Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 05/16/04/2021 na Portalu Ogłoszeń ARiMR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 05/16/04/2021 na Portalu Ogłoszeń ARiMR"

Transkrypt

1 Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 05/16/04/2021 na Portalu Ogłoszeń ARiMR Dane podstawowe Data i godzina publikacji ogłoszenia: :18:29 Data i godzina wygenerowania raportu: :21:22 Status: Rodzaj zamówienia: Opublikowane Roboty budowlane Działanie: / Nabór: Koniec terminu składania ofert: Termin realizacji zamówienia: Rodzaj planowanej inwestycji: Branża: Lokalizacja planowanej inwestycji 1. POLSKA, Województwo DOLNOŚLĄSKIE, Powiat bolesławiecki,gmina Nowogrodziec (gmina miejsko-wiejska) Dane dodatkowe Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gościszów. 2. Lokalizacja inwestycji: a. zakres ze środków unijnych Zadanie 1 obręb 0004 Gościszów dz nr 1165/1; 1476; 1157/3; 1478; 1475/1; 1475/2; 1152/1; 1153; 1152/2; 1475/3; 1481; 1165/3; 1489; 1488; 1490; 1217/2; obręb 0006 Milików dz. nr: 571 b. zakres ze środków własnych Zadanie 2 obręb 0004 Gościszów dz nr 1472/2; 1167/3; 1477; 1471; 1225; 1499; 1212; 3. Dokumentacja projektowa: Dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościszowie Etap III sporządzona została przez Esko-Consulting sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19, Zielona Góra. Dla przedmiotowej inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w str. 1

2 Gościszowie Etap III w dniu r. Starosta Bolesławiecki wydał decyzję pozwolenia na budowę nr WAB , decyzja nr 603. Odrębną dokumentację projektowo-kosztorysową stanowi projekt przyłączy kanalizacyjnych dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie ETAP III, która została sporządzona przez Esko-Consulting sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19, Zielona Góra. 4. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gościszów z odprowadzaniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Gościszowie etap III. Celem inwestycji jest zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z nieruchomości położonych na trasie budowanej sieci kanalizacji. Roboty należy wykonać wg założeń i wskazań proj. bud., szczegółowych STWiORB oraz zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę Starosty Bolesławieckiego nr WAB , nr 603 z dnia r. 5. Zakres rzeczowy zamówienia planowany do realizacji ze środków unijnych ZADANIE 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościszowie etap III obejmuje m.in: a) Kanalizacja sanitarna - rury PCV Ø 200mm 2405,0 mb - rury PCV Ø 160mm 149,0 mb - studnie rewizyjne z kręgów betonowych B 45 Ø 1000mm 30,0 szt. - studzienki z tworzyw sztucznych Ø 425 mm 71,0 szt. - podłączenie do istn. studni 1,0 szt. b) Rurociąg tłoczny - rury PE Ø 90 mm 43,3 mb - rury PE Ø 110 mm 227,5 mb c) Przepompownie ścieków PS7, PS8 - zakup i montaż kompletnej przepompowni ścieków Ø1200mm, zbiornik z polimerobetonu z dociążeniem kręgiem, wyposażeniem, podłączeniem, uruchomieniem 2,0 kpl, - utwardzenie terenu + wjazdy 124,5 m² d) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 1,0 kpl. e) Zasilanie i instalacje elektryczne przepompowni ścieków PS7, PS8 - budowa wewnętrznych linii zasilających, - montaż szafki zasilająco-sterowniczej SZS przepompowni ścieków, - instalacja wyrównawcza i uziemiająca, - podłączenie przewodów fabrycznych, - włączenie przepompowni do sytemu monitoringu. 6. Zakres rzeczowy zamówienia planowany do realizacji ze środków własnych (realizowany na obszarze Aglomeracji N-c) ZADANIE 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościszowie etap III - Zakres w obszarze Aglomeracji obejmuje m.in: a) Rurociąg tłoczny - rury PE Ø 90 mm 52,2 mb - rury PE Ø 110 mm 3,5 mb - rury PE Ø 63 mm 19,5 mb - zasuwy na rurociągu DN50 mm 2,0 kpl. - studnie rozprężna z tworzyw sztucznych Ø 1000 mm 1,0 szt. - przewierty rurami PERC Ø 110 mm 93,5 mb b) Przepompownie ścieków przydomowe - zakup i montaż kompletnej przepompowni ścieków, przydomowej Ø 800 mm z tworzyw sztucznych zbiornik z wyposażeniem, podłączeniem 2,0 kpl. c) Zasilanie i instalacje elektryczne przydomowych przepompowni ścieków str. 2

3 2 kpl. - wykonanie linii zasilających z instalacji wewnętrznej posesji z montażem skrzynki przyłączeniowej, - montaż szafki zasilająco-sterowniczej SZPD przepompowni ścieków, - instalacja uziemiająca, - podłączenie przewodów fabrycznych Zadanie 2 nie stanowi kosztu projektu współfinans. ze śr. PROW pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap III jednak będzie realizowane równocześnie z zadaniem 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościszowie etap III 7. Zakres rzeczowy zamówienia planowany do realizacji ze środków własnych ZADANIE 3 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Gościszowie etap III W celu podłączenia mieszkańców Gościszowa przewiduje się wykonać ok.: - ok. 47 kpl. przyłączy kanalizacyjnych, o łącznej długości ok. 806,00 m. Kryteria Zadanie 3 polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych nie stanowi kosztu projektu współfinansowanego ze środków PROW pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap III jednak będzie realizowane równocześnie z zadaniem 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościszowie etap III UWAGA Zamawiający żąda, aby łączna cena za zadanie 3 nie przekroczyła 2% ceny za zadanie 1 (z VAT) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Cz. III Warunków Przetargu OPZ Nazwa kryterium: Cena (C), waga: 90 Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości (G), waga: 10 Opis sposobu przyznania punktacji Warunki udziału w postępowaniu Opis sposobu przyznania punktacji znajduje się w załączniku Część I Warunków Przetargu (IDW) pkt. 24 [Kryteria oceny ofert] Zgodnie z załącznikiem Część I Warunków Przetargu (IDW). I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków I.1 Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w pkt. 10 Warunków przetargu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 Warunków przetargu, dotyczące: a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; b. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z powodu ich niespełniania. W niniejszym postępowaniu spełnianie tych warunków będzie weryfikowane na podstawie str. 3

4 oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej. I.2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków I.2.1 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę gwarancyjną w wysokości: tys. zł I.2.2 Zdolność techniczna i zawodowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej: b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie: - sieci kanalizacji sanitarnej o długości min m 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami (Ekspertami) w trakcie realizacji zamówienia: a) Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: a. wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, lub odpowiadające im b. ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnoinżynieryjnej, w zakresie sieci sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym minimum: - Jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie mniejszej niż 1500 m I.2.3 Ocena spełnienia warunku udziału 1. Jeśli Wykonawcy będą wykazywali spełnianie wymaganych warunków przy pomocy dokumentów zawierających wartości przedstawione w walutach obcych, podczas oceny takich ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu na stronie internetowej postępowania o udzielenie zamówienia. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu NBP nie opublikuje tabel kursów średnich walut obcych, to Zamawiający będzie przeliczał przedstawione przez Wykonawców wartości w walutach obcych według średniego kursu NBP danej waluty z dnia pierwszej publikacji tabel kursów średnich walut obcych, jaka str. 4

5 nastąpi po dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna i zawodowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 3. Kluczowy personel musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego, w przypadku, gdy kluczowy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy. 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Warunki wykluczenia II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w załączniku Część I Warunków Przetargu (IDW) pkt. 11 Zgodnie z załącznikiem Część I Warunków Przetargu (IDW). Dodatkowe informacje Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacji gdy: 1) została złożona po terminie otwarcia ofert, 2) została złożona przez Wykonawcę: a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 3) treść oferty nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, w szczególności zawartych w Warunkach przetargu, a Wykonawca nie zgodził się na poprawienie oferty, 4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 7) oferta została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert, 8) oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa, 9) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, 10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 11) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium Dokumentacja do niniejszego postępowania została opublikowana na stronie Zamawiającego w tym 1) Część I Warunków Przetargu (IDW) 2) Część II Warunków Przetargu Wzór umowy 3) Część III Warunków Przetargu Opis przedmiotu zamówienia zawierający: 1. projekt budowlany + BIOZ 2. Projekt geotechniczny 3. Projekt odtworzenia nawierzchni str. 5

6 4. Projekt wykonawczy sieci 5. Projekt wykonawczy przyłącza 6. STWiOR 7. Przedmiar robót 8. Decyzja pozwolenie na budowę 9. Mapa z zaznaczonym zakresem rzeczowym na obszarze Aglomeracji 1. Zamawiający wymaga wniesienia WADIUM w wysokości ,00 zł 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie on wybrany. Katalog zmian został zawarty w umowie w Części II Warunków Przetargowych Wzór umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamówienia uzupełniające: W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe w kwocie nieprzekraczającej 10% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, które będą dotyczyć robót budowlanych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Gościszowie; 2) Budowa kanalizacji sanitarnej do działki 1372/4 w Gościszowie. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający ustala ZABEZPIECZENIE należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wraz z podatkiem VAT). 8. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść ZABEZPIECZENIE należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 9. KRYTERIA WYKLUCZENIA Wykonawcy opisano w pkt. 12 Części I Warunków Przetargu (IDW) 10. Zamawiający UNIEWAŻNIA postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty podlegały odrzuceniu 2) nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy albo wszystkie wnioski podlegały odrzuceniu, 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty, 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego Zamawiający wcześniej nie przewidział 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia lub zawarta umowa byłaby nieważna, 6) jeżeli środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, innych instrumentów finansowych UE lub środków krajowych, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do składania ofert. str. 6

7 Załączniki Czesc I Warunkow przetargu (IDW) KS Gosciszow.pdf Czesc I Warunkow przetargu Zal 1,2,3,4,5 KS Gosciszow.docx Czesc II Warunkow przetargu Wzor umowy KS Gosciszow.pdf Ogloszenie o zamowieniu KS Gosciszow.pdf Miejsce składania ofert Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: DOLNOŚLĄSKIE bolesławiecki Nowogrodziec (gmina miejsko-wiejska) Nowogrodziec Kod pocztowy: Ulica: Nr domu: Młyńska 3a Nr lokalu: Numer FAX: Nazwa firmy/osoba kontaktowa: Hydro-Tech sp. z o.o. Dane Zamawiającego Imię: Nazwisko: Firma: Hydro-Tech sp. z o.o. Numer telefonu: Historia ogłoszenia Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian 05/16/04/ :18:29 Opublikowano ogłoszenie Brak zmian str. 7

8 Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian 05/16/04/ :14:27 Utworzono ogłoszenie Brak zmian str. 8

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie i Zielonka wraz z zasilaniem energetycznym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie i Zielonka wraz z zasilaniem energetycznym Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie i Zielonka wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz budową rurociągu kablowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-19 13:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwk-wolow.pl Wołów: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Krzemieniewo: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Krzemieniewo: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362386-2016:text:pl:html Polska-Krzemieniewo: Roboty budowlane 2016/S 201-362386 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Rakoniewice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskom.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskom.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskom.eu Kożuchów: Kontrakt III - Remont przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Zamawiający: Zawonia, 14.05.2018 r. GMINA ZAWONIA ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO w ramach operacji pn.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości szacunkowej pomiędzy 14.000 EURO a progami unijnymi

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości szacunkowej pomiędzy 14.000 EURO a progami unijnymi Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielonka Zdroje wraz z budową rurociągu kablowego OTK oraz remontem przepompowni centralnej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwik.zarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwik.zarow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwik.zarow.pl Żarów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łażanach z przesyłem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-02-25 12:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2015-06-15 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

WZWiK ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WZWiK ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WZWiK.341.36.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 8, ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 16-10-2018 Termin składania ofert 07-11-2018 Numer ogłoszenia 1143639 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Zakład Usług Wodno -

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Polska-Pomiechówek: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Pomiechówek: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165082-2017:text:pl:html Polska-Pomiechówek: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 2017/S 085-165082 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2 Skórzec: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzwik.com

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzwik.com Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzwik.com Piaski: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy Pogorzelskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-19 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwk-wolow.pl Wołów: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krąg w Gm. Śliwice.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krąg w Gm. Śliwice. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krąg w Gm. Śliwice. przetarg nieograniczony 7034-2/10 Śliwice, 10-06-2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyczyn.pl Tyczyn: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubartów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S

Polska-Lubartów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44368-2017:text:pl:html Polska-Lubartów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wola Mysłowska 2013-03-06 GiRG. 271.1.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57B, 21-426 Wola Mysłowska, woj. lubelskie, tel. 025 7542522,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jastkow.pl Jastków: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marysin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: ZP/2018/3/ADM... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec 16-12-2003 r. Wystąpienie WIOŚ do Starosty Bolesławieckiego o przymuszenie do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonego zezwolenia w-p.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak: DTG/171/16 Krosno, dnia 23 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o wartości poniżej równowartości 30 000 euro, prowadzone z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernichów, Czernichów 2, Czernichów, woj. małopolskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernichów, Czernichów 2, Czernichów, woj. małopolskie, tel. Czernichów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołowice etap III i Czernichów - Czernichówek etap II Numer ogłoszenia: 245266-2011; data zamieszczenia: 16.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22 Gmina Złoczew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22 Kategoria - Przetargi Data publikacji -8 listopada 2017 godz. 12:14 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 13/03/09/2019 na Portalu Ogłoszeń ARiMR

Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 13/03/09/2019 na Portalu Ogłoszeń ARiMR Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 13/03/09/2019 na Portalu Ogłoszeń ARiMR https://portalogloszen.arimr.gov.pl/ Dane podstawowe Data i godzina publikacji ogłoszenia: 03.09.2019 12:08:40 Data i

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ

P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz Pismo: OSR.271.9.2012 Grudziądz dnia: 2012-05-18 P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Krzemieniewo: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Krzemieniewo: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357937-2016:text:pl:html Polska-Krzemieniewo: Roboty budowlane 2016/S 199-357937 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Modernizacja wodociągu w ul. Przędzalnianej od ul. Milionowej do ul. Tymienieckiego Numer ogłoszenia: 215407-2008; data zamieszczenia: 12.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: htpp://bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: htpp://bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: htpp://bip.kalety.pl Kalety: Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parczew.com Parczew: Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu dróg gminnych w rejonie

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty euro

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty euro Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro 1 1. Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia: dostawa, usługa, robota budowlana, kierownik zamawiającego, wykonawca,

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 23-01-2019 Termin składania ofert 20-02-2019 Numer ogłoszenia 1162123 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 28782-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 28782-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22452-2015 z dnia 2015-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dzierżoniów Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane pn. Rozdział kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ZP/7ADM/2017... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RXSP/05/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RXSP/05/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR RXSP/05/2017 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta. Romex Sp. z o.o., ul. Mieszka I 13, 75-124 Koszalin Tel. 94 347 37 90; Fax. 94 347 37 92 e-mail: romex@romex.pl; adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elpoterm.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych na Osiedlu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi 1 z 5 2015-08-04 09:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony ( umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.09.2017r.) 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S Gorzów Wlkp., 28.09.2015r. W Y J A Ś N I E N I E Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Przebudowa przyłączy dla zasilania oczyszczalni ścieków w Zielonce w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 5 2014-09-16 12:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gałąźnia Wielka w ramach inwestycji pn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gałąźnia Wielka w ramach inwestycji pn. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gałąźnia Wielka w ramach inwestycji pn. Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.starogard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.starogard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.starogard.pl Starogard Gdański: Budowa ul. Południowej na odcinku ul. B. Prusa - Hermanowska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.morawica.eobip.pl Morawica: NADZÓR INWESTORSKI dla zadań: 1. Budowa odcinków łączących - rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Karkonoskie, ul. Jana Matejki 28, Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Karkonoskie, ul. Jana Matejki 28, Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel , faks Jelenia Góra: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze - etap I Numer ogłoszenia: 312472-2011; data zamieszczenia: 29.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dubeninki: Przebudowa (Modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Żytkiejmy Numer ogłoszenia: 65948-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2014-05-14 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzwik-wloszczowa.pl Włoszczowa: Kontrakt 2:Budowa sieci wodociągowej we

Bardziej szczegółowo

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach.

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach. Page 1 of 5 Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach Numer ogłoszenia: 225335-2008; data zamieszczenia: 18.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony na

ogłasza przetarg nieograniczony na Gmina Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 55 065 Jordanów Śląski Jordanów Śląski dnia 03.12.2012r. GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski ogłasza przetarg nieograniczony na BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl Jelenia Góra: Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi W sprawie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa mecha-niczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ul. Zwycięstwa 21, Gliwice.

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ul. Zwycięstwa 21, Gliwice. Oznaczenie sprawy: ZA.271.38.2017 PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701-705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą Pełnienie funkcji inspektora

Bardziej szczegółowo

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr N Roboty budowlane

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr N Roboty budowlane Gmina Złoczew Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 548208-N-2017 - Roboty budowlane Kategoria - Przetargi Data publikacji -10 lipca 2017 godz. 15:30

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krotoszyn.bip.net.pl Kobierno: Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości

Bardziej szczegółowo

ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie"

ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie" Tuchomie, 2010-01-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Łowicz: Budowa separatora wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Starzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S1 02/01/ PL. - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 6

Dz.U./S S1 02/01/ PL. - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 6 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:47-2019:text:pl:html -Szudziałowo: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polska-Żnin: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Żnin: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:1537-2019:text:pl:html Polska-Żnin: Roboty budowlane 2019/S 002-001537 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Swarzędz-Jasin: Urządzenia do przenoszenia kontenerów 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Swarzędz-Jasin: Urządzenia do przenoszenia kontenerów 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:462642-2016:text:pl:html Polska-Swarzędz-Jasin: Urządzenia do przenoszenia kontenerów 2016/S 251-462642 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA dla zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219139-2010:text:pl:html PL-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USTANOWIENIE INŻYNIERA KONTRAKTU

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USTANOWIENIE INŻYNIERA KONTRAKTU Węgorzewo: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USTANOWIENIE INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Węgorzewo. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Janik - Kunów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 8 2016-04-13 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prochowice.com w zakładce: zamówienia publiczne Prochowice: Budowa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl Jelenia Góra: Przebudowa pomieszczeń kuchni i pralni z wymianą wyposażenia Domu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj. 1 z 6 2012-05-24 12:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.canea.com.pl; bip.sejmik.kielce.pl/zamowienia-publiczne--,417.html Kielce:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Siedlcu ul. Wolsztyńska, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Jarzębinowej.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jarzębinowej.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gzwik.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Ozorkowskie

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Ozorkowskie Łęczyca: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca - budowa węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej. Numer ogłoszenia: 88319-2013; data zamieszczenia: 24.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.11.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 24.05.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.11.2016.GC. Nazwa zadania: Przebudowa Hali Sportowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

RR JRP Oborniki, dnia 27 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

RR JRP Oborniki, dnia 27 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.04.2018.JRP Oborniki, dnia 27 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych przez Unię

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 01-02-2018 Termin składania ofert 12-03-2018 Numer ogłoszenia 1085526 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-12-07 15:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.snzoz.lublin.pl Lublin: Budowa zbiornika wody zapasowej z przepompownią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń Numer ogłoszenia: 140251-2014;

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F06 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nkrusdar NO_DOC_EXT: 2017-173414 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: biuro@zwiklapy.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionków.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionków.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionków.pl Radzionków: BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W RADZIONKOWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395066-2016:text:pl:html -Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S 217-395066 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kraszewice, ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 73 12 038, faks 0-62 73 12 038.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kraszewice, ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 73 12 038, faks 0-62 73 12 038. Kraszewice: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewicach wraz z podłączeniem ujęcia wody Renta. Numer ogłoszenia: 958-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 5 Kalisz: Wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 7-9 w Kaliszu Numer ogłoszenia: 213358-2015; data zamieszczenia: 19.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

kanalizacji deszczowej. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) I Przedmiot odbioru - budowa

kanalizacji deszczowej. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) I Przedmiot odbioru - budowa Gdańsk: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szczecińskiej w Gdańsku Numer ogłoszenia: 230686-2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo