ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007

2 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor Departamentu Statystyki

3 SPIS TREŚCI str. Wprowadzenie Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone z FUS Spis tablic Spis rysunków... 51

4

5 Wprowadzenie Poniższe opracowanie stanowi analizę wydanych w 2006r. przez lekarzy orzeczników ZUS * orzeczeń powypadkowych stwierdzających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Lekarz orzecznik stwierdza powstanie tego uszczerbku na podstawie bezpośredniego badania poszkodowanego i posiadanej dokumentacji medycznej, dokonuje oceny stopnia uszczerbku oraz ustala jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonywana jest dopiero po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji ubezpieczonego. Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ** wyrażony jest w procentach według tabeli norm uszczerbku stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002r. W tabeli została określona dolna i górna granica stopnia uszczerbku na zdrowiu, zależnie od rodzaju uszkodzenia czy naruszenia sprawności poszczególnych narządów człowieka. Jeżeli wypadek przy pracy lub choroba zawodowa spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku poszczególnych uszkodzeń, z ograniczeniem do 100%. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania ustalana jest raz w roku jako odpowiedni procent wynagrodzenia obowiązującego w momencie wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji (ustalającej prawo do jednorazowego odszkodowania) i ogłaszana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. * ** przytoczone w opracowaniu przepisy prawne obowiązywały w 2006r., tj. roku, którego dotyczy badanie. Opracowanie nie obejmuje orzeczeń komisji lekarskich ZUS, które jako druga instancja orzecznicza o niezdolności do pracy rozpoczęły pracę od 1 stycznia 2005r. za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się naruszenie sprawności organizmu nie rokujące poprawy, natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. 5

6 Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu) wynosiła: - w okresie od 1 kwietnia 2005r. do 31 marca 2006r. 412 zł (stanowiąc 18% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004r.) - w okresie od 1 kwietnia 2006r. do 31 marca 2007r. 452 zł (stanowiąc 19% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2005r.). Procentowy wymiar przeciętnego wynagrodzenia jest co roku podnoszony, do momentu kiedy jednorazowe odszkodowanie osiągnie wysokość 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku (czyli do 1 kwietnia 2008r.) Jeżeli wcześniej ustalony uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w wyniku pogorszenia stanu zdrowia ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, to odszkodowanie zostanie wówczas zwiększone o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego było ustalone to odszkodowanie. Również w odniesieniu do ubezpieczonych z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jednorazowe odszkodowanie może ulec zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia. Niniejsze opracowanie jest kolejną analizą z tego cyklu sporządzaną rokrocznie w Departamencie Statystyki. Analizie poddano orzeczenia powypadkowe wydane poszkodowanym w korelacji z wiekiem i płcią osób badanych, okolicznością powstania uszczerbku oraz stopniem jego oceny, a także w powiązaniu z wykonywanym zawodem, rodzajem urazów oraz przestrzennym zróżnicowaniem orzeczeń powypadkowych. Tablice prezentują jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone z FUS w 2006r. w podziale na liczbę odszkodowań oraz ogólną kwotę ich wypłat przy uwzględnieniu okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu oraz rodzaju jednorazowego odszkodowania powypadkowego. 6

7 1. Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników W 2006r. lekarze orzecznicy ZUS wydali ogółem 97,7 tys. orzeczeń powypadkowych, tj. o 6,7% więcej niż w roku 2005, z czego 73,7 tys. stanowiły orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu i 24,0 tys. stwierdzające jego brak. Liczba orzeczeń wydanych z tytułu wypadków przy pracy wyniosła ogółem 95,1 tys., co w porównaniu do 2005r. daje wzrost o 7,2%. W przypadku chorób zawodowych orzeczeń tych było 2,5 tys., tj. o 6,3% mniej niż w roku poprzednim. W porównaniu z 2005r. liczba orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys. pracujących wzrosła o 5,9% i wyniosła 685 orzeczeń (łącznie z orzeczeniami z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy). Najwięcej orzeczeń w przeliczeniu na pracujących wydano w województwach warmińsko-mazurskim (1029 orzeczeń), dolnośląskim (950 orzeczeń) i pomorskim (883 orzeczenia), najmniej zaś w województwach: mazowieckim (402 orzeczenia), opolskim (490 orzeczeń) i małopolskim (594 orzeczenia). Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu wyniósł 5,9% (w 2005r. 6,3%), przy czym dla mężczyzn wynosił on 6,2%, a dla kobiet - 5,5%. Jego wysokość była zależna od rodzaju okoliczności w jakich zaistniał uszczerbek na zdrowiu. I tak przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku wypadku przy pracy wyniósł 5,4%, natomiast w przypadku chorób zawodowych 20,8%. Wśród poszkodowanych z orzeczonym uszczerbkiem na zdrowiu przeważali mężczyźni, stanowiąc 71,2% badanej populacji. Średni wiek ogółu poszkodowanych wyniósł 40,7 lat, przy czym dla mężczyzn 39,7 lat, dla kobiet 43,2 lata. Znacznie wyższy był jednak średni wiek osób, którzy doznali uszczerbku w związku z chorobą zawodową. Wyniósł on bowiem przeciętnie 54,6 lat (dla mężczyzn 55,3 lat, dla kobiet 53,6 lat). 7

8 Orzeczenia powypadkowe ogółem Okoliczności powstania uszczerbku TABL. 1 ORZECZENIA POWYPADKOWE WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W LATACH Okoliczności Orzeczenia powypadkowe ustalające: powstania uszczerbku Ogółem uszczerbek brak uszczerbku a - rok poprzedni = 100 na zdrowiu na zdrowiu OGÓŁEM* a 106,7 107,8 103,2 w tym: wypadki przy pracy a 107,2 108,5 103,5 choroba zawodowa a 93,7 94,3 84,5 * w tym: w 2005r. - wydano ogółem 148 orzeczeń z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy; z tego 122 orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu i 26 orzeczeń ustalających brak uszczerbku. w 2006r. - wydano ogółem 41 orzeczeń, z tego analogicznie: 36 i 5. Rys. 1 Struktura orzeczeń powypadkowych* wydanych przez lekarzy orzeczników w latach ,0% 97,4% 3,0% 2,6% wypadki przy pracy choroby zawodowe * bez orzeczeń powypadkowych z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy 8

9 Orzeczenia powypadkowe ogółem Okoliczności powstania uszczerbku TABL. 2 ORZECZENIA POWYPADKOWE WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW Orzeczenia powypadkowe ustalające: Okoliczności Ogółem uszczerbek brak uszczerbku powstania na zdrowiu na zdrowiu uszczerbku w w w liczba odsetkach liczba odsetkach liczba odsetkach OGÓŁEM OGÓŁEM * 100, * 100, * 100,0 w tym: wypadki przy pracy , , ,5 choroba zawodowa , , ,5 MĘŻCZYŹNI OGÓŁEM , , ,0 w tym: wypadki przy pracy , , ,6 choroba zawodowa , ,7 71 0,4 KOBIETY OGÓŁEM , , ,0 w tym: wypadki przy pracy , , ,2 choroba zawodowa , ,6 54 0,7 * w tym 41 orzeczeń powypadkowych z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, które miały miejsce w 2002r. a wniosek o jednorazowe odszkodowanie został zgłoszony po dacie wejścia w życie nowej ustawy wypadkowej, tj. po 1 stycznia 2003r.. Spośród tych 41 orzeczeń było 36 orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu i 5 orzeczeń ustalających brak uszczerbku na zdrowiu. 9

10 Orzeczenia powypadkowe ogółem Okoliczności powstania uszczerbku TABL. 3 PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU ORAZ ŚREDNI WIEK OSÓB POSZKODOWANYCH WEDŁUG PŁCI I OKOLICZNOŚCI POWSTANIA USZCZERBKU Wyszczególnienie Ogółem przeciętny średni procent wiek uszczerbku w latach uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek: wypadków przy pracy przeciętny procent uszczerbku średni wiek w latach chorób zawodowych przeciętny procent uszczerbku średni wiek w latach OGÓŁEM 5,9 40,7 5,4 40,3 20,8 54,6 Mężczyźni 6,2 39,7 5,7 39,3 22,5 55,3 Kobiety 5,5 43,2 4,8 42,7 18,3 53,6 Rys. 2 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według płci osób poszkodowanych i okoliczności powstania uszczerbku 22,5% 18,3% 5,7% 4,8% wypadki przy pracy choroby zawodowe mężczyźni kobiety 10

11 Orzeczenia powypadkowe ogółem w przeliczeniu na 100 tys. pracujących Województwa TABL. 4 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH* WEDŁUG WOJEWÓDZTW Województwo Ogółem Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących* OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie * poza rolnictwem indywidualnym 11

12 Orzeczenia powypadkowe ogółem w przeliczeniu na 100 tys. pracujących Województwa Rys.3 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys. pracujących * według województw Pomorskie Zachodniopomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie M azowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie Wojewodztwa_2005 po Pole10 a poniżej 450 (1) (5) ** (8) 950 i więcej (2) * poza rolnictwem indywidualnym ** liczba województw 12

13 2. Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy Za wypadek przy pracy wg ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: - podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, - podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, - w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnień do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie trwania podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony lub przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Analiza orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w 2006r. w związku z wypadkami przy pracy wykazała, że: lekarze orzecznicy wydali 95,1 tys. orzeczeń w związku z wypadkiem przy pracy, z czego zdecydowana większość, tj. 71,3 tys. to orzeczenia stwierdzające powstanie uszczerbku na zdrowiu w porównaniu z 2005r. o 8,5% więcej. przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku wypadków przy pracy w porównaniu z rokiem poprzednim obniżył się nieznacznie z 5,7% w 2005r. do 5,4% w 2006r. Dla mężczyzn wyniósł 5,7%, zaś dla kobiet 4,8%. Najwyższy odnotowano w województwie lubelskim 6,6%, najniższy natomiast w województwach: małopolskim i warmińsko mazurskim po 5,0%. wśród osób, które uzyskały orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu powstałym w wyniku wypadków przy pracy przeważali mężczyźni, stanowiąc 71,6% badanej populacji. 13

14 najbardziej liczną grupę, tj. 29,2% ogółu badanych, stanowiły osoby w wieku lat. Średni wiek poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniósł 40,3 lat; przy czym dla mężczyzn wyniósł on 39,3 lat, dla kobiet 42,7 lat. w przypadku 92,3% orzeczeń uszczerbek na zdrowiu nie przekraczał 10%, z czego ponad połowa to orzeczenia z uszczerbkiem w granicach od 0,5% do 4%. najczęściej wypadki przy pracy powodowały uszczerbek na zdrowiu w postaci uszkodzenia kończyny dolnej 38,8% ogółu orzeczeń, urazu śródręcza i palców 30,4% oraz uszkodzenia kończyny górnej 14,6%. Przeciętny procent uszczerbku w przypadku tych urazów wyniósł odpowiednio: 4,9%; 3,6%; 6,8%. przeciętnie najwyższy procent uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadku przy pracy odnotowano w przypadku uszkodzenia narządu wzroku (13,9%), uszkodzenia klatki piersiowej (12,6%) oraz uszkodzenia brzucha (11,1%). średni wiek poszkodowanych był zróżnicowany ze względu na rodzaj urazu jakiego doznały te osoby. I tak najwyższy średni wiek odnotowano w przypadku osób z uszkodzeniem klatki piersiowej 46,8 lat, natomiast najniższy w przypadku urazu śródręcza i palców 37,9 lat. najliczniejszą grupę osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy stanowili: robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 15,2% przypadków, górnicy i robotnicy budowlani 8,6% oraz pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8,5%. najwyższy przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu odnotowano wśród górników i robotników budowlanych oraz robotników pomocniczych w rolnictwie, rybołówstwie po 6,2% oraz wśród kierowców i operatorów pojazdów 6,1%. liczba orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących wyniosła 662. W porównaniu z 2005r. liczba ta wzrosła o 6,4%. Najwięcej orzeczeń odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (1019 orzeczeń), dolnośląskim (922 orzeczenia) i pomorskim (863 orzeczenia); najmniej natomiast w województwach: mazowieckim (392 orzeczenia), opolskim (469 orzeczeń) i śląskim (551 orzeczeń). 14

15 Wypadki przy pracy Orzeczenia ogółem TABL. 5 ORZECZENIA WYDANE W ZWIĄZKU Z WYPADKAMI PRZY PRACY Wyszczególnienie Ogółem uszczerbek na zdrowiu z tego orzeczenia ustalające: brak uszczerbku na zdrowiu liczba w odsetkach liczba w odsetkach liczba w odsetkach OGÓŁEM , , ,1 Mężczyźni , , ,6 Kobiety , , ,4 Rys. 4 Struktura orzeczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków przy pracy ustalających uszczerbek ustalających brak uszczerbku 71,6% 28,4% 69,6% 30,4% mężczyźni kobiety 15

16 Wypadki przy pracy Wiek poszkodowanych TABL. 6 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG PŁCI I WIEKU OSÓB POSZKODOWANYCH ORAZ PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU Wiek poszkodowanych Ogółem Mężczyźni Kobiety przeciętny przeciętny przeciętny liczba procent liczba procent liczba procent uszczerbku uszczerbku uszczerbku OGÓŁEM , , ,8 z tego: 19 lat i mniej 427 4, ,1 61 4, , , , , , , , , , , , ,3 60 lat i więcej , , ,3 Średni wiek 40,3 x 39,3 x 42,7 x Rys. 5 Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku wypadków przy pracy 34,0% 27,2% 27,3% 27,6% 23,2% 22,8% 19,6% 13,0% 0,7% 0,3% 2,0% 2,3% 19 lat i mniej lat i więcej mężczyźni kobiety 16

17 Wypadki przy pracy Procent uszczerbku na zdrowiu TABL. 7 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG JEGO WYSOKOŚCI W LATACH Procent uszczerbku na zdrowiu a - rok poprzedni = 100 Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM a 108,5 107,9 109,9 do a 109,4 108,9 110, a 101,3 102,3 97, a 95,3 94,3 101, a 90,4 90,5 89, a 95,5 92,5 144, a 93,3 90,1 122, a 80,6 76,8 116, a 80,6 90, a 75,0 68, a 111,1 103,9 233,3 17

18 Wypadki przy pracy Procent uszczerbku na zdrowiu TABL. 8 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ ŚREDNI WIEK OSÓB POSZKODOWANYCH WEDŁUG WYSOKOŚCI USZCZERBKU I PŁCI Procent uszczerbku na zdrowiu Orzeczenia ogółem liczba w odsetkach OGÓŁEM Średni wiek osób poszkodowanych w latach OGÓŁEM ,0 40,3 do ,3 38, ,0 41, ,5 42, ,2 43, ,5 42, ,2 43, ,1 43, ,1 43, ,0 43, ,0 43, ,1 38,6 MĘŻCZYŹNI OGÓŁEM ,0 39,3 do ,3 37, ,9 40, ,0 41, ,4 42, ,7 41, ,3 42, ,1 43, ,1 44, ,1 43, ,0 43, ,1 38,3 KOBIETY OGÓŁEM ,0 42,7 do ,2 41, ,9 44, ,0 46, ,6 47, ,2 45, ,1 46, ,0 43, ,0 36, ,0 42, ,0 40,4 18

19 Wypadki przy pracy Rodzaje urazów TABL. 9 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG RODZAJÓW URAZÓW ORAZ PŁCI OSÓB POSZKODOWANYCH Rodzaje urazów Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 w tym: uszkodzenia głowy 2,8 2,6 3,5 uszkodzenia twarzy 4,1 4,4 3,4 uszkodzenia narządu wzroku 1,0 1,3 0,4 uszkodzenia klatki piersiowej 0,9 1,1 0,4 uszkodzenia brzucha 0,4 0,5 0,1 uszkodzenia kręgosłupa 5,6 4,9 7,5 uszkodzenia kończyny górnej 14,6 13,0 18,5 urazy śródręcza i palców 30,4 33,7 22,0 uszkodzenia kończyny dolnej 38,8 37,2 42,8 Rys. 6 Struktura orzeczeń według płci osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy i rodzajów urazów uszkodzenia głowy uszkodzenia twarzy uszkodzenia narządu wzroku uszkodzenia klatki piersiowej uszkodzenia brzucha uszkodzenia kręgosłupa uszkodzenia kończyny górnej urazy śródręcza i palców uszkodzenia kończyny dolnej 64,7% 35,3% 76,5% 23,5% 88,8% 11,2% 86,2% 13,8% 90,6% 9,4% 62,1% 37,9% 64,0% 36,0% 79,4% 20,6% 68,6% 31,4% mężczyźni kobiety 19

20 Wypadki przy pracy Rodzaje urazów Rys.7 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw i wybranych rodzajów urazów Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie Odsetek orzeczeń z tytułu: Kartodiagram dla Wojewodztwa_ uszkodzeń kończyny górnej urazów śródręcza i palców uszkodzeń kończyny dolnej 20

21 Wypadki przy pracy Rodzaje urazów TABL. 10 PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU POWSTAŁEGO W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG PŁCI OSÓB POSZKODOWANYCH ORAZ WYBRANYCH RODZAJÓW URAZÓW Rodzaje urazów Przeciętny procent uszczerbku Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM 5,4 5,7 4,8 uszkodzenia głowy 10,3 11,5 8,1 uszkodzenia twarzy 4,0 4,1 3,8 uszkodzenia narządu wzroku 13,9 14,2 11,1 uszkodzenia klatki piersiowej 12,6 12,8 11,0 uszkodzenia brzucha 11,1 11,0 11,8 uszkodzenia kręgosłupa 8,8 9,7 7,4 uszkodzenia kończyny górnej 6,8 7,2 6,2 urazy śródręcza i palców 3,6 3,8 2,9 uszkodzenia kończyny dolnej 4,9 5,2 4,2 21

22 Wypadki przy pracy Rodzaje urazów TABL. 11 ŚREDNI WIEK OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG PŁCI ORAZ WYBRANYCH RODZAJÓW URAZÓW Rodzaje urazów Średni wiek osób poszkodowanych w latach Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM 40,3 39,3 42,7 uszkodzenia głowy 41,2 40,3 42,8 uszkodzenia twarzy 38,0 37,1 40,9 uszkodzenia narządu wzroku 39,9 39,7 41,6 uszkodzenia klatki piersiowej 46,8 47,0 45,6 uszkodzenia brzucha 41,1 40,8 44,2 uszkodzenia kręgosłupa 40,9 40,6 41,5 uszkodzenia kończyny górnej 43,5 41,7 46,6 urazy śródręcza i palców 37,9 37,5 39,7 uszkodzenia kończyny dolnej 40,7 39,7 42,8 22

23 Wypadki przy pracy Rodzaje urazów TABL. 12 PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU WEDŁUG WIEKU OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY I WYBRANYCH RODZAJÓW URAZÓW wiek osób poszkodowanych Rodzaje urazów Ogółem 19 lat i mniej lat i więcej OGÓŁEM 5,4 4,2 4,6 5,1 5,5 6,2 7,6 uszkodzenia głowy 10,3 6,1 9,2 10,3 10,1 11,1 8,4 uszkodzenia twarzy 4,0 3,2 3,6 4,1 4,3 4,1 5,1 uszkodzenia narządu wzroku 13,9 16,3 11,6 13,2 15,0 14,5 23,2 uszkodzenia klatki piersiowej 12,6 7,8 12,7 13,7 12,8 12,0 12,9 uszkodzenia brzucha 11,1 22,5 11,6 9,5 9,6 13,8 9,5 uszkodzenia kręgosłupa 8,8 20,2 8,2 8,3 9,0 9,5 11,1 uszkodzenia kończyny górnej 6,8 5,8 6,3 6,6 6,8 7,1 7,6 urazy śródręcza i palców 3,6 3,6 3,5 3,4 3,6 3,9 4,0 uszkodzenia kończyny dolnej 4,9 3,5 4,2 4,7 5,0 5,4 6,5 23

24 Wypadki przy pracy Zawody - procent uszczerbku TABL. 13 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG WYBRANYCH ZAWODÓW OSÓB POSZKODOWANYCH ORAZ WYSOKOŚCI USZCZERBKU Procent uszczerbku na zdrowiu Ogółem górnicy i robotnicy budowlani robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń w tym wybrane zawody: pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy kierowcy i operatorzy pojazdów robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni OGÓŁEM 100,0 8,6 15,2 8,5 7,3 8,2 do 4 100,0 8,3 17,3 10,0 6,3 7, ,0 8,5 12,6 7,0 8,2 8, ,0 11,2 14,2 6,7 8,3 11, ,0 11,8 16,1 8,8 8,4 12, ,0 15,7 17,8 8,8 9,6 10, ,0 12,8 18,2 7,4 12,8 10, ,0 13,3 12,0 8,4 8,4 13, ,0 14,3 12,2 10,2 16,3 18, ,0 16,7 16,7 6,7 16,7 6, ,0-8,3-8, ,0 15,0 13,3 11,7 11,7 11,7 TABL. 14 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY WEDŁUG JEGO WYSOKOŚCI I WYBRANYCH ZAWODÓW OSÓB POSZKODOWANYCH Procent uszczerbku na zdrowiu Ogółem górnicy i robotnicy budowlani robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń w tym wybrane zawody: pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy kierowcy i operatorzy pojazdów robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 do 4 51,3 49,1 58,3 60,0 44,4 47, ,0 40,4 34,2 33,4 46,5 42, ,5 7,1 5,1 4,3 6,2 7, ,2 1,6 1,2 1,2 1,3 1, ,5 1,0 0,6 0,6 0,7 0, ,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0, ,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0, ,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0, ,0-0,0-0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Przeciętny procent uszczerbku 5,4 6,2 5,7 4,9 6,1 6,2 24

25 Wypadki przy pracy Województwa TABL. 15 LICZBA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW Województwo liczba Ogółem w odsetkach Przeciętny procent uszczerbku OGÓŁEM ,0 5,4 Dolnośląskie ,9 5,1 Kujawsko-pomorskie ,8 5,1 Lubelskie ,6 6,6 Lubuskie ,0 6,0 Łódzkie ,5 5,7 Małopolskie ,8 5,0 Mazowieckie ,8 5,9 Opolskie ,7 5,1 Podkarpackie ,0 5,2 Podlaskie ,7 5,4 Pomorskie ,6 5,1 Śląskie ,3 5,8 Świętokrzyskie ,5 5,8 Warmińsko-mazurskie ,9 5,0 Wielkopolskie ,9 5,4 Zachodniopomorskie ,0 5,3 25

26 Wypadki przy pracy - orzeczenia Struktura według województw Rys. 8 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw dolnośląskie 10,9% kujawsko-pomorskie lubelskie 4,6% 5,8% lubuskie łódzkie małopolskie 3,0% 6,5% 6,8% mazowieckie 9,8% opolskie 1,7% podkarpackie 5,0% podlaskie 2,7% pomorskie 7,6% śląskie 11,3% świętokrzyskie 2,5% warmińsko-mazurskie 4,9% wielkopolskie 11,9% zachodniopomorskie 5,0% 26

27 Wypadki przy pracy - orzeczenia w przeliczeniu na 100 tys. pracujących w latach TABL. 16 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH* W LATACH Województwo a - rok poprzedni = 100 Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących* OGÓŁEM a 106,4 Dolnośląskie a 111,4 Kujawsko-pomorskie a 106,7 Lubelskie a 115,3 Lubuskie a 100,5 Łódzkie a 99,8 Małopolskie a 111,3 Mazowieckie a 104,0 Opolskie a 95,1 Podkarpackie a 103,0 Podlaskie a 109,1 Pomorskie a 104,5 Śląskie a 103,6 Świętokrzyskie a 107,4 Warmińsko-mazurskie a 109,7 Wielkopolskie a 110,2 Zachodniopomorskie a 102,4 * poza rolnictwem indywidualnym 27

28 Wypadki przy pracy - orzeczenia w przeliczeniu na 100 tys. pracujących Województwa TABL. 17 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU WYPADKÓW PRZY PRACY W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH* WEDŁUG WOJEWÓDZTW Województwo Ogółem Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących* OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie * poza rolnictwem indywidualnym 28

29 Wypadki przy pracy - orzeczenia w przeliczeniu na 100 tys. pracujących Województwa Rys.9 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących * według województw Pomorskie Zachodniopomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie M azowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie Wojew_16 po Pole12 a poniżej 400 (1) (1) (4) (7) (2) i więcej (1) ** * poza rolnictwem indywidualnym ** liczba województw 29

30 3. Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych Za choroby zawodowe uznaje się choroby spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykonywania pracy (ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Są one określone w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Choroby, które nie są wyszczególnione w tym wykazie nie są uznawane za choroby zawodowe. Analiza orzeczeń wydanych w 2006r. w związku z chorobami zawodowymi wykazała, że: lekarze orzecznicy wydali 2,5 tys. orzeczeń w związku z chorobami zawodowymi, czyli o 6,3% mniej niż w roku Z tego 2,4 tys., tj. 95% to orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu. w badanej zbiorowości przeważali mężczyźni, stanowiąc 59,6% populacji z orzeczonym uszczerbkiem. średni wiek poszkodowanych w związku z chorobą zawodową wyniósł 54,6 lat (dla mężczyzn 55,3 lat, dla kobiet 53,6 lata). blisko 50% poszkodowanych były to osoby w wieku lat, przy czym zdecydowaną większość (tj. 59,9%) stanowiły kobiety. przeciętny procent uszczerbku powstałego na skutek chorób zawodowych w 2006r. wyniósł 20,8%, dla mężczyzn 22,5%, dla kobiet 18,3%. wśród poszkodowanych najbardziej liczną grupę, tj. 42,8% badanej zbiorowości stanowiły osoby z uszczerbkiem orzeczonym w granicach 11-20%. Natomiast najwyższy przeciętny procent uszczerbku 26,3% orzeczono osobom w wieku powyżej 60 lat. 30

31 do schorzeń najczęściej powodujących uszczerbek na zdrowiu należały: choroby narządu głosu 29,4%, pylice płuc 18,3%, oraz choroby zakaźne i pasożytnicze 14,2%. w przypadku mężczyzn główną przyczyną powstania choroby zawodowej były pylice płuc (29,8% badanej zbiorowości mężczyzn), natomiast w przypadku kobiet choroby narządu głosu (59,3% przypadków). wśród wymienionych schorzeń przeciętnie najwyższy procent uszczerbku na zdrowiu, tj. 26,4% orzeczono w przypadku przewlekłych schorzeń narządu oddechowego. choroby zawodowe będące przyczyną powstania uszczerbku na zdrowiu najczęściej występowały wśród specjalistów szkolnictwa 22,3% osób poszkodowanych, górników i robotników budowlanych 19,4% oraz robotników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń 11,2%. Przeciętny procent uszczerbku dla tych grup zawodowych wyniósł odpowiednio: 18,5%; 22,7%; 21,5%. najwyższy procent uszczerbku odnotowano w orzeczeniach w woj. mazowieckim, tj. 25,1%, najniższy zaś w woj. podlaskim 10,1%. liczba orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących wyniosła 22 orzeczenia, czyli w porównaniu z 2005r. spadła o 8,3%. Najwięcej takich orzeczeń zarejestrowano w województwach: śląskim (46 orzeczeń), lubelskim (39 orzeczeń) i świętokrzyskim (32 orzeczenia), najmniej natomiast w województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim (po 9 orzeczeń) oraz w woj. podkarpackim (10 orzeczeń). 31

32 Choroby zawodowe Orzeczenia ogółem TABL. 18 ORZECZENIA WYDANE W ZWIĄZKU Z CHOROBAMI ZAWODOWYMI Wyszczególnienie Ogółem uszczerbek na zdrowiu z tego orzeczenia ustalające: brak uszczerbku na zdrowiu liczba w odsetkach liczba w odsetkach liczba w odsetkach OGÓŁEM , , ,9 Mężczyźni , ,3 71 4,7 Kobiety , ,8 54 5,2 Rys. 10 Struktura orzeczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku chorób zawodowych ustalających uszczerbek ustalających brak uszczerbku 59,6% 40,4% 56,8% 43,2% mężczyźni kobiety 32

33 Choroby zawodowe Wiek poszkodowanych TABL. 19 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG PŁCI I WIEKU OSÓB POSZKODOWANYCH ORAZ PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU Wiek poszkodowanych Ogółem Mężczyźni Kobiety przeciętny przeciętny przeciętny liczba procent liczba procent liczba procent uszczerbku uszczerbku uszczerbku OGÓŁEM , , ,3 z tego: 19 lat i mniej , ,1 3 20, , , , , , , , , ,2 60 lat i więcej , , ,1 Średni wiek 54,6 x 55,3 x 53,6 x Rys. 11 Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku chorób zawodowych 59,9% 43,1% 30,8% 19,7% 17,4% 17,0% 0,0% 0,0% 19 lat i mniej 1,5% 0,3% 4,9% 5,4% lat i więcej mężczyźni kobiety 33

34 Choroby zawodowe Procent uszczerbku na zdrowiu TABL. 20 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG JEGO WYSOKOŚCI W LATACH Procent uszczerbku na zdrowiu a - rok poprzedni = 100 Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM a 94,3 88,6 104,0 do a 86,9 78,8 100, a 105,7 92,5 125, a 79,7 84,3 72, a 94,9 100,0 76, a 144,6 159,6 66, a 94,4 88, a 58,3 50, a 129,4 142,9 66, a 185,7 128, a 87,5 37,5-34

35 Choroby zawodowe Procent uszczerbku na zdrowiu TABL. 21 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ ŚREDNI WIEK OSÓB POSZKODOWANYCH WEDŁUG WYSOKOŚCI USZCZERBKU ORAZ PŁCI Procent uszczerbku na zdrowiu Orzeczenia ogółem liczba w odsetkach OGÓŁEM Średni wiek osób poszkodowanych w latach OGÓŁEM ,0 54,6 do ,5 43, ,6 50, ,8 55, ,9 56, ,1 59, ,4 63, ,7 59, ,3 67, ,9 61, ,5 61, ,3 61,1 MĘŻCZYŹNI OGÓŁEM ,0 55,3 do 4 7 0,5 43, ,6 49, ,3 56, ,4 57, ,3 60, ,2 63, ,1 59, ,4 69, ,4 60, ,6 59, ,2 61,3 KOBIETY OGÓŁEM ,0 53,6 do 4 6 0,6 43, ,1 51, ,7 54, ,4 55, ,4 55, ,6 59, ,1 51, ,1 54, ,2 68, ,4 64, ,4 61,0 35

36 Wybrane choroby zawodowe TABL. 22 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG PŁCI OSÓB POSZKODOWANYCH Choroby zawodowe Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 w tym: pylice płuc 18,3 29,8 2,7 przewlekłe schorzenia narządu oddechowego 13,5 21,0 3,5 choroby narządu głosu 29,4 7,1 59,3 schorzenia nerwów, mięśni 5,6 3,5 8,6 uszkodzenia narządu słuchu wskutek stałego narażenia na nadmierny hałas 5,6 9,4 0,4 choroby zakaźne lub pasożytnicze 14,2 12,0 17,1 Rys. 12 Struktura orzeczeń według płci osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych pylice płuc przewlekłe schorzenia narządu oddech. choroby narządu głosu schorzenia nerwów, mięśni uszkodzenia narządu słuchu choroby zakaźne lub pasożytnicze 93,7% 6,3% 89,0% 11,0% 13,9% 86,1% 35,2% 64,8% 96,7% 3,3% 48,5% 51,5% mężczyźni kobiety 36

37 Wybrane choroby zawodowe Rys.13 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowi w wyniku chorób zawodowych według województw i wybranych rodzajów schorzeń Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Odsetek orzeczeń z tytułu: Małopolskie Podkarpackie Kartodiagram dla Wojew_16 40 chorób narządu głosu chorób zakaźnych i pasożytniczych pylic płuc 37

38 Wybrane choroby zawodowe TABL. 23 PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU POWSTAŁEGO W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG PŁCI OSÓB POSZKODOWANYCH Choroby zawodowe Przeciętny procent uszczerbku Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM 20,8 22,5 18,3 pylice płuc 18,9 18,6 23,3 przewlekłe schorzenia narządu oddechowego 26,4 27,4 17,9 choroby narządu głosu 18,8 18,5 18,8 schorzenia nerwów, mięśni 12,2 12,1 12,2 uszkodzenia narządu słuchu wskutek stałego narażenia na nadmierny hałas 24,4 24,3 27,5 choroby zakaźne lub pasożytnicze 15,2 14,4 15,9 38

39 Wybrane choroby zawodowe TABL. 24 ŚREDNI WIEK OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG PŁCI Choroby zawodowe Średni wiek osób poszkodowanych w latach Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM 54,6 55,3 53,6 pylice płuc 56,6 55,8 67,2 przewlekłe schorzenia narządu oddechowego 57,4 58,2 51,2 choroby narządu głosu 55,9 58,7 55,4 schorzenia nerwów, mięśni 51,5 50,8 51,9 uszkodzenia narządu słuchu wskutek stałego narażenia na nadmierny hałas 56,1 56,4 48,8 choroby zakaźne lub pasożytnicze 48,4 49,4 47,5 39

40 Choroby zawodowe Zawody - procent uszczerbku TABL. 25 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG WYBRANYCH ZAWODÓW OSÓB POSZKODOWANYCH I WYSOKOŚCI USZCZERBKU Procent uszczerbku na zdrowiu Ogółem specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia specjaliści szkolnictwa w tym wybrane zawody: robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń górnicy i robotnicy budowlani pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy robotnicy pomocniczy w górnictwie,przemyśle, budownictwie i transporcie OGÓŁEM 100,0 4,8 22,3 19,4 11,2 4,0 9,1 do 4 100, ,7 8, ,0 8,2 15,0 18,3 8,7 7,2 7, ,0 4,7 33,0 18,2 9,5 2,7 8, ,0 2,4 18,9 18,7 16,5 3,3 10, ,0 4,3 4,3 18,8 26,1 4,3 15, ,0 1,3-48,7 6,4 2,6 7, , ,5 11,8-35, , , , , ,3 9,5-4, , , , , ,7 16,7 - - TABL. 26 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH WEDŁUG WYSOKOŚCI USZCZERBKU I WYBRANYCH ZAWODÓW OSÓB POSZKODOWANYCH Procent uszczerbku na zdrowiu Ogółem specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia specjaliści szkolnictwa w tym wybrane zawody: robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń górnicy i robotnicy budowlani pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy robotnicy pomocniczy w górnictwie,przemyśle, budownictwie i transporcie OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 do 4 0, ,8 1, ,6 44,2 17,6 24,7 20,3 46,7 22, ,8 41,4 63,6 40,2 36,3 29,3 40, ,9 10,8 18,2 20,6 31,6 17,4 23, ,1 2,7 0,6 2,9 7,0 3,3 5, ,4 0,9-8,5 2,0 2,2 2, , ,9 0,8-2, , , , , ,6 0,8-0, , , , , ,2 0,4 - - Przeciętny procent uszczerbku 20,8 16,0 18,5 22,7 21,5 16,5 22,9 40

41 Choroby zawodowe Województwa TABL. 27 LICZBA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ PRZECIĘTNY PROCENT USZCZERBKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW Województwo liczba Ogółem w odsetkach Przeciętny procent uszczerbku OGÓŁEM ,0 20,8 Dolnośląskie 230 9,5 20,2 Kujawsko-pomorskie 73 3,0 18,6 Lubelskie 182 7,5 18,6 Lubuskie 54 2,2 19,7 Łódzkie 88 3,6 15,0 Małopolskie ,1 22,8 Mazowieckie 164 6,8 25,1 Opolskie 53 2,2 12,3 Podkarpackie 50 2,1 18,8 Podlaskie 31 1,3 10,1 Pomorskie 125 5,2 21,1 Śląskie ,8 21,6 Świętokrzyskie 95 3,9 20,4 Warmińsko-mazurskie 30 1,2 18,4 Wielkopolskie ,1 21,9 Zachodniopomorskie 61 2,5 24,7 41

42 Choroby zawodowe - orzeczenia Struktura według województw Rys. 14 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw dolnośląskie 9,5% kujawsko-pomorskie 3,0% lubelskie lubuskie łódzkie 2,2% 3,6% 7,5% małopolskie mazowieckie 6,8% 11,1% opolskie 2,2% podkarpackie 2,1% podlaskie 1,3% pomorskie 5,2% śląskie 27,8% świętokrzyskie warmińsko-mazurskie 1,2% 3,9% wielkopolskie 10,1% zachodniopomorskie 2,5% 42

43 Choroby zawodowe - orzeczenia w przeliczeniu na 100 tys. pracujących w latach TABL. 28 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH* W LATACH Województwo a - rok poprzedni = 100 Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących* OGÓŁEM a 91,7 Dolnośląskie a 108,0 Kujawsko-pomorskie a 72,2 Lubelskie a 81,3 Lubuskie a 117,6 Łódzkie a 63,2 Małopolskie a 96,9 Mazowieckie a 112,5 Opolskie a 123,5 Podkarpackie a 76,9 Podlaskie a 52,2 Pomorskie a 95,2 Śląskie a 93,9 Świętokrzyskie a 97,0 Warmińsko-mazurskie a 75,0 Wielkopolskie a 95,8 Zachodniopomorskie a 86,7 * poza rolnictwem indywidualnym 43

44 Choroby zawodowe - orzeczenia w przeliczeniu na 100 tys. pracujących Województwa TABL. 29 ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU CHORÓB ZAWODOWYCH W PRZELICZENIU NA 100 TYS. PRACUJĄCYCH* WEDŁUG WOJEWÓDZTW Województwo Ogółem Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących* OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie 30 9 Wielkopolskie Zachodniopomorskie * poza rolnictwem indywidualnym 44

45 Choroby zawodowe - orzeczenia w przeliczeniu na 100 tys. pracujących Województwa Rys.15 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących * według województw Pomorskie Zachodniopomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie M azowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie Wojew_16 po Pole14 a poniżej 11 (3) (7) (4) (1) 44 i więcej (1) ** * poza rolnictwem indywidualnym ** liczba województw 45

46 4. Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone z FUS W 2006r. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostało wypłaconych 76,8 tys. jednorazowych odszkodowań powypadkowych, z czego 95,7% to odszkodowania przyznane z tytułu wypadków przy pracy. Z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłacono 747 jednorazowych odszkodowań, co stanowiło zaledwie 1,0% ogółu jednorazowych odszkodowań powypadkowych. Łączna kwota odszkodowań wypłaconych w 2006r. wyniosła ,7 tys. zł., co stanowiło 0,2% ogółu wydatków FUS poniesionych na świadczenia pieniężne. Przeciętna wysokość jednorazowego odszkodowania powypadkowego kształtowała się na poziomie 3,2 tys. zł. 46

47 Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone z FUS w latach TABL. 30 JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE WYPŁACONE Z FUS W LATACH Okoliczności powstania uszczerbku a - rok poprzedni = 100 Jednorazowe odszkodowania powypadkowe OGÓŁEM OGÓŁEM z tego z tytułu: a 108,8 wypadku przy pracy a 109,8 choroby zawodowej a 95,9 wypadku w drodze do lub z pracy a 59,9 Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu OGÓŁEM z tego z tytułu: a 108,8 wypadku przy pracy a 109,9 choroby zawodowej a 97,1 wypadku w drodze do lub z pracy a 52,8 Jednorazowe odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego OGÓŁEM z tego z tytułu: a 105,2 wypadku przy pracy a 106,9 choroby zawodowej a 26,4 wypadku w drodze do lub z pracy a 245,5 47

48 Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone z FUS TABL. 31 JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE WYPŁACONE Z FUS* Okoliczności powstania uszczerbku Jednorazowe odszkodowania powypadkowe liczba OGÓŁEM w odsetkach Kwota wypłaconych jednorazowych odszkodowań powypadkowych w tys. zł OGÓŁEM , ,7 z tego z tytułu: wypadku przy pracy , ,8 choroby zawodowej , ,3 wypadku w drodze do lub z pracy** 356 0, ,6 Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu OGÓŁEM , ,5 z tego z tytułu: wypadku przy pracy , ,8 choroby zawodowej , ,5 wypadku w drodze do lub z pracy** 302 0, ,2 Jednorazowe odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego OGÓŁEM , ,2*** z tego z tytułu: wypadku przy pracy , ,0 choroby zawodowej 14 1, ,8 wypadku w drodze do lub z pracy** 54 7,2 615,4 * bez jednostek realizujących umowy międzynarodowe ** tylko jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, które miały miejsce w 2002r. a wniosek o odszkodowanie został zgłoszony po dacie wejścia w życie nowej ustawy wypadkowej, tj. po 1 stycznia 2003r. *** łącznie ze zwiększeniami z tytułu przysługującego na każde z uprawnionych dzieci i innych członków rodziny 48

49 SPIS TABLIC str. 1. Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników 7 Tabl.1 Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników w latach Tabl.2 Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników Tabl.3 Tabl.4 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu oraz średni wiek osób poszkodowanych według płci i okoliczności powstania uszczerbku Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy 13 Tabl.5 Orzeczenia wydane w związku z wypadkami przy pracy Tabl.6 Tabl.7 Tabl.8 Tabl.9 Tabl.10 Tabl.11 Tabl.12 Tabl.13 Tabl.14 Tabl.15 Tabl.16 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według płci i wieku osób poszkodowanych oraz przeciętny procent uszczerbku Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według jego wysokości w latach Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy oraz średni wiek osób poszkodowanych według wysokośc uszczerbku i płci Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według rodzajów urazów oraz płci osób poszkodowanych Przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku wypadków przy pracy według płci osób poszkodowanych oraz wybranych rodzajów urazów Średni wiek osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy według płc oraz wybranych rodzajów urazów Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według wieku osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy i wybranych rodzajów urazów Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według wybranych zawodów osób poszkodowanych oraz wysokości uszczerbku Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według jego wysokości i wybranych zawodów osób poszkodowanych Liczba orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy oraz przeciętny procent uszczerbku według województw Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących w latach

50 Tabl.17 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych 30 Tabl.18 Orzeczenia wydane w związku z chorobami zawodowymi Tabl.19 Tabl.20 Tabl.21 Tabl.22 Tabl.23 Tabl.24 Tabl.25 Tabl.26 Tabl.27 Tabl.28 Tabl.29 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według płci i wieku osób poszkodowanych oraz przeciętny procent uszczerbku Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według jego wysokości w latach Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych oraz średni wiek osób poszkodowanych według wysokośc uszczerbku oraz płci Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według płci osób poszkodowanych Przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku chorób zawodowych według płci osób poszkodowanych Średni wiek osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych według płci Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według wybranych zawodów osób poszkodowanych i wysokości uszczerbku Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według wysokości uszczerbku i wybranych zawodów osób poszkodowanych Liczba orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych oraz przeciętny procent uszczerbku według województw Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących w latach Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone z FUS 46 Tabl.30 Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone z FUS w latach Tabl.31 Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone z FUS

51 SPIS RYSUNKÓW str. 1. Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników 7 Rys.1 Rys.2 Rys.3 Struktura orzeczeń powypadkowych wydanych przez lekarzy orzeczników w latach Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według płci osób poszkodowanych i okoliczności powstania uszczerbku Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys pracujących według województw Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy 13 Rys.4 Rys.5 Rys.6 Rys.7 Rys.8 Rys.9 Struktura orzeczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków przy pracy Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku wypadków przy pracy Struktura orzeczeń według płci osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy i rodzajów urazów Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw i wybranych rodzajów urazów Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych 30 Rys.10 Rys.11 Rys.12 Rys.13 Rys.14 Rys.15 Struktura orzeczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku chorób zawodowych Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku chorób zawodowych Struktura orzeczeń według płci osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw i wybranych rodzajów schorzeń Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2017 roku

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2017 roku Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2017 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała: Agnieszka Sikora Wydział Badań Statystycznych Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2005 roku z powodu wypadków i chorób zawodowych Warszawa 2006 Opracował: Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2004 roku z powodu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2006 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2007 Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2007 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2008 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2017 roku

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2017 roku Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2017 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Wydział Badań Statystycznych Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2003 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2003 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2003 ROKU Warszawa 2005 Spis treści 1. Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2003 roku z powodu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU Warszawa 2006 Opracowała Akceptowała Małgorzata Łabęcka Hanna

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2018 roku

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2018 roku Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracował: Andrzej Kania, Małgorzata Łabęcka Wydział Badań Statystycznych Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓREJ ZOSTALI PODDANI W 2003 ROKU W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS Warszawa

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracował: Małgorzata Łabęcka, Andrzej Kania Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2008 ROKU Warszawa 2010 Opracowały: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowali: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2018 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych D

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2018 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych D Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2018 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2017 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2017 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2017 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2008 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2009 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur

Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Warszawa 2019 Opracował: Andrzej Kania Wydział Badań Statystycznych Akceptowała: Hanna Zalewska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2016 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2016 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2016 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2009 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2010 Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2010 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2012 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2010 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2014 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2013 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2009 ROKU Warszawa 2011 Opracowały: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2015 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł) Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 9,8 zł) DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 19 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2013 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU Warszawa 2005 SPIS TREŚCI str. Wprowadzenie 5 1. Orzecznictwo lekarskie w 2004 roku 8 2.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2012 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2014 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r.

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 04.12.2015 Opracowanie sygnalne M O N I T O R I N G R Y N K U P R A C Y Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r. W okresie I III kwartał 2015 r. liczba poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

ZAK AD UBEZPIECZE SPO ECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJ CE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2003 ROKU

ZAK AD UBEZPIECZE SPO ECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJ CE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2003 ROKU ZAK AD UBEZPIECZE SPO ECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJ CE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2003 ROKU Warszawa 2004 SPIS TRE CI str. Wprowadzenie... 3 I. Orzeczenia powypadkowe

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH D Zachodniopomorskie Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-M azurskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie M azowieckie Łódzkie

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018 Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych kwiecień 2019 r. Pracujący emeryci W XII 2018 r. 747,2 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓREJ ZOSTALI PODDANI W 2011 ROKU W RAMACH PREWENCJI

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo