w{~ Numer... i;, "

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w{~ Numer... i;, ""

Transkrypt

1 Warszawa. dnia Q3.~.l( RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I /08/ES Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów KANCELARIA w{~ Numer... i;, " Ilosc 7.alaczr,;j(ÓW Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 12 ust. 1 uchwaly Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z pózno zm.) w zalaczeniu przesylam projekt ustawy o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z prosba o zgloszenie uwag do dnia 17 listopada 2008 r. Brak stanowiska w wyznaczonym terminie pozwole sobie potraktowac jako akceptacje projektu. Projekt ustawy jest dostepny na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej'w Menu przedmiotowym: Projekty aktów prawnych 2008 r. Jednoczesnie uprzejmie prosze o przekazywanie uwag równiez w wersji elektronicznej na adres: Otrzymuja: 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2. Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Gospodarki 3. Minister Finansów 4. Minister Rozwoju Regionalnego 5. Minister Sprawiedliwosci 6. Minister Sportu i Turystyki 7. Minister Pracy i Polityki Spolecznej 8. Minister Infrastruktury 9. Minister Skarbu Panstwa 10. Minister Edukacji Narodowej 11. Minister Obrony Narodowej 12. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 13. Minister Zdrowia 14. Minister Srodowiska 15. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16. Minister Spraw Zagranicznych 17. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18. Szef Komitetu Integracji Europejskiej 19. Prezes Rzadowego Centrum Legislacji 20. Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego 21. Szef Agencji Wywiadu

2 2 22. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 23. Szef Sluzby Wywiadu Wojskowego 24. Szef Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego 25. Szef Sluzby Celnej 26. Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa 27. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 28. Prezes Glównego Urzedu Statystycznego 29. Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych 30. Zwiazek Powiatów Polskich 31. Wojewoda Dolnoslaski 32. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 33. Wojewoda Lubelski 34. Wojewoda Lubuski 35. Wojewoda Lódzki 36. Wojewoda Malopolski 37. Wojewoda Mazowiecki 38. Wojewoda Opolski 39. Wojewoda Podkarpacki 40. Wojewoda Podlaski 41. Wojewoda Pomorski 42. Wojewoda Slaski 43. Wojewoda Swietokrzyski 44. Wojewoda Warminsko-Mazurski 45. Wojewoda Wielkopolski 46. Wojewoda Zachodniopomorski 47. Marszalek Województwa Dolnoslaskiego 48. Marszalek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 49. Marszalek Województwa Lubelskiego 50. Marszalek Województwa Lubuskiego 51. Marszalek Województwa Lódzkiego 52. Marszalek Województwa Malopolskiego 53. Marszalek Województwa Mazowieckiego 54. Marszalek Województwa Opolskiego 55. Marszalek Województwa Podkarpackiego 56. Marszalek Województwa Podlaskiego 57. Marszalek Województwa Pomorskiego 58. Marszalek Województwa Slaskiego 59. Marszalek Województwa Swietokrzyskiego 60. Marszalek Województwa Warminsko-Mazurskiego 61. Marszalek Województwa Wielkopolskiego ~. Marszalek Województwa Zachodniopomorskiego ~. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów 64. Polska Izba Ubezpieczen ESIES

3 Projekt z dnia 31 października 2008 r. Ustawa z dnia. r. o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zakresy danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 2) zasady przetwarzania danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 3) przychody i wydatki Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Dział II Centralna ewidencja pojazdów i centralna ewidencja kierowców Rozdział 1 Centralna ewidencja pojazdów Art. 2. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej ewidencją pojazdów. Art. 3. Ewidencję pojazdów prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. Minister ten jest administratorem danych i informacji 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 1

4 zgromadzonych w ewidencji pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 2) ). Art. 4. W ewidencji pojazdów gromadzi się dane i informacje o pojazdach podlegających rejestracji oraz o ich właścicielach, a także o posiadaczach określonych w art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 3) ). Art. 5. W ewidencji pojazdów wyodrębnia się zbiór danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Przetwarzanie danych i informacji o tych pojazdach odbywa się z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Art. 6. W ewidencji pojazdów gromadzi się: 1) dane o pojeździe: a) marka, typ i model, b) rodzaj, c) podrodzaj, d) przeznaczenie, e) numer rejestracyjny, f) numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia/podwozia/ramy, g) numer silnika o ile jest w posiadaniu podmiotu przekazującego dane do ewidencji pojazdów lub znajduje się już w ewidencji pojazdów, h) rok produkcji, i) producent, j) kategoria homologacyjna, k) data pierwszej rejestracji, l) data pierwszej rejestracji w kraju, jeżeli jest inna niż określona w lit. k, m) centralny identyfikator pojazdu, 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz i Nr 176, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz i Nr 180, poz i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz

5 n) zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, o) pojemność i moc silnika, p) rodzaj paliwa, q) średnie zużycie paliwa, r) emisja CO 2 (wartość uśredniona), s) masa własna, t) dopuszczalna masa całkowita, u) maksymalna masa całkowita, v) dopuszczalna ładowność, w) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem lub bez hamulca, x) rodzaj zawieszenia, y) liczba osi, z) największy dopuszczalny nacisk osi, za) maksymalny nacisk osi, zb) liczba miejsc siedzących i liczba miejsc stojących, zc) wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu; 2) dane o wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdów: a) dowodzie rejestracyjnym oraz jego wtórniku, jeżeli wtórnik wydano: - seria i numer, - data wydania, - powód wydania wtórnika, b) pozwoleniu czasowym oraz jego wtórniku, jeżeli wtórnik wydano: - seria i numer, - data wydania, - data ważności, - data przedłużenia ważności, - cel wydania, - powód wydania wtórnika, c) karcie pojazdu oraz o jej wtórniku, jeżeli zostały wydane: - seria i numer, - data wydania, d) tablicach rejestracyjnych oraz ich wtórniku, jeżeli został wydany: 3

6 - wyróżnik, - data wydania, - powód wydania wtórnika, e) nalepce kontrolnej oraz jej wtórniku, jeżeli został wydany data wydania, f) nalepkach legalizacyjnych: - seria i numer, - data wydania, g) nalepce na tablice tymczasowe data wydania; 3) nazwę oraz kod terytorialny GUS organu, który dokonał rejestracji pojazdu; 4) dane o właścicielu pojazdu lub jego posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), b) adres zamieszkania (siedzibę), c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo datę urodzenia, jeśli osoba nie posiada nadanego numeru PESEL, d) numer identyfikacyjny REGON, e) dane nowego właściciela w przypadku zbycia pojazdu dane określone w lit. a, b, d; 5) dane dotyczące poprzedniej rejestracji pojazdu: a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) oraz adres zamieszkania (siedziby) poprzedniego właściciela, b) numer rejestracyjny, c) seria i numer dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, d) nazwa oraz kod terytorialny GUS organu, w którym pojazd był poprzednio zarejestrowany, e) nazwę kraju, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą; 6) dane dotyczące badań technicznych pojazdu: a) data przeprowadzenia badania, b) numer badania, c) termin kolejnego badania, d) wynik badania, 4

7 e) nazwa oraz oznaczenie stacji kontroli pojazdów wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, f) imię i nazwisko oraz oznaczenie uprawnienia diagnosty, g) informację o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego wraz z powodem jego zatrzymania, a w przypadku wydania zezwolenia na używanie pojazdu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym termin ważności zezwolenia i ograniczenia, h) informację o dodatkowym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 7) informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, określające: a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby), b) nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, c) nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, d) datę zawarcia umowy, e) okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, f) datę rozwiązania umowy; 8) informacje o: a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia/podwozia/ramy data dokonania czynności, b) utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i tablic tymczasowych lub karty pojazdu, a także ich odnalezieniu data uzyskania informacji o zaistnieniu zdarzenia, c) czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, przedłużeniu wycofania z ruchu oraz jego ponownym dopuszczeniu do ruchu data dokonania czynności oraz okres, na jaki pojazd został wycofany z ruchu, d) wyrejestrowaniu pojazdu data i przyczyna wyrejestrowania, e) wydanym zaświadczeniu o demontażu pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 albo w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia

8 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, Nr 175, poz oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236) datę wydania i numer zaświadczenia, a także dane przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, f) zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji datę wydania i numer zaświadczenia, a także dane przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, g) utracie pojazdu oraz jego odnalezieniu data uzyskania informacji o zdarzeniu, h) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego oraz jego zwrocie data dokonania czynności; 9) inne dane i informacje stanowiące treść adnotacji urzędowych zamieszczanych w dokumentach pojazdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz odrębnymi przepisami. Art Dane i informacje, o których mowa w art. 6: 1) pkt 1 lit. q oraz r gromadzi się wyłącznie dla samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy; 2) pkt 1 lit. x gromadzi się wyłącznie dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5 t oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą do 7,0 t rejestrowanych po raz pierwszy; 3) pkt 1 lit. zc gromadzi się dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy. 2. Danych i informacji, o których mowa w art. 6 pkt 6 lit. b, e oraz f (w zakresie imienia i nazwiska diagnosty) nie gromadzi się dla pojazdów określonych w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Art. 8. Dane i informacje, o których mowa w art. 6 przekazuje do ewidencji pojazdów, z zastrzeżeniem art. 9: 1) wymienione w pkt 1 5 i 8 lit. a f oraz w pkt 9 organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji 6

9 pojazdu lub uzyskaniu informacji o zaistnieniu zdarzenia skutkującego koniecznością zmiany danych zgromadzonych w ewidencji pojazdów, o ile dane te nie znajdują się w ewidencji pojazdów; 2) wymienione w pkt 1 lit. a f, h l, lit. o zc oraz pkt 6 i pkt 8 lit. a w zakresie wybicia numeru nadwozia/podwozia/ramy stacja kontroli pojazdów niezwłocznie po dokonaniu czynności, z zastrzeżeniem pkt 3; 3) wymienione w pkt 6 dotyczące trolejbusu jednostka badawcza, która wykonała badanie techniczne; 4) wymienione w pkt 7 ośrodek informacji określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm. 4) ) niezwłocznie po ich zaewidencjonowaniu; 5) wymienione w pkt 8: a) lit. g właściwa jednostka organizacyjna Policji, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń, b) lit. h podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności. Art. 9. Dane i informacje, o których mowa w art. 6 pkt 6, 7 i pkt 8 lit. b, g dotyczące pojazdów określonych w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przekazywane są do ewidencji pojazdów za pośrednictwem ich organów rejestrujących. Art. 10. Podmioty, określone w art. 8 i 9, przekazując dane i informacje do ewidencji pojazdów każdorazowo podają dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji pojazdu, którego przekazywane dane dotyczą. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133, poz

10 Art. 11. Do ewidencji pojazdów dane przekazywane są z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych. W przypadku jednostki badawczej dokonującej badań technicznych trolejbusu dopuszcza się również formę pisemną. Art. 12. Z ewidencji pojazdów nie usuwa się danych lub informacji o: 1) pojeździe w przypadku ich zmiany; 2) właścicielu lub posiadaczu pojazdu w przypadku ich zmiany; 3) pojeździe, który został wyrejestrowany. Art. 13. Administrator danych, przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji pojazdów, jest zwolniony z obowiązku, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób prowadzenia ewidencji pojazdów; 2) warunki i sposób współdziałania podmiotów przekazujących dane lub informacje do ewidencji pojazdów; 3) dane pozwalające na prawidłową identyfikację pojazdu - uwzględniając organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja pojazdów, bezpieczeństwo przetwarzania danych i informacji, sposób przekazywania danych lub informacji do ewidencji pojazdów, sposób współdziałania podmiotów w zakresie poprawności danych przekazanych do ewidencji, różnorodność podmiotów przekazujących dane lub informacje do ewidencji pojazdów. Art. 15. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, określi, w drodze zarządzenia, sposób wyodrębnienia w ewidencji pojazdów zbioru danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 8

11 Rozdział 2 Centralna ewidencja kierowców Art. 16. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej ewidencją kierowców. Art. 17. Ewidencję kierowców prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. Minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji kierowców, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Art. 18. W ewidencji kierowców gromadzi się dane o: 1) osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej uprawnieniami, a także o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów: a) imię i nazwisko, b) data i miejsce urodzenia, c) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada nadanego numeru PESEL serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał dokument, d) adres zamieszkania, e) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia, f) data uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia także datę ponownego uzyskania uprawnienia, g) data ważności uprawnienia, h) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienia, i) data wydania dokumentu stwierdzającego uprawnienia, j) data odbioru dokumentu stwierdzającego uprawnienia, k) ograniczenia dotyczące uprawnień, l) spełnienie wymagań dotyczących uprawnień, m) powód wydania wtórnika dokumentu stwierdzającego uprawnienia, n) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienia, o) dotyczące: 9

12 - zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrotu serię i numer dokumentu, datę zatrzymania i datę jego zwrotu, - cofnięcia uprawnień oraz jego przywrócenia serię i numer dokumentu, datę cofnięcia i datę przywrócenia, - utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienia serię i numer dokumentu, datę utraty i datę odnalezienia, - zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów datę rozpoczęcia zakazu i datę zakończenia zakazu, - uczestniczenia w kolizji lub wypadku drogowym datę zdarzenia (kolizja zarejestrowana przez organ uprawniony na podstawie przepisów odrębnych do kontroli ruchu drogowego), - naruszenia przepisów i zasad ruchu drogowego przypisaną liczbę punktów oraz datę ich nadania, p) zakres, numer oraz okres, na jaki zostało wydane zaświadczenie ADR, o którym mowa w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm 4) ), q) zakres i numer zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, r) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz i Nr 192, poz. 1381), s) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, t) zakres numer i datę wydania karty kwalifikacji kierowcy, o której mowa w art. 39f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; u) numer ewidencyjny instruktora, który prowadził szkolenie, v) numer ewidencyjny jednostki, która prowadziła szkolenie, w) numer ewidencyjny egzaminatora, który przeprowadził egzamin państwowy, 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 176, poz i Nr 192, poz

13 x) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w którym przeprowadzono egzamin państwowy; 2) instruktorach prowadzących szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnień: a) imię i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia, c) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada nadanego numeru PESEL serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj organu, który wydał ten dokument, d) zakres posiadanych uprawnień, e) datę ważności dokumentu potwierdzającego zakres posiadanych uprawnień; 3) egzaminatorach osób ubiegających się o wydanie uprawnień zakres danych określony w pkt 2; 4) ośrodkach szkolenia kierowców: - nazwę, - oznaczenie siedziby, - REGON, - wskazanie zakresu prowadzonej działalności, - numer ewidencyjny; 5) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zakres danych określony w pkt 2; 6) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami zakres danych określony w pkt 4; 7) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami zakres danych określony w pkt 2; 8) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy zakres danych określony w pkt 4; 9) instruktorach techniki jazdy zakres danych określony w pkt 2; 10) ośrodkach egzaminacyjnych zakres danych określony w pkt 4. 11

14 Art. 19. Dane określone w art. 18 przekazują do ewidencji kierowców: 1) wymienione w pkt 1 lit. a n, lit. o tiret drugie i trzecie oraz lit. q, t - x organ właściwy do wydawania dokumentu stwierdzającego uprawnienie, niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie, podjęciu decyzji o cofnięciu uprawnienia lub uzyskaniu informacji skutkujących koniecznością dokonania zmiany danych zgromadzonych w ewidencji kierowców; 2) wymienione w pkt 1 lit. o tiret pierwsze w zakresie swoich kompetencji właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej lub organ właściwy do wydawania dokumentu stwierdzającego uprawnienie, prokurator lub sąd, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności; 3) wymienione w pkt 1 lit. o tiret czwarte sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia; 4) wymienione w pkt 1 lit. o tiret piąte właściwa jednostka Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, prokurator lub sąd; 5) wymienione w pkt 1 lit. o tiret szóste właściwa jednostka organizacyjna Policji, niezwłocznie po nadaniu punktów; 6) wymienione w pkt 1 lit. p podmiot, w którym osoba odbyła kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o którym mowa w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych; 7) wymienione w pkt 1 lit. r dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 8) wymienione w pkt 1 lit. s kierownik ośrodka szkolenia, w którym osoba odbyła szkolenie okresowe; 9) wymienione w pkt 2 i 4 starosta; 10) wymienione w pkt 5, 8 i 9 wojewoda; 11) wymienione w pkt 3, 6, 7 i 10 marszałek województwa. Art. 20. Podmioty, określone w art. 19 przekazując do ewidencji kierowców dane podają za każdym razem dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby, której przekazywane dane dotyczą. 12

15 Art. 21. Do ewidencji kierowców dane przekazywane są z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych. W przypadku sądu, prokuratora, wojewody oraz marszałka województwa dopuszcza się również formę pisemną. Art. 22. Dane, określone w art. 18 pkt 1 lit. o tiret czwarte, zgromadzone w ewidencji kierowców, podlegają usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie w związku, z którym orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do ewidencji kierowców Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego nie rzadziej niż raz w miesiącu. Art. 23. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji kierowców jest zwolniony z obowiązku określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób prowadzenia ewidencji kierowców; 2) warunki i sposób współdziałania podmiotów przekazujących dane do ewidencji; 3) dane pozwalające na prawidłową identyfikację - uwzględniając w szczególności organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja kierowców, bezpieczeństwo przetwarzania danych, sposób przekazywania danych do ewidencji kierowców, sposób współdziałania podmiotów w zakresie poprawności danych przekazanych do ewidencji, różnorodność podmiotów przekazujących dane do ewidencji kierowców. Rozdział 3 Udostępnianie danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców Art Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów lub w ewidencji kierowców udostępnia się z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28: 1) Policji; 2) Inspekcji Transportu Drogowego; 13

16 3) Żandarmerii Wojskowej; 4) Straży Granicznej; 5) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 6) Agencji Wywiadu; 7) Służbie Wywiadu Wojskowego; 8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego; 9) Biuru Ochrony Rządu; 10) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 11) Krajowemu Centrum Informacji Kryminalnych; 12) strażom gminnym (miejskim); 13) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 14) organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 15) ubezpieczycielom za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 16) organom właściwym w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami; 17) podmiotowi wydającemu karty, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661). 2. Podmiotom określonym w ust. 1 pkt udostępnia się wyłącznie dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów. 3. Podmiotom określonym w ust. 1 pkt 16 i 17 udostępnia się wyłącznie dane zgromadzone w ewidencji kierowców. 4. Udostępnianie danych następuje po złożeniu przez podmiot, któremu dane mają być udostępnione, pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o spełnieniu warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych, określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Art Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów lub w ewidencji kierowców mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom z zastrzeżeniem art. 28: 1) sądom; 2) prokuraturze; 14

17 3) komornikom sądowym; 4) organom podatkowym; 5) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 6) ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 7) ministrowi właściwemu do spraw łączności; 8) ministrowi właściwemu do spraw transportu; 9) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 10) Szefowi Służby Celnej; 11) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; 12) Głównemu Urzędowi Statystycznemu w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób i pojazdów; 13) Ministrowi Obrony Narodowej; 14) marszałkowi województwa; 15) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego. 2. Udostępnienie danych następuje po złożeniu, przez podmiot, któremu dane mają być udostępnione, pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o spełnieniu warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych, określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Art. 27. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców mogą być udostępnione organom administracji publicznej, na uzasadniony wniosek w formie uzgodnionej przez strony. Art. 28. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w art. 25 pkt 1-10 i art. 26 pkt 4, 5 i pkt Art. 29. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców mogą być udostępnione do celów komercyjnych, statystycznych lub badawczych w formie uzgodnionej przez strony, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów. 15

18 Art. 30. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców mogą być udostępniane do celów naukowych w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, w formie uzgodnionej przez strony. Art. 31. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym, również za pośrednictwem urządzeń teletransmisji danych, w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, umów międzynarodowych, wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub w celu wykonania postanowień porozumień zawartych pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. Art. 32. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców mogą być udostępnione podmiotom innym niż wymienione w art. 25 i 26, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na uzasadniony wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego. Art. 33. Podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych lub informacji do ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców udostępnia się dane lub informacje zgromadzone odpowiednio w tych ewidencjach, w zakresie niezbędnym do przekazywania danych. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych może, na uzasadniony wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, udostępnić dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców, z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych, innym podmiotom niż wymienione w art. 25 i 26, jeżeli: 1) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności wnioskodawcy; 2) podmiot złożył pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że spełnia wymogi bezpieczeństwa przetwarzania danych, określone w przepisach o ochronie danych osobowych. 16

19 2. Wydając decyzję, o której mowa w art. 39, minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wysokość opłaty miesięcznej za korzystanie z zasobów informacyjnych ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić określony zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców odpowiednio innym podmiotom niż wymienione w art. 25 i 26, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności wnioskodawcy, w trybie weryfikacji za pomocą urządzeń teletransmisji danych. 2. Warunkiem udostępnienia, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie jednorazowego uzasadnionego wniosku oraz złożenie przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o spełnieniu warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 3. Udostępnienie danych w trybie weryfikacji polega na porównaniu przekazanych danych z danymi zgromadzonymi w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców. Wynikiem porównania jest potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności przekazanych danych z danymi zgromadzonymi w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych umożliwia uzyskanie potwierdzenia lub zaprzeczania zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, lub dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi lub informacjami zgromadzonymi odpowiednio w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 65, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817). 2. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu zgodności podlegają dane określone w: 1) art. 6 pkt 1 lit. a (wyłącznie marka), e, f i pkt 2 lit. a tiret pierwsze, lit. b tiret pierwsze i pkt 4 lit. b, d lub 2) art. 18 pkt 1 lit. a, b oraz lit. e h. 3. W celu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia zgodności danych wymagane jest podanie pełnego zakresu danych określonego w ust. 2 pkt 1 lub 2. 17

20 4. Potwierdzenie lub zaprzeczenie, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać osoba której tożsamość została ustalona w sposób określony w art. 20 ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych może dokonać weryfikacji zgodności danych lub informacji powierzonych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z danymi lub informacjami zgromadzonymi w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców i: 1) udostępnić wynik weryfikacji zawierający informację o zgodności lub rozbieżności danych powierzonych z danymi zgromadzonymi w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców, albo 2) uzupełnić dane lub informacje posiadane przez podmiot powierzający w oparciu o dane zgromadzone w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców, jeżeli powierzający dane wykaże, we wniosku o weryfikację, podstawę prawną ich przetwarzania. 2. Udostępnienie danych następuje w formie uzgodnionej przez strony. Art. 38. Udostępnianie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców następuje: 1) podmiotom określonym w art , 31 i art. 33 nieodpłatnie; 2) podmiotom określonym w art. 32 odpłatnie; 3) w trybie określonym w art. 29, 34, 35 i art. 37 odpłatnie; 4) w trybie określonym w art. 30 i 36 nieodpłatnie. Art Rozstrzygnięcie w przedmiocie udostępnienia danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców następuje w drodze decyzji administracyjnej, z wyjątkiem udostępnienia, o którym mowa w art. 25, i art. 33, Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych lub informacji przysługuje odwołanie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 5) ). 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawie ogłoszono w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz i Nr 181, poz

21 Art. 40. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w przypadku negatywnego wyniku kontroli, o której mowa w art. 42, uchylić decyzję administracyjną, o której mowa w art. 39 ust. 1. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania decyzji. Art. 41. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się potrzebami ujednolicenia wniosków oraz usprawnienia procesu udostępniania danych z ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o udostępnienie danych, o których mowa w art. 27, 32, 34, 35 i art. 37, uwzględniając w szczególności różne sposoby i tryby udostępniania danych lub informacji, jak i różnorodność podmiotów, którym dane lub informacje mogą być udostępniane. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przeprowadzać kontrolę podmiotów, które korzystają z dostępu do danych zgromadzonych w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców, z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych, w zakresie spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz istnienia uzasadnienia pozyskiwania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art Kontrola może być przeprowadzana jako planowa, doraźna lub uzupełniająca. 3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy. 4. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych pracownik urzędu obsługującego tego ministra na podstawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego. Art. 43. Pracownik, o którym mowa w art. 42 ust. 4, przeprowadzając kontrolę może żądać od kontrolowanego podmiotu: 1) okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji; 2) okazania urządzeń służących do teletransmisji danych; 3) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń. 19

22 Art. 44. Podmiot kontrolowany, w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzania kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń. Art. 45. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych; 2) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli; 3) szczegółowe wymogi co do protokołu kontroli; biorąc pod uwagę wymagania bezpieczeństwa przetwarzania danych określone w przepisach o ochronie danych osobowych. Dział III Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Art. 46. Tworzy się Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej Funduszem. Art. 47. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Art. 48. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. Art. 49. Przychodami Funduszu są: 1) opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z ewidencji pojazdów i ewidencji kierowców; 2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 103 ust. 5, art. 106 ust. 1, art. 111 ust. 1, art. 115i ust. 4, art. 124a ust. 5, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 20

23 3) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 4) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 5) odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych opłat ewidencyjnych; 6) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym Funduszu oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków Funduszu. Art Organy i podmioty zobowiązane, na podstawie przepisów odrębnych ustaw, do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty ewidencyjnej, mają obowiązek: 1) przekazania należnych kwot na rachunek Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę ewidencyjną lub powstał obowiązek jej uiszczenia oraz 2) sporządzenia i przesłania, w terminie określonym w pkt 1, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych miesięcznego sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych, sporządzonego według ustalonego wzoru. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 zobowiązane organy i podmioty przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego. Art. 51. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Art. 52. Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych, odsetek za zwłokę stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 6) ), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz i Nr 225, poz oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 141, poz

24 Art. 53. Egzekucja należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych oraz odsetek, o których mowa w art. 51 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm. 7) ). Art. 54. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem ewidencji pojazdów i ewidencji kierowców. Art. 55. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nie może przekroczyć równowartości w złotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 56. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia: 1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 103 ust. 5, art. 106 ust. 1, art. 111 ust. 1, art. 115i ust. 4, art. 124a ust. 5, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a także art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz sposób jej wnoszenia; 2) wysokość opłat za udostępnianie danych z ewidencji pojazdów i ewidencji kierowców; 3) tryb pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania i przekazywania lub uiszczania; 4) wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu opłat ewidencyjnych. - uwzględniając zróżnicowaną wysokość opłaty ewidencyjnej w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie jest uzależnione od jej uiszczenia, zróżnicowaną wysokość 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz i Nr 187, poz i Nr 192, poz oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz i Nr 192, poz

25 opłaty za udostępnienie danych w zależności od sposobu i trybu udostępnienia danych, koszty związane z funkcjonowaniem ewidencji pojazdów i ewidencji kierowców. Dział IV Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 57. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 8) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 49 w ust. 2b pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) z centralnej ewidencji kierowców określone w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia. o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (Dz. U Nr poz. ); ; 2) w art. 223a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach udostępniania danych, niezbędnych dla jej prowadzenia, przekazuje się na nośniku optycznym, magnetycznym lub w drodze teletransmisji dane z centralnej ewidencji pojazdów i gromadzi się dane określone w art. 6 pkt 1 lit. a c oraz f, pkt 4 lit. a c, pkt 6 lit a oraz pkt 9 lit. f ustawy z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.. Art. 58. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 9) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 w pkt 58 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 59 i 60 w brzmieniu: 59) centralna ewidencja pojazdów centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. Nr, poz. ) 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 180, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz i Nr 180, poz i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz

26 60) centralna ewidencja kierowców centralną ewidencję kierowców, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia. o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. ; 2) w art. 73: a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Przed dokonaniem rejestracji pojazdu właściwy starosta występuje do administratora centralnej ewidencji pojazdów o nadanie lub przekazanie centralnego identyfikatora pojazdu. ; b) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób tworzenia i nadawania centralnego identyfikatora pojazdu. 3) w dziale III Pojazdy uchyla się rozdział 2a; 4) w dziale IV Kierujący uchyla się rozdział 1a; 5) w art. 103: a) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Wniosek powinien zawierać następujące dane: b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 7a. Po dokonaniu wpisu, o którym mowa w ust. 5, starosta przekazuje: 1) do centralnej ewidencji kierowców dane określone w art. 18 pkt 4 ustawy z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców 2) opłatę ewidencyjną na rachunek Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Centralna Ewidencja Kierowców, na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia.. o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. ; 24

27 6) w art. 106: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Starosta dokonuje wpisu osoby do ewidencji instruktorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 105 ust. 2 pkt 1 6, i wydaje jej legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań, o których mowa w art. 122 ust. 2. Wpis jest dokonywany po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Po dokonaniu wpisu starosta przekazuje: 1) do centralnej ewidencji kierowców dane określone w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. Nr...; poz....); 2) opłatę ewidencyjną na rachunek Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. ; 7) w art. 111: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu osoby do ewidencji egzaminatorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 110 ust. 1 pkt 2 9. Wpis jest dokonywany po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej., b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Po dokonaniu wpisu marszałek województwa przekazuje: 1) do centralnej ewidencji kierowców dane określone w art. 18 pkt 3 ustawy z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 2) opłatę ewidencyjną na rachunek Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i kierowców na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. ; 8) w art. 115h ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Wojewoda przekazuje: 1) do centralnej ewidencji kierowców dane określone w art. 18 pkt 8 ustawy z dnia o centralnej ewidencji kierowców, w terminie 14 dni od dnia 25

28 dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy; 2) opłatę ewidencyjną na rachunek Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. ; 9) w art. 115i: c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Wojewoda prowadzi ewidencję ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe lub jednostki spraw wewnętrznych. Wpis do ewidencji jest dokonywany po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. W ewidencji umieszcza się:, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Wojewoda przekazuje: 1) do centralnej ewidencji kierowców dane określone w art. 18 pkt 8 ustawy z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do ewidencji ośrodków doskonalenia techniki jazdy; 2) opłatę ewidencyjną na rachunek Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. ; 10) w art. 124a: a) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Wniosek powinien zawierać następujące dane:, b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 8a. Po dokonaniu wpisu, o którym mowa w ust. 5, marszałek województwa przekazuje: 1) do centralnej ewidencji kierowców dane określone w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 26

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. r. o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dział I Przepisy ogólne

Ustawa z dnia. r. o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dział I Przepisy ogólne Projekt z dnia 19 lutego 2009 r. Ustawa z dnia. r. o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 10 lipca 2019 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 10 lipca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz. 1288 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Dz. U. z 2015 r. poz. 681 Kolejne zmiany: 1) Dz. U. 2016.248 od 04.01.2016 2) Dz. U. 2016 poz. 1269 od 01.09.2016 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 1) z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 20.02.2018 r. z dnia o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 4 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rejestru CEPIK dla bezpieczeństwa i obronności państwa. dr Kamil Czaplicki Katedra Prawa Informatycznego WPIA UKSW

Znaczenie rejestru CEPIK dla bezpieczeństwa i obronności państwa. dr Kamil Czaplicki Katedra Prawa Informatycznego WPIA UKSW Znaczenie rejestru CEPIK dla bezpieczeństwa i obronności państwa dr Kamil Czaplicki Katedra Prawa Informatycznego WPIA UKSW CEPIK CENTRALNA EWIDENACJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW Centralna Ewidencja Pojazdów

Bardziej szczegółowo

( J..rr PREZES RADY MINISTRÓW. /l" <...~ ~ Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r. RM-10-7-15. Pan Radosław SIKORSKI. Szanowny Fanie Marszallat

( J..rr PREZES RADY MINISTRÓW. /l <...~ ~ Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r. RM-10-7-15. Pan Radosław SIKORSKI. Szanowny Fanie Marszallat PREZES RADY MINISTRÓW Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r. RM-10-7-15 Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Szanowny Fanie Marszallat Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2017 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1273 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1004 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 15 września 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 15 września 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 957 USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2019 r. Poz. 1274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty stanowiącej przychód Funduszu Centralna

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation ODDZIAŁ W KROŚNIE 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12 e-mail:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

Informacje o udostępnianiu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz z Centralnej Ewidencji Kierowców w 2005 r.

Informacje o udostępnianiu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz z Centralnej Ewidencji Kierowców w 2005 r. Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/1642,informacje-o-udostepnianiu-danych-z-centralnej-ewidencji-pojazdow-orazz-central.html Wygenerowano: Niedziela, 3 stycznia 2016, 21:22 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2085

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2085 Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2085 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/331/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała Nr XXXIII/331/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 roku Uchwała Nr XXXIII/331/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/52/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. 2006 Nr 139 poz. 993 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. (1) Ustawa normuje sprawy dowodów osobistych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 17 października 2018 r. Poz. 1990

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 17 października 2018 r. Poz. 1990 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2018 r. Poz. 1990 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg ZARZĄDZENIE NR 5.2013 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2281 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ruchu drogowym

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ruchu drogowym DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. (WKP-3)

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. (WKP-3) Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/5918/wydanie-zezwolenia-na-kieroanie-pojazdem-uprzywilejowanym-lub-przewozacym-wartosci-pieniezne-wkp-3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 973

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 973 Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 973 rozporzadzenie Ministra infrastruktury 1) z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ZBIORCZYM SPRAWOZDANIU WOJEWODY ORAZ WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA WOJEWODY

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ZBIORCZYM SPRAWOZDANIU WOJEWODY ORAZ WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA WOJEWODY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ZBIORCZYM SPRAWOZDANIU WOJEWODY ORAZ WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA WOJEWODY ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa) z realizacji przez starostów zadań określonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 827).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 827). Druk nr 870 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 541, 2183. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 447

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 447 Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 541 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3826).

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3826). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 3940 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 147 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 marca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-220-08 Druk nr 1513 Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 2005-04-01

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o transporcie drogowym 1)

z dnia o zmianie ustawy o transporcie drogowym 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o transporcie drogowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. USTAWA z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski WYBRANE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY POSTĘPOWANIA Z POJAZDAMI WYCOFANYMI Z EKSPLOATACJI DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 28 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dz.U Nr 28 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/162 Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 602 tj. Dz.U. 2017 poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4094 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. Poz. 2126

Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. Poz. 2126 Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. Poz. 2126 USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2d. Profesjonalna rejestracja pojazdów. 61)

Rozdział 2d. Profesjonalna rejestracja pojazdów. 61) Rozdział 2d. Profesjonalna rejestracja pojazdów. 61) Art. 80s [Profesjonalny dowód rejestracyjny] 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 195 11195 Poz. 1160 1160 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

rejestracja pojazdów Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna Szczegóły Treść

rejestracja pojazdów Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna Szczegóły Treść Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna http://bip.leszno.pl/sprawa-do-zalatwienia/2262/rejestracja-pojazdow rejestracja pojazdów Szczegóły Kategoria sprawy Komunikacja, transport Komórka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1825. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy -

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa)

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa) Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. (poz. 81) WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI PRZEZ STAROSTÓW ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym [1])

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym [1]) Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701 USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym [1]) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 961).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 961). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1035 SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia Starosta Sępoleński

Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia Starosta Sępoleński KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/13 UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ LUB JEJ WTÓRNIKA W PRZYPADKU KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, ZGUBIENIA Czynność: Organ właściwy:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany: Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie art. 80 cf ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 392. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lutego 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 392. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lutego 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2013 poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo