PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku"

Transkrypt

1 PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości warunki i tryb rekrutacji kandydatów oraz formy studiów na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013, uchwalone przez Senat Politechniki Śląskiej w dniu 30 maja 2011 roku Uchwałą Nr XXVIII/239/10/11, stanowiące załącznik do niniejszego Pisma. Otrzymują: R,RO,RN,RW,RD,RA,AK podstawowe jednostki organizacyjne RJP1, RD1

2 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 15/10/11 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2012/ Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia kryteria przyjęć określone w Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia kryteria przyjęć określone w załączonych tabelach: Tabela Nr 2 - Kryteria przyjęć na studia stacjonarne II stopnia Tabela Nr 3 - Kryteria przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia 2 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Rektora na wniosek Rad Wydziałów Wynik postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w Tabelach Nr 2 3 wyrażany jest w punktach. 2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. 3. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. 4. Rektor w drodze odrębnego zarządzenia ustala procedurę rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej. 5. Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 6. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w Kandydatom zdającym egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ) bierze się pod uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w Kandydatom - absolwentom klas dwujęzycznych, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego. 9. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w roku 2002, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym. 10. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2005, 2006 i 2007 uwzględnia się poziom dający korzystniejszy wynik przy obliczaniu punktów za przedmiot na danym kierunku. 11. Kandydatów na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej obowiązują dodatkowo odpowiednio: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunek Architektura i urbanistyka oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów plastycznych na kierunki Architektura wnętrz i Wzornictwo*.

3 12. Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności, zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych określi formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego niepełnosprawnego kandydata. 13. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych bierze się pod uwagę punkty z poziomu podstawowego lub rozszerzonego z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu wybranego przez kandydata spośród przedmiotów dodatkowych, według następującej zasady: Dla kierunków technicznych oraz dla Ekonomii*, Matematyki i Zarządzania: Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę P = 0,6 W główny + 0,4 k W dodatkowy P liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym W główny liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy) W dodatkowy liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka) k = 0,5 dla poziomu podstawowego k = 1 dla poziomu rozszerzonego Dla kierunku: Architektura i urbanistyka: Sprawdzian z predyspozycji architektonicznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki. P liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym P = P spar + W m W m = 0,4W mp + 0,6W mr P spar liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu z predyspozycji architektonicznych W m liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki W mp liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki poziom podstawowy liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki poziom rozszerzony W mr Dla kierunków: Architektura wnętrz i Wzornictwo* P = P sp gdzie: P liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym P sp liczba punktów uzyskanych w wyniku sprawdzianu z predyspozycji plastycznych

4 Dla kierunków: Administracja, Socjologia, Pedagogika* P = 0,6 W głowny + 0,4 W dodatkowy P liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym W głowny liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego W dodatkowy liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka, geografia, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie) Dla kierunku: Filologia P = 0,6 W jop + 0,4 W jor P W jop W jor liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym Na specjalności język angielski, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest język angielski. Na specjalności język włoski, język francuski, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język angielski lub język francuski lub język włoski. Wykaz kierunków technicznych i nietechnicznych, na które jest prowadzona rekrutacja na studiach I stopnia w roku akademickim 2012/2013 na Politechnice Śląskiej zawiera Tabela Nr Dla kandydatów na studia z Maturą Międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty: Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów bardzo dobry 100 very good 100 dobry 85 good 85 dostateczny 50 satisfactory 50 dopuszczający 30 mediocre 30 5 Kandydaci na studia - obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości Obywatele krajów UE, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami RP mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach mających zastosowanie do kandydatów z nową maturą. Do zagranicznego świadectwa dojrzałości winno być dołączone jego

5 polskie tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu. 2. Kandydaci spoza krajów UE przyjmowani są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406). 3. Od kandydata cudzoziemca, starającego się o przyjęcie na kierunek prowadzony w języku polskim, w przypadku braku na świadectwie oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego, wymagane jest: 1) ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, lub 2) posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 3) uzyskanie potwierdzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. 4. Od kandydata cudzoziemca, starającego się o przyjęcie na kierunek prowadzony w języku angielskim wymagany jest certyfikat znajomości tego języka uznany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 5. Kandydatom na studia drugiego stopnia, Rada Wydziału prowadzącego dany kierunek studiów może dokonać nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 37, poz. 255, z późn. zm.) lub może zwolnić kandydata z obowiązku nostryfikacji dyplomu. 6. Termin złożenia dokumentów i kwalifikacji dla cudzoziemców może być wydłużony decyzją przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów Wydziałów według zasad określonych w Statucie Politechniki Śląskiej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia. 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 3. Działalność Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych koordynuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z jej kompetencjami określonymi w Statucie Politechniki Śląskiej. 4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uczelni sprawuje Rektor.

6 Tabela Nr 1 Wykaz kierunków technicznych i nietechnicznych, na które prowadzona jest rekrutacja na studia I stopnia w roku akademickim 2012/2013 na Politechnice Śląskiej. KIERUNKI TECHNICZNE: KIERUNEK WYDZIAŁ 1 Architektura i urbanistyka** Architektury 2 Automatyki, Elektroniki i Informatyki Automatyka i robotyka Mechaniczny Technologiczny 3 Automatyki, Elektroniki i Informatyki Biotechnologia Chemiczny Inżynierii Środowiska i Energetyki 4 Budownictwo Budownictwa 5 Chemia *** Chemiczny 6 Elektronika i telekomunikacja Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektryczny (również w j. angielskim)**** 7 Elektrotechnika (również w j. angielskim)**** Elektryczny 8 Energetyka Inżynierii Środowiska i Energetyki 9 Górnictwo i geologia Gliwice i Rybnik Górnictwa i Geologii 10 Informatyka Automatyki, Elektroniki i Informatyki Elektryczny**** Matematyczno-Fizyczny 11 Inżynieria bezpieczeństwa Górnictwa i Geologii Inżynierii Środowiska i Energetyki 12 Inżynieria biomedyczna Inżynierii Biomedycznej 13 Inżynieria chemiczna i procesowa*** Chemiczny 14 Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Mechaniczny Technologiczny 15 Inżynieria środowiska Inżynierii Środowiska i Energetyki 16 Logistyka Organizacji i Zarządzania 17 Makrokierunek: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja i Informatyka Automatyki, Elektroniki i Informatyki (w jęz. angielskim) 18 Makrokierunek: Informatyka przemysłowa Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 19 Makrokierunek: Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych Mechaniczny Technologiczny 20 Makrokierunek: Technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)*** Chemiczny

7 21 Makrokierunek: Informatyka stosowana z komputerową nauką Mechaniczny Technologiczny o materiałach 22 Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Środowiska i Energetyki Mechaniczny Technologiczny 23 Mechatronika Elektryczny**** Mechaniczny Technologiczny 24 Metalurgia Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 25 Międzykierunek: Ochrona środowiska i metalurgia Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 26 Międzykierunkowe studia Inżynieria środowiska i energetyka (w j. ang.) Inżynierii Środowiska i Energetyki 27 Ochrona środowiska Inżynierii Środowiska i Energetyki 28 Technologia chemiczna*** Chemiczny 29 Transport Transportu 30 Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Mechaniczny Technologiczny Organizacji i Zarządzania * warunkowo po utworzeniu i uruchomieniu kierunku ** odmienne zasady rekrutacji - 3 ust. 11 *** laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu Chemicznego Wydziału Chemicznego dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych **** laureaci pierwszych 15 miejsc konkursów szkolnych: Z Elektryką przez Świat oraz Zabawka Elektryczna dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych KIERUNKI NIETECHNICZNE: KIERUNEK WYDZIAŁ 1 Administracja Organizacji i Zarządzania 2 Architektura wnętrz** Architektury 3 Ekonomia* Organizacji i Zarządzania Filologia: Język angielski Kolegium Języków Obcych 4 Filologia: Język francuski Kolegium Języków Obcych Filologia: Język włoski Kolegium Języków Obcych 5 Matematyka Matematyczno-Fizyczny 6 Pedagogika* Organizacji i Zarządzania 7 Socjologia Organizacji i Zarządzania 8 Wzornictwo* i ** Architektury 9 Zarządzanie Organizacji i Zarządzania * warunkowo po utworzeniu i uruchomieniu kierunku ** odmienne zasady rekrutacji - 3 ust. 11

8 Tabela Nr 2 Kryteria przyjęć na kierunki studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/2013 na wydziałach Politechniki Śląskiej WYDZIAŁ KIERUNEK KRYTERIA PRZYJĘĆ Architektury Architektura i urbanistyka Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tego samego kierunku oraz specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku Budownictwo Politechniki Śląskiej Podstawą przyjęcia jest: - etap I - konkurs dyplomów studiów I stopnia - etap II rozmowa kwalifikacyjna z zadania projektowego z zakresu architektury i urbanistyki wraz z prezentacją portfolio Warunkiem przejścia do etapu II jest zaliczenie etapu I oraz dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej kierunku Budownictwo Politechniki Śląskiej: -pozytywny wynik ze sprawdzianu z uzdolnień do studiów architektonicznych jako warunek udziału w dalszej rekrutacji. Automatyki, Elektroniki i Informatyki Architektura wnętrz Automatyka i robotyka Elektronika i telekomunikacja Informatyka Makrokierunek: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja i Informatyka (w jęz. angielskim) Biotechnologia Makrokierunek: Informatyka przemysłowa Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tego samego kierunku Podstawą przyjęcia jest: etap I - wynik ukończenia studiów I stopnia na kierunku Architektura wnętrz, etap II - rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją port folio. Na podstawie dyplomu inżynierskiego danego kierunku lub pokrewnego*; pierwszeństwo dla absolwentów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki; w razie liczby kandydatów przekraczającej liczbę pozostałych wolnych miejsc o przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna, Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie: konkurs dyplomów studiów I stopnia. Budownictwa Budownictwo Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo. Chemiczny Biotechnologia Kwalifikacja na podstawie średniej oceny ze studiów I stopnia Chemia Inżynieria chemiczna i procesowa Technologia chemiczna Makrokierunek: Technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) na tym samym lub pokrewnym* kierunku. Elektryczny Elektrotechnika Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Elektrotechnika oraz kierunków pokrewnych*, którzy ukończyli studia później niż w 2007 r., - w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go, - dla pozostałych kandydatów - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektrotechniki i elektroniki.

9 Elektryczny Elektronika i telekomunikacja Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Elektronika i telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych*, którzy ukończyli studia później niż w 2007 r., - w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go, - dla pozostałych kandydatów - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektrotechniki i elektroniki. Mechatronika Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Mechatronika oraz kierunków pokrewnych*, którzy ukończyli studia później niż w 2007 r., - w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go, - dla pozostałych kandydatów - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki, mechaniki. Górnictwa i Geologii Górnictwo i geologia Inżynieria bezpieczeństwa Konkurs dyplomów studiów I stopnia (inżynierskich). Inżynierii Biomedycznej Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Inżynieria biomedyczna Biotechnologia Energetyka Inżynieria środowiska Mechanika i budowa maszyn Ochrona Środowiska Inżynieria materiałowa Metalurgia Na podstawie dyplomu studiów I stopnia, jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę pozostałych wolnych miejsc o przyjęciu decyduje: - rozmowa kwalifikacyjna. Po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku przekroczenia planowanej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia lub pokrewnych*. Po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku przekroczenia planowanej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia na kierunku Energetyka lub pokrewnych*. Po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku przekroczenia planowanej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska lub pokrewnych*. Po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku przekroczenia planowanej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnych*. Po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku przekroczenia planowanej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia na kierunku Ochrona środowiska lub pokrewnych*. Z tytułem inżyniera na studia 3 semestralne. Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku studiów na podstawie - rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu inżynierii materiałowej. Z tytułem inżyniera na studia 3 semestralne. Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie: - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu metalurgii.

10 Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Matematyczno- Fizyczny Mechaniczny Technologiczny Zarządzanie i inżynieria produkcji Z tytułem inżyniera na studia 3 semestralne. Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie: - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji Makrokierunek: Informatyka przemysłowa Matematyka Automatyka i robotyka Inżynieria materiałowa Mechanika i budowa maszyn Mechatronika Zarządzanie i inżynieria produkcji Makrokierunki: Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach, Z tytułem inżyniera na studia 3 semestralne Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie: - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu informatyki i inżynierii materiałowej Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku studiów. Obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich). W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie: - konkursu dyplomów studiów I stopnia Organizacji i Zarządzania Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych Socjologia Zarządzanie Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie: konkursu dyplomów studiów I stopnia Zarządzanie i inżynieria produkcji Przyjmowani są absolwenci posiadający tytuł zawodowy inżyniera: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie: konkursu dyplomów studiów I stopnia Transportu Transport Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku Transport z tytułem inżyniera: - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Dla pozostałych absolwentów, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na kierunkach pokrewnych* obowiązywać będzie: - rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o systemach i środkach transportowych. *Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego treści programowe są zgodne w 80% z kierunkiem wskazanym.

11 Tabela Nr 3 Kryteria przyjęć na kierunki studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/2013 na wydziałach Politechniki Śląskiej WYDZIAŁ Architektury Automatyki, Elektroniki i Informatyki Forma studiów: niestacjonarne / wieczorowe Architektura wnętrz Automatyka i robotyka Elektronika i telekomunikacja Informatyka KIERUNEK Forma studiów : niestacjonarne / zaoczne Architektura i urbanistyka KRYTERIA PRZYJĘĆ Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tego samego kierunku oraz specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku Budownictwo Politechniki Śląskiej Podstawą przyjęcia jest: - etap I konkurs dyplomów studiów I stopnia - etap II rozmowa kwalifikacyjna z zadania projektowego z zakresu architektury i urbanistyki wraz z prezentacją portfolio Warunkiem przejścia do etapu II jest zaliczenie etapu I oraz dla absolwentów specjalności budowlanoarchitektonicznej kierunku Budownictwo Politechniki Śląskiej -pozytywny wynik ze sprawdzianu z uzdolnień do studiów architektonicznych jako warunek udziału w dalszej rekrutacji. Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tego samego kierunku Podstawą przyjęcia jest: etap I - wynik ukończenia studiów I stopnia na kierunku Architektura wnętrz, etap II - rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją port folio. Na podstawie dyplomu inżynierskiego (inżynierskiego/licencjackiego dla kierunku Informatyka) danego kierunku lub pokrewnego*; pierwszeństwo dla absolwentów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki; w razie liczby kandydatów przekraczającej liczbę pozostałych miejsc o przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna. Budownictwa Budownictwo Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku Budownictwo. Elektryczny Elektrotechnika Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Elektrotechnika i kierunków pokrewnych*. - w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go, - dla pozostałych kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektrotechniki i elektroniki.

12 Elektryczny Elektronika i telekomunikacja Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Elektronika i telekomunikacja i kierunków pokrewnych*. - w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go, - dla pozostałych kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektrotechniki i elektroniki. Górnictwa i Geologii Inżynierii Środowiska i Energetyki Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Inżynieria środowiska Inżynieria materiałowa Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechatronika Górnictwo i geologia Gliwice Energetyka Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich kierunku Mechatronika i kierunków pokrewnych* - w przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc na podstawie oceny końcowej i średniej ze studiów stopnia I-go, - dla pozostałych kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki i mechaniki. Konkurs dyplomów studiów I stopnia (inżynierskich) studia 3-semestralne dla inżynierów kierunku Górnictwo i Geologia, studia 4-semestralne dla inżynierów pozostałych kierunków. Po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku przekroczenia planowanej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku Po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku przekroczenia planowanej liczby miejsc obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku. Z tytułem inżyniera na studia 3 semestralne Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie: - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu inżynierii materiałowej. Z tytułem inżyniera i licencjata na studia 4 semestralne (nabór letni) Z tytułem inżyniera na studia 3 semestralne (nabór zimowy) Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie: - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

13 Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Makrokierunek: Informatyka przemysłowa Z tytułem inżyniera na studia 3 semestralne Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego* kierunku studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązywać będzie: - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu Informatyki i inżynierii materiałowej. Matematyczno-Fizyczny Matematyka Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia lub pokrewnego* kierunku. Obowiązywać będzie kwalifikacja na podstawie konkursu dyplomów ze studiów I stopnia. Mechaniczny Technologiczny Automatyka i robotyka Inżynieria materiałowa Mechanika i budowa maszyn Mechatronika Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich). W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc decydować będzie: - konkurs dyplomów studiów I stopnia. Organizacji i Zarządzania Zarządzanie i inżynieria produkcji Makrokierunki: Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach, Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych Socjologia Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia : na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Zarządzanie W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc decydować będzie: konkurs dyplomów studiów I stopnia. Zarządzanie i inżynieria produkcji Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia posiadający tytuł zawodowy inżyniera: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc decydować będzie: konkurs dyplomów studiów I stopnia. Transport Transport Przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku Transport lub pokrewnego* kierunku studiów. - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o systemach i środkach transportowych. *Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego treści programowe są zgodne w 80% z kierunkiem wskazanym.

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 1 1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 1 Postanowienia ogólne Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 12

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz 38 ust. 1 pkt 8 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12 Uchwała Nr 51/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Uchwała Nr 275/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 23/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 23/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 23/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Załącznik do Uchwały Nr XIX/160/13/14 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium.

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium. OGŁOSZENIE dotyczące warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2012/2013 W dniu 25 maja 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ)

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ) 1) w załączniku nr 1: a) w 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 150/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 7/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. i uchwały nr 8/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009

I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009 Załącznik do uchwały nr 26 Senatu PS z dnia 28 maja 2007 r. I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009 1. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW Politechnika Szczecińska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2011 r. 4. 5. do końca czerwca 2011 r

3. do końca maja 2011 r.  4. 5. do końca czerwca 2011 r Uchwała Nr 21/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.

Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r. Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny Politechniki Śląskiej poz. 152 ZARZĄDZENIE NR 63/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG Nr 222/2018/XXIII z 12 grudnia 2018 r.

Uchwała Senatu PG Nr 222/2018/XXIII z 12 grudnia 2018 r. Uchwała Senatu PG Nr 222/2018/XXIII z 12 grudnia 2018 r. w sprawie: dostosowania Uchwały Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018 r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości albo informatyka 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie * Kandydat wskazuje jeden przedmiot,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2012 r. 4. 5. do końca czerwca 2012 r

3. do końca maja 2012 r.  4. 5. do końca czerwca 2012 r SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Uchwała Nr 12/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do uchwały nr 98/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 24 maja 2017 r. Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 17/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 17/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 17/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad przyjęć na rok 2011/2012 wraz z ustaleniem wykazu kierunków studiów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r.

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 11/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 11/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr /206 SENATU AKADEMII MAYNAKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 206 r. w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki Jednostka prowadząca MATEMATYKA pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki zarówno

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Opracowano na podstawie: uchwały nr 40/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r.

Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów na poszczególnych kierunkach oraz form studiów wyższych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2019/2020

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2019/2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 377/2019 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 27 lutego 2019 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a)

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a) jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów. Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA Załącznik nr 5 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 18/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 r. UCHWAŁA N 8/207 SENATU AKADEMII MAYNAKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 207 r. w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/2007 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/2007 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2007 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna Jednostka prowadząca PEDAGOGIKA Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 23/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. Uchwała Nr 23/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 53/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r.

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009 Senat Politechniki Lubelskiej, na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik nr 9 do uchwały nr 74 Senatu UZ z dnia 29 marca 2017 r. Tekst jednolity uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016

Bardziej szczegółowo