WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W NYSIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W NYSIE"

Transkrypt

1 1 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W NYSIE CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA STANOWISKACH DS. REJESTRACJI POJAZDÓW WYMAGANE DOKUMENTY I OPŁATY WNIOSKI SPIS TREŚCI Rejestracja pojazdu 1. Zarejestrowanego na terytorium RP Sprowadzonego z zagranicy Nowego zakupionego na terytorium RP Zakupionego od Policji, ABW, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP Zabytkowego Którego markę określa się jako SAM Zakupionego po przepadku na rzecz skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu Zarejestrowanego na terytorium RP w związku ze zmianą miejsca zamieszkania Którego markę określa się jako SAM w przypadku przyczepy Uwagi w sprawie rejestracji pojazdu Czasowa rejestracja pojazdu 1. Celem wywozu pojazdu za granicę Celem przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP Celem przejazdu związanego z konieczności dokonania badania technicznego bądź naprawy Uwagi dotyczące rejestracji czasowej Wyrejestrowanie pojazdu 1. Kasacja pojazdu Kradzież pojazdu Wywóz pojazdu z kraju Zniszczenia (kasacja) pojazdu za granicą Udokumentowana trwała i zupełna utrata poj. bez prawa zmiany w zakresie prawa własności Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego...19

2 2 Wtórnik dowodu rejestracyjnego 1. Z powodu jego utraty Z powodu jego zniszczenia...20 Wymiana dowodu rejestracyjnego 1. Z powodu braku miejsca na wpisy Z powodu zmiany miejsca zamieszkania w granicach powiatu...21 Wtórnik karty pojazdu 1. Z powodu jej utraty przed ponowną rejestracją Z powodu jej utraty Z powodu jej zniszczenia Wtórnik nalepki kontrolnej 1. Z powodu jej utraty lub uszkodzenia Wtórnik tablic rejestracyjnych 1. Z powodu ich kradzieży, zagubienia lub zniszczenia z zachowaniem dotychczasowego numeru Tablice indywidualne 1.Wydanie tablic indywidualnych Zastawy rejestrowe 1. O ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego Wykreślenia adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego Dowód rejestracyjny zatrzymany przez policję 1.Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję Nadanie numerów identyfikacyjnych 1. Nadwozia, ramy, skierowanie na nabicie numeru lub wykonanie tabliczki znamionowej Wymiana podzespołów 2. Zawiadomienie o wymianie podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym... 29

3 3 Instalacja gazowa, hak 1. Dokonanie montażu instalacji gzowej Przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy Zmiany konstrukcyjne pojazdu 1. Zmieniające rodzaj pojazdu Informacje dodatkowe 1. Jednostka odpowiedzialna Tryb odwoławczy... 31

4 4 REJESTRACJA POJAZDÓW 1 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nr 1 -dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), - dowód rejestracyjny, - tablice rejestracyjne, - aktualne badanie techniczne pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC 1. Opłata rejestracyjna -tablice rejestracyjne 80 zł samochodowe 30 zł - motorowerowe 40 zł - pozostałe 13,50 zł -nalepka kontrolna 18,50zł tylko w przypadku samochodów -nalepki legalizacyjne : 1,50 zł - w przyp.sam. 1 zł - w pozostałych Razem opłata rejestracyjna dla: - samoch. 126 zł - motorower. 57 zł - pozostałe 67 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego Razem za dowód rejestracyjny 54,50 zł

5 2 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy nr dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), - dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany, -W przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy, składa się z dwóch części: części I i części II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zagubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim. - dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, - dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, fakturę z wykazaną kwotą akcyzy, - zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu jeżeli jest wymagane - tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula dokumentów sporządzonych w języku obcym (nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie), - dokument potwierdzający zawarcie OC umowy obowiązkowego ubezpieczenia -dowód wpłaty na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (500zł) 1. Opłata rejestracyjna -tablice rejestracyjne 80 zł samochodowe 30 zł - motorowerowe 40 zł - pozostałe 13,50 zł -nalepka kontrolna 18,50zł tylko w przypadku samochodów -nalepki legalizacyjne : 1,50 zł - w przyp.sam. 1 zł - w pozostałych Razem opłata rejestracyjna dla: - samoch. 126 zł - motorower. 57 zł - pozostałe 67 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego 1,00 zł -Karta poj. 75 zł Razem za dowód Rej. i kartę pok. 130,00 zł

6 6 3 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), - wyciąg ze Świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności WE (Wspólnota Europejska), -świadectwo zgodności WE, albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - karta pojazdu, - oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11, ust 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji albo faktury zawierającej takie oświadczenie 1. Opłata rejestracyjna -tablice rejestracyjne 80 zł samochodowe 30 zł - motorowerowe 40 zł - pozostałe 13,50 zł -nalepka kontrolna 18,50zł tylko w przypadku samochodów -nalepki legalizacyjne : 1,50 zł - w przyp.sam. 1 zł - w pozostałych Razem opłata rejestracyjna dla: - samoch. 126 zł - motorower. 57 zł - pozostałe 67 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego Razem za dowód rejestracyjny 54,50 zł

7 7 4 Rejestracja pojazdu zakupionego od Policji, ABW, Straży Granicznej lub sił Zbrojnych RP - dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC 1. Opłata rejestracyjna -tablice rejestracyjne 80 zł samochodowe 30 zł - motorowerowe 40 zł - pozostałe 13,50 zł -nalepka kontrolna 18,50zł tylko w przypadku samochodów -nalepki legalizacyjne : 1,50 zł - w przyp.sam. 1 zł - w pozostałych Razem opłata rejestracyjna dla: - samoch. 126 zł - motorower. 57 zł - pozostałe 67 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego Razem za dowód rejestracyjny 54,50 zł

8 8 5 Rejestracja pojazdu zabytkowego - dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), -zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie że nie posiada dowodu rejestracyjnego - uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury, - zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1. Opłata rejestracyjna -tablice rejestracyjne 80 zł 13,50 zł -nalepka kontrolna 18,50zł -nalepki legalizacyjne 1,50 zł Razem 126 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego Razem 54,50 zł

9 Rejestracja pojazdu którego markę określa się jako SAM 9 -wypełniony formularz (druk) wniosku, - oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu, -świadectwo zgodności WE, albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu obowiązkowego ubezpieczenia OC. I. W przypadku poj. samochodowych : 1. Opłata rejestracyjna -tablice rejestracyjne 80 zł 13,50 zł -nalepka kontrolna 18,50zł -nalepki legalizacyjne 1,50 zł Razem 126 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego 54zł -karta pojazdu 75zł 1zł Razem 130 zł 6 II.W przypadku motocykli: 1. Opłata rejestracyjna -tablica rejestracyjna 40 zł 13,50 zł -nalepki legalizacyjne 1 zł Razem 67 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego 1zł -karta pojazdu 75zł Razem 130 zł

10 10 7 Rejestracja pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), - wyciąg ze Świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, - karta pojazdu - dowód własności pojazdu - 1. Opłata rejestracyjna -tablice rejestracyjne 80 zł samochodowe 30 zł - motorowerowe 40 zł - pozostałe 13,50 zł -nalepka kontrolna 18,50zł tylko w przypadku samochodów -nalepki legalizacyjne : 1,50 zł - w przyp.sam. 1 zł - w pozostałych Razem opłata rejestracyjna dla: - samoch. 126 zł - motorower. 57 zł - pozostałe 67 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego 1,00 zł - karta poj 75 zł Razem za dowód Rej.i karta poj. 130,00 zł

11 11 8 Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu - wypełniony wniosek, - dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), - dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu, - dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany, - dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, - dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, fakturę z wykazaną kwota akcyzy, - zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające brak obowiązku uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego. 1. Opłata rejestracyjna -tablice rejestracyjne 80 zł samochodowe 30 zł - motorowerowe 40 zł - pozostałe 13,50 zł -nalepka kontrolna 18,50zł tylko w przypadku samochodów -nalepki legalizacyjne : 1,50 zł - w przyp.sam. 1 zł - w pozostałych Razem opłata rejestracyjna dla: - samoch. 126 zł - motorower. 57 zł - pozostałe 67 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego Razem za dowód rejestracyjny 54,50 zł

12 9 przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zmianą miejsca zamieszkania 12 (nie wymagany jest dowód własności pojazdu albowiem właściciel figuruje w dowodzie rejestracyjnym): - dowód rejestracyjny, - tablice rejestracyjne, - aktualne badanie techniczne pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC 1. Opłata rejestracyjna -tablice rejestracyjne 80 zł samochodowe 30 zł - motorowerowe 40 zł - pozostałe 13,50 zł -nalepka kontrolna 18,50zł tylko w przypadku samochodów -nalepki legalizacyjne : 1,50 zł - w przyp.sam. 1 zł - w pozostałych Razem opłata rejestracyjna dla: - samoch. 126 zł - motorower. 57 zł - pozostałe 67 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego Razem za dowód rejestracyjny 54,50 zł

13 13 10 Rejestracja pojazdu którego markę określa się jako SAM w przypadku przyczepy -wypełniony formularz (druk) wniosku, - oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu, -świadectwo zgodności WE, albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1. Opłata rejestracyjna -tablica rejestracyjna 40 zł 13,50 zł -nalepki legalizacyjne 1 zł Razem 67 zł 2. Opłata za wydanie -dowodu rejestracyjnego Razem za dowód 54,50 zł

14 14 Uwagi: Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu organ rejestracyjny dokonuje czasowej rejestracji z urzędu, wydaje pozwolenie czasowe oraz tzw. stałe tablice rejestracyjne, prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych, a następnie zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny (stały) produkowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie. W przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą do rejestracji należy okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba prawna do rejestracji winna okazać odpis (wypis) z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu doliczonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności (oryginały). Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnienie notarialne kopie tego dowodu. Starosta właściwy w sprawie rejestracji pojazdu wydaje kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem: - nowych pojazdów gdzie kartę pojazdu wydaje producent lub importer pojazdu, - pojazdów zabytkowych, - pojazdów należących do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu. Jeżeli termin ważności badania technicznego pojazdu wynika z dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu urzędowego wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej nie jest wymagane zaświadczenie o wykonaniu badania technicznego na terytorium RP

15 15 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDÓW 1 2 Rejestracja czasowa celem wywozu pojazdu za granicę Rejestracja czasowa celem przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowód własności pojazdu(m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), - karta pojazdu, jeżeli była wydana. - dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu, - tablice rejestracyjne pojazdu, - dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC - dowód własności pojazdu(m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), - dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 1.Opłata (dowód wpłaty): -tablice czasowe 80 zł 18,50 zł -nalepki czasowe 1 zł Razem 112,00 zł 1.Opłata (dowód wpłaty): -tablice czasowa 30 zł 18,5 zł -nalepki czasowe 1 zł Razem 62,00 zł

16 16 3 Rejestracja czasowa celem przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego bądź naprawy - dowód własności pojazdu(m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), - karta pojazdu, jeżeli była wydana. - dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu, - tablice rejestracyjne pojazdu, - dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 1.Opłata (dowód wpłaty): -tablice czasowa 30 zł 18,5 zł -nalepki czasowe 1 zł Razem 62,00 zł Uwagi Po upływie czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne podlegają zwrotowi. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni, który może być jednorazowo przedłużonyo14 dni. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopie tego dowodu.

17 1 kasacja pojazdu 2 kradzież pojazdu 3 wywóz pojazdu z kraju 17 WYREJESTROWANIE POJAZDÓW - zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub zespołu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę, - dowód rejestracyjny, - tablice rejestracyjne. - oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży, - zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenia kradzieży pojazdu, albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu - dowód rejestracyjny, - kartę pojazdu, jeżeli była wydana. - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę, - oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą. Opłata skarbowa 10 zł Opłata skarbowa 10 zł Opłata skarbowa 10 zł 4 zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą - wypełniony formularz (druk) wniosku, - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, - dowód rejestracyjny, - tablice rejestracyjne. Opłata skarbowa 10 zł

18 5 udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 18 - dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, - dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, - dowód rejestracyjny, - tablice rejestracyjne Opłata skarbowa 10 zł W przypadku wniosku o wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą pojazdu warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego Nr 9 -wypełniony formularz (druk) wniosku, - dowód rejestracyjny, - tablice rejestracyjne czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca; 6 Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają zarejestrowane samochody ciężarowe i przyczepy o dop. masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne i autobusy. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 m-cy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 m-cy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu. 2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca; 3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.".

19 19 ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU 1 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego. Nr 2 Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku, przedkłada dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu. Nie wymaga opłat

20 20 WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO 1 2 wtórnik dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty Nr 3 wtórnik dowodu rejestracyjnego z powodu jego zniszczenia Nr 3 - wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu - powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, - oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające utratę dowodu rejestracyjnego, obowiązkowego ubezpieczenia OC - dotychczasowy dowód rejestracyjny, - wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu - powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC 1.Opłata (dowód wpłaty): 18,50 zł Razem - 19,00 zł 2.Opłata (dowód wpłaty): -dowód rejestracyjny razem 54,50zł 1.Opłata (dowód wpłaty): 18,50 zł Razem - 19 zł 2.Opłata (dowód wpłaty): -dowód rejestracyjny razem 54,50 zł

21 21 WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPISY 1 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy. Nr 4 Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku, przedkłada dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny pojazdu, - aktualne badanie techniczne pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1. Opłata (dowód wpłaty ) 18,50 zł -dowód rejestracyjny 1 zł Razem 73,50 zł Z POWODU ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA 2 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania w granicach powiatu. Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku, przedkłada dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny pojazdu, - aktualne badanie techniczne pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1.Opłata (dowód wpłaty): -dowód rejestracyjny razem 54,50 zł Nr 5

22 WTÓRNIK 22 KARTY POJAZDU wtórnik karty pojazdu z powodu jej utraty przed ponowną rejestracją Nr 3 wtórnik karty pojazdu z powodu jej utraty Nr 3 wtórnik karty pojazdu z powodu jej zniszczenia Nr 3 Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku, przedkłada dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji, - oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające zagubienie karty pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC. Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku, przedkłada dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny, - oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające utratę karty pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC. Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku, przedkłada dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny, - dotychczasową kartę pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC. Opłata (dowód wpłaty) -karta pojazdu 75 zł -oplata ewidencyjna 0,50zł Razem 75,50 zł (oraz opłaty jak za rejestrację poj.) Opłata (dowód wpłaty) 18,50zł -nalepki legalizacyjne 12,50zł -dowód rejestracyjny 54zł -karta pojazdu 75 zł -oplata ewidencyjna 1,50zł Razem 161,50 zł Opłata (dowód wpłaty) 18,50zł -nalepki legalizacyjne 12,50zł -dowód rejestracyjny 54zł -karta pojazdu 75 zł -oplata ewidencyjna 1,50zł Razem 161,50 zł

23 23 WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ 1 wtórnik nalepki kontrolnej z powodu jej utraty lub uszkodzenia Nr 3 - dowód rejestracyjny pojazdu, - oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające utratę bądź uszkodzenie nalepki kontrolnej, obowiązkowego ubezpieczenia OC. Opłata (dowód wpłaty) -nalepka kontrolna 18,50 zł Razem 19 zł WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH 1 wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu ich kradzieży, zagubienia lub zniszczenia, z zachowaniem dotychczasoweg o numeru rejestracyjnego Nr 3 - dowód rejestracyjny, - zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku gdy tablice (tablica) rejestracyjne zostały skradzione, - oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające kradzież, zagubienie bądź zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych, obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1. Opłata (dowód wpłaty) -tablica rejestracyjna szt zł (samochodowa zwykła i indywidualna) 15 zł (motorowerowa) 20 zł (tablice pozostałe) -nalepki legalizacyjne

24 24 TABLICE INDYWIDUALNE 1 o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk), przedstawiając dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny pojazdu - tablice rejestracyjne pojazdu, - aktualne badanie techniczne pojazdu, - dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tablice indywidualne składają się z litery i cyfry, które stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Pracownik sprawdza czy wybrany przez właściciela pojazdu wyróżnik spełnia wymagane prawem warunki tzn. stanowi wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego a jeżeli tak to kieruje wnioskodawcę do uiszczenia opłaty i zatrzymuje kopię dowodu wpłaty. 1.Opłaty (dowód wpłaty) -tablice rejestracyjne samochodowe 1000 zł - tablica rejestracyjna motocyklowa 500 zł 13,50 zł -nalepka kontrolna ( w przypadku samochodu) 18,50zł -nalepki legalizacyjne 1,50 zł -w przypadku samochodów 1 zł w przypadku motocykla 2. Opłaty (dowód wpłaty) -dowód rejestracyjny -w przypadku poj. sprowadzonego z zagranicy dodatkowo: -karta pojazdu 75 zł

25 25 ZASTAWY REJESTROWE 1 2 wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego Nr 6 wniosek o wykreślenie adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego Nr 6 - aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów bądź zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów, - dowód rejestracyjny pojazdu, - tablice rejestracyjne pojazdu w przypadku gdy właściciel wnioskuje o wymianę dowodu rejestracyjnego, obowiązkowego ubezpieczenia OC. - odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów bądź pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu, - dowód rejestracyjny pojazdu, - tablice rejestracyjne, obowiązkowego ubezpieczenia OC. Bez opłaty Bez opłaty

26 26 WYDANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ 1 o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję Nr 7 - zaświadczenie o dokonanym badaniu technicznego potwierdzającym ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego - potwierdzenia o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego wystawione przez Policję Bez opłaty

27 27 NADANIE NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH NADWOZIA, RAMY SKIEROWANIE NA NABICIE NR LUB WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ 1 wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu Nr 8 - dowód osobisty (do wglądu - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, - pozwolenie czasowe, - dowód własności pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa z adnotacją, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana. Opłata skarbowa 10 zł 2 wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub podczas naprawy Nr 8 - dowód osobisty (do wglądu - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, - dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe, - opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w polu numerowym w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania. Opłata skarbowa 10 zł

28 3 wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe odzyskanym po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu Nr 8 4 wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, którego markę określa się jako SAM Nr 8 5 wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu Nr 8 6 wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej Nr dowód osobisty (do wglądu - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, - dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe, - dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który to dokument potwierdza dokonanie kradzieży, - dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który to dokument stwierdza tożsamość odzyskanego pojazdu z podaniem numeru podwozia, nadwozia, ramy lub silnika oraz zawiera informację na temat losu dokumentów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych. - dowód osobisty (do wglądu - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, - dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. - dowód osobisty (do wglądu - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, - dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe, - prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności pojazdu - dowód osobisty (do wglądu - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające brak tabliczki znamionowej, - dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. Opłata skarbowa 10 zł Opłata skarbowa 10 zł Opłata skarbowa 10 zł Opłata skarbowa 10 zł

29 29 WYMIANA PODZESPOŁÓW 1 zawiadomienie o wymianie podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym Nr 5 - dowód osobisty (do wglądu - dowód własności podwozia lub ramy, - dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z zagranicy, - dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - tablice rejestracyjne pojazdu, - dowód rejestracyjny pojazdu, - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym na pojazd z wymienionym podwoziem lub ramą, - dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1. Opłata (dowód wpłaty) - dowód rejestracyjny -oplata ewidencyjna Razem 54,50 zł

30 Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem Nr 5 Przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy Nr 5 INSTALACJA GAZOWA, HAK Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku, przedkłada dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, - fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji, o której mowa w pkt. 1, - dowód rejestracyjny pojazdu, - dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku, przedkłada dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny pojazdu - zaświadczenie z badania technicznego pojazdu Nie wymaga opłat Nie wymaga opłat

31 31 ZMIANY KONSTRUKCYJNE POJAZDU 1 Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu Nr 5 Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku, przedkłada dowód osobisty (do wglądu) oraz załącza następujące dokumenty: - fakturę potwierdzającą dokonanie zmiany rodzaju pojazdu, - dokument potwierdzający fakt, iż przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie naprawy i obsługi pojazdów, - przegląd techniczny po dokonanych zmianach rodzaju pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe, - tablice rejestracyjne pojazdu, - dowód rejestracyjny pojazdu, - dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1.Opłata (dowód wpłaty) 18,50 zł Razem 19,00 zł 2. Opłata (dowód wpłaty) -dowód rejestracyjny -oplata ewidencyjna Razem 54,50 zł Jednostka odpowiedzialna: Wydział Komunikacji i Transportu w Nysie ul. Moniuszki 9-10 tel Tryb Odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie rejestracji, przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji prawo złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Opolskiego za pośrednictwem Starosty Nyskiego.

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01 K A R T A I N F O R M A C Y J N A Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl 1/5

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/6 KM.01

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/6 KM.01 K A R T A I N F O R M A C Y J N A Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl KM.01

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J NA

K A R T A I N F O R M A C Y J NA K A R T A I N F O R M A C Y J NA Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl KM.01

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68 479 06 65 Rejestracja pojazdów sprowadzonych z za granicy Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, samochód specjalny kempingowy 256 zł- opłata administracyjna + opłata

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU Wydział Komunikacji i Drogownictwa REJESTRACJA POJAZDÓW

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU Wydział Komunikacji i Drogownictwa REJESTRACJA POJAZDÓW STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU Wydział Komunikacji i Drogownictwa SYMBOL KM01 REJESTRACJA POJAZDÓW Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr KM - 02

KARTA USŁUGI Nr KM - 02 KARTA USŁUGI Nr KM - 02 Urząd Miasta Włocławek Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów Wymagane dokumenty: Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.):

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności: Art. 72, 73, 74, 78, 81. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdu nowego.

Rejestracja pojazdu nowego. Rejestracja pojazdu nowego. Przerejestrowanie pojazdu z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w innym powiecie. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bardziej szczegółowo

rejestracja pojazdów Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna Szczegóły Treść

rejestracja pojazdów Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna Szczegóły Treść Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna http://bip.leszno.pl/sprawa-do-zalatwienia/2262/rejestracja-pojazdow rejestracja pojazdów Szczegóły Kategoria sprawy Komunikacja, transport Komórka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów

Rejestracja pojazdów Rejestracja pojazdów Informacje na temat opłat Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Godziny otwarcia: poniedziałek piątek w godz. 730 1530 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek piątek w godz. 800-1500

Bardziej szczegółowo

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl/, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr KD

KARTA USŁUGI Nr KD Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl/, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna sprawy

Karta informacyjna sprawy Karta informacyjna sprawy Rejestracja pojazdu Spis treści 1. Opis procedury 2. Właściwość miejscowa 3. Efekt załatwienia sprawy 4. Sprawę prowadzi i informacji udziela 5. Warunek wszczęcia sprawy 6. Termin

Bardziej szczegółowo

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III.

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III. Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terenie kraju I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085) 65-66-500, fax (085) 65-66-501 www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl Wersja: 1 KD.0143.1.1.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Starosta Sępoleński 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU DOBRZYNIU

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU DOBRZYNIU STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU DOBRZYNIU ul. Plac 1000-lecia 25 http://www.golub-dobrzyn.com.pl 87-400 Golub Dobrzyń http://bip.golub-dobrzyn.com.pl Tel. (56) 683-53-80 Fax: (56) 475-61-11 e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/4 REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/4 REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/4 REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA USŁUG REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Starostwo Powiatowe w Otwocku Wydział Komunikacji i Transportu e-mail: komunikacja@powiat-otwocki.pl tel. 22 7781351, 7781333, 7781336 KARTA USŁUG WNIOSEK PEŁNOMOCNICTWO NAZWA USŁUGI REJESTRACJA CZASOWA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU. Wydział Komunikacji i Transportu ul. Saperów 14a tel rejestracja pojazdów prawa jazdy

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU. Wydział Komunikacji i Transportu ul. Saperów 14a tel rejestracja pojazdów prawa jazdy STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU Wydział Komunikacji i Transportu ul. Saperów 14a tel. 55 239-49-14 rejestracja pojazdów 55 239-49-15 prawa jazdy godziny przyjmowania interesantów poniedziałek, wtorek: 8.00-15.00

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że rejestracja pojazdu odbywa się, po uprzednim zarezerwowaniu terminu (data i godzina)

Informujemy, że rejestracja pojazdu odbywa się, po uprzednim zarezerwowaniu terminu (data i godzina) Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli http://bip.powiatzdunskowolski.pl/artykul/86/607/rejestracja Rejestracja Treść REJESTRACJA POJAZDÓW - INFORMACJA: tel. 43 824 42 30

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr KD

KARTA USŁUGI Nr KD Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl/, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu 2013.01.11 12:10 wp.pl fot. PAP/Tomasz Gzell Poszukiwaniu i kupnu samochodu towarzyszą najczęściej duże emocje. Łatwo wtedy zapomnieć o urzędowych obowiązkach, a ich

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/59 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/59 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, który został uprzednio wyrejestrowany na terytorium RP. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO INDYWIDUALNIE Z ZAGRANICY

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO INDYWIDUALNIE Z ZAGRANICY KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO INDYWIDUALNIE Z ZAGRANICY 1. 2. 3. Miejsce składania wniosku: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/54 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/54 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia Załącznik nr 2b WZORY WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Niniejszy załącznik określa następujące wzory wniosków związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną z terenu Unii Europejskiej

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną z terenu Unii Europejskiej Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną z terenu Unii Europejskiej Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich Referat

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW KM 01. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO KM 02. REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ( WCZEŚNIEJ REJESTROWANEGO W RP) KM 03. REJESTRACJA POJAZDU

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU. Wydział Komunikacji w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie (w zależności od miejsca zamieszkania)

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU. Wydział Komunikacji w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie (w zależności od miejsca zamieszkania) Miejsce załatwiania sprawy REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU Wydział Komunikacji w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie (w zależności od miejsca zamieszkania) Wymagane dokumenty - wypełniony wniosek o rejestrację

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/78 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/78 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/75 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/75 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/77 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/77 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Wydanie D wg stanu na dzień 07-06-2012 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/41 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/41 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu zabytkowego. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67). ) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/39 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/39 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach:

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach: Rodzaje opłat: 1. Opłata komunikacyjna wpłacana w Ajencji PKO w urzędzie lub na rachunek: Starostwo Powiatowe w Puławach w PKO BP S.A. Oddział C/Puławy nr 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196. 2. Opłata ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Wyrejestrowanie stałe pojazdu

Wyrejestrowanie stałe pojazdu Wyrejestrowanie stałe pojazdu I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno ul. Bieszczadzka 1 I piętro, pokój 136 tel. 013 43 75 729 fax.013 43 75

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KIT - 18

KARTA INFORMACYJNA KIT - 18 KARTA INFORMACYJNA KIT - 18 Starostwo Powiatowe w Suwałkach Wydanie wtórnika: 1.Dowodu rejestracyjnego, 2.Tablic rejestracyjnych, 3.Nalepki kontrolnej, 4.Karty pojazdu. Wydanie nr 5 z dnia 06-04-2017r.

Bardziej szczegółowo

wersje oczekujące: 2011-01-01 Dz.U. 2009, Nr 74, poz. 634 1 brzmienie od 2010-02-16 do 2010-12-31

wersje oczekujące: 2011-01-01 Dz.U. 2009, Nr 74, poz. 634 1 brzmienie od 2010-02-16 do 2010-12-31 wersje oczekujące: 2011-01-01 Dz.U. 2009, Nr 74, poz. 634 1 brzmienie od 2010-02-16 do 2010-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 1 z dnia 22 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

1. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników

1. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Staros two Powiatowe w Siemiatyczach Rejestracja pojazdów 1. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia Starosta Sępoleński

Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia Starosta Sępoleński KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/13 UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ LUB JEJ WTÓRNIKA W PRZYPADKU KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, ZGUBIENIA Czynność: Organ właściwy:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU SYMBOL SPRAWY: PODSTAWA PRAWNA: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Karta usługi nr KT.03 Nazwa zadania Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Opis sprawy / zadania Wymagane dokumenty Kartę nadzoruje: Wydział Komunikacji i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA SPRAWY

KARTA INFORMACYJNA SPRAWY KARTA INFORMACYJNA SPRAWY Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu Spis treści 1. Opis procedury 2. Właściwość miejscowa 3. Efekt załatwienia sprawy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy:

1. Rejestracja pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy: Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: 1. Rejestracja pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy: -zaświadczenie z Urzędu Celnego, -zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, -badanie techniczne, 256zł

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie Starostwo Powiatowe w Krakowie 1. Tytuł KARTA INFORMACYJNA Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki Jednostka/ osoba

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KT Nr 28Rejestracja pojazdu marki SAM

KARTA INFORMACYJNA KT Nr 28Rejestracja pojazdu marki SAM KARTA INFORMACYJNA KT Nr 28Rejestracja pojazdu marki SAM Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Data publikacji karty 2013-09-13 08:55:31 Odnośnik do e- formularza Opis Karty Nadzór nad Kartą Opis

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Paszportów - Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Jednostka

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 31 www.klubdiagnosty.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 31 www.klubdiagnosty. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 31 JEDNOLITY TEKST ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE REJESTRACJI I OZNACZANIA POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia r. Projekt 16. 06. 2008 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia.. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 2),3)

z dnia... w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 2),3) Projekt z dnia 23 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia... w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 11 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 11 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz. 2355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 11 grudnia 2017 r. 2), 3) w sprawie rejestracji i oznaczania

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/40 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/40 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/40 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 4 Wydanie nr 2 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu marki SAM 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM)

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (typu SAM) Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce oraz za granicą

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce oraz za granicą Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce oraz za granicą Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Adres:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 1) (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 1) (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r. Dz.U.02.133.1123 2002.10.09 sprost. Dz.U.02.167.1379 2003.10.17 zm. Dz.U.03.161.1564 2004.05.21 zm. Dz.U.04.110.1169 2004.06.01 zm. Dz.U.04.110.1169 2005.03.01 zm. Dz.U.04.110.1169 2006.05.02 zm. Dz.U.06.70.489

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji nowego pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji nowego pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej Wydanie decyzji w sprawie rejestracji nowego pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw

Bardziej szczegółowo

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela lub jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela lub jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela lub jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 2 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 2 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz. 1038 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie Starostwo Powiatowe w Krakowie 1. Tytuł KARTA INFORMACYJNA Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki Jednostka/ osoba

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14. TYTUŁ Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy URZĄD MIASTA KRAKOWA

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14. TYTUŁ Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy URZĄD MIASTA KRAKOWA Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14 URZĄD MIASTA KRAKOWA TYTUŁ Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 1. Załatw sprawę elektronicznie Strona internetowa: www.esp.pwpw.pl 2. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r. Poz. 1522 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r. Poz. 1522 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r. Poz. 1522 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Komunikacji Nr Karty: KM.1611.7.2015 TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA OPIS OGÓLNY: 1. Czasowej rejestracji na wniosek

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od tego, czy kupujemy samochód nowy, czy używany wymagana jest jego rejestracja.

Niezależnie od tego, czy kupujemy samochód nowy, czy używany wymagana jest jego rejestracja. Niezależnie od tego, czy kupujemy samochód nowy, czy używany wymagana jest jego rejestracja. Samochody nowe (z kraju i zagranicy) Faktura zakupu pojazdu, w przypadku aut kategorii M1 i N1 (samochody osobowe

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Adres: Al.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/42 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/42 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/4 Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu (kasacja w uprawnionej stacji demontażu lub w uprawnionym punkcie zbierania pojazdów). Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł 2. Opis sprawy / zadania Rejestracja pojazdów używanych zakupionych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/44 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/44 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zarejestrowanie pojazdu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY)

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/45 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/45 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14 Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14 URZĄD MIASTA KRAKOWA TYTUŁ Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez osobę fizyczną lub prawną 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy 2. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 31 października 2017 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 31 października 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2060 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia

Bardziej szczegółowo