U C H W A Ł A Nr /2013 RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A Ł A Nr /2013 RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r."

Transkrypt

1 Projekt U C H W A Ł A Nr /2013 RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego Rada Ministrów postanawia, co następuje: 1.Ustanawia się, z dniem 12 sierpnia 2013 r., program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, stanowiący załącznik do uchwały. 2. Program, o którym mowa w 1, realizuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PREZES RADY MINISTRÓW

2 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia 2013 r. Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego 1. Jednostka realizująca Program Program będzie realizowany przez: 1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, który odpowiada za działania określone w ust Cel Programu Celem Programu jest udzielenie pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. 3. Działania realizowane w ramach Programu 3.1. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej ARiMR, może udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których szkody zostały spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny. Warunkiem udzielenia pomocy jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Dopłaty do oprocentowania wyżej 2

3 wymienionych kredytów będą stosowane na podstawie umów zawartych między ARiMR a bankami zgodnie z przepisami wymienionego rozporządzenia Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, zgodnie z art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub rozkładania ich spłaty na dogodne raty. Rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny, mogą także ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe będzie także umarzanie w całości lub w części bieżących składek Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.) może odraczać albo rozkładać na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także umarzać raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, którego gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej doznało szkody spowodowanej przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny. Obniżenie czynszu może nastąpić po złożeniu przez dzierżawcę wniosku, wraz z protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję powołaną przez wojewodę, o której mowa w ust Udzielanie przez ARiMR pomocy finansowej dla producentów rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 3

4 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny, w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji, oraz stawki pomocy w wysokości 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m 2 zniszczonych upraw znajdujących się w szklarniach lub w tunelach foliowych. Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy zostaną określone w drodze nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w związku ze szkodami, o których mowa w ust Warunki udzielania pomocy O pomoc w ramach Programu mogą ubiegać się rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, które zostały oszacowane przez komisję wymienioną w ust. 3.1, wynoszące: 1) powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej, lub 2) powyżej 1050 zł w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Łączna kwota pomocy dla jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej nie może przekroczyć: 4

5 1) w przypadku szkód spowodowanych w uprawach rolnych, tj. roślinach uprawianych na gruntach rolnych, w tym szklarniach i tunelach foliowych w celach użytkowych oraz zwierzętach gospodarskich: a) 80 % kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z , str. 3), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1857/2006, b) 90 % kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej; 2) w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych: a) 80% intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006, obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych; b) 90% intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006, obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych, na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. Łączna kwota pomocy udzielana w ramach Programu dla jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, w którym powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz 5

6 nawalny, zostanie pomniejszona o 50 %, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. 5. Skutki finansowe Obecnie są powoływane przez wojewodów komisje, które szacują szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny. Skutki finansowe z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na wznowienie produkcji rolnej szacuje się w wysokości tys. zł. Środki na ten cel zostaną wygenerowane z oszczędności w ramach planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2013 r. W związku z kilkukrotnym obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy redyskonta weksli NBP z poziomu 5,00% do poziomu 2,75% w skali rocznej przewiduje się zmniejszenie dotacji z budżetu z kwoty tys. zł o kwotę tys. zł do kwoty tys. zł przy jednoczesnym utworzeniu nowej pozycji kosztów pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r tys. zł. Na podstawie rozporządzenia nr 1857/2006 zestawienie informacji o Programie zostanie przesłane do Komisji Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warunkiem wejścia w życie Programu jest jego przekazanie Komisji Europejskiej co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem jego realizacji. 6

7 UZASADNIENIE Projektowana uchwała określa formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane przez: 1) powódź oznaczają szkody powstałe wskutek: a) zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich; 2) huragan oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu; 3) grad oznaczają szkody powstałe na wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu; 4) deszcz nawalny oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego. Z wstępnych informacji przekazanych przez urzędy wojewódzkie wynika, że wskutek wystąpienia w roku bieżącym powodzi, huraganu, gradu i deszczy nawalnych poszkodowanych zostało gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej oraz zostało zniszczonych 10 szklarni i tuneli foliowych. Wojewodowie wstępnie szacują, że zniszczeniu uległo ,65 ha upraw rolnych oraz w szklarniach i tunelach foliowych m 2. Szkody o różnym natężeniu powstały na obszarze wszystkich województw, przy czym 7

8 największa liczba gospodarstw została dotknięta skutkami tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w województwach: łódzkim gospodarstw rolnych (szkody na ha upraw rolnych), mazowieckim gospodarstw ( ha), małopolskim gospodarstw ( ha), świętokrzyskim gospodarstw ( ha), podkarpackim gospodarstw ( ha), lubelskim 2000 gospodarstw ( ha). Największą liczbę zniszczonych szklarni i tuneli szacuje się w województwie mazowieckim Aktualnie komisje powołane przez wojewodów szacują straty w poszkodowanych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, zwany dalej Programem, po zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, nie będzie powodował konieczności udzielania pomocy w formule de minimis i tym samym nie ograniczy dostępu do pomocy gospodarstwom rolnym lub działom specjalnym produkcji rolnej, które w poprzednich latach z takiej pomocy korzystały. Program zakłada udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w następujących formach: 1) kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których szkody powstały w wyniku powodzi, huraganu, gradobicia i deszczu nawalnego udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) oraz poręczenia i gwarancje spłaty wyżej wymienionych kredytów bankowych; kredyty te oprocentowane są obecnie dla kredytobiorcy w wysokości 1,5 % w skali roku, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych od co najmniej od jednego z ryzyk wymienionych w tym rozporządzeniu albo w wysokości 2,81 % w skali roku, jeśli producent rolny takiej umowy nie posiadał; 8

9 2) stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny; 3) odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji; 4) udzielenie pomocy producentom rolnym na dokonanie wznowienia produkcji rolnej, którzy ponieśli szkody wskutek powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w wysokości 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m 2 zniszczonych upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub w szklarniach; Zaproponowana wysokość pomocy wynika z możliwości budżetu państwa i jest znacznie niższa zarówno od poniesionych kosztów przez rolników jak i utraconych przychodów. Dla przykładu utracone przychody z 1 ha niżej wymienionych upraw rolnych wyliczone na podstawie średnich plonów i cen uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego za 2011 r., w celu określenia maksymalnych sum ubezpieczenia upraw rolnych na 2013 r. kształtują się następująco: Wyszczególnienie Średni plon z 1ha (t) 9 Cena (zł) Utracony przychód z 1 ha uprawy w (zł) zboża 4, , ,60 kukurydza 7, , ,50 rzepak i rzepik 4, , ,18 chmiel 2, , ,00 tytoń 3, , ,35 warzywa gruntowe 48, , ,56 truskawki 13, , ,56 ziemniaki 23, , ,84 buraki cukrowe 61,00 200, ,00

10 rośliny strączkowe 4, , ,56 Natomiast koszty bezpośrednie 1 m 2 upraw pod osłonami, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego kształtują się następująco: w zł na 1 m 2 Rok Pomidory Ogórki Sałata Zioła Warzywa Róże na ogółem kwiat cięty ,79 27,58 14,50 18,21 44, ,39 29,26 15,52 19,55 23,50 50, ,52 31,08 16,47 17,81 52,93 Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego złożony wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego; 5) stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w związku ze szkodami spowodowanymi przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny. Skutki finansowe wynikające z zastosowania tych ulg, stosownie do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), uwzględniane są przy ustalaniu potencjału dochodowego gmin, czyli są brane pod uwagę przy ustalaniu wielkości części subwencji wyrównawczej ogólnej, tak jak dochody wykonane. Proponuje się, aby pomoc w ramach Programu mogła zostać udzielona, jeżeli w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, zgodnie z 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc w ramach Programu będą mogli ubiegać się rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 10

11 produkcji rolnej szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej. Wyboru okresu trzech lat, do wyliczania średniej produkcji, będzie dokonywał rolnik. Wyboru okresu trzech lat, do wyliczania średniej produkcji, będzie dokonywał rolnik. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z , str. 3), państwo członkowskie jest obowiązane przekazać Komisji Europejskiej zestawienie informacji o Programie w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przesłanie tego zestawienia powinno nastąpić co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji Programu. Z tego względu Program zostanie przesłany Komisji Europejskiej po jego przyjęciu przez Radę Ministrów, tak aby możliwe było spełnienie tego obowiązku. Podkreślić trzeba, że przepisy tego rozporządzenia wymuszają przestrzeganie trzech podstawowych wymagań: 1) wsparcie może dotyczyć tylko małych i średnich gospodarstw rolnych, tj. zatrudniających do 250 pracowników i osiągających obroty roczne do 50 mln euro lub sumie bilansowej mniejszej niż 43 mln euro; 2) łączna wysokość pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad i deszcz nawalny ze wszystkich form wsparcia nie może przekroczyć: a) 80% kwoty obniżenia dochodu z powodu powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, b) 90% kwoty obniżenia dochodu z powodu powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 11

12 Wobec tego, że zgodnie z art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 1857/2006, zaoferowane producentom rolnym odszkodowanie musi być zmniejszone o połowę, jeżeli nie dokonali oni ubezpieczenia co najmniej 50% średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczęściej występującymi w danym państwie członkowskim lub regionie, zaproponowano zmniejszenie w tym przypadku o połowę łącznej kwoty pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny, w przypadku nie zawarcia przez rolnika umowy ubezpieczenia, obejmującej w dniu wystąpienia tych szkód ochroną ubezpieczeniową, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Zgodnie z danymi przekazanymi przez jednostki udzielające pomocy w ramach programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania, udzielono następującej pomocy: w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych ze środków ARiMR w kwocie 374 tys. zł dla 3678 producentów rolnych, na ponowne obsianie w kwocie 122,3 mln zł dla producentów rolnych, w opłatach składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668 tys. zł dla 1351 rolników, w opłatach należności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie tys. zł. Natomiast z uwagi na małe kwoty udzielonych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg i zwolnień w podatku rolnym z tytułu ujemnych skutków przezimowania w okresie 2011/2012 nie było możliwe zarejestrowanie w systemie informatycznym kwoty pomocy z tego tytułu w ramach ww. programu. Projekt uchwały jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 12

13 Ocena Skutków Regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt uchwały dotyczy ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, banków, jednostek samorządu terytorialnego, oraz producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny. 2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Przewidziana w projekcie Programu pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego będzie realizowana z budżetu państwa, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji rolnej oraz poręczenia i gwarancje spłaty tych kredytów zostaną sfinansowane w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym ARiMR na 2013 r. Pomoc w wysokości 100 zł na 1 ha uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m 2 upraw w szklarniach i tunelach kwalifikujących się do likwidacji zostanie sfinansowana z oszczędności w ramach planu finansowego ARiMR na 2013 r. W związku z kilkukrotnym obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy redyskonta weksli NBP z poziomu 5,00% do poziomu 2,75% w skali rocznej przewiduje się zmniejszenie dotacji z budżetu z kwoty tys. zł o kwotę tys. zł do kwoty tys. zł przy jednoczesnym utworzeniu nowej pozycji kosztów pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r tys. zł. Powyższe skutki wyliczono przyjmując maksymalną kwotę pomocy na 1 ha upraw rolnych i 1 m 2 upraw w szklarniach i tunelach kwalifikujących się do likwidacji, natomiast kwota pomocy będzie pomniejszana o połowę, jeżeli producent rolny nie posiadał w dniu wystąpienia powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. Uwzględniając 13

14 powyższe za wystarczającą na udzielenie pomocy finansowej na 1 ha upraw rolnych i 1 m 2 upraw w szklarniach i tunelach foliowych kwalifikujących się do likwidacji można uznać kwotę tys. zł. W zakresie pozostałych działań uchwała nie wprowadza nowych rozwiązań, które powodowałyby skutki finansowe z tytułu wejścia w życie uchwały, przy czym ulgi w podatku rolnym zastosowane na podstawie Ordynacja podatkowa nie podlegają rekompensacie z budżetu państwa. Precyzyjne określenie skutków finansowych z tytułu szkód spowodowanych przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny oraz wysokości szkód będzie możliwe po zakończeniu szacowania strat przez komisje powołane przez wojewodów. 3. Wpływ regulacji na rynek pracy Wejście w życie projektowanej uchwały umożliwi utrzymanie miejsc pracy w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych, które poniosły szkody z powodu wystąpienia powodzi, huraganu, gradu i deszczu nawalnego. 4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w życie projektowanej uchwały umożliwi dalsze funkcjonowanie poszkodowanych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej. 5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Wejście w życie projektowanej uchwały wpłynie pozytywnie na sytuację i rozwój regionalny terenów, które zostały dotknięte przez powódź, huragan, grad i deszcz nawalny. 6. Konsultacje społeczne Projekt uchwały w ramach konsultacji społecznych, został przesłany do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, NSZZ Solidarność 80, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji Związków Producentów Rolnych, Federacji Związków Pracodawców Rolnych, Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna, Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej SOLIDARNI, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Związku Zawodowego Centrum Naukowe Młodych Rolników, Związku Zawodowego Pracowników 14

15 Rolnictwa w RP, Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ANIMAL BY PRODUCTS Polskiego Związku Przetwórców. Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło uwagę, iż rolnik który ubezpieczył uprawy ma większe prawdopodobieństwo uzyskania niższej dopłaty niż rolnik nieubezpieczony. Uwaga ta nie została uwzględniona, gdyż konieczność pomniejszania wysokości pomocy o kwotę uzyskanych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych wynika z przepisów rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła uwagę polegającą na podwyższeniu zaproponowanych w wysokości 100 zł na 1 ha i 10 zł na 1 m 2 stawek pomocy. Uwaga ta nie została uwzględniona ze względu na ograniczone możliwości budżetu państwa. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych zaproponował przyjęcie wyliczania poziomu szkód w odniesieniu do średniej rocznej produkcji roślinnej uzyskanej w danym gospodarstwie rolnym. Uwaga ta nie została uwzględniona ze względu na sprzeczność z przepisem art. 2 pkt 8 i art. 11 rozporządzenia nr 1857/

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW RM -111-131-17 UCHWALA NR 129/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

z dnia 31 sierpnia 2015 r. RM-111-148-15 U C H WA Ł A N R 1 4 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9738 Poz. 996 996 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA - POMOC DLA ROLNIKÓW ŻYWNOŚĆ DROGA, BO DOBRA 4 kwietnia 2012 r., godz. 11.30, Sejm RP PROGRAM POMOCY DLA

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? pełna procedura

Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? pełna procedura .pl https://www..pl Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? pełna procedura Autor: Beata Kozłowska Data: 3 lipca 2016 To zawsze ogromna strata. Ale, najważniejsze, aby wszystko udokumentować, choćby i telefonem

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku Co zrobić w razie powstania szkód Dolny Śląsk, ze względu na swoje położenie posiada klimat, który charakteryzuje się

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. RM 110-108-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa 2010.05.19 I ROZWOJU WSI Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

kwartału, bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru

kwartału, bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru II. Program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Program

Bardziej szczegółowo

KLĘSKI 2012 r. pomoc

KLĘSKI 2012 r. pomoc KLĘSKI 2012 r. pomoc Nasz kraj coraz częściej nawiedzają niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz liczne anomalia pogodowe. W ubiegłym roku były to przymrozki wiosenne, huragany i powodzie w obecnym roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015.07./^ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa 2015.07./^ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 2015.07./^ Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak susza, grad, deszcz nawalny,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SEKRETARZ STANU Jacek Bogucki

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SEKRETARZ STANU Jacek Bogucki RPU/86242/2016 P Data:2016-07-26 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SEKRETARZ STANU Jacek Bogucki Fwe-07-289/BG/2016/ Warszawa, dnia 20-07-2016 r. Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski W związku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa 2012.04.27 I ROZWOJU WSI Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa, 2014.05.29 I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa, 2014.05.29 I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa, 2014.05.29 I ROZWOJU WSI Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

Zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2010 roku dla Komisji powołanej zarz

Zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2010 roku dla Komisji powołanej zarz Zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2010 roku dla Komisji powołanej zarządzeniem Nr 226/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2009r. I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MRiRW: straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (komunikat)

MRiRW: straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (komunikat) 2016-06-29 17:10 MRiRW: straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (komunikat) - MRiRW informuje: Susza, ale także ulewy, porywiste wiatry, gradobicia, intensywne burze, które w czerwcu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 22 listopada 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 22 listopada 2016 r. RM-110-143-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty wskutek nawałnic w sierpniu br.

Pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty wskutek nawałnic w sierpniu br. Pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty wskutek nawałnic w sierpniu br. Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc klęskową? Pobierz wniosek!

Jak otrzymać pomoc klęskową? Pobierz wniosek! https://www. Jak otrzymać pomoc klęskową? Pobierz wniosek! Autor: Beata Kozłowska Data: 21 października 2016 Gdy nawiedziła nas susza, deszcz nawalny, huragan albo grad możemy wystąpić do ARiMR z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników!

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! .pl https://www..pl Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 grudnia 2016 Od wiosny tego roku (zresztą jak co roku) głośno było a to o przymrozkach, a to o suszy,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaproponowano rozwiązania zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji

Bardziej szczegółowo

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk

Bardziej szczegółowo

4. PESEL: Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2) :

4. PESEL: Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy?

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy? Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk Ŝywiołowych mogą skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r.

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. Pani/Pan Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, wszyscy Informuję, iŝ w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-58-09 Druk nr 1954 Warszawa, 5 maja 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 września 2019 r.

z dnia 6 września 2019 r. RM-110-75-19 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Powiadomienie Wojewody - 48 godzin. Wstępna ocena rozmiaru strat 7 dni. Uruchomienie pracy Oddziałów Terenowych Wojewódzkiej Komisji d/s szacowania strat. Sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 9 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca ulg w spłacie należności KOWR

Informacja dotycząca ulg w spłacie należności KOWR Oddział Terenowy w Szczecinie Informacja dotycząca ulg w spłacie należności KOWR Oddział może udzielić ulg w spłacie należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w postaci: odroczeń bieżących terminów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Urzędu Gminy Wolsztyn - Zespołu Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych

Wniosek do Urzędu Gminy Wolsztyn - Zespołu Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych . dnia....2019 r miejscowość Wniosek do Urzędu Gminy Wolsztyn - Zespołu Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych Wnioskodawca (imię i nazwisko) : Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Obowiązek zawarcia umów ubezpieczeniowych przez rolników

Obowiązek zawarcia umów ubezpieczeniowych przez rolników Obowiązek zawarcia umów ubezpieczeniowych przez rolników Przypominamy o obowiązku zawarcia umów ubezpieczeniowych przez rolników. Przepisy prawa nakładają obowiązek zawarcia umów ubezpieczeniowych przez

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 20 listopada 2017 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 20 listopada 2017 r. RM-110-134-17 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. Na podstawie art. 5

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ROLNICTWA WR-II.7160.73.2013 Kraków,05.09.2013 r. Wójt Burmistrz Prezydent Miasta wszyscy W nawiązaniu do pism, znak: WR-II.7160.50.2013 z 16 lipca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje ze środków krajowych pomoc na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA KOMISJI TERENOWYCH POWOŁANYCH PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO

ZASADY POSTĘPOWANIA KOMISJI TERENOWYCH POWOŁANYCH PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO 01.06.2011 r. ZASADY POSTĘPOWANIA KOMISJI TERENOWYCH POWOŁANYCH PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO W CELU OSZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ POWSTAŁYCH W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:...

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... 4. PESEL: 5. NIP:

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 1374: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (wyciąg) z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE SZKÓD w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęskami żywiołowymi

SZACOWANIE SZKÓD w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęskami żywiołowymi ZACHODNIOPOMORSKI Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Marek Gardygajło Andrzej Kamiński Kazimierz Niegowski SZACOWANIE SZKÓD w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY/MIASTA 1) :

URZĄD GMINY/MIASTA 1) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 stycznia 2019 r.

z dnia 24 stycznia 2019 r. RM-110-6-19 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Dzierżona 4b Ozimek WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Dzierżona 4b Ozimek WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Ozimek, dnia Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Dzierżona 4b 46-040 Ozimek WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :... Adres zamieszkania wnioskodawcy:......... Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. Warszawa, grudzień 2015 r. WSTĘP Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Krzemieniewo ul. Dworcowa Krzemieniewo WNIOSEK

Urząd Gminy Krzemieniewo ul. Dworcowa Krzemieniewo WNIOSEK . imię i nazwisko miejscowość, data. adres. nr tel. Kontaktowego Urząd Gminy Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo WNIOSEK Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE. Urzędu Gminy w Adres zamieszkania:...

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE. Urzędu Gminy w Adres zamieszkania:... WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE Wzór Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. PESEL: 4. NIP: 5. Numer ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice - Zespołu Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych

Wniosek do Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice - Zespołu Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych . dnia....2019 r. miejscowość Wniosek do Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice - Zespołu Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych Wnioskodawca (imię i nazwisko) :...

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE Rolnicy ubiegający się o płatności obszarowe w gospodarstwach, w których wystąpiła siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności: zachowują

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

Kredyt klęskowy dla dużych przedsiębiorstw. Kiedy można się o niego starać?

Kredyt klęskowy dla dużych przedsiębiorstw. Kiedy można się o niego starać? .pl https://www..pl Kredyt klęskowy dla dużych przedsiębiorstw. Kiedy można się o niego starać? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 września 2016 Jest już pomoc dla dużych przedsiębiorstw w razie klęsk żywiołowych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

Miejscowość położenia uprawy, Nr ewidencyjny działki, obręb (tylko grunty zlokalizowane na terenie Gminy Lądek)

Miejscowość położenia uprawy, Nr ewidencyjny działki, obręb (tylko grunty zlokalizowane na terenie Gminy Lądek) (imię i nazwisko rolnika) (adres) (nr telefonu) (PESEL). (NIP) REGON, dnia. Urząd Gminy w Lądku NR Gospodarstwa:.. ul. Rynek 26 62-406 Lądek Zespół Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjnych od 2015 r.

Kredyty preferencyjnych od 2015 r. Kredyty preferencyjnych od 2015 r. Od 2015 roku zmieniły się zasady udzielania przez ARiMR wsparcia z budŝetu krajowego. Do dyspozycji będzie mniej linii kredytowych niŝ w poprzednim okresie, ale za to

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1 Załącznik nr do Zasad działania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1 .. imię i nazwisko lub nazwa siedziby producenta rolnego..... adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego..... adres gospodarstwa rolnego.... adres działu specjalnego produkcji rolnej.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Urzędu Gminy Przemęt - Zespołu Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych

Wniosek do Urzędu Gminy Przemęt - Zespołu Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych . dnia....2018r miejscowość Wniosek do Urzędu Gminy Przemęt - Zespołu Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych Wnioskodawca (imię i nazwisko) :. Adres i miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE. Urząd Miasta i Gminy Stopnica

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE. Urząd Miasta i Gminy Stopnica WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE Urząd Miasta i Gminy Stopnica 1.Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. PESEL: 4. Numer ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Konsultacja, weryfikacja, akceptacja /osoba

Konsultacja, weryfikacja, akceptacja /osoba Lp. Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dla urzędów gmin

Bardziej szczegółowo

RGK Szanowny Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna Warszawa

RGK Szanowny Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna Warszawa Potworów, dnia 5 września 2017 r. RGK.5535.3.2017 Szanowny Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji

Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SIERPCU

URZĄD GMINY W SIERPCU Załącznik nr do Zasad działania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE Urząd Gminy w Tuczępach 1.Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. PESEL: 5. Numer ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1 Załącznik nr do Zasad działania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik nr 7.11.E do Metodyki oceny zdolności kredytowej Klientów Instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : Adres zamieszkania wnioskodawcy / adres siedziby gospodarstwa rolnego...

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : Adres zamieszkania wnioskodawcy / adres siedziby gospodarstwa rolnego... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo