POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r."

Transkrypt

1 POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. PKT 6 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) Senat AGH: 1. Ustala warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011, określone w załącznikach nr 1 i WyraŜa zgodę na przyjęcie na studia w roku 2010/2011, z pominięciem UWAGA warunków rekrutacji ustalonych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, uczestników olimpiad spełniających kryteria określone w uchwale Senatu AGH nr 80 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w AGH laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Stosowany w niniejszej Uchwale termin Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna odnosi się równieŝ do Komisji Rekrutacyjnej jednostki pozawydziałowej prowadzącej studia stacjonarne i/lub niestacjonarne; termin Rada Wydziału odnosi się takŝe do rady jednostki pozawydziałowej prowadzącej studia stacjonarne i/lub niestacjonarne.

2 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE w r. Akad. 2010/ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rekrutacja kandydatów na I rok studiów przeprowadzana jest w dwóch etapach W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku na podstawie wspólnych list rankingowych obejmujących kandydatów posiadających świadectwo nowej matury, starej matury, matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej lub dokumentu równowaŝnego uzyskanego za granicą. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony wg zasad określonych w 2 lub w 3. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie ogłoszeniem list kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów na poszczególnych kierunkach W drugim etapie: kandydaci dokonają wpisu studia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w uzgodnieniu z właściwymi Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi rozpatrzy podania o przyjęcie na wolne miejsca na studia stacjonarne I stopnia, 2. Na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali minimalną wartość wskaźnika rekrutacji W = 150 pkt. 3. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Prorektor ds. Kształcenia Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych I stopnia w AGH (z wyłączeniem kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo) jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: gdzie: W = 4 * G + J (1) Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo "nowej matury: G liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 4. JeŜeli kandydat zdawał więcej niŝ jeden przedmiot wymieniony w tabeli 4, to wybierany jest wynik najlepszy. JeŜeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów, to

3 G obliczane jest jako suma wyników obydwu poziomów. JeŜeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru: G = N (2) JeŜeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru: N dla N < 30% G = N + 2 ( N 30) dla 30% N 80% (3) N dla N > 80% Maksymalna liczba punktów wynosi 200. J liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego. JeŜeli kandydat zdawał więcej niŝ jeden język obcy nowoŝytny, to wybierany jest wynik najlepszy. Wartość J wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. Dla kandydatów posiadających świadectwo "starej matury: G - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z przedmiotu głównego. JeŜeli kandydat zdawał więcej niŝ jeden przedmiot wymieniony w tabeli 4, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. J liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z języka obcego nowoŝytnego w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeŝeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego nowoŝytnego umieszczonego na świadectwie dojrzałości. Liczba punktów przypisywana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości zawarta jest w tabeli 1. Tabela 1. Przeliczniki ocen starej matury. Ocena liczba punktów rok wydania świadectwa przed 1992 r r. celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający - 40

4 - Dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej: G liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego przeliczona wg tabeli 2; jeŝeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje wg tabeli 3. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. JeŜeli kandydat zdawał więcej niŝ jeden przedmiot wymieniony w tabeli 4, to wybierany jest wynik najlepszy. J liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowoŝytnego; w przypadku matury międzynarodowej J = 200 pkt. z języka angielskiego. Tabela 2. Przeliczniki ocen z matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego, innego niŝ matematyka. ocena poziom SL liczba punktów poziom HL Tabela 3. Przeliczniki ocen z matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka. ocena poziom SD poziom SL poziom HL liczba punktów Dla kandydatów posiadających świadectwo matury dwujęzycznej: G liczba punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego przeliczona wg zasad podanych powyŝej dla nowej matury. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. JeŜeli

5 kandydat zdawał więcej niŝ jeden przedmiot wymieniony w tabeli 4, to wybierany jest wynik najlepszy. J liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowoŝytnego; w przypadku matury dwujęzycznej J = 200 pkt. z języka wykładowego. Tabela 4. Wykaz przedmiotów głównych obowiązujących na kierunkach studiów, na które prowadzona będzie rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia. Budownictwo Wydział Zarządzanie i InŜynieria Produkcji InŜynieria Środowiska InŜynieria Materiałowa Edukacja Techniczno-Informatyczna Informatyka Stosowana Automatyka i Robotyka Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Informatyka Informatyka Stosowana Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika InŜynieria Akustyczna (studia międzykierunkowe) InŜynieria Środowiska Ochrona środowiska Górnictwa i GeoinŜynierii Przedmiot główny matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia matematyka lub fizyka lub informatyka Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki matematyka lub fizyka InŜynierii Mechanicznej i Robotyki matematyka lub fizyka lub informatyka Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

6 Informatyka Stosowana Geofizyka Turystyka i Rekreacja Geodezja i Kartografia InŜynieria środowiska Technologia Chemiczna InŜynieria Materiałowa Ceramika (makrokierunek)1 Wirtotechnologia (makrokierunek) 1 InŜynieria Materiałowa Zarządzanie i InŜynieria Produkcji InŜynieria Naftowa i Gazownicza Zarządzanie Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Informatyka i Ekonometria Technologia Chemiczna Energetyka Fizyka Techniczna Fizyka Medyczna Informatyka Stosowana Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia InŜynierii Materiałowej i Ceramiki matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia Odlewnictwa matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia Metali NieŜelaznych matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia Wiertnictwa, Nafty i Gazu matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia Zarządzania matematyka lub fizyka lub chemia matematyka lub informatyka Energetyki i Paliw matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka Fizyki i Informatyki Stosowanej matematyka lub fizyka lub chemia matematyka lub fizyka Matematyki Stosowanej

7 Matematyka Matematyka Międzywydziałowa Szkoła InŜynierii Biomedycznej matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia lub InŜynieria Biomedyczna biologia 1 Pod warunkiem utworzenia makrokierunku. Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów. 2. Podstawą rankingu dla kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według wzoru: gdzie: W = 2 G + J + 2 H (4) dla kandydatów posiadających świadectwo nowej matury: G liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wartość G wyznaczana jest w takim sam sposób, jak w przypadku nowej matury dla pozostałych kierunków. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. J liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego. JeŜeli kandydat zdawał więcej niŝ jeden język obcy nowoŝytny, to wybierany jest wynik najlepszy. Wartość J wyznaczana jest w takim sam sposób, jak wartość G. H liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niŝ język polski lub język obcy nowoŝytny uwzględniony w składniku J. JeŜeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy. Wartość H wyznaczana jest w takim sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej: G liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, przeliczonych wg tabeli 1. J liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego. W przypadku matury międzynarodowej J = 200 pkt. z języka angielskiego. H liczba punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niŝ język polski lub język obcy nowoŝytny uwzględniony w składniku J, przeliczonych wg tabeli 1. JeŜeli przedmiotem tym jest matematyka, to przeliczenie następuje wg tabeli 2. JeŜeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy.

8 - Dla kandydatów posiadających świadectwo matury dwujęzycznej: G liczba punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego przeliczonych wg zasad podanych powyŝej dla nowej matury. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. J liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowoŝytnego; w przypadku matury dwujęzycznej J = 200 pkt. z języka wykładowego. H jest liczbą punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu wybranego, innego niŝ język polski lub język obcy nowoŝytny uwzględniony w składniku J, przeliczonych wg zasad podanych powyŝej dla nowej matury. - Dla kandydatów posiadających świadectwo "starej matury podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony wg wzoru: gdzie: W = 10 S (5) S wynik sprawdzianu pisemnego obejmującego wiedzę o społeczeństwie, historię Polski i historię powszechną od 1939 roku oraz elementy wiedzy ogólnej (maksymalnie 100 pkt.). 3 Warunki Rekrutacji Na Studia Stacjonarne drugiego stopnia 1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych II stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru: W = w E E + w S S (6) gdzie: E liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzian lub rozmowa kwalifikacyjna oceniane będą w skali pkt., przy czym uzyskanie mniej niŝ 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; S średnia ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnoŝona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 6); w E waga punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; w S waga średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi w E i w S przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz: w E + w S = 10. Wagi składników wzoru 6 dla kierunków objętych rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2010/2011 określa tabela 5.

9 Tabela 5. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia wagi punktów uzyskanych: wydział / kierunek ze sprawdzianu [w E] Górnictwa i GeoinŜynierii z rozmowy kwalifikacyjnej [w E] z przeliczenia średniej ocen [w S] Budownictwo InŜynieria Środowiska Zarządzanie i InŜynieria Produkcji InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej InŜynieria Materiałowa Informatyka Stosowana Edukacja Techniczno- Informatyczna Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Automatyka i Robotyka 6-4 Elektrotechnika 5-5 Elektronika i Telekomunikacja 5-5 Informatyka 7-3 Informatyka Stosowana 6-4 InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Automatyka i Robotyka 4-6 Mechanika i Budowa Maszyn 4-6 Mechatronika 4-6 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska InŜynieria Środowiska Ochrona środowiska Informatyka Stosowana Geofizyka Turystyka i Rekreacja 1-6 4

10 Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska Geodezja i Kartografia 5-5 InŜynieria Środowiska 5-5 InŜynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna InŜynieria Materiałowa Ceramika (makrokierunek) Odlewnictwa Metali NieŜelaznych InŜynieria Materiałowa Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Wiertnictwa Nafty i Gazu InŜynieria Naftowa i Gazownicza Zarządzania Zarządzanie 6-4 Zarządzanie i InŜynieria Produkcji 6-4 Energetyki i Paliw Technologia Chemiczna 5-5 Energetyka 5-5 Fizyki i Informatyki Stosowanej Fizyka Techniczna 5-5 Fizyka Medyczna 5-5 Informatyka Stosowana 5-5 Matematyki Stosowanej Matematyka Humanistyczny Socjologia Międzywydziałowa Szkoła InŜynierii Biomedycznej InŜynieria Biomedyczna Pod warunkiem zatwierdzenia II stopnia studiów na tym kierunku.

11 2 Pod warunkiem utworzenia makrokierunku. Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów. W przypadku niezgodności kierunku studiów konieczne jest uzyskanie zgody właściwego dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych róŝnic programowych. Tabela 6. Dodatkowe warunki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia Wydział / Kierunek Górnictwa i GeoinŜynierii: Budownictwo InŜynieria Środowiska Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Dodatkowe warunki rekrutacji posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera. InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej InŜynieria Materiałowa Informatyka Stosowana Edukacja Technicznopodstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku, w tym wszystkich przedmiotów podstawowych. Informatyczna Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Automatyka i Robotyka posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera uzyskanego na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana. Elektrotechnika posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera uzyskanego na dowolnym kierunku lub tytułu zawodowego licencjata ew. magistra uzyskanego na kierunku Matematyka lub Fizyka lub Chemia lub Informatyka Stosowana lub Informatyka i Ekonometria. Elektronika i Telekomunikacja posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera uzyskanego na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Informatyka posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera uzyskanego na kierunku Informatyka lub Informatyka Stosowana. Informatyka Stosowana posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera uzyskanego na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana. InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Automatyka i Robotyka Mechanika i Budowa Maszyn posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera.

12 Mechatronika Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera. InŜynieria Środowiska Ochrona Środowiska Informatyka Stosowana Geofizyka Turystyka i Rekreacja Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska Geodezja i Kartografia kształcenia dla studiów I stopnia. InŜynieria Środowiska InŜynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 50% przedmiotów InŜynieria Materiałowa Ceramika (makrokierunek) Odlewnictwa posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera, kształcenia dla studiów I stopnia. Metali NieŜelaznych InŜynieria Materiałowa Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Wiertnictwa, Nafty i Gazu InŜynieria Naftowa i Gazownicza Zarządzania Zarządzanie Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Energetyki i Paliw Technologia Chemiczna Energetyka Fizyki i Informatyki Stosowanej absolwenci studiów na kierunku oraz InŜynieria Naftowa i Gazownicza będą przyjmowani bez konieczności uzupełnienia róŝnic programowych.

13 Fizyka Techniczna Fizyka Medyczna Informatyka Stosowana Matematyki Stosowanej Matematyka Humanistyczny Socjologia Międzywydziałowa Szkoła InŜynierii Biomedycznej InŜynieria Biomedyczna ukończenie studiów na kierunku Fizyka lub Fizyka Techniczna, a takŝe innych kierunkach ścisłych i technicznych (np. Elektronika). ukończenie studiów na kierunku Fizyka Medyczna lub InŜynieria Biomedyczna, a takŝe innych kierunkach pokrewnych (np. Biofizyka). ukończenie studiów na kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka, a takŝe innych kierunkach ścisłych (np. Matematyka) i technicznych (np. Automatyka).

14 Załącznik nr 2 do uchwały nr 82 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2010/ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na danym kierunku na podstawie wspólnych list rankingowych, obejmujących kandydatów posiadających świadectwa nowej matury, starej matury, matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej lub dokumentu równowaŝnego uzyskanego zagranicą. 2. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony na zasadach podanych w 2 lub w 3 niniejszego załącznika. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie ogłoszeniem list kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów na poszczególne kierunki. 3. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Prorektor ds. Kształcenia. 2 WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 1. Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia prowadzona będzie na wydziały i kierunki wymienione w tabeli 7. Tabela 7. Kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia objęte rekrutacją. Wydział Górnictwa i GeoinŜynierii InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki Budownictwo Zarządzanie i InŜynieria Produkcji InŜynieria Środowiska InŜynieria Materiałowa Edukacja Techniczno-Informatyczna Informatyka Stosowana Automatyka i Robotyka Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Informatyka Mechanika i Budowa Maszyn

15 Automatyka i Robotyka InŜynieria Środowiska Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Informatyka Stosowana Turystyka i Rekreacja Geodezja i Kartografia Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska InŜynieria Środowiska Technologia Chemiczna InŜynierii Materiałowej i Ceramiki InŜynieria Materiałowa Odlewnictwa Metali NieŜelaznych Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Wiertnictwa, Nafty i Gazu InŜynieria Naftowa i Gazownicza Zarządzanie Zarządzania Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Informatyka i Ekonometria Technologia Chemiczna Energetyki i Paliw Energetyka Matematyki Stosowanej Matematyka Socjologia Humanistyczny Kulturoznawstwo UWAGA: Studia na podanych wyŝej kierunkach mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów. 2. Warunki rekrutacji na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia dla kandydatów posiadających świadectwo nowej matury, starej matury (z wyłączeniem kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo), matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej są identyczne jak dla kandydatów na studia stacjonarne (patrz Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). 3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: Socjologia oraz Kulturoznawstwo na podstawie świadectwa starej matury wskaźnik rekrutacji W obliczany jest według wzoru: gdzie: W = 2 G + J + 2 H (7) G liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z języka polskiego, J liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z języka obcego nowoŝytnego (w pierwszej kolejności) lub z matury ustnej (w drugiej kolejności); jeŝeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to J jest liczbą

16 punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z języka obcego nowoŝytnego na świadectwie dojrzałości; H jest liczbą punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury pisemnej z dowolnego przedmiotu innego niŝ język polski lub język obcy nowoŝytny uwzględniony w składniku J; jeŝeli kandydat zdawał kilka przedmiotów wybranych, to uwzględniany jest wynik najlepszy. 3 Warunki Rekrutacji Na Studia niestacjonarne drugiego stopnia 1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych II stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: gdzie: W = w E E + w S S (8) E liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzian lub rozmowa kwalifikacyjna oceniane będą w skali pkt., przy czym uzyskanie mniej niŝ 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; S średnia ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnoŝona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 6); w E waga punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; w S waga średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi w E i w S przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz: w E + w S = 10. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków objętych rekrutacją na studia niestacjonarne II stopnia określa tabela 8. Wagi składników wzoru 8 dla kierunków objętych rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2010/2011 określa tabela 8. Tabela 8. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia wydział / kierunek ze sprawdzianu [w E] Górnictwa i GeoinŜynierii wagi punktów uzyskanych: z rozmowy kwalifikacyjnej [w E] z przeliczenia średniej ocen [w S] Budownictwo - 9 1

17 InŜynieria Środowiska Zarządzanie i InŜynieria Produkcji InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej InŜynieria Materiałowa Informatyka Stosowana Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Automatyka i Robotyka 6-4 Elektrotechnika 5-5 Elektronika i Telekomunikacja 5-5 Informatyka 7-3 InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Automatyka i Robotyka 4-6 Mechanika i Budowa Maszyn 4-6 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska InŜynieria Środowiska Informatyka Stosowana Turystyka i Rekreacja Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska Geodezja i Kartografia 5-5 InŜynieria Środowiska 5-5 InŜynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna InŜynieria Materiałowa Ceramika (makrokierunek) Odlewnictwa Metali NieŜelaznych Zarządzanie i InŜynieria Produkcji - 9 1

18 Wiertnictwa Nafty i Gazu InŜynieria Naftowa i Gazownicza Zarządzania Zarządzanie Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Energetyki i Paliw Technologia Chemiczna Energetyka Matematyki Stosowanej Matematyka Humanistyczny Socjologia Pod warunkiem zatwierdzenia II stopnia studiów na tym kierunku. 2 Pod warunkiem utworzenia makrokierunku. Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów. W przypadku niezgodności kierunku studiów konieczne jest uzyskanie zgody właściwego dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych róŝnic programowych. Tabela 9. Dodatkowe kryteria rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia. Wydział / Kierunek Górnictwa i GeoinŜynierii: Budownictwo InŜynieria Środowiska Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Dodatkowe warunki rekrutacji posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera. InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej InŜynieria Materiałowa Informatyka Stosowana kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku, w tym wszystkich przedmiotów podstawowych. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

19 Automatyka i Robotyka posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera uzyskanego na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana. Elektrotechnika posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera uzyskanego na dowolnym kierunku lub tytułu zawodowego licencjata ew. magistra uzyskanego na kierunku Matematyka lub Fizyka lub Chemia lub Informatyka Stosowana lub Informatyka i Ekonometria. Elektronika i Telekomunikacja posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera uzyskanego na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Informatyka posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera uzyskanego na kierunku Informatyka lub Informatyka Stosowana. InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Automatyka i Robotyka Mechanika i Budowa Maszyn posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera. InŜynieria Środowiska Informatyka Stosowana Turystyka i Rekreacja Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska Geodezja i Kartografia kształcenia dla studiów I stopnia. InŜynieria Środowiska InŜynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 50% przedmiotów InŜynieria Materiałowa Ceramika (makrokierunek) Odlewnictwa Metali NieŜelaznych Zarządzanie i InŜynieria Produkcji posiadanie tytułu zawodowego inŝyniera lub magistra inŝyniera, kształcenia dla studiów I stopnia.

20 Wiertnictwa, Nafty i Gazu InŜynieria Naftowa i Gazownicza kształcenia dla studiów I stopnia dla danego kierunku absolwenci kierunku oraz InŜynieria Naftowa i Gazownicza będą przyjmowani bez konieczności uzupełnienia róŝnic programowych. Zarządzania Zarządzanie Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Energetyki i Paliw Technologia Chemiczna Energetyka Matematyki Stosowanej Matematyka Humanistyczny Socjologia

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 1 Postanowienia ogólne Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 12

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Opracowano na podstawie: Uchwały nr 152/2015 Senatu AGH z dnia 25 listopada 2015 r. Uchwała nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 7/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. i uchwały nr 8/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Opracowano na podstawie: uchwały nr 40/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok.

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. 2. Uchwała Senatu nr 96/2011 w sprawie podziału wyniku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 27 maja 2009 r.

UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 27 maja 2009 r. UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 27 maja 2009 r. Uchwała Nr 79/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009 rok Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. St.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r.

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 38/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. Rb-D.0201-1-20/16 Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (IC-EM) Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (IC-EM) Postanowienia ogólne UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała Nr 65/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki o nazwie Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja. Na

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki Jednostka prowadząca MATEMATYKA pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki zarówno

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a)

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a) jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 57/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. i uchwały nr 39/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język obcy nowożytny część

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Farmacja Czas trwania studiów jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku Poziom przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1.

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Geografia Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2018; poz. 70 UCHWAŁA Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. PKT 5 Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się przez wskazanie wybranego kierunku i specjalności studiów.

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się przez wskazanie wybranego kierunku i specjalności studiów. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE W WYDZIALE FILOZOFICZNYM AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna PEDAGOGIKA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,40 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony p 2 = 0,30 albo podstawowy p 2 = 0,25 Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność ekologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Uchwała Nr 275/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata Lp. 2. ** 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Wymagane przedmioty Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność ekologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 107/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 107/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku 1. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagany przedmiot obowiązkowy - W 1 Poziom przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2018. Senatu AGH z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 66/2018. Senatu AGH z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2019/2020 Uchwała nr 66/2018 Senatu AGH z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2019/2020 Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Farmacja Czas trwania studiów jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

kierunek Inżynieria Środowiska: zł od 5 do 8 semestru studiów

kierunek Inżynieria Środowiska: zł od 5 do 8 semestru studiów Uchwała nr 29 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 1. W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p 1 W 1 + p 2 W 2 + p 3 W 3, gdzie:

ADMINISTRACJA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p 1 W 1 + p 2 W 2 + p 3 W 3, gdzie: pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1. Matematyka rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61 /2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 61 /2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2018/2019 Uchwała nr 61 /2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo