ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa szczegółowy katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej ewidencją. 2. W stosunku do osób posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej uprawnieniami, osób nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie oraz osób nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w ewidencji gromadzi się następujące dane: 1) o uprawnieniach: a) datę uzyskania uprawnienia, b) datę ważności uprawnienia, c) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia, d) ograniczenia uprawnienia, e) datę i przyczynę cofnięcia oraz datę przywrócenia uprawnienia, f) datę rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia uprawnienia, g) nazwę organu dokonującego czynności odnotowania uzyskania, cofnięcia lub przywrócenia uprawnienia; 2) o dokumentach stwierdzających uprawnienia lub ich wtórnikach: a) datę złożenia zamówienia personalizacji dokumentu, 1) 2) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1045, 1273, 1326, 1335 i 1359.

2 2 b) serię i numer blankietu dokumentu, c) numer dokumentu, d) datę wydania dokumentu, e) datę ważności dokumentu, f) datę odbioru dokumentu, g) nazwę organu, który wydał dokument, h) rodzaj dokumentu, i) kategorie uprawnień i daty ich ważności, j) wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie, k) przyczynę wydania wtórnika dokumentu, l) datę utraty, zniszczenia, odnalezienia dokumentu i ich zgłoszenia, m) przyczynę utraty dokumentu, n) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu, o) informację o wszczęciu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej postępowania w sprawie wymiany polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie tego państwa o ile informacja jest dostępna, p) informację o wymianie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie tego państwa; r) dotyczące dokumentu wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej wymienionego na polskie krajowe prawo jazdy: nazwę państwa wydania dokumentu, nazwę organu wydającego dokument, numer dokumentu, serię i numer blankietu dokumentu, datę wydania dokumentu, datę ważności dokumentu, rodzaj i zakres uprawnień, daty ważności oraz uzyskania poszczególnych uprawnień, wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie, s) datę i przyczynę zatrzymania dokumentu,

3 3 t) datę i przyczynę wydania decyzji lub postanowienia o zatrzymaniu dokumentu, u) datę zwrócenia dokumentu do organu wydającego - w przypadku powstania obowiązku jego zwrócenia związanego z decyzją o zatrzymaniu dokumentu, postanowieniem o zatrzymaniu dokumentu lub orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów, w) datę decyzji o przedłużeniu zatrzymania dokumentu, y) datę końca zatrzymania dokumentu, z) okres zatrzymania dokumentu w przypadkach wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu na z góry określony czas, za) datę zwrócenia dokumentu, zb) dotyczące zatrzymanego dokumentu wydanego przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska: nazwę państwa wydania dokumentu, nazwę organu wydającego dokument, numer dokumentu, serię i numer blankietu dokumentu, datę wydania dokumentu, datę ważności dokumentu, rodzaj dokumentu, rodzaj i zakres uprawnień zamieszczone w dokumencie, wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie, 3) o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów: a) datę rozpoczęcia zakazu, b) datę zakończenia zakazu albo informację o orzeczeniu zakazu dożywotnio, c) okres, na jaki został orzeczony zakaz, d) kategorie uprawnień, w tym pozwolenie do kierowania tramwajem, na które orzeczono zakaz, odpowiednie do rodzaju pojazdu, e) sposób wykonania zakazu, f) datę ustanowienia i uchylenia wykonania zakazu z blokadą alkoholową oraz nazwę organu, który wydał orzeczenie, g) datę zakończenia wykonania zakazu w związku z decyzją o darowaniu wykonania zakazu i nazwę organu, który wydał decyzję,

4 4 h) nazwę organu orzekającego zakaz, i) sygnaturę akt sprawy, w ramach której orzeczono zakaz, datę wydania orzeczenia oraz datę uprawomocnienia się orzeczenia; 4) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach: a) datę uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, b) liczbę punktów odpowiadających naruszeniu, c) nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego kod, podstawę prawną, rodzaj czynu i oznaczenie wskazujące na czyn przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, d) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie rodzaj, markę, model i numer rejestracyjny albo wskazanie, że pojazd nie podlega rejestracji, oraz kraj rejestracji pojazdu - dla pojazdów zarejestrowanych za granicą, e) nazwę organu, który stwierdził popełnienie wykroczenia albo przestępstwa, f) serię i numer mandatu karnego oraz datę jego wystawienia, g) dane niezbędne do realizacji płatności wynikającej z wystawionego mandatu karnego - numer rachunku bankowego, na który należy uiścić należność, oraz nazwę urzędu, na rzecz którego należy uiścić należność, h) informację, czy płatność zrealizowano za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ewidencji, wysokość nałożonej grzywny oraz termin płatności w przypadku naruszenia rozstrzygniętego w postępowaniu mandatowym, i) sygnaturę akt sprawy, datę wydania orzeczenia, datę uprawomocnienia oraz wysokość nałożonej grzywny w przypadku naruszenia rozstrzygniętego orzeczeniem w sprawie o naruszenie przepisów w ruchu drogowym, j) łączną liczbę punktów przypisanych kierowcy, k) informację o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; 5) o zaświadczeniach ADR lub ich wtórnikach: a) numer zaświadczenia ADR, b) datę wydania zaświadczenia ADR, c) datę ważności zaświadczenia ADR, d) zakres zaświadczenia ADR, e) przyczynę wydania zaświadczenia ADR,

5 5 f) podmiot wydający zaświadczenie ADR, 6) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o których mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm. 3) lub ich wtórnikach: a) numer świadectwa kwalifikacji zawodowej, b) datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, c) datę ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, d) datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, e) zakres świadectwa kwalifikacji zawodowej, f) podmiot wprowadzający (wydający) świadectwo kwalifikacji zawodowej, g) datę przekazania do ewidencji świadectwa kwalifikacji zawodowej, h) przyczynę wydania wtórnika świadectwa kwalifikacji zawodowej; 7) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy o transporcie drogowym lub ich wtórnikach: a) numer świadectwa kwalifikacji zawodowej, b) datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, c) datę ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, d) zakres świadectwa kwalifikacji zawodowej, e) podmiot wprowadzający świadectwo kwalifikacji zawodowej, f) podmiot wydający świadectwo kwalifikacji zawodowej, g) datę przekazania do ewidencji świadectwa kwalifikacji zawodowej, h) przyczynę wydania wtórnika świadectwa kwalifikacji zawodowej; 8) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099): a) numer zezwolenia, b) datę wydania zezwolenia, 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211 i 390.

6 6 c) datę ważności zezwolenia, d) datę odbioru zezwolenia, e) zakres zezwolenia, f) nazwę organu wydającego zezwolenie; 9) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania: a) w przypadku orzeczenia lekarskiego: datę wydania i datę doręczenia skierowania na badanie lekarskie, przyczynę wydania skierowania na badanie lekarskie, nazwę organu wydającego skierowanie na badanie lekarskie, numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania, oraz ograniczenia uprawnień, datę ponownego badania lekarskiego, numer ewidencyjny i informację o lekarzu wydającym orzeczenie lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; b) w przypadku orzeczenia psychologicznego w zakresie psychologii transportu: datę wydania i datę doręczenia skierowania na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu o braku lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdem, przyczynę wydania skierowania na badanie psychologiczne, nazwę organu wydającego skierowanie na badanie psychologiczne, numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania, datę ważności orzeczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, numer ewidencyjny i informację o psychologu wydającym orzeczenie psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; 10) o okresie próbnym i jego przedłużeniu:

7 7 a) datę ustanowienia, b) termin obowiązywania, c) datę i przyczynę przedłużenia, d) nazwę organu ustanawiającego lub przedłużającego okres próbny; 11) o skierowaniu na kurs reedukacyjny: a) datę wydania i datę doręczenia skierowania, b) przyczynę wydania skierowania, c) nazwę organu kierującego na kursy reedukacyjne, d) rodzaj kursu reedukacyjnego, e) datę odbycia kursu reedukacyjnego, f) numer zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego, g) numer ewidencyjny wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzącego kurs reedukacyjny; 12) numer ewidencyjny instruktora, który prowadził szkolenie; 13) numer ewidencyjny wykładowcy, który prowadził szkolenie; 14) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców i innej jednostki, która prowadziła szkolenie; 15) numer ewidencyjny instruktora techniki jazdy, który prowadził szkolenie; 16) numer ewidencyjny egzaminatora, który przeprowadził egzamin; 17) numer ewidencyjny wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, który przeprowadził egzamin państwowy. 3. W stosunku do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień w ewidencji gromadzi się następujące dane: 1) o uprawnieniach: a) datę uzyskania uprawnienia, b) datę ważności uprawnienia, c) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia, d) ograniczenia uprawnienia, e) datę i przyczynę cofnięcia oraz datę przywrócenia uprawnienia, f) datę rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia uprawnienia, g) nazwę organu dokonującego czynności odnotowania uzyskania, cofnięcia lub przywrócenia uprawnienia; 2) o dokumentach stwierdzających uprawnienia:

8 8 a) datę złożenia zamówienia personalizacji dokumentu, b) serię i numer blankietu dokumentu, c) numer dokumentu, d) datę wydania dokumentu, e) datę ważności dokumentu, f) nazwę organu, który wydał dokument, g) rodzaj dokumentu, h) kategorie uprawnień i daty ich ważności, i) wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie, j) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu, k) informację o wszczęciu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej postępowania w sprawie wymiany polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie tego państwa o ile informacja jest dostępna, l) informację o wymianie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie tego państwa; m) dane dotyczące zatrzymanego dokumentu wydanego przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska: nazwę państwa wydania dokumentu, nazwę organu wydającego dokument, numer dokumentu, serię i numer blankietu dokumentu, datę wydania oraz datę ważności dokumentu, rodzaj dokumentu, rodzaj i zakres uprawnień zamieszczone w dokumencie, wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie; 3) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania: a) w przypadku orzeczenia lekarskiego: numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

9 9 kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania, oraz ograniczenia uprawnień, datę ponownego badania lekarskiego, numer ewidencyjny i informację o lekarzu wydającym orzeczenie lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; b) w przypadku orzeczenia psychologicznego w zakresie psychologii transportu: numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania, datę ważności orzeczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, numer ewidencyjny i informację o psychologu wydającym orzeczenie psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; 4) o obowiązywaniu zakazu prowadzenia pojazdów: a) datę rozpoczęcia zakazu, b) datę zakończenia zakazu albo informację o orzeczeniu zakazu dożywotnio, c) okres, na jaki został orzeczony zakaz, d) kategorie uprawnień, w tym pozwolenie do kierowania tramwajem, na które orzeczono zakaz, odpowiednie do rodzaju pojazdu, e) sposób wykonania zakazu; 5) o obowiązywaniu decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy: a) datę i przyczynę zatrzymania, b) datę i przyczynę wydania decyzji lub postanowienia o zatrzymaniu, c) okres obowiązywania decyzji o zatrzymaniu, d) datę decyzji o przedłużeniu zatrzymania, e) datę przedłużenia zatrzymania, f) datę końca zatrzymania, g) datę cofnięcia uprawnienia; 6) informację o rozpoczęciu szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;

10 10 7) dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami: a) numer ewidencyjny podmiotu przeprowadzającego szkolenie, b) numer ewidencyjny instruktora przeprowadzającego szkolenie, c) numer ewidencyjny wykładowcy przeprowadzającego szkolenie, d) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia; 8) dotyczące wyników egzaminów państwowych: a) datę przeprowadzenia egzaminu, b) rodzaj egzaminu, c) wynik egzaminu, d) numer ewidencyjny ośrodka egzaminującego, e) numer ewidencyjny egzaminatora przeprowadzającego egzamin; 9) o posiadaniu świadectw kwalifikacji zawodowych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej uzupełniającej: a) numer świadectwa kwalifikacji zawodowej, b) datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, c) datę ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, d) datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, e) zakres świadectwa kwalifikacji zawodowej W stosunku do wykładowców, egzaminatorów, instruktorów prowadzących szkolenie oraz instruktorów techniki jazdy w ewidencji gromadzi się następujące dane o: 1) uprawnieniach do odpowiednio szkolenia, egzaminowania: a) datę uzyskania posiadanych uprawnień, b) termin ważności posiadanych uprawnień, c) zakres posiadanych uprawnień; 2) dokumentach potwierdzających uprawnienia do odpowiednio: szkolenia, egzaminowania: a) numer dokumentu, b) datę wydania dokumentu, c) datę ważności dokumentu, d) rodzaj dokumentu, e) numer ewidencyjny podmiotu wydającego dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień.

11 11 2. W stosunku do lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu w ewidencji gromadzi się następujące dane o dokumentach potwierdzających uprawnienia do orzekania: a) numer dokumentu, b) datę wydania dokumentu, c) datę ważności dokumentu, d) rodzaj dokumentu, e) numer ewidencyjny podmiotu wydającego dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień. 5. W stosunku do ośrodków szkolenia kierowców i innych jednostek prowadzących szkolenie, pracowni psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, ośrodków doskonalenia techniki jazdy i ośrodków egzaminacyjnych w ewidencji gromadzi się następujące dane o: 1) prowadzonej działalności gospodarczej: a) zakres prowadzonej działalności regulowanej, w tym o wydanych poświadczeniach potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców obejmujące numer oraz datę wydania i cofnięcia poświadczenia, b) adres działalności regulowanej, w tym o adresach placówek uprawnionych do prowadzenia szkoleń kwalifikacji wstępnej lub wstępnej uzupełniającej oraz datach współpracy z nimi, c) datę uzyskania oraz datę utraty ważności uprawnień do prowadzenia działalności regulowanej; 2) datach wpisu oraz datach i przyczynach skreślenia z właściwych ewidencji i rejestrów. 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

12 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 100aa ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273). Minister właściwy do spraw wewnętrznych został zobowiązany do szczegółowego określenia katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców. Zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie dane osobowe gromadzone w centralnej ewidencji kierowców zostały ujęte w ustawie wraz z kategoriami danych nieosobowych. Rozporządzenie określa zatem dane nieosobowe (nieokreślone w ustawie): 1) osób posiadających uprawnienia lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami; 2) osób nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie lub w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów; 3) osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień; 4) wykładowców, egzaminatorów, instruktorów, lekarzy, psychologów, instruktorów techniki jazdy; 5) ośrodków szkolenia kierowców i innych jednostek prowadzących szkolenie, pracowni psychologicznych, ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodków egzaminacyjnych. Szczegółowy katalog gromadzonych danych jest efektem realizacji projektu CEPiK 2.0, którego celem jest przebudowa oraz modernizacja centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. Dodatkowo planowane jest uruchomienie szeregu e-usług dla obywateli oraz przedsiębiorców, obejmujących m. in. możliwość sprawdzenia jakości ośrodków szkolenia kierowców, sprawdzenia online danych dotyczących mandatów, weryfikacji przyznanych punktów tzw. karnych, sprawdzenia online uprawnień. W celu uruchomienia powyższych e-usług niezbędne jest uszczegółowienie centralnej ewidencji kierowców o dane dotyczące otrzymanych punktów przez kierowcę, dane dotyczące wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenie przepisów ruchu drogowego, ośrodków szkolenia kierowców, wykładowców, instruktorów jazdy oraz uprawnień.

13 Podstawową zasadą ustanowienia w rozporządzenia katalogu danych była zasada proporcjonalności. Ograniczono zakres danych wyłącznie do najmniejszego zestawu umożliwiającego uruchomienie e-usług oraz zapewnienie prawidłowego działania centralnej ewidencji kierowców. Jednocześnie dobór danych uniemożliwia jednoznaczną identyfikację osoby lub pojazdu bezpośrednio oraz w wyniku statystycznego przetworzenia danych. Ma to zapewnić konstytucyjną zasadę ochrony danych osobowych obywateli. Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Przedmiot projektu rozporządzenia nie jest regulowany prawem Unii Europejskiej.

14 Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Data sporządzenia 19 października 2015 r. Źródło: Upoważnienie ustawowe - art. 100aa ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Przemysław Kuna Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Roman Kusyk Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, tel OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Nr w wykazie prac: 456 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273) zawiera w art. 100aa ust. 8 delegację ustawową do wydania rozporządzenia, w którym zostanie określony katalog gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców danych. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 100aa ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wdrożenie systemu teleinformatycznego, który zapewni gromadzenie w centralnej ewidencji kierowców danych określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w niniejszym rozporządzeniu do dnia 4 stycznia 2016 r. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Minister Spraw 1 Informacja ogólnodostępna. Minister Spraw Wewnętrznych Wewnętrznych jest organem prowadzącym centralną ewidencję kierowców. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, wojewodami oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Ponadto projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem budżet państwa

15 JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych innych niż te, które zostały określone w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Czas w latach od wejścia w życie zmian W ujęciu duże pieniężnym przedsiębiorstwa (w mln zł, sektor mikro-, ceny stałe z małych i średnich r.) przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa W ujęciu niepieniężny m domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Skutki Łącznie (0-10) Niemierzalne - Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy

16 Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy Komentarz: 9. Wpływ na rynek pracy 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Omówienie wpływu 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Katalog gromadzonych danych w centralnej ewidencji kierowców, wynikający z niniejszego projektu rozporządzenia, zostanie uwzględniony w ramach realizacji projektu informatycznego CEPiK 2.0., który w tym zakresie zakończy się 4 stycznia 2016 r. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 4 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia.2017 r.

Projekt. z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie art. 80 cf ust. 1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje: PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 10 listopda 2017 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2017 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1* z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1* z dnia <data wydania aktu> r. ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 16.05.2017 r. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1* z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2018 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 28.11.2018 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia.. 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. Projekt z dnia 1 kwietnia 2019 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia <data wydania aktu>r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia <data wydania aktu>r. Projekt z dnia 13 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11 z dnia r. w sprawie sposobu i trybu przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia<data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

ROZPORZĄDZENIE. z dnia<data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym ROZPORZĄDZENIE Projekt 18.03.2016 r. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. Projekt z dnia 1 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego Projekt z dnia 27 sierpnia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E P R Z E W O D N I C Z Ą C E G O K O M I T E T U D O S P R AW P O Ż Y T K U P U B L I C Z N E G O z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia 2017 r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 21 grudnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11 z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 11 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

z dnia. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym Projekt z dnia 15 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 30.08.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH L ADMINISTRACJI0 z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI11. z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI11. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI11 z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku.

UZASADNIENIE. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku. UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu Senior-WIGOR na lata 2015-2020 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI > z dnia <data wydania aktu>r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI > z dnia <data wydania aktu>r. Projekt z dnia 17 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI > z dnia r. w sprawie w zoru w kładki do legitymacji służbow ej inspektora Biura Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 marca 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia <data wydania aktu> r.

Projekt z dnia 25 marca 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 marca 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia r. zmieniające rozporządzenie >v spranie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Wersja 28.12.2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowomieszkaniowego, przewidzianych

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. DKPL.WK.10.2.55.2019.JW(10) Warszawa /elektroniczny znacznik czasu/ RM-10-107-19 UD553 Pan Marek KUCHCIŃSKI Marszałek Sejmu Szanowny Panie Marszałku, na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y 1 ) O R A Z S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 2 )

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y 1 ) O R A Z S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 2 ) Projekt z dnia 28 stycznia 2019 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y 1 ) O R A Z S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 2 ) z dnia 2019 r.

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów P-120-41-16 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów PROJEKT z dnia 25.11.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2663 Warszawa, 26 czerwca 2018 r.

Druk nr 2663 Warszawa, 26 czerwca 2018 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-102-18 Druk nr 2663 Warszawa, 26 czerwca 2018 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt z dnia 07.02.2018 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia r. Źródło: art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.

Data sporządzenia r. Źródło: art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 28 czerwca 2019 r.

Data sporządzenia 28 czerwca 2019 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Edukacji Narodowej, w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r.

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. Projekt z dnia 28 lutego 2019 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody

Bardziej szczegółowo