ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 1) wzór karty ewidencji odpadu, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 3) wzór karty ewidencji zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 4) wzór karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 5) wzór karty przekazania odpadu, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. 3) Minister Środowiska 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz i Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666 oraz z 2010 r. Nr, poz.. 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213), które z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia traci moc w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr., poz...). 1

2 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia poz. Wzór Załącznik nr 1 KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) Procentowa zawartość PCB w odpadzie 3) Posiadacz odpadów 4) Miejsce prowadzenie działalności 5) Adres posiadacza odpadów 6) Województwo Miejscowość Telefon słuŝbowy Faks słuŝbowy Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu Działalność w zakresie: 7) W Zb Od Un Ok Miesiąc wytworzonych odpadów [Mg] 8,9,10) odebranych odpadów komunalnych [Mg] 8,10,11) przyjętych odpadów [Mg] 8) Nr kart przekazania odpadu 12) [Mg] 8,13) We własnym zakresie Metoda odzysku R 14) Gospodarowanie odpadami Metoda unieszkodliwiania D 15) Odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów [Mg] 8) Nr karty przekazania odpadu 16) Imię i nazwisko osoby sporządzającej 2

3 Objaśnienia: 1) Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontaŝu zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego stację demontaŝu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) w zakresie gospodarowanie pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 3) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB. 4) Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie. 5) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze naleŝy wskazać obszar prowadzenia działalności. 6) Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. 7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W wytwarzanie odpadów, Zb zbieranie odpadów, Od odzysk, Un unieszkodliwianie odpadów, Ok odbieranie odpadów komunalnych. 8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niŝ niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 9) Nie dotyczy odpadów komunalnych. 10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 11) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie. 12) NaleŜy podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. 13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. 14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 16) NaleŜy podać nr karty przekazania odpadu, którą został on przekazany innemu posiadaczowi odpadów. 3

4 Wzór Załącznik nr 2 KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 1) Nr karty Rok kalendarzowy Wytwórca komunalnych osadów ściekowych 2) Adres oczyszczalni ścieków Województwo Miejscowość Telefon słuŝbowy Faks słuŝbowy Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych 3) Odczyn ph Zawartość metali cięŝkich [mg/kg s.m.] Zawartość suchej masy (s.m.) [%] Kadm Zawartość substancji organicznych [% s.m.] Miedź Zawartość azotu ogólnego [% s.m.] Nikiel w tym: azotu amonowego [% s.m.] Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.] Ołów Zawartość wapnia [% s.m.] Cynk Zawartość magnezu [% s.m.] Rtęć Liczba Ŝywych jaj pasoŝytów [liczba/ kg s.m. osadu] Chrom Postać i masa osadów: 4) Płynna Ziemista Mazista Miesiąc wytworzonych osadów [Mg] 5) zastosowanych osadów [Mg] 5) Podmiot władający nieruchomością gruntową 6) Adres 7) Nr karty przekazania odpadu 8) Miejsce zastosowania osadów 9) Powierzchnia zastosowania osadów [ha] Typ gleby 10) 4

5 Objaśnienia: 1) Dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 2) Imię i nazwisko lub nazwa wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. 3) Dotyczy zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, o której mowa w 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr, poz. ). 4) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź. 5) Podać masę rzeczywistą komunalnych osadów ściekowych z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku. 6) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są stosowane komunalne osady ściekowe. 7) Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są stosowane komunalne osady ściekowe. 8) NaleŜy podać numer karty przekazania komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 9) Podać miejsce zastosowania komunalnych osadów ściekowych: nazwa województwa, powiatu, gminy, numeru działki i obrębu geodezyjnego. 10) Podać typ gleby: lekka, średnia, cięŝka. 5

6 Wzór Załącznik nr 3 KARTA EWIDENCJI ZUśYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 1) Nr karty Rok kalendarzowy Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) Numer i nazwa grupy sprzętu 3) Numer i nazwa rodzaju sprzętu 4) Prowadzący zakład przetwarzania 5) Nr rejestrowy 6) Miejsce prowadzenia działalności 7) Działalność w zakresie: 8) W Zb Od Un Adres prowadzącego zakład przetwarzania 9) Województwo Miejscowość Telefon słuŝbowy Faks słuŝbowy Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu Miesiąc Przekazane przez innego zbierającego zuŝyty sprzęt Zbieranie Przekazane przez uŝytkownika sprzętu Przekazane do innego zakładu przetwarzania Przetwarzane we własnym zakresie Nr karty 10) [Mg] 11) Nr karty 10, 12) [Mg] 11) Nr karty 10) [Mg] 11) [Mg] 11) Wytwarzanie odpadów w wyniku demontaŝu zuŝytego sprzętu Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontaŝu zuŝytego sprzętu We własnym zakresie Odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów Miesiąc Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) wytworzonych odpadów [Mg] 11) [Mg] 11,13) Metoda odzysku R 14) Metoda unieszkodliwiania D 15) zuŝytego sprzętu przeznaczonego do ponownego uŝycia [Mg] 11) części składowych pochodzących ze zuŝytego sprzętu przeznaczonych do ponownego uŝycia [Mg] 16) Data przekazania odpadów wytworzonych ze zuŝytego sprzętu 17) [Mg] 11) Nr karty przekazania odpadu 18) Imię i nazwisko osoby sporządzającej 6

7 Objaśnienia: 1) Dotyczy prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm). 2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 3) Numer i nazwa grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 4) Numer i nazwa rodzaju sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 5) Imię i nazwisko lub nazwa prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 6) Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 7) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności. 8) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W wytwarzanie odpadów, Zb zbieranie odpadów, Od odzysk, Un unieszkodliwianie odpadów. 9) Adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 10) NaleŜy podać nr kart przekazania, na podstawie których zbierający zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny sprzętu przyjął odpady. 11) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niŝ niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 12) Nie dotyczy osób fizycznych. 13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą zuŝytego sprzętu przeznaczonego do ponownego uŝycia i masą części składowych pochodzących ze zuŝytego sprzętu przeznaczonych do ponownego uŝycia. 14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 16) Podać masę części składowych pochodzących ze zuŝytego sprzętu przeznaczonych do ponownego uŝycia, powstałych na skutek przetworzenia w zakładzie przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 17) Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zuŝytego sprzętu, innemu posiadaczowi odpadów. Przekazanie ma nastąpić zgodnie z art. 50 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 18) NaleŜy podać nr karty przekazania odpady, którą został on przekazany innemu posiadaczowi odpadów. 7

8 Załącznik nr 4 Wzór KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI 1) Nr karty Rok kalendarzowy Kod odpadu przyjętego do stacji demontaŝu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 2) Rodzaj odpadu 2) Rodzaj działalności 3) : Prowadzący stację demontaŝu Prowadzący punkt zbierania pojazdów Prowadzący stację demontaŝu lub punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 4) Miejsce prowadzenia działalności 5) Działalność w zakresie: 10 ) W Zb Od Un Adres prowadzącego stację demontaŝu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 6) Województwo Miejscowość Telefon słuŝbowy Faks słuŝbowy Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu Zbieranie 7) Przekazane przez punkt zbierania pojazdów 8) Przekazane przez właściciela pojazdu Miesiąc Nr kart przekazania odpadu 9) [Mg] 10) Liczba [szt.] Nr kart przekazania odpadu 9) [Mg] 10) Liczba [szt.] Wytwarzanie odpadów w wyniku demontaŝu pojazdu wycofanego z eksploatacji Miesiąc Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) wytworzonych odpadów [Mg] 10) [Mg] 10,13) Metoda odzysku R 14) Przetwarzanie 11) Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontaŝu pojazdu wycofanego z eksploatacji We własnym zakresie Metoda unieszkodliwiania D 15) Rodzaj przeznaczonych do ponownego uŝycia przedmiotów, wyposaŝenia i części 16) przeznaczonych do ponownego uŝycia przedmiotów, wyposaŝenia i części[mg] 10) Odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów Data przekazania odpadów wytworzonych z demontaŝu pojazdu 17) [Mg] 10) Nr karty przekazania odpadu 18) Imię i nazwisko osoby sporządzającej 8

9 Objaśnienia: 1) Dotyczy prowadzącego stację demontaŝu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm). 2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 3) Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj prowadzonej działalności 4) Imię i nazwisko lub nazwa prowadzącego stację demontaŝu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 5) Adres siedziby prowadzącego stację demontaŝu lub punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. 6) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności. 7) Wypełnia prowadzący stację demontaŝu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. 8) Wypełnia prowadzący stację demontaŝu pojazdów. 9) NaleŜy podać nr kart przekazania odpadu, którymi zostały one przekazane do stacji demontaŝu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nie dotyczy wytwórców zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji na postawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 10) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niŝ niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 11) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W wytwarzanie odpadów, Zb zbieranie odpadów, Od odzysk odpadów, Un unieszkodliwianie odpadów. 12) Wypełnia prowadzący stację demontaŝu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie, w tym masę części przeznaczonych do ponownego uŝycia. 14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 16) NaleŜy podać kategorie przedmiotów wyposaŝenia i części przeznaczonych do ponownego uŝycia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 17) Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku demontaŝu pojazdów, innemu posiadaczowi odpadów. Przekazanie ma nastąpić z uwzględnieniem wymagań z art. 28 ust. 5a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 18) NaleŜy podać nr karty przekazania odpadu, którą został on przekazany innemu posiadaczowi odpadów. 9

10 Załącznik nr 5 Wzór KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty 1) Rok kalendarzowy Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad 2,3) Transportujący odpad 2,3,4) Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad 2) Adres 5,6) Adres 5,6) Adres 5) Nr REGON Nr REGON 6) Nr REGON Miejsce przeznaczenia odpadów 7) Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad 8) Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling 9) TAK NIE Kod odpadu 10) Rodzaj odpadu 10) Data/miesiąc 11) przekazanych odpadów [Mg] 12) Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy 6,13) Potwierdzam przekazanie odpadu Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu 5) Potwierdzam przejęcie odpadu data, pieczęć i podpis data, pieczęć i podpis data, pieczęć i podpis 10

11 Objaśnienia: 1) Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. 2) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu. 3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie. 4) Dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów. 5) Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu. 6) W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach naleŝy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. 7) Adres miejsca odbioru odpadu, pod który naleŝy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów. 8) Dotyczy stacji demontaŝu pojazdów wycofanych z eksploatacji w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontaŝu. 9) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. Nr 90, poz. 607, z późn. zm). 10) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 11) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta moŝe być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. 12) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niŝ niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 13) Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 11

12 Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upowaŝnienia zawartego w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr, poz.). W związku z nowelizacją ustawy o odpadach projekt rozporządzenia ma szerszy zakres niŝ dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213). Przedmiotowy projekt rozporządzenia wprowadza oprócz dotychczasowych wzorów następujących dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 1) wzór karty ewidencji odpadu, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 3) wzór karty ewidencji zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 4) wzór karty przekazania odpadu, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia; wzór karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów zostały wprowadzone zmiany mające na celu zapewnienie dokumentów bardziej przejrzystymi, dzięki czemu prostsze będzie ich wypełnianie, a takŝe ułatwi organom ochrony środowiska kontrolę systemu gospodarki odpadami. W poszczególnych dokumentach ewidencyjnych wprowadzono następujące zmiany: 1. We wzorze karty ewidencji odpadu (załącznik nr 1) dokonano następujących zmian: a) Zmieniono objaśnienie nr 1 do karty ewidencji odpadu na następujące: Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) w zakresie odpadów powstałych w wyniku jego demontaŝu oraz prowadzącego stację demontaŝu i punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) w zakresie gospodarowanie pojazdami wycofanymi z eksploatacji. b) Dla rubryk Kod odpadu i Rodzaj odpadu dodano objaśnienie: Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). c) Dla rubryki Posiadacz odpadów zmieniono objaśnienie na następujące: Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 12

13 i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie. d) Dodano rubrykę Miejsce prowadzenia działalności z objaśnieniem: Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze naleŝy wskazać obszar prowadzenia działalności. Dodanie tej rubryki umoŝliwi na dokładne określenie ilości wytwarzanych odpadów na terenie danej gminy oraz sposobów gospodarowania nimi. e) Usunięto rubrykę Nr REGON. f) Wydzielono część dotyczącą danych teleadresowych posiadacza odpadów. g) W rubryce Działalność w zakresie dodano okienko Ok. dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. h) Dla rubryki Nr karty przekazania odpadu dodano objaśnienie: NaleŜy podać nr karty przekazania odpadu, na podstawie której odpad został przyjęty. i) W części Gospodarowanie odpadami dla rubryki Nr karty przekazania odpadu dodano objaśnienie: NaleŜy podać nr karty przekazania odpadu, którą odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. 2. We wzorze karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych (załącznik nr 2) dokonano następujących zmian: a) Wydzielono część dotyczącą danych teleadresowych oczyszczalni ścieków. b) Usunięto rubrykę Nr REGON. c) Dla rubryki Liczba Ŝywych jaj pasoŝytów dodano jednostkę: [Liczba/kg s.m. osadu]. d) Zmieniono kolejność w kolumnie: Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych ; e) Dla części Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych dodano objaśnienie: Dotyczy zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, o której mowa w. 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr, poz. ). f) Dla rubryk dotyczących masy komunalnych osadów ściekowych zmieniono objaśnienie na następujące: Podać masę rzeczywistą komunalnych osadów ściekowych z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku. g) Zmieniono rubrykę: Posiadacz odpadów na Podmiot władający nieruchomości gruntowej z objaśnieniem: Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są stosowane komunalne osady ściekowe. h) Dla rubryki: Adres zmieniono objaśnienie na następujące: Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są stosowane komunalne osady ściekowe. i) Dodano rubrykę Nr karty przekazania odpadu dotyczącą, zgodnie z objaśnieniem, Ŝe naleŝy podać nr karty przekazania komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 3. We wzorze karty ewidencji zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (załącznik nr 3) zostały wprowadzone następujące zmiany: 13

14 a) Dla rubryk Kod odpadu i Rodzaj odpadu dodano objaśnienie: Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). b) Usunięto rubryki Nr REGON i NIP. c) Dla rubryk Numer i nazwa grupy sprzętu oraz Numer i nazwa rodzaju sprzętu zmieniono objaśnienie na dwa osobne, odpowiednio: Numer i nazwa grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i Numer i nazwa rodzaju sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. d) Przeniesiona została rubryka Nr kart przekazania odpadu z dodatkowym objaśnieniem: NaleŜy podać nr kart przekazania, którymi zbierający zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazał prowadzącemu zakład przetwarzania zebranego zuŝytego sprzętu. e) Wydzielono część dotyczącą danych teleadresowych prowadzącego zakład przetwarzania. f) Wydzielono część Zbieranie, dzięki której będzie moŝliwość szczegółowego ewidencjonowania odpadów. g) W części Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontaŝu zuŝytego sprzętu dodano rubrykę Data przekazania odpadów wytworzonych ze zuŝytego sprzętu wraz z objaśnieniem: Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zuŝytego sprzętu, innemu posiadaczowi odpadów. Przekazanie ma nastąpić zgodnie z art. 50 ust. 1a pkt. 2 ustawy o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. h) W części Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontaŝu zuŝytego sprzętu dla rubryki Nr karty przekazania odpadu dodano objaśnienie: NaleŜy podać nr karty przekazania odpady, którą został on przekazany innemu posiadaczowi odpadów. 4. We wzorze karty przekazania odpadu (załącznik 5) zmieniono: a) Dla rubryk Kod odpadu i Rodzaj odpadu dodano objaśnienie: Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). b) Dla rubryki Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu dodano objaśnienie: Dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów c) Dodano rubrykę: Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad z objaśnieniem, Ŝe Dotyczy stacji demontaŝu pojazdów wycofanych z eksploatacji w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontaŝu pojazdów. d) Dodano rubrykę: Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling z objaśnieniem: Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dni 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.). 5. Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2011 r. uchylone zostaną przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling dla przedsiębiorców prowadzących 14

15 stacje demontaŝu, z wyjątkiem zaświadczeń wydawanych dla pojazdów wycofanych z eksploatacji zdemontowanych w 2010 r. Rozliczenie osiągniętego przez stacje demontaŝu poziomu odzysku i recyklingu będzie następowało na podstawie ewidencji odpadów. W związku z tym, w załączniku nr 4 wprowadzono wzór karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, którą wypełnia prowadzący stację demontaŝu oraz punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Z uwagi na specyfikę regulacji zawartych w tym rozporządzeniu wejście w Ŝycie przepisów powinno nastąpić z nowym rokiem kalendarzowym, aby zapewnić spójność systemu ewidencyjnego i sprawozdawczego gospodarki odpadami. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska. Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie wymaga notyfikacji Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 15

16 Ocena Skutków Regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje niniejszy akt normatywny Rozporządzenie dotyczy posiadaczy odpadów oraz transportujących odpady obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Dostęp do informacji zamieszczanych w kartach ewidencyjnych odpadów jest zapewniony ustawą o odpadach organom przeprowadzającym kontrole oraz marszałkowi województwa. 2. Konsultacje Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami związanych pośrednio lub bezpośrednio z gospodarowaniem odpadami: 1) Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, 2) Wojewodowie, 3) Marszałkowie Województw, 4) Główny Urząd Statystyczny, 5) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 6) Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 8) NSZZ Solidarność, 9) OPZZ, 10) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 11) Konfederacja Pracodawców Polskich, 12) Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 13) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 14) Centrum Prawa Ekologicznego, 15) Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, Kraków, 16) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, Warszawa, 17) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego ul. Raszyńska 32/44, Warszawa, 18) Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, Wrocław, 19) Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, Katowice, 20) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, Warszawa 21) Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Złota 44/46, Warszawa, 22) Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, Warszawa, 23) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa, 24) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44 pok. 324/325, Warszawa, 25) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, Kutno, 26) Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, Warszawa, 27) Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, Warszawa, 28) Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, Katowice, Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 16

17 3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budŝet państwa i budŝety jednostek samorządu terytorialnego Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych. 4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska. 17

18 18

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU Załącznik nr 1 Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) Procentowa zawartość PCB w odpadzie 3) Posiadacz 4) KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy Adres posiadacza 5) Miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249 poz. 1673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz NIE TAK

Dziennik Ustaw 2 Poz NIE TAK Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1973) Załącznik nr 1 WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW 2), 6) Nr karty 1) Rok KARTA PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dz.U.2014.1973 z dnia 2014.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW Dział V Rozdział 1 Posiadacz jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 NIE TAK

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 NIE TAK Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia Załącznik nr 1 poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1973) Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Projekt z dnia 12.03.2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Projekt z dnia 15 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.......................... 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art.. ust.. ustawy z dnia. 20. r. o odpadach (Dz. U. Nr., poz. )

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji Projekt z dnia 15 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.......................... 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt, z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr do Umowy nr /IR/04 z dnia _ r. Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Odpady, za które Zamawiający zapłaci Wykonawcy) Asortyment Kod i rodzaj odpadu J.m. 050699 zużyty grafit pochodzący ze zbieraczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów Projekt z dnia 28.05.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Instrukcja gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 68/2013 r. z dnia 13 grudnia 2013 r. Instrukcja gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt z dnia 8 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia........................ w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu,,hurra Makulatura - Książki do Bibliotek"

Regulamin konkursu,,hurra Makulatura - Książki do Bibliotek Załącznik do Zarządzenia nr 171/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 sierpnia 2012 r. Regulamin konkursu,,hurra Makulatura - Książki do Bibliotek" 1 Konkurs organizowany jest przez Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Projekt, z dnia 19 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia...

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2012 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2012 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 25 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.................2009 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie depozytowej oraz dokumentu potwierdzającego zwrot

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR RBPPiZN-OŚiGO-205/0151/2008 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie NR RBPPiZN-OŚiGO-205/0151/2008 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie NR RBPPiZN-OŚiGO-205/0151/2008 w sprawie zasad przyjmowania odpadów na wyrobisko w Tyńcu n/ślęzą (ze zmianami- tekst ujednolicony) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16950 Poz. 1674 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych oraz selektywne zbieranie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dz.U.2018.1627 z dnia 2018.08.24

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu Projekt z dnia 27 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia............................ w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu Na podstawie art. 27a ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy Egzemplarz przeznaczony dla 3) wprowadzającego sprzęt Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzącego zakład przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2015 r. Poz. 278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lutego 2015 r. Poz. 278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2015 r. Poz. 278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Ustawa o odpadach 2 Odpowiedzialność za odpady 3 Pozwolenia i zezwolenia 4 Ewidencja Ustawa o odpadach 1 1 Nowa ustawa o odpadach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. Dz.U.2010.249.1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 257 18079 Poz. 1746 1746 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 lipca 2018 r.

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 lipca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 sierpnia 2018 r. Poz. 1627 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r.

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Podmiot zobowiązany do Rodzaj Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2013 r. poz. 21) 1) Posiadacz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Projekt z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o opakowaniach, odpadach opakowaniowych oraz należnej opłacie produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. w sprawie wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. w sprawie wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie 2) Projekt z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. w sprawie wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie 2) Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia..o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15101 Poz. 1547 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. Dz.U.10.249.1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

Bardziej szczegółowo

GOTOWIEC Sprawozdanie z odpadów do Marszałka Wzór od sprawozdania za 2011 rok

GOTOWIEC Sprawozdanie z odpadów do Marszałka Wzór od sprawozdania za 2011 rok GOTOWIEC Sprawozdanie z odpadów do Marszałka Wzór od sprawozdania za 011 rok Nie wnikając w szczegóły proszę: Aktualizowano 01-0-0 1 wydrukować poniższe załączniki Dział 1, Tabela A i B oraz Dział w jednym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 19 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŝących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Dziennik Ustaw 2 Poz WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Dziennik Ustaw 2 Poz. 1627 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. (poz. 1627) Załącznik nr 1 WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Dz.U.2016.182 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1 ) z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Na podstawie art. 237b ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 21 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia..2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu

Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1), 2), 3) ZA PÓŁROCZE ROKU ADRESAT 4) I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Numer

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 2019 r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326 Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego

Bardziej szczegółowo

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI CZĘŚĆ A 1) SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA PÓŁROCZE ROKU 2) ADRESAT 3) I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ A 1) SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA.. PÓŁROCZE. ROKU 2) ADRESAT 3) I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 4), 5) Numer

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie. Maciej Krzyczkowski

Gospodarka odpadami w firmie. Maciej Krzyczkowski Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Odpowiedzialność za odpady 2 Pozwolenia i zezwolenia 3 Ewidencja 4 Zmiany w przepisach o odpadach Ustawa o odpadach ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Projekt z dnia 28 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu oraz wzoru rocznego sprawozdania o opakowaniach, odpadach opakowaniowych oraz należnej opłacie

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dr Dominika Sułkowska Ekspert w zakresie ochrony środowiska Koordynator programów odpadowych Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 30 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach, nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia.. r. w sprawie wysokości stawek opłat za wpis do rejestru oraz stawek opłat rocznych, wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wniosków o zmianę wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań 2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań 2 Projekt z dnia 21 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań 2 Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia..o gospodarce opakowaniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2015 r. Poz. 1529 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu Projekt z dnia 8 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia............................ w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu Na podstawie art. 27a ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 19 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień

Bardziej szczegółowo

Wybrane najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach i innych ustaw dotyczących gospodarowania odpadami. Gdańsk, 22 marca 2018 r.

Wybrane najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach i innych ustaw dotyczących gospodarowania odpadami. Gdańsk, 22 marca 2018 r. Wybrane najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach i innych ustaw dotyczących gospodarowania odpadami Gdańsk, 22 marca 2018 r. Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach I. Wynikające

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 9 sierpnia 2018 r. USTAWA z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA') ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA') zdnia 2010r w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest dozwolony Na podstawie art. ustawy z dnia r o odpadach ( ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI CZ.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI CZ. SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI CZ. II Sławomir Chybiński, progeo Sp. z o.o. Wrocław Paweł Szyszkowski,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. projekt z dnia 13 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na załoŝenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 2526 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne prowadzenia ewidencji odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów

Wytyczne prowadzenia ewidencji odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów N1 in [SIT RS" i WO RODOWI SKA Departament Gc-sspcich rki Odpadali-1i Warszawa, dnia,i ti listopada 2011 r. Wytyczne prowadzenia ewidencji odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2) (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych 2) Projekt, 14.03.07 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych 2) Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR PÓ ŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZ ĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJ ĄCY ODPADY KOMUNALNE OD W ŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI

WZÓR PÓ ŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZ ĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJ ĄCY ODPADY KOMUNALNE OD W ŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI CZ ĘŚĆ A 1) Załącznik nr 1 WZÓR PÓ ŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZ ĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJ ĄCY ODPADY KOMUNALNE OD W ŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 r.) Dz.U.07.101.686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do OPZ- Wzór raportu miesięcznego

Załącznik nr 9 do OPZ- Wzór raportu miesięcznego Załącznik nr 9 do OPZ- Wzór raportu miesięcznego MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO EKO-PRZYSZŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie

Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie Katarzyna Maryniak Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych Projekt, z dnia 17 października 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1 ) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2)

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2) roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi Za rok 2018 Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Adresat Rok

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji Dziennik Ustaw Nr 225 15588 Poz. 1471 1471 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo