WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ. Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.) Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz - Kunicka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ. Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.) Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz - Kunicka"

Transkrypt

1 Sygn. akt IV SA/GI 1284/11 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Walentek Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.) Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz - Kunicka Protokolant Paulina Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2012 r. sprawy ze skargi Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka" w Katowicach na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach z dnia 13 lipca 2011 r. nr Kt Dd82/2011 w przedmiocie inspekcji pracy oddala skargę. Ma oryginale właściwe podpisy Za ijodnoić z oryginałem ST. SEKREtÓtZ SĄDOWY młotek

2 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2011 r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach (dalej: Inspektor Pracy) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania nakazu umieszczenia w ewidencji pracy pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ze względu na wniesienie żądania przez osobę nie będącą stroną. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśniono, iż pismem z dnia 26 maja 2011 r. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka" z siedzibą w Katowicach (dalej: Związek Zawodowy) złożył skargę do Państwowej Inspekcji Pracy w związku z nie umieszczeniem przez pracodawców, w sporządzonych wykazach stanowisk pracy i prowadzonej ewidencji, pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, następujących stanowisk pracy: 1/ dozoru i nadzoru przeróbki mechanicznej węgla - występujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Katowickim Holdingu Węglowym S.A. i Kompanii Węglowej S.A. 21 konserwatora maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla - elektryk w zakresie prac elektrycznych, występujących w KWK Borynia-Zofiówka" JSW SA, KWK Budryk" JSW SA,KWK Has-Mos" JSW SA, KWK Krupiński" JSW SA, KWK Pniówek" JSW SA., KWK Rydułtowy- Anna" Ruch Rydułtowy KW S.A. 3/ zwałowych - na zwałach węgla, kamienia i osadnika, występujących Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.., których stanowiska zostały ujęte w sporządzonych wykazach stanowisk pracy i prowadzonej ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, ale pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach nie otrzymali od pracodawcy pisemnego powiadomienia o dokonaniu wpisu. Skarga została wniesiona z powołaniem na art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, póz ze zm., dalej: u.e.p.) na podstawie pisemnych pełnomocnictw udzielonych Związkowi Zawodowemu przez zainteresowanych pracowników (lista pracowników w aktach sprawy).

3 Zgodnie z art. 41 ust. 4 u.e.p. płatnik składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej: FEP) jest obowiązany prowadzić: 1) wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; 2) ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, zawierającą dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2. W myśl ust. 5 tego przepisu, płatnik składek obowiązany jest powiadomić pracowników o dokonaniu wpisu do ewidencji, o której mowa w ust. 4. Natomiast, w przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy (ust. 6). W ocenie Inspektora Pracy, osobą uprawnioną do złożenia skargi o jakiej mowa w art. 41 ust. 6 u.e.p. jest jedynie pracownik, który nie został umieszczony w ewidencji. Skarga stanowi zadnie wszczęcia postępowania w sprawie umieszczenia w ewidencji. Postępowanie to, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2012 r., póz. 404, dalej: u.p.i.p.), w zakresie nieuregulowanym w u.p.i.p., prowadzone jest na zasadach określonych w k.p.a. Wedle postanowień art k.p.a. pełnomocnikiem strony może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem strony nie może być zatem żaden innym podmiot, w tym związek zawodowy. Przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz.U. Nr 79, póz. 854 ze zm., dalej: u.z.z.) nie zawierają w tym względzie odrębnych uregulowań. Odnosząc się do kwestii nakazu powiadomienia przez pracodawcę o umieszczeniu pracownika w ewidencji Inspektor Pracy wyjaśnił, iż przepisy art. 10 ust. 1 pkt. 9a u.p.i.p. zawiera jedynie upoważnienie organów Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: PIP) do kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i, zgodnie z art. 11a tej ustawy, do nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji. W innych sprawach dotyczących emerytur pomostowych, poza wskazanym zakresem, organy PiP nie są uprawnione do podejmowania działań, w tym do formułowania nakazu powiadomienia o jakim mowa wyżej.

4 W zażaleniu z dnia 14 czerwca 2011 r. Związek Zawodowy, działając w imieniu mocodawców, zakwestionował powyższe postanowienie zarzucając Inspektorowi Pracy naruszenie art. 12 u.p.i.p. w z. z art k.p.a. i art. 41 ust. 6 u.e.p. w wyniku przyjęcia tezy, iż Związek zawodowy nie jest uprawniony do złożenia, jako pełnomocnik pracowników, skargi określonej w art. 41 ust. 6 u.e.p. Jako podstawę swojej legitymacji przywołał postanowienia u.z.z., w tym art. 1 ust. 1, 4 ust. 1, art. 7 oraz art. 23. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Tą ogólną formułę uściśla przepis art. 4 ust. 1 stanowiąc, iż związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Z kolei art. 7 precyzuje zakres reprezentacji pracowników, odnosząc ją do praw i interesów zbiorowych, niezależnie od ich przynależności związkowej. Natomiast w sprawach indywidualnych stosunków pracy, związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków. Na wniosek pracownika niezrzeszonego związek zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy (ust. 2 art. 7). Zdaniem odwołującego się z przytoczonych regulacji wynika, iż związki zawodowe są upoważnione do reprezentowania i obrony zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych interesów pracowników. Zakres przedmiotowy tej reprezentacji obejmuje wszelkie sprawy dotyczące warunków pracy i płacy oraz statusu socjalnobytowego zatrudnionych. Na podstawie art. 23 u.z.z. związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizacje związkowe, jak wywodzi, są uprawnione do występowania na zasadach ogólnych do organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy ze skargami, odwołaniami, zażaleniami oraz zarzutami i postulatami. Mają one na celu uruchomienie publicznych procedur i weryfikacje kwestionowanych działań. Organy te są ustawowo zobowiązane do ich rozpatrzenia. Zaprezentowane wyżej rozważania prowadzą Związek Zawodowy do konkluzji, że do postępowania organów Inspekcji Pracy w sprawie nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w

5 szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykreślenia z ewidencji oraz do sporządzenia korekty dokonanego wpisu w ewidencji znajdą zastosowanie przepisy k.p.a., w tym również dotyczące pełnomocnictwa, po warunkiem jednak braku odrębnych regulacji wynikającej z przepisów szczególnych. Takimi przepisami szczególnymi, kształtującymi prawo związku zawodowego do reprezentacji pracownika, są postanowienia u.z.z. Po rozpoznaniu zażalenia Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach postanowieniem z dnia 13 lipca 2011 r. nr Kt-02T-5116-Dd82/2011 utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygniecie. W uzasadnieniu przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania, stanowisko organu pierwszej instancji w kwestii braku legitymacji związku zawodowego w przedmiotowej sprawie oraz zarzuty podnoszone w zażaleniu. Organ zażaleniowy podzielił pogląd, wyrażony przez Inspektora Pracy, co do zaistnienia podstawy do odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w oparciu o skargę złożoną przez Związek Zawodowy. Nie budzi wątpliwości tego organu, iż związek zawodowy jest organizacją powołaną do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. Chodzi tu np. o rozwiązywanie sporów zbiorowych lub zawieranie zbiorowych układów pracy, bowiem rezultaty działań związku wpływają w takich przypadkach także na sytuacje pracowników niezrzeszonych. W sprawach indywidualnych reprezentują zasadniczo prawa i interesy swoich członków, przy czym na wniosek pracownika nie będącego członkiem związku może on podjąć się jego reprezentacji wobec pracodawcy. Dotyczy to kwestii związanych z indywidualnym stosunkiem pracy np. przy wyrażaniu opinii lub zgody przy zwalnianiu pracowników. Jednym z uprawnień przysługujących związkom zawodowym, co podniesiono w zażaleniu, jest prawo do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23 ust. 1 u.z.z.). Jeżeli w sprawach, o których mowa w ust. 1, zdaniem związku zawodowego postępowanie organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości, związek może wystąpić do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości. Na tej podstawie związki zawodowe dysponują

6 uprawnieniem do występowania do organów administracji publicznej z różnego rodzaju skargami, zażaleniami, petycjami czy prośbami. Organy administracji są zobowiązane do rozpatrzenia spraw wniesionych przez związek na zasadach przewidzianych w k.p.a. Organ zażaleniowy nie podzielił argumentu podnoszonego w zażaleniu, iż z przepisów u.z.z. można wywodzić prawo związku zawodowego do reprezentowania (zastępowania) pracownika przy zastosowaniu środka prawnego określonego w art. 41 ust. 6 u.z.z. w postaci skargi na nieumieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zwraca uwagę na fakt, iż w myśl art. 41 ust. 6 u.e.p. prawem do złożenia skargi dysponuje tylko pracownik, który może być reprezentowany przez pełnomocnika na zasadach określonych w art k.p.a. Udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić tylko na rzecz osoby fizycznej, dysponującej zdolnością do czynności prawnych. Ustawa o związkach zawodowych nie zawiera regulacji szczególnych w kwestii ustanowienia pełnomocnika wobec tego przepisu. Mając na uwadze przywołane wyżej regulacje prawne uznał, iż Związek Zawodowy nie jest umocowany do wniesienia, jako pełnomocnik pracownika, skargi na podstawie art. 41 u.e.p. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku powiadomienia pracowników o wpisie dokonanym we wspomnianej wyżej ewidencji podniósł, iż organy Inspekcji Pracy są uprawnione do kontroli prowadzonej ewidencji na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 9a u.p.i.p., zaś po myśli art. 11 tej ustawy mogą jedynie nakazać umieszczenie pracownika w ewidencji. Natomiast nie dysponują prawem do podejmowania działań wobec pracodawcy w kwestii powiadamiania pracowników o wpisie W skardze z dnia 16 sierpnia 2011 r. na Związek Zawodowy, działając w imieniu wskazanych w niej pracowników, zarzucił powyższemu postanowieniu naruszenie przepisów prawa procesowego mające wpływ na wynik sprawy oraz przepisów prawa materialnego. Naruszenie przepisów prawa procesowego dotyczy art ust. 1 w zw. z art. 144 w zw. z art. 61a Ik.p.a. poprzez uznanie, iż podanie zostało wniesione przez osobę nie będącą stroną w sprawie oraz przyjęcie, że postępowanie nie może być wszczęte z uwagi na brak możliwości reprezentowania strony przez Związek zawodowy.

7 Naruszenie przepisów prawa materialnego odnosi się do art. 12 u.p.i.p. w zw. z art k.p.a. oraz art. 41 ust. 6 u.e.p. poprzez przyjęcie, że Związek Zawodowy nie jest uprawniony do wniesienia, jako pełnomocnik pracowników, skargi o jakiej mowa w art. 41 ust. 6 u.e.p. W pierwszym rzędzie kwestionuje błędne zastosowanie art. 61 a 1 k.p.a. przez organy orzekające w sprawie ze względu na to, że stroną postępowania są pracownicy, którzy nie zostali umieszczeni w ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wobec tego zostały spełnione warunki do wniesienia skargi do PIP, o jakiej mowa w art. 41 ust. 6 u.e.p. Wszczęte w ten sposób postępowanie uprawniało PIP do przeprowadzenia postępowania kontrolnego i wydania nakazu umieszczenia pracowników w ewidencji. Nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż Związek Zawodowy nie może być pełnomocnikiem pracowników w postępowaniu przed organami PiP w sprawie z art. 41 ust. 6 u.e.p.. Zgodnie z art. 12 u.p.i.p. w sprawach nieuregulowanych w ustawie bądź w przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szczególnych, stosuje się k.p.a. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 1 u.z.z. związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Tą ogólną formułę uściśla przepis art. 4 ust. 1 stanowiąc, iż związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Z kolei art. 7 precyzuje zakres reprezentacji pracowników, odnosząc go do praw i interesów zbiorowych, niezależnie od ich przynależności związkowej. W sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków. Na wniosek pracownika niezrzeszonego związek zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy (ust. 2 art. 7). Zatem, jak wywodzi skarżący, z przytoczonych regulacji wynika, iż związki zawodowe są upoważnione do reprezentowania i obrony zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych interesów pracowników. Zakres przedmiotowy tej reprezentacji obejmuje wszelkie sprawy dotyczące warunków pracy i płacy oraz statusu socjalno-bytowego zatrudnionych. Przepis art. 4 u.z.z. odnosi się także do interesów związanych pośrednio ze świadczeniem pracy.

8 Na podstawie art. 23 u.z.z. związki zawodowe są uprawnione do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizacje związkowe, zdaniem skarżącego, są uprawnione do występowania na zasadach ogólnych do organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy ze skargami, odwołaniami, zażaleniami oraz zarzutami i postulatami. Mają one na celu uruchomienie publicznych procedur i weryfikacje kwestionowanych działań. Organy te są ustawowo zobowiązane do ich rozpatrzenia. Zaprezentowane wyżej rozważania prowadzą Związek Zawodowy do konkluzji, że do postępowania organów Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykreślenia z ewidencji oraz do sporządzenia korekty dokonanego wpisu w ewidencji znajda zastosowanie przepisy k.p.a., w tym również dotyczące pełnomocnictwa pod warunkiem jednak braku odrębnych regulacji wynikającej z przepisów szczególnych. Takimi przepisami szczególnymi, kształtującymi prawo związku zawodowego do reprezentacji pracownika, są postanowienia u.z.z. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy w sposób bardzo szczegółowy odniósł się do zarzutów podnoszonych przez Związek Zawodowy, uzasadniając swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu postanowienia z dnia 13 lipca 2011 r. W jego ocenie u.z.z. nie zawiera przepisów szczególnych wobec u.p.i.p. w kwestii pełnomocnictwa, stąd nie można z niej wywodzić legitymacji Związku Zawodowego do reprezentowania pracowników w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 41 ust. 6 u.e.p. Wobec tego odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nakazania umieszczenia pracowników w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z wniosku skarżącego na podstawie art. 61a była uzasadniona. W piśmie procesowym z dnia 18 lipca 2012 r. Związek Zawodowy podnosi nowe argumenty, które mają świadczyć o możliwości pełnienia funkcji pełnomocnika reprezentującego interes pracownika. Wskazuje na art. 63 Konstytucji RP, przyznający każdemu prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgoda do organów władzy publicznej, oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie

9 zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zdań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów jednostki, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skargę można wnieść w każdym terminie, skarżący nie musi wykazywać ani swojego interesu prawnego, ani faktycznego. Ponadto, organy PIP naruszyły art. 31 k.p.a., uprawniający organizacje społeczną do żądania wszczęcia postępowania albo dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeśli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i przemawia za tym interes społeczny. Skarga zbiorowa do PIP z dnia 26 maja 2011 r. zawierała żądanie wszczęcia postępowania uzasadnione celami statutowymi Związku Zawodowego. Gdyby nawet przyjąć, że Związek Zawodowy nie jest uprawniony do reprezentowania pracownika w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 41 ust. 6 u.e.p., to należało wszcząć postępowania na podstawie art. 31 k.p.a. Wskazuje również na naruszenie art. 14 u.p.i.p., na mocy którego PIP przy realizacji swoich zadań jest zobowiązana do współdziałania ze związkami zawodowymi. Przepis ten dodatkowo wzmacniają postanowienia art. 29 wymienionej ustawy, nakładające na inspektora pracy obowiązek współdziałania m.in. ze związkami zawodowymi w toku wykonywania czynności kontrolnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje: Stosownie do art. 1 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U Nr 153, póz ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym na podstawie 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle tego unormowania zadaniem sądu administracyjnego jest sprawdzenie, czy zaskarżony akt został wydany zgodnie z obowiązującymi w dacie jego wydania przepisami prawa materialnego, oraz czy przy podejmowaniu zaskarżonego aktu nie zostały naruszone przepisy postępowania administracyjnego. W przypadku dostrzeżenia naruszenia przepisów prawa materialnego lub postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy - art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. póz. 270), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., sąd

10 administracyjny uchyla ten akt lub stwierdza jego nieważność. Natomiast zgodnie z art i 2 p.p.s.a., sąd nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, a zakres rozstrzygnięcia sądu wytyczają granice danej sprawy. Rozpoznając niniejszą sprawę w świetle wyżej przytoczonych kryteriów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżone postanowienie nie narusza obowiązującego prawa. Przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie jest postanowienie, mocą którego Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, działając na podstawie art. 61 a 1 k.p.a. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie nakazania umieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wniosek w tej kwestii, zwany skargą zbiorową", został złożony przez Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka" (Związek Zawodowy) z siedzibą w Katowicach, dysponujący indywidualnymi pełnomocnictwami kilkunastu pracowników zatrudnionych na stanowiskach dozoru i nadzoru przeróbki mechanicznej węgla (w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Katowickim Holdingu Węglowym S.A. i Kompanii Węglowej SA), konserwatora maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla - elektryk w zakresie prac elektrycznych, (w KWK Borynia-Zofiówka" JSW S.A., KWK Budryk" JSW SA,KWK Has-Mos" JSW SA, KWK Krupiński" JSW SA., KWK Pniówek" JSW SA., KWK Rydułtowy- Anna" Ruch Rydułtowy KW S.A.) oraz zwałowych - na zwałach węgla, kamienia i osadnika (w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.). W pierwszym rzędzie przyjdzie zauważyć, iż inicjująca kontrolowane postępowanie skarga zbiorowa" z dnia 26 maja 2011 r. oparta była, jak w niej wskazano, na art.11a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r, o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. z 2012, póz. 404 ze zm., dalej: u.p.i.p.) w zw. z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz.U. Nr 237, póz ze zm., dalej. u.e.p.). Treścią żądania była umieszczenie pracowników, których pełnomocnictwami do reprezentacji Związek Zawodowy dysponował, w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz powiadomienia ich o dokonanym wpisie. Wyżej wymienione stanowiska zostały ujęte w sporządzonych wykazach stanowisk pracy i prowadzonej

11 ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach (dalej: ewidencja), ale pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach nie otrzymali od pracodawcy pisemnego powiadomienia o dokonaniu wpisu. Przedmiotem postępowania organu pierwszej i drugiej instancji było tylko pierwsze z żądań (skarga na nieumieszczenie w ewidencji), natomiast zasadnie organy te przyjęły, iż kwestia powiadomienia o dokonanym wpisie do ewidencji nie ma charakteru sprawy administracyjnej i nie może być rozpatrywana w ramach postępowania, którego granice zakreślają postanowienia art.11a u.p.i.p. i art. 41 ust. 6 u.e.p. W myśl art. 61a 1 k.p.a., organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte. W ocenie organów orzekających w sprawie, żądanie wszczęcia postępowania zostało złożone przez podmiot nie będący stroną. Tym samym, jak należy wnosić, organy te uznały udzielone Związkowi Zawodowemu pełnomocnictwa za bezskuteczne i w ślad za tym potraktowały skargę zbiorową" jako podanie o wszczęcie postępowania, pochodzące od Związku Zawodowego. Wyjaśnienia w związku z tym wymagają trzy kwestie: po pierwsze - czy Związek Zawodowy może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym na podstawie art. 11a u.p.i.p. w zw. z art. 41 ust. 6 u.e.p. w sprawie nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji; po drugie - czy legitymacja Związku Zawodowego do zainicjowania postępowania nie wynika z przepisów szczególnych (wobec k.p.a.), które nadawałyby mu status przedstawiciela ustawowego; po trzecie - czy skarga zbiorowa" Związku Zawodowego nie powinna zostać potraktowana jako żądanie organizacji społecznej skierowane na wszczęcie postępowania w rozpatrywanej sprawie. Przystępując do analizy pierwszego ze wskazanych zagadnień przyjdzie zauważyć, iż postępowanie w sprawie nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji jest prowadzone na podstawie przepisów k.p.a. z uwzględnieniem regulacji zawartych w u.p.i.p. oraz innych przepisach szczególnych. Taki wniosek można wywieść z treści art. 12 u.p.i.p., który stanowi, iż w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych w ustawie bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szczególnych stosuje się 10

12 przepisy k.p.a. Przepisy u.p.i.p. nie regulują instytucji pełnomocnictwa w związku z czym zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia k.p.a. Po myśli art. 32 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony, zgodnie z art k.p.a., może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Wobec powyższego Związek Zawodowy, jako podmiot wyposażony w osobowość prawną nie może pełnić roli pełnomocnika strony w postępowaniu administracyjnym. Pozostaje pytanie czy z przepisów szczególnych nie wynika jednak możliwość wykonywania takiej funkcji przez Związek Zawodowy, a zwłaszcza z przywoływanych w zażaleniu oraz skardze regulacji zawartych w art. 1 ust. 1, 4 ust. 1,art. 7 oraz art. 23 u.z.z. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Tą ogólną formułę uściśla przepis art. 4 ust. 1 stanowiąc, iż związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Z kolei art. 7 precyzuje zakres reprezentacji pracowników, odnosząc go do praw i interesów zbiorowych, niezależnie od ich przynależności związkowej. Natomiast w sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków. Na wniosek pracownika niezrzeszonego związek zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy (ust. 2 art. 7). Czynność prawna, w tym czynność polegająca na żądaniu wszczęcia postępowania, może zostać dokonana przez przedstawiciela (art k.c.). Umocowanie do działania w cudzym imieniu, w myśl art. 96 k.c., może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).jak wykazano wyżej, mimo oświadczenia osób reprezentowanych, ze względu na ograniczenia wynikające w postanowień art k.p.a., związek zawodowy nie może być pełnomocnikiem pracownika w postępowaniu administracyjnym. Nie jest także przedstawicielem ustawowym pracowników. Reprezentowanie praw i interesów swoich członków, o jakim mowa w art. 7 ust. 2 u.z.z., nie jest równoznaczne z uzyskaniem statusu przedstawiciela ustawowego pracownika w sprawach z zakresu indywidualnych stosunków pracy, 11

13 co stwarzałoby związkowi możliwość pełnienia roli zastępcy procesowego w tyczących go postępowaniach, w tym również w postępowaniu administracyjnym. Przedstawicielstwo ustawowe jest bowiem konsekwencją istnienia określonego stosunku prawnego (stosunku podstawowego), z którego wynika przewidziane w ustawie prawo do reprezentowania danego podmiotu prawa (stosunki prawnorodzinne, stosunek prawny spółki, stosunek organizacyjny wynikający z powołania na likwidatora). Z u.z.z., ani też z innych regulacji prawnych nie wynika, aby między związkiem zawodowym a zrzeszonym w nim pracownikiem zachodził stosunek prawny w ramach którego związek byłby uprawniony do dokonywania czynności prawnych ze skutkiem dla pracownika, co tym samym wyklucza możliwość reprezentowania pracowników na zasadzie przedstawicielstwa ustawowego. Związek zawodowy, wedle art. 5 2 pkt. 5 k.p.a., jako jedna z form organizacji związkowych, jest zaliczany do organizacji społecznych w rozumieniu k.p.a. i tym samym korzysta z uprawnień uczestnika na prawach strony. Organizacja społeczna może, w sprawie dotyczącej innej osoby, występować z żądaniem wszczęcia postępowania albo dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny (art pkt. 1 i 2 k.p.a.). Wobec tego zachodzi pytanie czy wspomniana wyżej skarga zbiorowa" Związku Zawodowego nie powinna zostać potraktowana jako żądanie wszczęcia postępowania w sprawie nakazania umieszczenia pracowników w ewidencji. Zważyć jednak trzeba, że możliwość żądania wszczęcia postępowania, co do zasady, dotyczy postępowań wszczynanych z urzędu. Zgodnie z art. 41 ust. 6 u.e.p., w przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy. Zatem postępowanie w sprawie nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji, jak wynika z art. 41 ust. 6 u.e.p. w zw. z art. 11a u.p.i.p., może zostać zawiązane jedynie w wyniku skargi pracownika, który nie został w ewidencji umieszczony. Pozostaje jeszcze do rozważenia możliwość zastosowania w tym przypadku szczególnego trybu wszczęcia postępowania administracyjnego, określonego w art k.p.a. Tryb ten dopuszcza wszczęcie z urzędu postępowania (a więc także w 12

14 wyniku żądania organizacji społecznej), które zgodnie z przepisami prawa materialnego powinno zostać podjęte na wniosek uprawnionego podmiotu. Organ administracji publicznej, jak stanowi przywołany przepis, może, ze względu na szczególnie ważny interes strony, wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. Innymi słowy rzecz ujmując zachodzi pytanie czy w przedmiotowej sprawie organ pierwszej instancji nie powinien potraktować skargi zbiorowej" jako żądania wszczęcia postępowania z urzędu ze względu na szczególnie ważny interes strony". W ocenie Sądu, nawet jeśli uznać interes pracowników nieumieszczonych w ewidencji za interes ważny, to trudno przypisać temu interesowi cechy szczególnej" ważności. Przepis wymaga, aby interes strony spełniał cechę "szczególnie ważnego". Ta podwójna kwalifikacja przyznaje mu tym samym charakter wyjątkowy, podkreślając jednocześnie wyjątkowość samej regulacji. Zaistnienie analizowanej przesłanki uzasadniać mogą zarówno okoliczności faktyczne, jak i okoliczności o charakterze prawnym (G.Łaszczyca w:g.łaszczyca, Cz.Martysz, A.Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61 k.p.a. LEX 2010 ). Zdaniem R. Hausera, "winno tu chodzić o stosunkowo nieliczne przypadki, gdy np. w sposób nie budzący wątpliwości wiadomo, że strona sama nie będzie inicjowała postępowania (czy to ze względów zdrowotnych, społecznych), a brak też podmiotu, który byłby uprawniony do działania zamiast strony. Sama zaś sprawa dotyczyłaby istotnych kwestii wymagających rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej (np. zabezpieczenie budynku, skorzystanie z prawem przewidzianego szczególnego uprawnienia itd.)" (R. Hauser, Wszczęcie postępowania administracyjnego, RPEiS nm, 1988 r., s. 7). W świetle powyższych ustaleń nie znajdują uzasadnienia zarzuty podnoszone w skardze, w tym zarzut dotyczący naruszenia przepisów prawa procesowego i materialnego, określonych w art ust. 1 w zw. z art. 144 w zw. z art. 61a Ik.p.a., art. 12 u.p.i.p. w zw. z art k.p.a. oraz art. 41 ust. 6 u.e.p. Podanie inicjujące postępowanie, nazwane skargą zbiorową", zostało wniesione przez Związek Zawodowy, który nie jest stroną w sprawie umieszczenia pracowników w ewidencji, jak również nie może pełnić funkcji pełnomocnika ani przedstawiciela w 13

15 takiej sprawie. Nie jest także uprawniony do reprezentowania pracowników z innego tytułu, w tym jako przedstawiciel ustawowego. W ocenie Sądu, organy orzekające w sprawie dopuściły się naruszenia prawa procesowego w stopniu nie mającym jedynka wpływu na wynik sprawy. Naruszenie to wiąże się z faktem rozpatrywania wniosku ( skargi zbiorowej) Związku Zawodowego jedynie w kontekście art. 61 a 1 k.p.a., a więc potraktowania go jako wniosku złożonego przez pełnomocnika pracowników bądź też przez sam Związek Zawodowy, podczas gdy dysponuje on, jak wykazano wyżej, statusem organizacji społecznej mogącej uzyskać status uczestnika na prawach strony. Wobec tego należało również wyjaśnić i rozważyć czy wniosek Związku Zawodowego nie był wnioskiem organizacji społecznej w kwestii wszczęcia postępowania, złożonym na podstawie art pkt. k.p.a. Jak jednak ustalono wyżej, ze względu na możliwość wszczęcia postępowania w sprawie umieszczenia pracownika w ewidencji tylko na wniosek pracownika, organy byłyby zmuszone odmówić, w formie zaskarżalnego postanowienia, jego wszczęcia (33 2 k.p.a.). Jak wykazano wyżej, nie zachodziła także, w wyniku inicjatywy Związku Zawodowego, podstawa do wszczęcia z urzędu postępowania w trybie szczególnym, określonym w art k.p.a. Zatem podjęcie przez organy wskazanych czynności wyjaśniających w pierwszym przypadku prowadziłyby do odmowy wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie, zaś w drugim przypadku do faktycznego nie wszczynania postępowania. Mając powyższe na uwadze w rozpoznawanej sprawie nie można organom zarzucić naruszenia przepisów czy to postępowania czy prawa materialnego, które mogłoby mieć wpływ na wynik sprawy, stąd skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. Zatem stosownie do regulacji art. 151 p.p.s.a. skargę należało oddalić. Jf^ n. A f-i r"nł Na oryginale właściwe podpis) Za ijodnoić z oryginałem ST. SEKRE^Z SADOWY Kmiotek 14

Postanowienie. po rozpatrzeniu

Postanowienie. po rozpatrzeniu INSPEKTOR PRACY Państwowej inspekcji Pracy Okręgowego inspektoratu Pracy 40-01 7 Katowice, ul. Graniczna 29 SekJriall«(337'. SC*-12-l«f?* 103?) 804-12-50 Katowice, dnia 06.06.2011 r. (pieczęć nagłówkowa

Bardziej szczegółowo

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/GI 573/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 63/15. Dnia 15 października 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 63/15. Dnia 15 października 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 63/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2015 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2006-09-28 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2006-05-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Skarżony organ Treść wyniku Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin Koczergi, dnia 16 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej 40 20 029 Lublin Skarżący: Stowarzyszenie Nad Piwonią Koczergi 53 A 21-200 Parczew Organ administracji:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SAB/Wa91/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt II UZ 58/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 grudnia 2016 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka w sprawie z wniosku R. W.

Bardziej szczegółowo

WYROK. W IMIENlb RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędzia WSA Renata Siudyka Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz (spr.

WYROK. W IMIENlb RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędzia WSA Renata Siudyka Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz (spr. f J ' Sygn. aktlvsab/gi 10/17 ODPIS WYROK W IMIENlb RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Sędzia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia NSA Gabriela Jyż (spr.) Sędzia del. WSA Piotr Pietrasz

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II GSK 294/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-08-12 Data wpływu 2015-02-06 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 405/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 grudnia 2004 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSA Wojciech

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 83/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Anna Matura

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Anna Matura Sygn. akt I CSK 274/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 grudnia 2011 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.

Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym. Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym. Strona jest obligatoryjnym uczestnikiem postępowania administracyjnego, jest podmiotem stosunku procesowego, bez strony postępowanie toczyć się

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 81/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 sierpnia 2017 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ Sygn. akt II SAB/Wa 543/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 44/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 217/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Hajn w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 222/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 maja 2009 r. SSN Herbert Szurgacz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 64/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 29/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa P. T. K. C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Informacja została pobrana ze strony internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/a92a392649 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia IV SA/Po 129/12 - Postanowienie WSA w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 287/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych

USTAWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych Projekt z dnia 23 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych Art. 1. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 27/12. Dnia 22 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 27/12. Dnia 22 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I UZ 27/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II OSK 473/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewod niczący: sędzia NSA Wojciech Chróścielewski Sędziowie { sędzia

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 VI SA/Wa 2455/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-02-10 Data wpływu 2015-09-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 10/16. Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 10/16. Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CZ 10/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku L. B.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 W postępowaniu w sprawie wniosku o przyjęcie na aplikację radcowską organy samorządu radcowskiego obowiązane są stosować przepisy Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 86/17. Dnia 6 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 86/17. Dnia 6 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 86/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 września 2017 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 1523/17 - Wyrok Data orzeczenia 2018-04-06 Data wpływu 2017-06-20 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA K. Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA K. Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 4/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 marca 2011 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA K. Staryk (sprawozdawca) w sprawie z odwołania S. L. przeciwko

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi wniesionej w związku z niewydaniem przez organ rentowy decyzji w sprawie świadczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 4/15. Dnia 11 sierpnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 4/15. Dnia 11 sierpnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III PZ 4/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 sierpnia 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa D. K.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 212/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UZ 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 listopada 2008 r. III PK 34/08

Wyrok z dnia 14 listopada 2008 r. III PK 34/08 Wyrok z dnia 14 listopada 2008 r. III PK 34/08 Kwestia zapewnienia odwołanemu naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiednich warunków zatrudnienia po odwołaniu ze stanowiska nie ma wpływu na zgodność z prawem

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 256/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku E. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II UZ 1/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 marca 2017 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I BU 9/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2010 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 24/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2016 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 56/16. Dnia 29 września 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 56/16. Dnia 29 września 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CZ 56/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 września 2016 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Iwona Koper w sprawie z wniosku G.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 39/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 45/16. Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 45/16. Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I UZ 45/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 listopada 2016 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENI E. Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.)

POSTANOWIENI E. Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.) Sygn. akt II SAB/BK42/16 ODPIS POSTANOWIENI E Dnia 4 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.) po

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. na podstawie art pkt 2 in fine Kodeksu postępowania administracyjnego,

D E C Y Z J A. na podstawie art pkt 2 in fine Kodeksu postępowania administracyjnego, SKO. D E C Y Z J A Wrocław, dnia. r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w składzie: przewodniczący: Robert Raguszewski członkowie: Agnieszka Jacyszyn Adam Ostapski sprawozdawca po rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 50/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSA Ewa Stefańska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt V CZ 49/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 października 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 510/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 czerwca 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia WSA Sylwester Miziołek (spr.) Sędzia WSA Renata Dętka Sędzia WSA Beata Ziomek Joanna Nowak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia WSA Sylwester Miziołek (spr.) Sędzia WSA Renata Dętka Sędzia WSA Beata Ziomek Joanna Nowak ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia WSA Sylwester Miziołek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 112/16. Dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 112/16. Dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 112/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 listopada 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Anna Owczarek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 155/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 65/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 28 marca 2008 r. II UK 159/07

Wyrok z dnia 28 marca 2008 r. II UK 159/07 Wyrok z dnia 28 marca 2008 r. II UK 159/07 Małżonek pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy, jest zainteresowanym w rozumieniu art. 477 11 2 zdanie pierwsze k.p.c. w sprawie z odwołania od decyzji

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 73/15. Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 73/15. Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 73/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 kwietnia 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 50/17. Dnia 13 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 50/17. Dnia 13 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 50/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 września 2017 r. SSN Monika Koba (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Marian Kocon w sprawie z powództwa E. R.przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 653/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

OD. tfs NJEy~' WOMOC WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OD. tfs NJEy~' WOMOC WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SABNVa 163/08 OD. tfs NJEy~' WOMOC ORZECZENIA EGO WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 56/13. Dnia 10 października 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 56/13. Dnia 10 października 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 56/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Romualda Spyt w sprawie z wniosku Z.D.

Bardziej szczegółowo

Do kogo nauczyciel może skierować skargę na dyrektora szkoły? Wpisany przez KL Śro, 27 mar 2013

Do kogo nauczyciel może skierować skargę na dyrektora szkoły? Wpisany przez KL Śro, 27 mar 2013 Do redakcji Dziennika Warto Wiedzieć napłynęło pytanie czytelniczki: Czy skarga wynikająca ze stosunku pracy nauczyciela skierowana przez tego nauczyciela przeciwko dyrektorowi szkoły może zostać rozpatrzona

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sygn. akt III CK 243/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 listopada 2005 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UK 102/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2018 r. SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania,,z. Spółki Akcyjnej w K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III UK 134/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 maja 2019 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSA Marek Procek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSA Marek Procek (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 62/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 marca 2017 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSA Marek Procek (sprawozdawca) w sprawie z odwołania A. C. przeciwko

Bardziej szczegółowo

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura OSK 1566/04 Data wydania 2005-05-16 Skład orzekający Gliniecki Andrzej Mzyk Eugeniusz Żak Anna /sprawozdawca/ Akty prawne powołane w orzeczeniu Dz.U. 2000

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 91/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 października 2006 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 366/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 marca 2009 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II UZ 61/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 listopada 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt III UZ 12/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2018 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 207/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 5 maja 2016 r.

Poznań, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 207/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 5 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 3953 WYROK NR IV SA/PO 207/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wspierania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 216/16. Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 216/16. Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 216/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 grudnia 2016 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk SSN Włodzimierz Wróbel w sprawie K. W. skazanego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 10/15. Dnia 14 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 10/15. Dnia 14 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 10/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

POSTANOWIENIE. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt I CZ 5/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 marca 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Jan Górowski w sprawie z powództwa A. B.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) SSA Marek Procek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) SSA Marek Procek Sygn. akt II UK 738/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2017 r. Prezes SN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) SSA Marek Procek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt I CSK 63/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2010 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 8/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 czerwca 2016 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt Sygn. akt I UZ 35/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 października 2017 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II UZ 36/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Krzysztof Staryk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 105/07. Dnia 28 września 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 105/07. Dnia 28 września 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt II PK 105/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 września 2007 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. P. przeciwko Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w T. o dopuszczenie do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CZ 30/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 lipca 2017 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie ze skargi G. T.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 4/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 111/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lutego 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

215/5/B/2008. POSTANOWIENIE z dnia 19 września 2008 r. Sygn. akt Ts 41/08

215/5/B/2008. POSTANOWIENIE z dnia 19 września 2008 r. Sygn. akt Ts 41/08 215/5/B/2008 POSTANOWIENIE z dnia 19 września 2008 r. Sygn. akt Ts 41/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 70/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 22/17. Dnia 29 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 22/17. Dnia 29 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I UZ 22/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 sierpnia 2017 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda w sprawie z odwołania J. K.

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 WYDZIAŁ II tel. 042 635 00 10 Dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt II SA/Łd 739/06 W odpowiedzi należy podać sygnaturę akt Sądu Rzecznik

Bardziej szczegółowo