GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH STUDIA PODYPLOMOWE R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH STUDIA PODYPLOMOWE R."

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE R.

2 Jest nas kilku, kilkunastu, lub więcej Zajmujemy się produkcją w tej samej kategorii produktów Chcemy się rozwijać i słyszeliśmy o grupach Wiemy, że są z tego korzyści Znamy się, ufamy sobie, chcemy razem działać Jakie były, są i będą dostępne mechanizmy finansowe dla tego typu producentów?

3 Grupy producentów rolnych PROW Grupy producentów rolnych PROW Tworzenie grup i organizacji producentów PROW Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U. z 2000r. Nr 88 poz. 983) Uznane organizacje owoców i warzyw + rozporządzenia szczegółowo określające tryb i zasady finansowania Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r., poz. 58)

4 PROW : 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. W PROW przewidziano m.in. wsparcie na rzecz grup i organizacji producentów. Tworzenia

5 Podstawa prawna: Art. 27 Tworzenie grup i organizacji producentów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

6 Powiązania z innymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) zmiana ustawy uchwalona przez Senat RP w dniu r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z r., str. 671).

7 Powiązania z innymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 50 z późn. zm.). Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

8 Dlaczego powinniśmy wspierać powstawanie i działalność grup producentów rolnych? Zgodnie z zapisami umowy ramowej PROW : W warunkach rozdrobnienia gospodarstw rolnych istotne jest usprawnienie organizacji łańcucha żywnościowego. Udział małych i średnich producentów rolnych w nowoczesnych kanałach marketingowych jest utrudniony ze względu na niewielką skalę produkcji lub brak możliwości dostosowania się do wymogów jakościowych odbiorców. Aby niwelować te bariery, należy wspierać zrzeszanie się rolników w grupach producentów. 8

9 Dlaczego powinniśmy wspierać powstawanie GPR? Wobec rosnącej koncentracji po stronie popytu, tworzenia wielkich sieci handlowych oraz umiędzynarodowienia przemysłu przetwórczego, dostęp do rynku oraz uzyskanie cen rynkowych zapewniających opłacalność produkcji są trudne do realizacji dla pojedynczych producentów, o niewielkiej skali produkcji i możliwościach ekspansji rynkowej. W takiej sytuacji, szansą na stabilizację i organizację rynku oraz zwiększenie dochodowości produkcji rolnej jest zrzeszanie się rolników w grupy producentów. Wspólne działania producentów wzmacniają ich pozycję w łańcuchu rolno-spożywczym oraz sprzyjają zwiększaniu ich udziału w wartości dodanej. Powstawanie grup producentów, jako ogniwa pomiędzy produkcją a handlem, stanowi wręcz gospodarczą konieczność, mającą poprawić pozycję rynkową producentów rolnych. 9

10 Dlaczego powinniśmy wspierać powstawanie GPR? Rolnicy zrzeszeni w grupie mają możliwość sprzedaży swoich produktów w ramach dużych jednorodnych partii towaru (pod względem odmiany, jakości, sposobu produkcji i przygotowania do handlu), wymaganych przez skonsolidowanych odbiorców, co jest trudne w przypadku pojedynczego rolnika. Producenci łącząc swoje kapitały w grupie producentów mogą wspólnie inwestować i razem zakupić potrzebną infrastrukturę, m.in. obiekty do przechowywania, czy przygotowania produktów rolnych do handlu. W grupie można obniżyć koszty produkcji poprzez wspólne zakupy środków obrotowych do produkcji po niższych cenach. Istotne jest wykorzystanie tzw. efektu skali, tj. obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, poprzez wspólne użytkowanie infrastruktury przez członków grupy. 10

11 Dlaczego powinniśmy wspierać powstawanie GPR? Rolnicy zrzeszeni w grupie mają możliwość nawiązywania za pośrednictwem GPR trwałych powiązań handlowych z dużymi odbiorcami, a tym samym stabilizowania cen i dochodów z produkcji. Grupa wpływa na podnoszenie jakości produktów, poprzez dostarczanie odpowiednich zaleceń produkcyjnych, czy organizowanie doradztwa. Grupy są podmiotami, które mogą organizować kampanie reklamowe i prowadzić działalność promocyjną, wpływającą na kreowanie marki produktów i zwiększanie ich wartości handlowej. 11

12 Cele: Dostosowanie do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, którzy są członkami takich grup lub organizacji. Wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych. Ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności. Inne zadania, które mogą być prowadzone przez grupy i organizacje producentów, takie jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.

13 Grupa producentów rolnych składa: Wniosek o uznanie grupy producentów rolnych wniosek o przyznanie pomocy (Etap I), wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania (Etap Ia), wnioski o płatność (Etap II), do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce siedziby GPR.

14 Warunki uzyskania uznania Grupa producentów rolnych może prowadzić działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem, że: została utworzona przez producentów jednego produktu lub grupy produktów, o których mowa w pkt 1.4, w celach określonych w ustawie o gpr działa na podstawie statutu lub umowy, spełniających określone wymagania jest utworzona przez minimalną liczbę członków, o której mowa w pkt 1.4, żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, nie posiada więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio: przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów: na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, W spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy,

15 Warunki uzyskania uznania cd. coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona, określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży, każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona, każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów

16 Prawa i obowiązki członków określone w akcie założycielskim grupy Akt założycielski (statut albo umowa) grupy producentów rolnych powinien zawierać w szczególności informacje określające: zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji o uznaniu, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy, zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą, zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony, sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków oraz nie spełnia warunków, W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące w szczególności: 1) zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, 2) zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego, 3) promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu, 4) przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

17 Lp. Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy (w tonach, sztukach, litrach lub złotych) Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego dla województw: dolnośląskiego, kujawskopomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego Konie żywe 24 sztuki 5 Bydło żywe: zwierzęta 2 rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, 50 sztuk 80 sztuk 80 sztuk 5 chłodzone, mrożone 3 Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, 2000 sztuk 4000 sztuk 4000 sztuk 5 chłodzone, mrożone 4 Owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: 200 sztuk 400 sztuk 600 sztuk 5 świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone) 5 Drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone: kurczaki lub sztuk 5 kaczki, lub 4000 sztuk 5 gęsi, lub 4000 sztuk 5 indyki, lub 4000 sztuk 5 przepiórki, lub 4000 sztuk 5 perliczki, lub 4000 sztuk 5 strusie 1) 500 sztuk 5 6 Króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze: świeże, chłodzone, 4000 sztuk 5 mrożone 7 Nutrie żywe, mięso jadalne lub podroby nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone) 2000 sztuk 5

18 Mleko: krowie, litrów litrów litrów 5 owcze lub kozie litrów litrów litrów 5 Miód naturalny lub inne produkty pszczele zł 5 Kwiaty świeże: cięte, doniczkowe zł 5 Ziemniaki świeże lub chłodzone 250 ton 500 ton 750 ton 5 Ziarno zbóż 2) 200 ton 400 ton 600 ton 5 Nasiona roślin oleistych 2) 300 ton 600 ton 900 ton 5 Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych 250 ton 500 ton 750 ton 5 Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej 3) zł 5 Ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych zł zł zł 5 Buraki cukrowe 2000 ton 4000 ton 6000 ton 5

19 Procedura ubiegania się o uznanie Uznanie grupy producentów rolnych i zatwierdzenie planu biznesowego następuje w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek grupy, składany do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na jej siedzibę. Wniosek o uznanie grupa producentów rolnych może złożyć w ciągu całego roku. Wniosek o uznanie wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez ARiMR i umieszczonym na jej stronie internetowej: Do wniosku o uznanie należy dołączyć m.in.: akt założycielski, o którym mowa w pkt 1.3, plan biznesowy grupy, o którym mowa w pkt 1.6, w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 1.1, zgodny z aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, oświadczenia członków grupy o prowadzeniu w dniu składania wniosku o uznanie, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona. Na podstawie ostatecznej decyzji o uznaniu oraz zatwierdzeniu planu biznesowego grupy producentów rolnych, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, właściwy ze względu na siedzibę grupy dokonuje wpisu grupy do rejestru, o którym mowa w pkt 1.7.

20 Grupa producentów rolnych składa: Wniosek o uznanie grupy producentów rolnych wniosek o przyznanie pomocy (Etap I), wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania (Etap Ia), wnioski o płatność (Etap II), do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce siedziby GPR.

21 Beneficjenci: Nowe grupy producentów rolnych, które powstały i powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności. Nowe organizacje producentów, które powstały i powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności. Na dzień dzisiejszy brak jest możliwości przyznawania wsparcia w ramach działania 9 ww. organizacjom producentów, ze względu na brak ustanowionej w przepisach możliwości uznania tych organizacji producentów na podstawie planu biznesowego.

22 Beneficjenci: W znowelizowanej ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wynika, że grupy producentów wpisane do rejestru od dnia 1 stycznia 2014 r., które chcą skorzystać z pomocy finansowej w ramach środków nowego PROW , będą musiały uzyskać notyfikację decyzji o wpisie do rejestru, w celu uzyskania uznania na podstawie biznesplanu, zgodnie z ww. art. 27 pkt. 2 rozporządzenia UE nr 1305/2013. do r.

23 Beneficjenci: W znowelizowanej ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 349) wynika, że Agencja może przeprowadzać kontrolę grupy producentów rolnych w zakresie spełniania warunków uznania określonych w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, przepisach o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych lub przepisach o organizacji rynku mleka i przetworach mlecznych.

24 Beneficjenci: Zgodnie z art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013, wsparcie ogranicza się do grup i organizacji producentów, które wykonują swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP). (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). W ramach badania kryterium MŚP uwzględnia się również powiązania osobowo-kapitałowe grupy producentów rolnych.

25 MŚP: Kategorię mikro-przedsiębiorstw oraz małych i średnich (MŚP) tworzą przedsiębiorstwa, które: 1) zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i 2) których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a /lub 3) całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro

26

27 Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki: łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów /organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.; przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone) oraz organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw.

28 Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru: Pomoc przysługuje wnioskodawcom, według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

29 grupa zorganizowana w formie spółdzielni Kryteria wyboru (preferencje): grupa zrzesza producentów w kategoriach: produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013, w szczególności wytwarzających produkty rolnictwa ekologicznego, produkty w ramach systemów jakości żywności, lub świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub szyszki chmielowe w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków co najmniej 50% produkcji każdego z członków grupy, w zakresie produktu, ze względu na który grupa została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy Liczba punktów 3 pkt 3 pkt 4 pkt każdy następny członek + 0,2 pkt 3 pkt

30 Kryteria wyboru (preferencje): siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1 15 ha stanowi: powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie Punkty 3 pkt 2 pkt od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie 1 pkt w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu innowacyjność przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu - przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii grupa zatrudnia co najmniej 2 osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo grupa zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 5 pkt 5 pkt 2 pkt 30

31 Biznesplan: Informacje podstawowe o grupie/organizacji. Cele, spójna koncepcja oraz etapy rozwoju grupy/organizacji, w oparciu o cele dla których udzielane jest wsparcie. Opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, informacje nt. zasobów poszczególnych gospodarstw członków grupy/organizacji oraz struktury organizacyjnej i wielkości produkcji. Opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do rozwoju grupy/organizacji, w tym inwestycji. Informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa. Informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju grupy/organizacji.

32 Rodzaj wsparcia: Procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędących członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania. Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

33 Forma wsparcia: Pomoc w ramach działania nr 9 PROW przyznawana jest w celu ułatwienia tworzenia i prowadzenia działalności grup producentów rolnych. Jest pomocą wypłacaną z dołu od wysokości osiągniętych przez GPR przychodów. Tym samym pozostawia się grupom producentów, którym zostanie wypłacona pomoc finansowa, możliwość podjęcia autonomicznej decyzji co do jej przeznaczenia, w zależności od bieżących potrzeb i celów realizowanych przez grupę. Zatem, grupy mogą przeznaczyć otrzymaną pomoc na dowolne wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, na inwestycje zatwierdzone w planie biznesowym, pod warunkiem osiągnięcia w ciągu pięciu lat po uznaniu GPR, celów określonych w planie biznesowym.

34 Kwoty i wysokość wsparcia: w pierwszym roku 10% wartości sprzedaży grupy/ organizacji producentów, w drugim roku 8%, 9 w trzecim roku 6%, 8 w czwartym roku 5%, 7 w piątym roku 4%, 6 Maksymalnie równowartość euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.

35 Wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez GPR ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które GPR została uznana, wyprodukowanych przez jej członków i sprzedanych kupującym niebędącym: 1) członkami GPR; 2) współmałżonkiem członka GPR; Wysokość wsparcia: 3) podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem GPR lub jego współmałżonkiem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe o których mowa w pkt. 3, rozumie się wzajemne powiązania między członkiem GPR lub jego małżonkiem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

36 Warunki dostępu: Wsparcie może uzyskać grupa producentów: która składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub produkt tożsamy*), której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej, po dniu 1 maja 2004 r., w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną w ramach: a) działań: Grupy producentów rolnych PROW , Grupy producentów rolnych PROW , Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW , Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW , b) mechanizmów pomocy finansowej udzielanej: wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw, uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw Produkt tożsamy z produktem produkowanym zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych lub przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Przykład: producent był członkiem wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw w kategorii owoce, a teraz przystąpił do grupy rolnej utworzonej w kategorii Produkty rolnictwa ekologicznego jabłka. W tym przypadku jest to produkt tożsamy, i taka grupa nie będzie mogła otrzymać wsparcia.

37 Warunki dostępu: Wsparcie może uzyskać grupa producentów której: a) każdemu z członków tej grupy będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub b) każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy, lub c) każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, lub d) każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy,

38 Wypłata pomocy: Piąta (ostatnia) płatność jest możliwa do realizacji, wyłącznie po potwierdzeniu przez ARiMR osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym, poprzez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, a w przypadku nieosiągnięcia tych celów, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności.

39 Grupa producentów rolnych składa: Wniosek o uznanie grupy producentów rolnych wniosek o przyznanie pomocy (Etap I), wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania (Etap Ia), wnioski o płatność (Etap II), do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce siedziby GPR. Wnioski o przyznanie pomocy, o przyznanie wyprzedzającego finansowania oraz o płatność należy składać na formularzach opracowanych i udostępnianych przez ARiMR.

40 Wniosek o płatność: Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności GPR, licząc od dnia następującego po dniu wydania decyzji o uznaniu GPR. Wniosek o płatność składa się do dyrektora OR ARiMR właściwego ze względu na siedzibę GPR, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez GPR. Dyrektor OR ARIMR wydaje decyzję administracyjną o wypłacie pomocy w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność. Wypłata pomocy za dany okres następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca płatność stała się ostateczna. Jeżeli GPR nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach. Piąta (ostatnia) płatność jest wypłacana, wyłącznie po potwierdzeniu przez ARiMR osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym, poprzez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym.

41 Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW, określonego na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu, na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy, w pierwszym roku działalności, nie wyższej jednak niż zł. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest weksel in blanco.

42 Obowiązki beneficjenta - GPR: 1) realizowanie przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych ( ), na podstawie planu biznesowego, w każdym roku działalności od dnia uznania; 2) zrealizowanie planu biznesowego w okresie 5 lat po dniu uznania; 3) przedkładanie sprawozdania z realizacji działań lub inwestycji ujętych w planie biznesowym z każdym wnioskiem o płatność; 4) utrzymanie prowadzonej działalności w zakresie produkcji i sprzedaży produktów ze względu na które grupa została uznana, przez okres co najmniej jednego roku od dnia otrzymania ostatniej płatności; 5) umożliwienie przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą w swojej siedzibie oraz w miejscach prowadzenia produkcji przez członków grupy w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności; 6) przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności; 7) niezwłoczne informowanie ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację planu biznesowego w okresie jego realizacji;

43 Obowiązki beneficjenta - GPR: 8) udostępnianie uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności; 9) dokonywanie zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez nowych członków GPR wymagań określonych w paragr. 3 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz paragr. 3 ust. 4 rozporządzeniu MRiRW z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1284); 10) zachowanie w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania kryteriów, za których spełnienie zostały przyznane punkty; 11) prowadzenie rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację i poświadczenie sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, wytworzonych przez jej członków oraz podmioty niebędące członkami GPR; 12) prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia PEiR (UE) nr 1305/2013, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, tj. umożliwiających identyfikację i poświadczenie zakupu oraz sprzedaży produktów lub grupy produktów ze względu na które grupa została uznana, wytworzonych przez członków GPR.

44 Sankcje za naruszenie obowiązku: utrzymania prowadzonej działalności w zakresie produkcji i sprzedaży produktów ze względu na które GPR została uznana, przez okres co najmniej jednego roku od dnia otrzymania ostatniej płatności umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą w swojej siedzibie i w miejscach prowadzenia produkcji przez członków GPR, w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności niezwłocznego informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację planu biznesowego w okresie jego realizacji Udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności Sankcja zwrotowi podlega 20% otrzymanej pomocy zwrotowi podlega 100% otrzymanej pomocy zwrotowi podlega 100% otrzymanej pomocy zwrotowi podlega 10% otrzymanej pomocy zwrotowi podlega 0,5% otrzymanej pomocy

45 Sankcje za naruszenie obowiązku: w przypadku niespełnienia przez beneficjenta obowiązku zachowania w okresie pierwszych 5 lat po uznaniu, tych kryteriów, za spełnienie których zostały przyznane punkty prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia PEiR (UE) nr 1305/2013, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, tj. umożliwiających identyfikację i poświadczenie zakupu oraz sprzedaży produktów lub grupy produktów ze względu na które grupa została uznana, wytworzonych przez członków GPR. W przypadku przyjęcia w skład GPR producenta, który nie spełnia wymagań określonych w paragr. 3 ust.1 pkt 4 i 7 oraz paragr. 3 ust. 4 rozporządzeniu MRiRW z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1284); Sankcja odmawia się wypłaty pomocy, od tego roku działalności w którym stwierdzono zaprzestanie spełniania kryteriów wysokość wypłaty pomocy ulega zmniejszeniu o 10% za dany okres pomocy odmowa wypłaty pomocy za okres od dnia przyjęcia nowego członka w skład beneficjenta

46 Sankcje za naruszenie obowiązku: w przypadku braku uzasadnienia przez GPR nierealizowania działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym za trzeci lub czwarty rok działalności W przypadku nieosiągnięcia celów określonych w planie biznesowym przez niezrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym. Sankcja kwota pomocy ulega zmniejszeniu za trzeci lub czwarty rok działalności, w którym stwierdzono niepełną realizację planu biznesowego: 1) o 50% jeżeli GPR nie realizowała żadnego działania lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku; 2) o 25% jeżeli GPR realizowała przynajmniej jedno działanie lub inwestycję, ale nie realizowała wszystkich działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym, w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku odmowa wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności

47 Zwolnienia podatkowe: Obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.: zwolnione z podatku od nieruchomości budynki i budowle, zajęte przez GPR, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków GPR; zwolnienie z podatku dochodowego dochody GPR, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których GPR została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków w części wydatkowanej na rzecz członków grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym, przeznaczonej na zakup środków produkcji przekazanych członkom GPR oraz na szkolenie członków GPR.

48 Budżet działania: 402,99 mln euro (w tym na zobowiązania z PROW kwota 110 mln euro) Planowana liczba beneficjentów 1 671

49 Związki grup producentów rolnych Grupy producentów rolnych, w celu reprezentowania swoich interesów, mogą organizować się w związki grup, do realizacji w szczególności co najmniej dwóch spośród następujących celów: 1) organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji; 2) organizowania i koordynowania zbywania produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupy zostały utworzone; 3) przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich przetwarzania; 4) reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej; 5) promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów rynku przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom; 6) promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska; 7) prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów rolnych; 8) prowadzenia obsługi prawnej i księgowej grup. Związek prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że: 1) zrzesza co najmniej 5 grup, 2) grupy będące członkami związku nie są członkami innego związku, 3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach, powinien zawierać w szczególności: a) zasady przyjmowania do związku nowych członków oraz występowania członków ze związku, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o uznaniu związku, nie może być krótszy niż trzy lata działalności związku, a informacja o zamiarze wystąpienia ze związku powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności związku; b) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego przeznaczonego na wypłacanie członkom związku zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w statucie lub umowie, jeżeli będzie on utworzony; c) sankcje wobec członka związku, który nie wypełnia nałożonych na niego zadań lub obowiązków. Wnioski o uznanie związku grup producentów rolnych składane są do Prezesa ARiMR, w trakcie roku. Prezes ARiMR wydaje decyzję o uznaniu związku grup producentów rolnych, jeżeli spełnia on ww. warunki i dokonuje wpisu do rejestru związków. Prezes ARiMR prowadzi rejestr związków oraz sprawuje nadzór nad działalnością związku grup producentów rolnych.

50 grup w Polsce

51 Liczba grup aktywnych grup aktywnych w Wielkopolsce

52 Kategorie produktów TRZODA BYDŁO ZBOŻA_OLEISTE MLEKO DRÓB JAJA KRÓLIKI BURAKI_CUKROWE ZIEMNIAKI TRZODA 136 BYDŁO 46 ZBOŻA_OLEISTE 30 MLEKO 57 DRÓB 4 JAJA 2 KRÓLIKI 1 BURAKI_CUKROWE 11 ZIEMNIAKI 3

53 Dziękuję za uwagę

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

Paweł Gąsiorek. Grupy producenckie. Jak założyć grupę producentów w ramach PROW

Paweł Gąsiorek. Grupy producenckie. Jak założyć grupę producentów w ramach PROW Paweł Gąsiorek Grupy producenckie Jak założyć grupę producentów w ramach PROW 2014-2020 Szepietowo 2018 Wydawca: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie grup producentów - trwa nabór

Dofinansowanie grup producentów - trwa nabór .pl https://www..pl Dofinansowanie grup producentów - trwa nabór Autor: Ewa Ploplis Data: 8 listopada 2017 Od 30 października do 28 grudnia 2017 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wpisu grupy producentów rolnych do rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Informacja dotycząca wpisu grupy producentów rolnych do rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Informacja dotycząca wpisu grupy producentów rolnych do rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 1. Przedmiot sprawy Uzyskanie decyzji o spełnianiu warunków określonych w ustawie o grupach producentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1284 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020. Organizowanie się rolników to proces, który w nowych warunkach gospodarki rynkowej Polski trwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

2. Działanie, o którym mowa w 1, jest wdraŝane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Działanie, o którym mowa w 1, jest wdraŝane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 81, poz. 550) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe. dla grup producentów rolnych. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach

Wsparcie finansowe. dla grup producentów rolnych. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach KARNIOWICE MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach Wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych (objęte PROW 2014 2020), wg zasad zawartych w aktualnie obowiązujących dokumentach,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1888 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uznanie grupy producentów - jak to zrobić?

Uznanie grupy producentów - jak to zrobić? https://www. Uznanie grupy producentów - jak to zrobić? Autor: Ewa Ploplis Data: 10 listopada 2017 Kto może ubiegać się o uznanie grupy producentów rolnych? Jakie warunki musi spełnić nowopowstała grupa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1 www.arr.gov.pl e-mail: gdansk@arr.gov.pl Sekretariat Tel. (58) 669-43-00 Fax (58) 669-83-21 Środki wsparcia dla grup producentów

Bardziej szczegółowo

Prawo: grupy producentów w PROW

Prawo: grupy producentów w PROW .pl https://www..pl Prawo: grupy producentów w PROW 2014 2020 Autor: Tomasz Żydek Data: 5 stycznia 2016 Podobnie jak we wcześniejszych latach również w PROW 2014 2020 grupy producentów rolnych będą mogły

Bardziej szczegółowo

II Europejskie Forum Menadżerów Agrobiznesu

II Europejskie Forum Menadżerów Agrobiznesu II Europejskie Forum Menadżerów Agrobiznesu Andrzej Owczarz Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Turzno, 15-16 października 2015 r. PROW

Bardziej szczegółowo

Zalety członkostwa w grupie producenckiej

Zalety członkostwa w grupie producenckiej https://www. Zalety członkostwa w grupie producenckiej Autor: Ewa Ploplis Data: 9 listopada 2017 Jakie są zalety członkostwa w grupie producenckiej? Dlaczego tak ważne jest tworzenie takich grup? Dla af

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 2016-04-21 Katarzyna Otrębowska Tworzenie grup producentów i organizacji producentów Co warte podkreślenia już na wstępie, nowopowstałe grupy producentów rolnych nie będą w pełni tożsame z grupami, które

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozwój nowych grup producenckich

Wsparcie na rozwój nowych grup producenckich .pl Wsparcie na rozwój nowych grup producenckich Autor: Tomasz Kodłubański Data: 21 października 2017 Tworzenie się grup i organizacji producentów stanowi odpowiedź na rosnące wymogi odbiorców surowców

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

FUNKCJONOWANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE FUNKCJONOWANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH w PROW na lata 2014-2020 Arkadiusz Tabaka Olsztyn 2016 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1073) <Art. 1. Ustawa określa zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki. Art. 2.

(druk nr 1073) <Art. 1. Ustawa określa zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki. Art. 2. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2018 r. Poz. 1026

Warszawa, dnia 29 maja 2018 r. Poz. 1026 Warszawa, dnia 29 maja 2018 r. Poz. 1026 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania " Tworzenie grup i organizacji producentów " objętej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1081 Warszawa, 2 listopada 2006 r.

Druk nr 1081 Warszawa, 2 listopada 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-117-06 Druk nr 1081 Warszawa, 2 listopada 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH. Janusz Wojtczak

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH. Janusz Wojtczak GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Czym jest grupa producentów rolnych? Jest to dobrowolne zrzeszenie rolników, którzy działają wspólnie na rynku w celu sprzedaży produkcji swoich gospodarstw. Członkami grupy w

Bardziej szczegółowo

Grupy producenckie. Wspólne działanie przynosi korzyści!

Grupy producenckie. Wspólne działanie przynosi korzyści! https://www. Grupy producenckie. Wspólne działanie przynosi korzyści! Autor: Tadeusz Śmigielski Data: 9 czerwca 2019 Nec Hercules contra plures. Nawet Herkules nie poradzi przeciw wielu lub bardziej swojsko

Bardziej szczegółowo

Bo w grupie siła. Bielice,

Bo w grupie siła. Bielice, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać decyzję Marszałka Województwa?

Jak uzyskać decyzję Marszałka Województwa? Jak uzyskać decyzję Marszałka Województwa? Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców grupa może podejmować i prowadzić działalność jak każdy przedsiębiorca, nie może jednak korzystać z pomocy przewidzianej

Bardziej szczegółowo

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2020, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla spółdzielni, organizacji producentów i grup producentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych ch lub latach

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia marca 2016 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR-pz/mdj-070-6 /jt/2016 (1153) Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na przekazaną w dniu 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych ch lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Ważne aspekty wsparcia dla nowych grup producentów

Ważne aspekty wsparcia dla nowych grup producentów .pl https://www..pl Ważne aspekty wsparcia dla nowych grup producentów Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 października 2016 Znany jest już termin naboru. Jednak nie dla wszystkich grup są możliwe dotacje.

Bardziej szczegółowo

Współpraca - finansowanie w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji w ramach PROW

Współpraca - finansowanie w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji w ramach PROW - finansowanie w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji w ramach PROW 2014-2020 Podstawy prawne dla opracowania i realizacji PROW 2014-2020 w zakresie działania art. 35

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego Marek Kalkowski 21.2.213 VI Polsko Niemiecki Dzień Rolnika Konferencja: Wymiana doświadczeń na temat zintegrowanej uprawy roślin Pasewalk, 21 luty

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Najczęściej zadawane pytania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Najczęściej zadawane pytania - 7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów styczeń 18, 2017 Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA w Warszawie w związku z planowanym naborem wniosków w ramach PROW 2014 2020 poddziałanie 3.1 zaprasza na bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie FINANSOWE WSPARCIE FUNKCJONOWANIA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH Izabela Lipińska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Abstrakt. Alternatywą

Bardziej szczegółowo

wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz.

wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom 25.03.2009. Od 25 marca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać w tym roku wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych Podstawa prawna Modernizacja gospodarstw rolnych Małgorzata Lewandowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia III Art. 20 lit. b) ppkt i) i art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Wrocław, 22 luty 2019 r. Ogłoszenie o naborze wniosków W dniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2015 r. Poz. 1195 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 10 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 10 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1258 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 1523 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw trwa nabór wniosków

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw trwa nabór wniosków https://www. Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017 - trwa nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 20 lipca 2017 Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na restrukturyzację małych gospodarstw.

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Symbol formularza: IW-1/327 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

P rzewodnik. Grupy producentów rolnych

P rzewodnik. Grupy producentów rolnych P rzewodnik Grupy producentów rolnych Warszawa 2005 Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Organ Zarządzający Planem Rozwoju obszarów Wiejskich ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 27.07.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

... Znak sprawy. Korekta do wniosku na wezwanie nr 2.3. NIP 2.4. REGON Forma prawna 2.5. NUMER W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

... Znak sprawy. Korekta do wniosku na wezwanie nr 2.3. NIP 2.4. REGON Forma prawna 2.5. NUMER W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK* o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Stare Pole, 19

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER W-1_19.1 Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 2 wzór kart zgodności z PROW duże projekty do Procedury obsługi operacji w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

Ogółem na 100 ha użytków w tys.sztuk rolnych w sztukach BYDŁO WEDŁUG WOJEWÓDZTW. na 100 ha użytków rolnych w sztukach

Ogółem na 100 ha użytków w tys.sztuk rolnych w sztukach BYDŁO WEDŁUG WOJEWÓDZTW. na 100 ha użytków rolnych w sztukach ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA

Bardziej szczegółowo

Od 3 do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w rolnictwie!

Od 3 do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w rolnictwie! https://www. Od 3 do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w rolnictwie! Autor: Ewa Ploplis Data: 30 marca 2017 Inwestycje w rolnictwie nigdy się nie kończą! 10 kwietnia 2017 r. rusza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Warszawa, 24 września 2008 r. Krajowy Program Restrukturyzacji

Agencja Rynku Rolnego Warszawa, 24 września 2008 r. Krajowy Program Restrukturyzacji Agencja Rynku Rolnego Warszawa, 24 września 2008 r. Krajowy Program Restrukturyzacji 1 Spis treści Wstęp 3 1. Legislacja wspólnotowa 4 2. Legislacja krajowa 4 I.Podsumowanie najważniejszych celów, środków,

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -projekty realizowane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Działania inwestycyjne w ramach PROW

Działania inwestycyjne w ramach PROW Instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim Działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020 Bydgoszcz, 3 grudzień 2014 r. PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 września 2014 r. Poz. 1190 R O ZP O R ZĄ D ZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników rolniczy handel detaliczny.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników rolniczy handel detaliczny. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników rolniczy handel detaliczny. Autor: Piotr Sawa Minikowo, 12 września 2017 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości powstania grupy producentów żywności ekologicznej w województwie pomorskim

Możliwości powstania grupy producentów żywności ekologicznej w województwie pomorskim Możliwości powstania grupy producentów żywności ekologicznej w województwie pomorskim Sebastian Zwierz st. specjalista ds. grup producentów rolnych PODR w Lubaniu, Oddział w Starym Polu Lubań, 10 marca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 1 Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Warszawa, 15 luty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 351. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego Bochnia, 19.10.2016 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 realizuje

Bardziej szczegółowo