Łysa Góra jest drugim co do wielkości wzniesieniem w Górach Świętokrzys

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łysa Góra jest drugim co do wielkości wzniesieniem w Górach Świętokrzys"

Transkrypt

1 PEREGRINUS CRACOVIENSIS Zeszyt 8, 2000 ISSN Karol Lipiński OMI Sanktuarium na Świętym Krzyżu Informacja Łysa Góra jest drugim co do wielkości wzniesieniem w Górach Świętokrzys kich (595 m. n.p.m.), wymieniana jest w dawnych dokumentach jako Mons Calvus albo Mons Crucis, a w polskiej wersji jako Łysiec. Swą popularność zawdzięcza zespołowi dawnego opactwa benedyktynów, w którym przechowywane są relikwie Krzyża Świętego. To najstarsze sanktuarium polskie położone jest w otoczeniu lasów i rumowisk skalnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego ścisłego rezerwatu przyrody. Zbo cza i grzbiet Łysej Góry porastają jodły i buki liczące często powyżej dwustu lat. Wśród osobliwości przyrodniczych tego terenu szczególne miejsce zajmują gołobo rza zbudowane z kwarcytów kambryjskich. Na terenie puszczy, polan i gołoborzy występuje szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Łysa Góra, na której rozłożył się klasztor świętokrzyski, jest najdalej na wschód wysuniętym wzniesieniem Grzbietu Łysogórskiego. Jest jednym z najpopularniej szych miejsc na Kielecczyźnie, w obecnym województwie świętokrzyskim (33 km od Kielc) iw diecezji sandomierskiej (65 km od stolicy diecezji). To miejsce jest również jednym z najpiękniejszych punktów widokowych tych gór. Z placu obok kościoła, od strony wschodniej, roztacza się widok na Pasmo Gór Jeleniowskich, a w pogodne dni zimowe można stąd oglądać Tatry. Przez szczyt Łysej Góry przechodzi główny szlak turystyczny w Górach Świę tokrzyskich (oznakowany czerwono) z Kuźniak przez Świętą Katarzynę do Gołoszyc (105 km). Tutaj ma swoje zakończenie szlak niebieski, prowadzący z Pętkowic przez Chełmową Górę i Nową Słupię (ok. 78 km). Jedną z najstarszych dróg prowadzą cych do położonego na szczycie klasztoru jest Droga Królewska, mająca swój po czątek w Nowej Słupi (ok. 30 minut marszu). Tą właśnie drogą pielgrzymowali do klasztoru królowie polscy (stąd nazwa), aby złożyć cześć drogocennym relikwiom Świętego Krzyża. Drugą drogą jest podejście z parkingu przy hotelu Jodłowy Dwór w Hucie Szklanej.

2 226 Karol Lipiński OMI 1. Najdawniejsze czasy Najdawniejsze dzieje miejsca zwanego dzisiaj Świętym Krzyżem okryte są ta jemnicą. Prawdopodobnie pierwotny człowiek niechętnie zapuszczał się w nieprze byte bory porastające stoki Łysej Góry i dopiero kiedy u jej podnóża rozwinęły się większe osady ludzkie, miejsce to stało się centralnym ośrodkiem pogańskiego kul tu. Jego prehistoria sięga czasów kultury łużyckiej ( lat przed narodze niem Chrystusa). Od zamierzchłych czasów czczono na szczycie góry prasłowiań skie bóstwa Śwista, Pośwista i Pogodę, czy też, jak opisuje XV wieczna benedyk tyńska Powieść czeska Ładę, Bodę i Lelę, do których wiosną, około 1 maja wznoszono modły iskładano ofiary. Śladów tej pogańskiej przeszłości dopatrzyć się można w otaczającym szczyt 1,5 kilometrowej długości eliptycznym wale usypanym z kamienia. Zgodnie ztreścią pogańskich wierzeń taki magiczny krąg, wykonany zkamienia, odgraniczał miejsce uświęcone od zewnętrznego, skażonego złem świa ta. Po prostu kamień izolował od złych wpływów. Archeologowie na podstawie znalezisk ceramicznych szacują powstanie wału kultycznego na VIII X wiek po naro dzinach Chrystusa. Zachowane fragmenty wału można oglądać na południowym ipółnocnym stoku. Schodząc, szlakiem królewskim,w kierunku Nowej Słupi, przed wejściem do lasu, napotykamy drewnianą kapliczkę Dąbrówki. Według dawnej tradycji wzniesiono ją na miejscu dawnej małej romańskiej rotundy, która miała być pierwszą chrześcijańską świątynią na Łysej Górze, jeszcze przed osiedleniem się tu zakonników i powstaniem opactwa. 2. Powstanie opactwa na Łysej Górze Trudno jest przeniknąć mroki dziejowe tego okresu, by ustalić datę założenia oraz fundatorów opactwa. Trzeba zadowolić się tym, co mówią podania, niezupeł nie zresztą zgodne ze sobą. Nowy rozdział historii Łysej Góry miał nastąpić wkrótce po przyjęciu przez Polskę chrztu (966 r.). Wtedy to miano do pracy misyjnej wśród pogan sprowadzić na to miejsce Zakon Benedyktynów. Wspomniana wyżej Po wieść czeska sugeruje, że pierwszych sześciu benedyktynów sprowadziła z Sazawy Dąbrówka. Przy jej pomocy czarni mnisi mieli zbudować na Łyścu kaplicę Świętej Trójcy oraz mały klasztor, na miejscu pogańskiej gontyny. Natomiast Jan Długosz notuje rok 1006 jako datę fundacji klasztoru przez Bolesława Chrobrego. Najstar sza jednak wzmianka źródłowa z 1270 roku, zawarta w Kronice Wielkopolskiej biskupa poznańskiego Bogufała wymienia jako fundatora Bolesława Krzywoustego. Jakkolwiek trudno ustalić początek opactwa, to jednak możemy dowieść, że istniało już ono w pierwszej połowie XII wieku. Od XIV wieku używano nazwy Opactwo Ojców Benedyktynów Świętego Krzyża, później skrócono nazwę do Świętego Krzyża i tak pozostaje do dziś. Opat Maciej z Pyzdr w drugiej połowie XV wieku umieścił notatkę na marginesie Rocznika Świętokrzyskiego Dawnego, informują cą o tym, że klasztor istnieje od 1020 roku. Wtymże Roczniku możemy znaleźć

3 Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Informacja 227 Ryc. 1. Lokalizacja Sanktuarium na wi tym Krzy u Ryc. 2. Plan wi tego Krzy a

4 228 Karol Lipiński OMI Opactwo jw. Krzy a na ~yxcu w XVI w. (reprodukcja ryciny z dzie a ks. Marcina Kwiatkiewicza pt. jwiety Krzy..., 1690 r.)

5 Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Informacja 229 opowiadanie o świętym Emeryku, synu króla węgierskiego Stefana I, który miał podarować braciom świętego Benedykta relikwie Świętego Krzyża. Od tej, trudnej do ustalenia, chwili relikwie stały się magnesem przyciągającym przez wieki rzesze wiernych. Pięć małych cząsteczek Pańskiego Krzyża, wtopionych wzłotą Karawakę ( podwójny krzyż), gromadziło na modlitwie i adoracji książąt ikrólów polskich. Byli tu: Bolesław Wstydliwy, Władysław Łokietek, Kazimierz Wiel ki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt I, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Mikołaj Korybut Wiśniowiecki, którego ojciec książę Jerema spo czął tu na wieki. Przybywali tu także przedstawiciele przednich rodów polskich: Kmitowie, Oleśniccy, Odrowążowie, Radziwiłowie, Tęczyńscy i inni. Trzeba jednak przyznać za Janem Długoszem, że przede wszystkim szukał tu pociechy i pomocy duchowej prosty polski lud. Święty Krzyż przez wieki, aż do czasów cudownej obrony Jasnej Góry, był pierwszym i najważniejszym Sanktuarium w dawnej Rzeczpospolitej. Cudowna moc relikwii świętokrzyskich, rozbudowany ceremoniał liturgiczny, liczne odpusty i spe cjalne msze celebrowane przed relikwiarzem nakazywały pątnikom niekiedy wędro wać nawet zbardzo daleka. Święty Krzyż w historii Polski był zawsze ważnym ośrod kiem kultury. To tu benedyktyni trudzili się przepisywaniem ksiąg, prowadzeniem szkolnictwa i sztuką medyczną. W zbiorach klasztornej biblioteki znajdowały się tysiące mądrych ksiąg (wlatach świetności opactwa do 6000 woluminów). Stąd pochodzi najstarszy zabytek piśmiennictwa polskiego z XIII i XIV wieku Kazania Świętokrzyskie. Przez osiem wieków na Świętym Krzyżu żyli ojcowie benedyktyni, nazywani też czarnymi mnichami. Oni to, aż do kasaty opactwa w 1819 i jego ewakuacji 16 czerwca 1820 roku, otaczali opieką to miejsce, dbając o duchowy pożytek pątni ków. Zuwagi na pielgrzymów w opactwie żyło wielu wybitnych kaznodziejów piewców Męki Pańskiej i świętych relikwii. Wśród licznych, wyróżnić trzeba: ojca Mikołaja Drozdka zwanego Mniszkiem, który według słów samego Władysława Ja giełły uchodził za najsłynniejszego kaznodzieję łysogórskiego sanktuarium w XV wieku, ojców: Mikołaja z Włoch, Stanisława ze Skarbimierza, Hieronima z Pragi, Jakuba z Paradyża, Pawła z Zatoru, Mikołaja z Kleparza i wielu innych. Niewykluczone, że między innymi rzesze wiernych przyciągały słowa oratorskiej sztuki benedyktyń skich mnichów. One też ożywiały zawsze kult świętych relikwii. Celem uświetnienia nabożeństw klasztor utrzymywał nawet orkiestrę i świeckiego organistę. Na trasie wzdłuż tzw. Drogi Królewskiej opat Michał Maliszewski zbudował na przełomie XVI i XVII wieku drogę krzyżową, jeśli nie pierwszą, to w każdym razie jedną z pierw szych w Polsce. Do tej tradycji powracają na przełomie tysiącleci, dla uczczenia Jubileuszu 2000 lecia Narodzin Chrystusa, obecni gospodarze Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, którzy z tej okazji rozpoczynają budowę monumentalnej Drogi Krzyżowej

6 230 Karol Lipiński OMI Relikwiarz jw. Krzy a w koxciele jw. Krzy a na ~yxcu (reprodukcja ryciny z dzie a ks. Marcina Kwiatkiewicza pt. jwiety Krzy..., 1690 r.)

7 Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Informacja Opis zespołu architektonicznego Po opuszczeniu Świętego Krzyża przez Zakon Benedyktynów rozmaite były losy sanktuarium i różni jego opiekunowie. Aż do 1936 roku opactwo ulegało coraz większemu zniszczeniu i upadkowi. Jednak święte relikwie przyciągały nadal rzesze wiernych z całej Polski. W tym właśnie roku przybyli na Święty Krzyż Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. To właśnie oni tworzą współczesne oblicze świętokrzy skiego sanktuarium. Opactwo Świętego Krzyża przed wiekami zbudowane zostało dla pewnej idei życia skupionego, kontemplacyjnego, oddanego Bogu. Nadal żyje tą ideą. Jest to dziś cenny zabytek kultury, ale przede wszystkim czynny obiekt sakralny i miejsce nowicjackiej formacji najmłodszych misjonarzy oblatów. Wśród zabudowań klasztornych kościół wyróżnia się wielkością i znaczeniem. Został zbudowany na miejscu pogańskiej świątyni. Trwając przez tysiąc lat, przybie rał rozmaite kształty od rotundy poprzez styl romański, gotycki, barokowy, aż do neoklasycystycznego. Sylwetkę kościoła zdobiła niegdyś wieża górująca nad późno barokową fasadą zachodnią wysadzona przez Austriaków w czasie I wojny świato wej. Dziś pozostały po niej tylko ślady ponad półkolistym tympanonem, oraz ka mienne szczątki rozrzucone po dziedzińcu. Centralną oś fasady zajmuje późnobaro kowy portal z kamienia chęcińskiego, ujęty w kolumny. Po obu jego stronach, wni szach, umieszczone są barokowe posągi z XVII wieku, przedstawiające rycerza itrzech zakonników. Pochodzą one przypuszczalnie z nagrobków dawnego kościoła. Ele wacja wschodnia, skomponowana podobnie jak zachodnia, posiada wmurowane wprzyziemiu cztery wczesnobarokowe kartusze herbowe z pierwszej połowy XVII wieku: krzyż benedyktyński, herb Ciołek i inicjały kardynała Bernarda Maciejewskiego, herb Godziemba i inicjały opata Michała Maliszewskiego, herb Lubicz. Do opactwa wchodzi się przez wejście ujęte w barokowy portal z piaskowca. Pierwszym pomieszczeniem jest tzw. furta klasztorna, gdzie dawniej czuwał brat zakonny, aby nikt nie powołany nie wchodził do klasztoru. Dziś na furcie ma swoje miejsce kamienna figura Maryi Niepokalanej patronki Misjonarzy Oblatów. To ona wita wchodzących do Sanktuarium pielgrzymów i turystów. Krużganki klasztorne to rodzaj korytarza, którego ramiona tworzą zamknięty czworobok. Jego wewnętrzne okna wychodzą na niewielki dziedziniec, zwany wiry darzem. Kiedyś wzdłuż krużganków mieściły się najważniejsze części klasztoru: ko ściół, zakrystia, kapitularz, dormitarz, refektarz i furta. Tu spotykały się i rozchodziły drogi wszystkich zakonników. Obecnie krużganki są miejscem procesji religijnych, są też udostępniane do zwiedzania turystom. Na nich też pielgrzymi mogą odprawić Drogę Krzyżową, której kamienne stacje w stylu neoromańskim umieszczone są na gotyckich murach z XV wieku.

8 232 Karol Lipiński OMI Ryc. 3. Plan ko cio a i klasztoru na wi tym Krzy u Krużganki świętokrzyskie, o szerokości około czterech metrów, zbudowane na planie prostokąta, obejmują najstarsze partie architektury świętokrzyskiej. Wieńczą je krzyżowe sklepienia z ceglanymi żebrami i kamiennymi zwornikami, na których wyrzeźbione są herby: krzyż benedyktyński (karawaka), orzeł jagielloński, Pogoń, Dębno, Jastrzębiec, Topór, Prus I, Odrowąż, Junosza, Wieniawa, Kościesza, Ogoń czyk, Oksza. Na ścianach krużganków widoczne są fragmenty siedemnastowiecznej poli chromii oraz odsłonięte fragmenty muru romańskiego. Nieco dalej, na południowej ścianie krużganków, znajduje się tablica marmurowa dla upamiętnienia konsekracji świątyni w 1806 roku. Podaje ona po łacinie historię Świętego Krzyża w wersji benedyktyńskiej. W szerszym przęśle, na końcu ściany romańskiej, umieszczono ołtarz z czarne go marmuru, poświęcony prawie 1500 zmarłym benedyktynom na Świętym Krzyżu (tzw. Czarny ołtarz). Zwłoki zakonników składano w podziemiach kościoła. Gdy krypty zapełniły się trumnami, w 1766 roku zebrano wszystkie szczątki i pochowa no we wspólnej mogile pod posadzką krużganków, wystawiając ten nagrobek. Tuż przy wejściu do kościoła znajduje się epitafium, poświęcone pamięci misjonarzy

9 Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Informacja 233 ysa Góra Ko ció i Klasztor w. Krzy a. Widok elewacji wschodniej z 1. po. XIX w. (reprodukcja drzeworytu z Album Malownicze, 1849 r.) oblatów świętokrzyskich zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny świa towej. Późnobarokowo klasycystyczny kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy urzeka pięknem, ciepłem i prostotą. Został zbudowany w latach Jego trój przęsłowa nawa główna posiada sklepienie kolebkowo krzyżowe, podzielone para mi gurtów, wsparte na dekoracyjnych impostach. W lunetach od południa znajdują się okna, od północy odpowiadające im blendy. Ściany poniżej okien podzielono parami pilastrów o porządku toskańskim na sześć płytkich wnęk ołtarzowych. Wnę ki wypełniono dużymi płótnami Franciszka Smuglewicza, wybitnego malarza religij nego i historycznego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego. Obrazy te stanowią dobry przykład twórczości tego malarza i są największą kolekcją jego płócien o tematyce sakralnej. Niewątpliwie nadają świątyni niepowtarzalny urok i sprzyjają modlitewnej zadumie. Dwa z nich, znajdujące się w środkowych wnękach przeciwległych ścian kościoła, nawiązują tematycznie do historii Świętego Krzyża: na ścianie północnej Świety Emeryk wrozmowie z Aniołem, na południowej Próba autentyczności krzyża. Pozostałe cztery obrazy przedstawiają sceny z życia: Najświętszej Maryi Panny, świętego Józefa i świętego Benedykta. W środku kościoła mieści się wejście do podziemi, gdzie w kryptach leżą zwłoki zakonników zmarłych po 1766 roku

10 234 Karol Lipiński OMI Dwuprzęsłowe prezbiterium, zwane też chórem zakonnym, wyposażone jest wstalle z XVIII wieku. Klasycystyczny, murowany ołtarz główny został skomponowany jednolicie zar chitekturą wnętrza. Na tle zdwojonych pilastrów widać potężne, podwójne kolum ny, dźwigające belkowanie z napisem: Przyjdź Królestwo Twoje. Całość jest za kończona ozdobnym tympanonem. Płaszczyznę między kolumnami wypełnia wielki obraz Trójcy Przenajświętszej, dzieło Franciszka Smuglewicza ( ). Powy żej ołtarza zabytkowego widnieje ciekawa kompozycja rzeźbiarska: dwaj cherubini podtrzymują koliste tabernakulum, oparte na snopie pszenicy i zwieńczone wino gronami. Całe wnętrze kościoła powstało na zlecenie ostatniego opata Jana Nepo mucena Niegolewskiego. Zakrystia jest pomieszczeniem służącym do przechowywania szat, ksiąg i na czyń liturgicznych. W niej także kapłani i służba liturgiczna przygotowują się do sprawowania liturgii. Mury świętokrzyskiej zakrystii pochodzą z XV wieku, nato miast polichromia i wyposażenie z drugiej połowy XVIII wieku. Zakrystia posiada kolebkowo krzyżowy plafon pokryty polichromią przedstawiającą sceny z życia be nedyktynów. Meble zakrystyjne w stylu Ludwika XV oraz drewniane boazerie wyko nano około 1770 roku. W ścianę zakrystii wmurowany jest lawaterz z dwugatunko wego marmuru, datowany na rok Tu można też oglądnąć stare księgi, dawne naczynia i szaty liturgiczne. Wzniesiona w latach w stylu wczesnobarokowym przez Mikołaja Oleśnickiego kaplica jest miejscem spoczynku tego wojewody i jego rodziny. Wwy posażeniu wnętrza Kaplicy oleśnickich na uwagę zasługują: Portal do zakrystii, ołtarz główny oraz nagrobek (epitafium) Oleśnickich wszystko wykonane z różnobarwnego marmuru ze wstawkami alabastru. W zwień czeniu portalu i nagrobka umieszczone są herby: Dębno Oleśnickich oraz Szrenia wa jego żony Zofii z Lubomirskich. Ściany i kopułę kaplicy pokrywają polichromie rokokowo klasycystyczne wło skiej szkoły malarskiej i Mateusza Rejchana z 1782 roku. W arkadach przejściowych do krużganków znajduje się dwoje drzwi malowa nych z XVII wieku, od wewnątrz w kratkę z rozetami, od zewnątrz w sceny figuralne biblijne. Oprócz tego znajdują się tu barokowe kraty, kute ręcznie, o bogatej orna mentyce. Centralne miejsce zajmuje wczesnobarokowy ołtarz główny, zbudowany zmar muru kieleckiego i dębnickiego oraz alabastru. Dwie kolumny jońskie flankują pro stokątną ramę, w której umieszczono drewnianą rzeźbę Chrystusa na krzyżu. Wzwień czeniu, zamkniętym fragmentem półkolistego gzymsu i flankowanymi słupkami, umieszczona jest alabastrowa figura Madonny z Dzieciątkiem. Po bokach znajdują się dwa płaskorzeźbione medaliony portretowe opiekunów Maryi, świętych: Józefa i Jana Apostoła. W tym właśnie ołtarzu, we współczesnym pancernym tabernaku lum, przechowywane są relikwie Krzyża Świętego. Relikwie oprawione są w bogato

11 Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Informacja 235 grawerowaną złotą blachę, w kształcie krzyża o podwójnym ramieniu. Całość umiesz czona jest w srebrnym relikwiarzu o kształcie owalnego słońca. Relikwie są wysta wione do publicznej adoracji i ucałowania przez pątników. Ojcowie Oblaci przewod niczą wówczas modlitwie, odmawiają wspólnie z wiernymi Litanię do Krzyża Świę tego, śpiewają pasyjne pieśni i udzielają uroczystego błogosławieństwa zorganizo wanym grupom przybywającym na Święty Krzyż. Wreszcie wspomnieć należy o Muzeum Misyjnym Oblatów Maryi Niepokala nej. Muzeum posiada bogate zbiory prezentujące historię Świętego Krzyża, działal ność benedyktynów i oblatów. Najciekawsze są eksponaty z Czarnej Afryki, miedzy innymi z Kamerunu i Madagaskaru. Na uwagę zasługują bogate kolekcje strojów inarzędzi codziennego użytku różnych plemion murzyńskich Ruch pielgrzymkowy i turystyczny Prowadzona dokumentacja pozwala stwierdzić, że w okresie śred nio rocznie przybywało do sanktuarium świętokrzyskiego około 165 tysięcy osób. Wwymienionych latach największą frekfencję zanotowano w 1988 roku 227 tys. osób, najniższą natomiast w 1998 roku 159 tys. osób. W grupach pielgrzymko wych przybyło łącznie osób, natomiast grupy turystycz ne liczyły ogółem uczest ników. Na uwagę zasługuje fakt, że o ile wprzypadku pielgrzymów wyraźnie dominowały osoby do rosłe (ponad 55 % ogółu uczest ników i blisko 60 % grup), o tyle w przyjazdach turystycznych wy raźną przewagę ma młodzież szkolna (blisko 75 % ogółu uczestników i ponad 80 % grup). W przyjazdach do sanktu arium dominującym jest motyw poznawczy, turystyczny. Pielgrzy mi stanowią zaledwie 30 % ogółu uczestników (około 15 % grup). Blisko 70% odwiedzających sank tuarium przybywa w sposób zor ganizowany, w grupach. Niestety wiele grup za równo pielgrzymkowych, jaki i turystycznych nieumiejętnie Tab.1. Liczba grup odwiedzaj cych sanktuarium wi tokrzyskie wed ug województw (1998) ród o: materia y sanktuarium

12 236 Karol Lipiński OMI planuje czas pobytu w sanktuarium. Powoduje to często, że grupom brakuje czasu na dokładne zwiedzanie obiektu. Niejednokrotnie zdarza się, że grupy przyjeżdżają tylko na kilkanaście minut, podczas gdy minimalny czas niezbędny na zwiedzanie części sakralnej wynosi około 40 minut. Wiele grup, głównie ze względów oszczęd nościowych, niechętnie korzysta z usług przewodnika. Zaplecze turystyczne sanktuarium jest skromne. W zasadzie ogranicza się ono do kawiarni w Starej Aptece Klasztornej, kiosku klasztornego z dewocjonaliami, książkami, przewodnikami i pocztówkami, kiosku z pamiątkami i małej gastronomii na szczycie oraz sanitariatów. Brak jest natomiast na miejscu bazy noclegowej. Jest ona zlokalizowana w sąsiednich miejscowościach, takich jak: Nowa Słupia schronisko młodzieżowe, zespół domków turystycznych, dom noc legowy; Święta Katarzyna Wieczernik Księży Pallotynów, schronisko młodzieżowe, dom wycieczkowy PTTK; Skorzeszyce dom rekolekcyjny; Łagów szkolne schronisko młodzieżowe; Kałków Dom Pielgrzyma. 5. Dodatek Legenda o powstaniu nazwy Góry Świętokrzyskie Dawno, dawno temu, kiedy lasy były pełne dzikich zwierząt i ogromnych sta rych drzew, wydarzyła się ciekawa historia, która dała nazwę naszym Górom Świę tokrzyskim. Było to za panowania Bolesława Chrobrego około 1000 lat temu. Król Bole sław zaprosił do Polski swojego krewnego, węgierskiego królewicza Emeryka. Mło dzieniec przed daleką podróżą otrzymał od swego ojca oprawiony w złoto krzyż zrelikwiami Krzyża Świętego. Kawałeczki krzyża, na którym zmarł Jezus Chrystus, miały go chronić przed złymi przygodami w obcym kraju. Polscy rycerze przywitali gościa u granic Polski i wyruszyli razem z nim do Kielc na spotkanie z Bolesławem Chrobrym. Na cześć królewicza Emeryka urządzono wspaniałe polowanie. Dziesiątki wojów, setki naganiaczy, sfory myśliwskich psów ruszyły w knieję. Myśliwi podążyli w stronę najwyższych gór. Nagle, pośród gęstwiny leśnej, królewicz Emeryk spostrzegł wielkiego jelenia. Spiął konia ostrogami i popędził za zwierzem. Jeleń uciekał przez dziki bór, kluczył między drzewami, chcąc zgubić pościg. Jeździec i koń byli już zmęczeni. I oto los przyszedł Emerykowi z pomocą. Jeleń

13 Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Informacja 237 wpadł w gęste zarośla, a jego rozłożyste rogi zaplątały się w gałęziach jak w pułapce. Królewicz uradowany wydostał z kołczana strzałę, napiął łuk i wycelował w płowy bok swojej zdobyczy. Wtedy stało się coś dziwnego. Jeleń odwrócił łeb w stronę myśliwego i Emeryk ujrzał pomiędzy wieńcami rogów otoczony nieziemskim blaskiem krzyż. Światło bijące z krzyża oślepiło na chwilę królewicza. Młodzieniec ukląkł na kolana i złożył ręce do modlitwy. Uznał to zdarzenie za znak od Boga. Jeleń nagle znikł. Królewicz złożył przysięgę, że w miejsce cudownego zjawiska wybuduje klasztor i zostawi wnim otrzymane od ojca relikwie Krzyża Świętego. Obietnicy dotrzymał i wkrótce wznie siono zabudowania w klasztorze, na wzgórzu nazwanym na pamiątkę Świętym Krzy żem. Otaczające klasztor góry od tej pory noszą nazwę Świętokrzyskich. Wklaszto rze pozostał relikwiarz ofiarowany przez królewicza Emeryka. Zaś jeleń z krzyżem wrogach jest dziś symbolem Gór Świętokrzyskich. Legenda o Emeryku (pielgrzymie świętokrzyskim) W Nowej Słupi, na początku drogi wiodącej na Święty Krzyż zwanej drogą królewską, stoi od wieków tajemniczy kamienny posąg. Nie wiadomo do dziś, skąd się wziął u podnóża Łysej Góry. Krąży o nim wiele różnych legend. Jedna z nich opowiada o sławnym, walecznym rycerzu, którego zarozumiałość ipycha zostały ukarane. Rycerz ów żył przed wiekami i wsławił się wielką odwagą i męstwem w licznych wojnach. Pewnego dnia porzucił żołnierskie rzemiosło i postanowił pielgrzymować do wszystkich cudownych miejsc w świecie. Pielgrzymkę swoją zamierzał zakończyć wświętokrzyskim klasztorze. Kiedy przybył do Nowej Słupi, chwalił się jej mieszkańcom, że jest najpoboż niejszym człowiekiem na ziemi, a w godzinę śmierci jego dusza powędruje prosto do raju. Drogę od rynku osady do klasztoru postanowił przebyć na kolanach. Mozolnie wspinał się po kamiennej ścieżce na stok Łysej Góry. Szli obok mieszkańcy Nowej Słupi ipodziwiali niezwykłą wytrwałość wędrowca. Dotrwali razem do skraju puszczy, a wtedy usłyszeli bicie dzwonów w odległym odwa kilometry klasztorze. Zatrzymali się zdziwieni, bo nie było to pora nabożeń stwa. Wtedy to pielgrzym rzekł z pychą, że dzwony same biją na jego powitanie iswoim głosem oddają mu cześć. Zdążył wypowiedzieć te słowa i oto w oczach przerażonych ludzi za swą pychę zamienił się w kamienny posąg. Od tej pory kamienny pielgrzym pokutuje za grzech zarozumiałości. Co rok posuwa się o ziarnko piasku w stronę klasztoru. Gdy tam dotrze, nastąpi koniec jego pokuty, a także i koniec świata

14 238 Karol Lipiński OMI Literatura: Banaś T., Garus R., 1996 Legendy Świętokrzyskie. Przewodnik rodzinny, Agencja JP, Kielce. Brükner A., 1895 Kazania Świętokrzyskie, Kraków. Dąbrowski KL. Kronika Świętego Krzyża za lata , maszynopis, Święty Krzyż. Derwich M., 1992 Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa Wrocław. Gacki J., 1873 Benedyktyński klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze, Warszawa. Garus R., 1997 Przewodnik dla turystów pieszych i zmotoryzowanych. Kielce Góry Świętokrzy skie, Agencja JP, Kielce. Gąssowski J., 1968 Ośrodek Kultu Pogańskiego na Łysej Górze, Religia Pogańska Słowian, Kielce. Gąssowscy E. I. J., 1970 Łysa Góra we wczesnym średniowieczu, Warszawa. Gługosz J., 1961 Kroniki czyli Roczniki Sławnego Królestwa Polskiego, I, PWN, Warszawa. Jabłoński J., 1733 Drzewo żywota..., Kraków. Jastrzębski J., 1983 Klasztor Świętego Krzyża na Łyścu, PTTK, Kielce. Kronika Misjonarzy Oblatów M.N, Święty Krzyż, Kwiatkiewicz M., 1690 Krzyż Święty na Świentey gorze Świętokrzyskiey..., Kraków. Łoś J. i Semkowicz W., 1934 Kazania tzw. Świętokrzyskie, Kraków. Powiest Rzeczy istey o założeniu Klasztora na Łysey Gorze Braciey Zakonu Świętego Benedykta, 1554, Kraków.

15 Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Informacja 239 Przypkowski T., 1957 Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat kielecki. Ruffin W., 1611 Historia o Drzewie Krzyża Świętego na gorę Łysą przyniesionym, Kraków. Sczaniecki P. OSB., 1989 Benedyktyni Polscy, Tyniec. Wiśniewski J., 1907 Dekanat opatowski, Radom. Wójcicki K.W., 1828 Kościół Świętego Krzyża na Łysej Górze, Dziennik Warszawski (Ordyńca) t. XII. Zahajkiewicz M. i in., 1995 Z przeszłości Opactwa Łysogórskiego, Misjonarze Oblaci M.N., Poznań. The Shrine of the Holy Cross (Summary) The religious significance of the wi ty Krzy (Holy Cross) area dates back to pagan times. In the 10 th century a Benedictine monastery was founded, with relics of the Holy Cross, and the site became a Christian shrine. Before the miraculous defence of Jasna Góra, another monastery, against Swedish invaders in 1655, wi ty Krzy had become the most important centre of the religious cult in Poland. Currently, some 165 thousand tourists and pilgrims visit the sanctuary every year. The author describes the shrine s history, its architecture and the pilgrim and tourist movement. He also includes songs, prayers and poems, as well as legends of the Holy Cross

16

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku)

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) Wycieczki S@S Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) 8 czerwca 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowała

Bardziej szczegółowo

Przedbórz. kościół pw. św. Aleksego

Przedbórz. kościół pw. św. Aleksego Przedbórz kościół pw. św. Aleksego Kościołów pw. św. Aleksego jest w Polsce tylko kilka; początki budowy kościoła z Przedborza sięgają 2. poł. XIII wieku. Wieża z czerwonego piaskowca z detalami ciosu

Bardziej szczegółowo

Dukla ul. Bernardyńska 2. Sanktuarium św. Jana z Dukli Bernardyni

Dukla ul. Bernardyńska 2. Sanktuarium św. Jana z Dukli Bernardyni Dukla ul. Bernardyńska 2 Sanktuarium św. Jana z Dukli Bernardyni Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 201-202 więcej: Jan z Dukli http://sancti_in_polonia.wietrzykowski.net/2j.html

Bardziej szczegółowo

Święta Anna ul. Aleksandrówka Przyrów (Woj. Śląskie) Sanktuarium Świętej Anny

Święta Anna ul. Aleksandrówka Przyrów (Woj. Śląskie) Sanktuarium Świętej Anny Święta Anna ul. Aleksandrówka 42 41-248 Przyrów (Woj. Śląskie) Sanktuarium Świętej Anny Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 45-46 więcej:

Bardziej szczegółowo

Trzebnica Woj. Dolnośląskie. Bazylika pw. św. Jadwigi i św. Bartłomieja

Trzebnica Woj. Dolnośląskie. Bazylika pw. św. Jadwigi i św. Bartłomieja Trzebnica Woj. Dolnośląskie Bazylika pw. św. Jadwigi i św. Bartłomieja Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 173, 175 lub: Jadwiga Śląska,

Bardziej szczegółowo

Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk Zabytki Zabytki na terenie Gminy Lutomiersk: Parki zabytkowe: Na terenie gminy znajduje się kilka parków zabytkowych i wiejskich. Parki te są bowiem dziełem natury oraz twórczej i artystycznej działalności

Bardziej szczegółowo

Skoczów miasto urodzenia Jana Sarkandra

Skoczów miasto urodzenia Jana Sarkandra Skoczów miasto urodzenia Jana Sarkandra Opis miasta: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, s. 197-198 (wydanie papierowe) lub: Jan Sarkander, Skoczów - http://sancti_in_polonia.wietrzykowski.net/2j.html

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Szczęść Boże Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Kajetan d Obyrn Prezes Zarządu Kopalni Soli Wieliczka SA Kraków, 14.06.2012 Geneza turystki pielgrzymkowej w wielickiej

Bardziej szczegółowo

Częstochowa (Woj. Śląskie)

Częstochowa (Woj. Śląskie) Częstochowa (Woj. Śląskie) Sanktuarium NMP Częstochowskiej Jasnogórska Bazylika pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia NMP Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE INSTYTUCJE: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece w roku szkolnym 2007/2008-6 oddziałów, 60 uczniów. 2. Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

notka z pielgrzymki 2016 Szczęść Boże!

notka z pielgrzymki 2016 Szczęść Boże! notka z pielgrzymki 2016 Szczęść Boże! Dnia 25 czerwca 2016 roku z parafii pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża wyruszyła parafialna pielgrzymka autokarowa do Pakości i Gniezna. Nad duchową stroną wyprawy

Bardziej szczegółowo

TRASA CZERWONA. Przy poszczególnych odcinkach trasy podana jest liczba przebytych kilometrów od Klasztoru OO. Bernardynów w Opatowie.

TRASA CZERWONA. Przy poszczególnych odcinkach trasy podana jest liczba przebytych kilometrów od Klasztoru OO. Bernardynów w Opatowie. TRASA CZERWONA Poniższy opis to wskazówki przebiegu wybranej przez Państwa trasy. Dzięki niemu dysponują Państwo szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu drogi. Miejsca, w których szczególnie należy

Bardziej szczegółowo

Architektura romańska

Architektura romańska Architektura romańska Romanizm Sztuka romańska (styl romański, romanizm) - styl w sztukach plastycznych wykonywanych z kamienia XI XIII wieku. Najwcześniej formy stylistyczne zostały ukształtowane na terenach

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Klasztor oo. Kamedułów na Bielanach Kraków (9 lipca 2017 r.)

Wycieczki Klasztor oo. Kamedułów na Bielanach Kraków (9 lipca 2017 r.) Wycieczki S@S Klasztor oo. Kamedułów na Bielanach Kraków (9 lipca 2017 r.) Po zwiedzeniu w czerwcu br. Tynieckiego Opactwa Benedyktynów, przyszedł czas na kolejny klasztor. W niedzielę 9 lipca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Österreich Werbung/ Popp & Hackner Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Wiedeń Mariazell Marktl - Altötting Austrian National Tourist

Bardziej szczegółowo

Kraków pl. Wszystkich Świętych 5. bazylika pw. św. Franciszka z Asyżu franciszkanie

Kraków pl. Wszystkich Świętych 5. bazylika pw. św. Franciszka z Asyżu franciszkanie Kraków pl. Wszystkich Świętych 5 bazylika pw. św. Franciszka z Asyżu franciszkanie Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 131, 132, 337.

Bardziej szczegółowo

Radomsko. Ikonografia w Kościele OO. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ważnym elementem wystroju kościelnego,

Radomsko. Ikonografia w Kościele OO. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ważnym elementem wystroju kościelnego, Radomsko Ikonografia w Kościele OO. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Ważnym elementem wystroju kościelnego, kaplic i ołtarzy są obrazy, figury, freski i witraże świętych Postaci Kościoła.

Bardziej szczegółowo

Trasa Czarna. poprzedzone wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z dużą uwagą i ostrożnością.

Trasa Czarna. poprzedzone wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z dużą uwagą i ostrożnością. Trasa Czarna Przebieg trasy Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach Siekierno Bodzentyn Święta Katarzyna Łysica Kakonin Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Święty Krzyż Całkowita

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Wąchock-Opactwo: "Kawiarnia Cysterska"

Wąchock-Opactwo: Kawiarnia Cysterska "Domeną mnicha - pełna micha!" - to stare porzekadło stało się hasłem reklamowym nowej inicjatywy zakonników z Wąchocka. 23 czerwca tego roku w Domu Opata została otwarta "Kawiarnia Cysterska". Oprócz

Bardziej szczegółowo

Dzieje sanktuarium. Informacje ogólne

Dzieje sanktuarium. Informacje ogólne Dzieje sanktuarium Informacje ogólne Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin, jest częścią zespołu klasztornego OO. Paulinów, położonego w Leśniowie? przedmieściu Żarek, w województwie śląskim.

Bardziej szczegółowo

Wybory Prezydenckie - 24 maja 2015 r.

Wybory Prezydenckie - 24 maja 2015 r. Nr. 5/116 17 maj 2015 Wybory Prezydenckie - 24 maja 2015 r. Dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy ojczyzny. Ludzie wierzący

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. św. Jana 7. Kościół pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (Siostry Prezentki)

Kraków ul. św. Jana 7. Kościół pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (Siostry Prezentki) Kraków ul. św. Jana 7 Kościół pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (Siostry Prezentki) Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Krakowie został ufundowany w XII wieku przez

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne. Rotunda (Kaplica) św. Gotarda w Strzelinie. Charakterystyka geologiczna geostanowiska

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne. Rotunda (Kaplica) św. Gotarda w Strzelinie. Charakterystyka geologiczna geostanowiska OPIS GEOSTANOWISKA Bartosz Jawecki Informacje ogólne Nr obiektu 18 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Rotunda (Kaplica) św. Gotarda w Strzelinie Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd]

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Rydzyna cała

Piękna nasza Rydzyna cała Piękna nasza Rydzyna cała Historia Ciekawostki Zabytki Rydzyna jest miastem zabytkiem. Objęta jest opieką konserwatorską z uwagi na zachowany XVIII - wieczny układ przestrzenny oraz liczne zabytkowe budowle.

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Do serca Gór Świętokrzyskich czas trwania ok 8h Kielce są ciekawe czas trwania ok 8h

Do serca Gór Świętokrzyskich czas trwania ok 8h Kielce są ciekawe czas trwania ok 8h Do serca Gór Świętokrzyskich czas trwania ok 8h Św. Katarzyna zdobycie najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich Łysicy (612 m. n.p.m.) Nowej Słupa wejście drogą królewską na Łysą Górę (595 m. n.p.m.). Św.

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

Wieliczka ul. Brata Alojzego Kosiby 31. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. Sanktuarium MB Łaskawej

Wieliczka ul. Brata Alojzego Kosiby 31. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. Sanktuarium MB Łaskawej Wieliczka ul. Brata Alojzego Kosiby 31 Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu Sanktuarium MB Łaskawej Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str.

Bardziej szczegółowo

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI.

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI. Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich Park Charzewicki I. Wzdłuż obrzeża parku biegnie długa aleja. Drzewa jakiego gatunku rosną w większości po obu jej stronach? Zasugeruj jakim celom owa aleja mogła służyć?

Bardziej szczegółowo

Chełmno ul. Franciszkańska 8. kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium MB Bolesnej ("Fara")

Chełmno ul. Franciszkańska 8. kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium MB Bolesnej (Fara) Chełmno ul. Franciszkańska 8 kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium MB Bolesnej ("Fara") Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 74-75,

Bardziej szczegółowo

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Środa, 8 czerwca 2016 Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, ze

Bardziej szczegółowo

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 NA SPRZEDAŻ KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 82-340 Tolkmicko, Kadyny, Biała Leśniczówka 28 Biała Leśniczówka została zbudowana w 1905 roku

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa

Trasa wycieczki: Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa Trasa wycieczki: Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa Opis wycieczki Naszą wyprawę Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba możemy

Bardziej szczegółowo

1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku

1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku 1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku 4. Zawody cysterskie 5. Zwiedzanie Stacyjkowa 6. Zabawa w parku linowym Kościół

Bardziej szczegółowo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Jest to niewielki kościółek wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku z drewnianą wieżą

Bardziej szczegółowo

WIZYTA APOSTOLSKA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI FRANCISZKA W POLSCE Z OKAZJI XXXI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY PROGRAM

WIZYTA APOSTOLSKA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI FRANCISZKA W POLSCE Z OKAZJI XXXI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY PROGRAM WIZYTA APOSTOLSKA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI FRANCISZKA W POLSCE Z OKAZJI XXXI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY środa 27 lipca 2016 PROGRAM 14.00 Wylot samolotem z lotniska w Rzymie (Fiumicino) do Krakowa 16.00 Przylot

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Cudownego Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej z Lourdes w Alta Gracia Cordoba Argentyna

Pielgrzymka do Cudownego Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej z Lourdes w Alta Gracia Cordoba Argentyna Pielgrzymka do Cudownego Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej z Lourdes w Alta Gracia Cordoba Argentyna W dniach 10 11 maja 2016 roku Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie, O. Jerzy Twaróg wraz ze

Bardziej szczegółowo

Święty Krzyż pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze

Święty Krzyż pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze Święty Krzyż pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze Wartość zabytku Klasztor benedyktynów na Świętym Krzyżu jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Każdy posługujący w liturgii:

Każdy posługujący w liturgii: W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e S Ł U Ż B A Ł A D U O G Ó L N E Z A S A D Y Każdy posługujący w liturgii: pamięta, że uczestniczy w misterium i ma innych do niego prowadzić przygotowuje się do swoich

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa Wielki Tydzień Niedziela Palmowa Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

1-DNIOWE WYCIECZKI PO ZIEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

1-DNIOWE WYCIECZKI PO ZIEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 1-DNIOWE WYCIECZKI PO ZIEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Wielka Sobota Jaskinia Raj i Chęciny Cena od osoby dorosłej: 140 zł/os Cena od dziecka: 100 zł/os Ramowy program wycieczki: 14.00 wyjazd z Hotelu 14.30 16.00

Bardziej szczegółowo

ZIMOWISKO W ŚWIĘTOKRZYSKIEM r.

ZIMOWISKO W ŚWIĘTOKRZYSKIEM r. ZIMOWISKO W ŚWIĘTOKRZYSKIEM 27.01-2.02.2019 r. 27.01.2019 NIEDZIELA Sprawdzenie obecności i ekwipunku przed wyjazdem Przypomnienie regulaminu bezpiecznego przejazdu Podróż autokarem z Nowej Rudy do Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Turystyka historyczna 2015-06-01 14:06:34

Turystyka historyczna 2015-06-01 14:06:34 Turystyka historyczna 2015-06-01 14:06:34 2 Przez stulecia ludzie mieszkający na terenach należących do obecnego województwa świętokrzyskiego pozostawili wiele pamiątek, które dziś stanowią atrakcyjną

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka

Program pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka Program pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka Środa 27 lipca 2016 Rzym Kraków 14.00 Wylot z lotniska Fiumicino w Rzymie do Krakowa. 16.00 Przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. Św. Jana Pawła II Kraków-Balice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/62/11 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR X/62/11 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR X/62/11 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie ustalenia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru oraz pieczęci Gminy Białowieża Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin. 10. Spotkanie z grupą niepełnosprawnych (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich).

Szczecin. 10. Spotkanie z grupą niepełnosprawnych (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich). Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich Szczecin 8.12.2011 r. część praktyczna Zadanie 1 Powitanie i autoprezentacja z krótką informacją krajoznawczą mijanych miejsc i obiektów, metodyka oprowadzania

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Kraków. bazylika pw. śś. Michała Arch. i Stanisława BM (i otoczenie)

Kraków. bazylika pw. śś. Michała Arch. i Stanisława BM (i otoczenie) Kraków bazylika pw. śś. Michała Arch. i Stanisława BM (i otoczenie) Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 345-346. lub: Stanisław Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

ZIMOWISKO W ŚWIĘTOKRZYSKIEM ze Świętym Dominikiem Savio r.

ZIMOWISKO W ŚWIĘTOKRZYSKIEM ze Świętym Dominikiem Savio r. ZIMOWISKO W ŚWIĘTOKRZYSKIEM ze Świętym Dominikiem Savio 27.01-2.02.2019 r. "Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki". św. Dominik 27.01.2019 NIEDZIELA

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Kościoły. Kościół Parafialny w Kamieńcu

Kościoły. Kościół Parafialny w Kamieńcu Kościoły Kościół Parafialny w Kamieńcu Tutejsza parafia istnieje już od XII wieku. Pierwszą świątynię pod Świętego Wawrzyńca wzniesiono w 1510 roku. Nowy neogotycki kościół wzniesiono 400 lat później w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy Świątyni BoŜej Opatrzności i jego realizacja

Projekt budowy Świątyni BoŜej Opatrzności i jego realizacja Wojciech Szymborski i Lech Szymborski z Zespołem Projekt budowy Świątyni BoŜej Opatrzności i jego realizacja W dniu 2 maja 2002 roku w Warszawie nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU POMOCNA KORYTNICA

WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU POMOCNA KORYTNICA WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU POMOCNA KORYTNICA W ramach projektu systemowego,,pomocna Korytnica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Zwiedzanie Kościołów św. Józefa i św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu rok

Wycieczki Zwiedzanie Kościołów św. Józefa i św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu rok Wycieczki S@S Zwiedzanie Kościołów św. Józefa i św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu 27.04.2017 rok 27 kwietnia 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowała zwiedzanie z przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Numer poświęcony wycieczce. Wycieczka do Białegostoku i Tykocina. Numer 1 10/18. red. red.

Numer poświęcony wycieczce. Wycieczka do Białegostoku i Tykocina. Numer 1 10/18. red. red. ORGANIZATOR PROJEKTU Szkoła Podstawowa w Szelkowie Szelków 38 06-220, Stary Szelków Numer 1 10/18 PARTNER Wycieczka do Białegostoku i Tykocina Numer poświęcony wycieczce Wycieczka odbyła się 26-ego października

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS. Gmina Gorzków

Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS. Gmina Gorzków Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS Gmina Gorzków KARTA OBIEKTU nazwa: Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Stanisława lokalizacja: Miejscowość ul. Rynkowa 25 Gorzków Osada

Bardziej szczegółowo

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako WIEŻA TRYNITARSKA Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako dzwonnica. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza

Bardziej szczegółowo

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ NARODOWE WOTUM WDZIĘCZNOŚCI FUNDACJA FIDES ET RATIO W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI UL. FRANCISZKAŃSKA 3 m 47 00-233 WARSZAWA BUDOWA ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ W realizowanym projekcie

Bardziej szczegółowo

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Zamieszkaliśmy przez kilka dni U Magdy w Bodzentynie, stamtąd wyruszaliśmy na krajoznawcze wyprawy po okolicy, stąd i tytuł tego zeszytu, niby żartobliwy, ale

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Bożego Ciała 26. baz. pw. Bożego Ciała

Kraków ul. Bożego Ciała 26. baz. pw. Bożego Ciała Kraków ul. Bożego Ciała 26 baz. pw. Bożego Ciała Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 351, 352 więcej: Stanisław Kazimierczyk - http://sancti_in_polonia.wietrzykowski.net/2s.html

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MARSZOBIEGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2008

REGULAMIN I MARSZOBIEGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2008 REGULAMIN I MARSZOBIEGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2008 Cele imprezy: a/ sportowe: bieg jako najprostsza forma ruchu, aktywne spędzenie wolnego czasu, b/ rekreacyjno turystyczne: promocja gór świętokrzyskich, promocja

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB Nabożeństwa w Kościele Katolickim Łukasz Burnici SDB Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii. Chrześcijanin bowiem, choć powołany jest do modlitwy wspólnej, powinien mimo to wejść

Bardziej szczegółowo

Atrakcje Zabytkowe Obiekty Mury obronne

Atrakcje Zabytkowe Obiekty Mury obronne www.lebork.pl Atrakcje Zabytkowe Obiekty Pomimo burzliwych dziejów i wielu zdarzeń, podczas których ucierpiała substancja architektoniczna miasta, w Lęborku zachowało się kilka cennych i ciekawych zabytków.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA)

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) I. Termin pobytu grupy w Kielcach: 15.09.2012 25.09.2012 r. II. Zakwaterowanie : Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA SZTUKA ŚREDNIOWIECZA STYL ROMAŃSKI X XIII UWAGA! czerwoną gwiazdką oznaczyłam zabytki, które należy umieć rozpoznawać (nazwa, autor o ile jest podany, miejscowość o ile jest podana, epoka) Funkcje sakralnej

Bardziej szczegółowo

Trasa JP II. poprzedzone wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z dużą uwagą i ostrożnością.

Trasa JP II. poprzedzone wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z dużą uwagą i ostrożnością. Trasa JP II Przebieg trasy Andrychów kościół św. Macieja os. Biadasów Zagórnik Gancarz Groń Jana Pawła II Śleszowice Tarnawa Zembrzyce Łysa Góra Chełm Zachełmna Stronie Bugaj Dróżki Kalwaryjskie Sanktuarium

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP PONIEDZIAŁEK 25.07.2016 08:20 Świętość i miłosierdzie Kraków; cykl dokumentalny 16:37 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - Diecezje 20:22 Orędzie arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

NA SKRAJU KULTUR DZIEŃ I

NA SKRAJU KULTUR DZIEŃ I Dnia 15 grudnia 2018 roku sympatycy podróży z naszej szkoły w ramach działalności SKKT pod opieką pana Grzegorza Kaczmarczyka i pani Anny Nowak Łoś wybrali się na wycieczkę Śladami obiektów sakralnych

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

Polska w czasach Bolesława Chrobrego. Historia Polski Klasa V SP

Polska w czasach Bolesława Chrobrego. Historia Polski Klasa V SP Polska w czasach Bolesława Chrobrego Historia Polski Klasa V SP Misja chrystianizacyjna św. Wojciecha. 997 r. Zjazd Gnieźnieński 1000 r. Koronacja Bolesława Chrobrego 1025r. Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Drewniane perełki Gliwic

Drewniane perełki Gliwic Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Strona główna > Drewniane perełki Gliwic Drewniane perełki Gliwic Dodano: 08.09.2017 / Sekcja: / drukuj [1] / pdf [2] W Gliwicach są dwa drewniane kościoły.

Bardziej szczegółowo

Przemysł II koronował się na króla Polski po okresie rozbicia dzielnicowego w roku. Była to.. połowa wieku.

Przemysł II koronował się na króla Polski po okresie rozbicia dzielnicowego w roku. Była to.. połowa wieku. 1. Uzupełnij zdania. Wielkopolska sąsiaduje z następującymi regionami: 1. Pomorze 2... 3... 4... Największą rzeką Wielkopolski jest. Wielkopolska leży na terenie 3 krain geograficznych. Są to: 1. Pojezierze..

Bardziej szczegółowo

ZAWARTE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIM WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW, FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH I.

ZAWARTE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIM WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW, FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH I. ZESTAWIENIE zawartych umów w sprawie dotacji celowych udzielonych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadań konserwatorskich z budŝetu Wojewody Świętokrzyskiego - DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Pakiet pobytowy 3 dniowy

Pakiet pobytowy 3 dniowy Pakiet pobytowy 3 dniowy Jesień 2017 Ośrodek Afor położony jest w sercu Gór Świętokrzyskich w miejscowości Borków. W otoczeniu lasu i jeziora zaznacie Państwo prawdziwego wypoczynku. W pakiecie 3 dniowym

Bardziej szczegółowo

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie PUŁTUSK Pięknekrajobrazy krajobrazy, czyste środowiskonaturalne naturalne, zabytki oraz ciekawa historia tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk, małe miasteczko na północnymmazowszu, w którym pierwsze

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA 3. MATERIAŁ DREWNO, KAMIEŃ, BLACHA 4. DATOWANIE 1929 R 5. MIEJSCOWOŚĆ 22. FOTOGRAFIE 6. GMINA 7. POWIAT 8.WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA RZESZÓW - OPIS TRASY BŁĘKITNEJ- SĘDZISZÓW MŁP. -

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA RZESZÓW - OPIS TRASY BŁĘKITNEJ- SĘDZISZÓW MŁP. - EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA RZESZÓW - OPIS TRASY BŁĘKITNEJ- SĘDZISZÓW MŁP. - Ekstremalna Droga Krzyżowa jest indywidualną praktyką religijną, którą każdy podejmuje na własną odpowiedzialność. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego

Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego czas trwania: 1 dzień, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko, którego korzenie

Bardziej szczegółowo

Msze roratnie najczęściej są odprawiane we wczesnych godzinach porannych, lampionami.

Msze roratnie najczęściej są odprawiane we wczesnych godzinach porannych, lampionami. Kiedy nadchodzi adwent, a więc czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, Kościół celebruje wyjątkowe msze święte, odprawiane o wschodzie Słońca, które poświęcone są Matce Boskiej, a ich nazwa to właśnie

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanka Wielka

Gmina Polanka Wielka Gmina Polanka Wielka 1 Stawy położenie: N49 59 20.8 E19 21 01.1 2 Kapliczka przydrożna położenie: N49 59 22.9 E19 20 35.0 3 Cmentarz Polanka Wielka położenie: N49 59 21.3 E19 19 58.4 4 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: na Podlasiu czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zapraszamy Państwa do Siemiatycz, miasta powiatowego na Podlasiu. Historię

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Reformacka 4. kościół pw. św. Kazimierza Królewicza Reformaci

Kraków ul. Reformacka 4. kościół pw. św. Kazimierza Królewicza Reformaci Kraków ul. Reformacka 4 kościół pw. św. Kazimierza Królewicza Reformaci Opis kościoła: Jacek i Maria Łempiccy, Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, str. 55, 239 więcej: Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Przepełniony wiarą Kraków Pielgrzymki 2013

Przepełniony wiarą Kraków Pielgrzymki 2013 Przepełniony wiarą Kraków Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Jasna Góra Kraków Wieliczka - Oświęcim Sanktuarium maryjne na Jasnej Górze Jest jednym z najważniejszych miejsc

Bardziej szczegółowo

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Temat pracy: Historia i stan aktualny zabytków architektonicznych na terenie mojej miejscowości. Wykonanie: Ewelina Aftańska i Aleksandra Ambroziak Uczennice klasy

Bardziej szczegółowo

Beskidy Zachodnie część wschodnia

Beskidy Zachodnie część wschodnia Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich klasa III Beskidy Zachodnie część wschodnia 27.02003 r. część pisemna Uzupełnij: Piewcą piękna Gorców był (podaj jego imię, nazwisko oraz pseudonim)... Urodzony

Bardziej szczegółowo

Nie ma się co wadzić, bo to wiedzą wszyscy Oj tadana dana da, Że nie ma jak nasze Góry Świętokrzyskie Oj tadana dana da.

Nie ma się co wadzić, bo to wiedzą wszyscy Oj tadana dana da, Że nie ma jak nasze Góry Świętokrzyskie Oj tadana dana da. Tegoroczna Akcja Zimowa odbyła się w dniach od 16.02. do 27.02.2015r. Jak każdego roku, organizowane były dla dzieci codzienne wyjścia do przeróżnych, ciekawych miejsc, takich jak: Święta Katarzyna (wędrówka

Bardziej szczegółowo

Dzieje najstarszej parafii w Busku-Zdroju

Dzieje najstarszej parafii w Busku-Zdroju Temat: Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Busku Zdroju. Dzieje najstarszej parafii w Busku-Zdroju Busko to miejscowość słynąca nie tylko z wypoczynków uzdrowiskowych,

Bardziej szczegółowo