Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014"

Transkrypt

1 Uchwała nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/ Postanowienia ogólne Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art. 61 ust. 1 Statutu AGH w zw. z art. 169 ust. 2-9 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) Senat AGH: 1. Ustala warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2013/2014 zamieszczone w 2 niniejszej uchwały oraz szczegółowe warunki rekrutacji określone w załączniku nr 1, 1 i 2 (dla studiów stacjonarnych) oraz załączniku nr 2, 1 (dla studiów niestacjonarnych). 2. Ustala warunki i tryb rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2013/2014 zamieszczone w 3 niniejszej uchwały oraz szczegółowe warunki rekrutacji określone w załączniku nr 1, 1 i 3 (dla studiów stacjonarnych) oraz załączniku 2, 2(dla studiów niestacjonarnych). 3. Wyraża zgodę na przyjęcie na studia I stopnia w roku akademickim 2013/2014, z pominięciem warunków rekrutacji, uczestników olimpiad spełniających kryteria określone w uchwale Senatu AGH nr 97/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w AGH laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. 4. Ustala, że zasady kwalifikacji cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich określi Rektor AGH w formie zarządzenia. 5. Postanawia, że szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Rektor AGH w formie zarządzenia. 2 Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia 1. Na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali minimalną wartość wskaźnika rekrutacji W = 200 pkt. 2. Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach.

2 a) W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wspólnych list rankingowych obejmujących kandydatów posiadających świadectwo nowej matury, starej matury, matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej lub dokumentu równoważnego uzyskanego za granicą. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony według zasad określonych w ust. 3 lub ust. 4. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów na poszczególnych kierunkach. b) W drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy złożą podanie o przyjęcie na studia zostaną przyjęci na dany kierunek studiów. c) W trzecim etapie kandydaci, po uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów, dokonają wpisu na studia. 3. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH (z wyłączeniem kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo) jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: W = 4 G + J (1) gdzie: Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo nowej matury: G liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 5 załącznika nr 1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. a) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5, to wybierany jest wynik najlepszy. b) Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów, to składnik G obliczany jest jako suma wyników uzyskanych z obydwu poziomów. c) Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru: G = N (2) d) Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest tylko wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru: N dla N < 30% G = N + 2 ( N 30) dla 30% N 80% (3) N dla N > 80%

3 e) Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym matematykę na poziomie podstawowym i rozszerzonym to, jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według punktów b) i d). J liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy nowożytny, to wybierany jest wynik najlepszy. Wartość składnika J wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość składnika G. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. Dla kandydatów posiadających świadectwo "starej matury: G - liczba punktów uzyskana z organizowanego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną egzaminu kwalifikacyjnego z matematyki. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200. W przypadku studiów niestacjonarnych kandydat może zrezygnować ze zdawania egzaminu z matematyki i poddać się rekrutacji na podstawie świadectwa dojrzałości. J liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z języka obcego nowożytnego w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów uzyskanej z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego nowożytnego umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. Liczba punktów przypisywana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości zawarta jest w tabeli 1. Tabela 1. Przeliczniki ocen starej matury. Ocena liczba punktów rok wydania świadectwa przed 1992 r r. celujący bardzo dobry Dobry dostateczny dopuszczający - 40 Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie A2, B1 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J, o ile takie przeliczenie jest dla kandydata korzystne. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3 października 2011 roku. Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli 2.

4 Tabela 2. Liczba punktów przypisywanych poszczególnym certyfikatom językowym. Lp. poziom certyfikatu liczba punktów 12. A A2 (ocena n%) n 14. A2.1 (dst) A2.2 (db) A2.3 (bdb) A2 (jednolity, bez oceny) B1 (ocena n%) n 19. B1.1 (dst) B1.2 (db) B1.3 (bdb) B2 i wyższy Dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej: G liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego przeliczona według tabeli 3; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 4. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5 załącznika nr 1, to wybierany jest wynik najlepszy. J liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego; w przypadku matury międzynarodowej wartość składnika J = 200 pkt. z języka angielskiego. Tabela 3. Przeliczniki ocen z matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego innego niż matematyka. poziom SL poziom HL ocena liczba punktów Tabela 4. Przeliczniki ocen z matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka. poziom SD poziom SL poziom HL Ocena liczba punktów

5 Dla kandydatów posiadających świadectwo matury dwujęzycznej: G - liczba punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego przeliczona według zasad podanych powyżej dla nowej matury. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5 załącznika nr 1, to wybierany jest wynik najlepszy. J liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego; w przypadku matury dwujęzycznej wartość składnika J = 200 pkt. z języka wykładowego. 4. Podstawą rankingu dla kierunków Socjologia oraz Kulturoznawstwo jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według wzoru: W = 2 G + 2 H + J (4) gdzie: - dla kandydatów posiadających świadectwo nowej matury: G liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wartość składnika G wyznaczana jest w taki sam sposób, jak przypadku nowej matury dla pozostałych kierunków. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. H liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy nowożytny uwzględniony w składniku J. Jeżeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy. Wartość składnika H wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba punktów składnika H wynosi 200. J liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy nowożytny, to wybierany jest wynik najlepszy. Wartość składnika J wyznaczana jest w taki sam sposób, jak wartość G. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej: G liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, przeliczonych według tabeli 3. H liczba punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy nowożytny uwzględniony w składniku J, przeliczonych według tabeli 3. Jeżeli przedmiotem tym jest matematyka, to

6 przeliczenie następuje według tabeli 4. Jeżeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy. J liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego; w przypadku matury międzynarodowej J = 200 pkt. z języka angielskiego. - dla kandydatów posiadających świadectwo matury dwujęzycznej: G liczba punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego przeliczonych według zasad podanych powyżej dla nowej matury. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. H liczba punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu wybranego, innego niż język polski lub język obcy nowożytny uwzględniony w składniku J, przeliczonych według zasad podanych powyżej dla nowej matury. Maksymalna liczba punktów składnika H wynosi 200. J liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego; w przypadku matury dwujęzycznej J = 200 pkt. z języka wykładowego. - dla kandydatów posiadających świadectwo "starej matury: G liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. H liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy nowożytny uwzględniony w składniku J. Maksymalna liczba punktów składnika H wynosi 200. J liczba punktów procentowych uzyskanych z przeliczenia oceny z języka obcego nowożytnego w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego nowożytnego umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. Liczba punktów przypisywana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości zawarta jest w tabeli 1. Dopuszcza się określenie wartości składnika J na podstawie certyfikatu językowego wymienionego w Zarządzeniu nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3 października 2011 roku. Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli 2. 3 Warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia 1. Rekrutacja kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia przeprowadzana jest w dwóch etapach.

7 a) W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji na studia na danym kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej, na podstawie list rankingowych. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony według zasad określonych w ust. 2 Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów na poszczególnych kierunkach. b) W drugim etapie zakwalifikowani kandydaci po uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów, dokonają wpisu na studia. 2. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru: gdzie: W = we E + ws S (5) E liczba punktów uzyskanych z pisemnego sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; sprawdzian lub rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; S średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 6); w E waga punktów uzyskanych z pisemnego sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej; w S waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi w E i w S przyjmują wartości całkowite z zakresu od 0 do 10 oraz: w E + w S = 10 Wagi składników wzoru 5 określa tabela 6 załącznika nr 1 dla kierunków objętych rekrutacją na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz tabela 9 załącznika nr 2 dla kierunków objętych rekrutacją na studia niestacjonarne drugiego stopnia.

8 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 96 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2013/ Postanowienia ogólne 1. Kandydat będący już studentem ma możliwość przystąpienia do rekrutacji na kolejny kierunek studiów na AGH dopiero po ukończeniu, co najmniej pierwszego roku na dotychczasowym kierunku studiów, za wyjątkiem aplikowania na kierunki studiów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, gdzie wymagane jest ukończenie co najmniej dwóch lat studiów na dotychczasowym kierunku. Ponadto kandydat musi posiadać średnią ocen na dotychczasowym kierunku nie niższą niż: 4,0 w przypadku aplikowania na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, 4,5 w przypadku aplikowania na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz na Wydział Zarządzania lub na kierunek Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. 2. Decyzję o możliwości przystąpienia do rekrutacji w przypadku spełnienia powyższych warunków podejmuje dziekan wydziału, na który jest składana aplikacja. 2 Warunki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia 1. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2013/2014 zawiera tabela Przedmioty główne uwzględniane w składniku G dla kierunków studiów pierwszego stopnia na poszczególnych wydziałach AGH zawiera tabela 5. Tabela 5. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia objęte rekrutacją oraz przedmioty główne uwzględniane w składniku G. Wydział / kierunek Przedmiot główny Górnictwa i Geoinżynierii Budownictwo matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub Inżynieria Bezpieczeństwa 1 biologia lub geografia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

9 Wydział / kierunek Przedmiot główny Metalurgia Inżynieria Materiałowa Edukacja Techniczno-Informatyczna Informatyka Stosowana Inżynieria Obliczeniowa matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia matematyka lub fizyka lub informatyka Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Informatyka Stosowana Inżynieria Biomedyczna Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Elektronika i Telekomunikacja Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim) Informatyka Teleinformatyka Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Mechatronika (w j. angielskim) Inżynieria Akustyczna Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Inżynieria Środowiska Ochrona Środowiska Informatyka Stosowana Geofizyka Turystyka i Rekreacja Ekologiczne Źródła Energii Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Geodezja i Kartografia Inżynieria Środowiska Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna Inżynieria Materiałowa Ceramika Chemia Budowlana Odlewnictwa matematyka lub fizyka matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia lub biologia matematyka lub fizyka matematyka lub fizyka lub informatyka matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

10 Wydział / kierunek Metalurgia Wirtotechnologia Inżynieria Procesów Odlewniczych 1 Metali Nieżelaznych Metalurgia Inżynieria Materiałowa Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiertnictwa, Nafty i Gazu Inżynieria Naftowa i Gazownicza Przedmiot główny matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka Zarządzania Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Informatyka i Ekonometria Energetyki i Paliw Technologia Chemiczna Energetyka Fizyki i Informatyki Stosowanej Fizyka Techniczna Fizyka Medyczna Informatyka Stosowana Matematyki Stosowanej Matematyka matematyka lub fizyka lub chemia matematyka lub informatyka matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka matematyka lub fizyka lub chemia matematyka lub fizyka matematyka 1 Kierunek planowany 3 Warunki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia 1. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia zawiera tabela 6. Tabela 6. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia. Wydział / kierunek Górnictwa i Geoinżynierii ze sprawdzianu [w E ] Wagi punktów uzyskanych: z przeliczenia średniej ocen [w S ] 6 4 (w j. angielskim) 6 4

11 Wydział / kierunek ze sprawdzianu [w E ] Wagi punktów uzyskanych: z przeliczenia średniej ocen [w S ] Budownictwo 6 4 Inżynieria Środowiska 6 4 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 6 4 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Metalurgia 5 5 Inżynieria Materiałowa 5 5 Informatyka Stosowana 5 5 Edukacja Techniczno-Informatyczna 5 5 Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Automatyka i Robotyka 6 4 Elektrotechnika 6 4 Informatyka Stosowana 6 4 Inżynieria Biomedyczna 9 1 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Elektronika i Telekomunikacja 6 4 Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim) 6 4 Informatyka 6 4 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Automatyka i Robotyka 4 6 Mechanika i Budowa Maszyn 4 6 Mechatronika 4 6 Mechatronika (w j. angielskim) 4 6 Inżynieria Akustyczna 4 6 Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa 4 6 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 6 4 Inżynieria Środowiska 6 4 Ochrona Środowiska 6 4 Informatyka Stosowana 6 4 Geofizyka 6 4 Turystyka i Rekreacja 6 4 Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Geodezja i Kartografia 5 5 Inżynieria Środowiska 5 5 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna 5 5 Inżynieria Materiałowa 5 5

12 Wydział / kierunek ze sprawdzianu [w E ] Wagi punktów uzyskanych: z przeliczenia średniej ocen [w S ] Ceramika 5 5 Odlewnictwa Metalurgia 6 4 Wirtotechnologia 6 4 Metali Nieżelaznych Metalurgia 6 4 Inżynieria Materiałowa 6 4 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 6 4 Wiertnictwa Nafty i Gazu 6 4 Inżynieria Naftowa i Gazownicza 6 4 Zarządzania Zarządzanie 7 3 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 7 3 Energetyki i Paliw Technologia Chemiczna 6 4 Energetyka 6 4 Fizyki i Informatyki Stosowanej Fizyka Techniczna 5 5 Fizyka Medyczna 5 5 Informatyka Stosowana 5 5 Computer Methods in Science and Technology Matematyki Stosowanej 5 5 Matematyka 6 4 Humanistyczny Socjologia 6 4 Kulturoznawstwo 6 4 Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów. 2. Dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E może być wynik egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego, zdawanego w tym samym roku akademickim, na tym samym kierunku i wydziale potwierdzony kopią protokołu egzaminacyjnego. 3. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego prowadzonego na danym kierunku studiów i Wydziale.

13 4. Rada Wydziału może, w trybie uchwały, uznać za podstawę kwalifikacji wyniki egzaminu kierunkowego absolwentów tego samego kierunku prowadzonego na innym wydziale AGH lub kierunków pokrewnych prowadzonych w AGH. 5. Dodatkowe kryteria rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia podane są w tabeli W przypadku niezgodności kierunków studiów lub dodatkowych kryteriów rekrutacji (tabela 7) konieczne jest uzyskanie zgody właściwego dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. Tabela 7. Dodatkowe warunki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia 2 Wydział / Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji Górnictwa i Geoinżynierii: Budownictwo Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Metalurgia posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, Inżynieria Materiałowa kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, Informatyka Stosowana kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka Edukacja Techniczno- Informatyczna posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Automatyka i Robotyka ukończone studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Informatyka Stosowana Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka lub Elektronika i Telekomunikacja lub Elektrotechnika Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Akustyczna lub Inżynieria Biomedyczna lub Energetyka lub Mechanika i Budowa Maszyn lub Mechatronika.

14 Wydział / Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji Inżynieria Biomedyczna Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Elektronika i Telekomunikacja Informatyka Inżynierii Mechanicznej i Robotyki W rekrutacji zimowej: posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera uzyskanego na tym kierunku lub kierunku pokrewnym. W rekrutacji letniej: posiadanie tytułu licencjata lub magistra uzyskanego na dowolnym kierunku pokrewnym. ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja lub Elektrotechnika lub Inżynieria Akustyczna lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. ukończone studia inżynierskie na kierunku Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka. Automatyka i Robotyka Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronika Inżynieria Akustyczna Inżyniera Mechaniczna i Materiałowa posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite studia Inżynieria Środowiska magisterskie na jednym z kierunków pokrewnych: Górnictwie i Geologii, Inżynierii Środowiska lub Ochronie Środowiska, Ochrona Środowiska Informatyka Stosowana posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, Geofizyka kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku Turystyka i Rekreacja Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Geodezja i Kartografia posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, Inżynieria Środowiska Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna Inżynieria Materiałowa Ceramika Odlewnictwa Metalurgia zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 50% przedmiotów posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera,

15 Wydział / Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji Wirtotechnologia Metali Nieżelaznych Metalurgia Inżynieria Materiałowa Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiertnictwa, Nafty i Gazu Inżynieria Naftowa i Gazownicza Zarządzania Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Energetyki i Paliw Technologia Chemiczna Energetyka posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunków lub Inżynieria Naftowa i Gazownicza. kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera Fizyki i Informatyki Stosowanej ukończenie studiów na kierunku Fizyka lub Fizyka Techniczna, a Fizyka Techniczna także innych kierunkach ścisłych i technicznych (np. Elektronika). ukończenie studiów na kierunku Fizyka Medyczna, Fizyka Fizyka Medyczna Techniczna, a także innych kierunkach pokrewnych (np. Biofizyka). Informatyka Stosowana ukończenie studiów na kierunku Informatyka Stosowana lub Computer Methods in Informatyka, a także innych kierunkach ścisłych (np. Science and Technology Matematyka) i technicznych (np. Automatyka). Matematyki Stosowanej Matematyka posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra lub licencjata uzyskanego na kierunku Matematyka Humanistyczny Socjologia Kulturoznawstwo brak 2 Pod pojęciem standardy kształcenia rozumie się wymagania dla danego kierunku studiów określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz z późn.zm.).

16 Załącznik nr 2 do uchwały nr 96 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Warunki i tryb rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2013/ Warunki rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia 1. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2013/2014 zawiera tabela Przedmioty główne uwzględniane w składniku G dla kierunków studiów pierwszego stopnia na poszczególnych wydziałach AGH zawiera tabela 5. Tabela 8. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia objęte rekrutacją. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Odlewnictwa Wiertnictwa, Nafty i Gazu Zarządzania Matematyki Stosowanej Humanistyczny Kierunki Budownictwo Inżynieria Bezpieczeństwa 1 Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Metalurgia Inżynieria Materiałowa Informatyka Stosowana Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Elektronika i Telekomunikacja Informatyka Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Akustyczna Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa Geodezja i Kartografia Inżynieria Środowiska Technologia Chemiczna Inżynieria Materiałowa Ceramika Metalurgia Inżynieria Naftowa i Gazownicza Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Informatyka i Ekonometria Matematyka Socjologia Kulturoznawstwo 1 kierunek planowany

17 2 Warunki rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia 1. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 zawiera tabela 9. Tabela 9. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia wydział / kierunek ze sprawdzianu [w E ] wagi punktów uzyskanych: z rozmowy kwalifikacyjnej [w E ] z przeliczenia średniej ocen [w S ] Górnictwa i Geoinżynierii Budownictwo Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Metalurgia 5-5 Inżynieria Materiałowa 5-5 Informatyka Stosowana 5-5 Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Automatyka i Robotyka 6-4 Elektrotechnika 6-4 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Elektronika i Telekomunikacja 6-4 Informatyka 6-4 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Automatyka i Robotyka 4-6 Mechanika i Budowa Maszyn 4-6 Inżynieria Akustyczna 4-6 Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Geodezja i Kartografia 5-5 Inżynieria Środowiska 5-5 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna 5-5 Inżynieria Materiałowa 5-5 Ceramika 5-5 Odlewnictwa Metalurgia Wiertnictwa Nafty i Gazu Inżynieria Naftowa i Gazownicza Zarządzania Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Matematyki Stosowanej

18 wydział / kierunek ze sprawdzianu [w E ] wagi punktów uzyskanych: z rozmowy kwalifikacyjnej [w E ] z przeliczenia średniej ocen [w S ] Matematyka 6-4 Humanistyczny Socjologia Kulturoznawstwo kierunek planowany Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów. 2. Na wydziałach, na których przewidziano pisemny sprawdzian kwalifikacyjny, dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E może być wynik egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego zdawanego w tym samym roku akademickim, na tym samym kierunku i wydziale potwierdzony kopią protokołu egzaminacyjnym. 3. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego zdawanego na danym kierunku studiów i wydziale AGH. 4. Rada Wydziału ma możliwość uznania wyników egzaminu kierunkowego absolwentów tego samego kierunku prowadzonego na innym wydziale AGH lub kierunków pokrewnych prowadzonych w AGH. 5. W przypadku niezgodności kierunków studiów lub dodatkowych kryteriów rekrutacji (tabela 10) konieczne jest uzyskanie zgody właściwego dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. 6. Dodatkowe kryteria rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia zostały podane w tabeli 10. Tabela 10. Dodatkowe kryteria rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia 2. Wydział / Kierunek Górnictwa i Geoinżynierii: Budownictwo Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Dodatkowe warunki rekrutacji posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Metalurgia Inżynieria Materiałowa posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Metalurgia lub Inżynieria Materiałowa.

19 Wydział / Kierunek Dodatkowe warunki rekrutacji Informatyka Stosowana posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana lub Informatyka. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Automatyka i Robotyka ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. Elektrotechnika ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka lub Elektronika i Telekomunikacja lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Akustyczna lub Inżynieria Biomedyczna lub Energetyka lub Mechanika i Budowa Maszyn lub Mechatronika. Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Elektronika i Telekomunikacja Informatyka Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja lub Elektrotechnika lub Inżynieria Akustyczna lub Teleinformatyka lub Inżynieria Biomedyczna. ukończone studia inżynierskie na kierunku Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka. Automatyka i Robotyka posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Akustyczna Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Geodezja i Kartografia posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, Inżynieria Środowiska Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Technologia Chemiczna Inżynieria Materiałowa Ceramika Odlewnictwa Metalurgia Wiertnictwa, Nafty i Gazu Inżynieria Naftowa i Gazownicza Zarządzania Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Matematyki Stosowanej Matematyka Humanistyczny Socjologia zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 50% przedmiotów brak posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, brak brak brak

20 Wydział / Kierunek Kulturoznawstwo Dodatkowe warunki rekrutacji 2 Pod pojęciem standardy kształcenia rozumie się wymagania dla danego kierunku studiów określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.).

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 7/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. i uchwały nr 8/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. PKT 6 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Opracowano na podstawie: uchwały nr 40/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok.

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. 2. Uchwała Senatu nr 96/2011 w sprawie podziału wyniku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Opracowano na podstawie: Uchwały nr 152/2015 Senatu AGH z dnia 25 listopada 2015 r. Uchwała nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r.

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 38/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. Rb-D.0201-1-20/16 Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 27 maja 2009 r.

UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 27 maja 2009 r. UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 27 maja 2009 r. Uchwała Nr 79/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009 rok Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. St.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 57/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. i uchwały nr 39/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. PKT 5 Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków,

Bardziej szczegółowo

kierunek Inżynieria Środowiska: zł od 5 do 8 semestru studiów

kierunek Inżynieria Środowiska: zł od 5 do 8 semestru studiów Uchwała nr 29 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 1. W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (IC-EM) Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (IC-EM) Postanowienia ogólne UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała Nr 65/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki o nazwie Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 107/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 107/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3. Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH z dnia r.

Uchwała nr 3. Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH z dnia r. Uchwała nr 3 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH z dnia 26-02-2018 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 marca 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 marca 2019 roku ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2019/2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura

Bardziej szczegółowo

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a)

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a) jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 1 1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12 Uchwała Nr 51/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Geografia Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2018. Senatu AGH z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 66/2018. Senatu AGH z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2019/2020 Uchwała nr 66/2018 Senatu AGH z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2019/2020 Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 26 czerwca 2019 r. Uchwała nr 96/2019. Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 26 czerwca 2019 r. Uchwała nr 96/2019. Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 26 czerwca 2019 r. Uchwała nr 96/2019 PKT 6 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki Jednostka prowadząca MATEMATYKA pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki zarówno

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Uchwała Nr 275/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 74/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 74/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2015/2016 Uchwała nr 74/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61 /2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 61 /2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2018/2019 Uchwała nr 61 /2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 158/2018. Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 158/2018. Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. PKT 4 Uchwała nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 74/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 74/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 Uchwała nr 74/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 158/2018. Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 158/2018. Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2018; poz. 70 UCHWAŁA Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA pierwszego stopnia 3,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język obcy nowożytny część

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot Załącznik nr WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 50 Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji, gdy liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata Lp. 2. ** 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Wymagane przedmioty Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 175 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo