Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ"

Transkrypt

1 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9 mln zł. W stosunku do roku wzrosły o 16,7%. Aktywa trwałe osiągnęły wartość 662,3 mln zł. (wzrost o 17,5%) i stanowiły 74,3% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe osiągnęły wartość 214,9 mln zł. (wzrost o 14,5%) i stanowiły 25,7% aktywów ogółem. Największy udział w aktywach spzoz-ów stanowią środki trwałe (518,6 mln zł., co stanowi 61,9% aktywów ogółem). Ich wartość w stosunku do roku wzrosła o 14,5%. Kapitał własny spzoz-ów osiągnął wartość 419,8 mln zł. (w stosunku do roku wzrósł o 29,4%). Udział kapitału własnego w pasywach ogółem wyniósł 50,1%. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku wyniosły 418,1 mln zł (w stosunku do roku wzrost o 6,2%). Zobowiązania stanowiły 49,9% pasywów ogółem, co oznacza, Ŝe aktywa spzoz-ów w połowie finansowane były kapitałem obcym. Zobowiązania długoterminowe wyniosły 80 mln zł. (w stosunku do roku wzrosły o 17,4%) i stanowiły 19,1% wszystkich zobowiązań, a zobowiązania krótkoterminowe 308,5 mln zł. (wzrost o 6,2%) i stanowiły one 73,8% wszystkich zobowiązań. Przychody ogółem w roku wyniosły 973,6 mln zł. (w stosunku do roku wzrosły o 11%), a przychody ze sprzedaŝy usług 932,5 mln zł. (wzrost o 11,3%). Przychody ze sprzedaŝy stanowiły 96,2% wszystkich przychodów. Koszty działalności spzoz-ów w roku wyniosły 997 mln zł. (w stosunku do roku wzrosły o 8,7%). poziomu przychodów, określający w jakim stopniu przychody pokrywają koszty działalności, w roku wyniósł 97,7%i i w stosunku do roku poprawił się o 2,1%. Oznacza to jednak, Ŝe spzoz-y w roku odnotowały stratę na działalności w wysokości 23,4 mln zł. zadłuŝenia przychodów, określający jaką część swoich rocznych przychodów zakłady musiałyby przeznaczyć na spłatę swoich zobowiązań, w roku wyniósł 42,9%, i w stosunku do roku poprawił się o 2%. Analiza kosztów działalności wskazuje, Ŝe największy udział w kosztach mają: wynagrodzenia - 35,4% wszystkich kosztów, a wraz z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami na rzecz pracowników ich udział w kosztach ogółem wzrasta do 43,1% (w stosunku do roku koszty te wzrosły o 8%);

2 usługi obce (w tym kontrakty na usługi medyczne) 23,3% kosztów ogółem (w stosunku do roku wzrosły o 14,7%); zuŝycie materiałów i energii 22,8% kosztów ogółem (w stosunku do roku wzrosły o 12,7%). Analiza wskaźnikowa: i rentowności od roku ulegają systematycznej poprawie. Jednak wciąŝ mają wartości ujemne, co świadczy o generowaniu strat na działalności. i płynności równieŝ od roku zaznacza się ich poprawa, jednak są one jeszcze zbyt niskie, co świadczy o problemach z płynnością finansową. i sprawności finansowej najwaŝniejszym wskaźnikiem w tej grupie jest rotacja zobowiązań krótkoterminowych mówiąca nam jak długo (w dniach) wierzyciele muszą czekać na zapłacenie wystawionych zakładom faktur. ten od roku obniŝa się, jednak wciąŝ jest wysoki (zakłady regulują swoje zobowiązania po ok. 120 dniach). Rotacja naleŝności krótkoterminowych od roku wzrasta, co świadczy o rosnących problemach ze ściąganiem zobowiązań wobec spzoz-ów. i zadłuŝenia wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym w stosunku do roku nieznacznie wzrósł, a wskaźnik zadłuŝenia ogółem spadł. Majątek spzoz-ów w roku w połowie finansowany był kapitałem obcym. i produktywności od roku wskaźniki te utrzymują się na podobnym poziomie, z lekką tendencją spadkową. Świadczy to o tym, Ŝe inwestycje czynione przez spzoz-y nie przekładają się na poprawę rentowności działalności zakładów.

3 Wszystkie SP ZOZ ZBIORCZO Bilans Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok : AKTYWA Stan: Stan: PASYWA Stan: Stan: A.AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne , , , ,08 A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY VIII. Zysk (strata) netto , , , ,83 II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 1. Środki trwałe , , , ,14 B. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania , , , ,90 a) grunty (w tym prawo uŝytk. wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe III. NaleŜności długoterminowe , , , , , , , , , , , ,71 II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: a) kredyty i poŝyczki b) z tyt. emisji dłuŝnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: , , , , , , , , ,31 IV. Inwestycje długoterminowe , ,01 a) kredyty i poŝyczki , ,95 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,50 b) z tyt. emisji dłuŝnych papierów wartościowych B. AKTYWA OBROTOWE , ,37 c) inne zobowiązania finansowe 8 040, ,36 I. Zapasy , ,51 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,01 II. NaleŜności krótkoterminowe , ,80 e) zaliczki otrzymane na dostawy , ,28 III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: , ,37 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,67 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,69 f) zobowiązania wekslowe , ,59 g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych św , ,75 h) z tytułu wynagrodzeń , ,64 i) inne , ,28 3. Fundusze specjalne , ,77 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,86 AKTYWA RAZEM , ,46 PASYWA RAZEM , ,46 Rachunek Zysków i Strat Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok : (wariant porównawczy) Koszty i straty Stan: Stan: Przychody i zyski Stan: Stan: B. Koszty działalności operac , ,97 I. Amortyzacja , ,52 II. ZuŜycie materiałów i energii , ,76 III. Usługi obce , ,40 IV. Podatki i opłaty, w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , , , , , , , ,07 A.Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi , ,47 C. Zysk (strata) ze sprzedaŝy , ,50 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,97 D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: II. Dotacje , , , ,84 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,36 H. Koszty finansowe , ,25 G. Przychody finansowe , ,34 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , ,27 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych , ,65 K. Zysk (strata) brutto , ,24 L. Podatek dochodowy , M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ,59 K. Zysk (strata) netto , ,83

4 Rok Przychód roczny ogólem Wszystkie SP ZOZ ZBIORCZO Przychód roczny ze sprzedaŝy Koszty działalności Wynik finansowy Ogółem Zobowiązania Długoterminowe Krótkoterminowe poziomu przychodów zadłuŝenia przychodów , , , , , , ,87 93,3% 28,5% , , , , , , ,21 94,4% 30,6% , , , , , , ,47 92,4% 38,7% , , , , , , ,34 91,5% 42,6% , , , , , , ,76 95,6% 44,9% , , , , , , ,31 97,7% 42,9% Przychody, Koszty Zobowiązania 1 20 Przychody Koszty 50 ogółem długoterminowe krótkoterminowe (w mln. zł.) (w mln. zł.) poziomu przychodów (przychody/koszty) zadłuŝenia przychodów (zobowiązania/przychody) ,3% 94,4% 92,4% 91,5% 95,6% 97,7% ,5% 30,6% 38,7% 42,6% 44,9% 42,9%

5 Rok ogółem Przychody Koszty Zobowiązania Zm. % ZMIANY PROCENTOWE - do roku (rok = 100%) Wszystkie SP ZOZ ZBIORCZO ze sprzedaŝy Zm. % ogółem Zm. % ogółem Zm. % długoterm. Zm. % krótkoterm. Zm. % , , , , , , ,83 6,9% ,27 7,7% ,97 5,7% , ,13 106,1% ,21 15,7% ,67 1,6% ,77 1,7% ,56 2,7% ,92 37,9% ,58 916,8% ,47 29,9% ,25 5,7% ,16 6,2% ,32 7,8% ,94 58,1% ,74 790,8% ,34 51,6% ,80 13,3% ,67 12,8% ,25 10,6% ,59 78,5% , ,3% ,76 46,5% ,26 25,8% ,47 25,5% ,09 20,2% ,33 89,6% , ,6% ,31 55,6% Zmiana % przychodów ogółem 25,8% 13,3% 6,9% 5,7% 1,6% Zmiana % przychodów ze sprzedaŝy 25,5% 12,8% 7,7% 6,2% 1,7% Zmiana % kosztów działalności 20,2% 10,6% 5,7% 7,8% 2,7% Zmiana % zobowiązań ogółem 89,6% 78,5% 58,1% 37,9% Zmiana % zobowiązań długoterminowych 4093,6% 3471,3% 916,8% 790,8% 106,1% Zmiana % zobowiązań krótkoterminowych 51,6% 55,6% 46,5% 29,9% 15,7%

6 Rok ogółem Zm. % ZMIANY PROCENTOWE - ROK do ROKU Wszystkie SP ZOZ ZBIORCZO Przychody Koszty Zobowiązania ze sprzedaŝy Zm. % ogółem Zm. % ogółem Zm. % długoterm. Zm. % krótkoterm. Zm. % do ,83 6,9% ,27 7,7% ,97 5,7% , ,13 106,1% ,21 15,7% do , ,77-5,5% ,56-2,9% ,92 19,9% ,58 393,4% ,47 12,3% do ,25 4,0% ,16 4,4% , ,94 14,7% ,74-12,4% ,34 16,6% do ,80 7,2% ,67 6,2% ,25 2,6% ,59 12,9% ,64 300,9% ,76-3,3% do ,26 11,0% ,47 11,3% ,09 8,7% ,33 6,2% ,26 17,4% ,31 6,2% 1 1 6,9% Zmiana % przychodów ogółem 4,0% 7,2% 11,0% 1 1 7,7% Zmiana % przychodów ze sprzedaŝy 6,2% 4,4% 11,3% ,5% 1 - Zmiana % kosztów działalności 8,7% 5,7% 2,6% -2,9% Zmiana % zobowiązań ogółem 1 19,9% 14,7% 12,9% 6,2% Zmiana % zobowiązań długoterminowych 393,4% 300,9% 106,1% -12,4% 17,4% Zmiana % zobowiązań krótkoterminowych 15,7% 16,6% 12,3% 6,2% -3,3%

7 ANALIZA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI Wszystkie SP ZOZ ZBIORCZO Rok Koszty ogółem Koszty działalności operacyjnej Pozostałe Koszty koszty finansowe amortyzacja zuŝycie mat. i usługi obce podatki i wynagrodzenia ubezp. społ. i poz. koszty wart. sprz. energii opłaty inne świadcz. rodzajowe tow. i mat. operacyjne , , , , , , , , , , , ,94 proc. 10 2,2% 14,5% 10,5% 0,8% 28,6% 6,6% 9,7% 23,0% 2,1% 1,9% , , , , , , , , , , , ,69 proc. 10 5,5% 21,6% 12,0% 1,1% 37,9% 8,5% 7,0% 1,7% 2,4% 2,3% , , , , , , , , , , , ,13 proc. 10 6,1% 21,1% 19,4% 1,1% 37,8% 8,4% 1,4% 1,6% 1,7% 1,4% , , , , , , , , , , , ,06 proc. 10 6,3% 21,2% 19,9% 1,0% 36,2% 8,1% 0,5% 1,3% 3,9% 1,5% 0,1% , , , , , , , , , , , ,05 proc. 10 5,9% 22,0% 22,0% 1,0% 35,5% 7,8% 0,5% 0,7% 2,6% 1,5% 0,5% , , , , , , , , , , , ,90 proc. 10 4,8% 22,8% 23,3% 0,9% 35,4% 7,7% 0,7% 0,6% 2,6% 1,1% 0,1% Pozostałe koszty 22,8% 4,8% 6,1% 23,3% 43,1% Struktura kosztów - Rok Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników Usługi obce ZuŜycie materiałów i energii Amortyzacja Pozostałe koszty działalności Zmiana % kosztów ogółem 20,2% 10,6% 5,7% 7,8% 2,7% Zmiana % kosztów wynagrodzeń 48,5% 4 35,4% 36,2% 37,3% Zmiana % kosztów usług obcych 165,3% 131,3% 89,0% 104,0% 19,9%

8 Rok Zyskowność sprzedaŝy i rentowności i płynności Wskaź. sprawności finansowej i zadłuŝenia Wskaź. produktywności Zyskowność działalności gospodarczej Wszystkie SP ZOZ ZBIORCZO Zyskowność netto Zyskowność aktywów płynności bieŝącej płynności szybki płynności gotówkowy Rotacja naleŝności krótkoterminowych Rotacja zobowiazań Rotacja zapasów pokrycia aktywów kapitałem własnym zadłuŝenia ogółem -0,07-0,07-0,07-0,12 0,73 0,64 0,29 33,16 96,05 8,26 0,51 0,49 1,74 2,52-0,04-0,06-0,06-0,09 0,64 0,56 0,17 39,81 103,16 6,60 0,55 0,45 1,48 1,97-0,09-0,08-0,08-0,10 0,66 0,59 0,23 43,88 122,66 7,45 0,51 0,49 1,27 1,70-0,07-0,09-0,09-0,12 0,53 0,45 0,16 39,73 137,06 5,91 0,47 0,53 1,25 1,61-0,04-0,05-0,05-0,06 0,65 0,58 0,21 45,37 124,80 6,88 0,45 0,55 1,22 1,64-0,03-0,03-0,02-0,03 0,70 0,62 0,19 49,67 119,10 6,21 0,50 0,50 1,16 1,56 i rentowności produktywności aktywów produktywności rzeczowych aktywów trwałych Zyskowność sprzedaŝy Zyskowność działalności gospodarczej Zyskowność netto Zyskowność aktywów -0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10-0,02-0,04-0,06-0,08-0,10-0,12-0,14

9 i płynności płynności bieŝącej płynności szybkiej płynności gotówkowej 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,10 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,10 0,35 0,30 0,25 0,15 0,10 0,05 i sprawności finansowej Rotacja naleŝności krótkoterminowych (w dniach) Rotacja zobowiązań (w dniach) Rotacja zapasów (w dniach) ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

10 i zadłuŝenia pokrycia aktywów kapitałem własnym zadłuŝenia ogółem 0,60 0,50 0,40 0,30 0,10 0,60 0,50 0,40 0,30 0,10 i produktywności produktywności aktywów produktywności rzeczowych aktywów trwałych 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i przedmiot działalności oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr handlowy. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe

Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe Sławomir Nałęcz1 Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe Niniejszy rozdział opiera się na analizach przeprowadzonych przez Krajowe Obserwatorium Gospodarki Społecznej w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY

FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY E-BOOK FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY Innowacyjność i rozwój bez czekania Autorzy: Michał Kinkel Filip Małachowski Wszelkie prawa zastrzeżone Spis treści Autorzy 3 Wstęp 4 Faktoring - co to jest i co dzięki

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo