13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)"

Transkrypt

1 13. Sąd Najwyższy Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) Sąd Najwyższy: jest organem władzy sądowniczej powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez nadzór zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, dzięki rozpoznawaniu kasacji oraz innych środków odwoławczych, podejmowaniu uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne, 2) rozpoznawania protestów wyborczych, stwierdzania ważności wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Parlamentu Europejskiego oraz referendum, 3) opiniowania projektów ustaw, innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy; Sąd Najwyższy dzieli się na Izby: 1) Cywilną, 2) Karną, 3) Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, 4) Wojskową; wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN ogłaszany w Monitorze Polskim; Pierwszy Prezes SN corocznie składa Prezydentowi, Krajowej Radzie Sądownictwa i Parlamentowi informację o działalności; Sąd Najwyższy wydaje zbiór swoich orzeczeń; Organy Sądu Najwyższego: 1) Pierwszy Prezes SN, 2) Prezesi SN. 93

2 I. Prawo konstytucyjne samorząd stanowią wszyscy sędziowie SN w stanie czynnym a organami samorządu SN są: 1) Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, 2) Zgromadzenie sędziów izby SN, 3) Kolegium SN. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego: jest powoływany przez Prezydenta na 6 lat spośród sędziów Sądu Najwyższego; kieruje pracami i reprezentuje Sąd Najwyższy, powołuje i odwołuje przewodniczących wydziałów w izbach na wniosek Prezesa SN; w czasie jego nieobecności, zastępuje go wyznaczony przez niego Prezes SN, a w przypadku niemożliwości wyznaczenia najstarszy służbą na stanowisku sędziego. Prezes Sądu Najwyższego: jest zastępcą Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i kieruje pracą poszczególnej izby, jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego: dokonuje wyboru: kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, 2 kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa i przedstawia ich Prezydentowi, 2 członków Krajowej Rady Sądownictwa; przewodniczy mu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego: opiniuje kandydatów na: stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego, stanowiska przewodniczących wydziałów oraz wybiera 2 członków i zastępcę członka Kolegium Sądu Najwyższego; przewodniczy mu Prezes Sądu Najwyższego. Kolegium Sądu Najwyższego: tworzą: Pierwszy Prezes SN, Prezesi Sądu Najwyższego, sędziowie wybrani przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego na 3 lata. Przewodniczącym jest Pierwszy Prezes SN; kompetencje: ustalanie podziału czynności w Sądzie Najwyższym, opiniowanie kandydatów na Prezesów SN, opiniowanie zarządzeń Pierwszego Prezesa SN, uchwalanie regulaminów kancelarii Pierwszego Prezesa SN oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Stosunek służbowy: do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN powołuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa; sędzią Sądu Najwyższego może być ten, kto: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 94

3 13. Sąd Najwyższy 3) ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra, 4) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, 5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, 6) ma minimum 10-letni staż pracy jako sędzia lub prokurator, prezes, wiceprezes, starszy radca lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza; Prezydent, na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, ustala w drodze rozporządzenia, liczbę stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym; każdy kto spełnia warunki do objęcia stanowiska w Sądzie Najwyższym jako sędzia może zgłosić swoją kandydaturę, w terminie miesiąca od ukazania się obwieszczenia, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego; stosunek służbowy sędziego SN nawiązuje się po doręczeniu aktu powołania. Sędzia powinien zgłosić się w celu objęcia stanowiska w terminie 14 dni od otrzymania powołania. Nieusprawiedliwione nieobjęcie stanowiska w terminie powoduje, że powołanie traci moc, co stwierdza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Natomiast przy powołaniu sędzia składa ślubowanie przed Prezydentem; sędzia obejmuje stanowisko w izbie Sądu Najwyższego wskazanej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN; stosunek służbowy sędziego SN wygasa w razie: 1) śmierci, 2) zrzeczenia się urzędu, 3) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania stanowiska sędziego, 4) prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o złożeniu sędziego z urzędu, 5) utraty obywatelstwa polskiego; sędzia Sądu Najwyższego, który zrzekł się urzędu lub statusu sędziego w stanie spoczynku, ma prawo uzyskać wpis na listę adwokatów, radców prawnych bez ograniczeń określonych w przepisach o adwokaturze i radcach; sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku życia. Na swój wniosek może przejść w stan spoczynku: 1) po ukończeniu 65 lat, 2) po ukończeniu 60 lat, jeżeli przepracował co najmniej 9 lat na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego; w sprawie przeniesienia sędziego w stan spoczynku uchwałę podejmuje Krajowa Rada Sądownictwa, na wniosek sędziego lub Kolegium Sądu Najwyższego. Od tej uchwały przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego; na wniosek Pierwszego Prezesa SN, Minister Sprawiedliwości na czas określony (maksymalnie 2 lata), może delegować do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym sędziego sądu apelacyjnego lub okręgowego, oczywiście za jego zgodą. Na wniosek Pierwszego Prezesa SN, Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego sądu powszechnego do pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego. 95

4 I. Prawo konstytucyjne Prawa i obowiązki: sędzia ma obowiązek zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których dowiedział się ze względu na swoje stanowisko (nie dotyczy jawnej rozprawy sądowej), od obowiązku zachowania tajemnicy sędziego może zwolnić Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, sędzia nie podlega postępowaniu sprawdzającemu, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych, czas pracy sędziego określony jest wymiarem jego zadań. Sędzia nie może: być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego lub spółdzielni, być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały o wartości powyżej 10% kapitału zakładowego, prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. Sędzia może: być zatrudniony dodatkowo jedynie na stanowisku dydaktycznym, naukowym lub naukowo-dydaktycznym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach. O zamiarze podjęcia, o podjęciu innego zajęcia sędzia zawiadamia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który wydaje decyzję o sprzeciwie, jeżeli uzna, że zajęcie to będzie przeszkadzało w pełnieniu obowiązków, osłabiało jego bezstronność lub powodowało ujmę godności urzędu sędziowskiego; oświadczenie o stanie majątkowym sędziowie Sądu Najwyższego składają Pierwszemu Prezesowi SN; sędzia SN może orzekać wyłącznie w Sądzie Najwyższym; sędzia mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w organach państwowych, służbie dyplomatycznej lub konsularnej albo organach organizacji międzynarodowej musi zrzec się niezwłocznie swojego urzędu; sędzia Sądu Najwyższego powinien mieszkać w Warszawie, jednakże Pierwszy Prezes SN może wyrazić zgodę na zamieszkanie w innej miejscowości; sędziemu Sądu Najwyższego przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia; sędzia w stanie spoczynku otrzymuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. Odpowiedzialność karna: sędzia Sądu Najwyższego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, 96

5 13. Sąd Najwyższy nie dotyczy to ujęcia go na gorącym uczynku, o zatrzymaniu sędziego SN powiadamia się Pierwszego Prezesa SN, który może nakazać natychmiast jego zwolnienie. Odpowiedzialność dyscyplinarna: za przewinienia służbowe i uchybienie godności urzędu, za swoje postępowanie przed objęciem urzędu, jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego stanowiska państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziowskiego, za wykroczenia; sądami dyscyplinarnymi są: 1) w I instancji Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów, 2) w II instancji Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów. W sądzie dyscyplinarnym nie mogą orzekać: Pierwszy Prezes SN, Prezesi SN, Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy. Skład sądu dyscyplinarnego wyznacza Kolegium SN, w drodze losowania, z listy sędziów SN (zawsze w składzie musi być jeden sędzia, który stale orzeka w sprawach karnych), a przewodniczy składowi sędzia najstarszy służbą. Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępcę wybiera Kolegium SN na 4 lata; karami dyscyplinarnymi są: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) usunięcie z zajmowanej funkcji, 4) złożenie sędziego z urzędu; Rzecznik Dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne na żądanie: 1) Pierwszego Prezesa SN, 2) Kolegium Sądu Najwyższego, 3) z własnej inicjatywy; od orzeczeń dyscyplinarnych nie przysługuje kasacja. Postępowanie przed Sądem Najwyższym: Sąd Najwyższy orzeka w składzie 3 sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej. W składzie orzekającym może brać udział tylko jeden sędzia delegowany, choć nie może on być przewodniczącym; jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, wojskowych, Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes SN może przedstawić wniosek o rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy zagadnienia prawnego (w składzie 7 sędziów tego sądu). Z tym wnioskiem mogą też wystąpić: RPO, Prokurator Generalny, w zakresie swojej właściwości, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych; o posiedzeniu pełnego składu Sądu Najwyższego, składu izby zawiadamia się Prokuratora Generalnego, którego osobisty udział lub przez zastępcę jest obowiązkowy. W pozostałych posiedzeniach może brać udział prokurator z Prokuratury Generalnej (w izbie wojskowej prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej); 97

6 I. Prawo konstytucyjne uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, połączonych izb, całej izby z chwilą ich podjęcia uzyskują moc zasad prawnych. Skład 7 sędziów może nadać uchwale moc zasady prawnej; Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora Generalnego unieważnia prawomocne orzeczenie wydane w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów polskich lub w której w chwili orzekania droga sądowa była niedopuszczalna, jeżeli orzeczenie to nie może być wzruszone w inny sposób; Kancelaria Pierwszego Prezesa SN wykonuje zadania w zakresie spraw finansowych, kadrowych i administracyjno-gospodarczych. Kieruje nią Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa SN, którego powołuje i odwołuje Pierwszy Prezes SN; Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego wykonuje zadania związane z pieczą nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności prawa stosowanego przez sądy. Kieruje nim Dyrektor Biura powoływany i odwoływane przez Pierwszego Prezesa SN. 98

2. Test z ustawy z r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)

2. Test z ustawy z r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) 2. Test z ustawy z 8.12.2016 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) 1. Sąd Najwyższy dzieli się na Izby: a) wyłącznie Cywilną i Karną, b) Cywilną, Karną, Karną wojskową oraz Pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany Dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254)) Projekt ustawy o Sądzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2002.240.2052 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052. Art. 1. Sąd Najwyższy jest organem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (DRUK NR 1727)

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (DRUK NR 1727) ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (DRUK NR 1727) Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie o Sądzie Najwyższym

Bardziej szczegółowo

I II III IV. i Spraw Publicznych

I II III IV. i Spraw Publicznych 18 grudnia 2017 r. ZESTAWIENIE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH zawartych w: (I) obowiązującej, (II) zawetowanej, (III) zaproponowanej przez prezydenta oraz (IV) przekazanej prezydentowi do podpisu ustawie o Sądzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O SĄDZIE NAJWYŻSZYM Z 20 LIPCA 2017 R.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O SĄDZIE NAJWYŻSZYM Z 20 LIPCA 2017 R. 21/07/2017 ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O SĄDZIE NAJWYŻSZYM Z 20 LIPCA 2017 R. Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze zmiany przewidziane w ustawie o Sądzie Najwyższym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 240 poz. 2052 USTAWA. z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 240 poz. 2052 USTAWA. z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 240 poz. 2052 USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 499, z 2014 r. poz. 504, 1031,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje cele określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym

USTAWA. z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym Sąd Najwyższy. Dz.U.2013.499 z dnia 2013.04.24 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 sierpnia 2015 r. do: 28 sierpnia 2015 r. USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (T.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1 z :34

1 z :34 1 z 11 2015-11-04 14:34 Wydruk z 2015.11.04 Dz.U.2013.499 -j.t. - Sąd Najwyższy. Wersja 2015.10.11 do 2015.12.31 Dz.U.2013.499 j.t. 2015.10.11 zm. Dz.U.2015.1348 art. 47 USTAWA z dnia 23 listopada 2002

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1254 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 1066 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3236)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3236) Druk nr 3948 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 240 poz z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 240 poz z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2002 Nr 240 poz. 2052 U S T AWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, 2103, 2261, z 2017 r. poz. 38. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm. Stan prawny na 17.10.2018. USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje przewodniczących wydziałów w izbach na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego. 3.

2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje przewodniczących wydziałów w izbach na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego. 3. Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2052) tj. z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 499) tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254) (zm. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 153 poz USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 153 poz USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1269 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1647, z 2015 r. poz. 1224.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Źródło: https://www.wsa.poznan.pl/wsa-poznan/pdf/13/prawo_o_ustroju_sadow_administracyjnych Dz.U.02.153.1269 2006.03.15 zm. Dz.U.2005.169.1417 art.81 2010.01.01

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Dz.U.2019.825 t.j. z dnia 2019.05.06 Wersja od: 6 maja 2019r. USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zadania Sądu Najwyższego] Sąd Najwyższy jest organem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm. Stan prawny na 01.01.2019 USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Dz.U.2016.1066 z dnia 2016.07.20 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 20 lipca 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Bardziej szczegółowo

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI kontrola realizowana przez: 1. sądy powszechne 2. sądy administracyjne 3. sądy powszechne i sądy administracyjne Polska? model

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2018 r. Poz. 2107

Warszawa, dnia 7 listopada 2018 r. Poz. 2107 Warszawa, dnia 7 listopada 2018 r. Poz. 2107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ustroju sądów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze zmiany. dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego

Ważniejsze zmiany. dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ważniejsze zmiany dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego - porównanie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz z przedstawionym

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego - porównanie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz z przedstawionym

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym Art. 1. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 5 Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 5 USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do: 1) sprawowania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym 1) Rozdział 1

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym 1) Rozdział 1 Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177)

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177) Prokuraturę stanowią: Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz prokuratorzy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PRZEDSTAWIONYM PRZEZ PREZYDENTA PROJEKCIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PRZEDSTAWIONYM PRZEZ PREZYDENTA PROJEKCIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PRZEDSTAWIONYM PRZEZ PREZYDENTA PROJEKCIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM 28/09/2017 Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze zmiany przewidziane w przedstawionym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 R. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 R. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM 03/01/2017 ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 R. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze zmiany przewidziane w ustawie z dnia 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. (druk nr 1169)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. (druk nr 1169) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 1169) USTAWA z dnia 17 grudnia 1997 r. O ZMIANIE USTAWY PRAWO O

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt III KZ 28/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lipca 2017 r. SSN Kazimierz Klugiewicz po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu, w dniu 12 lipca 2017 r., w sprawie M. W., zażalenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A z dnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T A W A z dnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez: a) zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia. 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. 2011 r. Nr 126, poz. 714,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym U S T AWA Projekt z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym Art. 1. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art.

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727)

o poselskim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727) Druk nr 1769 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o poselskim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727) Sejm na 46. posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Oświadczenia majątkowe sędziów materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Notatka dot. oświadczeń majątkowych sędziów 1. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976

Bardziej szczegółowo

5. Test z ustawy z r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177 ze zm.)

5. Test z ustawy z r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177 ze zm.) 5. Test z ustawy z 28.1.2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177 ze zm.) 1. Prokuraturę stanowią: Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 13 września 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 13 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1230 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Słowo wstępne.......................................... XI Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XV Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 31 Sądy i Trybunały. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 31 Sądy i Trybunały. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 31 Sądy i Trybunały Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Władza

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO. Konstytucja Marcowa. /opracowanie nr 1/

SĄDOWNICTWO OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO. Konstytucja Marcowa. /opracowanie nr 1/ SĄDOWNICTWO OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO Konstytucja Marcowa /opracowanie nr 1/ 1) Sądy wymierzają sprawiedliwość w imieniu RP 2) Ustawa określi organizację, zakres i sposób działania sądów 3) Sędziów mianuje

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak zob. np.: orzeczenie TK z 9 listopada 1993 r., sygn. K 11/93 Rozdział VIII Konstytucji RP SĄDY I TRYBUNAŁY art. 173 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3236 Warszawa, 6 lipca 2010 r.

Druk nr 3236 Warszawa, 6 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-74-10 Druk nr 3236 Warszawa, 6 lipca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 3 MARCA 2004 R. SNO 1/04

POSTANOWIENIE Z DNIA 3 MARCA 2004 R. SNO 1/04 POSTANOWIENIE Z DNIA 3 MARCA 2004 R. SNO 1/04 Przewodniczący: sędzia SN Halina Gordon-Krakowska. Sędziowie SN: Mirosław Bączyk, Herbert Szurgacz (sprawozdawca). Sąd Najwyższy Sąd Dyscyplinarny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak SĄD NAJWYŻSZY art. 183 Konstytucji RP 1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r. w przedmiocie projektów rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. Przedmiot informacji: Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne informacji: Uprawnienia organizacji związkowej do skierowania sprawy interpretacji przepisów do Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2073

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2073 Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2073 USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) sposób nawiązania, zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 976 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 714, Nr 203, poz. 1192. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 714. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje kompetencje,

Bardziej szczegółowo

13. WŁADZA SĄDOWNICZA

13. WŁADZA SĄDOWNICZA 13. WŁADZA SĄDOWNICZA 14. Władza sądownicza w RP. Organy kontroli i ochrony prawa. 1) wymienia sądy i trybunałyprzedstawia ich kompetencje, 2) charakteryzuje organy kontroli i ochrony prawa, 3) wymienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.02.153.1269 2006.03.15 zm. Dz.U.05.169.1417 art. 81 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 714, Nr 203, poz. 1192, z 2014 r. poz. 512, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENTÓW

Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENTÓW Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, CN 231-232 tel./fax: +48 81 445 43 64, e-mail: uss@kul.lublin.pl ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2008 r. Nr 214, poz. 1345, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 168, poz. 1004. USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2018 r. Poz. 1422

Warszawa, dnia 24 lipca 2018 r. Poz. 1422 Warszawa, dnia 24 lipca 2018 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony na 16.12.2011 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

Tekst ujednolicony na 16.12.2011 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Tekst ujednolicony na 16.12.2011 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Art. 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Art. 1. Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 106 poz. 679 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U Nr 106 poz. 679 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) sposób

Bardziej szczegółowo

5) w art. 40 skreśla się pkt 4.

5) w art. 40 skreśla się pkt 4. W art. 2 projektu ustawy dodaje się następujące punkty:, zmieniając jednocześnie dalszą numerację: 1) Użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy okręgowa izba adwokacka zastępuje się użytymi

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE SEJMU KREACYJNA. Funkcja kreacyjna polega na kompetencji do powoływania innych konstytucyjnych organów państwa.

FUNKCJE SEJMU KREACYJNA. Funkcja kreacyjna polega na kompetencji do powoływania innych konstytucyjnych organów państwa. s. 48 FUNKCJE SEJMU KREACYJNA Funkcja kreacyjna polega na kompetencji do powoływania innych konstytucyjnych organów państwa. Sejm powołuje: samodzielnie: Prezesa RM i na jego wniosek całą Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r.

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 79 4878 Poz. 430 430 obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Art. 1. Ustawa określa ograniczenia

Bardziej szczegółowo

o t?,.23?;; -~

o t?,.23?;; -~ \l l~ li SPRAWIEDLIWOŚCI DL-VI-440-4/16..-----;-- - -- KANCELARIA OGOL." A o 3-03- 2017 -t?,.23?;; -~ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 5 Warszawa, 3 marca 20 l 7 r. KPRM 11 III l 11 l 1111 111111111111111

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. 228 ) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 117 poz. 753. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 117 poz. 753. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 1997 Nr 117 poz. 753 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z 2008 r. Nr 237,

Bardziej szczegółowo

RPO: uwagi do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (komunikat)

RPO: uwagi do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (komunikat) 2017-07-18 14:13 RPO: uwagi do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (komunikat) - RPO informuje: Uwagi RPO do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym: SN stanie się w praktyce organem

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Porównanie ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z ustawą z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz przedstawionego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 659

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 659 Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 659 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 1393 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 1393

Warszawa, dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 1393 Warszawa, dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 1393 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2001 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1987 Nr 21 poz. 123 Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. 2001 Nr 14 poz. 147 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo