Barbara Pieczka. Zakład Roślin Oleistych IHAR w Poznaniu Kierownik: doc. dr A. Horodyski. Piotr Toboła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Pieczka. Zakład Roślin Oleistych IHAR w Poznaniu Kierownik: doc. dr A. Horodyski. Piotr Toboła"

Transkrypt

1 ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1979 z. 229 DOŚWIADCZENIA ZE STOSOWANIEM HERBICYDÓW NA RZEPAK OZIMY Barbara Pieczka Zakład Roślin Oleistych IHAR w Poznaniu Kierownik: doc. dr A. Horodyski Piotr Toboła Instytut Uprawy Roli i Roślin AR w Poznaniu Dyrektor: prof. dr K. Piechowiak \ WSTĘP Przy uprawie rzepaku ozimego po przedplonach wcześnie schodzących z pola istnieje możliwość ograniczenia rozwoju chwastów przez ich mechaniczne niszczenie w zespole uprawek przedsiewnych. Rzepak zasiany w starannie przygotowaną rolę rozwija się intensywnie i łatwiej zagłusza chwasty w jesieni. Jednak w miarę rozszerzania uprawy rzepaku, coraz częstszym przedplonem tej rośliny stają się później schodzące z pola zboża, a zwłaszcza jęczmień jary. Przy zbiorze jęczmienia kombajnem zbyt mało czasu pozostaje, aby można było zniszczyć chwasty przed siewem. Osypane ziarno jęczmienia wschodzi często jednocześnie z rzepakiem. Odrosty jęczmienia z osypanego ziarna ograniczają prawidłowy wzrost rzepaku w jesieni i obniżają jego zimotrwałość. W licznych gospodarstwach wskutek niedoboru rąk do pracy mechaniczne pielęgnowanie międzyrzędzi rzepaku nie jest wykonywane. Z tych względów zwalczanie chwastów w rzepaku za pomocą herbicydów nabiera coraz większego znaczenia w uprawie tej rośliny. MATERIAŁ I METODYKA W latach w ZDAR Przybroda oraz w ZDUNG Zielecin i Baborówko przeprowadzono 30 doświadczeń polowych nad chemicznym zwalczaniem chwastów w rzepaku ozimym. Celem doświadczeń była oce-

2 60 B. PIECZKA, P. TOBOŁA na skuteczności działania sukcesywnie ukazujących się herbicydów. Do- świadczenia zakładano na glebie średnio zwięzłej i zwięzłej o odczynie od lekko kwaśnego do obojętnego. Przedplonem w 28 doświadczeniach były zboża, wśród których przeważał jęczmień i żyto, a tylko w 2 do- świadczeniach rzepak siany był po grochu. W doświadczeniach przeprowadzonych w latach stosowa- no następujące herbicydy: Antyperz, Tecane, Nata, Dalapon, Omnidel i Avadex przeznaczone do niszczenia chwastów jednoliściennych (tab. 1). Tabela 1 Herbicydy stosowane w doświadczeniach przeprowadzonych w latach Dawka Liczba Herbicydy ' preparatu Sposób i termin stosowania preparatu doświadпа 1 ha czeń Antyperz a) bezpośrednio przed siewem 4 b) w fazie 3 4 liści 11 Tecane kg w fazie 3 4 liści 8 Nata Кё a) bezpośrednio przed siewem 5 b) w fazie 3 4 liści 8 Dalapon 8 15 kg przed siewem 10 Omnidel 8 15 kg przed siewem 10 Avadex 3 5 ] w fazie 3 4 liści 7 W latach badano wartość herbicydów przeznaczonych do zwalczania w rzepaku chwastów jedno- i dwuliściennych. Badano: Tre- flan, Devrinol, Mesoranil, Trazalex, Antyperz, Ramrod, Semeron, Kerb i Benazolin stosowane pojedynczo oraz kombinacje dwóch herbi- cydów, a mianowicie: Treflan z Mesoranilem, Treflan z Surflanem oraz Mesoranil z Kerbem (tab. 2). Skład herbicydów porównywanych w doświadczeniach ulegał zmia- nom, ponieważ w okresie prowadzenia doświadczeń ukazywały się no- we herbicydy, natomiast inne były wycofywane z powodu ich toksycz- nego działania na roślinę uprawną lub niedostatecznego działania chwa- stobójczego. Z tego względu poszczególne herbicydy występowały w róż- nej liczbie doświadczeń. Termin i sposób stosowania oraz dawkę porów- nywanych herbicydów ustalano zgodnie z zaleceniami producenta (tab. 1i 2). Działanie herbicydów porównywano z obiektami kontrolnymi bez pielęgnowania i z pielęgnowaniem mechanicznym. Wartość herbicydu oceniano na podstawie analizy następujących cech: plony nasion rzepa- ku, ubytki roślin rzepaku powstałe podczas zimy oraz stopień zniszcze-

3 STOSOWANIE HERBICYDÓW NA RZEPAK 61 Herbicydy stosowane w doświadczeniach przeprowadzonych w latach Tabela 2 Dawka Liczba Herbicydy preparatu Sposób i termin stosowania preparatu doświadna 1 ha czeń Trefian EC, 4] przed siewem pod glebogryzarke 19 Devrinol 50W 3 4 kg przed siewem zmieszane z glebą 12 Mesoranil 50WP 2 4 kg 10 Trazalex 8 10 kg 9 Antyperz 30 1 po zasiewie, przed wschodami 8 Ramrod 4 6 kg 7 Semeron 1 2 kg 7 Kerb 50W 1,5 3 kg w fazie 3 6 lisci 12 Benazolin 31 wiosną po ruszeniu wegetacji 6 Treflan EC, + 41 przed siewem pod glebogryzarkę 15 Mesoranil 50WP 1 2 kg po zasiewie, przed wschodami Treflan EC, + 41 przed siewem pod glebogryzarkę 9 Surflan 0,7 1 kg po zasiewie, przed wschodami Mesoranil 50WP + 1,5 2 kg po zasiewie, przed wschodami 9 Kerb 50W 1,5 kg w fazie 3 6 lisci nia populacji chwastów z uwzględnieniem ich składu gatunkowego. Plo- ny nasion poddano analizie wariancji w grupach doświadczeń, w któ- rych występował dany herbicyd. Plony nasion rzepaku i ubytki roślin rzepaku powstałe w czasie zimy wyrażono w liczbach względnych przyj- mując za 100 wyniki uzyskane na obiekcie z pielęgnowaniem mechanicz- nym. Stopień zniszczenia populacji chwastów wyrażono również w licz- bach względnych przyjmując jednak w tym wypadku za 100 liczbę chwastów na obiekcie bez pielęgnowania. WYNIKI BADAŃ Wyniki uzyskane z doświadczeń przeprowadzonych w latach , w których stosowano herbicydy niszczące chwasty jednoliścien- ne przedstawiono na rysunkach 1 3. Analiza wariancji plonów nasion rzepaku wykazała niewielką efek- tywność działania porównywanych herbicydów. Po zastosowaniu każde- go z herbicydów plon rzepaku był istotnie mniejszy od plonu po mecha- nicznym odchwaszczaniu międzyrzędzi rzepaku, natomiast nie uzyskano istotnej zwyżki plonów w stosunku do obiektu kontrolnego bez mecha- nicznego zwalczania chwastów. Największe przyrosty plonu w stosunku do obiektu bez pielęgnowania uzyskano po zastosowaniu herbicydów: Omnidel, Dalapon i Tecane, jednak różnice plonu nie zostały statystycz- nie udowodnione (rys. 1).

4 62 B. PIECZKA, P. TOBOŁA % > fo tb 2 30 gb 4 Ó 6 N= & Rys. 1. Plony rzepaku ozimego bez pielęgnowania i po zastosowaniu herbicydów wyrażone w liczbach względnych. Plon nasion rzepaku pielęgnowanego mecha- nicznie = 100 (średnie z lat ) I bez pielęgnowania, II NIR przy P = 0,05, III herbicydy: la Antyperz bezpośrednio przed siewem rzepaku, Ib Antyperz w fazie 3-4 liści rzepaku, 2 Tecane, 3a Nata bezpośrednio przed siewem rzepaku, 3b Nata w fazie 8-4 liści rzepaku, 4 Dalapon, 5 Omnidel, 6 Avadex, n liczba doświadczeń % 20 E Rys. 2. Ubytki roślin rzepaku powstałe w czasie zimy po zastosowaniu herbicydów wyrażone w liczbach względnych. Ubytki roślin rzepaku pielęgnowanego mechanicznie = 100 (średnie z lat ). Objaśnienia jak na rys. 1

5 INNANAAAANNAN MA MASS STOSOWANIE HERBICYDÓW NA RZEPAK 63 Ubytki roślin rzepaku powstałe w czasie zimy przedstawione w liczbach względnych ilustruje rysunek 2. Po zastosowaniu herbicydów z grupy TCA-Antyperz, Tecane i Nata ubytki roślin rzepaku zwiększyły się odpowiednio o 54 53,0 i 34 40%. Znacznie gorzej zimował rzepak po stosowaniu herbicydów z grupy DCP-Omnidel i Dalapon, zwiększając ubytki roślin rzepaku kolejno o 79 i 110%. Najniższy procent ubytków notowano po stosowaniu herbicydu z grupy kwasu karbaminowego- -Avadex (17 /0). 7 Ź Rys. 3. I Й 7 Z 1a 1b = Stopień zniszczenia chwastów herbicydami wyrazony w liczbach wzglednych. Liczba chwastów na obiekcie bez pielęgnowania = 100 (średnie z lat ) chwasty jednoliścienne, II chwasty ogółem, III chwasty dwuliścienne. Pozostałe objaśnienia jak na rys. 1 Stopień zniszczenia chwastów przez badane herbicydy w porówna- niu do zachwaszczenia rzepaku bez pielęgnacji przedstawia rysunek 3. Herbicydy z grupy TCA-Antyperz i Nata zastosowane bezpośrednio przed siewem zniszczyły chwasty jednoliścienne w 78 82%/, natomiast Anty- perz, Nata oraz Tecane zastosowane w fazie 3 4 liści rzepaku zniszczy- ły chwasty jednoliścienne w 44 52%. Herbicydy z grupy DCP-Dalapon i Omnidel zniszczyły %/0 chwastów jednoliściennych. Avadex wy- kazał gorsze działanie chwastobójcze, niszcząc tylko w 410/0 chwasty jednoliścienne. Badane herbicydy znacznie słabiej niszczyły chwasty dwuliścienne. Najlepszym działaniem w tym zakresie odznaczały się An- typerz i Nata stosowane bezpośrednio przed siewem, niszcząc chwasty dwuliścienne w /o oraz 48 52"/o chwastów ogółem. Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w latach , w któ-

6 64 B. PIECZKA, P. TOBOŁA rych porównywano liczne herbicydy przeznaczone do zwalczania chwa- stów jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym, a dopuszczone do sto- sowania w Polsce, przedstawiono na rysunkach 4 i 5 oraz w tabeli 3. o ro / GY И Р Rys. 4. Plony rzepaku bez pielęgnowania i po zastosowaniu herbicydów wyrażone w liczbach względnych. Plon nasion rzepaku pielęgnowanego mechanicznie = 100 (średnie z lat ) I bez pielęgnowania, II NIR przy Р = 0,05, ПТ herbicydy: I Treflan, 2 Devrinol, 3 Mesoranil, 4 Trazalex,» Antyperz, 6 Ramrod, 7 Semron, 8 Kerb, 9 Benazolin, 10 Treflan + Mesoranil, 11 Treflan + Surflan, 12 Mesoranil -- Kerb, n liczba doswiadczen 20. I Ó 12 n= J Rys. 5. Ubytki roślin rzepaku powstałe w czasie zimy po zastosowaniu herbicydów wyrażone w liczbach względnych. Ubytki roślin rzepaku pielęgnowanego mechanicznie = 100 (średnie z lat ). Objaśnienia jak na rys. 4

7 STOSOWANIE HERBICYDÓW МА RZEPAK 65 Analiza wariancji plonów nasion rzepaku w różnych punktach i la- tach wykazała istotne różnice w oddziaływaniu porównywanych kombi- nacji na plony rzepaku ozimego. We wszystkich grupach doświadczeń plony rzepaku bez pielęgnowania były istotnie niższe od plonu z pielęg- nowaniem mechanicznym. Herbicydy Treflan, Devrinol, Mesoranil, Ram- rod, Kerb oraz mieszanki Treflanu z Mesoranilem i Treflanu z Surflanem oraz Mesoramilu z Kerbem zwiększyły istotnie plon nasion rzepaku w porównaniu do plonu rzepaku niepielęgnowanego. Po zastosowaniu Tre- flanu, Devrinolu, Kerbu oraz mieszanek: Treflanu z Mesoranilem i Tre- flanu z Surflanem oraz Mesoranilu z Kerbem, plony rzepaku nie róż- niły się istotnie od plonów z pielęgnowaniem mechanicznym międzyrzę- dzi, natomiast różnice te były istotne po stosowanych herbicydach: Tra- zalex, Antyperz, Ramrod, Semeron i Benazolin. Zastosowanie Benazoli- nu obniżyło plon nasion najsilniej zarówno w stosunku do plonu rzepa- ku uzyskano z pielęgnacją jak i bez pielęgnacji (rys. 4). Ubytki roślin rzepaku ozimego powstałe w czasie zimy po zastoso- wanych herbicydach i ubytki roślin rzepaku pielęgnowanego mechanicz- nie przedstawiono na rysunku 5. Po zastosowaniu herbicydu, Treflan, Devrinol, Mesoranil, Semeron, Kerb oraz mieszanek Treflanu z Mesora- nilem czy Treflanu z Surflanem oraz Mesoranilu z Kerbem ubytki roślin powstałe w czasie zimy były podobne do ubytków powstałych na obiex- cie z pielęgnowaniem mechanicznym. Natomiast Trazalex, Benazolin, Antyperz i Ramrod spowodowały większe ubytki rzepaku odpowiednio 58, 50, "/o (rys. 5). W tabeli 3 przedstawiono stopień zniszczenia chwastów jedno- i dwu- liściennych przez herbicydy wyrażony w stosunku do liczby chwastów na obiekcie bez pielęgnowania mechanicznego przyjętej za 100. Stopień zniszczenia chwastów jedno- i dwuliściennych przez zastosowane herbi- cydy z wyjątkiem Benazolinu stosowanego wiosną kształtował się w granicach 33 70%0. Benazolin nie niszczył chwastów jednoliściennych, a tylko w 11% niszczył chwasty dwuliścienne. Najwięcej chwastów jed- noliściennych zostało zniszczonych po zastosowaniu Kerbu (91 /o), mie- szanki Mesoranilu z Kerbem (87%) i po stosowaniu Antyperzu (820). Dobrze również zwalczał chwasty jednoliścienne Devrinol (75/0). Stoso- wanie Treflanu pojedynczo oraz w mieszance z Mesoranilem niszczyło chwasty jednoliścienne w 55%, a z Surflanem w 60%. Ramrod niszczył chwasty jednoliścienne podobnie jak Treflan. Natomiast działanie takich herbicydów jak Semeron, Trazalex i Mesoranil na chwasty jednoliścien- ne w rzepaku ozimym było wyraźnie słabsze (20, 26 i 15"/o zniszczenia). W zwalczaniu chwastów dwuliściennych najlepsze wyniki dała mie- szanka Treflanu z Surflanem niszcząc je w 74/0, dobre wyniki uzyskano również stosując Mesoranil w mieszance z Kerbem (59'/0 zniszczenia) 5 ZPPNR z. 229

8 Е "1 эае т, *Оот= в ртемоч83]э1а 224 э124э140 ви м93$влацо в92эгт пиераэадэч UDAUUDIO$INMP I -OUp2( MOJSEMUD MOĄUNIEŚ UDAUZOJ EIUDZOZSIUZ UOIdOJS 9L6I OL6I 38] Z srupa.g 05 UuejJInS p" A + TBJOSOW U] 05 uolsws$ polwey ZIodAjuy Xo EZEI TJ Tru [OUIJAaQ] UEJJSIT, KISEMYJ + [ru че 21, + -Ozeusq = quo J -BIOS2JN] -BIOS2]N UEJJs1 I, L8 09 SS c c8 9 ST SL LS OTUPSI$ 00T 98 ev sc OOT ce Е S ce ouuy 00T 00T T Ł9 00T ee 6Ł 00T BUZOOJ BUIUSSTAM c8 cy ct 0 88 LI TS $8 0 SI ! auuslogijoupa ( L L 6 S 6 S Ł L er USZOPEIAM$ĘOP EQZOTT OL 69 S 9 19 $ 9 Se ce pe TS vs (3uusp$rnmp! suuslo$ijoupo() orupo1$ 6S PL cs IT 07 OV ŁC 8 88 ch ce cs orupoj$ 8T 09 ch LI OT 19 9 pl 60 ST C pe euuy L SL T Ic ec Lv 07 0 $ [ 0 0 cl JISGEUJ 00T 0 00T 0 0 SE G LS 05 0 UEIUNY Lv cv ŁY 0 ЕТ 0 УС S cv 5 0 SC Poy E 0 a 08 Sc 0 ЗЕЕ]. 0 LI SZ MOTĄPOZY ? ce LL YL Орле) 00T oor GG OT 0 8 SL 98 00T BSOWOY QuUSTIOSIINMAG

9 STOSOWANIE HERBICYDÓW NA RZEPAK 67 oraz Treflan sam jak i w mieszance z Mesoranilem (52% zniszczenia). Mesoranil stosowany zwalczał chwasty dwuliścienne tylko w 43'/e, jednak by! nieco skuteczniejszy od Semeronu (40 /c), Trazalexu (387/0) i Devrinolu (32 /0). Najbardziej uciążliwymi chwastami dwuliściennymi w rzepaku ozi- mym były: komosa, gwiazdnica, chaber, rumian, rzodkiew świrzepa i gorczyca polna. Treflan zwalczał dobrze komosę, gwiazdnicę i jasnotę, natomiast nie zwalczał chabru, rumianu, a tylko w 25/09 niszczył rzodkiew i gorczycę polną. Mieszanina herbicydów: Treflan z Mesoranilem i Mesoranilu z Kerbem skutecznie zwalczała rumian. WNIOSKI 1. Plony rzepaku po zastosowaniu herbicydów z grup TCA, DCP i pochodnych kwasu karbaminowego były istotnie niższe od plonu rzepaku pielęgnowanego mechanicznie i nie były istotnie wyższe od plonu rzepaku bez pielęgnowania. 2. Herbicydy grupy TCA i DCP z wyjątkiem pochodnej kwasu karbaminowego Avadexu wyraźnie ujemnie wpływały na przezimowanie rzepaku. 3. Herbicydy z grupy TCA Antyperz i Nata stosowane bezpośrednio przed siewem rzepaku zwalczały wydatnie chwasty jednoliścienne, jednak wpływały ujemnie na plon nasion i przezimowanie rzepaku. 4. Do zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zalecić można herbicydy Kerb, Devrinol oraz mieszanki Treflanu z Surflanem i Mesoranilu z Kerbem. 5. Przy zachwaszczeniu rzepaku chwastami dwuliściennymi dobre wyniki uzyskano stosując Treflan lub mieszankę Treflanu z Surflanem czy Mesoranilu z Kerbem. 6. Występujący w rzepaku rumian był skutecznie zwalczany przez mieszankę Mesoranilu z Treflanem lub Mesoranilu z Kerbem. B. Ileuka, II. Toóona РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИЦИДОВ В ОЗИМОМ РАПСЕ Резюме П период гг. было проведено 30 опытов по химической борьбе с сорняками озимого рапса, в которых оценивали качество появляющихся па рынке новых гербицидов. В период гг. оценка охватывала гербициды 5*

10 68 B. PIECZKA, P. TOBOŁA предназначенные только для уничтожения однодольных сорняков, тогда как в период гг. гербициды по борьбе как с одно- так и двудольными сорняками. Критериями оценки качества гербицидов были: уровень урожаев рапса в сравнении с полученным в результате механических мероприятий по уходу, зимостойкость рапса степень уничтожения одно- и двудольных сор- няков. Гербициды из группы ТЦА Антыпэж и Ната, применяемые непосред- ственно перед севом рапса обнаружили положительные свойства в борьбе с однодольными сорняками, однако оказывали отрицательное влияние но урожай семян и зимовку рапса. Лля борьбы с однодольными сорняками можно рекомендовать гербициды Керб и Девриноль, а также сжесь Трефляна с Сурфляном и Трефляна с Месоранилом или Месоранила в Кербом. B. Pieczka, P. Toboła RESULTS OF EXPERIMENTS ON APPLICATION OF HERBICIDES IN WINTER RAPE Summary In the period field experiments on the chemical weed control in winter rape were carried out. In the experiments the value of new herbicides successively appearing in the market was estimated. In the period the herbicides appointed only for the control of monocotyledonous weeds were tested, whereas in the period the tests comprised the herbicides appointed for the control of both mono- and dicotylenodonous weeds. The criteria of the herbicide value estimation were: the level of yielding of rape as compared to that obtained under the influence of mechanical treatment measures as well as the frost resistance and the destruction degree of mono- and dicotyledonous weeds. The herbicides of the TCA-Antyperz and Nata groups applied immediately after sowing of rape distinguished themselves by an efficient destruction of monocotyledonous weeds, but affected negatively the seed yield and the hibernation of rape. For the control of monocotyledonous weeds the Kerb and Devrinol herbicides and the mixtures of Treflan with Surflan and of Mesoranil with Kerb can be re- commended. At the infestation of rape with dicotyledonous weeds good results were obtained at application of Treflan or of the mixture of Treflan with Surflan and of Treflan with Mesoranil or of Mesoranil with Kerb.

Reakcja rzepaku jarego na herbicydy na polu zachwaszczonym i bez chwastów

Reakcja rzepaku jarego na herbicydy na polu zachwaszczonym i bez chwastów Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Reakcja rzepaku jarego na herbicydy na polu zachwaszczonym i bez chwastów Reaction of spring

Bardziej szczegółowo

Jesienne zwalczanie chwastów na plantacjach rzepaku ozimego

Jesienne zwalczanie chwastów na plantacjach rzepaku ozimego Jesienne zwalczanie chwastów na plantacjach ozimego Ochrona chwastów na plantacji ozimego należy do jednych z pierwszych i podstawowych zabiegów ochroniarskich, jakie należy przeprowadzić jesienią. Później

Bardziej szczegółowo

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Marian ranek, Józef Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego

Bardziej szczegółowo

Recepta na wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach

Recepta na wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach https://www. Recepta na wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach Autor: ekspert ŚOR Synthos AGRO Małgorzata Dulska Data: 15 marca 2018 Wyjątkowo długa i ciepła jesień sprawiły, że wiosenne zwalczanie chwastów

Bardziej szczegółowo

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53 Glifocyd 360 SL Nazwa handlowa produktu: Nazwa posiadacza zezwolenia: Glifocyd 360 SL Zakłady Chemiczne 'Organika-Sarzyna' S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe graminicydy do odchwaszczania rzepaku ozimego

Nowe graminicydy do odchwaszczania rzepaku ozimego Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Kazimierz Adamczewski, Adam Paradowski Instytut Ochrony Roślin, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin w Poznaniu Nowe graminicydy do odchwaszczania rzepaku ozimego New

Bardziej szczegółowo

Wpływ terminu aplikacji graminicydów na poziom pozostałości i skuteczność chwastobójczą w uprawie rzepaku ozimego

Wpływ terminu aplikacji graminicydów na poziom pozostałości i skuteczność chwastobójczą w uprawie rzepaku ozimego Tom XXV ROŚLINY OLEISTE 2004 Marek Badowski, Mariusz Kucharski Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu Wpływ terminu aplikacji graminicydów na poziom pozostałości i skuteczność chwastobójczą

Bardziej szczegółowo

Metazanex 500 SC. herbicyd metazachlor. Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie!

Metazanex 500 SC. herbicyd metazachlor. Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie! Metazanex 500 SC Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie! herbicyd metazachlor Chwasty konkurujące z rzepakiem o składniki pokarmowe, wodę i światło, mogą powodować znaczne obniżenie plonu. Bardzo istotny

Bardziej szczegółowo

Numer katalogowy Kod EAN 0781 R O U N D U P 360 P L U S. Środek chwastobójczy

Numer katalogowy Kod EAN 0781 R O U N D U P 360 P L U S. Środek chwastobójczy Dane aktualne na dzień: 04-11-2019 09:56 Link do produktu: https://www.fermowo.pl/roundup-360-plus-5l-p-1431.html ROUNDUP 360 PLUS 5L Cena brutto Cena netto Dostępność 133,00 zł 123,15 zł Dostępny Numer

Bardziej szczegółowo

Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba)

Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba) Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Marek Badowski, Mariusz Kucharski Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba) Chemical weed

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka.

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka. Agil 100 EC Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej,

Bardziej szczegółowo

bezwzględny dla miotły zbożowej

bezwzględny dla miotły zbożowej BOXER bezwzględny dla miotły zbożowej specjalista w zwalczaniu miotły zbożowej skuteczny w zwalczaniu kluczowych chwastów dwuliściennych dopasowany do programów ochrony sprawdza się w mieszaninach oraz

Bardziej szczegółowo

Powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy

Powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy https://www. Powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy Autor: materiały firmowe Data: 28 kwietnia 2018 Chwasty to jeden z najważniejszych czynników obniżający plon. Może on pogarszać nie tylko jakość

Bardziej szczegółowo

Wpływ adiuwantów na skuteczność chwastobójczą i poziom pozostałości graminicydów w glebie i w rzepaku ozimym

Wpływ adiuwantów na skuteczność chwastobójczą i poziom pozostałości graminicydów w glebie i w rzepaku ozimym Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Marek Badowski, Mariusz Kucharski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu Wpływ adiuwantów na skuteczność chwastobójczą

Bardziej szczegółowo

Sultan Top 500 SC. Królewska ochrona przed chwastami! herbicyd. Simply. Grow. Together.

Sultan Top 500 SC. Królewska ochrona przed chwastami! herbicyd. Simply. Grow. Together. Sultan Top 500 SC Królewska ochrona przed chwastami! herbicyd Simply. Grow. Together. n Ochrona roślin rzepaku ozimego przed chwastami powinna obejmować działania profilaktyczne jak np. dbałość o czystość

Bardziej szczegółowo

Butisan + Iguana Pack. Wymiata chwasty z rzepaku!

Butisan + Iguana Pack. Wymiata chwasty z rzepaku! Butisan + Iguana Pack Wymiata chwasty z rzepaku! Skuteczna i kompletna ochrona Twojego pola! Skuteczność herbicydów doglebowych zależy przede wszystkim od odpowiedniego przygotowania gleby do siewu, rodzaju

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ KLETODYMU W ZWALCZANIU SAMOSIEWÓW ZBÓŻ W RZEPAKU OZIMYM

SKUTECZNOŚĆ KLETODYMU W ZWALCZANIU SAMOSIEWÓW ZBÓŻ W RZEPAKU OZIMYM Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 SKUTECZNOŚĆ KLETODYMU W ZWALCZANIU SAMOSIEWÓW ZBÓŻ W RZEPAKU OZIMYM LESZEK MAJCHRZAK¹, ANDRZEJ JAROSZ 2 ¹ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązanie na chwasty dwuliścienne w zbożach

Najnowsze rozwiązanie na chwasty dwuliścienne w zbożach https://www. Najnowsze rozwiązanie na chwasty dwuliścienne w zbożach Autor: Małgorzata Srebro Data: 29 marca 2018 Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią pierwsze zabiegi chemiczne. Rolnicy, którym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPOSOBU STOSOWANIA HERBICYDÓW NA ZACHWASZCZENIE I PLONY ZIARNA PSZENICY OZIMEJ

WPŁYW SPOSOBU STOSOWANIA HERBICYDÓW NA ZACHWASZCZENIE I PLONY ZIARNA PSZENICY OZIMEJ Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1) 2004, 37-44 WPŁYW SPOSOBU STOSOWANIA HERBICYDÓW NA ZACHWASZCZENIE I PLONY ZIARNA PSZENICY OZIMEJ Zenon Woźnica, Wojciech Waniorek, Piotr Miłkowski Akademia Rolnicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Racer 250 EC. Najlepszy na start! herbicyd. Simply. Grow. Together.

Racer 250 EC. Najlepszy na start! herbicyd. Simply. Grow. Together. Racer 250 EC Najlepszy na start! herbicyd Simply. Grow. Together. n Ze względu na konieczność utrzymania uprawy ziemniaków i plantacji warzyw w stanie wolnym od chwastów już od samego początku wegetacji,

Bardziej szczegółowo

Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro. Próg szkodliwości. Źródło: IOR Poznań

Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro. Próg szkodliwości. Źródło: IOR Poznań Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro Chwasty Próg szkodliwości Źródło: IOR Poznań Analizując zakres skuteczności dostępnych obecnie herbicydów do ochrony rzepaku ozimego można stwierdzić, że nie jest łatwo znaleźć

Bardziej szczegółowo

Wiosenne zwalczanie chwastów w rzepaku

Wiosenne zwalczanie chwastów w rzepaku https://www. Wiosenne zwalczanie chwastów w rzepaku Autor: Adam Paradowski Data: 6 marca 2018 To niestety najuboższy program wiosenny dotyczący zwalczania chwastów w rzepaku- jednej z największych upraw

Bardziej szczegółowo

Racer 250 EC. Najlepszy na start! herbicyd

Racer 250 EC. Najlepszy na start! herbicyd Racer 250 EC Najlepszy na start! herbicyd Ze względu na konieczność utrzymania uprawy ziemniaków i plantacji warzyw w stanie wolnym od chwastów już od samego początku wegetacji, podstawowe znaczenie ma

Bardziej szczegółowo

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy .pl https://www..pl Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy Autor: materiały firmowe Data: 4 września 2017 Jesienne zwalczanie chwastów powinno się odbyć jak najwcześniej. Chwasty we

Bardziej szczegółowo

Butisan Star Max. Skuteczny. Elastyczny. Bezpieczny. MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! 150 lat

Butisan Star Max. Skuteczny. Elastyczny. Bezpieczny. MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! 150 lat Butisan Star Max Skuteczny Elastyczny Bezpieczny MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! 150 lat Butisan Star Max I Skuteczny Elastyczny Bezpieczny Butisan Star Max Butisan Star Max to następca Butisanu

Bardziej szczegółowo

Glean 75 WG. Zawartość substancji aktywnej: Chlorosulfuron - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 75%

Glean 75 WG. Zawartość substancji aktywnej: Chlorosulfuron - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 75% Glean 75 WG Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE ZWALCZYĆ CHWASTY

JAK SKUTECZNIE ZWALCZYĆ CHWASTY JAK SKUTECZNIE ZWALCZYĆ CHWASTY Magdalena Giemza - Mikoda Doradca agrotechniczny KHBC, region południowo - zachodni 2016 1 WYBÓR HERBICYDU W ochronie buraka cukrowego przed chwastami obecnie zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy chemicznego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym

Systemy chemicznego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Marian Franek, Henryka Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Systemy chemicznego zwalczania chwastów w rzepaku

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne auksyny zniszczą chwasty w uprawach zbożowych!

Syntetyczne auksyny zniszczą chwasty w uprawach zbożowych! https://www. Syntetyczne auksyny zniszczą chwasty w uprawach zbożowych! Autor: Tomasz Kodłubański Data: 6 marca 2017 Ciągły rozwój i intensyfikacja rolnictwa wymagają stosowania herbicydów, które przynoszą

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Butisan Star Max. Skuteczny. Elastyczny. Bezpieczny. MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku!

Butisan Star Max. Skuteczny. Elastyczny. Bezpieczny. MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! Butisan Star Max Skuteczny Elastyczny Bezpieczny MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! Butisan Star Max Po Butisanie Star Max oczekuj więcej niż po innych herbicydach! Zawiera on aż 3 substancje aktywne.

Bardziej szczegółowo

Stan wegetacyjny rzepaku jesienią 2015 roku w woj. podlaskim

Stan wegetacyjny rzepaku jesienią 2015 roku w woj. podlaskim Stan wegetacyjny rzepaku jesienią 2015 roku w woj. podlaskim Eugeniusz Stefaniak SITR Oddział Białystok Białystok 15.01. 2016 rok. Struktura zasiewów w 2014 r. w woj. podlaskim (dane: US Białystok) Struktura

Bardziej szczegółowo

Biologiczna ocena efektywności nowego herbicydu BAS H w rzepaku ozimym

Biologiczna ocena efektywności nowego herbicydu BAS H w rzepaku ozimym Tom XXIX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2008 Marek Badowski, Mariusz Kucharski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu Biologiczna ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Efektywność niszczenia chwastów w rzepaku ozimym herbicydem Galera 334 SL

Efektywność niszczenia chwastów w rzepaku ozimym herbicydem Galera 334 SL Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Marian Franek, Henryka Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu Efektywność niszczenia chwastów w rzepaku ozimym

Bardziej szczegółowo

Systemy uprawy buraka cukrowego na różnych glebach Część V. Stan zachwaszczenia plantacji

Systemy uprawy buraka cukrowego na różnych glebach Część V. Stan zachwaszczenia plantacji NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 JADWIGA SZYMCZAK-NOWAK 1 DAMRAWA KOSTKA-GOŚCINIAK 2 MIROSŁAW NOWAKOWSKI 2 IZYDOR GUTMAŃSKI 2 1 Zakład Chorób i Szkodników 2 Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

Ekspert w walce z chwastami w kukurydzy i ziemniakach

Ekspert w walce z chwastami w kukurydzy i ziemniakach Ekspert w walce z chwastami w kukurydzy i ziemniakach www.rimel.info.pl Długi okres stosowania Pobierany przez liście oraz częściowo przez system korzeniowy chwastów Błyskawiczna szybkość wnikania Bezwzględny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 28 WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie herbicydów do regulacji zachwaszczenia plantacji rzepaku ozimego w zależności od kondycji ekonomicznej gospodarstwa

Wykorzystanie herbicydów do regulacji zachwaszczenia plantacji rzepaku ozimego w zależności od kondycji ekonomicznej gospodarstwa Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Marian Franek, Henryka Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu Wykorzystanie herbicydów do regulacji zachwaszczenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW HERBICYDÓW NA PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ

WPŁYW HERBICYDÓW NA PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 WPŁYW HERBICYDÓW NA PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ Renata Kieloch, Henryka Rola Zakład Herbologii i Techniki Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Butisan. Avant + Iguana Pack. Wymiata chwasty z rzepaku! NOWOŚĆ. Nowy Butisan Avant

Butisan. Avant + Iguana Pack. Wymiata chwasty z rzepaku! NOWOŚĆ. Nowy Butisan Avant Butisan Avant + Iguana Pack Wymiata chwasty z rzepaku! NOWOŚĆ Nowy Butisan Avant dostępny w zestawie. Jeszcze lepiej dopasowany do różnych warunków polowych. Skuteczny na chwasty i bezpieczny dla rzepaku

Bardziej szczegółowo

Pozostałości herbicydów w glebie i nasionach gorczycy białej (Sinapis alba)

Pozostałości herbicydów w glebie i nasionach gorczycy białej (Sinapis alba) Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Mariusz Kucharski, Marek Badowski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu Pozostałości herbicydów w glebie

Bardziej szczegółowo

Jak zwalczyć chwasty w rzepaku ozimym?

Jak zwalczyć chwasty w rzepaku ozimym? .pl Jak zwalczyć chwasty w rzepaku ozimym? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 29 lipca 2016 Wielkimi krokami zbliża się termin siewu rzepaku ozimego. Warto się do tego odpowiednio przygotować i zapoznać

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w ziemniakach

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w ziemniakach .pl https://www..pl Zwalczanie chwastów dwuliściennych w ziemniakach Autor: mgr inż. Joanna Sobczak Data: 18 maja 2016 Chwasty stanowią groźną konkurencję dla szczególnie wrażliwych na zachwaszczenie roślin

Bardziej szczegółowo

Master 50 WG. herbicyd tribenuron metylowy. Surowa lekcja dla chwastów!

Master 50 WG. herbicyd tribenuron metylowy. Surowa lekcja dla chwastów! Master 50 WG Surowa lekcja dla chwastów! herbicyd tribenuron metylowy Master 50 WG: szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, skuteczność potwierdzona praktyką rolniczą, długi termin stosowania,

Bardziej szczegółowo

Gold 450 EC. herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr. Złoty środek!

Gold 450 EC. herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr. Złoty środek! Gold 450 EC Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr Gold 450 EC szerokie spektrum zwalczania chwastów na wiosnę w zbożach ozimych i jarych 2,4-D fluroksypyr Gold 450 EC perfekcyjna kompozycja dwóch

Bardziej szczegółowo

Jak chronić uprawy pszenicy jesienią?

Jak chronić uprawy pszenicy jesienią? .pl https://www..pl Jak chronić uprawy pszenicy jesienią? Autor: Tadeusz Śmigielski Data: 25 listopada 2015 Długie i bardzo suche lato, które zawłaszczyło także dużą część jesieni, było powodem zmartwień

Bardziej szczegółowo

50 WG. Lumer NOWOŚĆ! Świeci przykładem! herbicyd tribenuron metylowy

50 WG. Lumer NOWOŚĆ! Świeci przykładem! herbicyd tribenuron metylowy Lumer 50 WG Świeci przykładem! NOWOŚĆ! herbicyd tribenuron metylowy n Lumer 50 WG to chwastobójczy środek o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych

Bardziej szczegółowo

Wrażliwość rzepaku ozimego na fluroksypyr

Wrażliwość rzepaku ozimego na fluroksypyr Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Stanisław Stachecki, Adam Paradowski, Tadeusz Praczyk Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Wrażliwość rzepaku ozimego na fluroksypyr Susceptibility of winter oilseed rape to

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i koszt produkcji rzepaku ozimego * II. Koszty produkcji nasion

Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i koszt produkcji rzepaku ozimego * II. Koszty produkcji nasion Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Krzysztof Jankowski, Wojciech Budzyński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Produkcji Roślinnej Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia

Bardziej szczegółowo

Chwasty w zbożach czy wiesz, co zwalczasz wiosną?

Chwasty w zbożach czy wiesz, co zwalczasz wiosną? https://www. Chwasty w zbożach czy wiesz, co zwalczasz wiosną? Autor: ekspert ŚOR Synthos AGRO Małgorzata Dulska Data: 22 marca 2018 Choć do rozpoczęcia wegetacji zbóż zostało jeszcze trochę czasu, warto

Bardziej szczegółowo

Gold 450 EC. Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr

Gold 450 EC. Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr Gold 450 EC Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr szerokie spektrum zwalczania chwastów na wiosnę w zbożach ozimych i jarych n perfekcyjna kompozycja dwóch substancji aktywnych 2,4-D (w formie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Oznaczenie kwalifikacji: R.16 Numer

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ GLEBOGRYZARKI SADOWNICZEJ NA EFEKTYWNOŚĆ NISZCZENIA CHWASTÓW W SADACH

WPŁYW GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ GLEBOGRYZARKI SADOWNICZEJ NA EFEKTYWNOŚĆ NISZCZENIA CHWASTÓW W SADACH InŜynieria Rolnicza 6/26 Rabcewicz Jacek, Wawrzyńczak Paweł Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstw w Skierniewicach WPŁYW GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ GLEBOGRYZARKI SADOWNICZEJ NA EFEKTYWNOŚĆ NISZCZENIA CHWASTÓW W

Bardziej szczegółowo

Aminopielik D Maxx 430 EC. herbicyd 2,4-D ester, dikamba. Maksimum szybkości, maksimum mocy!

Aminopielik D Maxx 430 EC. herbicyd 2,4-D ester, dikamba. Maksimum szybkości, maksimum mocy! Aminopielik D Maxx 430 EC Maksimum szybkości, maksimum mocy! herbicyd 2,4-D ester, dikamba Natura i często my sami stwarzamy sytuacje, gdy potrzebny jest herbicyd, który zadziała błyskawicznie. ADAMA Polska

Bardziej szczegółowo

Protugan 500 SC. Zabezpiecz swoje zboża! herbicyd izoproturon

Protugan 500 SC. Zabezpiecz swoje zboża! herbicyd izoproturon Protugan 500 SC Zabezpiecz swoje zboża! herbicyd izoproturon Jesienna ochrona przed chwastami staje się niezbędnym elementem uprawy zbóż ozimych. Miotła zbożowa oraz wiele innych chwastów, które nie zostały

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZED CHWASTAMI ZWALCZA UCIĄŻLIWYCH CHWASTÓW. Wygodny w stosowaniu, zwalcza szerokie spektrum chwastów. Elastyczny w użyciu

NOWOŚĆ KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZED CHWASTAMI ZWALCZA UCIĄŻLIWYCH CHWASTÓW. Wygodny w stosowaniu, zwalcza szerokie spektrum chwastów. Elastyczny w użyciu NOWOŚĆ KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZED AMI ZWALCZA 20 UCIĄŻLIWYCH ÓW PSZENICA OZIMA OBSZARY TRAWIASTE 2,0-3,0 l /ha 2,5-3,5 l /ha Wygodny w stosowaniu, zwalcza szerokie spektrum chwastów Elastyczny w użyciu

Bardziej szczegółowo

Efekty niszczenia chwastów w rzepaku ozimym herbicydem Colzor Trio 405 EC w warunkach Dolnego Śląska

Efekty niszczenia chwastów w rzepaku ozimym herbicydem Colzor Trio 405 EC w warunkach Dolnego Śląska Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Marian Franek, Henryka Rola Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Efekty niszczenia chwastów w rzepaku ozimym herbicydem

Bardziej szczegółowo

NAUKOWE PODSTAWY REGULACJI ZACHWASZCZENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROŚLIN

NAUKOWE PODSTAWY REGULACJI ZACHWASZCZENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROŚLIN NAUKOWE PODSTAWY REGULACJI ZACHWASZCZENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROŚLIN Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak Prof. dr hab. Zenon Woźnica Prof. dr hab. Adam Dobrzański Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wykop chwasty z kukurydzy

Wykop chwasty z kukurydzy Wykop chwasty z kukurydzy Kompletne rozwiązanie! 2 l/ha Dzięki tej zagrywce za jednym zamachem usuniesz chwasty z kukurydzy. Stosuj w fazie od 2. do 4. liścia kukurydzy w dawce 2 l/ha. 1. Złota zasada

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99.

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99. 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R-238/2012d z dnia 04.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-15/2007 z dnia 24.04.2007 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Małgorzata Juszczak, Marek Mrówczyński, Gustaw Seta* Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, *Instytut Ochrony Roślin, Oddział Sośnicowice Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania

Bardziej szczegółowo

Reakcja sześciu odmian rzepaku ozimego na herbicydy stosowane po siewie i po wschodach

Reakcja sześciu odmian rzepaku ozimego na herbicydy stosowane po siewie i po wschodach Tom XXII Rośliny Oleiste 001 Marian Franek Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Reakcja sześciu odmian rzepaku ozimego na herbicydy stosowane po

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 2 HUBERT WALIGÓRA Katedra Uprawy Roli

Bardziej szczegółowo

Tolurex 500 SC. herbicyd chlorotoluron. Zero tolerancji dla miotły zbożowej!

Tolurex 500 SC. herbicyd chlorotoluron. Zero tolerancji dla miotły zbożowej! Tolurex 500 SC Zero tolerancji dla miotły zbożowej! herbicyd chlorotoluron Miotła zbożowa jest jednym z najistotniejszych chwastów pojawiających się w zbożach ozimych zarówno jesienią, jak i wiosną. Wschody

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg

Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg Autor: Katarzyna Szponar Data: 11 września 2017 Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach kojarzy się nam z uciążliwym sporządzaniem mieszanin zbiornikowych.

Bardziej szczegółowo

O czym pamiętać przed siewem marchwi?

O czym pamiętać przed siewem marchwi? O czym pamiętać przed siewem marchwi? Kwiecień i maj to optymalny termin siewu marchwi. Z reguły w pierwszej kolejności wysiewane są odmiany przeznaczone do przetwórstwa i świeżorynkowe, a następnie odmiany

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. 1 Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, Tel.: (0-22) 326-06-01, fax: (0-22) 326-06-99 Producent: Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box

Bardziej szczegółowo

Sprawdzony sposób na chwasty w rzepaku

Sprawdzony sposób na chwasty w rzepaku .pl Sprawdzony sposób na chwasty w rzepaku Autor: Anna Klimecka Data: 29 sierpnia 2016 1 / 13 .pl Uprawa rzepaku jest opłacalną i rozwojową propozycją dla polskich rolników. Wie o tym m.in. Waldemar Smęt,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzony sposób na chwasty w rzepaku

Sprawdzony sposób na chwasty w rzepaku .pl Sprawdzony sposób na chwasty w rzepaku Autor: Anna Klimecka Data: 29 sierpnia 2016 Uprawa rzepaku jest opłacalną i rozwojową propozycją dla polskich rolników. Wie o tym m.in. Waldemar Smęt, prezes

Bardziej szczegółowo

Kompletny herbicyd jesienny do stosowania we wszystkich zbożach ozimych

Kompletny herbicyd jesienny do stosowania we wszystkich zbożach ozimych Kompletny herbicyd jesienny do stosowania we wszystkich zbożach ozimych Właściwie dopasowany herbicyd jesienny stwarza optymalne warunki do rozwoju zbóż ozimych, więc jeżeli przy wyborze preparatu do ochrony

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNE UDERZENIE: W MIOTŁĘ I CHWASTY DWULIŚCIENNE

PODWÓJNE UDERZENIE: W MIOTŁĘ I CHWASTY DWULIŚCIENNE PODWÓJNE UDERZENIE: W MIOTŁĘ I CHWASTY DWULIŚCIENNE + Zapewnia najwyższą skuteczność w zwalczaniu miotły + Zwalcza wszystkie najważniejsze chwasty dwuliścienne + Zapobiega powstawaniu odporności miotły

Bardziej szczegółowo

D O M I N A T O R HL 480 SL

D O M I N A T O R HL 480 SL Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 89/2014 z dnia 06.06.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 854 03 20, fax: 22 854 03 29,

Bardziej szczegółowo

Reakcja rzepaku jarego na termin siewu i sposób odchwaszczania

Reakcja rzepaku jarego na termin siewu i sposób odchwaszczania Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Wojciech Budzyński Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Katedra Produkcji Roślinnej Reakcja rzepaku jarego na termin siewu i sposób odchwaszczania Response of spring oilseed

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

AMBASADOR 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

AMBASADOR 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R 207/2014 z dnia 14.10.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna Spółka Akcyjna; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 122; fax:

Bardziej szczegółowo

HERBICYDOWY ZESTAW MOCY

HERBICYDOWY ZESTAW MOCY HERBICYDOWY ZESTAW MOCY FACHOWE POŁĄCZENIE WYPRÓBOWANYCH SKŁADNIKÓW Jaki jest najlepszy sposób skutecznego zwalczania chwastów w zbożach? To zastosowanie Herbicydowego Zestawu Mocy od INNVIGO. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Odchwaszczanie plantacji ziemniaka: chwasty jednoliścienne

Odchwaszczanie plantacji ziemniaka: chwasty jednoliścienne .pl https://www..pl Odchwaszczanie plantacji ziemniaka: chwasty jednoliścienne Autor: mgr inż. Joanna Sobczak Data: 17 maja 2016 Na plantacjach ziemniaka spotkać możemy kilka gatunków chwastów jednoliściennych,

Bardziej szczegółowo

BOXER 800 EC - Efekt czystego pola widoczny gołym okiem

BOXER 800 EC - Efekt czystego pola widoczny gołym okiem Polska BOXER 800 EC - Efekt czystego pola widoczny gołym okiem Produkty: Boxer Aktualności Produkty 27.08.2015 Wiosną 2013 pola pszenicy w RSP Rzecko wyglądały bardzo dobrze, rośliny były silnie rozkrzewione,

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu adiuwantów ATPOLAN SOIL i ATPOLAN SOIL MAXX na skuteczność herbicydów w ochronie rzepaku ozimego

Ocena wpływu adiuwantów ATPOLAN SOIL i ATPOLAN SOIL MAXX na skuteczność herbicydów w ochronie rzepaku ozimego Ocena wpływu adiuwantów ATPOLAN SOIL i ATPOLAN SOIL MAXX na skuteczność herbicydów w ochronie rzepaku ozimego Charakterystyka miejsca prowadzenia badania lokalizacja doświadczenia...: Laskowice układ doświadczenia...:

Bardziej szczegółowo

Siejemy rzepak. Czynniki mające wpływ na plonowanie rzepaku: - siedliskowe (warunki glebowe oraz klimatyczne),

Siejemy rzepak. Czynniki mające wpływ na plonowanie rzepaku: - siedliskowe (warunki glebowe oraz klimatyczne), Siejemy rzepak Rzepak jest rośliną, której uprawa daje duże możliwości wykorzystania. Najważniejsze z całej rośliny są nasiona, z których pozyskiwany jest olej i śruta poekstrakcyjna lub makuch. Pozostała

Bardziej szczegółowo

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield DK IMPRESSION CL DK IMMINENT CL Nr 2 WYSOKI PLON badania rejestrowe COBORU 2011-2012 114%wzorca WYSOKA TOLERANCJA NA CHOROBY OPTYMALNY WIGOR

Bardziej szczegółowo

Cayman Pro 440 SC. Ma oko na chwasty! herbicyd

Cayman Pro 440 SC. Ma oko na chwasty! herbicyd Cayman Pro 440 SC Ma oko na chwasty! herbicyd Jesienne zwalczanie chwastów uważane jest za podstawowy zabieg herbicydowy w zbożach ozimych. Główny argument to ograniczenie konkurencji chwastów w początkowych

Bardziej szczegółowo

Trinity 590 SC. Uruchom potrójną moc! herbicyd

Trinity 590 SC. Uruchom potrójną moc! herbicyd Trinity 590 SC Uruchom potrójną moc! herbicyd Jak skutecznie chronić plantację zbóż ozimych przed chwastami? To pytanie spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy rolnemu. Trafna odpowiedź warta jest

Bardziej szczegółowo

Herold 600 SC. Zapowiedź obfitych plonów! herbicyd

Herold 600 SC. Zapowiedź obfitych plonów! herbicyd Herold 600 SC Zapowiedź obfitych plonów! herbicyd Herold 600 SC zapowiedź obfitych plonów: zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne, elastyczny i długi termin stosowania jesienią, uzupełniające się

Bardziej szczegółowo

Występowanie chwastów w ziemniaku i metody ich zwalczania na terenie Polski

Występowanie chwastów w ziemniaku i metody ich zwalczania na terenie Polski NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 JANUSZ URBANOWICZ Pracownia Ochrony Ziemniaka Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zezwolenie MRiRW nr R - 73/2017 z dnia 24.04.2017 r. Dominator Clean 360 SL jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo

Jak zwalczyć chwasty w późnych fazach rozwojowych zbóż?

Jak zwalczyć chwasty w późnych fazach rozwojowych zbóż? .pl Jak zwalczyć chwasty w późnych fazach rozwojowych zbóż? Autor: Karol Bogacz Data: 29 maja 2017 Skuteczność herbicydów zarówno jesienią, jak i wiosną, była w tym sezonie często dość niska. Niełatwe

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie Dział: Rolnictwo

Nauka Przyroda Technologie Dział: Rolnictwo Nauka Przyroda Technologie Dział: Rolnictwo ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt3/art_18.pdf Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008 Tom 2 Zeszyt 3 HUBERT WALIGÓRA,

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów w zbożach: jaki herbicyd na wiosnę?

Zwalczanie chwastów w zbożach: jaki herbicyd na wiosnę? .pl https://www..pl Zwalczanie chwastów w zbożach: jaki herbicyd na wiosnę? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 13 lutego 2017 Zostało jeszcze trochę czasu do rozpoczęcia wegetacji zbóż i pierwszych

Bardziej szczegółowo

Trinity 590 SC. Uruchom potrójną moc! herbicyd. Simply. Grow. Together.

Trinity 590 SC. Uruchom potrójną moc! herbicyd. Simply. Grow. Together. Trinity 590 SC Uruchom potrójną moc! herbicyd Simply. Grow. Together. n Jak skutecznie chronić plantację zbóż ozimych przed chwastami? To pytanie spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy rolnemu.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA MARCHWI PRZED CHWASTAMI MIESZANINĄ CHLOMAZONU (COMMAND 480 EC) Z LINURONEM

OCHRONA MARCHWI PRZED CHWASTAMI MIESZANINĄ CHLOMAZONU (COMMAND 480 EC) Z LINURONEM OCHRONA MARCHWI PRZED CHWASTAMI MIESZANINĄ CHLOMAZONU (COMMAND 480 EC) Z LINURONEM ZBIGNIEW ANYSZKA ADAM DOBRZAŃSKI Instytut Warzywnictwa Pracownia Herbologii, Skierniewice zanyszka@inwarz.skierniewice.pl

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych .pl https://www..pl Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych Autor: Karol Bogacz Data: 13 kwietnia 2017 Sezon wiosenny ruszył już na dobre w całym kraju. W niemal całej Polsce wysiane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNOLOGII UPRAWY I OCHRONY HERBICYDOWEJ NA WYSOKOŚĆ PLONU PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W MONOKULTURZE

WPŁYW TECHNOLOGII UPRAWY I OCHRONY HERBICYDOWEJ NA WYSOKOŚĆ PLONU PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W MONOKULTURZE Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 WPŁYW TECHNOLOGII UPRAWY I OCHRONY HERBICYDOWEJ NA WYSOKOŚĆ PLONU PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W MONOKULTURZE Tomasz Sekutowski Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: , fax:

Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: , fax: Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 333/2011d z dnia 27.12.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -16/2006 z dnia 28.04.2006 r. Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter 25, A-4021 Linz,

Bardziej szczegółowo

Producent: Barcley Cena brutto: 260,00 zł Cena netto: 240,74 zł. Kod QR:

Producent: Barcley Cena brutto: 260,00 zł Cena netto: 240,74 zł. Kod QR: Zapraszamy do sklepu www.fungichem.pl Facebook.com/FungiChem Fungi-Chem P.W. Dorota Kaletka ul. Kwiatowa 1 64-000 Pianowo tel. +48 65 511 96 13 sklep@fungichem.pl Barbarian Super 360 SL 20 L produkt referencyjny

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia: PINUS TKI d.d. Grajski trg 21, SI 2327 Rače, Republika Słowenii; tel , fax

Posiadacz zezwolenia: PINUS TKI d.d. Grajski trg 21, SI 2327 Rače, Republika Słowenii; tel , fax Decyzja MRiRW nr R - 192/2013d z dnia 13.08.2013 r. zmieniająca zezwolenie MRiRW nr R - 38/2012 z dnia 31.01.2012 r. Posiadacz zezwolenia: PINUS TKI d.d. Grajski trg 21, SI 2327 Rače, Republika Słowenii;

Bardziej szczegółowo

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zezwolenie MRiRW nr R - 38/2012 z dnia 31.01.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 192/2013d z dnia 13.08.2013 r. oraz decyzją MRiRW

Bardziej szczegółowo

600 SC. Herold NOWOŚĆ! Zapowiedź obfitych plonów! herbicyd. Simply. Grow. Together.

600 SC. Herold NOWOŚĆ! Zapowiedź obfitych plonów! herbicyd. Simply. Grow. Together. Herold 600 SC Zapowiedź obfitych plonów! NOWOŚĆ! herbicyd Simply. Grow. Together. Herold 600 SC zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne, Herold 600 SC elastyczny i długi termin stosowania jesienią,

Bardziej szczegółowo