UCHWAŁA NR XLVI/361/17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLVI/361/17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 26 kwietnia 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/361/17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.), oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz z późń. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna określa zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji z uwzględnieniem jego funkcji i zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz pełni funkcję opiniodawczodoradczą Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna na lata Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna reprezentuje wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w tym zwłaszcza: a) mieszkańców obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia Kartuska, b) mieszkańców Gminy Miejskiej Kościerzyna poza obszarem rewitalizacji, c) właścicieli, użytkowników wieczystych, podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia Kartuska, d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność gospodarczą, e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, f) organy władzy publicznej/instytucje publiczne, g) jednostki samorządu terytorialnego tj. Gmina Miejska Kościerzyna, jej jednostki organizacyjne i spółki komunalne. Rozdział 2. Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna jest uprawniony do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i proponowania rozwiązań w zakresie procesu rewitalizacji Osiedla 1000-lecia Kartuska oraz wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata Do podstawowych zadań Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna należy: a) współpraca z organami Gminy Miejskiej Kościerzyna przy planowaniu, realizacji i monitoringu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, b) przekazywanie opinii na temat dokumentów związanych z prowadzonym procesem rewitalizacji, w tym projektów uchwał Rady Miasta Kościerzyna i zarządzeń Burmistrza Miasta Kościerzyna, 1 Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 1

3 c) ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna na lata , d) ocena propozycji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, e) aktywne angażowanie się oraz zachęcanie osób przynajmniej ze swojego środowiska do włączenia się w działania rewitalizacyjne. 3. Kadencja Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji zaprogramowanego w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata tj. do opracowania Raportu ewaluacyjnego ex-post, który zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji ma zostać sporządzony nie później niż do 30 czerwca 2026r. Rozdział 3. Skład Komitetu Rewitalizacji 1. Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna powołuje Burmistrz Miasta Kościerzyna w formie zarządzenia niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Miasta Kościerzyna uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna, której załącznik stanowi niniejszy Regulamin. 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zawiera wskazanie konkretnych członków tego Komitetu, wyznaczonych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 4 niniejszego Regulaminu. 3. Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna liczy nie więcej niż 15 członków, przy czym powinni go tworzyć przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy wskazanych w Rozdziale 1 pkt. 3, w tym nie więcej niż: a) 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia Kartuska, b) 2 mieszkańców Gminy Miejskiej Kościerzyna poza obszarem rewitalizacji, c) 2 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia Kartuska wskazanych, d) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność gospodarczą, e) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, f) 2 przedstawicieli organów władzy publicznej/instytucji publicznych z terenu Gminy Miejskiej Kościerzyna, g) 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Kościerzyna, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz spółek komunalnych wskazanych przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. 4. Członkiem Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej, lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych. 5. Członkami Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna nie powinny być osoby wchodzące w skład Zespołu ds. rewitalizacji powołanego na etapie programowania rewitalizacji i opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata Rozdział 4. Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji 1. Skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna z wyjątkiem przedstawicieli Urzędu Miasta Kościerzyna, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz spółek 2 Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 2

4 komunalnych zostanie wyłoniony spośród poszczególnych grup interesariuszy rewitalizacji w procedurze otwartego naboru. 2. Za przeprowadzenie procedury otwartego naboru do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna odpowiada Burmistrz Miasta Kościerzyna. 3. Burmistrz Miasta Kościerzyna rozpoczyna procedurę otwartego naboru do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna poprzez ogłoszenie informacji o naborze na stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce REWITALIZACJA, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna. Zaproszenia do składania formularzy zgłoszeniowych zostaną również wysłane do środowisk wskazanych w Rozdziale 3 pkt. 3 c) - f) oraz rozdysponowane na tablicach ogłoszeń budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia Kartuska. Termin na składanie zgłoszeń zostanie wyznaczony na 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwartym naborze. Szczegóły dotyczące formy, sposobu, miejsca i terminu składania zgłoszeń zostaną określone w ogłoszeniu o otwartym naborze. 4. Przedstawiciele poszczególnych grup interesariuszy wskazanych w Rozdziale 3 pkt. 3 zgłaszają swoją kandydaturę do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna poprzez Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami. 5. Kandydat do Komitetu Rewitalizacji może złożyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, jako przedstawiciel tylko jednej z grup interesariuszy rewitalizacji wskazanych w Rozdziale 3 pkt Załącznikami wymaganymi do złożenia wraz z Formularzem zgłoszeniowym są odpowiednio: a) oświadczenie kandydata o niekaralności wymagane dla wszystkich kandydatów, b) lista poparcia kandydata przez minimum 5 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia Kartuska - wymagane dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3a) c) lista poparcia kandydata przez minimum 5 pełnoletnich mieszkańców Gminy Miejskiej Kościerzyna - wymagane dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3b) d) oświadczenia o byciu właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub przedstawicielem podmiotu zarządzającego nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji wraz z poświadczeniem przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu wymagane dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3c) e) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna wymagane dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3d) f) oświadczenia o prowadzeniu działalności społecznej lub członkostwie w organizacji pozarządowej czy innej grupie nieformalnej działającej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna wraz z poświadczeniem przez organ uprawniony do reprezentowania danej organizacji pozarządowej czy grupy nieformalnej wymagane dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3e) g) oświadczenie o byciu przedstawicielem organów władzy publicznej/instytucji publicznej z terenu Gminy Miejskiej Kościerzyna wraz z poświadczeniem przez osoby upoważnione do reprezentowania danego organu władzy publicznej bądź instytucji publicznej - wymagane dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3f), 3 Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 3

5 7. Fakultatywnym załącznikiem do Formularza zgłoszeniowego dla kandydatów wskazanych w Rozdziale 3 pkt. 3 c) f) są listy poparcia podpisane przez interesariuszy z grupy, którą dany kandydat reprezentuje tj. przez: a) właścicieli, użytkowników wieczystych, podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia Kartuska - dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3c), b) podmioty prowadzące na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność gospodarczą - dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3d), c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne - dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3e), d) organy władzy publicznej/instytucje publiczne - dla kandydatów reprezentujących grupę interesariuszy wskazaną w Rozdziale 3 pkt. 3f). 8. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami złożonymi w ramach otwartego naboru do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna nie podlegają zwrotowi. 9. W przypadku dostarczenia niekompletnego zgłoszenia kandydata do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zostanie wezwany drogą elektroniczną oraz telefonicznie (zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w Formularzu zgłoszeniowym) do uzupełnienia dokumentacji w terminie 7 dni od daty powiadomienia. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie zgłoszenie kandydata pozostaje bez rozpatrzenia. 10. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata z grup interesariuszy określonych w Rozdziale 3 pkt. 3 a) f) ponownie przeprowadza się powyższą procedurę naboru. W przypadku bezskutecznego rozstrzygnięcia drugiego naboru Burmistrz Miasta Kościerzyna powołuje Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna w składzie odpowiadającym przedstawicielom interesariuszy, których kandydaci zostali zgłoszeni i ich zgłoszenia spełniają wymogi określone w niniejszym Regulaminie. 11. W sytuacji powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna w niepełnym składzie przedstawiciele interesariuszy wskazanych w Rozdziale 3 pkt. 3 a) f) mogą zgłaszać się także w trakcie trwania kadencji Komitetu, przesyłając zgłoszenia zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Burmistrz Miasta Kościerzyna może powołać dodatkowych przedstawicieli interesariuszy wskazanych w Rozdziale 3 pkt. 3 a) f) w ramach limitów określonych dla poszczególnych interesariuszy na czas pozostały do końca kadencji Komitetu. 12. Jeżeli liczba prawidłowych zgłoszeń kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna reprezentujących poszczególne grupy interesariuszy przekroczy limity wskazane w Rozdziale 3 pkt. 3 a) f) o wyborze do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna decyduje Burmistrz Miasta Kościerzyna, biorąc pod uwagę liczbę podpisów na listach poparcia załączonych do zgłoszeń oraz wskazane w Formularzu zgłoszeniowym dotychczasowe zaangażowanie w proces rewitalizacji tj. w toku programowania i opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata Lista członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna wraz ze wskazaniem grupy interesariuszy, którą reprezentują ogłoszona zostaje na stronie internetowej w zakładce REWITALIZACJA oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościerzyna niezwłocznie po ustaleniu ich ostatecznej liczby. 4 Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 4

6 Rozdział 6. Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji 1. Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kościerzyna ustaje z dniem zaistnienia poniższych okoliczności : a) ustania stosunku pracy z podmiotami, które reprezentują w przypadku członków wymienionych w Rozdziale 3 pkt. 3 g), b) zakończenia pełnienia funkcji w organach publicznych bądź ustania stosunku pracy z instytucjami publicznymi, które reprezentują w przypadku członków wymienionych w Rozdziale 3 pkt. 3 f), c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu, d) śmierci członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. 2. Burmistrz Miasta Kościerzyna odwołuje członka ze składu Komitetu Rewitalizacji w przypadku: a) powtarzającej się nieusprawiedliwionej nieobecności na minimum 3 posiedzeniach Komitetu oraz braku aktywnej pracy na rzecz Komitetu; b) złożenia na ręce Burmistrza przez członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komitecie; c) w przypadku wniosku interesariuszy, których dany członek reprezentuje w Komitecie podpisanego przez co najmniej taką samą ilość podmiotów jak w liście poparcia określonej w Rozdziale 4 pkt. 6 b) i c), złożonej przez danego członka wraz ze zgłoszeniem kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna, d) pisemnego odwołania członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna przez podmiot poświadczający w oświadczeniu określonym w Rozdziale 4 pkt. 6 d), f) i g), e) wniosku pozostałych członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Koscierzyna. 3. W przypadku zmiany składu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna na skutek okoliczności wskazanych w pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego Rozdziału, Burmistrz Miasta Kościerzyna przeprowadza nabór uzupełniający zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale 4 Regulaminu. Rozdział 6. Zasady działania Komitetu Rewitalizacji 1. Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kościerzyna ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta, ani zwrot kosztów. Praca członków Komitetu Rewitalizacji reprezentujących grupę interesariuszy wskazanych w Rozdziale 3 pkt. 3 g) odbywa się w ramach ich obowiązków służbowych. 2. Kadencja Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa zgodnie z zapisami Rozdziału 2 pkt. 3 nie dłużej niż do 30 czerwca 2026r. 3. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwołuje Burmistrz Miasta Kościerzyna. 4. Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna jego członkowie wybierają spośród siebie Prezydium Komitetu Rewitalizacji, które tworzą Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego. Procedurę wyboru prowadzi najstarszy wiekiem członek Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. 5. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu Komitetu. 6. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna według potrzeb Komitetu, przygotowuje porządek obrad Posiedzenia Komitetu, kieruje pracami Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego kolejne posiedzenia Komitetu zwołuje Zastępca Przewodniczącego Komitetu. 5 Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 5

7 7. Posiedzeniom Komitetu przewodniczy Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna obecny na posiedzeniu. 8. Posiedzenia Komitetu zwoływane są według potrzeb Komitetu, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek zawierający wskazanie przyczyny zwołania posiedzenia, złożony przez: a) nie mniej niż połowy członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku do Przewodniczącego Komitetu, b) Burmistrza Miasta Kościerzyna w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do Przewodniczącego Komitetu. 9. Na początku każdego posiedzenia Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zatwierdza porządek obrad posiedzenia zwykłą większością głosów. 10. Przewodniczący Komitetu lub jego Zastępca na wniosek członka Komitetu może, na początku każdego posiedzenia, wprowadzić pod obrady sprawy nie znajdujące się w jego porządku. 11. Z każdego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna sporządzane są lista obecności oraz protokół zawierający wszystkie ustalenia poczynione w toku posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. Przewodniczący Komitetu bądź Zastępca Przewodniczącego akceptuje protokół swoim podpisem obok podpisu protokolanta. 12. W pracach Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna mogą brać udział osoby spoza jego grona - eksperci zewnętrzni z zakresu działań podejmowanych w procesie rewitalizacji, przedstawiciele różnych środowisk, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu, jego Zastępcę, członków Komitetu lub Burmistrza Miasta Kościerzyna, przy czym mają oni jedynie głos doradczy, bez prawa do udziału w głosowaniu Komitetu. Udział zaproszonego gościa, generujący wydatek z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna wymaga uzyskania uprzedniej zgody Burmistrza Miasta Kościerzyna. 13. Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zajmuje stanowisko w sprawach w formie opinii, które są formułowane w drodze uzgodnienia stanowisk członków Komitetu. 14. W przypadku rozbieżności stanowisk opinia formułowana jest po odbyciu głosowania i przyjmowana jest zwykłą większością głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej połowy składu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. W przypadku równowagi głosów, głosem decydującym dysponuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Komitetu tj. Przewodniczący Komitetu, jego Zastępca bądź członek Komitetu najstarszy wiekiem. 15. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w pkt. 14 ponad połowa członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna odda głos wstrzymujący się, dyskusja w sprawie jest kontynuowana, obecni eksperci bądź inne osoby obecne na posiedzeniu mogą być poproszone o dodatkowe wyjaśnienia, a następnie głosowanie odbywa się ponownie. 16. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele Gminy Miejskiej Kościerzyna, gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych wchodzących w skład Komitetu Rewitalizacji, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem Burmistrza Miasta Kościerzyna. 17. Opinie podjęte przez Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna wraz z odpisami protokołu z posiedzenia Komitetu przekazywane są Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 18. Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna może również zajmować stanowiska w trybie obiegowym, bez konieczności zwoływania posiedzenia, muszą one jednak być sporządzone w formie pisemnej i zawierać podpisy minimum połowy członków Komitetu, w tym Przewodniczącego Komitetu bądź Zastępcę Przewodniczącego. 6 Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 6

8 Rozdział 7. Obsługa organizacyjna Komitetu Rewitalizacji 1. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zapewnia Burmistrz Miasta Kościerzyna, za pośrednictwem Wydziału wyznaczonego w strukturze Urzędu Miasta Kościerzyna. 2. Do zadań z zakresu obsługi Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna należą: a) przygotowanie oraz przekazywanie dla członków Komitetu materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, zaopiniowania lub zatwierdzenia, b) powiadamianie poszczególnych członków Komitetu oraz innych zaproszonych gości o terminie posiedzenia z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem wraz z informacją o miejscu oraz proponowanym porządku obrad, a także ewentualnymi materiałami dotyczącymi tematyki posiedzenia w sposób (elektronicznie, pisemnie) ustalony z Komitetem Rewitalizacji Miasta Kościerzyna, c) przygotowanie i obsługa posiedzeń Komitetu d) uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu bez prawa do głosowania, e) sporządzanie protokołów i listy obecności z posiedzeń, f) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z pracami Komitetu, g) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub Przewodniczącego Komitetu, związanych z procesem rewitalizacji i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 7

9 Załącznik nr 1 do Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna 1. Informacje dotyczące kandydata do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna: Imię i Nazwisko Adres do korespondencji Adres Nr telefonu 2. Reprezentuję poniższą grupę interesariuszy rewitalizacji (właściwe podkreślić): a) mieszkańców obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia Kartuska, b) mieszkańców Gminy Miejskiej Kościerzyna poza obszarem rewitalizacji, c) właścicieli, użytkowników wieczystych, podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia Kartuska, d) podmioty prowadzące na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność gospodarczą, e) podmioty prowadzące na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, f) organy władzy publicznej/instytucje publiczne, g) jednostki samorządu terytorialnego tj. Gmina Miejska Kościerzyna, jej jednostki organizacyjne i spółki komunalne. 3. W toku programowania procesu rewitalizacji Gminy Miejskiej Kościerzyna i opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata aktywnie uczestniczyłem w (właściwe podkreślić): a) konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji poprzez: udział w spotkaniu z pracownikami Urzędu Miasta Kościerzyna, jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi oraz instytucjami publicznymi zaangażowanymi w proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji udział w debacie dla ogółu mieszkańców, udział w spotkaniu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, złożenie formularza konsultacji społecznych b) działaniach partycypacyjnych w trakcie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez: zgłoszenie i udział w pracach Zespołu ds. partycypacji udział w diagnozie partycypacyjnej badaniu ankietowym opinii, potrzeb 8 Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 8

10 i oczekiwań mieszkańców udział w cyklu warsztatów diagnostyczno-tematycznych udział w spacerach studyjnych po obszarze rewitalizacji udział w panelach eksperckich w dziedzinie przestrzennej, społecznej i gospodarczej złożenie propozycji przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach otwartego naboru c) konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata poprzez: udział w debacie dla ogółu mieszkańców, udział w spotkaniu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, złożenie formularza konsultacji społecznych. 4. Oświadczenia kandydata do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna Ja, niżej podpisany(a)... oświadczam, iż: I. Jestem mieszkańcem/ mieszkanką Gminy Miejskiej Kościerzyna II. Dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla celów rekrutacji i potrzeb realizacji zadań Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna oraz umieszczenia na stronie internetowej oraz BIP mojego imienia i nazwiska w przypadku zostania członkiem Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. III. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji IV. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zobowiązuję się: 1. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji, 2. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata ; 3. zapoznawać się z postępami prac w zakresie prowadzonego procesu rewitalizacji oraz wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata , 4. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji, 5. aktywnie angażować się oraz zachęcać osoby ze swojego otoczenia do włączenia się w działania rewitalizacyjne 6. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy. (czytelny podpis) Załączniki: 1. Oświadczenie o niekaralności Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 9

11 UZASADNIENIE Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast jest procesem długofalowym i wielokierunkowym. Art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1777) określa, iż przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Zadania te gmina realizuje w myśl art. 3 ust.2 pkt. 1 w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariusze na każdym etapie (partycypacja społeczna). Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ww. ustawy oraz zapisami przyjętego Uchwałą nr XLIV/327/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia r. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koscierzyna na lata zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa się w drodze uchwały rady gminy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia gminnego programu rewitalizacji, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały. Id: 12174E97-225E-4EAE-B729-79B1EA97CA28. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia w sprawie uchwalenia Regulaminu wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Załącznik do uchwały nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 2016r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji I. Komitetu Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój 1. Komitet Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /16 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 roku

Uchwała Nr /16 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 roku Projekt Uchwała Nr /16 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji Regulamin Komitetu Rewitalizacji Załącznik do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji 1 1.Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Kartuz. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Kartuz. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr.. Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia.. 2017r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Kartuz Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacji Kartuz, zwany dalej Komitetem, stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR VIII/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR VIII/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY JASTKÓW z dnia.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

RADY GMINY JASTKÓW z dnia.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH UCHWAŁA NR.... 2016 RADY GMINY JASTKÓW z dnia.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 329/XVIII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 329/XVIII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 26 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 329/XVIII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2016. Rady Gminy Korzenna. z dnia roku

Uchwała nr /2016. Rady Gminy Korzenna. z dnia roku PROJEKT Uchwała nr /2016 Rady Gminy Korzenna z dnia. 2016 roku w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Rady MiGU Muszyna z dnia.2017r. Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/553/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/553/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 7 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/553/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2016r.

Uchwała Nr 2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2016r. Uchwała Nr 2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2016r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI GMINY ZABŁUDÓW. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI GMINY ZABŁUDÓW. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji Załącznik do uchwały Nr XXXI/302/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 14 lutego 2018r REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI GMINY ZABŁUDÓW Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne projekt UCHWAŁA NR /2016 Rady Miasta Płocka z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr... RADY RADY GMINY CHARSZNICA z dnia...

PROJEKT Uchwała Nr... RADY RADY GMINY CHARSZNICA z dnia... PROJEKT Uchwała Nr... RADY RADY GMINY CHARSZNICA z dnia... w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne Projekt Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów. Rozdzial I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów. Rozdzial I Zadania Komitetu Rewitalizacji PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia...2016 r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów Rozdzial I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /16 Rady Gminy XXXX z dnia 2016 roku. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr /16 Rady Gminy XXXX z dnia 2016 roku. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt Uchwała Nr /16 Rady Gminy XXXX z dnia 2016 roku w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 7 ust. 1 3 Ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r.

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. Projekt Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia r. Projekt z dnia 7 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 23 lutego 2017 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WOJASZÓWKA z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WOJASZÓWKA z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY WOJASZÓWKA z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 7 ust. 1-3 Ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI. z dnia r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI. z dnia r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia. 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia r.

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr../17 Rady Miasta Milanówka z dnia r.

U C H W A Ł A Nr../17 Rady Miasta Milanówka z dnia r. U C H W A Ł A Nr../17 Rady Miasta Milanówka z dnia.. 2017 r. Projekt w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 21 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 21 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLUCZE z dnia. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLUCZE z dnia. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLUCZE z dnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Barcinie. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Barcinie. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania /projekt/ Uchwała Nr / /2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia r. UCHWAŁA Nr..../2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia. 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 2017r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Rozdział 1 Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji. przygotowania, przeprowadzenia i oceny GPR.

Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji. przygotowania, przeprowadzenia i oceny GPR. Załącznik do uchwały Nr XXIX.303.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 02.03. 2017 r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 18 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 18 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR Rady Gminy Szydłowo z dnia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania /projekt/ Uchwała Nr / /2016 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/432/18 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/432/18 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XLV/432/18 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza 1. 1. Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2018 roku REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI Rozdział 1. Zadania

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE UCHWAŁA NR XXIII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1131/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/1131/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/1131/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania w mieście Nowy Sącz Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Gminy Świlcza z dnia... w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza

UCHWAŁA NR Rady Gminy Świlcza z dnia... w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza PROJEKT UCHWAŁA NR Rady Gminy Świlcza z dnia... w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI BYTOMIA. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI BYTOMIA. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI BYTOMIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Komitet Rewitalizacji Bytomia, zwany dalej Komitetem powołano na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Projekt z dnia 4 maja 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia... 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania partycypacji społecznej w Programie Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2016-2025

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI W MIEŚCIE NOWY SĄCZ. 2 Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI W MIEŚCIE NOWY SĄCZ. 2 Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji PROJEKT Załącznik do UCHWAŁY NR. RADY MASTA NOWEGO SĄCZA z dnia ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI W MIEŚCIE NOWY SĄCZ 1 Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XLI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XLI.496.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Zielonej Górze. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI PROJEKT Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Komitet Rewitalizacji w Gminie Starachowice, zwany dalej Komitetem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 794/18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 794/18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR 794/18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin 1. 1. Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Burmistrza Wołomina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 4 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 4 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Biecz Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Limanowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

Uchwała nr Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Uchwała nr Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet Rewitalizacji Miasta Oświęcim, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji PROJEKT Załącznik nr 1 Do Uchwały nr... Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Z dnia.. r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia... w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia... w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia... w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

UCHWAŁA NR RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia... w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 17 maja 2016 r. UCHWAŁA NR...2016 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia... w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rada Miasta Bolesławiec. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... Rada Miasta Bolesławiec. z dnia r. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r.; zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec; Druk Nr XXXII/.../2016/a UCHWAŁA Nr... Rady Miasta Bolesławiec z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA MARKI z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA MARKI z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu UCHWAŁA NR. RADY MIASTA MARKI z dnia. 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/146/2016 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 14 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/146/2016 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 14 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/146/2016 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Komitet Rewitalizacji. skład oraz zasady działania

Komitet Rewitalizacji. skład oraz zasady działania Komitet Rewitalizacji skład oraz zasady działania Komitet Rewitalizacji Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI DLA MIASTA MSZANA DOLNA. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI DLA MIASTA MSZANA DOLNA. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI DLA MIASTA MSZANA DOLNA Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia. 2019 r. 1. 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Załącznik nr 1 Do Uchwały nr... Rady Gminy Stryszawa z dnia.. r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa

- PROJEKT - Załącznik nr 1 Do Uchwały nr... Rady Gminy Stryszawa z dnia.. r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa - PROJEKT - Załącznik nr 1 Do Uchwały nr... Rady Gminy Stryszawa z dnia.. r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/185/2016 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2016 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XV/185/2016 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/256/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia. r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia. r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (Projekt) UCHWAŁA NR / /... RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia. r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru dodatkowego na Członków Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/550/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 22 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVI/550/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 22 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XLVI/550/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 24 maja 2018 r.

Gdańsk, dnia poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 24 maja 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. Poz. 2447 UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/379/18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2016r.

Zarządzenie Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2016r. Zarządzenie Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 1. Skład komitetu 1. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą wyłącznie przedstawiciele interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Wdrażanie i monitorowanie programu Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka 1 Struktura prezentacji Stan prac nad Programem Nowe uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 24 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Choroszcz i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 599/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 599/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 599/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 czerwca 2016 r. W sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno oraz trybu powoływania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/662/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/662/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIV/662/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 918/XXXII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR 918/XXXII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów UCHWAŁA NR 918/XXXII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów Na podstawie art. 5 c ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia...

Uchwała Nr... Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia... w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA LESZNA FORMULARZ

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA LESZNA FORMULARZ WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA LESZNA FORMULARZ CZĘŚĆ I. DANE PODSTAWOWE 1. oraz dane kontaktowe Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji. Nr telefonu Adres e-mail Data

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 86 /2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr 86 /2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lutego 2019 r. Zarządzenie Nr 86 /2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania Na podstawie art.30 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BLACHOWNI. z dnia 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BLACHOWNI. z dnia 14 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.178.2015 BURMISTRZA BLACHOWNI w sprawie powołania Rady Sportu w Blachowni i zasad powoływania członków Rady Sportu w Blachowni oraz nadania Radzie Sportu w Blachowni regulaminu działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. REGULAMIN FORUM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Forum, rozumie się

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu PROJEKT Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Uchwała określa tryb powoływania członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia r. Projekt z dnia 18 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia... 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/731/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XLI/731/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XLI/731/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lipca 2016 r. Poz. 3456 UCHWAŁA NR XXII/315/16 RADY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI Lp. 1. 2. Nazwa instytucji zgłaszającej uwagę / Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 7231 UCHWAŁA NR XXVIII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Będzińskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR C/1849/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR C/1849/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR C/1849/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie przyjęcia Trybu powoływania członków i sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie art. 41g

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy i Miasta Miechów

Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy i Miasta Miechów Załącznik do Uchwały Nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy i Miasta Miechów 1 Radę Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo