UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych"

Transkrypt

1 UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości zł, REGON , Oddziałem w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. gen. Bema 128, Toruń, reprezentowaną przez: 1...., zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym/-ą przez: 1...., zwanym/-ą dalej Wykonawcą, każda z osobna w dalszej części zwanymi Stroną, a łącznie Stronami. DZIAŁ I PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI UMOWY 1 1. Na podstawie przyjęcia oferty złożonej w postępowaniu.. organizowanym przez Zamawiającego (nr ogłoszenia.. z dnia..) Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący zakres prac, stanowiący przedmiot niniejszej umowy, w dalszej części zwanej Umową : Wykonanie robót budowlanych dla modernizacji GPZ Kowalewo bez pola SN 28 i 10 m. Frydrychowo 55 gm. Kowalewo dz. 18/2;19/2;20/9 2. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, decyzji, pozwoleń, zgód i tytułów prawnych do nieruchomości objętych robotami budowlanymi oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zwanych w dalszej części Umowy Dokumentacją. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), podlega pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy. 3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: a) postanowieniami Umowy, b) Warunkami Zamówienia, c) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami), w dalszej części zwaną Prawem budowlanym, d) dostarczonymi przez Zamawiającego Specyfikacją oraz Wytycznymi, e) innymi niż określone w 1 ust.3 d przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczącymi robót budowlanych związanych z budową obiektów elektroenergetycznych średniego / niskiego napięcia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót, f) obowiązującymi Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA. 4. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców i powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu 1 / 9

2 wyłączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu i pokrytych przez Zamawiającego Termin realizacji przedmiotu Umowy ustala się do dnia:, przy czym Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru robót budowlanych, co najmniej 7 dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku Siły Wyższej lub takich innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a na które to okoliczności nie miały wpływu i którym nie mogły zapobiec pomimo dochowania należytej staranności. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga podpisania pisemnego aneksu do Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania zamówień. 3. Za Siłę Wyższą nie uważa się zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada, jak również braku środków finansowych, chyba że ich brak wynika z zaistnienia Siły Wyższej. 4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 5. Termin rozpoczęcia robót budowlanych Strony ustalają na: niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 6. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. DZIAŁ II ROBOTY BUDOWLANE 3 Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy należy: 1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 2. Dokonanie w ciągu 5 dni, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru ilości i jakości robót podlegających zakryciu. 4 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy: 1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, przekazaną przez Zamawiającego Dokumentacją, Polskimi Normami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 2. Przedłożenie Zamawiającemu do wglądu oryginału pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy; 3. Zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; 4. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie; 5. Ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie; 6. Zawarcie na koszt własny umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych, przy zachowaniu poniższych warunków: a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmować wszystkie wytworzone w ramach Umowy obiekty budowlane i roboty budowlane, w tym także testy próbne instalacji i urządzeń oraz materiały dostarczane w związku z realizacją Umowy, choćby nie były w niej ujęte, b) okres objęcia ochroną ubezpieczenia powinien być zgodny z terminem realizacji przedmiotu Umowy określonym w 2 ust. 1, tj. do momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień 4 ust.6 lit. f, c) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 % wynagrodzenia umownego brutto, d) w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, lecz przed przejęciem terenu budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: 1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za cały planowany okres realizacji przedmiotu Umowy, 2. oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do Umowy), w którym Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań określonych w 4 ust.6 Umowy; 2 / 9

3 e) jeżeli Wykonawca nie przedstawi w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w ust.6 lit.d, Zamawiający we własnym imieniu może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na warunkach określonych Umową. W takim przypadku składka ubezpieczeniowa opłacona przez Zamawiającego zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, f) w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłuży na własny koszt umowę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 6, zapewniając ciągłość ubezpieczenia dla pełnego, wydłużonego okresu realizacji przedmiotu Umowy. W terminie nie krótszym niż 7 dni przed upływem okresu ochrony wynikającego z umowy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 6, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód zawarcia nowej lub przedłużenia istniejącej umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia nowej/dodatkowej składki oraz oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do Umowy), g) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 6 lit.f, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia ust.6 lit.e, h) zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego albo jako zmiany wprowadzone przez ubezpieczyciela w ramach zmian ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych danego ryzyka, o czym Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego w terminie 7 dni przed wejściem w życie nowych postanowień tych ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych, przy czym jeżeli taka zmiana zagraża uprawnieniom Zamawiającego ma on prawo żądać dokonania zmiany ubezpieczyciela, i) w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową i dokonania przez ubezpieczyciela potrącenia z wypłacanego odszkodowania, kwota potrącona zostanie pokryta w całości przez Wykonawcę; 7. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, 8. zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż, 9. zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, 10. zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy, a w razie konieczności ich przełożenie, 11. uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków bytowych oraz realizacji robót budowlanych, 12. wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 13. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac objętych Umową, 14. cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania robót budowlanych. 5 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe na skutek wykonywania Umowy. 6 Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z Instrukcjami prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych oraz innymi instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą o wykonanie całości lub części robót przewidzianych Umową potrzebna jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności. 2. W przypadku zawarcia z podwykonawcą umowy o wykonanie całości lub części robót przewidzianych Umową, Wykonawca ponosi za jego działania lub zaniechania odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub przez podmiot, który zawarł umowę z podwykonawcą lub przez 3 / 9

4 inny podmiot. W przypadku zgłoszenia takiego roszczenia Wykonawca pisemnie zwolni Zamawiającego z ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu już na etapie przedsądowego wystąpienia z żądaniem zaspokojenia roszczenia Dla wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.). Materiały muszą być fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok od daty produkcji. 2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę. 4. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 5. Urządzenia i materiały, o których mowa w ust. 4 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały od momentu ich odbioru z magazynu do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 8. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy materiałów, o których mowa w niniejszym paragrafie. 9. Koszty czynności, o których mowa w ust. 2, 3, 5, 7 i 8 obciążają Wykonawcę. 9 Rozpoczęcie odbioru przedmiotu Umowy następuje w terminie do 7 dni od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru Odbioru robót budowlanych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem budowlanym. 2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy jest potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia robót. 3. Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego: dokumentację powykonawczą, właściwe atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały, protokoły badań i sprawdzeń oraz szkice wytyczenia i mapy inwentaryzacji powykonawczej w trzech egzemplarzach wykonane przez uprawnionego geodetę. 4. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do natychmiastowego usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę, wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. 6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa. Czynności odbioru będą kontynuowane po usunięciu tych wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć te wady na koszt i ryzyko Wykonawcy W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającego na budowie reprezentuje inspektor nadzoru inwestorskiego/prowadzący Umowę p...., tel W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcę na budowie reprezentuje kierownik budowy p...., tel Kierownik Budowy będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego, w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy. 4. Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany osób wskazanych w niniejszym paragrafie, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym fakcie drugiej Strony pod rygorem uznania tej zmiany za bezskuteczną. DZIAŁ III - PŁATNOŚCI Zryczałtowana kwota wynagrodzenia netto wykonania przedmiotu Umowy wynosi łącznie:. (słownie: ). 2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem netto i powiększone zostanie o należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 4 / 9

5 13 1. Zapłata kwoty określonej w 12, może nastąpić w kilku częściach przed zakończeniem i odebraniem przedmiotu Umowy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy o zapłatę jednej lub kilku części wynagrodzenia za przedmiot Umowy. Wniosek ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące w szczególności stan zaawansowania prac. Zamawiający rozpatrzy ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jego doręczenia. Zamawiający może żądać uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty jest protokolarne odebranie przez Zamawiającego tych części prac, za które ma nastąpić zapłata części transzy wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru wykonanych elementów całkowitego braku wad tej części wykonanych robót. 2. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia umownego netto, określonego w 12 ust Płatności częściowe będą wypłacane nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. 4. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej danej faktury VAT zawierającej oznaczenie CRU, pod którym Umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Zamawiającego. 5. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych numer zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy. 6. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, Kalisz. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy. 7. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w 12 jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 8. Podstawą płatności częściowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół wykonanych elementów, a w przypadku płatności końcowej podpisane: protokół wykonanych elementów wraz z końcowym protokołem odbioru. 9. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na fakturze VAT. 10. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia r. od podatku od towarów i usług z dnia (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz z późn. zm.) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie elektronicznej DZIAŁ IV - GWARANCJE Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 36 miesięcznej gwarancji na budowle energetyczne oraz 60 miesięcznej gwarancji na obiekty budowlane. 2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w 10 bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 3. Na urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin. 5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 6. Nie powoduje utraty gwarancji: a) modernizacja urządzeń przesyłowych, b) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa. przy czym Strony ustalają, że 5 / 9

6 uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat od dnia wydania. DZIAŁ V ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Należyte wykonanie Umowy zostało zagwarantowane przez złożenie zabezpieczenia w wysokości 4 % ceny ofertowej brutto w kwocie.. zł (słownie:.) 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w: a) pieniądzu (wpłata na konto Zamawiającego, Bank... w..., nr konta...), b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Środki pieniężne przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę, jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, będą zdeponowane na rachunku bieżącym w banku Zamawiającego 4. Wykonawca oświadcza, a Zamawiający potwierdza, że przed zawarciem Umowy zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pełnej wysokości. 5. W przypadku należytego wykonania przedmiotu Umowy 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przed upływem ww. terminu informacji o aktualnym numerze rachunku bankowego w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostało w formie pieniężnej. 6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostało w formie pieniężnej Wykonawca zobowiązany jest podać na 14 dni przed datą zwrotu aktualny numer rachunku bankowego, właściwego do przekazania tej kwoty. 7. Treść zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt b, c, d zatwierdzana jest przez Zamawiającego w formie pisemnej. DZIAŁ VI KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: a) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w 12, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia robót określonego w 2, b) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w 12, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, c) 30% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w 12, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) 10% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w 12, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiającego, e) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w 12, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, f) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w 12, za ponowny odbiór, jednak nie mniej niż 200 zł. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: a) 500,00 zł netto na liniach nn 0,4 kv; b) 800,00 zł netto na liniach SN 15 kv; c) 1.000,00 zł netto na liniach WN; Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 3. Całkowita wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar naliczonych umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu 6 / 9

7 cywilnego. 5. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania i zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonego w 1 ust. 4. DZIAŁ VII ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY Strony zgodnie oświadczają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). O osiągnięciu stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu. 2. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku gdy: a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót lub opóźnia się z realizacją poszczególnych elementów robót, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie robót w wyznaczonym terminie jest nieprawdopodobne. W takim przypadku Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo zakończenie robót, b) Wykonawca powierzył wykonanie robót bądź ich części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, c) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie Umowy, 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna z jego interesem. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 dni od dnia wymagalności. 5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. DZIAŁ VIII OCHRONA INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prac określonych w Umowie. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje przekazywane Wykonawcy informacje o klientach indywidualnych. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności: zbieranie, zapisywanie, modyfikację oraz ich utrwalanie. 2. Wykonawca oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych, spełnia wymagania określone w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych do tej Ustawy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania informacji określonych w niniejszym paragrafie jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji prac określonych w Umowie. 4. Wykonawca może udostępniać wyłącznie te informacje dotyczące Zamawiającego lub Umowy, co do których zastrzeżono, że przeznaczone zostały do dalszego ich przekazania, a Zamawiający wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie pod rygorem nieważności. 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji określonej w ust 1 Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. 6. Strony postanawiają, że informacje i dokumenty będące przedmiotem realizacji prac wynikających z Umowy przekazywane będą pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 7 / 9

8 7. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania. 8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakończenia realizacji prac określonych w Umowie. 9. Po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego materiały i dokumenty zawierające informacje określone w ust 1 w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, o ile nie jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca usunie ze swoich urządzeń, nośników informatycznych wszelkie materiały, informacje i dane przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy. DZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej realizacji Strony będą dążyły do jego polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z Umowy. 3. Wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego i Umowy w tym w szczególności informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, jak też informacje przetwarzane w systemach informatycznych, zapisane na nośnikach elektronicznych, do których Wykonawca może mieć dostęp w związku z wykonywaniem Umowy oraz produkty i informacje wytworzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z poz. zm.) i zwane są w dalszej części Umowy Informacjami Poufnymi. 4. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, b) wykorzystywania Informacji Poufnych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania czynności wynikających z Umowy, c) nieujawniania Informacji Poufnych zarówno w całości, jak i w części, osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego pod rygorem nieważności, d) nie kopiowania, nie powielania ani nierozpowszechniania Informacji Poufnych lub ich części w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego pod rygorem nieważności. 5. Postanowienia dotyczące zachowania poufności określone w niniejszym paragrafie nie uchybiają dalej idącym ograniczeniom w ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa. 6. W przypadku, gdyby Wykonawca zobowiązany został na mocy obowiązujących przepisów prawa do przekazania Informacji Poufnych, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o okolicznościach, warunkach i zakresie zobowiązania w taki sposób, aby Zamawiający mógł przedsięwziąć konieczne środki prawne chroniące przed przekazaniem informacji bądź zrzec się ochrony poufności. 7. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie, nie będzie miał zastosowania do Informacji Poufnych, które są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości. 8. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obejmuje okres wykonywania Umowy oraz obowiązuje bezterminowo po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 9. Wszelkie materiały zawierające informacje poufne, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym między innymi płyty CD/ DVD, taśmy magnetyczne, dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów oraz wydruki danych stanowią i pozostaną własnością Zamawiającego i nie mogą być kopiowane w całości lub w częściach bez wyraźnej zgody pisemnej Zamawiającego pod rygorem nieważności. 10. Po zakończeniu prac Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie informacje, dane i materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania Umowy oraz usunie je z urządzeń i nośników informatycznych Wykonawcy. 11. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 12. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań wynikających z obowiązku zachowania poufności i ochrony Informacji Poufnych. 20 W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8 / 9

9 21 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają porozumienia Stron i zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 22 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy. USTALENIA DODATKOWE Wykonawca oświadcza, że spełnia przesłanki określone w art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 94, poz z późn. zm.) upoważniające go do zawarcia Umowy. 2. Postanowienie zawarte w ust. 1 znajduje zastosowanie gdy Wykonawcą Umowy jest Spółka z o.o. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: / 9

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo