7 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/553/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 2017r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Rozdział 1 Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne projekt UCHWAŁA NR /2016 Rady Miasta Płocka z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rada Miasta Bolesławiec. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... Rada Miasta Bolesławiec. z dnia r. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r.; zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec; Druk Nr XXXII/.../2016/a UCHWAŁA Nr... Rady Miasta Bolesławiec z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLUCZE z dnia. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLUCZE z dnia. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLUCZE z dnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet Rewitalizacji Miasta Oświęcim, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2016r.

Uchwała Nr 2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2016r. Uchwała Nr 2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2016r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 329/XVIII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 329/XVIII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 26 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 329/XVIII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2018 roku REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI Rozdział 1. Zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1131/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/1131/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/1131/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania /projekt/ Uchwała Nr / /2016 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI GMINY ZABŁUDÓW. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI GMINY ZABŁUDÓW. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji Załącznik do uchwały Nr XXXI/302/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 14 lutego 2018r REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI GMINY ZABŁUDÓW Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr... RADY RADY GMINY CHARSZNICA z dnia...

PROJEKT Uchwała Nr... RADY RADY GMINY CHARSZNICA z dnia... PROJEKT Uchwała Nr... RADY RADY GMINY CHARSZNICA z dnia... w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XLI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XLI.496.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Zielonej Górze. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /16 Rady Gminy XXXX z dnia 2016 roku. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr /16 Rady Gminy XXXX z dnia 2016 roku. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt Uchwała Nr /16 Rady Gminy XXXX z dnia 2016 roku w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/830/17 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/830/17 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/830/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji Komitet Rewitalizacji Gdańsk, 25 kwietnia 2017 Konsultacje społeczne 31 marca 2 maja 2017 konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI PROJEKT Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Komitet Rewitalizacji w Gminie Starachowice, zwany dalej Komitetem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /16 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 roku

Uchwała Nr /16 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 roku Projekt Uchwała Nr /16 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Kartuz. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Kartuz. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr.. Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia.. 2017r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Kartuz Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacji Kartuz, zwany dalej Komitetem, stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI BYTOMIA. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI BYTOMIA. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI BYTOMIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Komitet Rewitalizacji Bytomia, zwany dalej Komitetem powołano na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Załącznik do uchwały nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 2016r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji I. Komitetu Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój 1. Komitet Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru dodatkowego na Członków Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MIASTO RUDA ŚLĄSKA. Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel , fax

MIASTO RUDA ŚLĄSKA. Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel , fax Opracowanie przygotowane w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji wsparcie dla gmin, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gmina Rabka-Zdrój Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Rabka-Zdrój, 22 marca 2016 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr../17 Rady Miasta Milanówka z dnia r.

U C H W A Ł A Nr../17 Rady Miasta Milanówka z dnia r. U C H W A Ł A Nr../17 Rady Miasta Milanówka z dnia.. 2017 r. Projekt w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 794/18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 794/18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR 794/18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 27 września 2017 r.

Uchwała Nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 27 września 2017 r. Uchwała Nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów. Rozdzial I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów. Rozdzial I Zadania Komitetu Rewitalizacji PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia...2016 r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów Rozdzial I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gmina Rytro Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Rytro, 22 marca 2016 Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Komitet Rewitalizacji. skład oraz zasady działania

Komitet Rewitalizacji. skład oraz zasady działania Komitet Rewitalizacji skład oraz zasady działania Komitet Rewitalizacji Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 1. Skład komitetu 1. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą wyłącznie przedstawiciele interesariuszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/550/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 22 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVI/550/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 22 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XLVI/550/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/361/17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVI/361/17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 26 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVI/361/17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. konsultacje projektu. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina

ZAPROSZENIE. konsultacje projektu. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ZAPROSZENIE konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina 2016-2022 Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BLACHOWNI. z dnia 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BLACHOWNI. z dnia 14 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.178.2015 BURMISTRZA BLACHOWNI w sprawie powołania Rady Sportu w Blachowni i zasad powoływania członków Rady Sportu w Blachowni oraz nadania Radzie Sportu w Blachowni regulaminu działania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI Lp. 1. 2. Nazwa instytucji zgłaszającej uwagę / Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 19 grudnia 2017 r. Poz. 7181 UCHWAŁA NR XXXIV/739/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata dla Gminy Szydłowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata dla Gminy Szydłowo Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Szydłowo 1. Wprowadzenie Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 sierpnia 2014 r. Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/662/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/662/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIV/662/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERNIE GMINY RASZYN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERNIE GMINY RASZYN Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Raszyn z dnia 10 sierpnia 2016 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 194/XVII/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia roku. w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

Uchwała Nr 194/XVII/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia roku. w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Uchwała Nr 194/XVII/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 25.02. 2016 roku w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szydłowo Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. /.. / 2017 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia marca 2017 roku. w sprawie utworzenia Leszczyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA Nr.. /.. / 2017 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia marca 2017 roku. w sprawie utworzenia Leszczyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu DRUK Nr. PROJEKT UCHWAŁA Nr.. /.. / 2017 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia marca 2017 roku w sprawie utworzenia Leszczyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c oraz art. 40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 30 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/122/2016 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 18 maja 2016 r.

Kielce, dnia 30 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/122/2016 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 18 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 1699 UCHWAŁA NR XXI/122/2016 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r.

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r. Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 24 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Choroszcz i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz organizacji i trybu jej działania

Uchwała Nr. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz organizacji i trybu jej działania Uchwała Nr. Rady Gminy Lutowiska z dnia (projekt) w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz organizacji i trybu jej działania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY BODZANÓW z dnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR. RADY GMINY BODZANÓW z dnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania jej Statutu Projekt nr UCHWAŁA NR. RADY GMINY BODZANÓW z dnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania jej Statutu Na podstawie: art. 5c ust. 2 i 5, art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo