Pojęcia podstawowe. Wykład 9: Planowanie procesów. Histogram czasów faz procesora (przypadek 1) Planista procesora (krótkoterminowy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcia podstawowe. Wykład 9: Planowanie procesów. Histogram czasów faz procesora (przypadek 1) Planista procesora (krótkoterminowy)"

Transkrypt

1 Częstość występowania fazy Częstość występowania fazy Wykład 9: Planowanie procesów Pojęcia podstawowe Podstawowe pojęcia Kryteria planowania Algorytmy planowania Planowanie wieloprocesorowe Planowanie w czasie rzeczywistym Ocena algorytmów Wieloprogramowość wieloprocesowość wiele programów (procesów) może być wykonanych w systemie z podziałem czasu Maksymalne wykorzystanie procesora ma wielkie znaczenie (głównie ze względów ekonomicznych), a może być osiągnięte dzięki stałemu utrzymywaniu w gotowości/działaniu kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu procesów. Wykład 9, Systemy operacyjne (studia dzienne) PJWSTK, Adam Smyk, 216/ Naprzemienny ciąg faz procesora i operacji wejścia/wyjścia Histogram czasów faz procesora (przypadek 1) 16 Cykle faz procesora i cykle faz we/wy Wykonanie procesu składa się z cykli faz procesora i oczekiwania na we/wy. Zarządzanie fazami procesora taki rozkład wykonania procesów, aby każdy z nich był uzyskał sprawiedliwy dostęp do jednostki wykonawczej, albo do innych zasobów Czas trwania fazy [ms] Histogram czasów faz procesora (przypadek 2) 25 2 Planista procesora (krótkoterminowy) Wybiera jeden proces spośród przebywających w pamięci (w kolejkach) procesów gotowych do wykonania i przydziela mu procesor. Jak może wyglądać kolejka? p5 p1 p4 p2 p3 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p5 p3 p4 p6 p5 Czas trwania fazy [ms] p1 p2 p3 p4 p

2 Planista procesora (krótkoterminowy) Decyzje o przydziale procesora mogą zapaść gdy proces: 1. Przeszedł ze stanu aktywności do stanu oczekiwania. 2. Przeszedł ze stanu aktywności do gotowości. 3. Przeszedł od stanu oczekiwania do gotowości. 4. Kończy się. Jeśli planowanie odbywa się tylko w sytuacjach 1 i 4 to mówimy o planowaniu niewywłaszczeniowym. Wszystkie inne przypadki przedstawiają planowanie wywłaszczeniowe. Planista procesora (krótkoterminowy) Planowanie bez wywłaszczania nie wymaga zastosowania żadnego dodatkowego sprzętu (typu timer) przy obsłudze zmiany kontekstu Przy planowaniu wywłaszczeniowym ponosimy dodatkowe koszty związane ze sprzętem, z być może konieczną modyfikacją jądra, z droższymi operacjami w zmodyfikowanym jądrze, z wprowadzeniem operacji synchronizacji. nowy Przyjęcie Przerwanie Wyjście zakończony nowy Przyjęcie Przerwanie Wyjście zakończony gotowy aktywny gotowy Decyzja planista aktywny Zakończenie obsługi zdarzenia lub operacji we/wy Decyzja planista Oczekiwanie na zdarzenie lub na wykonanie Operacji we/wy Zakończenie obsługi zdarzenia lub operacji we/wy Oczekiwanie na zdarzenie lub na wykonanie Operacji we/wy oczekujący oczekujący Ekspedytor (ang. dispatcher) Moduł ekspediujący przekazuje kontrolę procesora do dyspozycji procesu wybranego przez planistę krótkoterminowego Do jego obowiązków należy: Przełączanie kontekstu Przełączanie do trybu użytkownika Przeskok do właściwej komórki w programie użytkownika w celu wznowienia działania programu Opóźnianie ekspedycji (ang. dispatch latency) czas zużyty przez ekspedytora na wstrzymanie jednego procesu i uaktywnienie innego. 4.9 Kryteria planowania Wykorzystanie procesora Dąży się do tego, aby procesor był nieustannie zajęły pracą. Wykorzystanie procesora może się wahać w granicach od do 1%. W rzeczywistym systemie powinno się ono mieścić w przedziale od 4% (słabe obciążenie systemu) do 9% (intensywna eksploatacja systemu). Przepustowość jeśli procesor jest zajęty wykonywaniem procesów, to praca postępuje naprzód. Jedną z miar pracy jest liczba procesów kończonych w jednostce czasu zwana przepustowością (ang. throughput). Dla długich procesów wartość ta może wynosić jeden proces na godzinę. Dla krótkich transakcji przepustowość może się kształtować na poziomie 1 procesów na sekundę 4.1 Kryteria planowania c.d. Kryteria planowania c.d. Czas cyklu przetwarzania Ważnym kryterium dla konkretnego procesu jest czas potrzebny na jego wykonanie. Czas upływający między chwilą nadejścia procesu do systemu a chwilą zakończenia procesu nazywa się czasem cyklu przetwarzania (ang. turnaround time). Jest to suma okresów spędzonych na czekaniu na wejście do pamięci, czekaniu w kolejce, procesów gotowych do wykonania, wykonywaniu procesu przez procesor i wykonywaniu operacji wejścia-wyjścia. Czas oczekiwania Algorytm planowania przydziału procesora nie ma faktycznie wpływu na czas, w którym proces działa lub wykonuje operacje wejścia-wyjścia: dotyczy on tylko czasu, który proces spędza w kolejce procesów gotowych do wykonania. Czas oczekiwania jest sumą okresów, w których proces czeka w kolejce procesów gotowych do działania. Czas odpowiedzi W systemach interakcyjnych czas cyklu przetwarzania może nie być najlepszym kryterium. Często bywa tak, że proces produkuje pewne wyniki dość wcześnie i wykonuje następne obliczenia, podczas gdy poprzednie rezultaty są prezentowane użytkownikowi. Toteż kolejną miarą jest czas upływający między wysłaniem żądania (przedłożeniem zamówienia) a pojawieniem się pierwszej odpowiedzi. Ta miara, nosząca nazwę czasu odpowiedzi (ang. response time), określa, ile czasu upływa do rozpoczęcia odpowiedzi, ale nie obejmuje czasu potrzebnego na wyprowadzenie tej odpowiedzi. Czas odpowiedzi jest na ogół uzależniony od szybkości działania urządzenia wyjściowego

3 Kryteria optymalizacji Maksymalne wykorzystanie procesora Maksymalna przepustowość Minimalny czas cyklu przetwarzania Minimalny czas oczekiwania Minimalny czas odpowiedzi Algorytmy planowania dostępu do procesora Założenia: 1. Przy omawianiu konkretnych algorytmów, rozpatrujemy wyłącznie 1 fazę pracy procesora cel: ułatwienie analizy W większości przypadków kryterium może być średnia (wariancja miara zmienności) ze wszystkich lub z wybranych kryteriów Im więcej kryteriów tym, zazwyczaj, dokładniejsze dopasowanie charakteru procesów do charakteru systemu wykonawczego W systemach interaktywnych istotniejszy może być czas odpowiedzi: lepszy: wolniejszy, ale przewidywalny nieprzewidywalne czasowo odpowiedzi systemu obniżają komfort pracy i utrudniają zapanowanie nad systemem 2. Miarą stosowaną w porównaniach jest średni czas oczekiwania 3. Zależności czasowe między procesami przedstawiane będą na wykresach Gantta Algorytm planowania: Pierwszy przyszedł, Pierwszy obsłużony (FCFS FIFO) Przypuśćmy, że procesy przychodzą w kolejności: P 1, P 2, P 3 Diagram Gantta dla algorytmu planowania: Proces Czas trwania fazy 24 3 P3 3 P 1 P 2 P Czas oczekiwania dla procesów: P 1 = ; P 2 = 24; P 3 = 27 Średni czas oczekiwania: ( )/3 = 17 Algorytm planowania: Pierwszy przyszedł, Pierwszy obsłużony (FCFS FIFO) Załóżmy, że procesy nadeszły w kolejności: P 2, P 3, P 1. Diagram Gantta dla algorytmu szeregowania : P3 Czas oczekiwania dla P 1 = 6; P 2 = ; P 3 = 3 Średni czas oczekiwania : ( )/3 = 3 Wynik: dużo krótsze czasy oczekiwania niż w poprzednim przypadku Algorytm planowania: Pierwszy przyszedł, Pierwszy obsłużony (FCFS FIFO) Algorytm FCFS jest algorytmem bez wywłaszczania kłopot w systemach z podziałem czasu Możliwy efekt konwoju: krótkie procesy czekają na zakończenie długiego procesu P3 P4 P5 Procesy o długich fazach wykonania (zależne od procesora) Zbiór procesów o krótkich fazach wykonania (zależne od We/Wy) Planowanie metodą "najpierw najkrótsze zadanie (ShortestJobFirst) Algorytm wiąże z każdym procesem długość jego najbliższej z przyszłych faz procesora; Podstawowe założenie SJF: dostępny procesor zostaje przydzielony procesowi z najkrótszą następną fazą. Dwa warianty : bez wywłaszczania - proces, któremu przydzielono procesor nie może być wywłaszczony dopóki nie zakończy się bieżąca faza. z wywłaszczaniem - jeżeli przybywa nowy proces z czasem trwania fazy mniejszym aniżeli czas pozostały do zakończenia bieżącego procesu. Ten schemat nazywany jest planowaniem metodą "najpierw najkrótszy pozostały czas. Jak można wykazać SJF jest algorytmem optymalnym: daje minimalny średni czas oczekiwania dla danego zbioru procesów

4 Długość fazy Przykład SJF bez wywłaszczania Proces Czas przybycia Czas trwania fazy P3 4 1 P4 5 4 Przykład SRTF (ShortestRemainingTimeFirst) SJF z wywłaszczaniem Proces Czas przybycia Czas trwania fazy P3 4 1 P4 5 4 Diagram Gantta dla algorytmu SJF Diagram Gantta (SRTF) P 1 P 3 P 2 P 4 P3 P Średni czas oczekiwania = ( )/4 = Średni czas oczekiwania = ( )/4 = Jak określić długość następującego zapotrzebowania procesu na procesor? Można tylko oszacować długość następnej fazy procesora Można to zrobić na podstawie znanych już poprzednich faz procesora, używając średniej wykładniczej pomiarów poprzednich faz 1. t n = aktualna długość n-tej fazy procesora 2. n+1 = przewidywana wartość długości fazy procesora w każdej chwili n+1 3., 1 4. Zdefiniujemy: n+1 = t n +(1- ) n Przewidywanie następnych faz procesora na podstawie średniej wykładniczej n+1 = t n +(1- ) n Faza procesora (tj) Wartość "odgadnięta" (Tj) Przewidywanie następnych faz procesora na podstawie średniej wykładniczej Przykłady średniej wykładniczej Czas n+1 = t n +(1- ) n Jeżeli = n+1 = n niedawna historia nie ma wpływu na wynik. Jeżeli =1 n+1 = t n liczy się tylko ostatnia wartość pomiaru fazy procesora. Można rozwinąć wzór : n+1 = t n +(1 - ) t n-1 + +(1 - ) j t n-j + +(1 - ) n+1 Ponieważ zarówno ( ) jak i (1- ) są mniejsze lub równe 1, to każdy następny człon ma mniejszą wagę niż jego poprzednik

5 Średni czas cyklu przetwarzania Planowanie priorytetowe Planowanie priorytetowe Algorytm SJF jest jednym z algorytmem planowania priorytetowego, w którym priorytetem jest odwrotność oczekiwanego (przewidywalnego) czasu trwania fazy procesora Każdemu procesowi przypisuje się priorytet (liczbę całkowitą z zadanego zakresu np.:..127, ) Procesor przydziela się procesowi, którego priorytet jest najwyższy (nice, renice) Im mniejsza liczba tym większy priorytet (lub odwrotnie) Priorytety wewnętrzne Mierzalne własności procesu: Limit czasu, wielkość potrzebnej pamięci, liczba otwartych plików.. Priorytety zewnętrzne Mierzalne własności wobec SO: ważność procesu, rodzaj i wielkość opłat, instytucja zlecająca wykonanie.. Rodzaje planowania priorytetowego Z wywłaszczeniem idea: jak w kolejce procesów gotowych pojawia się proces o wyższym priorytecie to proces aktywny zostaje wywłaszczony Bez wywłaszczania Problem: zagłodzenie procesu - procesy z niskim priorytetem mogą nigdy nie doczekać się procesora (IBM 794) Rozwiązanie: postarzanie procesów - stopniowe (co jakiś z góry ustalony czas) podwyższanie priorytetu długo oczekującego procesu, tak aby miał szanse się wykonać Planowanie rotacyjne (Round Robin (RR)) Zaprojektowany specjalnie dla systemów z podziałem czasu. Każdy proces otrzymuje mała jednostkę czasu procesora (kwant), zwykle 1-1 milisekund. Po tym czasie proces jest wywłaszczany i przekierowywany na koniec kolejki. Jeśli jest n procesów w kolejce (FIFO) i kwant czasu wynosi q, wtedy każdy proces otrzymuje 1/n czasu procesora w kawałkach o maksymalnej długości q. Żaden proces nie czeka dłużej niż (n-1)q kwantów czasu. Jak można się spodziewać średni czas oczekiwania w RR jest dość długi. Wydajność: Duży kwant czasu algorytm sprowadza się do FIFO, FCFS Mały kwant czasu algorytm sprowadza się do ciągłe przełączenia kontekstu (duża strata czasu) i dużej rotacji procesów między kolejkami Przykład RR z kwantem czasu q=2 Procesy Czas trwania procesów P3 68 P4 24 Czas przyjścia wszystkich procesów wynosi Wykres Gantt'a : P 1 P 2 P 3 P 4 P 1 P 3 P 4 P 1 P 3 P Typowo, wyższy czas wykonania niż SJF, ale dużo lepszy (krótszy) czas odpowiedzi Kwant czasu i czas zmiany kontekstu Średni czas cyklu przetwarzania zależy od kwantu czasu Całkowity czas wykonania procesu = Kwant Przełączanie kontekstu , ,5 11 1,5 1 Procesy Czas 6 3 P3 1 P4 7 Mniejszy kwant czasu zwiększa częstotliwość przełączania kontekstu Wniosek: Kwant czasu musi być długi w porównaniu z czasem zmiany kontekstu , Kwant czasu Suma ostatnich cykli wykonywania się wszystkich procesów Ilość procesów 4.3 5

6 Średni czas cyklu przetwarzania zależy od kwantu czasu Kolejki wielopoziomowe Procesy systemowe Przykład: Mamy 3 procesy o 1 jednostek czasu każdy Dla kwantu czasu o długości 1 mamy średni czas obiegu 29 Dla kwantu czasu o długości 1 mamy średni czas obiegu 2 A trzeba jeszcze uwzględnić czas potrzebny na zmianę kontekstu : ( Średni czas cyklu poprawia się gdy większość procesów kończy swoje kolejne fazy procesora w pojedynczych kwantach czasu. Mamy kilka typów procesów Kolejka zadań gotowych jest podzielona na oddzielne kolejki : przód(interaktywny) tło(wsad) Każda kolejka ma własny algorytm planowania, przód RR tło - FCFS Planowanie musi dokonywać się pomiędzy kolejkami. Planowanie ze stałym priorytetem (np. najpierw cały przód, potem cale tło). Istnieje możliwość zagłodzenia procesów. Podział czasu - każda kolejka otrzymuje określoną ilość czasu procesora którą może rozdzielić miedzy swoje procesy, np. 8% na przód i 2% na tło Najwyższy priorytet Procesy interakcyjne Procesy redagowania interakcyjnego Procesy wsadowe Procesy użytkownika Najniższy priorytet Wielopoziomowe kolejki ze sprzężeniem zwrotnym Proces może poruszać się miedzy rożnymi kolejkami; w ten sposób można wprowadzić starzenie się procesów. Planowanie zadań wielopoziomowych kolejek ze sprzężeniem zwrotnym podlega następującym parametrom: ilość kolejek algorytm planowania dla poszczególnych kolejek metody używane do stwierdzania kiedy promować proces metody używane do stwierdzania kiedy degradować proces metody używane do stwierdzania do której kolejki wejdzie proces kiedy zajdzie potrzeba jego obsługi. Trzy kolejki : Przykład wielopoziomowej kolejki ze sprzężeniem zwrotnym Q kwant czasu 8 milisekund Q 1 kwant czasu 16 milisekund Q 2 kolejka pierwszy przybyły - pierwszy obsłużony(fcfs) Planowanie zadań Nowy proces przychodzi do kolejki Q typu FCFS. Kiedy kolejka 'zdobywa' procesor, proces otrzymuje 8 milisekund. Jeśli nie skończy działania w trakcie 8 milisekund proces jest przenoszony do kolejki Q 1. W kolejce Q 1 (znów FCFS) proces otrzymuje 16 dodatkowych milisekund. Jeśli i teraz nie zdąży się wykonać, jest wywłaszczany i przenoszony do kolejki Q 2. Kolejka Kwant = 8 Kolejka 1 Kwant = 16 Kolejka 2 FCFS Planowanie zadań dla wielu procesorów Planowanie zadań staje się bardziej złożone jeśli jest dostępny więcej niż jeden procesor. Procesory w systemie wieloprocesorowym: identyczne (homogeniczne) lub różnorodne (heterogeniczne) Dzielenie i równoważenie obciążeń (ang. load sharing i load balancing). Każdy procesor może mieć niezależną kolejkę, lub może być jedna (wspólna) kolejka do wszystkich procesorów Wieloprocesorowość asymetryczna tylko jeden procesor (master) podejmuje decyzje planistyczne, pozostałe procesory (slaves) wykonują zlecone im zadania. Wieloprocesorowość symetryczna każdy procesor sam sobie wybiera proces do wykonania, byleby dwa procesory nie wybrały tego samego. Planowanie zadań w systemach czasu rzeczywistego Twarde (hard) systemy czasu rzeczywistego - musza zakończyć ważne zadania w gwarantowanej jednostce czasu: Wymagają dokładnych informacji o czasie wykonania procesów lub operacji I/O Wymagają (wcześniejszej) rezerwacji zasobów Raczej wykluczone z pamięcią wirtualną nieoczekiwane wahania czasowe Łagodne (soft) systemy czasu rzeczywistego - ważnym procesom nadaje się wyższe priorytety: Łagodne systemy czasu rzeczywistego mogą być implementowane w systemach z podziałem czasu: Możliwe są zagłodzenia Możliwy jest niesprawiedliwy przydział zasobów Procesy czasu rzeczywistego mają najwyższy możliwy priorytet, nie ulegają degradacji, a czas ich ekspedycji do procesora musi być minimalny

Planowanie przydziału procesora CPU scheduling. Koncepcja szeregowania. Planista przydziału procesora (planista krótkoterminowy) CPU Scheduler

Planowanie przydziału procesora CPU scheduling. Koncepcja szeregowania. Planista przydziału procesora (planista krótkoterminowy) CPU Scheduler Planowanie przydziału procesora CPU scheduling Koncepcja szeregowania Koncepcja szeregowania (Basic Concepts) Kryteria szeregowania (Scheduling Criteria) Algorytmy szeregowania (Scheduling Algorithms)

Bardziej szczegółowo

Fazy procesora i wejścia-wyjścia. Planowanie przydziału procesora. Czasy faz procesora. Planowanie przydziału procesora

Fazy procesora i wejścia-wyjścia. Planowanie przydziału procesora. Czasy faz procesora. Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora W pamięci operacyjnej znajduje się kilka procesów jednocześnie. Kiedy jakiś proces musi czekać, system operacyjny odbiera mu procesor i oddaje do dyspozycji innego procesu.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora W pamięci operacyjnej znajduje się kilka procesów jednocześnie. Kiedy jakiś proces musi czekać, system operacyjny odbiera mu procesor i oddaje do dyspozycji innego procesu.

Bardziej szczegółowo

Przełączanie kontekstu. Planista średnioterminowy. Diagram kolejek. Kolejki planowania procesów. Planiści

Przełączanie kontekstu. Planista średnioterminowy. Diagram kolejek. Kolejki planowania procesów. Planiści Kolejki planowania procesów Diagram kolejek Kolejka zadań (job queue) - tworzą ją procesy wchodzące do systemu. Kolejka procesów gotowych (ready queue) - procesy gotowe do działania, umieszczone w pamięci,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Komponenty jądra związane z szeregowaniem Ogólna koncepcja planowania Kryteria oceny uszeregowania Algorytmy

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Planowanie (szeregowanie) procesów (ang. process scheduling) Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 6. Planowanie (szeregowanie) procesów (ang. process scheduling) Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 6 Planowanie (szeregowanie) procesów (ang. process scheduling) Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Rodzaje planowania Planowanie długoterminowe. Decyzja o

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Komponenty jądra związane z szeregowaniem Ogólna koncepcja planowania Kryteria oceny algorytmów planowania Algorytmy planowania (2) 1 Komponenty jądra w planowaniu Planista

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora Ogólna koncepcja planowania Tryb decyzji określa moment czasu, w którym oceniane i porównywane są priorytety procesów i dokonywany jest wybór procesu do wykonania. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja planowania. Planowanie przydziału procesora. Komponenty jądra w planowaniu. Tryb decyzji. Podejmowanie decyzji o wywłaszczeniu

Ogólna koncepcja planowania. Planowanie przydziału procesora. Komponenty jądra w planowaniu. Tryb decyzji. Podejmowanie decyzji o wywłaszczeniu Planowanie przydziału procesora Ogólna koncepcja planowania Tryb decyzji określa moment czasu, w którym oceniane i porównywane są priorytety procesów i dokonywany jest wybór procesu do wykonania. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i wątkami

Zarządzanie procesami i wątkami SOE - Systemy Operacyjne Wykład 4 Zarządzanie procesami i wątkami dr inŝ. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Pojęcie procesu (1) Program zbiór instrukcji dla procesora

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesorem

Zarządzanie procesorem Zarządzanie procesorem 1. Koncepcja procesu 2. Blok kontrolny procesu 3. Planowanie (szeregowanie) procesów! rodzaje planistów! kryteria planowania 4. Algorytmy planowania! FCFS! SJF! RR! planowanie priorytetowe!

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora Pojęcia podstawowe. Kryteria planowania. Algorytmy planowania. Planowanie wieloprocesorowe. Planowanie w czasie rzeczywistym. Ocena algorytmów. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne:

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 7 Planowanie przydziału procesora. Toruń, 2004 Odrabianie wykładów czwartek, 1.04.2004, S7, g. 12.00 za 19.05 czwartek, 15.04.2004, S7, g. 12.00

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 1

Materiały pomocnicze 1 TECHNIKI DZIELENIA OGRANICZONEGO ZBIORU ZASOBÓW wzajemne wyłączanie procesów od zasobów niepodzielnych PRZYDZIAŁ ZASOBÓW I PLANOWANIE zapobieganie zakleszczeniom zapewnienie dużego wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - zarządzanie procesami

Systemy Operacyjne - zarządzanie procesami Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 26 października 2010 1 1 Proces sekwencyjny 2 Cykl życia procesu 3 Deskryptor procesu 4 współbieżne 2 3 1 Motywacja 2 Kolejki 3 Planiści

Bardziej szczegółowo

Informatyka, systemy, sieci komputerowe

Informatyka, systemy, sieci komputerowe Informatyka, systemy, sieci komputerowe Systemy operacyjne wykład 2 Procesy i wątki issk 1 SO koncepcja procesu i zasobu Proces jest elementarną jednostką pracy zarządzaną przez system operacyjny, wykonującym

Bardziej szczegółowo

2.1 Wstęp Kryteria planowania Algorytmy planowania Systemy wieloprocesorowe i czasu rzeczywistego...

2.1 Wstęp Kryteria planowania Algorytmy planowania Systemy wieloprocesorowe i czasu rzeczywistego... Plan prezentacji Spis treści 1 Planowanie przydziału procesora 1 1.1 Wstęp................................................... 1 1.2 Kryteria planowania............................................ 2 1.3

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień planowania przydziału procesora, czyli szeregowania procesów w dostępie do procesora. Planowanie takie sprowadza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych. Dr inż. Robert Wójcik. Wykład 3. Zarządzanie przydziałami procesora w systemach komputerowych

Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych. Dr inż. Robert Wójcik. Wykład 3. Zarządzanie przydziałami procesora w systemach komputerowych Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych Dr inż. Robert Wójcik Wykład 3. Zarządzanie przydziałami procesora w systemach komputerowych 3.1. Planowanie przydziału procesora http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień planowania przydziału procesora, czyli szeregowania procesów w dostępie do procesora. Planowanie takie sprowadza się do wyboru jednego z procesów

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne III

Systemy operacyjne III Systemy operacyjne III WYKŁAD 2 Jan Kazimirski 1 Procesy w systemie operacyjnym 2 Proces Współczesne SO w większości są systemami wielozadaniowymi. W tym samym czasie SO obsługuje pewną liczbę zadań procesów

Bardziej szczegółowo

Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień planowania przydziału procesora, czyli szeregowania procesów w dostępie do procesora.

Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień planowania przydziału procesora, czyli szeregowania procesów w dostępie do procesora. Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień planowania przydziału procesora, czyli szeregowania procesów w dostępie do procesora. Planowanie takie sprowadza się do wyboru jednego z procesów (lub wątków)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015

SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015 1 SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ZADAŃ PROGRAMISTYCZNYCH: Zadania laboratoryjne polegają na symulacji i badaniu własności algorytmów/mechanizmów stosowanych w systemach operacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH KOMPONENTY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl PRZYDZIAŁ CZASU PROCESORA Cel: Stałe

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 1

Materiały pomocnicze 1 JĄDRO SYSEMU Jądro systemu stanowi główny interfejs między sprzętem (surową maszyną), a systemem operacyjnym. JĄDRO SYSEMU inne elementy systemu jądro systemu surowa maszyna 2 PODSAWOWE UDOGODIEIA SPRZĘOWE

Bardziej szczegółowo

Planowanie przydziału procesora

Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora Komponenty jądra związane z szeregowaniem Ogólna koncepcja planowania Kryteria oceny algorytmów planowania Algorytmy planowania Przykłady implementacji przydziału czasu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 PLAN: 1. Wątki 2. Planowanie przydziału procesora (szeregowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści wykładów:

Pytania do treści wykładów: Pytania do treści wykładów: Wprowadzenie: 1. Jakie zadania zarządzania realizowane są dla następujących zasobów: a) procesor, b) pamięć, c) plik? 2. W jaki sposób przekazywane jest sterowanie do jądra

Bardziej szczegółowo

Przykłady implementacji planowania przydziału procesora

Przykłady implementacji planowania przydziału procesora Przykłady implementacji planowania przydziału procesora Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Tradycyjne szeregowanie w systemie UNIX Szeregowanie w systemie Linux z jądrem

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Paweł Pełczyński

Systemy operacyjne. Paweł Pełczyński Systemy operacyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie Struktura systemów operacyjnych Procesy i Wątki Komunikacja międzyprocesowa Szeregowanie procesów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szeregowanie zadań w Linux Kernel 2.6. Daniel Górski Przemysław Jakubowski

Szeregowanie zadań w Linux Kernel 2.6. Daniel Górski Przemysław Jakubowski Szeregowanie zadań w Linux Kernel 2.6 Daniel Górski Przemysław Jakubowski Plan prezentacji Szeregowanie procesów - Szeregowanie - Cele szeregowania - Scheduler 2.6 - Struktury danych używane w 2.6 - Multiprocesorowość

Bardziej szczegółowo

przydziału procesora Przykłady implementacji planowania przydziału procesora Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

przydziału procesora Przykłady implementacji planowania przydziału procesora Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Tradycyjne szeregowanie w systemie UNIX Szeregowanie w systemie Linux z jądrem 2.6 Szeregowanie w systemie Windows 2000/XP (2) Szeregowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Wykład 2. Iwona Kochańska

Programowanie współbieżne Wykład 2. Iwona Kochańska Programowanie współbieżne Wykład 2 Iwona Kochańska Miary skalowalności algorytmu równoległego Przyspieszenie Stały rozmiar danych N T(1) - czas obliczeń dla najlepszego algorytmu sekwencyjnego T(p) - czas

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych. Dr inż. Robert Wójcik. Wykład 3. Zarządzanie przydziałami procesora w systemach komputerowych

Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych. Dr inż. Robert Wójcik. Wykład 3. Zarządzanie przydziałami procesora w systemach komputerowych Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych Dr inż. Robert Wójcik Wykład 3. Zarządzanie przydziałami procesora w systemach komputerowych 3.2. Implementacja planowania przydziału procesora http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php

Bardziej szczegółowo

4. Procesy pojęcia podstawowe

4. Procesy pojęcia podstawowe 4. Procesy pojęcia podstawowe 4.1 Czym jest proces? Proces jest czymś innym niż program. Program jest zapisem algorytmu wraz ze strukturami danych na których algorytm ten operuje. Algorytm zapisany bywa

Bardziej szczegółowo

4. Procesy pojęcia podstawowe

4. Procesy pojęcia podstawowe 4. Procesy pojęcia podstawowe 4.1 Czym jest proces? Proces jest czymś innym niż program. Program jest zapisem algorytmu wraz ze strukturami danych na których algorytm ten operuje. Algorytm zapisany bywa

Bardziej szczegółowo

Fazy procesora i wejścia-wyjścia. Planowanie przydziału procesora. Czasy faz procesora. Planowanie przydziału procesora

Fazy procesora i wejścia-wyjścia. Planowanie przydziału procesora. Czasy faz procesora. Planowanie przydziału procesora Planowanie przydziału procesora W pamięci operacyjnej znajduje się kilka procesów jednocześnie. Kiedy jakiś proces musi czekać, system operacyjny odbiera mu procesor i oddaje do dyspozycji innego procesu.

Bardziej szczegółowo

Procesy, wątki i zasoby

Procesy, wątki i zasoby Procesy, wątki i zasoby Koncepcja procesu i zasobu, Obsługa procesów i zasobów, Cykl zmian stanów procesu i kolejkowanie, Klasyfikacja zasobów, Wątki, Procesy i wątki we współczesnych systemach operacyjnych.

Bardziej szczegółowo

J. Ułasiewicz Programowanie aplikacji współbieżnych 1

J. Ułasiewicz Programowanie aplikacji współbieżnych 1 J. Ułasiewicz Programowanie aplikacji współbieżnych 1 7. procesów W środowisku systemu pracuje zwykle więcej procesów gotowych do wykonania niż dostępnych jest procesorów. Stąd istnieje potrzeba decydowania

Bardziej szczegółowo

projektowanie systemu

projektowanie systemu projektowanie systemu cel użytkownika: system operacyjny powinien być wygodny, łatwy w użyciu, prosty do nauczenia, niezawodny, bezpieczny i szybki cel producenta: system operacyjny powinien być łatwy

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane - wykład 9. Systemy czasu rzeczywistego Notes. Systemy czasu rzeczywistego Notes. Systemy czasu rzeczywistego Notes.

Systemy wbudowane - wykład 9. Systemy czasu rzeczywistego Notes. Systemy czasu rzeczywistego Notes. Systemy czasu rzeczywistego Notes. Systemy wbudowane - wykład 9 Przemek Błaśkiewicz 26 maja 2017 1 / 93 Systemy czasu rzeczywistego sterowanie silnikiem rakietowym; 2 / 93 Systemy czasu rzeczywistego sterowanie silnikiem rakietowym; system

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Koncepcja procesu i zasobu Obsługa procesów i zasobów Cykl zmian stanów procesu i kolejkowanie Klasyfikacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Koncepcja procesu i zasobu Obsługa procesów i zasobów Cykl zmian stanów procesu i kolejkowanie Klasyfikacja zasobów Wątki Procesy i wątki

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Definicje systemu operacyjnego Zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych 2 Zasoby systemu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu RTLinux

Prezentacja systemu RTLinux Prezentacja systemu RTLinux Podstawowe założenia RTLinux jest system o twardych ograniczeniach czasowych (hard real-time). Inspiracją dla twórców RTLinux a była architektura systemu MERT. W zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Dariusz Wawrzyniak Koncepcja procesu i zasobu Obsługa procesów i zasobów Cykl zmian stanów procesu i kolejkowanie Klasyfikacja zasobów Wątki Procesy i wątki we współczesnych systemach operacyjnych Plan

Bardziej szczegółowo

Procesy i wątki. Blok kontrolny procesu. Proces. Proces - elementy. Stan procesu

Procesy i wątki. Blok kontrolny procesu. Proces. Proces - elementy. Stan procesu Proces Procesy i wątki Proces jest wykonywanym programem. Wykonanie procesu musi przebiegać w sposób sekwencyjny ( w dowolnej chwili na zamówienie naszego procesu może być wykonany co najwyżej jeden rozkaz

Bardziej szczegółowo

Proces y i y w i ąt ą ki

Proces y i y w i ąt ą ki Procesy i wątki Proces Proces jest wykonywanym programem. Wykonanie procesu musi przebiegać w sposób sekwencyjny ( w dowolnej chwili na zamówienie naszego procesu może być wykonany co najwyżej jeden rozkaz

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy Systemy operacyjne Systemy operacyjne Dr inż. Ignacy Pardyka Literatura Siberschatz A. i inn. Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa Skorupski A. Podstawy budowy i działania komputerów, WKiŁ, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego

Elementy Modelowania Matematycznego Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 9 Systemy kolejkowe Spis treści Wstęp Systemy masowej obsługi (SMO) Notacja Kendalla Schemat systemu masowej obsługi Przykład systemu M/M/1 Założenia modelu matematycznego

Bardziej szczegółowo

Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we

Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych systemach komputerowych pojęcia procesu i pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Wprowadzenie do systemów operacyjnych SOE - Systemy Operacyjne Wykład 1 Wprowadzenie do systemów operacyjnych dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW System komputerowy Podstawowe pojęcia System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym

Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym Komputery i Systemy Równoległe Jędrzej Ułasiewicz 1 Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym 10. Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym...2 10.1 Kryteria efektywności przetwarzania równoległego...2

Bardziej szczegółowo

Stan procesu. Procesy i zarządzanie procesorem. Koncepcja procesu. Diagram stanów procesu

Stan procesu. Procesy i zarządzanie procesorem. Koncepcja procesu. Diagram stanów procesu Procesy i zarządzanie procesorem Stan procesu Koncepcja procesu i wątku Szeregowanie procesów (process scheduling) Operacje na procesach Procesy współpracujące Komunikacja między procesami Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Definicja systemu operacyjnego (1) Miejsce,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wprowadzenie Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Szeregowanie w systemach czasu rzeczywistego

1. Szeregowanie w systemach czasu rzeczywistego J. Ułasiewicz Systemy Czasu Rzeczywistego 1 1. Szeregowanie w systemach czasu rzeczywistego 1.1 Definicje Zadanie - proces lub wątek Gotowych do wykonania zadań jest zwykle dużo więcej niż mogących je

Bardziej szczegółowo

4. Procesy pojęcia podstawowe

4. Procesy pojęcia podstawowe 4. Procesy pojęcia podstawowe 4.1 Czym jest proces? Proces jest czymś innym niż program. Program jest zapisem algorytmu wraz ze strukturami danych na których algorytm ten operuje. Algorytm zapisany bywa

Bardziej szczegółowo

Przykłady implementacji planowania przydziału procesora. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Przykłady implementacji planowania przydziału procesora. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Przykłady implementacji planowania przydziału procesora Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie podejść do planowania przydziału procesora w najbardziej popularnych

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności.

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Organizacja pamięci Organizacja pamięci współczesnych systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia SWB - Systemy operacyjne w systemach wbudowanych - wykład 14 asz 1 Podstawowe zagadnienia System operacyjny System czasu rzeczywistego Systemy wbudowane a system operacyjny Przykłady systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów operacyjnych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Wprowadzenie do systemów operacyjnych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Wprowadzenie do systemów operacyjnych mgr inż. Krzysztof Szałajko Co to jest system operacyjny? Co to jest system komputerowy? 2 / 37 Definicja: system operacyjny System operacyjny jest programem pośredniczącym

Bardziej szczegółowo

1. Liczby i w zapisie zmiennoprzecinkowym przedstawia się następująco

1. Liczby i w zapisie zmiennoprzecinkowym przedstawia się następująco 1. Liczby 3456.0012 i 0.000076235 w zapisie zmiennoprzecinkowym przedstawia się następująco a) 0.34560012 10 4 i 0.76235 10 4 b) 3.4560012 10 3 i 7.6235 10 5 c) 3.4560012 10 3 i 7.6235 10 5 d) po prostu

Bardziej szczegółowo

Procesy. W sk³ad procesu wchodzi:

Procesy. W sk³ad procesu wchodzi: Procesy Proces - program w czasie wykonania; wykonanie musi przebiegaæ sekwencyjnie W sk³ad procesu wchodzi: program licznik rozkazów stos sekcja danych Procesy wykonuj¹ siê wspó³bie nie (niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Jan Tuziemski Źródło części materiałów: os-book.com

Pamięć wirtualna. Jan Tuziemski Źródło części materiałów: os-book.com Pamięć wirtualna Jan Tuziemski Źródło części materiałów: os-book.com Pamięć wirtualna Na poprzednich wykładach omówiono sposoby zarządzania pamięcią Są one potrzebne ponieważ wykonywane rozkazy procesów

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne, architektura komputerów

Systemy operacyjne, architektura komputerów Systemy operacyjne, architektura komputerów 1. Struktura komputera: procesor, we/wy, magistrala, pamiec. Działanie komputera. Linie magistrali systemowej. Linia danych do przenoszenia danych np. szyna

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 Zasoby: PROCES wykonujący się program ; instancja programu

Bardziej szczegółowo

Jadro Linux 2.6. a zadania czasu rzeczywistego. Artur Lewandowski. Jądro Linux 2.6 p.1/14

Jadro Linux 2.6. a zadania czasu rzeczywistego. Artur Lewandowski. Jądro Linux 2.6 p.1/14 Jadro Linux 2.6 a zadania czasu rzeczywistego Artur Lewandowski al167167@students.mimuw.edu.pl Jądro Linux 2.6 p.1/14 1 Wprowadzenie Linux 2.6 wprowadza dużo nowych cech polepszajacych wydajność zadań

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów PROCESY I ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Projektowanie oprogramowania systemów PROCESY I ZARZĄDZANIE PROCESAMI Projektowanie oprogramowania systemów PROCESY I ZARZĄDZANIE PROCESAMI plan Cechy, właściwości procesów Multitasking Scheduling Fork czym jest proces? Działającą instancją programu Program jest kolekcją

Bardziej szczegółowo

Porządek dostępu do zasobu: procesory obszary pamięci cykle procesora pliki urządzenia we/wy

Porządek dostępu do zasobu: procesory obszary pamięci cykle procesora pliki urządzenia we/wy ZAKLESZCZENIA w SO brak środków zapobiegania zakleszczeniom Zamówienia na zasoby => przydział dowolnego egzemplarza danego typu Zasoby w systemie typy; identyczne egzemplarze procesory obszary pamięci

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86

Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86 Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86 Spis treści Wprowadzenie... 11 1. Architektura procesorów rodziny x86... 17 1.1. Model procesorów

Bardziej szczegółowo

Mariusz Rudnicki PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW CZASU RZECZYWISTEGO CZ.1

Mariusz Rudnicki PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW CZASU RZECZYWISTEGO CZ.1 Mariusz Rudnicki mariusz.rudnicki@eti.pg.gda.pl PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW CZASU RZECZYWISTEGO CZ.1 Przedmiot PSCR Przedmiot PSCR Wykład do połowy semestru Laboratorium od połowy semestru Projekt Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego

Systemy wbudowane. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego Systemy wbudowane Systemy operacyjne czasu rzeczywistego Definicje System czasu rzeczywistego to taki, w którym wynik przetwarzania nie zależy tylko i wyłącznie od jego logicznej poprawności, ale również

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami (omawiane zagadnienia)

Zarządzanie procesami (omawiane zagadnienia) Zarządzanie procesami (omawiane zagadnienia) Pojęcie procesu Stany procesu Blok kontrolny procesu Tworzenie procesu Sygnały Kończenie wykonania procesu Działanie interpretatora poleceń (shell-a) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

4. ZNACZENIE ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO

4. ZNACZENIE ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO Znaczenie rozkładu wykładniczego 4 51 4. ZNACZENIE ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO 4.1. Rozkład wykładniczy Zmienna losowa X ma rozkład wykładniczy, jeżeli funkcja gęstości prawdopodobieństwa f ( x) = λe λx x 0,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. wykład 1- System operacyjny i jego zadania. dr Marcin Ziółkowski

Systemy operacyjne. wykład 1- System operacyjny i jego zadania. dr Marcin Ziółkowski Systemy operacyjne wykład 1- System operacyjny i jego zadania dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 3marca2016r. PLAN WYKŁADU 1 Historia i zadania

Bardziej szczegółowo

Definicja systemu operacyjnego (1) Definicja systemu operacyjnego (2) Miejsce systemu operacyjnego w architekturze systemu komputerowego

Definicja systemu operacyjnego (1) Definicja systemu operacyjnego (2) Miejsce systemu operacyjnego w architekturze systemu komputerowego Systemy operacyjne wprowadzenie 1 Definicja systemu operacyjnego (1) Definicja systemu operacyjnego (2) System operacyjny jest zbiorem ręcznych i automatycznych procedur, które pozwalają grupie osób na

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Procesy i wątki. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 3. Procesy i wątki. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 3 Procesy i wątki Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Pojęcie procesu Program = plik wykonywalny na dysku Proces = uruchomiony i wykonywany program w pamięci

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. A gdyby tak w pamięci przebywała tylko ta część programu, która jest aktualnie wykonywana?

Pamięć wirtualna. A gdyby tak w pamięci przebywała tylko ta część programu, która jest aktualnie wykonywana? Pamięć wirtualna Pytanie: Czy proces rezerwuje pamięć i gospodaruje nią w sposób oszczędny? Procesy często zawierają ogromne fragmenty kodu obsługujące sytuacje wyjątkowe Zadeklarowane tablice lub rozmiary

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat blokowy układu ze sprzężeniem zwrotnym

Ogólny schemat blokowy układu ze sprzężeniem zwrotnym 1. Definicja sprzężenia zwrotnego Sprzężenie zwrotne w układach elektronicznych polega na doprowadzeniu części sygnału wyjściowego z powrotem do wejścia. Częśd sygnału wyjściowego, zwana sygnałem zwrotnym,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO - VxWorks

SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO - VxWorks WZAJEMNE WYKLUCZANIE Wiele metod. Np. wyłączanie przerwań: funkcja() //... Int blokada = intlock(); // Obszar krytyczny, któremu nie możemy przerwać intunlock(blokada); wyłączanie wywłaszczania: funkcja()

Bardziej szczegółowo

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Plan wykładów Wykład 1: - Wstęp. Klasyfikacje mikroprocesorów Wykład 2: - Mikrokontrolery 8-bit: AVR, PIC Wykład 3: - Mikrokontrolery 8-bit: 8051, ST7 Wykład

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów współbieżnych

Modelowanie procesów współbieżnych Modelowanie procesów współbieżnych dr inż. Maciej Piotrowicz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ piotrowi@dmcs.p.lodz.pl http://fiona.dmcs.pl/~piotrowi -> Modelowanie... Literatura M.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Definicja Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz Operacjami wejścia/wyjścia nazywamy całokształt działań potrzebnych

Bardziej szczegółowo

dr Adam Sojda Wykład Politechnika Śląska Badania Operacyjne Teoria kolejek

dr Adam Sojda Wykład Politechnika Śląska Badania Operacyjne Teoria kolejek dr Adam Sojda Badania Operacyjne Wykład Politechnika Śląska Teoria kolejek Teoria kolejek zajmuje się badaniem systemów związanych z powstawaniem kolejek. Systemy kolejkowe W systemach, którymi zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Motywacja - memory wall Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 2 Organizacja pamięci Organizacja pamięci:

Bardziej szczegółowo

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu Wykład 11-12 Centralne twierdzenie graniczne Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu Centralne twierdzenie graniczne (CTG) (Central Limit Theorem - CLT) Centralne twierdzenie graniczne (Lindenberga-Levy'ego)

Bardziej szczegółowo

Informatyka. informatyka i nauki komputerowe (computer science)

Informatyka. informatyka i nauki komputerowe (computer science) Informatyka informacja i jej reprezentacje informatyka i nauki komputerowe (computer science) algorytmika efektywność algorytmów poprawność algorytmów złożoność obliczeniowa, problemy NP-trudne (NP-zupełne)

Bardziej szczegółowo

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 Cel wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działanie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Aktywna hurtownia danych AHD [T. Thalhammer,

Bardziej szczegółowo

Architektura potokowa RISC

Architektura potokowa RISC Architektura potokowa RISC Podział zadania na odrębne części i niezależny sprzęt szeregowe Brak nawrotów" podczas pracy potokowe Przetwarzanie szeregowe i potokowe Podział instrukcji na fazy wykonania

Bardziej szczegółowo

Elementy modelowania matematycznego

Elementy modelowania matematycznego Eleenty odelowania ateatycznego Systey kolejkowe. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ RZYKŁAD KOLEJKI N(t) długość kolejki w chwili t T i czas obsługi i-tego klienta Do okienka

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych

Struktury systemów operacyjnych Struktury systemów operacyjnych Zadania s.o. Usługi s.o. Budowa s.o. Podejście warstwowe Przykładowe konstrukcje Funkcje systemowe Programy systemowe Maszyny wirtualne Tworzenie i uruchamianie s.o. Procesy

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie w systemie pamięci wirtualnej

Stronicowanie w systemie pamięci wirtualnej Pamięć wirtualna Stronicowanie w systemie pamięci wirtualnej Stronicowanie z wymianą stron pomiędzy pamięcią pierwszego i drugiego rzędu. Zalety w porównaniu z prostym stronicowaniem: rozszerzenie przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Wprowadzenie do systemów operacyjnych Wprowadzenie do systemów operacyjnych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Zadania systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych

Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych Piotr Dalka Przykładowe algorytmy decyzyjne Sztuczne sieci neuronowe Algorytm k najbliższych sąsiadów Kaskada klasyfikatorów AdaBoost Naiwny

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Plan: 1. Aproksymacja rozkładu dwumianowego rozkładem normalnym. 2. Rozkłady próbkowe. 3. Centralne twierdzenie graniczne

Wykład 4. Plan: 1. Aproksymacja rozkładu dwumianowego rozkładem normalnym. 2. Rozkłady próbkowe. 3. Centralne twierdzenie graniczne Wykład 4 Plan: 1. Aproksymacja rozkładu dwumianowego rozkładem normalnym 2. Rozkłady próbkowe 3. Centralne twierdzenie graniczne Przybliżenie rozkładu dwumianowego rozkładem normalnym Niech Y ma rozkład

Bardziej szczegółowo